Suvestinė redakcija nuo 2019-01-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 70-2685, i. k. 1082050ISAK001K-213

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 23-IOJO STANDARTO PATVIRTINIMO

 

2008 m. birželio 11 d. Nr. 1K-213

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 31 straipsnio 3 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1K-135, 2016-04-13, paskelbta TAR 2016-04-20, i. k. 2016-10105

 

1. Tvirtinu 23-iąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ (pridedama).

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.

TAR pastaba. šis įsakymas taikomas tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2019 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-444, 2008-12-18, Žin., 2008, Nr. 147-5920 (2008-12-23), i. k. 1082050ISAK001K-444

 

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                       RIMANTAS ŠADŽIUS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. birželio 11 d.

įsakymu Nr. 1K-213

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-051

redakcija)

 

23-IASIS VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAS

„TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 23-iasis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ (toliau – šis standartas) nustato tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio (toliau – tarpinės finansinės ataskaitos) sudarymo tvarką, sudėtį, pateikimo ir paskelbimo terminus ir minimalius turinio reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-040, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-699 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-040

 

2. Tarpinių finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai yra tokie patys, kaip nustatyta 2-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Finansinės būklės ataskaita“ ir 3-iajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Veiklos rezultatų ataskaita“.

3. Šis standartas taikomas viešojo sektoriaus subjektui, rengiančiam žemesniojo lygio atskirų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį. Jei viešojo sektoriaus subjektas, rengiantis viešojo sektoriaus subjektų grupės žemesniojo lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, nusprendžia sudaryti tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį pats arba to reikalauja teisės aktai, viešojo sektoriaus subjektas jį sudaro vadovaudamasis šiuo standartu ir 15-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-2, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00131

 

4. Jei dėl įvykusio likvidavimo ar reorganizavimo viešojo sektoriaus subjektas rengia finansinių ataskaitų rinkinį už ataskaitinį laikotarpį, trumpesnį negu 12 mėnesių, jis taiko 1-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ nuostatas.

5. Šiame standarte vartojamos sąvokos:

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys – finansinių ataskaitų rinkinys, sudaromas apibendrinus laikotarpio, trumpesnio negu finansiniai metai, duomenis.

Tarpinis ataskaitinis laikotarpis – ataskaitinis laikotarpis, trumpesnis nei finansiniai metai (pvz., mėnuo, ketvirtis, pusmetis).

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (toliau – sutrumpintas aiškinamasis raštas) – pagal šio standarto nuostatas parengta finansinė ataskaita, kurioje detalizuojami ir paaiškinami viešojo sektoriaus subjekto tarpinėse finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose teikiami duomenys, taip pat teikiama papildoma reikšminga informacija, nenurodyta šiose finansinėse ataskaitose.

6. Kitos šiame standarte vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir kituose viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose (toliau – VSAFAS).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-040, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-699 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-040

Nr. 1K-135, 2016-04-13, paskelbta TAR 2016-04-20, i. k. 2016-10105

 

II. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

7. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti aiškiai identifikuojamas ir atskiriamas nuo kitos informacijos ar kiekvieno kito dokumento, kuriuos skelbia ar teikia viešojo sektoriaus subjektas, teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Viešojo sektoriaus subjektas tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti turi taikyti tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

9. Tarpinėse finansinėse ataskaitose informacija pateikiama nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

10. Viešojo sektoriaus subjekto tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų pirmojo, antrojo ir trečiojo ketvirčių pabaiga. Tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija tarpinėse finansinėse ataskaitose pateikiama kaupiant 3, 6 ir 9 mėnesių informaciją.

 

III. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUDĖTIS

 

11. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

11.1. finansinės būklės ataskaita. Joje pateikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos informacija;

11.2. veiklos rezultatų ataskaita. Joje pateikiama nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija;

11.3. sutrumpintas aiškinamasis raštas.

12. Tarpinių finansinių ataskaitų privalomos formos yra tokios pačios, kaip nustatyta 2-ajame VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ ir 3-iajame VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“.

13. Sutrumpintas aiškinamasis raštas yra rengiamas pagal šio standarto dalies „Sutrumpinto aiškinamojo rašto reikalavimai“ nuostatas.

 

IV. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO REIKALAVIMAI

 

14. Sutrumpintą aiškinamąjį raštą sudaro tokios dalys:

14.1. bendroji dalis;

14.2. apskaitos politika;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-2, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00131

 

14.3. sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos.

15. Pirmą kartą rengiant tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS, sutrumpinto aiškinamojo rašto bendrajai ir apskaitos politikos daliai taikomos 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ nuostatos, o pastabų dalyje nurodoma:

15.1. informacija apie klaidų taisymą;

15.2. informacija apie neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčius;

15.3. sprendimai dėl teisinių ginčų;

15.4. reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, nurodant, kiek ir kurį finansinių ataskaitų straipsnį reikšmingi įvykiai paveikė arba gali paveikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-2, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00131

 

16. Kai tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas ne pirmą kartą ir jei nebuvo pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje, apskaitos politikos ir pastabų dalyse, sutrumpintame aiškinamajame rašte pateikiamos nuorodos į paskutinį metinių arba tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį. Jei nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos buvo pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje, apskaitos politikos ir pastabų dalyse, aiškinamajame rašte nurodoma:

16.1. bendrojoje dalyje – bendrieji duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą;

16.2. apskaitos politikos dalyje – apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimų aprašymai ir priežastys;

16.3. pastabų dalyje – šio standarto 15.1–15.4 papunkčiuose nustatyta informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-2, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00131

 

17. Neteko galios nuo 2019-01-05

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-2, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00131

 

18. Neteko galios nuo 2019-01-05

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-2, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00131

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-403, 2013-12-16, Žin., 2013, Nr. 130-6687 (2013-12-19), i. k. 1132050ISAK001K-403

 

19. Neteko galios nuo 2019-01-05

Punkto naikinimas:

Nr. 1K-2, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00131

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-135, 2016-04-13, paskelbta TAR 2016-04-20, i. k. 2016-10105

 

191. Be to, kas nurodyta šio standarto 16 punkte, sutrumpintame viešųjų įstaigų aiškinamajame rašte detalizuojama ši finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose pateikta informacija:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-2, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00131

191.1. apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Aiškinamasis raštas“ 4 priede nustatytą formą;

191.2. apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą;

191.3. apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą;

191.4. apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą;

191.5. apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-135, 2016-04-13, paskelbta TAR 2016-04-20, i. k. 2016-10105

 

V. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TEIKIMAS IR SKELBIMAS

 

20. Viešojo sektoriaus subjektas arba centralizuotos apskaitos įstaiga – biudžetinė įstaiga, kuriai yra perduotas viešojo sektoriaus subjekto apskaitos tvarkymas (toliau – centralizuotos apskaitos įstaiga), tarpines finansines ataskaitas elektroniniu būdu teikia kontroliuojančiajam viešojo sektoriaus subjektui ne vėliau kaip per 50 dienų pasibaigus tarpiniam ataskaitiniam laikotarpiui, o kai viešojo sektoriaus subjektas neturi kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto, – Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, jei ji pareikalauja.

21. Viešojo sektoriaus subjektas arba centralizuotos apskaitos įstaiga teikia išteklių ir mokesčių fondų administratorių ar tvarkytojų nustatyta tvarka ir terminais informaciją, kuri reikalinga jų tarpinėms finansinėms ataskaitoms parengti.

22. Viešojo sektoriaus subjektas savo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį skelbia savo interneto svetainėje. Jei viešojo sektoriaus subjektas savo interneto svetainės neturi, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys skelbiamas kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje. Jei viešojo sektoriaus subjektas savo interneto svetainės neturi ir neturi kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto, tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su šiais dokumentais susipažinti viešojo sektoriaus subjekto buveinėje.

23. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys skelbiamas per 10 dienų nuo finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo kontroliuojančiajam viešojo sektoriaus subjektui. Jei viešojo sektoriaus subjektas neturi kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto ir Finansų ministerija iš jo nepareikalauja pateikti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip nustatyta šio standarto 20 punkte, viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys skelbiamas arba šio standarto 22 punkte nustatytu atveju sudaromos sąlygos su juo susipažinti per 10 dienų nuo jo sudarymo dienos. Skelbiami ne mažiau kaip 3 praėjusių metų tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1K-2, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00131

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-051, 2010-03-02, Žin., 2010, Nr. 27-1231 (2010-03-06), i. k. 1102050ISAK001K-051

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-444, 2008-12-18, Žin., 2008, Nr. 147-5920 (2008-12-23), i. k. 1082050ISAK001K-444

Dėl kai kurių finansų ministro įsakymų, kuriais patvirtinti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai, pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-051, 2010-03-02, Žin., 2010, Nr. 27-1231 (2010-03-06), i. k. 1102050ISAK001K-051

Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-213 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-040, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-699 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-040

Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-213 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-048, 2012-02-09, Žin., 2012, Nr. 21-984 (2012-02-15), i. k. 1122050ISAK001K-048

Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1k-213 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-403, 2013-12-16, Žin., 2013, Nr. 130-6687 (2013-12-19), i. k. 1132050ISAK001K-403

Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-213 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-464, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20114

Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-135, 2016-04-13, paskelbta TAR 2016-04-20, i. k. 2016-10105

Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-213 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-2, 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-04, i. k. 2019-00131

Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo