Nutarimas netenka galios 2021-12-24:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1116, 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26844

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2015-02-25 iki 2021-12-23

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 48-1778, i. k. 1081100NUTA00000352

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ REGIONŲ PROJEKTŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. balandžio 17 d. Nr. 352

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558; 2007, Nr. 61-2339, 2010, Nr. 48-2285) 13 straipsnio 6 dalies 7 punktu ir įgyvendindama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), 7 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 935, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4943 (2011-08-23), i. k. 1111100NUTA00000935

 

1. Patvirtinti Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti regionų plėtros taryboms, vadovaujantis savo darbo reglamentais, iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos nustatyti projektinių pasiūlymų pateikimo regionų plėtros taryboms ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo regionų plėtros tarybų sekretoriatuose tvarką.

3. Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja nuo 2008 m. birželio 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                     Gediminas Kirkilas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                               Regimantas Čiupaila

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352

 

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOTINŲ REGIONŲ PROJEKTŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos apraše (toliau vadinama – šis aprašas) reglamentuojama regionų projektų atranka, regionų projektų sąrašų sudarymas ir tvirtinimas, regionų plėtros tarybų išvadų dėl pasiūlymo regionų projektus finansuoti iš Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų teikimas.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Paramos regionui limitas – veiksmų programų prieduose nustatyta ES fondų lėšų dalis, skirta regiono projektams įgyvendinti 2007–2010 ir 2011–2013 arba 2007–2013 metais pagal veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę, pagal kurią planuojami regionų projektai.

Projektinis pasiūlymas – pagal šio aprašo priede nustatytą formą parengta regiono projekto santrauka konkrečiai veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei, pagal kurią planuojami regionų projektai; šią santrauką savivaldybės institucija Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ar Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra teikia regiono plėtros tarybai.

Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1), Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558), Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637), ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132) (toliau vadinama – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 112, 2009-02-18, Žin., 2009, Nr. 22-853 (2009-02-26), i. k. 1091100NUTA00000112

Nr. 721, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 69-3446 (2010-06-15), i. k. 1101100NUTA00000721

Nr. 935, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4943 (2011-08-23), i. k. 1111100NUTA00000935

 

II. REGIONŲ PROJEKTŲ ATRANKA, regionų projektų sąrašų sudarymas IR tvirtinimas, regionų plėtros tarybų išvadų teikimas

 

3. Savivaldybių institucijos, Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, atsižvelgdami į poreikius ir galimybes pagal paramos regionui limitus ir regionų bei savivaldybių strateginių plėtros planų priemones gauti finansavimą iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemones, pagal kurias planuojami regionų projektai, regiono plėtros tarybos nustatyta tvarka teikia jai projektinius pasiūlymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 721, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 69-3446 (2010-06-15), i. k. 1101100NUTA00000721

Nr. 935, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4943 (2011-08-23), i. k. 1111100NUTA00000935

 

4. Visi projektiniai pasiūlymai, teikiami regiono plėtros tarybai, turi atitikti veiksmų programas, jų priedus, Stebėsenos komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus (toliau vadinama – projektų atrankos kriterijai), ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, pagal kompetenciją atsakingų už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, patvirtintus iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygų aprašus (toliau – projektų finansavimo sąlygų aprašas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 179, 2015-02-18, paskelbta TAR 2015-02-24, i. k. 2015-02900

 

5. Regiono plėtros tarybos sekretoriatas regiono plėtros tarybos nustatyta tvarka apibendrina regiono savivaldybių institucijų Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros pateiktus projektinius pasiūlymus pagal veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemones, pagal kurias planuojami regionų projektai, ir visus juos teikia regiono plėtros tarybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 721, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 69-3446 (2010-06-15), i. k. 1101100NUTA00000721

Nr. 935, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4943 (2011-08-23), i. k. 1111100NUTA00000935

 

6. Regiono plėtros taryba:

6.1. artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo apibendrintų projektinių pasiūlymų gavimo dienos:

6.1.1. vadovaudamasi veiksmų programomis, jų priedais, projektų atrankos kriterijais, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei, pagal kurią planuojami regionų projektai, nustatytomis sąlygomis, patvirtintomis projektų finansavimo sąlygų apraše, įvertinusi regiono projektų reikšmę regiono plėtrai, atrenka regiono projektus, kuriuos siūlo finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, sudaro ir tvirtina regiono projektų sąrašus 2007–2010 metų arba, jeigu taip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše, 2007–2013 metų laikotarpiui kiekvienai veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei, pagal kurią planuojami regionų projektai; regiono projektų sąraše esančių regiono projektų biudžetų ES fondų lėšų suma turi neviršyti paramos regionui limito, jeigu veiksmų programos priede ir atitinkamos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nenumatyta galimybė regionui viršyti šį limitą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 112, 2009-02-18, Žin., 2009, Nr. 22-853 (2009-02-26), i. k. 1091100NUTA00000112

Nr. 179, 2015-02-18, paskelbta TAR 2015-02-24, i. k. 2015-02900

 

6.1.2. iš regiono projektų, atitinkančių šio aprašo 6.1.1 punkte nustatytus kriterijus, tačiau nepatekusių į regiono projektų sąrašus, nes jau panaudotas visas paramos regionui limitas, sudaro rezervinių regiono projektų sąrašus 2007–2010 arba 2007–2013metų laikotarpiui ir šiuose sąrašuose, atsižvelgdama į regiono projektų reikšmę regiono plėtrai, išdėsto regiono projektus prioritetine tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 112, 2009-02-18, Žin., 2009, Nr. 22-853 (2009-02-26), i. k. 1091100NUTA00000112

 

6.1.3. parengia išvadą dėl pasiūlymo regiono projektus finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;

6.2. jeigu regiono projektų sąrašas sudarytas 2007–2010 metų laikotarpiui iki 2011 metų, atsižvelgdama į 2007–2010 metų laikotarpio regiono projektų įgyvendinimo eigą, iš rezervinių regiono projektų sąrašų, taip pat iš pateiktų naujų projektinių pasiūlymų ta pačia tvarka kaip ir 2007–2010 metų laikotarpiui atrenka regiono projektus, kuriuos siūlo finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, sudaro ir tvirtina regiono projektų ir rezervinių regiono projektų sąrašus 2011–2013 metų laikotarpiui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 112, 2009-02-18, Žin., 2009, Nr. 22-853 (2009-02-26), i. k. 1091100NUTA00000112

 

6.3. atrinkdama regiono projektus, vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją.

7. Regiono plėtros tarybos sekretoriatas, gavęs ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, arba įgyvendinančiosios institucijos, atsakingos už konkrečią veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę, pagal kurią planuojami regionų projektai, arba Vidaus reikalų ministerijos prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos raštu pateikia joms projektinių pasiūlymų kopijas.

8. Regiono plėtros taryba gali keisti patvirtintą regiono projektų sąrašą (patvirtindama naują regiono projektų sąrašą) taip, kad regiono projektų sąraše esančių regiono projektų biudžetų ES fondų lėšų suma neviršytų paramos regionui limito:

8.1. pareiškėjui nusprendus nebeteikti paraiškos dėl projekto finansavimo įgyvendinančiajai institucijai, pareiškėjo prašymu nutraukus projekto vertinimą, projekto vertinimo metu įgyvendinančiajai institucijai priėmus sprendimą atmesti paraišką dėl projekto finansavimo, ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai, pagal kompetenciją atsakingai už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų sektorius, pripažinus sprendimą dėl projekto finansavimo netekusiu galios, priėmus sprendimą nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį arba pareiškėjui nepasirašius projekto finansavimo ir administravimo sutarties per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą, paaiškėjus, kad pasirašius regiono projektų finansavimo ir administravimo sutartis lieka neišnaudotas paramos regionui limitas, – išbraukdama regiono projektus ir (ar) įrašydama naujus regiono projektus iš rezervinių regiono projektų sąrašo pagal jame nustatytą prioritetiškumą;

arba 8.2. pasikeitus regiono plėtros plano tikslams, uždaviniams ir (ar) jų įgyvendinimo priemonėms, dėl tų regiono projektų, kurių finansavimo ir administravimo sutartys nėra pasirašytos, – išbraukdama regiono projektus ar įrašydama naujus regiono projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 721, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 69-3446 (2010-06-15), i. k. 1101100NUTA00000721

 

81. Nauji regiono projektai į regiono projektų sąrašą, keičiamą pagal šio aprašo 8 punktą, gali būti įrašomi iki 2013 m. lapkričio 29 dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 550, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 67-3351 (2013-06-26), i. k. 1131100NUTA00000550

Punkto pakeitimai:

Nr. 1074, 2013-11-20, Žin., 2013, Nr. 121-6140 (2013-11-26), i. k. 1131100NUTA00001074

 

9. Regiono plėtros taryba gali tikslinti regionų projektų sąraše teikiamą informaciją, nustatytą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, taip, kad regiono projektų sąraše esančių regiono projektų biudžetų ES fondų lėšų suma neviršytų paramos regionui limito, jeigu veiksmų programos priede ir atitinkamos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nenumatyta galimybė regionui viršyti šį limitą.

Papildyta punktu:

Nr. 721, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 69-3446 (2010-06-15), i. k. 1101100NUTA00000721

Punkto pakeitimai:

Nr. 179, 2015-02-18, paskelbta TAR 2015-02-24, i. k. 2015-02900

 

_________________

 

 

 

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo

priedas

 

(Projektinio pasiūlymo regiono projekto finansavimui iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gauti formos pavyzdys)

 

__________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

__________________________________________________

(įstaigos duomenys)

 

 

________________________

(adresatas)

 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS REGIONO PROJEKTO FINANSAVIMUI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ GAUTI

 

_____________ Nr. ___________

(data)

 

Projektinio pasiūlymo teikėjo regiono plėtros tarybai pavadinimas

 

x apskrities viršininko administracija

 

Projekto pavadinimas

 

 

1. Pareiškėjo duomenys

 

Pareiškėjas

pareiškėjo pavadinimas

 

pareiškėjo kodas

 

buveinės adresas

(gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė)

 

tel.

 

faks.

 

el. p. adresas

 

Vadovas/Atsakingas asmuo

vardas ir pavardė, pareigos, tel., faks., el. p. adresas

 

Kontaktinis asmuo

vardas ir pavardė, pareigos, tel., faks., el. p. adresas

 

 

Projektinio pasiūlymo atitiktis

savivaldybės strateginiams, regiono plėtros planams

nacionalinėms strategijoms

kitiems specialiesiems projektų atrankos kriterijams (jeigu taikoma)

 

2. Duomenys apie projektinį pasiūlymą

 

Veiksmų programa

 

Prioritetas

 

Uždavinys

 

Priemonė

 

 

3. Apskritis, savivaldybė, gyvenamoji vietovė, kuriai tenka didžioji dalis lėšų

 

Apskritis

Savivaldybė

Gyvenamoji vietovė

 

 

 

 

4. Duomenys apie projekto partnerį

 

Ar projektas turi

partnerį (-ius)

o[] taip

o[] ne (jeigu pažymima „ne“, kita lentelė nepildoma)

 

Partnerio Nr. (...) rekvizitai

partnerio pavadinimas

 

subjekto kodas

 

 

5. Projekto aprašymas (santrauka)

 

Trumpas projekto esmės aprašymas

 

Projekto poreikio aprašymas (poreikis vykdyti veiklas, infrastruktūros būklė, tikslinės grupės ir jų poreikiai, kodėl projektas reikalingas, kam skirtas, kokias veiklos sritis apima, kokie bus jo įgyvendinimo rezultatai, ir kita)

 

Siektini rezultatai

 

 

6. Projekto tikslas (-ai), uždavinys (-iai), veikla (-os)

 

Tikslo (-ų) Nr.

Uždavinio (-ų) Nr.

Projekto veiklos (-ų) Nr.

1 tikslas

1.1 uždavinys

1.1.1 – konkrečios veiklos uždaviniams ir tikslui pasiekti

1.1. (...) – konkrečios veiklos uždaviniams ir tikslui pasiekti

 

(...) uždavinys

(...) – konkrečios veiklos uždaviniams ir tikslui pasiekti

(...) – konkrečios veiklos uždaviniams ir tikslui pasiekti

 

(...) tikslas

(...) uždavinys

(...) – konkrečios veiklos uždaviniams ir tikslui pasiekti

(...) – konkrečios veiklos uždaviniams ir tikslui pasiekti

 

(...) uždavinys

(...) – konkrečios veiklos uždaviniams ir tikslui pasiekti

(...) – konkrečios veiklos uždaviniams ir tikslui pasiekti

 

 

7. Projekto įgyvendinimo laikotarpis

 

Preliminari projekto pradžia

 

Metai/mėnesiai

Preliminari projekto pabaiga

Metai/mėnesiai

Preliminarus projekto laikotarpis (mėnesiais)

 

 

8. Preliminarus projekto biudžetas

 

Nr.

Veiklos pavadinimas

Išlaidų pavadinimas

Suma be PVM, litais

PVM, litais

Suma su PVM, litais

1.

 

1.

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

2.

 

2.

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

9. Projekto finansavimo šaltiniai

 

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma be PVM, litais

Suma su PVM, litais

1. ES fondų lėšos

 

 

2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos

 

 

3. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos:

3.1 + 3.2 + 3.3

3.1 + 3.2 + 3.3

3.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

 

3.2. savivaldybių biudžetų lėšos

 

 

3.3. nuosavos pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

 

4. Kiti lėšų šaltiniai

 

 

5. Iš viso

1 + 2 + 3+ 4

1 + 2 + 3+ 4

Projekto pajamos

 

 

 

10. Duomenys apie kitą su projektu susijusią gautą/gaunamą paramą iš ES struktūrinės paramos, tarptautinių paramos programų, Lietuvos Respublikos valstybės/savivaldybių biudžetų finansuojamų programų

 

Projekto pavadinimas

Paramos šaltinis (ES struktūrinis fondas, tarptautinės paramos programos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, kiti šaltiniai)

Paramos suma, litais

Sąsaja su projektu, dėl kurio teikiamas projektinis pasiūlymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Projekto parengtumas

 

Atlikti parengiamieji projekto darbai iki projektinio pasiūlymo pateikimo

 

 

12. Projekto paraiškos rengimas

 

Projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai data

(nurodyti datą, kada planuojama pateikti projekto paraišką įgyvendinančiajai institucijai)

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)                          (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

 

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 935, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4943 (2011-08-23), i. k. 1111100NUTA00000935

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 112, 2009-02-18, Žin., 2009, Nr. 22-853 (2009-02-26), i. k. 1091100NUTA00000112

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 352 "Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 721, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 69-3446 (2010-06-15), i. k. 1101100NUTA00000721

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 352 "Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 935, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4943 (2011-08-23), i. k. 1111100NUTA00000935

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 352 "Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 550, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 67-3351 (2013-06-26), i. k. 1131100NUTA00000550

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 352 "Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1074, 2013-11-20, Žin., 2013, Nr. 121-6140 (2013-11-26), i. k. 1131100NUTA00001074

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 352 "Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 179, 2015-02-18, paskelbta TAR 2015-02-24, i. k. 2015-02900

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 352 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo