Suvestinė redakcija nuo 2023-08-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 23-851, i. k. 1081100NUTA00000137

 

Nauja redakcija nuo 2023-07-22:

Nr. 590, 2023-07-19, paskelbta TAR 2023-07-21, i. k. 2023-14953

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ, SUSIDARIUSIŲ ĮGYVENDINANT EUROPOS SĄJUNGOS ŽEMĖS ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS FONDŲ PRIEMONES, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2008 m. vasario 13 d. Nr. 137

Vilnius

 

Siekdama užtikrinti grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės fondų priemones, grąžinimą į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir įgyvendindama 2007 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 498/2007, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo įgyvendinimo taisykles,  su pakeitimu, padarytu 2010 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1249/2010, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. spalio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2022/2039, 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, su pakeitimu, padarytu 2022 m. spalio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2022/2039, 69 straipsnio 1 dalį, 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, su pakeitimu, padarytu 2022 m. birželio 16 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/1408, 59 straipsnio 1 dalies e punktą, 2021 m.  gruodžio  21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/128, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. (ES) 2021/2116 taikymo taisyklės dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, patikrų, užstatų ir skaidrumo, 30 ir 31 straipsnius, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės fondų priemones, administravimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Gediminas Kirkilas

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                       Kazimira Danutė Prunskienė

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2023 m.  liepos 19 d. nutarimo Nr.  590
redakcija)

 

 

 

Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant EUROPOS SĄJUNGOS ŽEMĖS ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS FONDŲ priemones, administravimo taisyklės

 

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės fondų priemones, administravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – nustatyti sprendimų dėl grąžintinų  lėšų sugrąžinimo priėmimo, grąžintinų lėšų registravimo ir anuliavimo, skolininkų informavimo, palūkanų skaičiavimo, grąžintinų lėšų susigrąžinimo ir naudojimo, grąžintinų lėšų nurašymo ir padengimo, grąžintinų lėšų apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Administruojančioji institucija – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

2.2. Europos Sąjungos žemės ūkio fondai – Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrius, Europos žemės ūkio garantijų fondas ir  Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

2.3. Europos Sąjungos žuvininkystės fondai – Europos žuvininkystės fondas, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondas.

2.4. Grąžintinos lėšos – privalomos grąžinti lėšos, kurios neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir (arba) Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonių įgyvendinimą reglamentuojančius Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat lėšos, kurias būtina sumokėti į Europos Sąjungos žemės ūkio fondus ir (arba) Europos Sąjungos žuvininkystės fondus ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą už teisės aktų nuostatų pažeidimą ir su minėtomis lėšomis susijusios palūkanos, taip pat privalomos išskaičiuoti iš paramos ilgalaikės sankcijos.

2.5. Grąžintinų lėšų anuliavimasgrąžintinų  lėšų sumos ar jos dalies panaikinimas vykdomosios institucijos sprendimu, taip pat ilgalaikės sankcijos panaikinimas, suėjus jos taikymą reglamentuojančiame Europos Sąjungos teisės akte nustatytam terminui.

2.6. Grąžintinų lėšų įskaitymas – grąžintinų lėšų susigrąžinimas mokėjimo nurodymo sudarymo metu išskaičiuojant grąžintinų lėšų sumą ar jos dalį iš skolininkui skirtos paramos pagal bet kurią administruojančiosios institucijos administruojamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos programų, nurodytų Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje, priemonę.

2.7. Grąžintinų lėšų nurašymasgrąžintinų lėšų  susigrąžinimo procedūrų netęsimas arba nepradėjimas ir grąžintinų  lėšų sumos ar jos dalies panaikinimas administruojančiosios institucijos sprendimu.

2.8. Ilgalaikė sankcijapagal paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje (teiktoje iki 2022 m. gruodžio 31 d.) deklaruoto ploto ir faktiškai nustatyto remiamo ploto skirtumą apskaičiuojamas paramos dydžio sumažinimas tam tikra suma, kuriuo papildoma einamaisiais kalendoriniais metais pareiškėjui taikoma sankcija, o suma pradedama išskaičiuoti iš paramos kalendoriniais pažeidimo nustatymo metais  ir išskaičiuojama ne ilgiau nei trejus kalendorinius metus po pažeidimo nustatymo metų.

2.9. Mokėjimo dokumentas – teisės aktų, reglamentuojančių konkrečios priemonės administravimo taisykles, nustatytos formos dokumentas, kurį teisės aktų nustatyta tvarka teikia fizinis arba juridinis asmuo siekdamas gauti paramos lėšų pagal tą priemonę ir kurio pagrindu apskaičiuojama ir išmokama paramos suma.

2.10. Paramos sutartis – paramos teikimo sutartis pagal atitinkamos priemonės administravimo taisykles.

2.11. Skolininkas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris vykdomosios institucijos sprendimu turi grąžinti grąžintinas lėšas.

2.12. Sprendimas dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo – vykdomosios institucijos patvirtintas dokumentas dėl neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų sugrąžinimo, taip pat kitų pagal teisės aktus ir (ar) paramos sutartis reikalaujamų grąžinti lėšų sugrąžinimo.

2.13. Teisės aktų nuostatų pažeidimas (toliau – pažeidimas) – pažeidimas, kaip apibrėžta Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir (arba) Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonių įgyvendinimą reglamentuojančiuose Europos Sąjungos teisės aktuose, taip pat ekonominės veiklos vykdytojo veikimas ar neveikimas nesilaikant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir (arba) Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonių įgyvendinimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų, dėl kurio Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui padaroma arba būtų padaryta žala. Teisės aktų nuostatų pažeidimu taip pat laikytina nusikalstama veika, kai siekiama neteisėtai gauti ar panaudoti Europos Sąjungos ir (arba) nacionalinę finansinę paramą.

2.14. Vykdomoji institucija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 135 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, 2006 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, 2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, 2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 190 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20142020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“, 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“ arba 2023 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 218 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano įgyvendinimą, paskyrimo“ paskirta institucija, atsakinga už sprendimo dėl paramos suteikimo ir (arba) grąžintinų lėšų nustatymo administruojant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemones priėmimą.

3. Ilgalaikėms sankcijoms taikomi tik Taisyklių 2.4–2.7 papunkčiai, II skyrius (išskyrus 4.5 ir 4.6 papunkčius), 13 punktas, 18.2 papunktis ir 19 punktas.

 

II SKYRIUS

Sprendimo dėl GRĄŽINTINŲ lėšų sugrąžinimo priėmimas, GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ REGISTRAVIMAS, ANULIAVIMAS

 

4. Sprendimą dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo priima vykdomoji institucija. Šis sprendimas yra pagrindas iš skolininko susigrąžinti grąžintinas lėšas. Sprendime dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo nurodoma:

4.1. skolininko rekvizitai;

4.2. grąžintinų lėšų suma;

4.3. grąžintinų lėšų susidarymo priežastis;

4.4. teisės aktų nuostatos, kuriomis vadovaujantis priimtas sprendimas;

4.5. informacija, kad negrąžinus grąžintinų lėšų per nurodytą terminą bus pradėtos skaičiuoti palūkanos (išskyrus neteisėtą ar netinkamai taikomą valstybės pagalbą, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles). Palūkanos neskaičiuojamos, jeigu lėšos susigrąžinamos dėl Taisyklių 7.2 papunktyje nustatytų aplinkybių;

4.6. informacija, kad skaičiuojamos palūkanos nuo lėšų išmokėjimo dienos (kai teikiama neteisėta ar netinkamai taikoma valstybės pagalba, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 2015/1589, taip pat kai vykdomoji institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą, nustato, kad valstybės pagalba buvo suteikta ir (ar) naudojama netinkamai);

4.7. sprendimo dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo apskundimo tvarka;

4.8. kita svarbi informacija.

5. Grąžintinų lėšų nustatymo diena – vykdomosios institucijos sprendimo dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo priėmimo diena. Vykdomoji institucija, priėmusi sprendimą dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo, per 1 darbo dieną apie tai informuoja administruojančiąją instituciją.

6. Administruojančioji institucija, gavusi vykdomosios institucijos informaciją dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo, pagal administruojančiosios institucijos patvirtintus detaliuosius darbo tvarkos aprašus Finansų ir apskaitos informacinėje sistemoje registruoja grąžintinas lėšas pagal priemonę, finansavimo šaltinį (Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų (toliau – ES žemės ūkio ir žuvininkystės fondai) arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) ir mokėjimo dokumentą.

7. Vykdomoji institucija priima sprendimą dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo, jeigu:

7.1. fizinis arba juridinis asmuo:

7.1.1. nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir (arba) paramos sutartyje nustatytų reikalavimų paramai gauti;

7.1.2. vykdomajai institucijai pateikė klaidingą su paramos gavimu susijusią informaciją;

7.1.3. gavo didesnę nei priklauso paramą;

7.2. valstybės institucijos nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų ar veikė aplaidžiai (toliau – administravimo klaida) ir dėl to fiziniam arba juridiniam asmeniui išmokėta parama;

7.3. Reglamente (EB) Nr. 2015/1589 nustatyta tvarka Europos Komisijai priėmus spendimą įpareigoti valstybę narę imtis visų priemonių, kurios būtinos, kad valstybės pagalba būtų išieškota iš fizinio arba juridinio asmens.

8. Vykdomoji institucija, priėmusi sprendimą dėl grąžintinų lėšų anuliavimo, per 1 darbo dieną apie tai informuoja administruojančiąją instituciją, kuri registruoja grąžintinų lėšų anuliavimą Finansų ir apskaitos informacinėje sistemoje. Vykdomoji institucija priima sprendimą dėl grąžintinų lėšų anuliavimo, jeigu atsižvelgdama į gautą papildomą informaciją, susijusią su išmokėta parama, nustato, kad užregistruota grąžintinų lėšų suma turi būti mažesnė arba lygi nuliui. Sprendimą dėl ilgalaikių sankcijų anuliavimo vykdomoji institucija priima, o administruojančioji institucija registruoja ilgalaikių sankcijų anuliavimą vadovaudamosi tų sankcijų taikymą reglamentuojančiuose ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis sąlygomis. Vykdomoji institucija priima sprendimą dėl grąžintinų lėšų anuliavimo, o administruojančioji institucija grąžintinas lėšas anuliuoja pagal jų patvirtintus detaliuosius darbo tvarkos aprašus.

 

III SKYRIUS

Skolininko informavimas

 

9. Administruojančioji institucija per 20 darbo dienų nuo grąžintinų lėšų, išskyrus palūkanas, užregistravimo administruojančiosios institucijos Finansų ir apskaitos informacinėje sistemoje dienos:

9.1. paskelbia informaciniame portale https://portal.nma.lt (toliau – Informacinis portalas) skolininkui priimtą sprendimą dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo;

9.2. praneša skolininkui apie informacijos, susijusios su priimtu sprendimu, paskelbimą Informaciniame portale vienu iš būdų, kuriuo jis sutiko būti papildomai informuotas: elektroniniu paštu arba neregistruotu laišku (taikoma ir tais atvejais, kai pareiškėjas pasirinko būti papildomai informuotas trumpąja žinute). Pranešime skolininkui nurodoma, kad yra priimtas sprendimas dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo ir su juo galima susipažinti Informaciniame portale, lėšų grąžinimo terminas, palūkanų, kurias privalo mokėti skolininkas už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną (neteisėtos ar netinkamai taikomos valstybės pagalbos, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 2015/1589, atveju – už laikotarpį nuo lėšų išmokėjimo dienos), dydis, sąskaitos, į kurią turi būti grąžintos lėšos, numeris, taip pat atlikti ar numatomi atlikti grąžintinų lėšų įskaitymai.

10. Jeigu grąžintinų lėšų užregistravimo momentu administruojančios institucijos Finansų ir apskaitos informacinėje sistemoje yra skolininkui užregistruotų, bet dar neišmokėtų išmokų pagal bet kurią Žemės ūkio ministerijos programų priemonę ir mokėjimo metu įskaitymo būdu būtų susigrąžinta visa grąžintinų lėšų suma ar jos dalis, skolininkui Taisyklių 9.2 papunktyje nurodyta informacija gali būti teikiama prieš grąžintinų lėšų įskaitymo atlikimą arba po jo, tačiau nepažeidžiant Taisyklių 9 punkte nurodyto 20 darbo dienų termino.

11. Grąžintinų lėšų grąžinimo terminas – 60 kalendorinių dienų nuo Taisyklių 9.2 papunktyje nurodyto pranešimo užregistravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, išskyrus atvejus, kai skolininkui leidžiama grąžinti lėšas dalimis, kaip tai numatyta Taisyklių 20 punkte. Jeigu skolininkas per šį terminą lėšų negrąžina ir nesikreipia į administruojančiąją instituciją su prašymu leisti grąžinti lėšas dalimis, administruojančioji institucija turi imtis visų būtinų priemonių šioms lėšoms susigrąžinti pagal jos patvirtintus detaliuosius darbo tvarkos aprašus.

12. Per 20 darbo dienų nuo grąžintinų lėšų anuliavimo užregistravimo administruojančioji institucija praneša apie tai skolininkui per Informacinį portalą ir vienu iš būdų, kuriuo jis sutiko būti papildomai informuotas: elektroniniu paštu arba neregistruotu laišku (taikoma ir tais atvejais, kai pareiškėjas pasirinko būti papildomai informuotas trumpąja žinute).

13. Administruojančioji institucija per Informacinį portalą informuoja skolininką apie grąžintinų lėšų įskaitymą arba nurašymą atitinkamai grąžintinų lėšų įskaitymo arba nurašymo atlikimo metu, išskyrus Taisyklių 14 punkte nurodytus atvejus.

14. Administruojančioji institucija neinformuoja skolininko apie grąžintinas lėšas (išskyrus neteisėtą ar netinkamai taikomą valstybės pagalbą, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 2015/1589), jeigu:

14.1. dėl paramos gavėjo (fizinio arba juridinio asmens) pažeidimo ar administravimo klaidos susidariusių grąžintinų lėšų suma, išskyrus palūkanas, pagal atskirą EŽŪGF ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau EŽŪFKP) priemonę ir mokėjimo dokumentą sprendimo dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo priėmimo metu yra 100 eurų ir mažiau;

14.2. per ataskaitinius metus apskaičiuota dėl administravimo klaidos susidariusių grąžintinų lėšų suma, kuri yra priskiriama ES lėšų įnašo daliai, išskyrus palūkanas, pagal atskirą Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (toliau EJRŽF) priemonę ir mokėjimo dokumentą sprendimo dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo priėmimo metu yra 250 eurų ir mažiau.

 

IV SKYRIUS

Palūkanų APskaičiavimas

 

15. Metinis palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas dydis yra 5 procentai, jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip. Neteisėtos ar netinkamai taikomos valstybės pagalbos, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 2015/1589, atveju palūkanų dydis nustatomas taikant Europos Komisijos ES oficialiajame leidinyje ar internete paskelbtas orientacines arba diskonto normas.

16. Jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip, palūkanos skolininkui pradedamos skaičiuoti nuo kalendorinės dienos, kuri eina po grąžintinų lėšų grąžinimo termino, nurodyto Taisyklių 11 punkte, pabaigos (neteisėtos ar netinkamai taikomos valstybės pagalbos, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 2015/1589, atveju – nuo lėšų išmokėjimo dienos) ir skaičiuojamos nuo negrąžintos lėšų dalies iki:

16.1. tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos;

16.2. administruojančiosios institucijos sprendimo nebetęsti grąžintinų lėšų išieškojimo priėmimo dienos – Taisyklių 30.1 ir 30.3 papunkčiuose nurodytais atvejais;

16.3. teismo nutarties iškelti juridinio asmens bankroto bylą arba juridinio asmens restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, o bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka – iki kreditorių susirinkimo sprendimo iškelti juridinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 11, 12 straipsniuose ir 28 straipsnio 1 ir 2 dalyse;

16.4. teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punkte.

17. Palūkanos neskaičiuojamos arba apskaičiuotos palūkanos anuliuojamos, jeigu paaiškėja, kad skolininkas negavo Taisyklių 9 punkte minėtos administruojančiosios institucijos informacijos, išskyrus tuos atvejus, kai jis pakeitė gyvenamąją vietą ir (arba) elektroninio pašto adresą ir apie pasikeitusius kontaktinius duomenis administruojančios institucijos neinformavo arba nurodė neteisingus kontaktinius duomenis. Šio punkto nuostatos netaikomos neteisėtai ar netinkamai taikomai valstybės pagalbai, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 2015/1589.

 

V SKYRIUS

Grąžintinų lėšų susigrąžinimas ir naudojimas

 

18. Administruojančioji institucija grąžintinas lėšas susigrąžina šiais būdais:

18.1. skolininkas ar trečiasis asmuo gali pervesti grąžintinas lėšas į administruojančiosios institucijos nurodytą sąskaitą;

18.2. taikomas grąžintinų lėšų įskaitymas. Grąžintinų lėšų įskaitymas taikomas ir tuo atveju, kai administruojančioji institucija priima sprendimą leisti grąžintinas lėšas grąžinti dalimis;

18.3. grąžintinos lėšos gali būti išieškomos kitokia ES arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Iš grąžintų lėšų pirmiausia dengiamos grąžintinos lėšos pagal jų susidarymo eiliškumą (pirma dengiamos anksčiau nustatytos grąžintinos lėšos), po to – palūkanos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 590, 2023-07-19, paskelbta TAR 2023-07-21, i. k. 2023-14953

 

20. Iš grąžintų lėšų pirmiausia dengiamos palūkanos, po to kitos grąžintinos lėšos pagal jų susidarymo eiliškumą (pirma dengiamos anksčiau nustatytos grąžintinos lėšos).

21. Skolininko prašymu administruojančioji institucija gali priimti sprendimą, kad jis grąžintinas lėšas (išskyrus neteisėtą ar netinkamai taikomą valstybės pagalbą, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 2015/1589) grąžintų dalimis. Tokiu atveju palūkanos skolininkui skaičiuojamos nuo negrąžintos lėšų dalies. Visa grąžintina suma, mokama dalimis, turi būti grąžinta per laikotarpį, ne ilgesnį nei 12 mėnesių, tačiau jeigu negrąžinta suma yra 30 000 eurų ir daugiau, lėšų grąžinimui gali būti nustatomas ne ilgesnis kaip 24 mėnesių laikotarpis, įvertinus skolininko pateiktų finansinių ataskaitų duomenis ir (arba) kitą skolininko pateiktą informaciją bei įsitikinus pateiktos nurodytos informacijos pagrįstumu.

22. Jeigu skolininkas sprendimą dėl grąžintinų lėšų sugrąžinimo arba atliktą grąžintinų lėšų įskaitymą apskundžia administruojančiajai institucijai ar Žemės ūkio ministerijai, išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai ar teismui, grąžintinų lėšų įskaitymas ir palūkanų (išskyrus neteisėtą ar netinkamai taikomą valstybės pagalbą, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 2015/1589) skaičiavimas sustabdomas, kol išnagrinėjamas skundas ir dėl jo administruojančioji institucija priima atitinkamą sprendimą arba, jį apskundus Žemės ūkio ministerijai – Žemės ūkio ministerija priima atitinkamą sprendimą, arba jį apskundus – įsiteisėja išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos arba teismo sprendimas.

23. Visos išlaidos, susijusios su grąžintinų lėšų išieškojimu teisminiu būdu, apmokamos iš administruojančiajai institucijai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrųjų asignavimų.

24. Paramos gavėjui negrąžinus lėšų per nustatytą terminą, administruojančioji institucija turi pradėti grąžintinų lėšų išieškojimo teisminiu būdu procesą, išskyrus tuos atvejus, kai ji nusprendžia skolininkui leisti grąžintinas lėšas grąžinti dalimis:

24.1. per 12 mėnesių nuo grąžintinų lėšų grąžinimo termino, nurodyto Taisyklių 11 punkte, pabaigos, jeigu grąžintinų lėšų suma yra didesnė nei 100 eurų, tačiau mažesnė nei 30 000 eurų;

24.2. per 3 mėnesius nuo grąžintinų lėšų grąžinimo termino, nurodyto Taisyklių 11 punkte, pabaigos, jeigu grąžintinų lėšų suma yra 30 000 eurų ir daugiau;

24.3. neteisėtos ar netinkamai taikomos valstybės pagalbos, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 2015/1589, atveju – per 4 mėnesius nuo grąžintinų lėšų užregistravimo administruojančios institucijos Finansų ir apskaitos informacinėje sistemoje dienos.

25. Jeigu skolininkas nevykdo sprendimo grąžintinas lėšas grąžinti dalimis, administruojančioji institucija turi pradėti grąžintinų lėšų išieškojimo teisminiu būdu procesą:

25.1. per 12 mėnesių nuo pirmos nesumokėtos įmokos, kai mokėjimo terminas pasibaigęs, dienos, jeigu likusi negrąžinta grąžintinų lėšų suma yra mažesnė nei 30 000 eurų;

25.2. per 3 mėnesius nuo pirmos nesumokėtos įmokos, kai mokėjimo terminas pasibaigęs, dienos, jeigu likusi negrąžinta grąžintinų lėšų suma yra 30 000 eurų ir daugiau.

26. Jeigu administruojančioji institucija gauna duomenis, kad skolininkas (juridinis asmuo) likviduojamas juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva ir jeigu to skolininko grąžintinų lėšų suma yra 30 000 eurų ir daugiau, ji turi pareikšti ieškinį teisme dėl skolininko prievolių įvykdymo laikantis terminų, nustatytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70 straipsnio 6 dalyje.

27. Administruojančiosios institucijos įskaitymo būdu susigrąžintos lėšos tais pačiais biudžetiniais metais, kuriais išmokėta parama, gali būti:

27.1. panaudotos tai pačiai priemonei finansuoti pagal tą pačią tikslinę paskirtį, išskyrus palūkanas;

27.2. pervestos Taisyklių 28 punkte nurodyta tvarka.

28. Administruojančioji institucija lėšas, privalomas sumokėti į ES žemės ūkio ir žuvininkystės fondus, per 5 darbo dienas nuo jų gavimo perveda į valstybės iždo sąskaitas šių fondų lėšoms, o Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas – į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodytą valstybės iždo sąskaitą. Jeigu grąžintinos lėšos ar jų dalis (išskyrus palūkanas) susigrąžinamos iš skolininko tais pačiais biudžetiniais metais, kuriais jos išmokėtos, šiomis lėšomis atkuriamos atitinkamų Žemės ūkio ministerijos programų išlaidos.

29. Administruojančioji institucija susigrąžintas grąžintinas lėšas, susidariusias administruojant cukraus pramonės restruktūrizavimo mokėtinas sumas, per 5 darbo dienas nuo jų gavimo perveda į valstybės iždo sąskaitą EŽŪGF lėšoms, o palūkanas – į Finansų ministerijos nurodytą valstybės iždo sąskaitą.

30. Administruojančioji institucija, pervesdama lėšas į valstybės iždo sąskaitas pagal Taisyklių 28 ir 29 punktus, mokėjimo nurodyme nurodo:

30.1. pervedamoms lėšoms priskirtą įmokos kodą pagal ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priskirtų lėšų, tiesiogiai pervedamų į valstybės iždą, įmokų kodų sąrašą, patvirtintą finansų ministro;

30.2. pervedamų lėšų detalius valstybės funkcijų ir išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus, programos finansavimo šaltinį pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją ir pagal asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikaciją, tvirtinamas finansų ministro, taip pat Žemės ūkio ministerijos programos kodą, nurodytus mokėjimo paraiškoje valstybės iždui.

 

VI SKYRIUS

Grąžintinų lėšų nurašymas IR PADENGIMAS

 

31. Administruojančioji institucija nepradeda arba nebetęsia grąžintinų lėšų susigrąžinimo ir priima sprendimą nurašyti tokias lėšas, jeigu:

31.1. grąžintinų lėšų išieškoti negalima dėl bent vienos iš šių aplinkybių:

31.1.1. administruojančioji institucija gauna skolininko (fizinio asmens) mirties fakto ir fakto, kad skolininko palikto turto nepakanka grąžintinoms lėšoms ar jų daliai grąžinti, patvirtinimo dokumentus, o tais atvejais, kai už skolininko skolas įpėdinis atsako visu savo turtu, – dokumentus, kuriuose patvirtinamas faktas, kad įpėdinio turto nepakanka skolininko grąžintinoms lėšoms ar jų daliai grąžinti, arba pasibaigus fizinio asmens bankroto procesui, taip pat kai fizinio asmens bankroto procesas baigtas pagal užsienio valstybės teisės aktus (išskyrus atvejus, kai bankroto byla baigiama bankroto administratoriui teismui pateikus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad fizinis asmuo gali ir ateityje galės įvykdyti skolinius įsipareigojimus);

31.1.2. administruojančioji institucija gauna duomenis, kad skolininkas (juridinis asmuo) bankrutavo ir yra įsiteisėjęs teismo sprendimas ar priimtas kreditorių susirinkimo sprendimas dėl juridinio asmens pabaigos, taip pat kai bankroto procesas baigtas pagal užsienio valstybės teisės aktus (išskyrus atvejus, kai vyksta baudžiamasis ir kiti teisminiai procesai, susiję su išmokėtomis paramos lėšomis);

31.1.3. administruojančioji institucija gauna duomenis, kad skolininkas (juridinis asmuo) likviduotas ir nėra turto grąžintinoms lėšoms susigrąžinti (išskyrus atvejus, kai vyksta baudžiamasis ir kiti teisminiai procesai, susiję su išmokėtomis paramos lėšomis);

31.1.4. teismams nustačius, kad administruojančioji institucija neturi teisės išieškoti iš skolininko grąžintinų lėšų;

31.1.5. administruojančioji institucija 24 mėnesius nuo grąžintinų lėšų, išskyrus palūkanas, užregistravimo dienos vykdo grąžintinų lėšų išieškojimo veiksmus, tačiau praėjus šiam laikotarpiui susigrąžinti lėšų ar jų dalies neįmanoma ir yra gautas tai patvirtinantis antstolio surašytas išieškojimo negalimumo aktas, o negrąžinta suma yra mažesnė nei 3 000 eurų;

31.2. esama Taisyklių 14 punkte nurodytų aplinkybių;

31.3. negrąžinta suma yra mažesnė už numatomų padaryti išieškojimo išlaidų sumą ir paramos gavėjas daugiau nei metus negauna jokios paramos.

32. Kai grąžintinų lėšų suma yra 3 000 eurų ir daugiau, administruojančioji institucija turi siekti pakartotinio išieškojimo, perduodama išieškojimą kitam antstoliui, tačiau kai skolininkas yra juridinis asmuo ir jo negrąžinta suma sudaro 30 000 eurų ir daugiau, administruojančioji institucija, gavusi pirmąjį antstolio surašytą išieškojimo negalimumo aktą, turi inicijuoti juridinio asmens nemokumo procesą Juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatyta tvarka.

33. Administruojančioji institucija grąžintinas lėšas nurašo pagal jos patvirtintus detaliuosius darbo tvarkos aprašus.

34. Nurašytos ES nefinansuotinos grąžintinos lėšos dengiamos iš Žemės ūkio ministerijai skirtų bendrųjų asignavimų žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ APSKAITA IR Ataskaitų teikimas

 

35. Administruojančioji institucija apskaito grąžintinas lėšas pagal jos patvirtintus detaliuosius darbo tvarkos aprašus.

36. Administruojančioji institucija teikia Europos Komisijai:

36.1. iki vasario 15 d., finansiniams metams pasibaigus (kartu su metinėmis ataskaitomis) informaciją apie susigrąžintas ir grąžintinas ES žemės ūkio fondų lėšas, kaip numatyta  2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/128, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2021/2116 taikymo taisyklės dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, patikrų, užstatų ir skaidrumo, 32 straipsnio 1 dalies f ir g punktuose, naudodama šio reglamento V priede nustatytą formą ir 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu, su visais pakeitimais, II ir III prieduose nustatytas formas;

36.2. kiekvienais metais iki kovo 31 d. – informaciją apie susigrąžintas ir grąžintinas Europos žuvininkystės fondo (toliau EŽF) lėšas, kaip numatyta 2007 m. kovo 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 498/2007, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo įgyvendinimo taisykles, su pakeitimu, padarytu 2010 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1249/2010, 46 straipsnio 2 dalyje, naudodama šio reglamento X priede nustatytą formą;

36.3. kiekvienais metais iki vasario 15 d. – informaciją apie susigrąžintas ir grąžintinas EJRŽF lėšas, kaip numatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2023/435, 137 straipsnio 1 dalies b punkte, naudodama 2014 m. rugsėjo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1011/2014, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl tam tikros informacijos teikimo Komisijai modelių įgyvendinimo taisyklės ir išsamios paramos gavėjų ir vadovaujančiųjų institucijų, tvirtinančiųjų institucijų, audito institucijų ir tarpinių institucijų keitimosi informacija taisyklės, su visais pakeitimais VII priede nustatytą formą;

36.4. kiekvienais metais iki vasario 15 d. – informaciją apie susigrąžintas ir grąžintinas Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (toliau – EJRŽAF) lėšas, kaip numatyta 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2023/435, 98 straipsnyje, naudodama šio reglamento XXIV priede nustatytą formą.

37. Administruojančioji institucija teikia Finansų ministerijai ataskaitą apie ES žemės ūkio ir žuvininkystės fondų grąžintinas ir grąžintas lėšas, išskyrus palūkanas, pagal žemės ūkio ministro patvirtintą formą ir jos teikimo periodiškumą.

 

VIII SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

 

38. Vykdomoji institucija turi bendradarbiauti su administruojančiąja institucija, šiai susigrąžinant grąžintinas lėšas, ir teikti administruojančiajai institucijai visą jos prašomą informaciją.

39. Vykdomoji ir administruojančioji institucijos visų su grąžintinomis lėšomis susijusių dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamosi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Visi su grąžintinomis lėšomis susijusių dokumentų saugojimo terminai turi būti ne trumpesni už nurodytus Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/128 34 straipsnio 5 dalyje (dėl ES žemės ūkio fondų grąžintinų lėšų), Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 140 straipsnyje (dėl EŽF ir EJRŽF grąžintinų lėšų), Reglamento (ES) 2021/1060 82 straipsnyje (dėl EJRŽAF grąžintinų lėšų).

40. Vykdomoji ir administruojančioji institucijos privalo užtikrinti, kad Taisyklių 36 punkte nurodyta informacija ir visi su tuo susiję dokumentai būtų prieinami Europos Komisijos, Europos audito rūmų, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, tvirtinančiosios (sertifikavimo) įstaigos, kitų institucijų, turinčių teisę audituoti ir kontroliuoti priemones, įgaliotiems asmenims.

 

––––––––––––––––––––

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 423, 2009-05-13, Žin., 2009, Nr. 60-2365 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000423

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137 "Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1232, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 121-5200 (2009-10-10), i. k. 1091100NUTA00001232

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137 "Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 437, 2010-04-21, Žin., 2010, Nr. 48-2323 (2010-04-27), i. k. 1101100NUTA00000437

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137 "Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1440, 2010-10-13, Žin., 2010, Nr. 123-6277 (2010-10-18), i. k. 1101100NUTA00001440

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137 "Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1622, 2010-11-17, Žin., 2010, Nr. 137-7015 (2010-11-23), i. k. 1101100NUTA00001622

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137 "Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1550, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 165-7868 (2011-12-31), i. k. 1111100NUTA00001550

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137 "Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 996, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 101-5141 (2012-08-30), i. k. 1121100NUTA00000996

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137 "Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusio nutarimo pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 134, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-18, i. k. 2014-01713

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 973, 2014-09-24, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12822

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 823, 2015-08-05, paskelbta TAR 2015-08-11, i. k. 2015-12200

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 719, 2018-07-18, paskelbta TAR 2018-07-27, i. k. 2018-12503

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 590, 2023-07-19, paskelbta TAR 2023-07-21, i. k. 2023-14953

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_e0c1778aa02e4811b79533cd7f9d5c3c_end