Nutarimas netenka galios 2021-04-30:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 292, 2021-04-28, paskelbta TAR 2021-04-29, i. k. 2021-09093

Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14-1 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2017-06-30 iki 2021-04-29

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 23-850, i. k. 1081100NUTA00000136

 

TAR pastaba. 1. Šis nutarimas taikomas projektų pripažinimui valstybei svarbiais projektais, inicijuotam po šio nutarimo įsigaliojimo, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl inicijuojamo projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu projektas Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka paskelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje. 2. Šio nutarimo 1 punktu pakeisto ir nauja redakcija išdėstyto Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašo IV ir V skyriai mutatis mutandis taikomi ir tiems valstybei svarbiems projektams, kurie valstybei svarbiais projektais pripažinti iki šio nutarimo įsigaliojimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 500, 2017-06-21, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-10999

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 136 „Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Nauja redakcija nuo 2017-06-30:

Nr. 500, 2017-06-21, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-10999

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL PROJEKTŲ PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIAIS PROJEKTAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. vasario 13 d. Nr. 136

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                           Vytas Navickas

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 136
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 500
redakcija)

 

 

 

PROJEKTŲ PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIAIS PROJEKTAIS TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato numatomų įgyvendinti valstybei svarbių projektų arba jų grupių (keleto tos pačios srities projektų, turinčių bendrą tikslą) (toliau – projektai) pripažinimo valstybei svarbiais projektais kriterijus, tvarką, įgyvendinimo stebėseną ir valstybei svarbaus projekto statuso netekimo tvarką.

2. Aprašas netaikomas ypatingos valstybinės svarbos projektams, kuriuos Lietuvos Respublikos Seimas tokiais pripažįsta Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIAIS PROJEKTAIS KRITERIJAI

 

3. Projektai gali būti pripažinti valstybei svarbiais projektais, jeigu jais numatomi įgyvendinti valstybės strateginiai interesai, valstybės vykdomos sektorinės ir (ar) regioninės politikos tikslai ir jie atitinka ne mažiau kaip 4 iš šiame Aprašo punkte numatytų kriterijų, iš kurių Aprašo 3.1–3.3 papunkčiuose nustatyti kriterijai yra privalomi:

3.1. projekto rezultatai turės valstybei, visuomenei tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono, kaip jis yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme, teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusė Lietuvos Respublikos teritorijos;

3.2. projekto vyraujantis ekonominis ir (ar) socialinis ir (ar) kultūrinis poveikis (projektai, kurie prisideda prie ekonominės, socialinės, kultūrinės plėtros arba sudaro tokios plėtros sąlygas), t. y. naudos ir sąnaudų santykis, yra ne mažesnis kaip 1;

3.3. projekto investicijų vertė ne mažesnė kaip 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų;

3.4. projektas (jų grupė) yra tinkamiausias ministerijos strateginiuose veiklos planuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

3.5. numatoma pritraukti į projektą tiesioginių vidaus ir (ar) užsienio investicijų, sudarančių ne mažiau kaip 25 procentus projekto vertės;

3.6. projekto kompleksinis poveikis (projektai kompleksiškai prisideda prie valstybės ir ne mažiau kaip dviejų iš šių sričių – istorijos, kultūros paveldo, socialinės, kultūrinės, meno, aplinkos, turizmo, sveikatos, švietimo ir mokslo, inovacijų – plėtros arba sudaro tokios plėtros sąlygas) prisidedant prie darnios (tvarios) plėtros rezultatų (rodikliai, suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas, socialinis ir kultūrinis kontekstas, inovacinės aplinkos gerinimas).

 

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIAIS PROJEKTAIS TVARKA

 

4. Projektai valstybei svarbiais projektais pripažįstami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.

5. Projektų pripažinimą valstybei svarbiais projektais inicijuoja ministerijos pagal ministrams pavestas valdymo sritis (toliau – ministerija), siekdamos ministerijos strateginiuose veiklos planuose numatytų tikslų.

6. Ministerija, inicijuodama projekto pripažinimą valstybei svarbiu projektu, turi:

6.1. atlikti alternatyvų analizę ir atrinkti didžiausią naudą valstybei sukuriantį projektą (jų grupę), atitinkantį Aprašo 3 punkte nurodytus kriterijus. Kai yra keletas tokių projektų (jų grupių), jie turi būti atrenkami taikant projektų (jų grupių) atranką ir nustatant atrankos kriterijus ir jų reikšmes. Projektams (jų grupėms) įvertinti turi būti taikoma balų sistema, kuri leistų palyginti planuojamus įgyvendinti projektus (jų grupes) ir nustatyti vienų projektų (jų grupių) pirmenybę prieš kitus projektus (jų grupes). Projektų (jų grupių) galimybėms padėti pasiekti ministerijos strateginį tikslą nustatyti parengiama galimybių studija, kurioje išanalizuojamos kiekvieno projekto (jų grupių) galimybių alternatyvos įgyvendinti valstybės strateginius interesus ir pasiekti valstybės vykdomos sektorinės ir (ar) regioninės politikos tikslus, pateikiama išsami projektų (jų grupių) analizė techniniu, finansiniu, ekonominiu bei instituciniu požiūriais ir išvada, kuris projektas (jų grupė) tinkamiausias ministerijos strateginiuose veiklos planuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

6.2. gauti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos teigiamą išvadą dėl projekto atitikties Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklėms ir poveikio konkurencijai;

6.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą ir jo lydimuosius dokumentus Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje, o projektą, jo tikslus ir numatomas įgyvendinimo priemones pristatyti ir viešai aptarti su visuomene. Projekto, jo tikslų ir numatomų įgyvendinimo priemonių pristatymo visuomenei, viešo aptarimo su visuomene ir rezultatų įforminimo būdus pasirenka projektą inicijuojanti ministerija.

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia ministrai pagal jiems pavestas valdymo sritis. Kartu pateikiamos projektų galimybių studijų struktūrinės dalys – išvados ir pasiūlymai, informacija apie projektų pristatymo ir viešo aptarimo su visuomene rezultatus, projektų įgyvendinimo priemonių aprašymas, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos teigiama išvada dėl projekto atitikties Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklėms ir poveikio konkurencijai, kitų suinteresuotų institucijų nuomonės (išvados).

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu nurodomas projekto pavadinimas, tikslas, įgyvendinimo terminai (galutinis ir, jeigu yra, etapų), rezultatai ir jų rodikliai (galutiniai ir, jeigu yra, etapų), projekto investicijų vertė, projekto įgyvendinimo priemonės, kuriuos projekto vykdytojas sutartimi su Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota ministerija įsipareigotų nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą, ir projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos. Sutartį su projekto vykdytoju pavedama sudaryti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai ministerijai valstybės vardu (toliau – sutartis). Sutartyje, be kita ko, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu, turi būti nustatomos šios sąlygos: sutarties terminas, projekto vykdytojo atsakomybė už sutarties nesilaikymą, sankcijos, sutarties nutraukimo sąlygos, vykdytojui pažeidus sutartį, sutarties keitimo ir nutraukimo sąlygos, ginčų sprendimo tvarka.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

 

9. Projekto įgyvendinimo stebėseną (toliau – projekto stebėsena) atlieka sutartį pasirašiusi ministerija. Projekto stebėsena atliekama visą projekto įgyvendinimo laikotarpį – kol projektas bus įgyvendintas sutartyje nustatytais terminais ir apimtimi.

10. Informaciją, kurios reikia projekto stebėsenai atlikti ir kuri nurodyta sutartyje, projekto vykdytojas kasmet iki einamųjų metų kovo 1 dienos pateikia ministerijai. Prireikus ministerija turi teisę reikalauti, kad projekto vykdytojas tokią informaciją pateiktų dažniau.

11. Ministerijos, atlikdamos projektų stebėseną, apibendrina informaciją apie joms pagal ministrams pavestas valdymo sritis priskirtų projektų įgyvendinimo eigą, būklę ir rezultatus ir iki einamųjų metų balandžio 1 dienos pateikia Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai.

12. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija apibendrina iš ministerijų gautą informaciją apie projektų įgyvendinimo eigą, būklę ir rezultatus ir iki einamųjų metų gegužės 1 dienos pateikia ją Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei skelbia Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos interneto svetainėje.

13. Projektą nutraukus arba įgyvendinus ir tai patvirtinus sutartyje numatytais dokumentais, sutartį pasirašiusi ministerija kartu su projekto vykdytoju parengia laisvos formos projekto įgyvendinimo ataskaitą, ją paskelbia savo interneto svetainėje ir perduoda Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai.

 

V SKYRIUS

VALSTYBEI SVARBAUS PROJEKTO STATUSO NETEKIMO TVARKA

 

14. Projektą įgyvendinus sutartyje nustatytu terminu ir apimtimi ir tai patvirtinus sutartyje nustatytais dokumentais, sudariusi sutartį ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo projektas pripažintas valstybei svarbiu projektu, pripažinimo netekusiu galios projektą.

15. Kai ministerija, atlikdama projekto stebėseną, nustato, kad projekto vykdytojas nevykdo sutartyje nustatytų projekto įgyvendinimo priemonių, nesilaiko terminų, yra rezultatų ir jų rodiklių nukrypimų ir dėl to gali būti nepasiekti projekto tikslai, ji nedelsdama raštu praneša projekto vykdytojui ir kartu pasiūlo nustatytų projekto vykdymo trūkumų ištaisymo terminą, kuris negali būti vėlesnis kaip kasmet atliekamos projekto stebėsenos kitų metų terminas. Jeigu projekto vykdytojas su nustatytais trūkumais ir (ar) terminu jiems ištaisyti nesutinka, t. y. į ministerijos pasiūlymą atsižvelgia iš dalies ar neatsižvelgia, jis per 20 darbo dienų nuo ministerijos pasiūlymo gavimo ministerijai išsiunčia raštą – motyvuotą paaiškinimą ir pasiūlymus dėl priemonių ir (ar) terminų nustatytiems trūkumams pašalinti. Ministerija šį raštą per 20 darbo dienų nuo jo gavimo išnagrinėja, parengia išvadą ir išsiunčia raštą, kuriuo apie išvadą praneša projekto vykdytojui. Jeigu ministerija išvadoje nepritaria projekto vykdytojo paaiškinimui ir pasiūlymams, ji teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos išvadą, kad nepritariama projekto vykdytojo paaiškinimui dėl projekto nevykdymo ir (ar) nustatytų trūkumų pašalinimo ir siūloma nutraukti su projekto vykdytoju sudarytą sutartį. Kartu teikiamas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo projektas pripažintas valstybei svarbiu projektu, pripažinimo netekusiu galios projektas.

16. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriuo projektas pripažintas valstybei svarbiu projektu, pripažinimo netekusiu galios, projektas netenka valstybei svarbaus projekto statuso.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1473, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 155-7363 (2011-12-20), i. k. 1111100NUTA00001473

Nr. 500, 2017-06-21, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-10999

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 490, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 66-2621 (2009-06-04), i. k. 1091100NUTA00000490

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 136 "Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1403, 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 120-6107 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001403

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 136 "Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1473, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 155-7363 (2011-12-20), i. k. 1111100NUTA00001473

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 136 "Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 990, 2014-09-17, paskelbta TAR 2014-09-29, i. k. 2014-13150

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 136 „Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 316, 2015-04-01, paskelbta TAR 2015-04-02, i. k. 2015-05035

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 136 „Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 500, 2017-06-21, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-10999

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 136 „Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo