Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL geresnio REGLAMENTAVIMO programos PAtvirtinimo

 

2008 m. vasario 13 d. Nr. 185

Vilnius

 

Neteko galios nuo 2015-06-03

Nr. 536, 2015-05-27, paskelbta TAR 2015-06-02, i. k. 2015-08598