Suvestinė redakcija nuo 2025-01-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 102-2313, i. k. 0961010ISTA00I-1555

 

Nauja redakcija nuo 2004-05-01:

Nr. IX-2148, 2004-04-20, Žin. 2004, Nr. 68-2365 (2004-04-29), i. k. 1041010ISTA0IX-2148

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
MEDICINOS PRAKTIKOS
Į S T A T Y M A S

 

1996 m. rugsėjo 25 d. Nr. I-1555

Vilnius

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šio įstatymo paskirtis – reglamentuoti medicinos gydytojo, gydytojo rezidento, šeimos gydytojo ir gydytojo specialisto vertimosi medicinos praktika Lietuvos Respublikoje sąlygas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-1376, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5642 (2007-12-29), i. k. 1071010ISTA00X-1376

 

2. Šis Įstatymas nustato:

1) gydytojo profesinės kvalifikacijos įgijimo sąlygas;

2) gydytojo teisės verstis medicinos praktika įgijimo, įgyvendinimo ir praradimo sąlygas;

3) gydytojo pagrindines profesines teises, pareigas ir atsakomybę;

4) gydytojo vertimosi medicinos praktika savanoriškos veiklos pagrindais sąlygas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3156, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15134

 

3. Šis Įstatymas taikomas gydytojams, kurie verčiasi medicinos praktika Lietuvos Respublikoje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3156, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15134

 

4. Šiuo Įstatymu įgyvendinami šio Įstatymo 3 priede nurodyti Europos Sąjungos teisės aktai dėl gydytojų rengimo, diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią gydytojo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusio pripažinimo ir gydytojo praktikos sąlygų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1509, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-21, i. k. 2022-23357

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Gydytojas – medicinos gydytojas, gydytojas rezidentas, šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-1376, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5642 (2007-12-29), i. k. 1071010ISTA00X-1376

 

2. Neteko galios nuo 2019-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-1410, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11468

 

3. Gydytojas rezidentas – asmuo, kuris studijuoja medicinos rezidentūroje pagal medicinos krypties rezidentūros studijų programą ir prižiūrimas gydytojo rezidento vadovo ar gydytojo rezidento mentoriaus dirba gydytoju rezidentu ir savarankiškai verčiasi medicinos praktika pagal rezidentūros studijų programos metu įgytas kompetencijas, nurodytas jam išduotame pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjime.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-1376, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5642 (2007-12-29), i. k. 1071010ISTA00X-1376

Nr. XIII-1410, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11468

Nr. XIV-1509, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-21, i. k. 2022-23357

 

4. Gydytojas specialistas – medicinos gydytojas, įgijęs gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją.

41. Gydytojo rezidento mentorius – edukacines kompetencijas suteikiančius kursus baigęs sveikatos priežiūros specialistas (ne universiteto darbuotojas), dirbantis rezidentūros bazėje ir turintis ne trumpesnį kaip 5 metų darbo pagal rezidentūros ciklo sritį atitinkančią profesinę kvalifikaciją stažą, vykdantis rezidentūros studijas reglamentuojančiuose teisės aktuose gydytojo rezidento mentoriui priskirtas funkcijas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1509, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-21, i. k. 2022-23357

 

42. Gydytojo rezidento vadovas – universiteto dėstytojas, dirbantis rezidentūros bazėje, turintis ne trumpesnį kaip 5 metų darbo pagal rezidentūros ciklo sritį atitinkančią profesinę kvalifikaciją stažą ir vadovaujantis gydytojui rezidentui rezidentūros ciklo metu.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1509, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-21, i. k. 2022-23357

 

5. Grubi medicinos praktikos klaida – gydytojo veika, kai dėl jo kaltės paciento sveikatai buvo padaryta žala, sukėlusi paciento neįgalumą arba mirtį. Grubią medicinos praktikos klaidą nustato gydytojo profesinės kompetencijos vertinimo komisija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-298, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 85-3142 (2005-07-14), i. k. 1051010ISTA000X-298

 

51. Neteko galios nuo 2023-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-1509, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-21, i. k. 2022-23357

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1410, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11468

 

6. Neteko galios nuo 2020-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-2559, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19867

 

7. Medicinos gydytojas – asmuo, baigęs medicinos krypties vientisąsias studijas ir įgijęs sveikatos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį ir medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją arba medicinos studijų krypties lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1410, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11468

 

8. Neteko galios nuo 2019-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-1410, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11468

 

9. Medicinos praktika gydytojo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją atliekama sveikatos priežiūra, apimanti asmens sveikatos būklės tikrinimą, ligų profilaktiką, diagnozavimą ir ligonių gydymą.

10. Medicinos praktikos klaida gydytojo veika, dėl gydytojo kaltės sukėlusi pavojų ar padariusi žalą paciento sveikatai. Pagal medicinos praktiką kontroliuojančių institucijų nustatytus pažeidimus ir jų aplinkybes medicinos praktikos klaidą vertina gydytojo profesinės kompetencijos vertinimo komisija.

11. Neteko galios nuo 2020-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-2559, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19867

 

12. Medicinos praktikos specializacija – papildomų medicinos praktikos žinių, įgūdžių ir atitinkamos gydytojo specialisto profesinės kvalifikacijos įgijimas. Baigusiesiems medicinos praktikos specializaciją išduodamas medicinos specializacijos pažymėjimas.

13. Medicinos rezidentūra – universitetinės medicinos krypties studijos, skirtos asmenims, baigusiems medicinos studijas ir siekiantiems teisės aktų nustatyta tvarka įgyti medicinos praktikos specializaciją.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-1376, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5642 (2007-12-29), i. k. 1071010ISTA00X-1376

Nr. XIII-1410, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11468

 

14. Medicinos studijos – ne trumpesnės kaip šešerių metų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytos vientisųjų studijų programos apimties vientisosios universitetinės medicinos krypties studijos, kurias baigus išduodamas aukštojo mokslo diplomas, kuriuo patvirtinama, kad baigtos medicinos krypties vientisosios studijos, įgytas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis ir suteikta medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija arba medicinos studijų krypties lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1410, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11468

 

141. Pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimas – universiteto nustatyta tvarka medicinos rezidentūros studijų metu universiteto išduodamas pažymėjimas, kuriuo patvirtinama sveikatos apsaugos ministro nustatyta gydytojo rezidento kompetencija šio įstatymo nustatyta tvarka savarankiškai be gydytojo rezidento vadovo ar gydytojo rezidento mentoriaus priežiūros verstis medicinos praktika rezidentūros bazėje, vykdant rezidentūros studijų programą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1410, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11468

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1509, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-21, i. k. 2022-23357

 

142. Paliatyvioji pagalba – paciento, sergančio pavojinga gyvybei, nepagydoma, progresuojančia liga, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios kančias, padedančios spręsti kitas fizines, psichosocialines ir dvasines problemas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-3156, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15134

 

15. Neteko galios nuo 2015-11-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XII-1973, 2015-10-20, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16903

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1915, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11093

 

16. Rezidentūros bazė – universiteto ligoninė ar kita sveikatos priežiūros įstaiga, sveikatos apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka įgijusi teisę vykdyti medicinos rezidentūrą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. X-1376, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5642 (2007-12-29), i. k. 1071010ISTA00X-1376

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1410, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11468

 

161. Rezidentūros ciklas – rezidentūros studijų programoje nustatytus tikslus ir numatomus pasiekti studijų rezultatus apimanti rezidentūros studijų programos dalis, susidedanti iš profesinės praktikos, per kurią gydytojas rezidentas, padedamas gydytojo rezidento vadovo ar gydytojo rezidento mentoriaus, įgyja rezidentūros studijų programoje numatytas žinias, gebėjimus, praktinius įgūdžius bei patirties, ir teorinės dalies, kurios užsiėmimai susiję su profesine praktika ir vyksta lygiagrečiai su ja.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-1509, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-21, i. k. 2022-23357

 

17. Neteko galios nuo 2020-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-2559, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19867

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. X-1376, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5642 (2007-12-29), i. k. 1071010ISTA00X-1376

 

18. Šeimos gydytojas medicinos gydytojas, įgijęs šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. X-1376, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5642 (2007-12-29), i. k. 1071010ISTA00X-1376

 

19. Valstybė narė Europos Sąjungos valstybė narė, Šveicarija ar valstybė, pasirašiusi Europos ekonominės erdvės susitarimą.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. X-1376, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5642 (2007-12-29), i. k. 1071010ISTA00X-1376

 

20. Valstybės narės pilietis – Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, pilietis.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. X-1376, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5642 (2007-12-29), i. k. 1071010ISTA00X-1376

 

21. Neteko galios nuo 2023-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIV-1509, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-21, i. k. 2022-23357

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1410, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11468

 

ANTRASIS SKIRSNIS

MEDICINOS PRAKTIKA

 

3 straipsnis. Gydytojo rengimas ir profesinių kvalifikacijų įgijimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. X-1376, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5642 (2007-12-29), i. k. 1071010ISTA00X-1376

 

1. Medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus medicinos studijas.

2. Šeimos gydytojo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus medicinos studijas ir šeimos medicinos rezidentūrą.

3. Gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija įgyjama baigus medicinos studijas ir medicinos praktikos specializaciją universitete.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-1376, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5642 (2007-12-29), i. k. 1071010ISTA00X-1376

 

4. Rezidentūros bazė su gydytoju rezidentu sudaro terminuotą darbo sutartį ir gydytojas rezidentas įdarbinamas gydytoju rezidentu rezidentūros bazėje. Gydytojui rezidentui mokama pareiginė alga, kuri apskaičiuojama sumuojant gydytojo rezidento bazinį (tarifinį) darbo užmokestį ir papildomą darbo užmokesčio dalį. Gydytojo rezidento bazinis (tarifinis) darbo užmokestis apskaičiuojamas praėjusių kalendorinių metų paskutinį mėnesį galiojusį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos dydį dauginant iš gydytojo rezidento atitinkamų rezidentūros studijų metų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio koeficiento (šio įstatymo 1 priedas). Kai Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatyta tvarka nustatomos ir paskelbiamos išskirtinės aplinkybės, apskaičiuojant gydytojo rezidento bazinį (tarifinį) darbo užmokesčio dydį, taikomas praėjusiais kalendoriniais metais paskutinį mėnesį taikytas minimaliosios mėnesinės algos dydis. Gydytojo rezidento papildomos darbo užmokesčio dalies dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 priede nurodytos papildomos darbo užmokesčio dalies dydžio procentą nuo gydytojui rezidentui pagal šią dalį apskaičiuoto bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydžio ir nustatomas rezidentūros bazės vadovo sprendimu. Į gydytojui rezidentui pagal šią dalį nustatomą ir mokamą papildomą darbo užmokesčio dalį neįskaičiuojamas gydytojui rezidentui mokamas darbo užmokestis už budėjimus, darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą. Gydytojo rezidento bazinis (tarifinis) darbo užmokestis mokamas iš Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų, o papildoma darbo užmokesčio dalis mokama iš rezidentūros bazės lėšų. Medicinos rezidentūros vietų, į kurias priimtiems asmenims bazinis (tarifinis) darbo užmokestis mokamas iš Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų, skaičius neturi viršyti tais metais vientisąsias medicinos studijas turinčių baigti asmenų skaičiaus. Lėšos rezidentūros bazėms paskirstomos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Medicinos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimus ir jų priežiūros tvarką nustato Vyriausybė.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-1376, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5642 (2007-12-29), i. k. 1071010ISTA00X-1376

Nr. XIII-1410, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11468

Nr. XIII-2872, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09246

Nr. XIV-1509, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-21, i. k. 2022-23357

 

5. Užsienio valstybėse įgytos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažįstamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

4 straipsnis. Gydytojo teisės verstis medicinos praktika įgijimas ir  įgyvendinimas

1. Verstis medicinos praktika Lietuvos Respublikoje turi teisę gydytojas, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją (toliau – licencija).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2559, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19867

 

2. Gydytojas verstis medicinos praktika gali tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Gydytojas rezidentas verstis medicinos praktika pagal rezidentūros studijų programą gali tik rezidentūros bazėje. Verstis medicinos praktika pagal medicinos rezidentūros studijų programą gydytojas rezidentas, išskyrus gydytoją rezidentą, kuriam išduotas pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimas, gali tik prižiūrimas gydytojo rezidento vadovo ar gydytojo rezidento mentoriaus. Gydytojui rezidentui, kuris turi pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimą ir savarankiškai be gydytojo rezidento vadovo ar gydytojo rezidento mentoriaus priežiūros verčiasi medicinos praktika, rezidentūros bazė privalo užtikrinti galimybę konsultuotis su rezidentūros bazėje dirbančiais gydytojais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-1376, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5642 (2007-12-29), i. k. 1071010ISTA00X-1376

Nr. XIII-1410, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11468

Nr. XIV-1509, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-21, i. k. 2022-23357

 

3. Licencija išduodama pagal įgytą gydytojo profesinę kvalifikaciją.

4. Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšis ir gydytojo kompetenciją nustato sveikatos apsaugos ministras. Gydytojo rezidento kompetencija įgyjama baigus rezidentūros programą ar jos dalį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1410, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11468

 

5. Licencija išduodama neterminuotam laikui, jeigu yra įvykdytos licencijos išdavimo sąlygos:

1) gydytojas yra Lietuvos Respublikos pilietis arba turi teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje;

2) gydytojo valstybinės kalbos mokėjimo kategorija atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus;

3) gydytojas yra įgijęs profesinę kvalifikaciją šio Įstatymo 3 straipsnyje nustatyta tvarka;

4) gydytojas neserga trukdančiomis verstis medicinos praktika ligomis, kurių sąrašą nustato sveikatos apsaugos ministras;

5) gydytojas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka tobulino savo profesinę kvalifikaciją, jeigu po profesinės kvalifikacijos įgijimo praėjo daugiau kaip dveji metai;

6) gydytojas įvykdė šio Įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, jeigu licencijos galiojimas jam buvo panaikintas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

 

6. Licenciją gydytojui išduoda, atsisako ją išduoti, jos galiojimą sustabdo, jos galiojimo sustabdymą panaikina, licencijos galiojimą panaikina ir licencijos duomenis tikslina Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – licencijas išduodanti institucija), vadovaudamasi šiuo Įstatymu ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Medicinos praktikos licencijavimo taisyklėmis. Licencijas išduodanti institucija, siekdama patikrinti, ar įvykdytos licencijos išdavimo sąlygos, ar licencijos turėtojas laikosi šio Įstatymo 10 straipsnyje nurodytų pareigų, ar yra pagrindas sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, patikslinti licencijos duomenis, turi teisę iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų, tvarkančių duomenis, susijusius su šiuo Įstatymu reglamentuojama medicinos praktika, gauti duomenis apie gydytojo atitiktį šio Įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytoms licencijos išdavimo sąlygoms, šio Įstatymo 10 straipsnyje nurodytų pareigų vykdymą, juridinių faktų, nurodytų šio Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose ir 2 dalies 2 punkte, buvimą. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kiti juridiniai asmenys, tvarkantys duomenis, susijusius su šiuo Įstatymu reglamentuojama medicinos praktika, privalo pateikti šioje dalyje nurodytus duomenis licencijas išduodančiai institucijai per jos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 15 dienų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

Nr. XIII-2559, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19867

 

7. Jei licencijai įgyti pateikiami užsienio valstybės dokumentai, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą ir jų vertimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Gydytojas, siekiantis gauti licenciją, turi atitikti šio straipsnio 5 dalyje nustatytas licencijos išdavimo sąlygas. Jeigu gydytojas, siekiantis gauti licenciją, profesinę kvalifikaciją įgijo ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki kreipimosi dėl licencijos išdavimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota kitą dieną nuo deklaracijos apie ketinimą verstis medicinos praktika (toliau – deklaracija), kuria gydytojas deklaruoja minėto reikalavimo bei licencijos išdavimo sąlygų atitiktį ir įsipareigoja per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos pateikti Medicinos praktikos licencijavimo taisyklėse nurodytus licencijai gauti reikalingus dokumentus (toliau – licencijai gauti reikalingi dokumentai), jeigu jie nepateikiami kartu su deklaracija, pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai diena. Kitais atvejais licencijas išduodanti institucija nuo tos dienos, kai gydytojas pateikė paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus, išduoda licenciją arba pateikia motyvuotą atsisakymą ją išduoti:

1) ne vėliau kaip per 3 mėnesius, jeigu gydytojui taikytina kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra;

2) ne vėliau kaip per 30 dienų, jeigu gydytojui netaikytina įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

 

9. Neteko galios nuo 2016-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

 

10. Paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus pateikusiam gydytojui licenciją išduoti atsisakoma, kai:

1) pateikti klaidingi duomenys, netinkamai įforminti ar ne visi licencijai gauti reikalingi dokumentai ir gydytojas per Medicinos praktikos licencijavimo taisyklėse nustatytą terminą nepašalina šio licencijas išduodančios institucijos nurodyto trūkumo;

2) gydytojas pateikė suklastotus dokumentus licencijai gauti;

3) gydytojas neįvykdė bent vienos šio straipsnio 5 dalyje nustatytos licencijos išdavimo sąlygos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

 

101. Už licencijos išdavimą imama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2559, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19867

 

11. Licencijas išduodanti institucija, siekdama užtikrinti pacientų teisę į tinkamas ir kokybiškas gydytojo paslaugas ir informuoti visuomenę bei gydytojus apie išduotas, patikslintas, sustabdytas ir panaikintas licencijas, Medicinos praktikos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka savo interneto svetainėje skelbia šiuos aktualius duomenis: licencijos numerį, licencijos turėtojo vardą, pavardę, spaudo numerį, licencijos turėtojo praktikos rūšį, licencijos išdavimo datą, licencijos duomenų patikslinimo datą, patvirtinimo, kad laikytasi licencijuojamos veiklos sąlygų, datą, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ir licencijos galiojimo panaikinimo datą. Šioje dalyje nurodyti duomenys, išskyrus duomenis apie licencijos galiojimo panaikinimą, skelbiami iki licencijos galiojimo panaikinimo dienos. Duomenys apie licencijos galiojimo panaikinimą skelbiami vienus metus nuo jos galiojimo panaikinimo dienos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-884, 2010-06-08, Žin., 2010, Nr. 71-3556 (2010-06-19), i. k. 1101010ISTA00XI-884

Nr. XIII-2559, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19867

 

12. Licencijos išduodamos ir registruojamos Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registre (toliau – registras), kurio objektai yra licencijos, patvirtinančios fizinių asmenų teisę verstis atitinkama farmacijos, sveikatos priežiūros praktika ar veikla, ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečių pateiktos deklaracijos apie laikinųjų atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Lietuvos Respublikoje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

Nr. XIII-2559, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19867

 

13. Registro nuostatus tvirtina Vyriausybė. Registro valdytoja yra Sveikatos apsaugos ministerija. Registro tvarkytojus skiria Vyriausybė.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2559, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19867

 

14. Neteko galios nuo 2020-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-2559, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19867

 

15. Licencijas išduodančios institucijos sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

5 straipsnis. Europos Sąjungos valstybių narių gydytojų teisės laikinai verstis medicinos praktika ar atlikti vienkartinę medicinos praktikos paslaugą Lietuvos Respublikoje įgijimo sąlygos

1. Gydytojas, kuris yra kitos valstybės narės pilietis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu, turi teisę teikti laikinas ar vienkartines medicinos praktikos paslaugas Lietuvos Respublikoje ir neturėdamas licencijos.

2. Gydytojas, turintis teisę teikti laikinas ar vienkartines medicinos praktikos paslaugas Lietuvos Respublikoje, turi tas pačias šio Įstatymo ir kitų teisės aktų, reguliuojančių medicinos praktiką, nustatytas teises ir pareigas. Jeigu paslaugų teikėjas nusižengia šioms pareigoms ar licencijas išduodanti institucija sužino faktų, prieštaraujančių šio straipsnio 1 dalies nuostatoms, licencijas išduodanti institucija nedelsdama privalo informuoti apie tai paslaugų teikėjo kilmės valstybės arba tos valstybės, iš kurios jis yra atvykęs, atsakingą instituciją.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2559, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19867

 

51 straipsnis. Gydytojo vertimosi medicinos praktika savanoriškos veiklos pagrindais sąlygos

1. Gydytojas, išskyrus gydytoją rezidentą, turi teisę verstis medicinos praktika savanoriškos veiklos pagrindais pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymą tik sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje stacionarines, ambulatorines ir (ar) dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos paslaugas, ir tik sudaręs su ja savanoriškos veiklos sutartį.

2. Gydytojas, versdamasis medicinos praktika šio straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis, turi tas pačias šio Įstatymo ir kitų teisės aktų, reguliuojančių medicinos praktiką, nustatytas teises ir pareigas.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-3156, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15134

 

6 straipsnis. Licencijos galiojimo panaikinimo pagrindai

1. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) gydytojas pateikė suklastotus dokumentus licencijai gauti;

2) gydytojas per vienus metus nepašalino licencijas išduodančios institucijos nurodytų trūkumų, kai licencijos galiojimas buvo sustabdytas vadovaujantis šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ar 5 punktu;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

 

3) profesinės kompetencijos vertinimo komisija nustato, kad gydytojas per vienus metus nuo paskutinės grubios medicinos praktikos klaidos padarymo padarė grubią medicinos praktikos klaidą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

Nr. XIII-2379, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12802

 

4) gydytojas grubiai pažeidė paciento teises: šiurkščiai ir žeminančiai elgėsi su pacientu; pasinaudojo pareigomis norėdamas sau gauti neteisėtų pajamų arba dėl kitokių asmeninių paskatų; seksualiai priekabiavo prie paciento; atliko prieš pacientą veiką, turinčią vagystės, sukčiavimo požymių, ir gydytojui teisės aktų nustatyta tvarka buvo pritaikyta atsakomybė; būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų teikė pacientui medicinos praktikos paslaugas; nustatyta kitų panašaus pobūdžio pažeidimų, kuriais buvo grubiai pažeistos paciento teisės;

5) gydytojui įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu uždrausta verstis medicinos praktika;

6) teismas pripažino gydytoją neveiksniu arba apribojo jo veiksnumą;

7) gydytojas miršta.

2. Panaikinus licencijos galiojimą remiantis šio straipsnio 1 dalies 4, 6 ar 7 punktu, panaikinamas visų turimų licencijų, suteikiančių teisę verstis medicinos gydytojo, šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto praktika, galiojimas.

3. Licencijos galiojimą, vadovaudamasi Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka, panaikina licencijas išduodanti institucija savo iniciatyva arba kai dėl to kreipiasi šiame straipsnyje nurodytos institucijos šio straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, vadovaudamasi Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka. Dėl licencijų galiojimo panaikinimo į licencijas išduodančią instituciją turi teisę kreiptis Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos bioetikos komitetas, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigų steigėjai ar jų įgaliotų institucijų vadovai, asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, gydytojų profesinės organizacijos, pacientų teises ginančios organizacijos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XI-2371, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 135-6862 (2012-11-22), i. k. 1121010ISTA0XI-2371

 

4. Licencijas išduodanti institucija sprendimą panaikinti licencijos galiojimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia gydytojui ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje gydytojas verčiasi gydytojo praktika, vadovui arba jo įgaliotam atstovui (toliau – darbdavys).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2559, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19867

 

7 straipsnis. Licencijos išdavimo sąlygos gydytojui, kuriam anksčiau buvo panaikintas licencijos galiojimas

1. Gydytojas, kurio licencijos galiojimas buvo panaikintas, dėl naujos licencijos išdavimo gali kreiptis Medicinos praktikos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikdamas paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus:

1) praėjus trims mėnesiams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punktu;

2) praėjus šešiems mėnesiams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu;

3) praėjus vieniems metams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktu, jeigu gydytojas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka tobulino savo profesinę kvalifikaciją.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2379, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12802

 

2. Gydytojas, kurio licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2, 5 ar 6 punktu, gali kreiptis dėl naujos licencijos išdavimo, kai išnyksta licencijos galiojimo panaikinimo pagrindas ir įvykdytos šio Įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatytos licencijos išdavimo sąlygos, Medicinos praktikos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikdamas paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

 

8 straipsnis. Licencijos galiojimo sustabdymas ir licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas

1. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu:

1) deklaraciją pateikęs gydytojas per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos nepateikė licencijai gauti reikalingų dokumentų, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija;

2) deklaraciją pateikęs gydytojas pateikė klaidingus duomenis, netinkamai įformintus ar ne visus licencijai gauti reikalingus dokumentus ir per Medicinos praktikos licencijavimo taisyklėse nustatytą terminą nepašalino šio licencijas išduodančios institucijos nurodyto trūkumo;

3) profesinės kompetencijos vertinimo komisija nusprendžia, kad gydytojo profesinė kvalifikacija neatitinka licencijoje nurodytos profesinės kvalifikacijos reikalavimų;

4) gydytojas dėl sveikatos būklės negali atlikti profesinių pareigų;

5) gydytojas neįvykdė bent vienos iš šio Įstatymo 10 straipsnio 2 ar 3 punkte nustatytų profesinių pareigų ir per Medicinos praktikos licencijavimo taisyklėse nustatytą terminą nepašalino šio licencijas išduodančios institucijos nurodyto trūkumo;

6) profesinės kompetencijos vertinimo komisija nustatė, kad gydytojas padarė grubią medicinos praktikos klaidą arba per vienus metus nuo paskutinės medicinos praktikos klaidos padarymo padarė medicinos praktikos klaidą, ir nusprendė, kad gydytojo profesinė kvalifikacija neatitinka licencijoje nurodytos profesinės kvalifikacijos reikalavimų.

2. Licencijos galiojimas gali būti sustabdytas:

1) nagrinėjant licencijos galiojimo panaikinimo klausimą;

2) jeigu gydytojas šiurkščiai arba du ar daugiau kartų per kalendorinius metus pažeidžia bent vieną iš šio Įstatymo 10 straipsnio 4–12 punktuose nustatytų profesinių pareigų.

21. Jeigu gydytojo licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 3 ar 6 punkte nustatytu pagrindu, gydytojas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka privalo tobulinti savo profesinę kvalifikaciją.

22. Jeigu gydytojo licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu, gydytojas privalo baigti licencijas išduodančios institucijos nustatytos trukmės ir temos tobulinimosi kursus.

3. Sustabdžius licencijos galiojimą, gydytojui draudžiama verstis medicinos praktika.

4. Licencijas išduodanti institucija sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia gydytojui ir gydytojo darbdaviui. Vykdydamas licencijas išduodančios institucijos sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, darbdavys privalo licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpiui nušalinti gydytoją nuo pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

5. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas licencijas išduodančios institucijos sprendimu:

1) gavus dokumentus ir (ar) duomenis, patvirtinančius, kad išnykęs (išnykę) licencijos galiojimo sustabdymo pagrindas (pagrindai), jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktuose nurodytais pagrindais;

2) gavus dokumentus ir (ar) duomenis, patvirtinančius, kad įvykdytos šio straipsnio 21 arba 22 dalyje nurodytos sąlygos, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 3 ar 6 punkte arba šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu;

3) nenustačius pagrindo panaikinti licencijos galiojimą, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu.

6. Sprendimas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą priimamas Medicinos praktikos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka ne vėliau kaip per:

1) 20 dienų nuo prašymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ir šio straipsnio 5 dalies 1 ar 2 punkte nurodytų dokumentų ir (ar) duomenų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos;

2) 2 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos sprendimo, kad nėra pagrindo panaikinti licencijos galiojimą, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu.

7. Licencijas išduodanti institucija sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia gydytojui ir gydytojo darbdaviui.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2559, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19867

 

TREČIASIS SKIRSNIS

GYDYTOJO PROFESINĖS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ.
MEDICINOS PRAKTIKOS KONTROLĖ

 

9 straipsnis. Gydytojo profesinės teisės

1. Gydytojas turi teisę:

1) išrašyti receptus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

2) nustatyti vaiko gimimo momentą ir asmens mirties faktus teisės aktų nustatyta tvarka;

3) išduoti asmens sveikatos pažymėjimus (pažymas) teisės aktų nustatyta tvarka;

4) atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas arba nutraukti šių paslaugų teikimą, jeigu šių paslaugų teikimas prieštarauja gydytojo profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo sveikatai ar gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba, taip pat kitais Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytais atvejais;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-2615, 2024-05-09, paskelbta TAR 2024-05-15, i. k. 2024-08907

 

5) dalyvauti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją gydytojų profesinių organizacijų veikloje, jeigu tam neprieštarauja kiti teisės aktai.

2. Gydytojas turi ir kitų teisių, nustatytų kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

10 straipsnis. Gydytojo profesinės pareigos

Gydytojas privalo:

1) per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos pateikti licencijai gauti reikalingus dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

 

2) tobulinti savo profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

 

3) Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka ne rečiau kaip kas 5 metus pranešti licencijas išduodančiai institucijai apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir medicinos praktiką;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

 

4) nediskriminuoti pacientų dėl lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

 

5) gerbti pacientų teises, jų nepažeisti;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

 

6) laikytis gydytojo profesinės etikos principų;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

 

7) tvarkyti medicinos praktikos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

 

8) teisės aktų nustatyta tvarka pranešti teisėsaugos bei kitoms įgaliotoms valstybės institucijoms apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

 

9) paaiškinti medicinos praktikos aplinkybes Sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų prašymu;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

 

10) gydytojo kompetencijai nepriskirtais atvejais pacientui, kuris į jį kreipiasi, suteikti būtinąją pagalbą ir pacientą pasiųsti pas gydytoją, turintį licenciją verstis atitinkama medicinos praktika;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

 

11) licencijas išduodančiai institucijai teikti šio Įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje nurodytus duomenis;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-2559, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19867

 

12) atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių medicinos praktiką, nustatytas pareigas.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2559, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19867

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

 

11 straipsnis. Gydytojo atsakomybė

Gydytojas, pažeidęs šio Įstatymo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

12 straipsnis. Medicinos praktikos kontrolė

1. Medicinos praktikos kontrolė vykdoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Gydytojo profesinę kompetenciją vertina atitinkamos medicinos praktikos profesinės kvalifikacijos rūšies (specialybės) gydytojo profesinės kompetencijos vertinimo komisija, vadovaudamasi sveikatos apsaugos ministro patvirtinta Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

Lietuvos Respublikos

medicinos praktikos įstatymo

1 priedas

 

REZIDENTŪROS STUDIJŲ METŲ BAZINIO (TARIFINIO) DARBO

UŽMOKESČIO KOEFICIENTAI

 

Rezidentūros studijų metai

Koeficientas

Pirmieji metai

2,55

Antrieji metai

2,65

Tretieji metai

2,75

Ketvirtieji metai

2,85

Penktieji metai

2,95

Šeštieji metai

3,05

Septintieji metai

3,10

_______________

 

 

Papildyta priedu:

Nr. XIV-1509, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-21, i. k. 2022-23357

 

 

Lietuvos Respublikos

medicinos praktikos įstatymo

2 priedas

 

PAPILDOMOS DARBO UŽMOKESČIO DALIES PROCENTINIS DYDIS

 

Metai

Dydis procentais

2023

Ne mažiau kaip 1

2024

Ne mažiau kaip 2

2025

Ne mažiau kaip 3

2026

Ne mažiau kaip 4

2027 ir paskesni

Ne mažiau kaip 5

_______________

 

Papildyta priedu:

Nr. XIV-1509, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-21, i. k. 2022-23357

 

 

Lietuvos Respublikos

medicinos praktikos įstatymo

3 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo.

___________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. X-1376, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5642 (2007-12-29), i. k. 1071010ISTA00X-1376

Nr. XIV-1509, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-21, i. k. 2022-23357

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-748, 1998-05-19, Žin., 1998, Nr. 52-1423 (1998-06-05), i. k. 0981010ISTAVIII-748

Lietuvos Respublikos gydytojo medicinos praktikos įstatymo 1, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-282, 2001-04-19, Žin., 2001, Nr. 39-1352 (2001-05-09), i. k. 1011010ISTA00IX-282

Lietuvos Respublikos gydytojo medicinos praktikos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1933, 2003-12-18, Žin., 2004, Nr. 4-39 (2004-01-07), i. k. 1031010ISTA0IX-1933

Lietuvos Respublikos gydytojo medicinos praktikos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2148, 2004-04-20, Žin., 2004, Nr. 68-2365 (2004-04-29), i. k. 1041010ISTA0IX-2148

Lietuvos Respublikos gydytojo medicinos praktikos įstatymo pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-298, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 85-3142 (2005-07-14), i. k. 1051010ISTA000X-298

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo, Odontologijos praktikos įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymo, Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo, Narkologinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1376, 2007-12-13, Žin., 2007, Nr. 138-5642 (2007-12-29), i. k. 1071010ISTA00X-1376

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo 1, 2, 3, 4 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-884, 2010-06-08, Žin., 2010, Nr. 71-3556 (2010-06-19), i. k. 1101010ISTA00XI-884

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2371, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 135-6862 (2012-11-22), i. k. 1121010ISTA0XI-2371

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1915, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11093

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1973, 2015-10-20, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16903

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1955, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16896

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 4, 6, 7, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1410, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11468

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2379, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-08-02, i. k. 2019-12802

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2559, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-10, i. k. 2019-19867

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2, 4, 5, 6, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2872, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09246

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3156, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15134

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 1, 2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 5-1 straipsniu įstatymas

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1509, 2022-11-10, paskelbta TAR 2022-11-21, i. k. 2022-23357

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 1, 2, 3, 4 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 1 priedu ir 2 priedu įstatymas

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2615, 2024-05-09, paskelbta TAR 2024-05-15, i. k. 2024-08907

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 9 straipsnio pakeitimo įstatymas