Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 106-2427, i. k. 0961010ISTA00I-1593

 

Nauja įstatymo redakcija nuo 2011-09-01:

Nr. XI-1508, 2011-06-23, Žin., 2011, Nr. 86-4150 (2011-07-13)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KARO PRIEVOLĖS
ĮSTATYMAS

 

1996 m. spalio 22 d. Nr. I-1593

Vilnius

 

 

PREAMBULĖ

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta, kad „Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką“, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucijos 139 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga ginti Lietuvos valstybę nuo užsienio ginkluoto užpuolimo;

įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 139 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pareigą – įstatymu nustatyti Lietuvos Respublikos piliečių karo ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo tvarką;

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarimą;

siekdamas laiduoti tinkamą krašto apsaugą ir tokį karo tarnybos teisinį reglamentavimą, kuris būtų nustatytas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos narystę Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje (toliau NATO) ir Europos Sąjungoje, kitus tarptautinius įsipareigojimus, geopolitinę situaciją ir galimas grėsmes valstybės saugumui, taip pat užtikrintų valstybės gynimą nuo užsienio ginkluoto užpuolimo;

pabrėždamas, kad šiam tikslui pasiekti turi būti sudarytos tokios teisinės prielaidos, kad valstybėje būtų reikiamas ją ginti tinkamai parengtų piliečių skaičius, o tokios teisinės prielaidos apima įvairias veiksmingas priemones, kuriomis Lietuvos Respublikos piliečiai būtų iš anksto parengti prireikus ginti valstybę,

p r i i m a šį įstatymą.

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos piliečių karo prievolės atlikimo ir jos administravimo tvarką.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karys (toliau aktyviojo rezervo karys) – parengtojo kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkas, atliekantis tarnybą aktyviajame kariuomenės personalo rezerve.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

2. Aktyvusis kariuomenės personalo rezervas (toliau aktyvusis rezervas) – parengtojo kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkų, kurių turimi kariniai įgūdžiai periodiškai atnaujinami mokymuose ir pratybose, dalis.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

3. Alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba – dėl religinių ar pacifistinių įsitikinimų su ginklu negalinčių tarnauti karo prievolininkų tarnyba, kuria pakeičiama privalomoji karo tarnyba.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

4. Netenka galios 2016-09-01.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2430, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17527

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

5. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai – privalomoji pradinė karo tarnyba, kurią atlikdamas karo prievolininkas įgyja pagrindinį karinį parengtumą, pasirengia veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

6. Karinė įskaita – elektroninė karo prievolininkų apskaita.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

7. Netenka galios 2020-07-01.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

8. Kariuomenės personalo rezervas – karo prievolininkų visuma, išskyrus tikrąją karo tarnybą atliekančius karo prievolininkus.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

9. Karo prievolė – konstitucinė Lietuvos Respublikos piliečio pareiga atlikti karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

10. Karo prievolininkas – karo prievolę turintis Lietuvos Respublikos pilnametis pilietis.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

11. Karo prievolininko kodas – unikali skaitmenų seka, skirta karo prievolininko tapatybei nustatyti, duomenims apie jį kaupti.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

12. Karo prievolininkų šaukimas (toliau – šaukimas) – procedūra, apimanti karo prievolininkų atranką ir skyrimą į privalomąją karo tarnybą, tarnybos atidėjimą ir atleidimą nuo jos.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

13. Netenka galios 2020-07-01.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

14. Neparengtasis kariuomenės personalo rezervas – karo prievolininkai, neįgiję pagrindinio karinio parengtumo.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

15. Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba – nepertraukiama, privalomoji pradinė karo tarnyba, kurią atlikdamas karo prievolininkas įgyja pagrindinį karinį parengtumą, pasirengia veikti karinio vieneto sudėtyje.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

16. Pagrindinis karinis parengtumas Lietuvos kariuomenės vado nustatytų kariui būtinų žinių ir gebėjimų turėjimas.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

17. Parengtasis kariuomenės personalo rezervas – karo prievolininkai, įgiję pagrindinį karinį parengtumą.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

18. Netenka galios 2020-07-01.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

19. Privalomoji karo tarnyba – karo prievolininko atliekama privalomoji pradinė karo tarnyba, tarnyba aktyviajame rezerve ar tarnyba paskelbus mobilizaciją.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

20. Privalomoji pradinė karo tarnybakaro prievolininkų parengimas ginklu ginti valstybę vienu iš šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų būdų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

21. Tarnyba aktyviajame kariuomenės personalo rezerve (toliau tarnyba aktyviajame rezerve) – į aktyvųjį rezervą paskirtų karo prievolininkų atliekama privalomoji karo tarnyba.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

22. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

3 straipsnis. Atleidimas nuo karo prievolės

1. Nuo karo prievolės atleidžiami:

1) asmenys, kurie nustatyta tvarka pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;

2) neįgalieji;

3) asmenys, kurie karinės medicinos ekspertizės komisijos, sudarytos ir veikiančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, dėl sveikatos būklės pripažinti netinkamais privalomajai karo tarnybai;

4) asmenys, įstatymų nustatyta tvarka perkelti į dimisiją;

5) pagrindinio karinio parengtumo neįgiję asmenys, kai jiems sukanka 60 metų;

6) moterys, išskyrus tas, kurios raštu pareiškė norą tapti karo prievolininkėmis ir (ar) yra baigusios aukštojoje mokykloje medicinos, slaugos ar akušerijos studijų programas.

2. Šio straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytiems Lietuvos Respublikos piliečiams karo padėties metu ginkluotųjų pajėgų vado sprendimu gali būti leista atlikti karo prievolę, jeigu jie raštu pareiškė norą atlikti tarnybą paskelbus mobilizaciją.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3234, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15868

 

II SKYRIUS

PRIVALOMOJI PRADINĖ KARO TARNYBA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS ATLIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

4 straipsnis. Privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimas

1. Privalomoji pradinė karo tarnyba gali būti atliekama vienu iš šių būdų:

1) atliekant nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą;

2) Neteko galios nuo 2016-09-01

Straipsnio punkto naikinimas:

Nr. XII-2430, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17527

 

3) dalyvaujant jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose.

2. Privalomoji pradinė karo tarnyba įskaitoma:

1) kai kariūnas baigia pirmuosius studijų metus;

2) kai atliekant profesinę karo tarnybą bandomuoju laikotarpiu įgyjamas pagrindinis karinis parengtumas;

3) ištarnavus ne mažiau kaip 3 metus savanorių karo tarnyboje ar kitoje savanoriškoje nenuolatinėje karo tarnyboje ir kariuomenės vadui ar jo įgaliotam asmeniui priėmus sprendimą, kad įgytas pagrindinis karinis parengtumas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

4) kai karo prievolininkas baigia kitos NATO ar Europos Sąjungos valstybės narės karo mokymo instituciją;

5) Lietuvos kariuomenės vado sprendimu, kai karo prievolininkas atlieka karo tarnybą kitose NATO ar Europos Sąjungos valstybėse narėse.

 

5 straipsnis. Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo sąlygos

1. Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba atliekama kariniuose vienetuose pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas programas.

2. Karo prievolininkai į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą iš neparengtojo kariuomenės personalo rezervo šaukiami nuo 18 iki 23 metų (įskaitytinai), o raštu pareiškę norą, nuo 18 iki 38 metų (įskaitytinai). Karo prievolininkai, kuriems nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba atidėta individualia tvarka šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu pagrindu, į šią tarnybą, pasibaigus šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytoms aplinkybėms, šaukiami iki 26 metų (įskaitytinai), bet ne ilgiau kaip iki kitų kalendorinių metų pabaigos po šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytų aplinkybių.

TAR pastaba. Iki 3 straipsnio įsigaliojimo (2020-01-01) vyresni negu 23 metų karo prievolininkai, paskirti atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, ją atlieka iki nustatytos nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos pabaigos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1607, 2015-04-14, paskelbta TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06032

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

3. Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos trukmė – 9 mėnesiai.

4. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantys karo prievolininkai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas) nustatyta tvarka aprūpinami apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa, jiems mokamos privalomosios pradinės karo tarnybos kariams nustatytos išmokos buitinėms išlaidoms ir premijos, taikomos socialinės garantijos.

 

6 straipsnis. Šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą tvarka

1. Šaukimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą vykdomas kiekvienais metais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2430, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17527

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

2. Šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradžią ir pabaigą nustato krašto apsaugos ministras. Apie šaukimo pradžią ir pabaigą prieš vieną mėnesį iki šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradžios paskelbiama per Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos institucijų informacinės visuomenės informavimo priemones (toliau – krašto apsaugos sistemos institucijų informacinės visuomenės informavimo priemonės) ir (ar) visuomenės informavimo priemones.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2724, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-15, i. k. 2016-26837

 

3. Karo prievolininkas nuo 18 metų iki paskyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą datos gali raštu pareikšti norą atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Tokį savo pareiškimą jis gali atšaukti iki paskyrimo į karinį vienetą datos.

4. Šaukimas vykdomas, iki pašaukiamas krašto apsaugos ministro nustatytas nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karių skaičius. Pirmiausia šaukiami nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą norintys atlikti karo prievolininkai, jų nelikus, – toliau iš eilės į kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašą įrašyti noro ją atlikti nepareiškę karo prievolininkai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2724, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-15, i. k. 2016-26837

 

5. Kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašas sudaromas į jį atsitiktine tvarka, naudojantis kompiuterių programa, surašant karo prievolininkus, kurie šio įstatymo nustatyta tvarka gali būti pašaukti atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Sudarant kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašą, užtikrinama, kad atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą šaukiamų karo prievolininkų skaičius būtų proporcingas karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos padalinių administruojamose savivaldybėse paskutinę gyvenamąją vietą deklaravusių karo prievolininkų, kurie šio įstatymo nustatyta tvarka gali būti pašaukti atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, skaičiui. Jeigu atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą šaukiamas karo prievolininkas gyvenamosios vietos nėra deklaravęs, kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašas sudaromas atsižvelgiant į karo prievolininko esamą faktinę gyvenamąją vietą ar iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos buvusią gyvenamąją vietą. Kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašas sudaromas ir paskelbiamas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradžios. Kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašas, kuriame pateikiami šio straipsnio 51 dalyje nurodyti duomenys, viešai paskelbiamas informavimo dėl šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą tikslu ir viešai skelbiamas iki atitinkamų kalendorinių metų šaukimo pabaigos. Kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo eiga, kiti duomenys, susiję su šaukimo vykdymu, skelbiami Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje, taip pat per kitas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos informacines visuomenės informavimo priemones. Kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras stebi šio įstatymo 61 straipsnyje nurodyti asmenys.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1607, 2015-04-14, paskelbta TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06032

Nr. XII-2724, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-15, i. k. 2016-26837

Nr. XIII-586, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11956

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

51. Kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše nurodoma:

1) karo prievolininko eilės numeris;

2) pirmoji vardo raidė, pavardė, gimimo metai;

3) karo prievolininko kodas;

4) dokumentų, kuriais pagrindžiamos šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytos atleidimo nuo karo prievolės aplinkybės ar šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytos privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo individualia tvarka aplinkybės, ir karo prievolininko duomenų ryšiams palaikyti (faktinės gyvenamosios vietos, telefono numerio, elektroninio pašto adreso) pateikimo terminas ir karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos, kuriai šie dokumentai ir duomenys turi būti pateikti, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

5) sveikatos priežiūros įstaigos arba karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos, jeigu iš jos vykdomas karo prievolininkų vežimas karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos transportu į sveikatos priežiūros įstaigą, adresas ir data, kada karo prievolininkas privalo atvykti pasitikrinti sveikatos;

6) informacija apie karo prievolininko šaukimo eigą (šaukimo procedūros vykdomos; privalomoji pradinė karo tarnyba atidėta; išbrauktas iš karinės įskaitos; paskirtas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą).

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2724, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-15, i. k. 2016-26837

 

52. Šio straipsnio 51 dalies 5 punkte nurodyta informacija kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše paskelbiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šio straipsnio 51 dalies 4 punkte nurodytų dokumentų ir duomenų pateikimo dienos. Šio straipsnio 51 dalies 6 punkte nurodyta informacija kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše paskelbiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šiame punkte nurodytų atitinkamų šaukimo eigos aplinkybių pasikeitimo dienos. Karo prievolininkui kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše nurodytu laiku nepateikus šio straipsnio 51 dalies 4 punkte nurodytų dokumentų ir duomenų ar neatvykus pasitikrinti sveikatos, nauja šių veiksmų atlikimo data kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše paskelbiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo ankstesnės šiame sąraše nurodytos atitinkamų veiksmų atlikimo datos.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2724, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-15, i. k. 2016-26837

 

6. Karo prievolininkai skiriami atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą tik teisės aktų nustatyta tvarka patikrinus jų sveikatą ir nustačius, kad jie tinkami atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

7. Karo prievolininkai, norintys atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, šaukiami krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka, atsižvelgiant į poreikį.

8. Karo prievolininkų, nepareiškusių noro atlikti nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, šaukimo tvarką nustato krašto apsaugos ministras.

 

61 straipsnis. Kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūrų stebėjimas

1. Stebėti kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras skiriami Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, kurių veikla yra susijusi su krašto apsaugos sistemos stiprinimu ir visuomenės parengimu gynybai, jaunimo ugdymu ir pilietiniu, patriotiniu auklėjimu, žmogaus teisių gynimu, vienasmeniai valdymo organai, kolegialių valdymo organų nariai, kiti darbo, tarnybos ar narystės santykiais su nurodytais juridiniais asmenimis susiję fiziniai asmenys.

2. Stebėti kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūrų negali būti skiriami šie asmenys:

1) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažinti kaltais dėl sunkaus arba labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turintys neišnykusį arba nepanaikintą teistumą;

2) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažinti kaltais dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams arba korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turintys neišnykusį arba nepanaikintą teistumą;

3) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažinti kaltais dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams arba korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo, jeigu nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai;

4) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažinti kaltais dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei, ir turintys neišnykusį arba nepanaikintą teistumą;

5) įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos nariai;

6) atleisti iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos arba pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo, jeigu nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai;

7) teismo tvarka pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais bent vienoje srityje;

8) tarnaujantys arba dirbantys krašto apsaugos sistemos institucijose arba jų padaliniuose.

3. Karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija, skirdama asmenis stebėti kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras, turi teisę gauti iš visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų fizinių ir juridinių asmenų bei jų padalinių, registrų, informacinių sistemų jų turimą informaciją, dokumentus, duomenis, įskaitant asmens duomenis, reikalingus patikrinti, ar asmuo atitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, o šioje dalyje nurodyti duomenų teikėjai privalo minėtos krašto apsaugos sistemos institucijos prašymu tokią informaciją, dokumentus, duomenis, įskaitant asmens duomenis, pateikti.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

4. Kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras turi stebėti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 10 asmenų, kurių iš to paties viešojo juridinio asmens negali būti daugiau kaip 2/3 visų sudarant kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašą dalyvaujančių asmenų.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

5. Asmenys, stebintys kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras, jų prašymu gali susipažinti su informacija, susijusia su kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymu ir karo prievolininkų įtraukimu į jį, išskyrus atvejus, kai susipažinimą su šia informacija riboja teisės aktai, reglamentuojantys šios informacijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

6. Asmenų skyrimo stebėti kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras tvarką, nurodant ir asmens duomenis, kurie gali būti renkami, nustato Vyriausybė. Asmens duomenys, gauti siekiant paskirti asmenis stebėti kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras, yra tvarkomi asmenų skyrimo stebėti kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras tikslu.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-586, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11956

 

7 straipsnis. Paleidimas iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos

1. Atlikę šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytos trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, kariai išleidžiami į atsargą ir priskiriami parengtajam kariuomenės personalo rezervui.

2. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantis karys paleidžiamas iš tarnybos pirma šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatyto laiko, kai:

1) jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;

2) pripažįstamas netinkamas nuolatinei privalomajai pradinei karo tarnybai dėl sveikatos būklės.

3. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantis karys jo prašymu paleidžiamas iš tarnybos pirma šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatyto laiko, kai atsiranda šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 11–14 punktuose nustatytos aplinkybės. Tokiu atveju, atsižvelgiant į tai, ar karys atliktos nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos metu įgijo pagrindinį karinį parengtumą, ar neįgijo, jis priskiriamas parengtajam arba neparengtajam kariuomenės personalo rezervui.

4. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantis karys paleidžiamas iš tarnybos pirma šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatyto laiko, kai įsiteisėja teismo nuosprendis, kuriuo jis nuteisiamas už nusikaltimą ir jam skiriama bausmė, dėl kurios jis negali tęsti tarnybos. Tokiu atveju, atsižvelgiant į tai, ar karys atliktos nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos metu įgijo pagrindinį karinį parengtumą, ar neįgijo, jis priskiriamas parengtajam arba neparengtajam kariuomenės personalo rezervui.

5. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantis karys paleidžiamas iš tarnybos pirma šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatyto laiko, kai jis yra įgijęs pagrindinį karinį parengtumą, yra atrenkamas į profesinę karo tarnybą ir sudaro profesinės karo tarnybos sutartį arba pašaukiamas atlikti savanorių karo tarnybą ar kitą tarnybą aktyviajame rezerve ir sudaro kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartį. Tokiu atveju paleidimo iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos diena laikoma diena, einanti prieš profesinės karo tarnybos sutarties, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutarties įsigaliojimo dieną.

6. Paleidimo iš nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos tvarką nustato krašto apsaugos ministras.

 

8 straipsnis. Neteko galios nuo 2016-09-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XII-2430, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17527

 

9 straipsnis. Neteko galios nuo 2016-09-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XII-2430, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17527

 

10 straipsnis. Neteko galios nuo 2016-09-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XII-2430, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17527

 

11 straipsnis. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų atlikimo sąlygos

1. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai vykdomi mokomuosiuose kariniuose vienetuose ir (ar) karinėje mokymo įstaigoje pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas programas.

2. Į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus šaukiami raštu pareiškę norą karo prievolininkai, studijuojantys aukštosiose mokyklose ar jas baigę, išskyrus Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, kitas NATO ar Europos Sąjungos valstybių narių karo mokymo įstaigas, nuo 18 iki 32 metų (įskaitytinai).

3. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų trukmė – nuo 160 iki 200 dienų.

4. Atsižvelgiant į aukštosiose mokyklose studijuojančių karo prievolininkų studijų tvarkaraštį, jaunesniųjų karininkų vadų mokymai gali būti organizuojami dalimis. Dalimis organizuojami jaunesniųjų karininkų vadų mokymai trunka ne ilgiau kaip 3 metus.

5. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose dalyvaujantys karo prievolininkai mokymų metu Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nustatyta tvarka aprūpinami apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa, jiems mokamos privalomosios pradinės karo tarnybos kariams nustatytos išmokos buitinėms išlaidoms ir premijos, taikomos socialinės garantijos.

 

12 straipsnis. Šaukimo į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus tvarka

1. Šaukimas į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus vykdomas tik tuo atveju, kai atitinkamiems kalendoriniams metams yra nustatyti didesni negu nulis jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose dalyvausiančių karių ribiniai skaičiai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

2. Šaukimo į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus pradžią ir pabaigą nustato krašto apsaugos ministras. Apie šaukimo į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus pradžią ir pabaigą prieš vieną mėnesį iki šaukimo pradžios paskelbiama per krašto apsaugos sistemos institucijų informacinės visuomenės informavimo priemones ir (ar) visuomenės informavimo priemones.

3. Karo prievolininkai, studijuojantys aukštosiose mokyklose ar jas baigę, gali raštu pareikšti norą dalyvauti jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose. Tokį savo pareiškimą jie gali atšaukti iki paskyrimo į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus datos.

4. Karo prievolininkai į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus šaukiami atsižvelgiant į jų individualius gebėjimus. Šaukimo į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus tvarką nustato krašto apsaugos ministras.

5. Karo prievolininkai skiriami į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus tik teisės aktų nustatyta tvarka patikrinus jų sveikatą ir nustačius, kad jie tinkami dalyvauti jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose.

6. Šaukimas vykdomas, iki pašaukiamas krašto apsaugos ministro nustatytas jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose dalyvausiančių karių skaičius.

 

 

13 straipsnis. Paleidimas iš jaunesniųjų karininkų vadų mokymų

1. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus baigę kariai išleidžiami į atsargą jiems suteikiant atsargos jaunesniojo karininko laipsnį ir priskiriami parengtajam kariuomenės personalo rezervui.

2. Karys iš jaunesniųjų karininkų vadų mokymų paleidžiamas nesibaigus Lietuvos kariuomenės vado nustatytam mokymų laikui ir neįgyja pagrindinio karinio parengtumo, kai:

1) jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;

2) jis dėl sveikatos būklės negali tęsti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų;

3) įsiteisėja teismo nuosprendis, kuriuo jis nuteisiamas už nusikaltimą ir jam skiriama bausmė, dėl kurios jis negali tęsti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų;

4) kario prašymu, kai atsiranda šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 11–14 punktuose nustatytos aplinkybės.

3. Paleidimo iš jaunesniųjų karininkų vadų mokymų tvarką nustato krašto apsaugos ministras.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS ATIDĖJIMAS

 

14 straipsnis. Privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimas bendra tvarka

1. Privalomoji pradinė karo tarnyba krašto apsaugos ministro įsakymu atidedama bendra tvarka visiems karo prievolininkams tuo atveju, kai atitinkamiems kalendoriniams metams nustatytas privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karių ribinis skaičius yra nulis.

2. Privalomoji pradinė karo tarnyba pagal šio straipsnio 1 dalį atidedama atitinkamiems kalendoriniams metams.

3. Atidėjus privalomąją pradinę karo tarnybą bendra tvarka pagal šio straipsnio 1 dalį, privalomoji pradinė karo tarnyba individualia tvarka pagal šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalį neatidedama.

 

15 straipsnis. Privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimas individualia tvarka

1. Privalomoji pradinė karo tarnyba individualia tvarka atidedama šiems karo prievolininkams:

1) ne vyresniems kaip 21 metų bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokyklų mokiniams;

2) aukštųjų mokyklų studentams – vieną kartą vienam studijų laikotarpiui pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro ir bakalauro) studijų programą arba vientisųjų studijų programą, pagal antrosios pakopos studijų programą arba vientisųjų studijų programą, pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą, pagal studijas doktorantūroje;

3) Seimo, Vyriausybės, Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų nariams;

4) teisėjams;

5) prokurorams;

6) vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, išskyrus finansų ministro valdymo srities statutinių įstaigų pareigūnus;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

7) netenka galios 2020-07-01;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

8) Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento žvalgybos pareigūnams;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3234, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15868

 

9) Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams;

91) Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-2910, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10907

 

10) įtariamiems ir kaltinamiems baudžiamajame procese arba atliekantiems bausmę, dėl kurios jie negali atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos, taip pat atlikusiems laisvės atėmimo bausmę.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1607, 2015-04-14, paskelbta TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06032

 

11) vieniems auginantiems nepilnametį vaiką arba jeigu jiems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol vaikui sueis treji metai;

12) nėščiosioms, pateikusioms medicinos pažymą apie nėštumą;

13) teisės aktų nustatyta tvarka paskirtiems vieninteliu neįgalaus asmens globėju ar ribotai veiksnaus asmens rūpintoju;

131) juridinio asmens teises turinčių Lietuvos religinių bendruomenių ar bendrijų nariams, kurie šių religinių bendruomenių ar bendrijų kanonų, statutų ar kitų normų nustatyta tvarka yra išrinkti ar paskirti atlikti pastoracinį darbą tose religinėse bendruomenėse ar bendrijose;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-925, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21597

 

132) jų sutuoktinės ar sugyventinės nėštumo ir gimdymo atostogų metu;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-3234, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15868

 

133) auginantiems du ar daugiau vaikų, kurių amžius yra iki trejų metų;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-3234, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15868

 

14) krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka – atliekantiems privalomąją pradinę karo tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala jo asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jeigu karo prievolininkas privalomąją pradinę karo tarnybą atliktų kitu metu.

2. Šio straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 6, 8, 9, 91, 11, 13, 131, 132 ir 133 punktuose nurodytiems karo prievolininkams privalomoji pradinė karo tarnyba neatidedama, jeigu jie raštu pareiškė norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-925, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21597

Nr. XIII-2910, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10907

Nr. XIII-3234, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15868

 

3. Vykdant šaukimą, privalomoji pradinė karo tarnyba atidedama karo prievolininkams:

1) kuriems, patikrinus jų sveikatos būklę, nustatyta, kad jie dėl laikinų sveikatos sutrikimų negali atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos, iki baigsis laikinas jų sveikatos sutrikimas;

2) kurie, šaukimui pasibaigus, lieka nepašaukti atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos.

 

III SKYRIUS

ALTERNATYVIOJI KRAŠTO APSAUGOS TARNYBA

 

16 straipsnis. Alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo sąlygos

1. Alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba atliekama vietoj nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos paskelbus mobilizaciją.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2430, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17527

 

2. Alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos, atliekamos vietoj nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, trukmė – 10 mėnesių. Į alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos laiką neįskaitomas laikas, kurį alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą atliekantis karo prievolininkas be pateisinamos priežasties nebuvo tarnybos vietoje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2430, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17527

 

3. Alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba, atliekama vietoj privalomosios karo tarnybos paskelbus mobilizaciją, trunka tol, kol paskelbiama demobilizacija.

4. Alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą karo prievolininkai atlieka valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose dirbdami visuomenei naudingą darbą. Karo prievolininkai skiriami atlikti darbų, nesusijusių su ginklo, specialiųjų priemonių ir prievartos naudojimu.

5. Alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą atliekantiems karo prievolininkams taikomos tokios pačios aprūpinimo sąlygos (išskyrus aprūpinimą gyvenamąja patalpa ir apranga), kokias Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas nustato privalomosios pradinės karo tarnybos kariams. Bendra gyvenamąja patalpa alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą atliekantys karo prievolininkai jų pageidavimu gali būti aprūpinami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tik tuo atveju, kai jų darbo vieta yra kitos savivaldybės teritorijoje negu jų nuolatinė gyvenamoji vieta.

6. Alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

 

17 straipsnis. Skyrimas atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą vietoj nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos

1. Alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą pageidaujantys atlikti karo prievolininkai prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą karo prievolę administruojančiai krašto apsaugos sistemos institucijai gali pateikti iki šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradžios, o karo prievolininkai, įrašyti į kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašą, – iki šiame sąraše nurodyto dokumentų, kuriais pagrindžiamos šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytos atleidimo nuo karo prievolės aplinkybės ar šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytos privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo individualia tvarka aplinkybės, pateikimo termino pabaigos. Šis prašymas turi būti grindžiamas religiniais arba pacifistiniais įsitikinimais, neleidžiančiais tarnauti su ginklu.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2724, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-15, i. k. 2016-26837

 

2. Karo prievolininkų prašymus dėl alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo nagrinėja ir rekomendacijas dėl prašymų pagrįstumo teikia specialioji komisija, sudaryta iš asociacijų, tradicinių religinių bendruomenių ir religinių bendrijų, aukštųjų mokyklų atstovų. Šios komisijos narių skaičių, jos sudarymo ir darbo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Atsižvelgdama į specialiosios komisijos rekomendacijas, karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija priima sprendimą prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą pripažinti pagrįstu arba nepagrįstu.

3. Karo prievolininkas yra skiriamas atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, jeigu jis yra atrenkamas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, šio įstatymo 6 straipsnyje nustatyta tvarka patikrinus jo sveikatą nustatoma, kad jis tinkamas atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, jo prašymas atlikti šią tarnybą yra pripažįstamas pagrįstu šio straipsnio 2 dalyje nurodytos komisijos.

4. Iki paskyrimo atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą karo prievolininkas gali bet kuriuo metu atšaukti prašymą atlikti šią tarnybą. Tokiu atveju jis skiriamas atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą šio įstatymo 6 straipsnyje nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2430, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17527

 

18 straipsnis. Skyrimas atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą vietoj privalomosios karo tarnybos paskelbus mobilizaciją

1. Alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą pageidaujantys atlikti karo prievolininkai iki mobilizacijos paskelbimo gali bet kuriuo metu pateikti karo prievolę administruojančiai krašto apsaugos sistemos institucijai prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą. Šis prašymas turi būti grindžiamas religiniais arba pacifistiniais įsitikinimais, neleidžiančiais tarnauti su ginklu.

2. Jeigu karo prievolininkas yra pateikęs prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, kaip nustatyta šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, šis prašymas yra pripažintas pagrįstu šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos komisijos ir nėra atšauktas, laikoma, kad toks prašymas taip pat reiškia pagrįstą prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą vietoj privalomosios karo tarnybos paskelbus mobilizaciją.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti prašymai nagrinėjami ir sprendimai dėl jų priimami šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

4. Karo prievolininkas yra skiriamas atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, jeigu jo prašymas atlikti šią tarnybą yra pripažįstamas pagrįstu šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos komisijos. Karo prievolininkas yra atrenkamas į privalomąją karo tarnybą šio įstatymo 27 straipsnyje nustatyta tvarka, jeigu patikrinus sveikatos būklę nustatoma, kad jis yra tinkamas atlikti privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją.

5. Iki paskyrimo atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, taip pat bet kuriuo metu atlikdamas alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą karo prievolininkas gali atšaukti prašymą atlikti šią tarnybą. Tokiu atveju jis skiriamas atlikti privalomąją karo tarnybą šio įstatymo 27 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

19 straipsnis. Paleidimas iš alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos

1. Iš alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos karo prievolininkas paleidžiamas, kai:

1) jis atlieka šio įstatymo 16 straipsnio 2 ar 3 dalyje nustatytos trukmės alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;

2) jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;

3) jis pripažįstamas netinkamas privalomajai karo tarnybai dėl sveikatos būklės;

4) įsiteisėja teismo nuosprendis, kuriuo jis nuteisiamas už nusikaltimą ir jam skiriama bausmė, dėl kurios jis negali tęsti tarnybos.

2. Paleidimo iš alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos tvarką nustato krašto apsaugos ministras.

 

20 straipsnis. Alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atidėjimas

1. Alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba, atliekama vietoj nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, atidedama individualia tvarka šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalies 1 punkte nurodytiems karo prievolininkams, taip pat karo prievolininkams, kurie neatrenkami į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pagal šio įstatymo 6 straipsnį, jeigu anksčiau nurodytų karo prievolininkų prašymai atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos komisijos yra pripažinti pagrįstais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2430, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17527

 

2. Alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba, atliekama vietoj privalomosios karo tarnybos paskelbus mobilizaciją, atidedama tiems karo prievolininkams, kurių prašymai atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos komisijos yra pripažinti pagrįstais:

1) šio įstatymo 29 straipsnio 1–7 punktuose nurodytiems karo prievolininkams;

2) šio įstatymo 29 straipsnio 8 punkte nurodytiems karo prievolininkams, iki baigsis laikinas jų sveikatos sutrikimas.

 

IV SKYRIUS

TARNYBA AKTYVIAJAME REZERVE

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

21 straipsnis. Tarnybos aktyviajame rezerve atlikimas

1. Tarnyba aktyviajame rezerve atliekama tarnaujant kariniuose vienetuose.

2. Karo prievolininkai skiriami iš parengtojo kariuomenės personalo rezervo iki 60 metų, atsargos karo kapelionai – iki 65 metų.

3. Pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių tarnybą aktyviajame rezerve atliekantys karo prievolininkai Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nustatyta tvarka aprūpinami apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa, jiems mokamas atlyginimas už šias dienas, taikomos socialinės garantijos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

22 straipsnis. Neteko galios nuo 2020-07-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

23 straipsnis. Tarnybos aktyviajame rezerve atlikimo ypatumai

1. Aktyviojo rezervo kario atliekamos tarnybos aktyviajame rezerve trukmė – 10 metų nuo skyrimo į aktyvųjį rezervą.

2. Į aktyvųjį rezervą paskirti karo prievolininkai dalyvauja pratybose ar mokymuose nuo 20 iki 60 dienų per tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpį, vykdo Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytas užduotis bei atlieka karo tarnybą mobilizacijos ir karo padėties metu. Pratybų ar mokymų trukmę, periodiškumą ir programas nustato Lietuvos kariuomenės vadas.

3. Tarnyba aktyviajame rezerve atliekama Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

24 straipsnis. Karo prievolininkų skyrimas į aktyvųjį rezervą, atleidimas iš jo, šaukimo į mokymus, pratybas ar vykdyti užduočių, atrankos ir skyrimo į pareigas kariniame vienete ir atleidimo iš jų tvarka

1. Išleidžiami į atsargą tikrosios karo tarnybos kariai skiriami į aktyvųjį rezervą. Į aktyvųjį rezervą tikrosios karo tarnybos karius skiria vadas (viršininkas), išleidžiantis karius į atsargą.

2. Aktyviojo rezervo kariai iš tarnybos aktyviajame rezerve karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu atleidžiami, kai:

1) priimami į profesinę karo tarnybą;

2) paskiriami į savanorišką nenuolatinę karo tarnybą;

3) netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;

4) atleidžiami nuo karo prievolės;

5) patikrinus sveikatos būklę paaiškėja, kad jie netinkami tarnybai aktyviajame rezerve;

6) pasibaigia tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpis.

3. Aktyviojo rezervo karių šaukimas į mokymus ir pratybas vykdomas kiekvienais metais.

4. Kariuomenės vadas, atsižvelgdamas į krašto apsaugos ministro nustatytą į mokymus ir pratybas šaukiamų aktyviojo rezervo karių skaičių, tvirtina atitinkamų kalendorinių metų mokymų ir pratybų planą, kuriame nustatoma mokymų ir pratybų vieta, laikas, dalyvaujančių aktyviojo rezervo karių skaičius, taip pat šaukiamų aktyviojo rezervo karių pareigos, į kurias skiriama.

5. Į mokymus ir pratybas ar vykdyti tarnybos užduočių šaukiami nustatytus reikalavimus pareigoms (karinis laipsnis, karinė specialybė), į kurias planuojama skirti, atitinkantys aktyviojo rezervo kariai.

6. Aktyviojo rezervo kariai, pašaukti į mokymus ir pratybas ar vykdyti tarnybos užduočių, tarnybos laikotarpiu karinio vieneto vado (viršininko) skiriami į pareigas kariniame vienete ir pasibaigus tarnybos laikotarpiui atleidžiami iš jų.

7. Aktyviojo rezervo kariai atleidžiami iš pareigų nepasibaigus tarnybos laikotarpiui, kai:

1) atsiranda šio straipsnio 2 dalyje nustatytos aplinkybės;

2) atsiranda šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3–14 punktuose nustatytos aplinkybės;

3) sutrinka sveikata ir sveikatos sutrikimas gali nesibaigti iki mokymų, pratybų ar užduočių vykdymo laikotarpio pabaigos.

8. Karo prievolininkų skyrimo į tarnybą aktyviajame rezerve, atleidimo iš jos, aktyviojo rezervo karių šaukimo į mokymus ir pratybas ar vykdyti tarnybos užduočių tvarką, taip pat pašauktų aktyviojo rezervo karių skyrimo į pareigas kariniame vienete ir atleidimo iš jų tvarką nustato krašto apsaugos ministras.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

25 straipsnis. Aktyviojo rezervo karių šaukimo į mokymus ir pratybas ar vykdyti tarnybos užduočių atidėjimas

1. Šaukimas į mokymus ir pratybas ar vykdyti tarnybos užduočių atidedamas šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3–14 punktuose nurodytiems karo prievolininkams.

2. Vykdant šaukimą į mokymus ir pratybas ar vykdyti tarnybos užduočių, tarnyba atidedama aktyviojo rezervo kariams, kurių sveikatos būklę patikrinus nustatyta, kad jie dėl laikinų sveikatos sutrikimų negali dalyvauti mokymuose ir pratybose ar vykdyti tarnybos užduočių, iki baigsis laikinas jų sveikatos sutrikimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

V SKYRIUS

TARNYBA PASKELBUS MOBILIZACIJĄ

 

26 straipsnis. Tarnybos paskelbus mobilizaciją atlikimo sąlygos

1. Paskelbus visuotinę mobilizaciją, Lietuvos kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkai yra šaukiami atlikti karo tarnybą. Paskelbus dalinę mobilizaciją, karo prievolininkai yra šaukiami, jeigu Seimo nutarime ar Respublikos Prezidento dekrete dėl mobilizacijos skelbimo yra nurodyta pašaukti kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkus atlikti karo tarnybą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3234, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15868

 

2. Tarnyba paskelbus mobilizaciją atliekama kariniuose vienetuose. Atlikti karo tarnybą pašaukti juridinio asmens teises turinčių Lietuvos religinių bendruomenių ar bendrijų nariai, kurie šių religinių bendruomenių ar bendrijų kanonų, statutų ar kitų normų nustatyta tvarka yra išrinkti ar paskirti atlikti pastoracinį darbą tose religinėse bendruomenėse ar bendrijose, kariniuose vienetuose skiriami į karo kapeliono pareigas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-925, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21597

 

21. Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tarnaujantys statutiniai valstybės tarnautojai, Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai ir Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujantys žvalgybos pareigūnai tarnybą paskelbus mobilizaciją, jeigu karo padėtis neįvesta, atlieka tarnaudami nurodytose institucijose, o įvedus karo padėtį, – bet kurioje ginkluotųjų pajėgų institucijoje.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-3234, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15868

 

3. Paskelbus mobilizaciją, neparengtajame kariuomenės personalo rezerve esantys karo prievolininkai šaukiami į karinius mokymus įgyti pagrindinį karinį parengtumą. Įgiję pagrindinį karinį parengtumą pagal turimą karinę ir (ar) civilinę specialybę karo prievolininkai paskiriami į pareigas kariniame vienete.

4. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyti kariniai mokymai atliekami mokomuosiuose kariniuose vienetuose pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas programas.

5. Karo prievolininkams, pašauktiems į tarnybą Lietuvos kariuomenėje paskelbus mobilizaciją, atsižvelgiant į turimą, suteiktą kario laipsnį, mokamas atitinkamo laipsnio pirmų metų profesinės karo tarnybos kariui nustatyto dydžio tarnybinis atlyginimas. Karo prievolininkai, pašaukti į tarnybą paskelbus mobilizaciją, aprūpinami mutatis mutandis taikant šio įstatymo 5 straipsnio 4 dalies nuostatas, išskyrus išmokas buitinėms išlaidoms ir premijas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

27 straipsnis. Šaukimo į tarnybą paskelbus mobilizaciją tvarka

1. Paskelbus visuotinę ar dalinę mobilizaciją, kai priimamas sprendimas pašaukti į karo tarnybą kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkus, pranešimas apie šaukimo pradžią skelbiamas per visuomenės informavimo priemones, taip pat per krašto apsaugos sistemos institucijų informacinės visuomenės informavimo priemones arba karo prievolininkai informuojami asmeniškai.

2. Paskelbus visuotinę ar dalinę mobilizaciją, kai priimamas sprendimas pašaukti kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkus į karo tarnybą, karo prievolininkai nustatytu laiku atvyksta į šaukimo punktus, karinių vienetų dislokacijos ar kitas nurodytas vietas.

3. Karo prievolininkai atlikti tarnybą paskelbus mobilizaciją skiriami tik patikrinus jų sveikatą ir nustačius, kad jie tinkami atlikti tarnybą paskelbus mobilizaciją.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

4. Karo prievolininkų šaukimo tvarką paskelbus mobilizaciją nustato krašto apsaugos ministras.

 

28 straipsnis. Paleidimas iš tarnybos paskelbus mobilizaciją

1. Iš tarnybos paskelbus mobilizaciją anksčiau, negu paskelbiama demobilizacija, karo prievolininkas paleidžiamas, kai:

1) jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;

2) jis dėl sveikatos būklės negali tęsti privalomosios karo tarnybos;

3) įsiteisėja teismo nuosprendis, kuriuo jis nuteisiamas už nusikaltimą ir jam skiriama bausmė, dėl kurios jis negali tęsti tarnybos.

2. Iš tarnybos paskelbus mobilizaciją anksčiau, negu paskelbiama demobilizacija, karo prievolininkas gali būti paleidžiamas, kai vietoj visuotinės mobilizacijos paskelbiama dalinė mobilizacija ir dėl šios priežasties yra išformuojamas karinis vienetas arba sumažinamas karinio vieneto, kuriame jis atliko karo tarnybą, karių skaičius.

3. Paleidimo iš tarnybos paskelbus mobilizaciją tvarką nustato krašto apsaugos ministras.

 

29 straipsnis. Tarnybos paskelbus mobilizaciją atidėjimas

1. Tarnyba paskelbus mobilizaciją atidedama šiems karo prievolininkams:

1) Respublikos Prezidentui, Seimo, Europos Parlamento ir Vyriausybės nariams;

2) savivaldybių tarybų, kurių įgaliojimai karo padėties metu nėra sustabdyti Seimo sprendimu, nariams;

3) teisėjams ir prokurorams;

4) vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, išskyrus pareigūnus, tarnaujančius tose statutinėse įstaigose, kurios įvedus karo padėtį ar ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) atveju tampa ginkluotųjų pajėgų dalimi, taip pat finansų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose;

5) Valstybės saugumo departamento žvalgybos pareigūnams;

6) įtariamiems ir kaltinamiems baudžiamajame procese arba atliekantiems bausmę, dėl kurios jie negali atlikti tarnybos;

7) Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo nustatyta tvarka įrašytiems į civilinio mobilizacinio personalo rezervą, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus;

8) kurie dėl sveikatos būklės negali atlikti tarnybos.

2. Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos siūlymu karo prievolininkui, kuris yra įrašytas į civilinio mobilizacinio personalo rezervą ir kuriam tarnyba paskelbus mobilizaciją nėra atidedama kitais šio straipsnio 1 dalies 1–6 ir 8 punktuose nurodytais pagrindais, tarnyba paskelbus mobilizaciją gali būti neatidedama, jeigu:

1) karo prievolininko pareigų kariniame vienete pagal jo turimą karinę ir (ar) civilinę specialybę neatlikimas sutrikdytų karinio vieneto veikimą;

2) valstybės ginkluotai gynybai užtikrinti trūksta tarnybą paskelbus mobilizaciją atliekančių karo prievolininkų.

3. Sprendimą dėl tarnybos paskelbus mobilizaciją atidėjimo karo prievolininkams, kurie yra įrašyti į civilinio mobilizacinio personalo rezervą ir kuriems tarnyba paskelbus mobilizaciją nėra atidedama kitais šio straipsnio 1 dalies 1–6 ir 8 punktuose nurodytais pagrindais, įvertinęs šio straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, nedelsdamas, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos siūlymo neatidėti tarnybos paskelbus mobilizaciją gavimo dienos priima krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3234, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15868

 

VI SKYRIUS

KARO PRIEVOLĖS ADMINISTRAVIMAS

 

30 straipsnis. Karo prievolės administravimas

Karo prievolę administruoja krašto apsaugos sistemos institucija, kuriai ši funkcija pavedama krašto apsaugos ministro įsakymu.

 

31 straipsnis. Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos uždaviniai

Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos pagrindiniai uždaviniai:

1) įgyvendinti valstybės karo prievolės organizavimo ir administravimo politiką, užtikrinant šio įstatymo įgyvendinimą;

2) informuoti karo prievolininkus apie jų įrašymą į karinę įskaitą, išbraukimą iš jos ir su tuo susijusių duomenų tvarkymą;

3) informuoti karo prievolininkus apie jų skyrimą į aktyvųjį rezervą ir atleidimą iš jo krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

4) atlikti šaukimą į privalomąją karo tarnybą;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

5) organizuoti karo prievolininkų atranką į privalomąją karo tarnybą ir atrinktų karo prievolininkų sveikatos patikrinimą, nustatyti jų tinkamumą privalomajai karo tarnybai ar alternatyviajai krašto apsaugos tarnybai;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

6) tinkamus karo prievolininkus skirti į privalomąją karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą ir pasiųsti į tarnybos atlikimo vietą;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

7) organizuoti aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų atranką į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

8) nagrinėti rašytinius Lietuvos Respublikos piliečių prašymus karo prievolės klausimais;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

9) atlikti kituose teisės aktuose numatytus uždavinius ir funkcijas.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-3234, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15868

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

32 straipsnis. Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos nurodymų įteikimas ir asmenų ir kitų organizacijų ir jų padalinių pareigos administruojant karo prievolę

1. Karo prievolininkams, įrašytiems į kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašą, karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos nurodymai dėl šio įstatymo 6 straipsnio 51 dalies 4 punkte nurodytų dokumentų ir duomenų pateikimo, taip pat sveikatos patikrinimo skelbiami kalendorinių metų karo prievolininkų sąraše šio įstatymo 6 straipsnio 51 ir 52 dalyse nustatyta tvarka. Kiti karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos nurodymai karo prievolininkams įteikiami asmeniškai.

2. Jeigu dėl objektyvių priežasčių karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos nurodymo įteikti asmeniškai karo prievolininkui negali, šis nurodymas, sutikus jį priimti, pasirašytinai įteikiamas kartu su karo prievolininku gyvenantiems pilnamečiams šeimos nariams ar fiziniams ir juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms, ir jų padaliniams, kurie susiję su karo prievolininku darbo, mokslo ir studijų teisiniais santykiais, ar valstybės ir savivaldybių institucijoms, teikiančioms karo prievolininkui socialinio draudimo, užimtumo rėmimo ar kitas viešąsias paslaugas, kurie nedelsdami šį nurodymą privalo perduoti karo prievolininkui.

3. Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos prašymu fiziniai ir juridiniai asmenys ir kitos organizacijos, ir jų padaliniai privalo teikti karo prievolę administruojančiai krašto apsaugos sistemos institucijai duomenis, būtinus karinei įskaitai tvarkyti elektroniniu arba automatiniu duomenų perdavimo būdu, o kai tai neįmanoma, – raštu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1607, 2015-04-14, paskelbta TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06032

Nr. XII-2724, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-15, i. k. 2016-26837

 

33 straipsnis. Policijos pareigos administruojant karo prievolę

Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos vadovo ar jo įgalioto atstovo prašymu policija privalo atlikti karo prievolininkų paiešką ir informuoti karo prievolininkus apie prievolę vykdyti karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos nurodymus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2523, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20281

 

34 straipsnis. Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos teisės

Įgyvendindama šį įstatymą, karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija turi teisę:

1) gauti neatlygintinai iš valstybės registrų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų karinei įskaitai tvarkyti būtiną informaciją;

2) kai nėra galimybių gauti iš valstybės registrų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų karinei įskaitai tvarkyti būtinos informacijos, neatlygintinai gauti karinei įskaitai tvarkyti būtiną informaciją iš fizinių ir juridinių asmenų ir kitų organizacijų, ir jų padalinių;

3) gauti iš karo prievolininkų papildomą, dokumentais pagrįstą informaciją, būtiną karinei įskaitai tvarkyti;

4) gauti iš Lietuvos kariuomenės informaciją, būtiną privalomajai karo tarnybai planuoti;

5) nurodyti karo prievolininkams pateikti karo prievolę administruojančiai krašto apsaugos sistemos institucijai reikalingus dokumentus;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-1896, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10509

 

6) nurodyti karo prievolininkams nustatytu laiku atvykti į karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją, kai nėra galimybių šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nurodytais būdais gauti iš karo prievolininkų dokumentais pagrįstą informaciją, arba kai tai būtina karo prievolės administravimo procedūrų vykdymui, o paskelbus mobilizaciją, – į šaukimo punktą, karinių vienetų dislokacijos ar kitas nurodytas vietas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1896, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10509

 

7) skirti į privalomąją karo tarnybą atrenkamiems karo prievolininkams sveikatos patikrinimą ir nurodyti nustatytu laiku atvykti pasitikrinti sveikatos;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1896, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10509

 

8) neteko galios nuo 2017-01-01;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2523, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20281

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1896, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10509

 

9) neteko galios nuo 2017-01-01;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2523, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20281

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1896, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10509

 

10) kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas su prašymu paraginti užsienyje gyvenančius karo prievolininkus vykdyti šiame įstatyme nustatytas pareigas;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1896, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10509

 

11) kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas teises.

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1896, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10509

 

35 straipsnis. Karinė įskaita

1. Karinei įskaitai tvarkyti Vyriausybė steigia Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registrą, kuriame nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais yra tvarkomi karo prievolininkų asmens duomenys. Šiame registre gali būti tvarkomi karo prievolininkų specialių kategorijų asmens duomenys, taip pat duomenys apie įtariamojo ar kaltinamojo statusą baudžiamajame procese, padarytą nusikalstamą veiką, paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę ar bausmę už padarytą nusikalstamą veiką ir jos vykdymą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3252, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15767

 

2. Karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija ar jos padalinys turi teisę gauti iš visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų fizinių ir juridinių asmenų bei jų padalinių, taip pat registrų, informacinių sistemų informaciją, dokumentus, duomenis, įskaitant asmens duomenis, specialių kategorijų asmens duomenis, reikalingus karinei įskaitai tvarkyti ir šaukimui vykdyti, o šioje dalyje nurodyti asmenys privalo minėtos krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio prašymu tokią informaciją, dokumentus, duomenis, įskaitant asmens duomenis, specialių kategorijų asmens duomenis, pateikti.

3. Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro valdytoja – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. Šio registro tvarkytojai paskiriami Vyriausybės nutarimu, kuriuo tvirtinami Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro nuostatai.

4. Asmenys į karinę įskaitą įrašomi, kai teisės aktų nustatyta tvarka priskiriami karo prievolininkams, ir išbraukiami iš karinės įskaitos, kai atleidžiami nuo karo prievolės, miršta, teismo paskelbiami mirusiais ar nežinia kur esančiais.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

351 straipsnis. Asmens duomenų tvarkymas

1. Administruojant karo prievolę, Karo prievolininkų registre karo prievolininkų asmens duomenys tvarkomi nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymas) ir šiuo įstatymu.

2. Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje, 14 straipsnio 5 dalyje, 30 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos teikimas duomenų subjektams (karo prievolininkams) gali būti atidėtas, apribotas arba ši informacija gali būti neteikiama, Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymo 12 straipsnyje, 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytos duomenų subjektų (karo prievolininkų) teisės susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą gali būti apribotos visiškai arba iš dalies, atsižvelgiant į tai, kiek ir kol tai būtina ir proporcinga, tais atvejais, kai duomenų subjektui pateikus informaciją ir (arba) įgyvendinus šioje dalyje nurodytą duomenų subjekto teisę gali tapti neįmanoma arba gali būti sukliudyta atlikti šaukimą į privalomąją karo tarnybą, organizuoti karo prievolininkų atranką į privalomąją karo tarnybą, nustatyti jų tinkamumą privalomajai karo tarnybai ar alternatyviajai krašto apsaugos tarnybai, skirti juos į privalomąją karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą ir (arba) užtikrinti privalomosios karo tarnybos atlikimą. Karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija turi kiekvienu konkrečiu atveju krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka įvertinti, ar šioje dalyje nurodytos duomenų subjektų teisės turi būti visiškai arba iš dalies apribotos, taip pat fiksuoti raštu, įskaitant elektroninę formą, faktines arba teisines priežastis, kuriomis pagrįstas sprendimas apriboti šias teises, ir prireikus šią informaciją pateikti subjektams, nagrinėjantiems skundus dėl žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų, jų prašymu.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-3252, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15767

 

36 straipsnis. Karo prievolininkų sveikatos tikrinimas

Vyriausybės nustatyta tvarka ir periodiškumu karo prievolininkų sveikatą tikrina krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros įstaigos, kurios naudojasi ir kitų, krašto apsaugos sistemai nepriklausančių, sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis. Mobilizacijos metu Vyriausybės nustatyta tvarka karo prievolininkų sveikatą tikrina ir kitos sveikatos priežiūros įstaigos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

37 straipsnis. Karo prievolininkų pareigos, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą

1. Karo prievolininkai privalo:

1) jeigu karo prievolę administruojanti krašto apsaugos sistemos institucija nurodo, pateikti papildomą, dokumentais pagrįstą informaciją, būtiną karinei įskaitai tvarkyti;

2) pagal karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos nurodymą pateikti karo prievolę administruojančiai krašto apsaugos sistemos institucijai reikalingus dokumentus ir duomenis, laiku atvykti į karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją ar šaukimo punktą arba pasitikrinti sveikatos;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1896, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10509

Nr. XII-2724, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-15, i. k. 2016-26837

 

3) pagal karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos nurodymą laiku atvykti į paskirtą privalomosios karo tarnybos atlikimo vietą ir prisistatyti atitinkamos krašto apsaugos sistemos institucijos (jos padalinio) vadui (viršininkui);

4) neįvykdę šios dalies 2 ar 3 punkte nurodytos pareigos, karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos prašymu pateikti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių įrodymus;

5) sukakę 18 metų ir per 3 mėnesius negavę pranešimo apie įrašymą į karinę įskaitą, kreiptis į karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją;

6) išvykus į kitą valstybę nuolat ar laikinai, ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo išvykimo informuoti karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją apie savo faktinę gyvenamąją, darbo ar studijų vietą;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-1607, 2015-04-14, paskelbta TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06032

 

7) vykdyti kitus teisėtus karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos nurodymus.

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1607, 2015-04-14, paskelbta TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06032

 

2. Karo prievolininkai šio straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 6 punktuose nurodytą informaciją karo prievolę administruojančiai krašto apsaugos sistemos institucijai gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, o kai tai neįmanoma, – raštu.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1607, 2015-04-14, paskelbta TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06032

 

3. Šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytų karo prievolininkų pareigų neįvykdymą laiku pateisinančios priežastys yra šios:

1) karo prievolę administruojančiai krašto apsaugos sistemos institucijai adresuota sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos pažyma patvirtinta liga, dėl kurios asmuo negali atvykti;

2) karo prievolininko šeimos nario ar jo artimojo giminaičio mirtis;

3) stichinė nelaimė;

4) Lietuvos Respublikos teritorijos okupacija ar blokada;

5) kitos teisės aktuose nustatytos aplinkybės, dėl kurių apribotos karo prievolininko judėjimo galimybės.

 

38 straipsnis. Karo prievolininko teisė skųsti karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos sprendimus

1. Karo prievolininkas turi teisę skųsti karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos sprendimą krašto apsaugos ministrui per 10 dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas skundas krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išnagrinėjamas per 14 dienų nuo jo gavimo. Išnagrinėjus skundą, priimamas krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimas palikti karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos sprendimą nepakeistą, jį pakeisti arba panaikinti.

3. Karo prievolininkas krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens priimtą sprendimą per 10 dienų nuo jo gavimo dienos gali skųsti administraciniam teismui.

4. Karo prievolininko skundo pateikimas nestabdo karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos sprendimo vykdymo.

 

39 straipsnis. Karo prievolininkų aprūpinimas, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą

1. Už kiekvieną tinkamumo privalomajai karo tarnybai tikrinimo dieną karo prievolininkams mokami 0,2 Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio dienpinigiai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1896, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10509

 

2. Karo prievolininkams apmokamos kelionių iš gyvenamosios vietos į karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją, iš karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos atgal į gyvenamąją vietą, iš gyvenamosios vietos į šaukimo punktą, iš šaukimo punkto atgal į gyvenamąją vietą, iš gyvenamosios vietos pasitikrinti sveikatos, pasitikrinus sveikatą atgal į gyvenamąją vietą, iš gyvenamosios vietos į paskirtą privalomosios karo tarnybos vietą išlaidos pagal pateiktus keleivinio transporto (išskyrus taksi) bilietus, o tokių bilietų nepateikus, – pagal krašto apsaugos ministro nustatytus vieno kilometro važiavimo nuosavu transportu kompensuojamus dydžius. Karo prievolininkui apmokamų kiekvienos iš šioje dalyje nurodytų kelionių išlaidų dydis negali viršyti dydžio, kurį nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į karo prievolininko gyvenamąją vietą. Kelionės išlaidos nekompensuojamos, kai karo prievolininkas vežamas karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos transportu arba jis šio transporto atsisako.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1896, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10509

 

3. Karo prievolininkai jų tinkamumo karo tarnybai tikrinimo dienomis aprūpinami maistu pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas fiziologines mitybos normas arba jiems išmokama Vyriausybės nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija.

4. Jeigu karo prievolininko tinkamumo privalomajai karo tarnybai tikrinimas trunka ilgiau kaip vieną darbo dieną, prireikus karo prievolininkui suteikiama nakvynė karo prievolę administruojančioje krašto apsaugos sistemos institucijoje arba karinio vieneto patalpose.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1896, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10509

 

5. Šiame straipsnyje nurodytas aprūpinimas karo prievolininkui neteikiamas, jeigu jis nevykdo teisėtų karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos nurodymų.

6. Šiame straipsnyje nurodytos išlaidos apmokamos iš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai tam tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40 straipsnis. Karo prievolę atliekančių asmenų statusas

1. Karo prievolę atliekantys Lietuvos Respublikos piliečiai įstatymų nustatyta tvarka atleidžiami nuo darbo, dirbantys pagal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje, arba studijų aukštojoje mokykloje, garantuojant jiems darbo vietą, pareigas ar studijų vietą, taip pat jų prašymų pagrindu atidedamas pagal būsto kreditavimo sutartį suteikto kredito dalies įmokų mokėjimas nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos metu. Pasibaigus nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiui, bendru šalių sutarimu yra perskaičiuojami atidėti pagal būsto kreditavimo sutartį suteikto kredito dalies įmokų mokėjimai ir sudaromas atnaujintas mokėjimo grafikas. Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos metu apskaičiuotos palūkanos už būsto kreditą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančio asmens pasirinkimu mokamos vienu iš šių būdų:

1) palūkanos už būsto kreditą mokamos taip, kaip nurodyta būsto kreditavimo sutartyje;

2) palūkanų už būsto kreditą mokėjimas atidedamas ir visos atidėtos palūkanos sumokamos iš karto pasibaigus nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiui;

3) palūkanų už būsto kreditą mokėjimas atidedamas ir visos atidėtos palūkanos sumokamos pasibaigus nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiui pagal iš naujo sudarytą palūkanų mokėjimo grafiką.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1607, 2015-04-14, paskelbta TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06032

 

2. Lietuvos Respublikos įstatymai nustato karo prievolę atliekančių Lietuvos Respublikos piliečių aprūpinimo ir kitas garantijas.

 

41 straipsnis. Lengvatos Lietuvos Respublikos piliečiams, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą

1. Karo prievolininkams, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir grįžusiems į darbą, taikoma šio straipsnio 2 dalyje nustatyta subsidija darbo užmokesčiui.

2. Darbdaviams, įdarbinusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusius karo prievolininkus, mokama subsidija darbo užmokesčiui, nurodytam įdarbinto asmens darbo sutartyje, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti (toliau – subsidija darbo užmokesčiui). Jeigu įdarbinto asmens darbo sutartis sudaryta ne visam darbo laikui arba jis dirbo ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos darbo užmokesčiui dydis skaičiuojamas už faktiškai dirbtą laiką pagal apskaičiuotą ar darbo sutartyje nustatytą dienos (valandinį) atlygį. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis yra iki 100 procentų apskaičiuotų lėšų nuo įdarbinto asmens darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotos draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos suma. Subsidijos darbo užmokesčiui dydį, neviršijant 1,17 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio, ir subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. Darbdaviams, įdarbinusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusius karo prievolininkus, subsidija darbo užmokesčiui mokama 6 mėnesius. Ši subsidija taikoma, jeigu karo prievolininkas buvo įdarbintas per 3 mėnesius nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo datos.

3. Šiame straipsnyje nurodyta lengvata finansuojama iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei šaltinių.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1607, 2015-04-14, paskelbta TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06032

Nr. XII-2430, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17527

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

411 straipsnis. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių Lietuvos Respublikos piliečių skatinimas

1. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantys asmenys, išskyrus atvejus, kai jų tarnyba įvertinta nepatenkinamai arba jie nevykdė tarnybos, yra skatinami piniginėmis išmokomis, kurias sudaro kas mėnesį skaičiuojamos šio dydžio sumos, priklausančios nuo atliktos tarnybos vertinimo rezultatų:

1) 4 bazinės socialinės išmokos – asmenims, kurių tarnyba įvertinta labai gerai;

2) 3 bazinės socialinės išmokos – asmenims, kurių tarnyba įvertinta gerai;

3) 2 bazinės socialinės išmokos – asmenims, kurių tarnyba įvertinta patenkinamai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

 

2. Savo noru nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantiems asmenims, kurie norą atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pareiškė iki kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo paskelbimo arba kurie nebuvo įrašyti į kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašą, šio straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos didinamos 30 procentų. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantiems asmenims, kurie buvo įrašyti į kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašą ir norą atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pareiškė po šio sąrašo paskelbimo, tačiau ne vėliau kaip iki įsakymo dėl paskyrimo į karinį vienetą pasirašymo dienos, šio straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos didinamos 15 procentų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2724, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-15, i. k. 2016-26837

 

3. Piniginės išmokos, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, yra apskaičiuojamos proporcingai asmens nuolatinėje privalomojoje pradinėje karo tarnyboje ištarnautam laikui ir išmokamos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems asmenims.

4. Piniginių išmokų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, mokėjimo tvarką ir nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių asmenų tarnybos vertinimo kriterijus nustato krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2430, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17527

 

42 straipsnis. Karo prievolės administravimo ir karo prievolininkų aprūpinimo ir skatinimo išlaidos

Karo prievolės administravimo ir šiame įstatyme nustatyto karo prievolininkų aprūpinimo ir skatinimo išlaidos finansuojamos iš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1607, 2015-04-14, paskelbta TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06032

 

43 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimą

Asmenys, pažeidę šį įstatymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                               DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1258, 1999.06.22, Žin., 1999, Nr. 59-1918 (1999.07.07)

LIETUVOS RESPUBLIKOS KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1863, 2000.07.17, Žin., 2000, Nr. 64-1933 (2000.07.31)

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO 8, 11, 13, 14, 17, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO II(1) SKYRIUMI ĮSTATYMAS

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-971, 2002-06-20, Žin., 2002, Nr. 68-2770 (2002-07-03)

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1480, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1725 (2003-04-24)

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO 8, 9, 18 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja kartu su Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741) ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341), t. y. nuo 2003 m. gegužės 1 d.

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1506, 2003-04-17, Žin., 2003, Nr. 42-1912 (2003-05-01)

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO 3, 8 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1658, 2003-06-26, Žin., 2003, Nr. 70-3168 (2003-07-16)

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1774, 2003-10-14, Žin., 2003, Nr. 104-4644 (2003-11-05)

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2359, 2004-07-13, Žin., 2004, Nr. 115-4282 (2004-07-24)

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO 8, 15(4), 15(5), 15(12), 16, 17, 18, 19, 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI II SKYRIAUS TREČIOJO SKIRSNIO IR 15(1) STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMAS

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-325, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3290 (2005-07-21)

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO 4, 6, 7, 9, 15(4), 15(5), 15(8), 19, 20, 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-770, 2006-07-18, Žin., 2006, Nr. 87-3396 (2006-08-08)

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-854, 2006-10-12, Žin., 2006, Nr. 113-4298 (2006-10-24)

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO 8, 9, 15 IR 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1390, 2007-12-18, Žin., 2007, Nr. 140-5760 (2007-12-29)

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO 18 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1173, 2010-11-25, Žin., 2010, Nr. 145-7428 (2010-12-11)

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 15(2), 15(3), 15(8), 15(9), 15(10), 15(12), 17, 19, 20, 28, 30, 32, 33, 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 15(4), 15(5), 15(6), 15(7), 15(11), 29, 34 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 30 straipsnį, įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1508, 2011-06-23, Žin., 2011, Nr. 86-4150 (2011-07-13)

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija nuo 2011-09-01.

1. Karo prievolininkai, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo atleisti nuo privalomosios pradinės karo tarnybos, įsigaliojus šiam įstatymui, nešaukiami atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos, išskyrus karo prievolininkus, kurie raštu pareiškia norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą.

2. Karo prievolininkai, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo atidėta privalomoji pradinė karo tarnyba, įsigaliojus šiam įstatymui, iki privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo termino pabaigos nešaukiami atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos, išskyrus karo prievolininkus, kurie raštu pareiškia norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą.

3. Įgijusiais pagrindinį karinį parengtumą laikomi tie karo prievolininkai, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo atliko privalomąją pradinę karo tarnyba arba laikomi ją atlikę.

4. Karo prievolininkai, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėjo ir nebaigė privalomosios pradinės karo tarnybos ar kitos ją pakeičiančios tarnybos, įsigaliojus šiam įstatymui, tęsia tarnybą, iki įgis šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje nustatytą pagrindinį karinį parengtumą.

5. Karo prievolininkams, baigusiems aukštąsias mokyklas iki šio įstatymo įsigaliojimo, netaikoma šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 5 straipsnio 2 dalies ir 8 straipsnio 2 dalies nuostatos, nustatančios, kad į nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus šaukiami aukštųjų mokyklų absolventai iki 38 metų įskaitytinai.

6. Lengvatos, nustatytos šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje, taikomos karo prievolininkams, baigusiems privalomąją pradinę karo tarnybą po šio įstatymo įsigaliojimo.

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1607, 2015-04-14, paskelbta TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06032

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 5, 6, 8, 9, 15, 32, 37, 40, 41, 42 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 41-1 straipsniu įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1896, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10509

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 32, 33, 34, 37 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2310, 2016-04-14, paskelbta TAR 2016-04-26, i. k. 2016-10421

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 41-1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2430, 2016-06-16, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17527

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 2, 4, 6, 16, 17, 20, 41, 41-1 straipsnių pakeitimo ir 8, 9, 10 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2724, 2016-11-03, paskelbta TAR 2016-11-15, i. k. 2016-26837

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 6, 17, 32, 37 ir 41-1 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2523, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20281

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 33 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-380, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09161

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 3 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

Nr. KT9-N7/2017, 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11471

Dėl Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nuostatos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-586, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11956

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 6 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6-1 straipsniu įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-925, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21597

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 3, 15 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

Nr. KT13-N8/2018, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-06, i. k. 2018-09478

Dėl Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3 punkto, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies ir 13 straipsnio 2 dalies nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1807, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21820

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 41 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2670, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21312

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 2, 4, 5, 6, 6-1, 12, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 41, 41-1 straipsnių, IV skyriaus pavadinimo pakeitimo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2910, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-22, i. k. 2020-10907

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3252, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15767

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 35 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 35-1 straipsniu įstatymas

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3234, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-16, i. k. 2020-15868

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 3, 15, 26, 29 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas