Suvestinė redakcija nuo 2017-03-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 38-1394, i. k. 1082330ISAK003D-180

 

Nauja redakcija nuo 2017-03-11:

Nr. 3D-165, 2017-03-10, paskelbta TAR 2017-03-10, i. k. 2017-04162

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL SAUSROS KRITERIJUS ATITINKANČIO STICHINIO METEOROLOGINIO REIŠKINIO IR NEPALANKIŲ METEOROLOGINIŲ SĄLYGŲ ĮTAKOS AUGALŲ PERŽIEMOJIMUI NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. kovo 31 d. Nr. 3D-180

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1218 „Dėl Augalų, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo“ 2.1.2 papunkčiu ir įvertindamas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 4 punktą,

t v i r t i n u Sausros kriterijus atitinkančio stichinio meteorologinio reiškinio ir nepalankių meteorologinių sąlygų įtakos augalų peržiemojimui nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                         KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos

prie Aplinkos ministerijos direktorė

Vida Augulienė

2008-03-31

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-180

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 3D-165 redakcija)

 

SAUSROS KRITERIJUS ATITINKANČIO STICHINIO METEOROLOGINIO REIŠKINIO IR NEPALANKIŲ METEOROLOGINIŲ SĄLYGŲ ĮTAKOS AUGALŲ PERŽIEMOJIMUI NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sausros kriterijus atitinkančio stichinio meteorologinio reiškinio ir nepalankių meteorologinių sąlygų įtakos augalų peržiemojimui nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja sausros kriterijus atitinkančio stichinio meteorologinio reiškinio, kuriam pasireiškus, valstybė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1218 „Dėl Augalų, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo“ nustatyta tvarka draudimo įmonėms kompensuoja dalį išlaidų, susidariusių mokant draudimo išmokas žemės ūkio veiklos subjektams už nuostolius, patirtus dėl stichinės sausros, nustatymo tvarką, ir nepalankių meteorologinių sąlygų įtakos pasėlių ir (arba) augalų (toliau – augalai) peržiemojimui nustatymo tvarką.

 

II SKYRIUS

SAUSROS IR NEPALANKIŲ METEOROLOGINIŲ SĄLYGŲ ĮTAKOS AUGALŲ PERŽIEMOJIMUI NUSTATYMAS

 

2. Sausrą aktyvios augalų vegetacijos laikotarpiu nustato  (toliau – nustatyta sausra) Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“ (toliau – Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodikliai).

3. LHMT ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nustatytos sausros fakto užfiksavimo informuoja Žemės ūkio ministeriją apie tam tikroje savivaldybėje nustatytą sausrą.

4. Nepalankių meteorologinių sąlygų įtaką augalų peržiemojimui nustato (toliau – nustatytas iššalimas) atskiru žemės ūkio ministro įsakymu sudarytas Nepalankių meteorologinių sąlygų įtakos augalų peržiemojimui įvertinimo komitetas (toliau – Komitetas), kuris kasmet, iki gegužės 1 d., įvertina nepalankių meteorologinių sąlygų įtaką einamųjų derliaus metų augalų peržiemojimui ir priima sprendimą dėl galimo augalų iššalimo konkrečiose savivaldybėse, atsižvelgdamas į:

4.1. Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius;

4.2. augalų neaktyviosios vegetacijos metu pasiektą minimalią dirvožemio temperatūrą ir jos išsilaikymo trukmę augalų krūmijimosi mazgo zonoje, minimalią oro temperatūrą ir jos išsilaikymo trukmę, sniego dangos storį bei į kitus faktinius meteorologinius duomenis, galėjusius turėti įtakos augalų peržiemojimui.

5. Žemės ūkio ministerija dėl Aprašo 4 punkte nurodytų duomenų, reikalingų galimam augalų iššalimui nustatyti, pateikimo raštu kreipiasi į LHMT. LHMT ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos prašomus duomenis pateikia Žemės ūkio ministerijai, kuri perduoda juos Komitetui.

6. Augalų iššalimo faktas ir mastas konkrečiuose žemės ūkio veiklos subjekto augalų plotuose nustatomas pagal nepriklausomų žalų vertinimo ekspertų įvertinimą.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

7. Žemės ūkio ministerija per 5 darbo dienas nuo informacijos apie tam tikroje savivaldybėje nustatytą sausrą gavimo iš LHMT arba nuo Komiteto sprendimo dėl galimo augalų iššalimo konkrečioje Lietuvos Respublikos savivaldybėje priėmimo dienos informuoja draudimo įmones apie tam tikroje savivaldybėje nustatytą sausrą ir iššalimą.

____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-165, 2017-03-10, paskelbta TAR 2017-03-10, i. k. 2017-04162

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-180 „Dėl Sausros kriterijus atitinkančio stichinio meteorologinio reiškinio užfiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo