Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 72-2772, i. k. 1082290ISAK000V-141

 

Nauja redakcija nuo 2021-08-02:

Nr. V-288, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16387

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. birželio 18 d. Nr. V-141

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 20 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi,

t v i r t i n u Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                PETRAS VAITIEKŪNAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

užsienio reikalų ministro

2008 m. birželio 18 d. įsakymu

Nr. V-141 (Lietuvos Respublikos

užsienio reikalų ministro

2021 m. liepos 23 d. įsakymo

Nr. V-288 redakcija)

 

 

ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja dokumentų dėl asmens grįžimo pažymėjimo (toliau – AGP) išdavimo pateikimo, prašymo išduoti AGP priėmimo, nagrinėjimo, asmens tapatybės nustatymo ir sprendimo išduoti AGP priėmimo, AGP išrašymo, atsiėmimo, prašymų išduoti AGP, AGP blankų ir kitų dokumentų apskaitos ir saugojimo tvarką.

2. AGP yra asmens kelionės dokumentas, išduodamas užsienio valstybėje esantiems asmenims, jei jie prarado kelionės dokumentą, jis tapo netinkamas naudoti, pasibaigė jo galiojimo laikas ir kitais aprašo 5 punkte numatytais atvejais, leidžiantis grįžti į Lietuvos Respubliką, o aprašo 4.4 papunktyje numatytu atveju – į kilmės valstybę.

3. AGP išduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos konsuliniu statutu, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir šiuo aprašu.

4. AGP gali būti išduodamas šiems užsienio valstybėje esantiems asmenims:

4.1. Lietuvos Respublikos piliečiams;

4.2. užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai;

4.3. asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;

4.4. užsieniečiams, tarptautinėse sutartyse nustatytais atvejais grįžtantiems į savo kilmės valstybę.

5. AGP išduodamas šiais atvejais:

5.1. jei kelionės dokumentas buvo prarastas;

5.2. jei kelionės dokumentas tapo netinkamas naudoti;

5.3. jei pasibaigė kelionės dokumento galiojimo laikas;

5.4. jei užsienio valstybėje gimęs nepilnametis vaikas neturi galiojančio kelionės dokumento;

5.5. jei dėl Lietuvos Respublikos piliečiui paskirtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimo, asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas jam negali būti išduoti, kol ši kardomoji priemonė nepanaikinta;

5.6. jei Lietuvos Respublikos pilietis yra ieškomas Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų (išskyrus atvejus, kai ieškomas kaip dingęs be žinios) ir dėl to jam negali būti išduoti asmens tapatybės kortelė ir (ar) pasas.

6. AGP išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga, išskyrus garbės konsulinių pareigūnų vadovaujamas konsulines įstaigas (toliau – konsulinė įstaiga). Sprendimą dėl AGP išdavimo priima  konsulinis pareigūnas, išskyrus garbės konsulinį pareigūną.

7. Už AGP išdavimą imamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio konsulinis mokestis, išskyrus Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatyme ir Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatytus atvejus, kai konsulinis mokestis neimamas.

8. AGP išduodamas ne ilgesniam kaip 15 kalendorinių dienų terminui, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nenustato kitaip. Jei kelionės, kuriai išduodamas AGP, trukmė yra ilgesnė kaip 15 kalendorinių dienų ar esant kitų svarbių aplinkybių, dėl kurių asmuo negali grįžti į Lietuvos Respubliką ar kilmės valstybę per 15 kalendorinių dienų, konsulinio pareigūno sprendimu AGP gali būti išduotas ilgesniam terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip 45 kalendorinės dienos.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMUI IŠDUOTI, PATEIKIMAS

 

9. Dokumentai AGP išduoti konsuliniam pareigūnui ar konsulinės įstaigos įgaliotam darbuotojui pateikiami ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki planuojamos kelionės.

10.  Asmuo, pateikdamas prašymą išduoti AGP, sumoka konsulinį mokestį arba pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad konsulinis mokestis už AGP išdavimą sumokėtas, arba šio dokumento kopiją.

11. Jei AGP prašoma išduoti Lietuvos Respublikos piliečiui arba asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, tai turi būti pateikti šie dokumentai:

11.1. užpildytas nustatytos formos prašymas išduoti AGP (toliau – prašymas) (1 priedas);

11.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Jei pilietis asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti negali ir jei kyla abejonių dėl jo asmens duomenų ar tapatybės, jis turi pateikti kitą turimą dokumentą su nuotrauka (veido atvaizdu), kuriame nurodyti jo vardas, pavardė, gimimo data ir (arba) asmens kodas. Jei toks dokumentas nepateikiamas, konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas gali užduoti asmeniui su jo tapatybe susijusių klausimų, kurių atsakymų teisingumą įmanoma patikrinti Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras) ir kitose konsuliniam pareigūnui ar konsulinės įstaigos įgaliotam darbuotojui prieinamose informacinėse sistemose, arba paprašyti patikslinti jau pateiktus duomenis;

11.3. dvi asmens amžių ir išvaizdą atitinkančios nuotraukos (toliau – nuotrauka), kurių kitoje pusėje turi būti aiškiai užrašyti to asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės). Nuotraukos turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai);

11.4. kai AGP prašoma išduoti ilgesniam nei 15 kalendorinių dienų terminui, – paaiškinimas raštu ir, jei įmanoma, dokumentai, pagrindžiantys prašymą išduoti ilgiau galiojantį AGP;

11.5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka užpildytas pranešimas apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, jei pilietis yra jį praradęs ir iki prašymo pateikimo prarastas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas nebuvo paskelbtas negaliojančiu.

12. Jei AGP prašoma išduoti užsienio valstybėje gimusiam nepilnamečiam vaikui, kurio tėvai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, tai turi būti pateikti šie dokumentai:

12.1. prašymas;

12.2. jei vaiko gimimas nėra įtrauktas į apskaitą Lietuvoje, – užsienio  valstybės institucijų išduoti dokumentai, patvirtinantys gimimo įregistravimą, legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille) ir išversti į lietuvių arba anglų kalbą, jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip;

12.3. dvi asmens amžių ir išvaizdą atitinkančios nuotraukos, kurių kitoje pusėje turi būti aiškiai užrašyti jo vardas (-ai) ir pavardė (-ės); nuotraukos turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus;

12.4. jei AGP prašoma išduoti ilgesniam nei 15 kalendorinių dienų terminui, – paaiškinimas raštu ir, jei įmanoma, dokumentai, pagrindžiantys prašymą išduoti ilgiau galiojantį AGP;

12.5. vieno iš tėvų asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas.

13. Jei tarptautinėse sutartyse nustatytais atvejais AGP prašoma išduoti  užsienio valstybės piliečiui, tai turi būti pateikti šie dokumentai:

13.1. prašymas;

13.2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, jei asmuo tokį turi;

13.3. dvi asmens amžių ir išvaizdą atitinkančios nuotraukos, kurių kitoje pusėje turi būti aiškiai užrašyti jo vardas (-ai) ir pavardė (-ės); nuotraukos turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus;

13.4. kiti papildomi dokumentai, jei to reikalauja asmens kilmės valstybės kompetentinga institucija.

14. Prašymą ir reikalingus dokumentus asmuo pateikia asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą arba per garbės konsulinį pareigūną. Jeigu asmuo pageidauja, kad konsulinė įstaiga išduotą AGP išsiųstų konsulinės įstaigos ar paties asmens pasirinktu saugiu būdu asmens nurodytu adresu arba garbės konsuliniam pareigūnui, jis  tai nurodo prašyme ir prideda apmokėtą AGP išsiuntimo pasirinktu saugiu būdu voką, adresuotą gavėjui, arba siuntimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

15. Prašymas kartu su nustatytų dokumentų kopijomis konsulinei įstaigai taip pat gali būti pateiktas registruotuoju paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu. Elektroniniu paštu pateikiamas prašymas turi būti pasirašytas ir nuskenuotas, prie jo pridėtos nustatytų dokumentų skenuotos kopijos ir skaitmeninės nuotraukos. Registruotuoju paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu pateikęs prašymą asmuo atsiimti AGP turi atvykti į konsulinę įstaigą asmeniškai ir pateikti prašymo ir dokumentų originalus, išskyrus atvejus, nurodytus aprašo 24 punkte.

16. Nepilnamečio asmens iki 16 metų amžiaus vardu prašymą ir dokumentus pateikia vienas iš tėvų arba globėjas (rūpintojas) ar nepilnametį asmenį kelionėje lydintis asmuo, turintis notaro patvirtintą vieno iš tėvų sutikimą keliauti, arba kitas teisėtas atstovas. Nepilnamečio asmens teisėtas atstovas pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Nepilnamečio asmens iki 2 metų amžiaus dalyvavimas pateikiant prašymą ir dokumentus nėra privalomas.

17. Nepilnametis asmuo, kuriam sukako 16 metų, prašymą ir dokumentus pateikia pats. Jei jam anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir jam nėra sukakę 18 metų, jo asmens tapatybę patvirtina vienas iš tėvų, pateikdamas savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikdamas paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

18. Prašymas ir dokumentai dėl AGP išdavimo asmenims, esantiems teisėsaugos, globos ir rūpybos bei sveikatos priežiūros institucijose, pateikiami raštu tarpininkaujant šioms institucijoms. Tuo atveju, jei nėra asmens prašymo, institucijos pateikia aprašo 10 punkte ir 11.2–11.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir tarpininkavimo rašte nurodo asmens, kuriam prašoma išduoti AGP, duomenis, nustatytus prašymo formoje, taip pat adresą, kuriuo prašoma išsiųsti AGP.

 

 

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO IŠDUOTI ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMĄ PRIĖMIMAS, NAGRINĖJIMAS, ASMENS TAPATYBĖS NUSTATYMAS IR SPRENDIMO DĖL ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO PRIĖMIMAS

 

19. Konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas, gavęs prašymą ir dokumentus, patikrina, ar pateikti visi apraše nurodyti dokumentai ir (ar) duomenys. Jei nustatoma, kad pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) duomenys, konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas užregistruoja gautus dokumentus. Jei pateikti ne visi duomenys ir (ar) dokumentai arba pateiktas prašymas nėra tinkamai užpildytas, konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas apie tai informuoja dokumentus pateikusį asmenį, nurodo ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti ir praneša, kad prašymas bus nagrinėjamas, kai bus pateikta visa prašymui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai. Jei per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, prašymas nenagrinėjamas ir dokumentų originalai grąžinami asmeniui, nurodant grąžinimo priežastis.

20. Jei prašymas išduoti AGP teikiamas konsulinei įstaigai per garbės konsulinį pareigūną, garbės konsulinis pareigūnas savo parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu prašyme patvirtina, kad asmens pateiktos nuotraukos (veido atvaizdas) atitinka prašymą pateikusio asmens veido atvaizdą, paliudija asmens parašo tikrumą, taip pat kiekvienos iš pateiktų dokumentų kopijos tikrumą ir prašymą su dokumentų kopijomis elektroniniu paštu persiunčia savo konsulinės apygardos valstybėje esančiai arba tai valstybei akredituotai konsulinei įstaigai.

21. Jei išduoti AGP prašo aprašo 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodyti asmenys, jų tapatybė patvirtinama patikrinus pateiktų asmens duomenų atitiktį Gyventojų registre esantiems šių asmenų duomenims. Konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas turi teisę reikalauti, kad asmuo pateiktų papildomų duomenų, įrodančių jo asmens tapatybę, arba patikslintų jau pateiktus duomenis. Jei išduoti AGP prašo asmuo, kurio veido atvaizdo ir (arba) kitų duomenų Gyventojų registre nėra arba Gyventojų registre esantis veido atvaizdas nesutampa su prašančio asmens veido atvaizdu, arba prašyme pateikti duomenys nesutampa su duomenimis, esančiais Gyventojų registre, dėl tokio asmens tapatybės nustatymo konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas kreipiasi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą (toliau – Konsulinis departamentas) ir praneša prašymą pateikusiam asmeniui, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas, kol bus patvirtinta jo tapatybė.

22. Jei prašoma AGP išduoti aprašo 4.2 papunktyje nurodytiems asmenims, dokumentuose pateikti asmens ir (arba) jo tėvų arba vieno iš tėvų ar globėjo (rūpintojo) arba nepilnametį asmenį kelionėje lydinčio asmens ar kito teisėto atstovo asmens duomenys patikrinami pagal Gyventojų registre esančius duomenis. Konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas turi teisę reikalauti, kad asmens tėvai arba vienas iš tėvų ar globėjas (rūpintojas), arba nepilnametį asmenį kelionėje lydintis asmuo ar kitas teisėtas atstovas pateiktų papildomų duomenų, įrodančių jų asmens tapatybę bei pilietybę, arba patikslintų jau pateiktus duomenis.

23. Jei išduoti AGP prašo aprašo 4.4 papunktyje nurodyti asmenys, pateikti dokumentai nedelsiant persiunčiami prašymą teikiančio asmens kilmės valstybės kompetentingai institucijai su prašymu patvirtinti piliečio asmens tapatybę ir pilietybę. AGP išduodamas tik gavus prašymą teikiančio asmens kilmės valstybės kompetentingos institucijos patvirtinimą dėl asmens tapatybės ir pilietybės ir leidimą išduoti jam AGP.

24. Jei asmuo, pateikęs prašymą registruotuoju paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu, dėl objektyvių priežasčių (ligos, negalios, taikomų valstybių sienų kirtimo ir (arba) judėjimo jų teritorijose ribojimų ir kt.) negali atvykti į konsulinę įstaigą asmeniškai atsiimti AGP, iš anksto suderinus ir gavus konsulinio pareigūno leidimą, asmens tapatybė gali būti patvirtinama ir dokumentų originalai patikrinami nuotoliniu būdu aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.

25. Jei nekyla abejonių dėl prašymą pateikusio asmens duomenų ir tapatybės, konsulinis pareigūnas priima sprendimą išduoti AGP.

26. Priėmęs sprendimą neišduoti AGP, konsulinis pareigūnas tokio sprendimo priežastis nurodo prašymo dalies „Tarnybinės žymos“ skiltyje „Sprendimas“ ir apie tokį sprendimą nedelsdamas informuoja prašymą pateikusį asmenį.

 

IV SKYRIUS

ASMENS TAPATYBĖS NUSTATYMAS IR DOKUMENTŲ PATIKRINIMAS NUOTOLINIU BŪDU

 

27. Asmens, kuris aprašo 24 punkte nurodytais atvejais negali atvykti į konsulinę įstaigą asmeniškai atsiimti AGP, tapatybė gali būti patvirtinama nuotoliniu būdu – elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo ir garso perdavimą. Asmens tapatybė nuotoliniu būdu nustatoma konsuliniam pareigūnui ar konsulinės įstaigos įgaliotam darbuotojui atliekant šiuos veiksmus:

27.1. stebint asmens veido atvaizdą iš priekio (atvaizde turi matytis asmens veidas, atvaizdas privalo būti aiškiai matomas ir atskiriamas nuo aplinkoje esančių objektų), identifikuojamas asmens veido bruožų tapatumas su jo veido atvaizdu Gyventojų registre ir su prašymu pateiktose nuotraukose, taip pat pateiktų dokumentų nuotraukose fiksuoto asmens veido bruožais;

27.2. sutikrinant asmens parodomus prie prašymo pridėtų dokumentų originalus (iš abiejų pusių, atverčiant konsulinio pareigūno ar konsulinės įstaigos įgalioto darbuotojo prašomus dokumento puslapius), prašant asmens juos pakreipti kelis kartus, kad būtų galima įsitikinti, kad rodomas dokumentas yra tikras ir originalus;

27.3. sutikrinant duomenis, įrašytus prašyme ir pateiktuose dokumentuose, su Gyventojų registre esančiais duomenimis apie šį asmenį;

27.4. pateikiant asmeniui klausimų, susijusių su jo tapatybe, kurių atsakymų teisingumą įmanoma patikrinti Gyventojų registre ir kitose konsuliniam pareigūnui ar konsulinės įstaigos įgaliotam darbuotojui prieinamose informacinėse sistemose.

28. Veiksmai, nurodyti aprašo 27 punkte, atliekami nepertraukiamai, vieno tiesioginio vaizdo perdavimo metu.

29. Konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas gali pateikti asmeniui papildomų nurodymų: pakeisti veido atvaizdo ar prie prašymo pridedamų dokumentų poziciją, nusiimti galvos ar veido dangalą, akinius ar kitus objektus, trukdančius tinkamai užfiksuoti veido atvaizdą.

30. Tiesioginis vaizdo perdavimas privalo būti pakankamai kokybiškas, kad būtų galima tiksliai nuskaityti informaciją iš pateikiamų dokumentų ir tiesioginio vaizdo perdavimo metu aiškiai matyti dalyvaujančio asmens veido bruožus.

Jei atliekant tapatybės patvirtinimą nuotoliniu būdu kyla nepakankamos vaizdo, garso kokybės problemų ar yra aplinkybių, kurios neleidžia įsitikinti asmens tapatybe, arba kyla pagrįstų abejonių dėl asmens duomenų ar tapatybės, tapatybės patvirtinimo procedūra nutraukiama. Asmuo informuojamas, kad asmens tapatybei patvirtinti turi asmeniškai atvykti į konsulinę įstaigą.

 

V SKYRIUS

ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMO IŠRAŠYMAS IR ATSIĖMIMAS

 

31. AGP išrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo asmens, kuriam išduodamas AGP, tapatybės patvirtinimo dienos, o jei prašymas ir dokumentai dėl AGP išdavimo buvo pateikti per garbės konsulinį pareigūną, – nuo jų gavimo konsulinėje įstaigoje dienos arba vėlesnę asmens prašyme nurodytą dieną. Išduodant AGP aprašo 4.2 papunktyje nurodytiems asmenims, kartu su AGP asmeniui įteikiamas informacinis pranešimas (2 priedas).

32. Konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas AGP išrašo per Konsulinių paslaugų valdymo sistemą (toliau – KPVS). Išimtiniais atvejais, kai nėra techninių galimybių AGP išrašyti per KPVS, įrašai gali būti rašomi kitomis kompiuterinėmis priemonėmis arba ranka.

33. Įrašai AGP blanke rašomi didžiosiomis raidėmis pagal įrašus Gyventojų registre, o jei Gyventojų registre įrašų nėra, – pagal turimo dokumento lotyniškus įrašus be pridėtinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų.

34. Pateikta asmens nuotrauka nuskenuojama ir AGP blanke spausdinama skaitmeniniu būdu per KPVS. Jei dėl techninių kliūčių nuotraukų negalima išspausdinti per KPVS, asmens nuotrauka gali būti klijuojama nustatytoje AGP vietoje. Nuotrauka AGP patvirtinama herbiniu antspaudu.

35. Asmens duomenys į KPVS įrašomi remiantis asmens duomenimis, esančiais Gyventojų registre. Jei asmens duomenų Gyventojų registre nėra arba dėl techninių kliūčių nėra galimybės jų patikrinti, asmens duomenys KPVS įrašomi remiantis pateiktais Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės kompetentingų institucijų išduotais dokumentais.

36. Įrašai AGP blanke rašomi atsižvelgiant į blanke reikalaujamą pateikti informaciją ir laikantis šių taisyklių:

36.1. asmens gimimo, AGP išdavimo ir galiojimo datos rašomos trimis arabiškų skaitmenų grupėmis: pirmoji skaitmenų grupė, žyminti metus, yra iš keturių skaitmenų, antroji ir trečioji grupės, žyminčios mėnesį ir dieną, turi po du skaitmenis. Metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės skiriamos brūkšneliais;

36.2. eilutėje „Lytis“ įrašoma „VYR/M“ arba „MOT/F“;

36.3. eilutėje „Gimimo vieta“ įrašomas valstybės, kurioje asmuo yra gimęs, pavadinimas;

36.4. eilutėje „Asmens kodas“ įrašomas Lietuvos Respublikos piliečio ar asmens be pilietybės, turinčio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, asmens kodas. Išrašant AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui, kuriam nėra suteiktas asmens kodas, ir užsienio valstybės piliečiui eilutėje „Asmens kodas“ rašomas brūkšnys;

36.5. eilutėje „Dokumentą išdavė“ nurodomas visas konsulinės įstaigos pavadinimas;

36.6. po eilute „Pareigūno parašas“ rašomi konsulinio pareigūno vardas, pavardė ir pareigos (gali būti dedamas spaudas);

36.7. konsulinis pareigūnas pasirašo AGP ir savo parašą patvirtina herbiniu antspaudu.

37. Įrašus AGP blanke taisyti ar papildyti draudžiama. Sugadintas AGP blankas perbraukiamas kryžmai ir jame užrašoma: „Sugadintas“.

38. Konsulinis pareigūnas, per KPVS išrašęs AGP, užpildo prašymo dalį „Tarnybinės žymos“ ir atitinkamose skiltyse pažymi apie konsulinio mokesčio sumokėjimą, įrašo išduoto AGP blanko seriją ir numerį, išdavimo datą ir datą, iki kurios galioja AGP, taip pat pažymi, ar AGP buvo įteiktas asmeniškai, ar išsiųstas asmeniui konsulinės įstaigos ar asmens pasirinktu saugiu būdu, nurodydamas išsiuntimo datą.

39. Atsiimti AGP asmuo turi pats atvykti į konsulinę įstaigą, išskyrus atvejus, jei pateikęs prašymą asmeniškai pageidavo jį gauti konsulinės įstaigos ar paties pasirinktu saugiu būdu ir apmokėjo siuntimo išlaidas, taip pat aprašo 24 punkte nustatytus atvejus. Atsiimdamas AGP asmuo prašymo skiltyje „AGP gavau“ savo parašu patvirtina AGP gavimą ir nurodo AGP gavimo datą.

Aprašo 24 punkte nustatytais atvejais AGP asmeniui išsiunčiamas konsulinės įstaigos ar asmens pasirinktu saugiu būdu, asmeniui pateikus apmokėtą AGP išsiuntimo saugiu būdu voką, adresuotą gavėjui, arba siuntimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Aprašo 18 punkte nustatytu atveju išduotas AGP perduodamas per teisėsaugos, globos ir rūpybos ar sveikatos priežiūros institucijų atstovus arba persiunčiamas šioms institucijoms konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu.

 

 

VI SKYRIUS

ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ  SAUGOJIMAS IR APSKAITOS TVARKA

 

40. AGP blankai yra saugiųjų dokumentų blankai. Jie yra gaunami, išduodami, naudojami, saugomi, traukiami į apskaitą, nurašomi ir inventorizuojami vadovaujantis Saugiųjų dokumentų blankų ir jų pavyzdžių naudojimo ir apskaitos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 72 „Dėl Saugiųjų dokumentų blankų ir jų pavyzdžių naudojimo ir apskaitos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

41. AGP blankų užsakymą, saugojimą iki perdavimo konsulinėms įstaigoms ir siuntimą joms organizuoja Konsulinis departamentas.

42. Prašymai, išduotų AGP kopijos ir kiti su AGP išdavimu susiję dokumentai saugomi 2 (dvejus) metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-288, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16387

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Konsulinės įstaigos užtikrina, kad jų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro                                                         2015 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. V-154 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose taisyklių patvirtinimo“ nuostatas.

 

_______________________

 

part_65a8a6137f394b7e8bc00607e8eec2f0_end


 

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarkos

aprašo

1 priedas

 

 

Konsulinė įstaiga / Consulate

PRAŠYMAS

IŠDUOTI ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMĄ (AGP) /

REQUEST

TO ISSUE THE REPATRIATION CERTIFICATE (RC)

 

 

 

Planuojama kelionės į Lietuvos Respubliką ar į kilmės valstybę data / The date of the planned trip to the Republic of Lithuania or country of origin

 

 

 

 

 

 

 

Veido atvaizdo

(nuotraukos)

vieta /

Space reserved for face image (photo)

 

 

AGP išdavimo priežastis / Reason to issue the RC:

 

prarastas pasas, asmens tapatybės kortelė ar kitas kelionės dokumentas / lost passport, identity card or other travel document

pasibaigė paso, asmens tapatybės kortelės ar kito kelionės dokumento galiojimo laikas / passport, identity card, or other travel document has expired             

netinkamas naudoti pasas, asmens tapatybės kortelė ar kitas kelionės dokumentas / passport, identity card or other travel document is unfit for use                      

užsienio valstybėje gimęs nepilnametis vaikas neturi galiojančio kelionės dokumento / a minor child born in a foreign state does not have valid passport or other travel documents

paskirta kardomoji priemonė – dokumentų paėmimas / coercive measure – seizure of documents imposed

asmuo yra ieškomas Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų / person is being sought by law enforcement authorities of the Republic of Lithuania

 

DUOMENYS APIE ASMENĮ, KURIAM PRAŠOMA IŠDUOTI AGP /

DATA OF A PERSON TO WHOM THE RC IS REQUESTED TO BE ISSUED:

 

1. Asmens kodas /

Personal identification number

 

2. Lytis /

Sex

vyr. / male    

mot. /female

 

3. Vardas (vardai) /

Name (names)

 

 

 

4. Pavardė /

Surname

 

 

 

5. Gimimo data /

Date of birth

 

6. Gimimo vieta /

Place of birth 

 

 

7. Pilietybė /

Citizenship

 

8a. Gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresas / Home address in the foreign country

 

8b. Gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje (kilmės valstybėje) adresas / Home address in the Republic of Lithuania (country of origin)

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPILDOMI DUOMENYS ASMENS TAPATYBEI NUSTATYTI /

ADDITIONAL DATA TO DETERMINE PERSONAL IDENTIFICATION:

 

9a. Pildo prašymą teikiantis asmuo, jei nepateikiamas asmens tapatybės dokumentas ar jo kopija /

To be filled out by the person submitting the request if the personal identity document or its copy is not submitted:

 

Šeiminė padėtis / Marital status:

nevedęs, netekėjusi / single   vedęs, ištekėjusi / married              

išsiskyręs (-usi) / divorced     našlys (-ė) / widowed

 

Sutuoktinio (-ės) vardas (-ai), pavardė, pavardė iki santuokos, gimimo data ir vieta / Spouse’s full name, surname prior to marriage, date and place of birth

 

 

 

 

 

 

Vaikų vardai, pavardės, gimimo data ir vieta / Children's full names, date and place of birth

 

 

 

 

 

 

Motinos vardas (-ai), pavardė, mergautinė pavardė, gimimo data ir vieta / Mother's full name, maiden name, date and place of birth

 

 

 

 

 

Tėvo vardas (-ai), pavardė, gimimo data ir vieta /

Father's full name, date and place of birth

 

 

 

 

 

9b. Pildo nepilnamečio, kuriam anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, tapatybę tvirtinantis asmuo / To be filled out by the person confirming the identity of the minor to whom the document confirming personal identity and citizenship was not issued before:

 

Vardas, pavardė, teisinis santykis su nepilnamečiu /

Full name, legal relation with the minor

 

 

 

 

Asmens dokumento duomenys / Personal identity document information

 

Parašas /

Signature

 

 

 

 

 

AGP ATSIĖMIMAS /

RC COLLECTION:

 

atsiimsiu pats / collect in person 

siuntimo išlaidas apmokėjau, prašau išsiųsti šiuo adresu / shipping expenses are paid for, please send it to this address: __________________________________________________________________________________      

Pareiškiu, kad mano nurodytu adresu siunčiamiems dokumentams dingus pretenzijų konsulinei įstaigai neturėsiu. / I declare that in case of lost document sent to my specified address I will not pursue any claims against the Consulate.

 

 

Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi.

Esu informuotas, kad išduotas AGP galioja tik su asmens, kuriam jis išduotas (išskyrus asmenis iki 14 metų), parašu. /

I confirm that the submitted information is correct. I am informed that the issued RC is valid only along with the person’s to whom it was issued (except the persons younger than 14) signature.

 

PRAŠYMAS PATEIKTAS /

REQUEST SUBMITTED:

 

asmeniškai / personally              vieno iš tėvų / by one of the parents 

globėjo (rūpintojo) / by legal guardian (carer)         kito teisėto atstovo / by other legal representative

 

Vardas /

Name

 

Pavardė / Surname

 

Data /

Date

 

 

 

 

Asmens kodas /

Personal identification number

 

Parašas /

Signature

 

 

 

 

 

 

 

AGP gavau /

RC received:

 

___________________________________     _____________      _________________

(vardas, pavardė) / (full name)                     (data / date)          parašas / signature)

 

 

 

TARNYBINĖS ŽYMOS

 

 

Konsulinis mokestis:

 

□  sumokėtas

□  taikoma konsulinio mokesčio lengvata, pagrindas: __________________________________

 

Sprendimas:

 išduoti     □  neišduoti, nes ____________________________________________________

Konsulinio pareigūno vardas, pavardė, pareigos

 

Data

 

Parašas

 

AGP serija

 

AGP numeris

 

AGP išdavimo data

 

Galioja iki

 

 

AGP išdavimas:

  įteikta asmeniškai             išsiųsta konsulinės įstaigos / asmens pasirinktu saugiu būdu, išsiuntimo data:__________________

 

 

 

 

part_19def9b308f443b4b7065e9c98f88fb0_end


 

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarkos

aprašo

2 priedas

 

 

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos išduotas asmens grįžimo pažymėjimas užsienio valstybėje gimusiam vaikui (toliau – vaikas) yra skirtas tik grįžti į Lietuvos Respubliką.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas, įregistruotas užsienio valstybėje, privalo būti įtrauktas į apskaitą Lietuvoje. Dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, įtraukimo į apskaitą Lietuvoje turite kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą.

Vaikui, kurio gimimas įtrauktas į apskaitą Lietuvoje, išvykstant iš Lietuvos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turės būti išduotas Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas (toliau – asmens dokumentas), todėl vienas iš vaiko tėvų turės kreiptis į pasirinktą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teritorinį skyrių dėl asmens dokumento išdavimo vaikui.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas vaikui neužtikrina Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ir asmens dokumento išdavimo. Tais atvejais, kai traukiant į apskaitą vaiko gimimą Lietuvos Respublikos pilietybė neįrašoma į vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, sprendimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir asmens dokumento išdavimo priima Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Kreipdamiesi dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo vaikui, kompetentingai Lietuvos Respublikos institucijai paprašius, turėsite pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad vaikas yra (nėra) įgijęs kitos valstybės pilietybę.

Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms pateikiami užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Kompetentingoms Lietuvos Respublikos institucijoms priėmus sprendimą, kad vaikas nėra Lietuvos Respublikos pilietis, asmens dokumentas jam negalės būti išduotas. Vaikas iš Lietuvos galės išvykti tik su asmens tapatybės dokumentu, galiojančiu kelionėms į užsienio valstybes, dėl kurio išdavimo būtina kreiptis į vaiko pilietybės valstybės kompetentingas institucijas.

 

 

part_3567b44d776a4051bb5f08d50b5a6d42_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-15, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 15-607 (2009-02-07), i. k. 1092290ISAK0000V-15

Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 "Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-239, 2009-12-29, Žin., 2009, Nr. 159-7248 (2009-12-31), i. k. 1092290ISAK000V-239

Dėl užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 "Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-147, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09405

Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-288, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16387

Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo