Suvestinė redakcija nuo 2011-03-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 55-2112, i. k. 108110MISAK00B1-257

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL PASIENIO VETERINARIJOS POSTŲ IR EKSPORTO Į TREČIĄSIAS ŠALIS VIETOS PATVIRTINIMO EKSPORTUOJAMŲ GALVIJŲ GEROVĖS TIKRINIMAMS ATLIKTI

 

2008 m. balandžio 30 d. Nr. B1-257

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15) ir įgyvendindamas 2003 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 639/2003, nustatančio išsamias taisykles, laikantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 dėl reikalavimų skiriant eksporto grąžinamąsias išmokas, susijusias su gyvų galvijų gerove juos transportuojant (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 38 tomas, p. 414), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 354/2006 (OL 2006 L 59, p. 10), 2 straipsnį:

1. Tvirtinu šiuos pasienio veterinarijos postus ir eksporto į trečiąsias šalis vietą eksportuojamų galvijų gerovės tikrinimams atlikti:

1.1. Kybartų kelio pasienio veterinarijos postą;

1.2. Medininkų kelio pasienio veterinarijos postą;

1.3. Panemunės kelio pasienio veterinarijos postą;

1.4. Kenos geležinkelio pasienio veterinarijos postą;

1.5. Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos postą;

1.6. Malkų įlankos jūrų uosto pasienio veterinarijos postą;

1.7. VĮ Kauno aerouostą (Kauno r., Karmėlava, LT-54460) kaip galvijų eksporto į trečiąsias šalis vietą;

1.8. Šiaulių miesto savivaldybės įmonę Šiaulių oro uostą (įmonės kodas 145907544, Lakūnų g. 3, LT-77103 Šiauliai) kaip galvijų eksporto į trečiąsias šalis vietą.

Papildyta punktu:

Nr. B1-90, 2011-03-03, Žin., 2011, Nr. 30-1434 (2011-03-10), i. k. 111110MISAK000B1-90

 

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 27 d. įsakymą Nr. B1-935 „Dėl Kybartų ir Panemunės kelio pasienio veterinarijos postų patvirtinimo eksportuojamų galvijų gerovės tikrinimams atlikti“ (Žin., 2004, Nr. 160-5874);

2.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 6 d. įsakymą Nr. B1-632 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. B1-935 „Dėl Kybartų ir Panemunės kelio pasienio veterinarijos postų patvirtinimo eksportuojamų galvijų gerovės tikrinimams atlikti“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 121-4620).

3. Pavedu:

3.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją apskričių ir miestų valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybai.

 

DIREKTORIUS                                                                        KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-90, 2011-03-03, Žin., 2011, Nr. 30-1434 (2011-03-10), i. k. 111110MISAK000B1-90

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. B1-257 „Dėl pasienio veterinarijos postų ir eksporto į trečiąsias šalis vietos patvirtinimo eksportuojamų galvijų gerovės tikrinimams atlikti“ pakeitimo