Suvestinė redakcija nuo 2015-04-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 44-1661, i. k. 1082080ISAK00ĮV-173

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL METŲ GERIAUSIŲ BIBLIOTEKININKŲ VARDŲ SUTEIKIMO IR PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. balandžio 9 d. Nr. ĮV-173

Vilnius

 

Siekdamas įvertinti bibliotekininkų nuopelnus Lietuvos kultūrai ir paskatinti juos aktyvesnei profesinei veiklai ir atsižvelgdamas į Lietuvos bibliotekų tarybos, sudarytos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. ĮV-382 (Žin., 2005, Nr. 112-4110), pasiūlymus (2007 m. gruodžio 21 d. posėdžio protokolas Nr. 6):

1. Į s t e i g i u:

1.1. Metų geriausio bibliotekininko vardo 35 bazinių socialinių išmokų dydžio premiją.

1.2. Metų geriausio jaunojo bibliotekininko vardo 33 bazinių socialinių išmokų dydžio premiją.

1.3. Metų geriausio bibliotekos direktoriaus vardo 35 bazinių socialinių išmokų dydžio premiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-166, 2010-03-17, Žin., 2010, Nr. 34-1623 (2010-03-25), i. k. 1102080ISAK00ĮV-166

 

2. Tvirtinu Metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo nuostatus (pridedama).

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 393 „Dėl Kultūros ministerijos gražiausių knygų ir geriausio bibliotekininko vardo premijų įsteigimo“ 1 ir 2 punktus;

3.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. ĮV-113 „Dėl geriausio metų bibliotekininko vardo suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 33-1395).

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                                JONAS JUČAS


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2008 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-173

 

METŲ GERIAUSIŲ BIBLIOTEKININKŲ VARDŲ SUTEIKIMO IR PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo tikslą, vardų rūšis, premijų dydį, siūlomų kandidatų vardams suteikti ir premijoms gauti dokumentų pateikimo bendruosius reikalavimus bei skyrimo tvarką.

2. Metų geriausių bibliotekininkų vardus suteikia ir premijas skiria Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija). Premijos mokamos iš Kultūros ministerijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

3. Metų geriausių bibliotekininkų vardų ir premijų tikslas – įvertinti bibliotekininkų nuopelnus Lietuvos kultūrai bei paskatinti juos aktyvesnei profesinei veiklai. Šie vardai ir premijos skiriamos bibliotekininkams, dirbantiems Lietuvos Respublikoje veikiančiose bibliotekose, už reikšmingiausius darbus bibliotekų veikloje ir išskirtinius profesinius laimėjimus per praėjusius kalendorinius metus.

4. Kasmet yra suteikiami trijų rūšių Metų geriausių bibliotekininkų vardai ir skiriamos trys Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu įsteigtos premijos:

4.1. Metų geriausio bibliotekininko vardas. Šiam vardui ir premijai gauti gali būti siūlomi visi bibliotekininkai (išskyrus Nuostatų 4.2 ir 4.3 punktuose nurodytus asmenis).

4.2. Metų geriausio jaunojo bibliotekininko vardas. Šiam vardui ir premijai gauti gali būti siūlomi ne vyresni nei 35 metų bibliotekininkai.

4.3. Metų geriausio bibliotekos vadovo vardas. Šiam vardui ir premijai gauti gali būti siūlomi tik bibliotekų vadovai.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-166, 2010-03-17, Žin., 2010, Nr. 34-1623 (2010-03-25), i. k. 1102080ISAK00ĮV-166

 

5. Metų geriausių bibliotekininkų vardai suteikiami ir premijos (toliau – vardai ir premijos) įteikiamos kasmet Nacionalinės bibliotekų savaitės metu.

 

II. DOKUMENTŲ PATEIKIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

6. Apie kandidatų siūlymų vardams ir premijoms gauti priėmimo laiką ir vietą skelbiama kasmet balandžio mėnesio pradžioje Kultūros ministerijos interneto svetainėje (www.lrkm.lt).

7. Kandidatus Nuostatų 4 punkte nurodytiems vardams ir premijoms gauti turi teisę siūlyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, veikiantys švietimo ir kultūros srityje.

8. Siūlant kandidatus Kultūros ministerijai reikia pateikti šiuos dokumentus:

8.1. rekomendaciją kandidatui, įvardijant siūlomą suteikti vieną iš trijų rūšių vardą, ir skirti premiją, nurodytą Nuostatų 4 punkte;

8.2. kandidato gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą;

8.3. kandidato vienų kalendorinių metų profesinės veiklos, už kurią siūloma premijuoti, aprašymą, atsižvelgiant į Nuostatų 12 punkte išvardytus kriterijus;

8.4. papildomai galima pateikti nuotraukas, leidinius ir kitą medžiagą, atskleidžiančią kandidato darbų reikšmę bei išskirtinumą.

9. Dokumentai apie kandidatus turi būti pateikiami Kultūros ministerijai kasmet ne vėliau nei iki balandžio 12 d.

 

III. VARDŲ IR PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

 

10. Kultūros ministerijai pateiktus pasiūlymus svarsto ir vertina Lietuvos bibliotekų taryba (toliau – Bibliotekų taryba), kuri veikia pagal Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. ĮV367 „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“. Bibliotekų taryba teikia pasiūlymus dėl Metų geriausių bibliotekininkų vardams suteikti ir premijoms gauti kalendorinių metų prioritetų, kuriuos tvirtina paskutiniame kalendorinių metų posėdyje ateinantiems kalendoriniams metams.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-222, 2015-04-01, paskelbta TAR 2015-04-07, i. k. 2015-05331

 

11. Jei pateikti dokumentai neatitinka Nuostatų 8 ir 9 punktų reikalavimų, jie Bibliotekų tarybos posėdyje nesvarstomi.

12. Bibliotekų taryba pateiktus pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:

12.1. kandidato indėlis kuriant Lietuvos informacinę visuomenę ir plėtojant bibliotekų veiklą;

12.2. kandidato naujų bibliotekų paslaugų tobulinimo iniciatyvos, vartotojų pripažinimas;

12.3. naujų darbo metodų taikymas, geros bibliotekų veiklos patirties sklaida Lietuvoje;

12.4. kandidato indėlis išsaugant kultūros vertybes, puoselėjant tradicijas, tyrinėjant bibliotekų istorijos faktus;

12.5. parengtos publikacijos profesinėje spaudoje, metodinės rekomendacijos ir skaityti pranešimai apie bibliotekų veiklą Lietuvos ir užsienio konferencijose, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

12.6. aktyvus Lietuvos bibliotekų atstovavimas užsienyje, dalyvavimas tarptautinių asociacijų veikloje.

13. Jeigu Bibliotekų tarybos narys yra siūlomas vardui ir premijoms gauti, jis svarstant pasiūlymus posėdyje nedalyvauja.

14. Lietuvos bibliotekininkų draugijos siūlymu Bibliotekos tarybos posėdyje gali būti papildomai svarstomas rėmėjų įsteigtų premijų skyrimo bibliotekininkams klausimas. Tokiu atveju į Bibliotekų tarybos posėdį kviečiami premijas skiriančių rėmėjų atstovai ir kiti ekspertai.

15. Lietuvos Respublikos kultūros ministras, remdamasis Bibliotekų tarybos išvadomis ir pasiūlymais, Nuostatų 4 punkte nurodytus vardus suteikia ir premijas skiria įsakymu. Nuostatų 14 punkte nurodytas premijas skiria rėmėjai.

16. Vardų ir premijų suteikimą organizuoja Kultūros ministerija.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Metų geriausių bibliotekininkų vardai ir premijos tam pačiam asmeniui gali būti suteikiami ne anksčiau kaip po 3 metų.

18. Metų geriausių bibliotekininkų vardai ir premijos skiriamos nepriklausomai nuo kitų suteiktų vardų ar gautų premijų.

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-492, 2009-09-16, Žin., 2009, Nr. 114-4873 (2009-09-24), i. k. 1092080ISAK00ĮV-492

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-173 "Dėl Metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-166, 2010-03-17, Žin., 2010, Nr. 34-1623 (2010-03-25), i. k. 1102080ISAK00ĮV-166

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-173 "Dėl Metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-222, 2015-04-01, paskelbta TAR 2015-04-07, i. k. 2015-05331

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-173 „Dėl metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo