Suvestinė redakcija nuo 2016-12-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 41-1521, i. k. 1082020ISAK0004-129

 

Nauja redakcija nuo 2016-12-13:

Nr. 4-775, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28679

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL MEDŽIAGŲ, NAUDOJAMŲ PAGRINDINĖMS VARTOTOJAMS PARDUODAMOS AVALYNĖS SUDEDAMOSIOMS DALIMS GAMINTI, ŽENKLINIMO TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2008 m. kovo 31 d. Nr. 4-129

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/11/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės dalims ženklinimą, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 13 tomas, p. 173), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/15/ES (OL 2013 L 158, p. 172),

tvirtinu Medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninį reglamentą (pridedama).

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                  VYTAS NAVICKAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-129

 

MEDŽIAGŲ, NAUDOJAMŲ PAGRINDINĖMS VARTOTOJAMS PARDUODAMOS AVALYNĖS SUDEDAMOSIOMS DALIMS GAMINTI, ŽENKLINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-775, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28679

 

1. Medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninis reglamentas (toliau – šis Reglamentas) nustato medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo reikalavimus (toliau – ženklinimo reikalavimai).

2. Neteko galios nuo 2013-07-06

Punkto naikinimas:

Nr. 4-593, 2013-07-02, Žin. 2013, Nr. 72-3627 (2013-07-05), i. k. 1132020ISAK0004-593

 

3. Šiame Reglamente avalynė – tai visi kojos pėdą apsaugantys arba dengiantys padus turintys gaminiai, įskaitant šio Reglamento 2 priede nurodytas pagrindines avalynės sudedamąsias dalis (toliau – avalynės dalys), kurios yra realizuojamos atskirai. Šio Reglamento 1 priede nurodomi avalynės, kuriai taikomas šis Reglamentas, pavyzdžiai.

4. Šis Reglamentas netaikomas:

4.1. perparduodamai dėvėtai avalynei;

4.2. apsauginei avalynei, kuriai taikomas techninis reglamentas „Asmeninės apsauginės priemonės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 69 „Dėl techninio reglamento „Asmeninės apsauginės priemonės“ patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-775, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28679

 

4.3. avalynei, kuriai taikoma Lietuvos higienos norma HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-510 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-775, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28679

 

4.4. žaislinei avalynei.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-593, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3627 (2013-07-05), i. k. 1132020ISAK0004-593

 

II SKYRIUS

 ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-775, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28679

 

5. Informacija apie medžiagas, naudojamas vartotojams parduodamos avalynės dalims gaminti, pateikiama vadovaujantis šiais reikalavimais:

5.1. Ant avalynės turi būti pateikiama informacija apie tris avalynės dalis:

5.1.1. avalynės viršų;

5.1.2. avalynės pamušalą ir įklotę;

5.1.3. avalynės padą.

5.2. Avalynės dalys nurodomos šio Reglamento 2 priede nurodytomis piktogramomis arba rašytinėmis nuorodomis, kartu pateikiant informaciją apie medžiagas, iš kurių jos pagamintos, šio Reglamento 3 priede nurodytomis piktogramomis ir rašytinėmis nuorodomis.

5.3. Pateikiant informaciją apie avalynės viršų, medžiagos, iš kurių jis pagamintas, nurodomos vadovaujantis šio Reglamento 6 punkto ir 2 priedo reikalavimais, neatsižvelgiant į medžiagas, iš kurių pagaminti avalynės priedai ar sutvirtinimai (kulkšninės aplikacijos, kraštų apvadai, puošmenos, sagtelės, batraiščių antgaliai, poakutiniai dirželiai ir panašūs priedai).

5.4. Pateikiant informaciją apie avalynės padus, medžiagos, iš kurių jie pagaminti, nurodomos atsižvelgiant į avalynės padams pagaminti sunaudotą medžiagos kiekį, vadovaujantis šio Reglamento 6 punkto reikalavimais.

6. Turi būti pateikiama informacija apie medžiagą, iš kurios pagamintos avalynės dalys ir kuri sudaro ne mažiau kaip 80 proc. avalynės viršaus, avalynės pamušalo ir įklotės paviršiaus ploto ir ne mažiau kaip 80 proc. avalynės padų tūrio. Jeigu nė viena iš medžiagų, iš kurių pagamintos avalynės dalys, nesudaro daugiau kaip 80 proc. atitinkamų avalynės dalių paviršiaus ploto ar tūrio, informacija pateikiama apie dvi pagrindines avalynės gamybai naudotas medžiagas.

7. Informacija apie medžiagas, iš kurių pagamintos avalynės dalys, turi būti nurodoma bent ant vienos kiekvienos avalynės poros pusporės. Informacija gali būti spausdinama, priklijuojama, įspaudžiama arba pateikiama prie avalynės pritvirtintoje etiketėje.

8. Avalynės ženklinimas turi būti matomas, patikimai pritvirtintas, pasiekiamas vartotojui, o piktogramos privalo būti tokio dydžio, kad būtų lengva suprasti jose pateiktą informaciją. Avalynės ženklinimas negali klaidinti vartotojo.

9. Rašytinės nuorodos apie medžiagas, iš kurių pagamintos avalynės dalys, ant Lietuvos Respublikoje parduodamos avalynės turi būti pateikiamos lietuvių kalba.

10. Avalyne prekiaujantys ūkio subjektai turi garantuoti, kad vartotojas būtų tinkamai informuotas apie avalynės dalims ženklinti naudojamų piktogramų reikšmes. Informaciją apie piktogramų reikšmes rekomenduojama pateikti matomoje vietoje visose avalynės mažmeninės prekybos vietose.

11. Prireikus prie pirmiau nurodytos informacijos apie avalynę gali būti pateikiama papildoma rašytinė informacija apie medžiagas, iš kurių pagamintos avalynės dalys.

 

III SKYRIUS

 RINKOS PRIEŽIŪRA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-775, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28679

 

12. Nedraudžiama ir netrukdoma teikti į rinką avalynę, atitinkančią šiame Reglamente nustatytus ženklinimo reikalavimus.

13. Į rinką teikiamos bei rinkoje esančios avalynės ženklinimo atitikties šiame Reglamente nustatytiems reikalavimams priežiūrą atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-775, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28679

 

IV SKYRIUS

 ATSAKOMYBĖ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-775, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28679

 

14. Avalynės gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Europos Sąjungoje, atsako už avalynės ženklinimą ir pateiktos informacijos apie medžiagas, iš kurių pagamintos avalynės dalys, teisingumą.

15. Jeigu nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas nėra įsisteigę Europos Sąjungoje, šio Reglamento 15 punkte nustatyto įpareigojimo vykdymas tenka asmeniui, pirmą kartą pateikusiam avalynę į Europos Sąjungos rinką.

16. Pardavėjui draudžiama parduoti avalynę, kuri nėra paženklinta teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Šio Reglamento reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ir Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-775, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28679

 

_________________


 

Medžiagų, naudojamų pagrindinėms

vartotojams parduodamos avalynės

sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo

techninio reglamento

1 priedas

 

AVALYNĖS, KURIAI TAIKOMAS MEDŽIAGŲ, NAUDOJAMŲ PAGRINDINĖMS VARTOTOJAMS PARDUODAMOS AVALYNĖS SUDEDAMOSIOMS DALIMS GAMINTI, ŽENKLINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS, PAVYZDŽIAI

 

1. Avalynei, kuriai taikomas Medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninis reglamentas (toliau – Reglamentas), priskiriami gaminiai nuo sandalų su viršumi iš reguliuojamųjų raištelių ar dirželių iki batų ilgais aulais, kurių viršutinė dalis dengia blauzdą ir šlaunį, pavyzdžiui:

1.1. plokščiapadė ar aukštakulnė avalynė, įprastai avima patalpoje arba lauke;

1.2. batai su kulkšnis dengiančiais auliukais, pusauliniai, auliniai, pušnys;

1.3. įvairių tipų sandalai, bateliai drobiniu, kilpiniu viršumi ir padais, pintais iš augalinės medžiagos, teniso bateliai, avalynė bėgioti bei kitaip sportuoti, dušo sandalai ir kitokia panaši kasdienė avalynė;

1.4. speciali sportinė avalynė, skirta sportinei veiklai, su pritvirtintomis ar numatytomis pritvirtinti vinimis, kapliukais, stabdikliais, sąvaržomis, dirželiais bei panašiomis detalėmis ir čiuožimo batai, kalnų bei lygumų slidinėjimo avalynė; imtynių, bokso batai, dviračių sporto bateliai; taip pat ir kombinuotoji avalynė, gaminama su iškart pritvirtintais čiuožimo peiliais ar riedučiais;

1.5. šokių bateliai;

1.6. ištisinio formavimo (lietinė) avalynė iš gumos ar plastiko, išskyrus vienkartinio naudojimo avalynę iš nepatvarios medžiagos (popieriaus, plastikinės plėvelės ir pan., be tvirtinamojo pado);

1.7. įvairūs antbačiai, kurie tam tikrais atvejais gaminami be pakulnių ir yra avimi ant kitos avalynės;

1.8. vienkartinio naudojimo avalynė su padu, skirta avėti vieną kartą;

1.9. ortopedinė avalynė;

1.10. kita avalynė.

2. Avalynė, patenkanti į Kombinuotosios nomenklatūros, nustatytos 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1789/2003, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 14 tomas, p. 3), 64 skirsnio taikymo sritį, paprastai laikoma patenkančia į Reglamento taikymo sritį.

3. Šiame priede pateikiamas avalynės, kuriai taikomas Reglamentas, sąrašas nėra baigtinis.

_________________


 

Medžiagų, naudojamų pagrindinėms

vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninio reglamento

2 priedas

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2013 m. liepos 2 d. įsakymo

Nr. 4-593 redakcija)

 

pagrindinių avalynės sudedamųjų dalių apibrėžimai, piktogramos IR rašytinės nuorodos

 

Eil. Nr.

Pagrindinių avalynės sudedamųjų dalių apibrėžimai

Pagrindinių avalynės sudedamųjų dalių piktogramos

Pagrindinių avalynės sudedamųjų dalių rašytinės nuorodos lietuvių kalba

Pagrindinių avalynės sudedamųjų dalių rašytinės nuorodos kitomis Europos Sąjungos valstybių kalbomis

1.

Avalynės viršus – tai išorinė avalynės viršutinės sudedamosios dalies pusė, prie kurios yra pritvirtintas padas.

 

rat1

Viršus

F (prancūzų k.): Tige;

D (vokiečių k.): Obermaterial;

IT (italų k.): Tomaia;

NL (nyderlandų k.): Bovendeel;

EN (anglų k.): Upper;

DK (danų k.): Overdel;

GR (graikų k.): EΠANΩ MEPOΣ;

ES (ispanų k.): Empeine;

P (portugalų k.): Parte superior;

CZ (čekų k.): Vrch;

EST (estų k.): Pealne;

LV (latvių k.): Virsa;

HU (vengrų k.): Felsőrész;

M (maltiečių k.): Wiċċ;

PL (lenkų k.): Wierzch;

SI (slovėnų k.): Zgornji del;

SK (slovakų k.): Vrch;

BG (bulgarų k.): лицeвa чacт;

RO (rumunų k.): Faţă;

HR (kroatų k.): Gornjište.

2.

Avalynės pamušalas ir įklotė – tai avalynės viršaus ir vidpadžio pamušalas, sudarantis avalynės vidinį paviršių.

 

rat2

Pamušalas ir įklotė

F (prancūzų k.): Doublure et semelle de propreté;

D (vokiečių k.): Futter und Decksohle;

IT (italų k.): Fodera e Sottopied;

NL (nyderlandų k.): Voering en inlegzool;

EN (anglų k.): Lining and sock;

DK (danų k.): Foring og bindsål;

GR (graikų k.): ΦOΔPEΣ;

ES (ispanų k.): Forro y plantilla;

P (portugalų k.): Forro e Palmilha;

CZ (čekų k.): Podšívka a stélka;

EST (estų k.): Vooder ja sisetald;

LV (latvių k.): Odere un ieliekamā saistzole;

HU (vengrų k.): Bélés és fedőtalpbélés;

M (maltiečių k.): Inforra u suletta;

PL (lenkų k.): Podszewka z wyściołką;

SI (slovėnų k.): Podloga in vložek (steljka);

SK (slovakų k.): Podšívka a stielka;

BG (bulgarų k.): пoдплaтa и cтeлкa;

RO (rumunų k.): Căptuşeală şi acoperiş de branţ;

HR (kroatų k.): Podstava i uložna tabanica.

3.

Avalynės padas – tai susidėvinti apatinė avalynės sudedamoji dalis, pritvirtinta prie avalynės viršaus.

 

rat3

Padas

F (prancūzų k.): Semelle extérieure;

D (vokiečių k.): Laufsohle;

IT (italų k.): Suola esterna;

NL (nyderlandų k.): Buitenzool;

EN (anglų k.): Outer sole;

DK (danų k.): Ydersål;

GR (graikų k.): ΣΟΛΑ;

ES (ispanų k.): Suela;

P (portugalų k.): Sola;

CZ (čekų k.): Podešev;

EST (estų k.): Välistald;

LV (latvių k.): Ārējā zole;

HU (vengrų k.): Járótalp;

M (maltiečių k.): Pett ta' barra;

PL (lenkų k.): Spód;

SI (slovėnų k.): Podplat;

SK (slovakų k.): Podošva;

BG (bulgarų k.): външнo хoдилo;

RO (rumunų k.): Talpă exterioară;

HR (kroatų k.): Potplat (donjište).

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-593, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3627 (2013-07-05), i. k. 1132020ISAK0004-593

 


 

Medžiagų, naudojamų pagrindinėms

vartotojams parduodamos avalynės

sudedamosioms dalims gaminti,

ženklinimo techninio reglamento

3 priedas

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2013 m. liepos 2 d. įsakymo

Nr. 4-593 redakcija)

 

MEDŽIAGŲ, NAUDOJAMŲ PAGRINDINĖMS VARTOTOJAMS PARDUODAMOS AVALYNĖS SUDEDAMOSIOMS DALIMS GAMINTI, APRAŠYMAS, PIKTOGRAMOS IR RAŠYTINĖS NUORODOS

 

Eil. Nr.

Medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims (toliau – Medžiagos) gaminti, aprašymas

Medžiagų piktogramos

Medžiagų rašytinės nuorodos lietuvių kalba

Medžiagų rašytinės nuorodos kitomis Europos Sąjungos valstybių kalbomis

1.

Oda – oda su pradine plaušeline struktūra, daugiau ar mažiau nesuardyta, išdirbta siekiant ją apsaugoti nuo trūnijimo. Plaukai arba vilna gali būti pašalinti arba nepašalinti. Oda taip pat gali būti išdirbta iš žalios odos, skeltos sluoksniais ar supjaustytos dalimis prieš arba po apdorojimo raugikliais.

Tačiau jeigu išdirbta oda ar kailis mechaniniu ir (arba) cheminiu būdu yra išskaidyta į plaušelius, mažas daleles ar miltelius, o paskui, naudojant (arba nenaudojant) rišamąsias medžiagas, pagaminami lakštai ar kitokių formų medžiagos, tokie lakštai ar medžiagos nelaikomi oda.

Jeigu odos paviršius yra padengtas arba ant jo užklijuotas apdailos sluoksnis, tokia paviršiaus danga negali būti storesnė kaip 0,15 mm. Taip visos odos yra padengiamos nepažeidžiant kitų teisinių įsipareigojimų.

Jeigu pasirinktinai pateikiant papildomą rašytinę informaciją, nurodytą Medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės dalims gaminti, ženklinimo techninio reglamento 12 punkte, vartojamas terminas
„oda natūralia valktimi“, šis terminas vartojamas pavadinti odai, turinčiai natūralų paviršių, kuris gaunamas pašalinant tik odos epidermio sluoksnį, tačiau nepašalinant odos paviršiaus pašlifuojant, šlifuojant ar skeliant.

 

rat4

Oda

F (prancūzų k.): Cuir;

D (vokiečių k.): Leder;

IT (italų k.): Cuoio;

NL (nyderlandų k.): Leder;

EN (anglų k.): Leather;

DK (danų k.): Læder;

GR (graikų k.): ΔΕPMA;

ES (ispanų k.): Cuero;

P (portugalų k.): Couros e peles curtidas;

CZ (čekų k.): Useň;

EST (estų k.): Nahk;

LV (latvių k.): Āda;

HU (vengrų k.): Bőr;

M (maltiečių k.): Ġilda;

PL (lenkų k.): Skóra;

SI (slovėnų k.): Usnje;

SK (slovakų k.): Useň;

BG (bulgarų k.): кoжa;

RO (rumunų k.): piei cu faţă naturală;

HR (kroatų k.): Koža.

1.1.

Padengta oda – oda dirbtine valktimi, kurios paviršiaus danga neviršija vienos trečiosios bendro gaminio storio, tačiau storesnė nei 0,15 mm.

rat5

 

Padengta oda

F (prancūzų k.): Cuir enduit;

D (vokiečių k.): Beschichtetes Leder;

IT (italų k. ): Cuoio rivestito;

NL (nyderlandų k.): Gecoat leder;

EN (anglų k.): Coated leather;

DK (danų k.): Overtrukket læder;

GR (graikų k.): ΕΠΕΝΔΕΔΥMENO ΔEPMA;

ES (ispanų k.): Cuero untado;

P (portugalų k.): Couro revestido;

CZ (čekų k.): Povrstvená

Useň;

EST (estų k.): Kaetud nahk;

LV (latvių k.): Pārklāta āda;

HU (vengrų k.): Bevonatos bőr;

M (maltiečių k.): Ġilda miksija;

PL (lenkų k.): Skóra pokryta;

SI (slovėnų k.): Krito usnje;

SK (slovakų k.): Povrstvená

Useň;

BG (bulgarų k.): кoжa c пoкpитиe;

RO (rumunų k.): piei cu faţă corectată;

HR (kroatų k.): Koža korigiranog lica.

2.

Tekstilė – gamtinės tekstilinės, cheminės ar neaustinės tekstilinės medžiagos.

 

 

rat6

 

Tekstilė

F (prancūzų k.): Textile;

D (vokiečių k.): Textil;

IT (italų k.): Tessili;

NL (nyderlandų k.): Textiel;

EN (anglų k.): Textile;

DK (danų k.): Tekstil-materialer;

GR (graikų k.):YΦAΣMA;

ES (ispanų k.): Textil;

P (portugalų k.): Téxteis;

CZ (čekų k.): Textilie;

EST (estų k.): Tekstiil;

LV (latvių k.): Tekstilmateriāls;

HU (vengrų k.): Textil;

M (maltiečių k.): Tessust;

PL (lenkų k.): Materiał

włókienniczy;

SI (slovėnų k.): Tekstil;

SK (slovakų k.): Textil;

BG (bulgarų k.): тeкcтил;

RO (rumunų k.): textile;

HR (kroatų k.): Tekstil.

3.

Kitos medžiagos

rat7

Kitos medžiagos

F (prancūzų k.): Autres matériaux;

D (vokiečių k.): Sonstiges Material;

IT (italų k.): Altre materie;

NL (nyderlandų k.): Overige materialen;

EN (anglų k.): Other materials;

DK (danų k.): Andre materialer;

GR (graikų k.): AΛΛA YΛIKA;

ES (ispanų k.): Otros materiales;

P (portugalų k.): Outros materiais;

CZ (čekų k.): Ostatní

materiály;

EST (estų k.): Teised materjalid;

LV (latvių k.): Citi materiāli;

HU (vengrų k.): Egyéb anyag;

M (maltiečių k.): Materjal ieħor;

PL (lenkų k.): Inny materiał;

SI (slovėnų k.): Drugi materiali;

SK (slovakų k.): Iný materiál;

BG (bulgarų k.): вcичkи дpyги мaтepиaли;

RO (rumunų k.): alte materiale;

HR (kroatų k.): Drugi materijali.

 

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-593, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3627 (2013-07-05), i. k. 1132020ISAK0004-593

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-593, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 72-3627 (2013-07-05), i. k. 1132020ISAK0004-593

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 4-129 "Dėl Medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-775, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28679

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 4-129 „Dėl Medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo