Suvestinė redakcija nuo 2012-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 18-666, i. k. 108110MISAK000B1-96

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ALKOHOLIO PRODUKTŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ, TAIKOMŲ PARDUODANT, LAIKANT IR GABENANT ALKOHOLIO PRODUKTUS, IR ALKOHOLIO PRODUKTŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. vasario 7 d. Nr. B1-96

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2007, Nr. 77-3041) 11 straipsnio 2 dalimi, 13 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą“ (Žin., 2004, Nr. 63-2265; 2007, Nr. 135-5473) 2.1.2 punktu ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 53-1537; 2007, Nr. 107-4376), 6.2.8 punktu:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisykles, taikomas parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus;

1.2. Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimus.

2. Pavedu:

2.1. įsakymą vykdyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-623, 2012-08-27, Žin., 2012, Nr. 102-5220 (2012-08-31), i. k. 112110MISAK00B1-623

 

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui negyvūninio maisto klausimams Zenonui Stanevičiui.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. B1-579 „Dėl Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 97-3604);

3.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. B1-599 „Dėl Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 104-3872).

 

DIREKTORIUS                                                                        KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

SUDERINTA

Žemės ūkio ministerijos

2008-02-07 raštu Nr. 2D-654-(11.56)


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymu
Nr. B1-96

 

ALKOHOLIO PRODUKTŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS, TAIKOMOS PARDUODANT, LAIKANT IR GABENANT ALKOHOLIO PRODUKTUS

 

1. Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklės, taikomos parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus (toliau – Taisyklės), reglamentuoja alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimą ir taikomos parduodant, laikant ir gabenant Lietuvos Respublikoje alkoholio produktus. Jų privalo laikytis įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, užsienio juridinių asmenų atstovybės Lietuvos Respublikoje (toliau – įmonės), turinčios teisę gaminti, importuoti, įvežti, laikyti alkoholio produktus, verstis jų didmenine ar mažmenine prekyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-623, 2012-08-27, Žin., 2012, Nr. 102-5220 (2012-08-31), i. k. 112110MISAK00B1-623

 

2. Įmonės, turinčios licencijas gaminti alkoholio produktus, privalo:

2.1. kiekvienai pagamintai alkoholio produktų partijai turėti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, nurodytus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintų Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų 1 punkte;

2.2. kiekvienai realizuojamai savo pagamintų alkoholio produktų siuntai išduoti Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų 2 priede nustatyto pavyzdžio atitikties deklaraciją;

2.3. realizuodamos kiekvieną savo pagamintų alkoholinių gėrimų siuntą įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, išduoti Taisyklių 2.2 punkte nurodyto dokumento kopiją arba juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose privalo įrašyti „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“;

2.4. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pareikalavus (atliekant ekspertizę, ginčo atveju ir pan.) pateikti Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų 1 priede nustatyto pavyzdžio atitiktį patvirtinantį dokumentą ar minėto teisės akto 3 priede nustatyto pavyzdžio tyrimo protokolą.

3. Įmonės, turinčios teisę importuoti alkoholio produktus, privalo:

3.1. turėti kiekvienos importuotos ir realizuojamos alkoholio produktų siuntos atitiktį patvirtinančius dokumentus, išduotus užsienio valstybės kompetentingos institucijos pripažintų subjektų (laboratorijos, kitos institucijos ar alkoholio produktų gamintojo), o kiekvienos importuotos vyno ir vynuogių misos (toliau – vyno produktai) siuntos – gabenimo dokumentą ir dokumentą, nurodantį vyno produktų analizės duomenis; atvejai, kada importuojant vyno produktus nereikalaujama turėti šių dokumentų, nustatyti 2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 555/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, taikomos vyno sektoriaus paramos programoms, prekybai su trečiosiomis šalimis, gamybos potencialui ir kontrolei (OL 2008 L 170, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. balandžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 314/2012 (OL 2012 L 103, p. 21);

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-623, 2012-08-27, Žin., 2012, Nr. 102-5220 (2012-08-31), i. k. 112110MISAK00B1-623

 

3.2. išduoti alkoholio produktus perkančioms įmonėms (išskyrus įmones, turinčias licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, ir įmones, įstaigas ir organizacijas, naudojančias nedenatūruotą etilo alkoholį gamybos, techninėms, medicinos, veterinarinėms reikmėms, mokslo ir tyrimo darbams) Taisyklių 3.1 punkte nurodytų dokumentų kopijas;

3.3. realizuodamos importuotus vyno produktus įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, gabenimo dokumentuose nurodyti 2009 m. gegužės 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 436/2009, kuriuo nustatoma Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogynų registrui, privalomajam deklaravimui ir rinkai stebėti reikalingos informacijos kaupimui, vyno produktų lydraščiams ir vyno sektoriuje privalomiems pildyti žurnalams tvarka (OL 2009 L 128, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. balandžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 314/2012 (OL 2012 L 103, p. 21), 24 ir 30 straipsniuose nurodytą informaciją, o realizuodamos alkoholinius gėrimus (išskyrus importuotus vyno produktus) – išduoti Taisyklių 3.1 punkte nurodytų dokumentų kopijas arba juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose privalo įrašyti: „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-623, 2012-08-27, Žin., 2012, Nr. 102-5220 (2012-08-31), i. k. 112110MISAK00B1-623

 

4. Įmonės, įvežančios alkoholio produktus, privalo:

4.1. turėti kiekvienos įvežtos ir realizuojamos alkoholio produktų siuntos atitiktį patvirtinančius dokumentus, išduotus užsienio valstybės ūkio subjektų, iš kurių buvo įsigyti alkoholio produktai, o įvežant ir realizuojant vyno produktus – gabenimo dokumentus (išskyrus atvejus, nustatytus kituose teisės aktuose);

4.2. išduoti alkoholio produktus perkančioms įmonėms (išskyrus įmones, turinčias licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, ir įmones, įstaigas ir organizacijas, naudojančias nedenatūruotą etilo alkoholį gamybos, techninėms, medicinos, veterinarinėms reikmėms, mokslo ir tyrimo darbams) Taisyklių 4.1 punkte nurodytų dokumentų kopijas;

4.3. realizuodamos įvežtus vyno produktus įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, gabenimo dokumentuose nurodyti reglamento (EB) Nr. 436/2009 24 ir 30 straipsniuose nurodytą informaciją, o realizuodamos alkoholinius gėrimus (išskyrus įvežtus vyno produktus) – išduoti Taisyklių 4.1 punkte nurodytų dokumentų kopijas arba juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose privalo įrašyti: „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-623, 2012-08-27, Žin., 2012, Nr. 102-5220 (2012-08-31), i. k. 112110MISAK00B1-623

 

5. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, realizuodamos kitų įmonių pagamintus, importuotus ar įvežtus alkoholio produktus, privalo:

5.1. alkoholio produktus perkančioms įmonėms (išskyrus įmones, turinčias licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, ir įmones, įstaigas ir organizacijas, naudojančias nedenatūruotą etilo alkoholį gamybos, techninėms, medicinos, veterinarinėms reikmėms, mokslo ir tyrimo darbams) išduoti kiekvienos siuntos Taisyklių 2.2 ir (ar) 3.1, 4.1 punktuose nurodytų dokumentų kopijas;

5.2. realizuodamos importuotus ir (ar) įvežtus vyno produktus įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, gabenimo dokumentuose nurodyti reglamento (EB) Nr. 436/2009 24 ir 30 straipsniuose nurodytą informaciją, o realizuodamos alkoholinius gėrimus (išskyrus importuotus ir (ar) įvežtus vyno produktus) – išduoti Taisyklių 2.2 ir (ar) 3.1, 4.1 punktuose nurodytų dokumentų kopijas arba juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose privalo įrašyti: „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-623, 2012-08-27, Žin., 2012, Nr. 102-5220 (2012-08-31), i. k. 112110MISAK00B1-623

 

6. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo alkoholiu, realizuodamos jį įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, naudojančioms nedenatūruotą etilo alkoholį gamybos, techninėms, medicinos, veterinarinėms reikmėms, mokslo ir tyrimo darbams, privalo išduoti kiekvienos siuntos atitiktį patvirtinančių dokumentų, kuriuos pateikė nedenatūruotą etilo alkoholį pagaminusi ar pardavusi įmonė, kopijas arba juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose privalo įrašyti: „Šiame dokumente išvardinti alkoholio produktai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus“.

7. Įmonės, turinčios licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, realizuodamos juos, privalo turėti iš tiekėjo gautus alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų kopijas arba juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose turi būti įrašyta: „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“.

8. Tais atvejais, kai įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais realizuojant alkoholinius gėrimus įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nepateikia alkoholinių gėrimų atitiktį patvirtinančių dokumentų kopijų, o tik išduoda juridinę galią turinčius prekių tiekimo dokumentus, kuriuose privalo būti įrašyta: „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“, įmonės, turinčios teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, privalo, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pareikalavus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti jų realizuojamų ar laikomų (saugomų) alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų, nurodytų Taisyklių 2.2 ir (ar) 3.1, 4.1, 5.1 punktuose, kopijas.

9. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pareikalavus, alkoholinius gėrimus įsigijusioms įmonėms, turinčioms teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pateikti joms realizuotų alkoholinių gėrimų atitiktį patvirtinančių dokumentų, nurodytų Taisyklių 2.2 ir (ar) 3.1, 4.1, 5.1 punktuose, kopijas.

10. Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų kopijos turi būti patvirtintos jas išdavusios įmonės antspaudu (jei ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo arba įgaliotojo asmens parašu.

11. Jei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pareikalavus alkoholio produktų atitiktį patvirtinantys dokumentai nebus pateikti laiku, kaip nurodyta 8 ir 9 punktuose, alkoholio produktų realizacija bus sustabdoma.

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymu
Nr. B1-96

 

ALKOHOLIO PRODUKTŲ ATITIKTĮ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

 

1. Alkoholio produktų atitiktį patvirtina atitiktį patvirtinantis dokumentas (1 priedas) arba atitikties deklaracija (2 priedas), įforminta pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 „Atitikties įvertinimas. Tiekėjo atitikties deklaracija. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ ir LST EN ISO/IEC 17050-2 „Atitikties įvertinimas. Tiekėjo atitikties deklaracija. 2 dalis. Patvirtinamieji dokumentai“; atitinkamai, jei yra pateikiama atitikties deklaracija (2 priedas), turi būti pateiktas ir tyrimo protokolas (3 priedas) arba kokybės pažymėjimas, arba sertifikatas, arba kiti dokumentai, kuriuose pateikiami teisės aktuose nustatyti privalomi (taip pat ir ūkio subjektų deklaruojami) faktiniai kokybės bei saugos rodikliai.

2. Kiekviena į Lietuvos Respubliką importuota alkoholio produktų (toliau – produktai) siunta privalo turėti užsienio valstybės kompetentingos institucijos pripažintų subjektų (laboratorijos, kitos institucijos ar alkoholio produktų gamintojo) išduotus produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus kiekvienam importuojamo produkto pavadinimui, atitinkamai importuojant vyną ir vynuogių misą (toliau – vyno produktai) – jų gabenimo dokumentą ir dokumentą, nurodantį vyno produktų analizės duomenis; atvejai, kada importuojant vyno produktus nereikalaujama turėti šių dokumentų, nustatyti 2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 555/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, taikomos vyno sektoriaus paramos programoms, prekybai su trečiosiomis šalimis, gamybos potencialui ir kontrolei (OL 2008 L 170, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. balandžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 314/2012 (OL 2012 L 103, p. 21).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-623, 2012-08-27, Žin., 2012, Nr. 102-5220 (2012-08-31), i. k. 112110MISAK00B1-623

 

3. Kiekviena į Lietuvos Respubliką įvežta produktų siunta privalo turėti atitiktį patvirtinančius dokumentus, išduotus užsienio valstybės ūkio subjektų, iš kurių buvo įsigyti produktai, ar laboratorijos, kitos institucijos ar alkoholio produktų gamintojo, atitinkamai įvežant vyno produktus – gabenimo dokumentus, išskyrus atvejus, nustatytus kituose teisės aktuose.

4. Kiekviena Lietuvos Respublikoje pagaminta produktų partija turi turėti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, nurodytus šių reikalavimų 1 punkte, išduotus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintos laboratorijos, turinčios teisę juos išduoti. Alaus, natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno gamybos įmonės, turinčios teisę pagal sutartį naudotis nustatyta tvarka atestuotų kitų institucijų ar įmonių maisto produktų kokybės tyrimo laboratorijų paslaugomis, remdamosi šių laboratorijų išduotais alaus, natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno tyrimo protokolais (3 priedas), gali išduoti savo gaminamo alaus, natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno atitikties deklaraciją (2 priedas).

Kiekviena realizuojama produktų siunta privalo turėti atitikties deklaraciją (2 priedas).

Lietuvos Respublikoje, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, pagamintų produktų kokybės ir saugos rodikliai turi būti deklaruojami pirmą kartą pateikiant juos prie produktų pirkimo–pardavimo sutarties. Turi būti nurodomi produktų jusliniai, fizikiniai, cheminiai ir mikrobiologiniai (jeigu reikia) rodikliai, tinkamumo vartoti terminas (jei jis nustatytas teisės aktuose) ir laikymo sąlygos (jei jos nustatytos teisės aktuose).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-264, 2011-06-16, Žin., 2011, Nr. 76-3708 (2011-06-23), i. k. 111110MISAK00B1-264

 

5. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pareikalavus, importuotojas, įvežėjas ar gamintojas šių reikalavimų 2, 3 ar 4 punktuose nurodytuose atitiktį patvirtinančiuose dokumentuose ar atskirame dokumente turi pateikti informaciją apie produktų gamybai naudotas žaliavas (ingredientus) ir medžiagas, jų kilmę, sudėtį, gamybos technologiją ir procesus.

6. Jeigu nebuvo išduoti produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų, nurodytų šių reikalavimų 2–4 punktuose ir kituose teisės aktuose kopijos, juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose privalo būti įrašyta: „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“.

7. Atitikties deklaracijai (toliau – deklaracijai) keliami reikalavimai:

7.1. deklaracijos duomenys turi būti paremti laboratorinių tyrimų ar atitikties įvertinimo rezultatais;

7.2. deklaracijoje turi būti tiek informacijos, kad būtų galima nustatyti deklaraciją pateikusį tiekėją, produktus, standartus, teisės aktus ir asmenį, pasirašiusį deklaraciją;

7.3. papildoma informacija turi padėti susieti deklaraciją su atitikties įvertinimo rezultatais, kuriais joje remiamasi.

8. Paaiškinimas, kaip pildyti deklaraciją (skliausteliuose parašyti skaičiai atitinka 2 priedo skaičius):

(1) Kiekviena deklaracija turi turėti numerį.

(2) Produktas turi būti tiksliai aprašytas, kad deklaraciją galima būtų susieti su minimu produktu: turi būti nurodoma produkto kategorija (įvardyta Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose) ir komercinis pavadinimas, partijos numeris (vietoj partijos numerio gali būti nurodomas tinkamumo vartoti terminas nekoduota data, nurodant bent dieną ir mėnesį), produkto kiekis talpykloje ir talpyklų skaičius, jeigu reikia, kita svarbi informacija.

9. Paaiškinimas, kaip pildyti Atitiktį patvirtinantį dokumentą (skliausteliuose parašyti skaičiai atitinka 1 priedo skaičius):

(1) Kiekvienas Atitiktį patvirtinantis dokumentas turi turėti numerį.

(2) Vietoj partijos numerio gali būti nurodomas tinkamumo vartoti terminas nekoduota data, nurodant bent dieną ir mėnesį.

(3) Papildoma informacija: nurodoma produkto sudėtis, laikymo sąlygos, kiti numatyti arba numatomi produkto pakitimai.

10. Tyrimo protokolas gali būti pildomas kita forma ir kitu pavadinimu (pvz., kokybės pažymėjimas, sertifikatas ir pan.), nei nustatyta 3 priede, tačiau jame turi būti nurodyti visi rekvizitai, išvardyti šiame priede.

_________________

 


 

Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų

1 priedas

 

___________________________________________________________________________

(atitiktį patvirtinantį dokumentą išdavusios laboratorijos pavadinimas ir adresas)

 

ATITIKTĮ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS

 

_________ Nr. (1) __________

(data)

 

Alkoholio produkto (jo sudėtinės dalies) kategorija ir prekinis pavadinimas, kiekis (produkto kiekis talpykloje ir talpyklų skaičius), pagaminimo (išpilstymo) data ir partijos numeris (2)___________________

___________________________________________________________________________

Gamybos įmonė______________________________________________________________

(pavadinimas, įmonės kodas, adresas, tel., faks.)

Alkoholio produkto (jo sudėtinės dalies) mėginių atrinkimo vieta, kas atrinko, jų skaičius ir pateikimo tyrimui data___________________________________________________________________________

Tyrimo tikslas_______________________________________________________________

 

Rodiklio pavadinimas

Faktinis dydis

Norma

Fizikiniai ir cheminiai rodikliai

 

 

 

 

 

 

 

 

Teršalų koncentracijos

 

 

 

 

 

 

Užterštumo radioaktyviaisiais izotopais lygiai

 

 

 

 

Mikrobinio užterštumo lygiai

 

 

 

 

 

 

Jusliniai rodikliai (savybės):  1) kvapas

 

 

2) skonis

 

 

3) spalva

 

 

4) drumstumas

 

 

 

Išvada. Alkoholio produkto (jo sudėtinių dalių) kokybės ir saugos rodikliai atitinka_____

___________________________________________________________________________

(teisės akto pavadinimas, priėmimo data, paskelbimo data ir numeris)

 

(3) Papildoma informacija:_____________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

_____________________                    ____________              ______________________

(atsakingo (įgalioto)                               (parašas)                           (vardas, pavardė)

asmens pareigos)

 

A. V.

_________________

 

Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų

2 priedas

 

______________________________________________

(tyrimų laboratorijos pavadinimas ir adresas)

 

Atitikties deklaracija

 

_________ Nr. (1) ___________

(data)

 

Gamybos įmonė: .........................................................................................................................

(pavadinimas, įmonės kodas, adresas, tel., faks.)

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

Alkoholio produktas (-ai): (2)

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

Šis (šie) alkoholio produktas (-ai) atitinka:

 

Dokumento žymuo: _________________             Leidimas (išleidimo data): ______________

 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nurodomi teisės aktai)

 

............................                                  .....................                       .................................

(pareigos)                                           (parašas)                             (vardas, pavardė)

 

A. V.

_________________


 

Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų

3 priedas

 

______________________________________________________________

(tyrimo protokolą išdavusios laboratorijos pavadinimas ir adresas)

 

TYRIMO PROTOKOLAS

 

________ Nr. ___________

(data)

 

Alkoholio produkto (jo sudėtinės dalies) kategorija ir komercinis pavadinimas, kiekis (produkto kiekis talpykloje ir talpyklų skaičius), pagaminimo (išpilstymo) data, partijos numeris ______________________

 

Gamybos įmonė______________________________________________________________

 

Alkoholio produkto (jo sudėtinės dalies) mėginių atrinkimo vieta, kas atrinko, jų skaičius ir pateikimo tyrimui data___________________________________________________________________________

Tyrimo tikslas_______________________________________________________________

 

Rodiklio pavadinimas

Faktinis dydis

Norma

Fizikiniai ir cheminiai rodikliai

 

 

 

 

 

 

 

 

Teršalų koncentracijos

 

 

 

 

 

 

Užterštumo radioaktyviaisiais izotopais lygiai

 

 

 

 

Mikrobinio užterštumo lygiai

 

 

 

 

 

 

Jusliniai rodikliai (savybės):  1) kvapas

 

 

2) skonis

 

 

3) spalva

 

 

4) drumstumas

 

 

 

Išvada. Alkoholio produkto (jo sudėtinių dalių) kokybės ir saugos rodikliai atitinka_____

___________________________________________________________________________

(teisės akto pavadinimas, priėmimo data, paskelbimo data ir numeris)

 

_____________________                    ____________              ______________________

(atsakingo (įgalioto)                               (parašas)                           (vardas, pavardė)

asmens pareigos)

 

A. V.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-264, 2011-06-16, Žin., 2011, Nr. 76-3708 (2011-06-23), i. k. 111110MISAK00B1-264

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. B1-96 "Dėl Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-623, 2012-08-27, Žin., 2012, Nr. 102-5220 (2012-08-31), i. k. 112110MISAK00B1-623

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. B1-96 "Dėl Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo