Suvestinė redakcija nuo 2022-05-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 38-1394, i. k. 1082330ISAK003D-180

 

Nauja redakcija nuo 2021-09-10:

Nr. 3D-566, 2021-09-09, paskelbta TAR 2021-09-09, i. k. 2021-19032

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STICHINIŲ IR PAVOJINGŲ METEOROLOGINIŲ REIŠKINIŲ FIKSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. kovo 31 d. Nr. 3D-180

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1218 „Dėl Augalų, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo“ ir atsižvelgdamas į Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“, bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“,

t v i r t i n u Stichinių ir pavojingų meteorologinių reiškinių fiksavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                           KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos

prie Aplinkos ministerijos direktorė

Vida Augulienė

2008-03-31

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-180

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymo

Nr. 3D-566 redakcija)

 

 

STICHINIŲ IR PAVOJINGŲ METEOROLOGINIŲ REIŠKINIŲ FIKSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Stichinių ir pavojingų meteorologinių reiškinių fiksavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja sausros kriterijus atitinkančio stichinio meteorologinio reiškinio, kuriam pasireiškus valstybė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1218 „Dėl Augalų, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo“ nustatyta tvarka draudimo įmonėms kompensuoja dalį išlaidų, susidariusių mokant draudimo išmokas žemės ūkio veiklos subjektams už nuostolius, patirtus dėl stichinės sausros, fiksavimo tvarką; stichinių ir pavojingų meteorologinių reiškinių, dėl kurių žalos žemės ūkio veiklos subjektams kompensuojama dalis draudimo įmokos pagal Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“, bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, fiksavimo tvarką.

 

II SKYRIUS

STICHINIŲ IR PAVOJINGŲ METEOROLOGINIŲ REIŠKINIŲ FIKSAVIMAS

 

2. Stichinius meteorologinius reiškinius – „sausra augalų vegetacijos laikotarpiu“, „šalna aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu“, „ilgas lietingas laikotarpis“ (toliau – stichinis meteorologinis reiškinys) – nustato  Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“ (toliau – aplinkos ministro įsakymas).

3. Pavojingus meteorologinius reiškinius„sausringas laikotarpis augalų vegetacijos laikotarpiu“, „meteorologinė sausra“ (toliau – pavojingas meteorologinis reiškinys) – nustato LHMT pagal pavojingų meteorologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-80 „Dėl pavojingų meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“ (toliau – LHMT direktoriaus įsakymas).

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

4. LHMT ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nustatyto stichinio meteorologinio reiškinio fakto užfiksavimo informuoja Žemės ūkio ministeriją (toliau – ŽŪM) apie tam tikroje savivaldybėje ar jos dalyje nustatytą  stichinį meteorologinį reiškinį, kai šis fiksuojamas pirmą kartą einamaisiais kalendoriniais metais. Apie vėlesnius naujų stichinių meteorologinių reiškinių faktų užfiksavimo atvejus tais pačiais kalendoriniais metais ŽŪM informuojama periodiškai kiekvieną artimiausią pirmadienį arba penktadienį.

5. LHMT informaciją apie stichinių meteorologinių reiškinių ir pavojingų meteorologinių reiškinių rodiklius teikia VšĮ Lietuvos žemės ūkio ir konsultavimo tarnybai (toliau – LŽŪKT) LHMT ir LŽŪKT nustatyta tvarka, pasirašytų susitarimų tarp LHMT ir LŽŪKT pagrindu.

6. LŽŪKT informaciją apie stichinių meteorologinių reiškinių ir pavojingų meteorologinių reiškinių rodiklius skelbia Žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų plitimo stebėsenos ir prognozavimo sistemos interneto svetainėje www.ikmis.lt (toliau – IKMIS) LŽŪKT nustatyta tvarka.

7. Informacija apie stichinių meteorologinių reiškinių ir pavojingų meteorologinių reiškinių rodiklius suinteresuotiems asmenims teikiama nemokamai IKMIS interneto svetainėje www.ikmis.lt, LŽŪKT nustatyta tvarka bei perduodama į Tarpžinybinės duomenų saugyklos žemės ūkio verslo analitikos sistemos sritį, vadovaujantis pasirašyta sutartimi tarp LŽŪKT ir Informaciniu visuomenės plėtros komitetu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-322, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10053

 

8. Informacija apie visus aplinkos ministro įsakyme ir LHMT direktoriaus įsakyme nustatytus meteorologinių reiškinių rodiklius skelbiama LHMT interneto svetainėje www.meteo.lt bei teikiama suinteresuotiems asmenims pagal poreikį LHMT nustatyta tvarka.

____________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-165, 2017-03-10, paskelbta TAR 2017-03-10, i. k. 2017-04162

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-180 „Dėl Sausros kriterijus atitinkančio stichinio meteorologinio reiškinio užfiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-566, 2021-09-09, paskelbta TAR 2021-09-09, i. k. 2021-19032

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-180 „Dėl Sausros kriterijus atitinkančio stichinio meteorologinio reiškinio ir nepalankių meteorologinių sąlygų įtakos augalų peržiemojimui nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-322, 2022-05-12, paskelbta TAR 2022-05-12, i. k. 2022-10053

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-180 „Dėl Stichinių ir pavojingų meteorologinių reiškinių fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo