Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 43-1610, i. k. 1082250ISAK000V-271

 

Nauja redakcija nuo 2019-11-01:

Nr. V-308, 2019-03-08, paskelbta TAR 2019-03-13, i. k. 2019-04040

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ, GALINČIŲ DIRBTI ĮMONĖSE, KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. balandžio 8 d. Nr. V-271

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi:

1. Tvirtinu Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-271

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2019 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-308

redakcija)

 

PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ, GALINČIŲ DIRBTI ĮMONĖSE, KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato kvalifikacinius reikalavimus profesinės sveikatos specialistams, dirbantiems įmonėse.

2. Apraše nustatyti reikalavimai privalomi asmenims, įmonėse vykdantiems profesinės sveikatos specialisto funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575 „Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, jų darbdaviams, taip pat asmenims, rengiantiems šiuos specialistus, tobulinantiems jų kvalifikaciją bei institucijoms, kontroliuojančioms jų veiklą.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose sveikatos priežiūrą, darbuotojų saugą ir sveikatą, vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTO KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 

4. Profesinės sveikatos specialistais įmonėse gali dirbti sveikatos priežiūros specialistai:

4.1. įgiję darbo medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją;

4.2. baigę visuomenės sveikatos studijas ir įgiję aukštąjį arba jam prilygintą aukštojo mokslo išsilavinimą:

4.2.1. įgiję sveikatos mokslų magistro laipsnį (iki 1995 metų įgiję aukštąjį medicininį išsilavinimą pagal sanitarijos, higienos ir epidemiologijos programas);

4.2.2. įgiję sveikatos mokslų bakalauro laipsnį (iki 2009 metų įgiję aukštesnįjį ar iki 1995 metų – specialųjį vidurinį medicininį išsilavinimą pagal sanitarijos, higienos ir epidemiologijos programas):

4.2.2.1. turintys ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį profesinės sveikatos srityje (pagal pareigybės aprašyme išdėstytas funkcijas) per paskutinius 5 metus iki priėmimo į profesinės sveikatos specialisto pareigas;

4.2.2.2. turintys trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį profesinės sveikatos srityje (pagal pareigybės aprašyme išdėstytas funkcijas) per paskutinius 5 metus iki priėmimo į profesinės sveikatos specialisto pareigas, papildomai baigę ne trumpesnius kaip 80 valandų kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurių programos turi būti suderintos su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – tobulinimo kursai), apimančius visas Aprašo 6 ir 7 punktuose išvardytas sritis;

4.3. įgiję medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją:

4.3.1. turintys ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį profesinės sveikatos srityje (pagal pareigybės aprašyme išdėstytas funkcijas) per paskutinius 5 metus iki priėmimo į profesinės sveikatos specialisto pareigas, papildomai baigę ne trumpesnius kaip 40 valandų tobulinimo kursus, apimančius visas Aprašo 6 ir 7 punktuose išvardytas sritis;

4.3.2. turintys trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį profesinės sveikatos srityje (pagal pareigybės aprašyme išdėstytas funkcijas) per paskutinius 5 metus iki priėmimo į profesinės sveikatos specialisto pareigas, papildomai baigę ne trumpesnius kaip 80 valandų tobulinimo kursus, apimančius visas Aprašo 6 ir 7 punktuose išvardytas sritis;

4.4. įgiję bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ar bendrosios praktikos slaugytojo profesinei kvalifikacijai prilyginamą profesinę kvalifikaciją, papildomai baigę ne trumpesnius kaip 120 valandų tobulinimo kursus, apimančius visas Aprašo 6 ir 7 punktuose išvardytas sritis.

5. Įmonėse dirbantys profesinės sveikatos specialistai turi kelti kvalifikaciją kiekvienoje iš Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytų sričių. Kvalifikacija keliama kursuose, seminaruose ar praktiniuose mokymuose, kuriuos rengia valstybės institucijos ir įstaigos, švietimo teikėjai. Įmonėse dirbančius profesinės sveikatos specialistus kelti kvalifikacijos siunčia darbdavys. Kvalifikacijos tobulinimo trukmė per penkerius metus turi būti ne trumpesnė kaip 40 valandų. Kvalifikacijos tobulinimas pažymimas valstybės institucijų ir įstaigų, švietimo teikėjų išduotuose kursų, seminarų ar praktinių mokymų baigimo pažymėjimuose.

 

III SKYRIUS

PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTO KOMPETENCIJA

 

6. Profesinės sveikatos specialistas turi žinoti ir išmanyti:

6.1. sveikatos teisės pagrindus, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nuostatas;

6.2. profesinės sveikatos priežiūros veiklos organizavimo principus;

6.3. profesinės rizikos veiksnius ir jų poveikį darbuotojų sveikatai;

6.4. profesinės rizikos įvertinimo ir prevencijos pagrindus;

6.5. profesinių ir su darbu susijusių ligų kilmę, eigą, specifinius šių ligų profilaktikos principus ir metodus;

6.6. profesinės sveikatos rodiklius, darbuotojų sveikatos stebėsenos principus;

6.7. įmonės darbuotojų įtraukimo, siekiant išsaugoti ir stiprinti darbuotojų sveikatą, galimybes, būdus;

6.8. darbuotojų sveikatos stiprinimo principus ir metodus.

7. Profesinės sveikatos specialistas turi gebėti:

7.1. identifikuoti pavojus ir profesinės rizikos veiksnius įmonės darbuotojų darbo vietose ir įvertinti jų poveikį darbuotojų sveikatai;

7.2. konsultuoti darbdavius ir darbuotojus darbuotojų sveikatos apsaugos, darbo sąlygų ir darbo aplinkos gerinimo, darbo procesų pritaikymo darbuotojų galimybėms, nelaimingų atsitikimų darbe, su darbu susijusių ligų ir profesinių ligų prevencijos, asmens apsaugos priemonių panaudojimo  klausimais;

7.3. kartu su kitais specialistais tirti profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe priežastis;

7.4. analizuoti privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimų rezultatus;

7.5. organizuoti ir teikti pirmąją pagalbą;

7.6. teikti siūlymus dėl įmonės sveikatos politikos vystymo, darbo organizavimo tobulinimo ir darbo saugos ir profesinės sveikatos kultūros gerinimo, siekiant kuo geresnių darbuotojų saugos ir sveikatos rodiklių;

7.7. rengti sveikatinimo veiklos programas (projektus).

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-968, 2011-11-11, Žin., 2011, Nr. 140-6575 (2011-11-19), i. k. 1112250ISAK000V-968

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-271 "Dėl Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-308, 2019-03-08, paskelbta TAR 2019-03-13, i. k. 2019-04040

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-271 „Dėl Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo