Įsakymas netenka galios 2021-11-11:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-656, 2021-11-10, paskelbta TAR 2021-11-10, i. k. 2021-23313

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2020-10-15 iki 2021-11-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 17-611, i. k. 108301MISAK000D1-87

 

Nauja redakcija nuo 2020-01-08:

Nr. D1-4, 2020-01-06, paskelbta TAR 2020-01-07, i. k. 2020-00172

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO ATVEJŲ, ŠIŲ DARBŲ VYKDYMO IR LEIDIMŲ ŠIEMS DARBAMS IŠDAVIMO, MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VERTĖS ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. sausio 31 d. Nr. D1-87

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

L. e. aplinkos ministro pareigas                                     Arūnas Kundrotas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2008 m. sausio 31d. įsakymu Nr. D1-87

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-4 redakcija)

 

SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO ATVEJŲ, ŠIŲ DARBŲ VYKDYMO IR LEIDIMŲ ŠIEMS DARBAMS IŠDAVIMO, MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VERTĖS ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato saugotinų medžių ir krūmų (priskirtų saugotiniems pagal Kriterijus, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“, ir (ar) savivaldybės sprendimu pagal Kriterijus, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-716 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“)  kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, šių darbų vykdymo, leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų atkuriamosios vertės atlyginimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-627, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21334

 

2. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO DARBAMS IŠDAVIMO, PAŠALINAMŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS ATLYGINIMO TVARKA

 

3. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai vykdomi  tik turint savivaldybės leidimą kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus (toliau – Leidimas), išduotą pagal šio tvarkos aprašo 1 priede nustatytą formą ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą Leidime.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-627, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21334

 

4. Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui nereikia, jeigu:

4.1. Neteko galios nuo 2020-10-15

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-627, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21334

 

4.2. atsakingoms institucijoms šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtos sąlygų, eismo ar kito įvykio pakitus medžių būklei, kai dėl to jie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui;

4.3. žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas ar jų raštišku sutikimu kitas asmuo  geni iki 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakas, jei jos nėra medžio lajos skeletą formuojančios šakos – iš stiebo (pirmos eilės ašis) išaugusios pagrindinės (antros eilės ašis) šakos ir iš pagrindinių šakų išaugusios pirmos eilės šalutinės (trečios eilės ašis) šakos.

5. Saugotinus medžius ir krūmus neatlyginamai galima kirsti (šalinti) šiais atvejais, kai:

5.1. šio tvarkos aprašo 4.2 papunktyje nurodytais atvejais;

5.2. jie atitinka Želdinių atkuriamosios vertės įkainių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (toliau – Įkainiai) 2 priede „Želdinių būklė“ nustatytus medžių ir krūmų blogos būklės kriterijus (išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie nekelia grėsmės žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar eismo saugumui);

5.3. jie pasvirę didesniu negu 45o kampu;         

5.4. jie nurodyti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;

5.5. kai atliekami su krašto apsaugos tikslais ir valstybės sienos apsaugos tikslais susiję medžių ir krūmų kirtimo ar kitokio pašalinimo darbai;

5.6. auga ant piliakalnių ir pilkapių;

5.7. auga kapinėse ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapinių statinius ir/ar įrenginius;

5.8. gadina pastato pamatus ir/ar kitas jo dalis;

5.9. auga mažesniu kaip 5 m atstumu nuo gyvenamojo namo. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, turi būti priėmę sprendimą pritarti pasiūlymui iškirsti medžius ir krūmus.  

5.10. pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos, o funkcijų pažeidimo parametrai atitinka Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus skaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, nustatytus želdinių sužalojimus;

5.11. auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme  nustatytais apribojimais;

5.12. auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje ir vadovaujantis Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta, kad medžiai ir krūmai kelia pavojų saugiam eismui;

5.13. jie nurodyti saugomų teritorijų planavimo dokumentuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;

5.14. auga žemėje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama įveisti mišką, išskyrus ąžuolus, uosius, klevus, guobas, skroblus, skirpstus, bukus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-627, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21334

 

6. Asmuo, prašantis išduoti leidimą kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, pateikia savivaldybei nustatytos formos prašymą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau – Prašymas), užpildytą pagal šio tvarkos aprašo 2 priede nustatytą formą. Asmuo, prašantis išduoti leidimą kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius kito asmens žemėje, Prašymą suderina su tos žemės savininku ar valdytoju (suderinimo nereikia, kai teikiamas Prašymas kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus žemėje, kurios valdytojas yra savivaldybė). Su tos žemės savininku ar valdytoju nesuderintas Prašymas nenagrinėjamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-627, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21334

 

7. Želdinių būklės ekspertizė atliekama Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punkte nustatytais atvejais iki Leidimo išdavimo.

8. Gavusi prašymą, savivaldybės administracija organizuoja prašymo išduoti leidimą nagrinėjimą. Savivaldybės administracija ir (ar) prie savivaldybės sudaryta Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija (toliau – Komisija) įvertina prašomų kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų būklę vietoje, išskyrus 5.11, 5.13, 5.14 papunkčiuose numatytus atvejus ir kirtimo priežastis. Savivaldybės administracija apskaičiuoja pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, išskyrus 5 punkte numatytus atvejus, ir išduoda arba motyvuotai atsisako išduoti Leidimą. Saugotinų medžių ir krūmų būklė nustatoma pagal Įkainių 2 priede „Želdinių būklė“ nustatytus kriterijus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-627, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21334

 

9. Priimdama sprendimą išduoti Leidimą, savivaldybės administracija ar išvadą dėl Leidimo išdavimo teikianti Komisija prioritetą teikia esamų sveikų, gyvybingų, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingų, perspektyvių želdinių išsaugojimui, jei reikia, – pasiūlo juos genėti. Leidimą šalinti saugotinus medžius ir krūmus savivaldybės administracija išduoda ar Komisija išvadą dėl Leidimo išdavimo teikia įsitikinusi, kad šie želdiniai kelia fizinę grėsmę žmonėms, statiniams ar eismui, ligų ar kenkėjų židinių susidarymo pavojų arba nėra kitų priimtinų alternatyvių sprendimų išsaugoti želdinius statant ar rekonstruojant statinius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-627, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21334

 

10. Prašyme pateiktoms priežastims pagrįsti savivaldybė gali prašyti papildomos informacijos iš želdynų ir želdinių savininko ar valdytojo, kito fizinio ar juridinio asmens, prašančio kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus. Kai saugotini medžiai ir krūmai yra kultūros paveldo objekto ar vietovės vertingoji savybė, būtina dendrologo išvada dėl būtinybės kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus.

11. Komisijos išvadą dėl saugotinų medžių ir krūmų pašalinimo būtinybės privaloma gauti (išskyrus atvejus, kai yra atliekama želdinių būklės ekspertizė), kai prašoma kirsti:

11.1. geros ir patenkinamos būklės, nustatytos vadovaujantis Įkainių 2 priedu „Želdinių būklė“, saugotinus medžius ir krūmus;

11.2. 10 ir daugiau vienoje teritorijoje augančių saugotinų medžių ir krūmų;

11.3. gamtinę brandą (kai medžių prieaugis lygus nuliui arba dėl išlūžtančių sausų šakų yra neigiamas) pasiekusius medžius;

11.4. atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus medžius ir krūmus;

11.5. medžius ir krūmus, kurie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-627, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21334

 

12. Į Komisijos sudėtį be valstybės tarnautojų įtraukiami ir Komisijos veikloje neatlygintinai  dalyvauti kviečiami želdynų bei želdinių apsauga suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių atstovai (rekomenduojama, kad bent vienas bendruomenės atstovas būtų kompetentingas želdynų planavimo, projektavimo ir (ar) arboristikos srityse). Komisijos posėdžiuose dalyvauti kviečiami:

12.1. saugomos teritorijos direkcijos atstovas – kai saugotini medžiai ir krūmai auga saugomos teritorijos direkcijos administruojamoje teritorijoje ir jai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymu priskirtose rezervatinėse apyrubėse, valstybiniuose draustiniuose, paveldo objektuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose;

12.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio skyriaus atstovas –  kai saugotini medžiai ir krūmai yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės arba auga kultūros paveldo objektų ar vietovių, kuriems nenustatytos vertingosios savybės, teritorijoje;

12.3. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovas – kai saugotini medžiai ir krūmai auga valstybinės reikšmės kelio juostoje ir valstybinės reikšmės kelio apsaugos zonoje;

12.4. projekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo – kai saugotini medžiai ir krūmai auga objektuose, kuriems yra parengti atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-627, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21334

 

13. Medžio atkuriamoji vertė asmens, kuriam išduotas Leidimas, raštišku prašymu gali būti patikslinta medį nukirtus, jeigu dėl aptikto kamieno puvinio anksčiau apskaičiuota atkuriamoji vertė turėtų būti perskaičiuota.

14. Leidimą savivaldybė derina su:

14.1. saugomos teritorijos direkcija, kai saugotini medžiai ir krūmai auga saugomos teritorijos direkcijos administruojamose ir jai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymu priskirtose rezervatinėse apyrubėse, valstybiniuose draustiniuose, paveldo objektuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose, ir jos atstovas nedalyvavo Komisijos posėdyje dėl konkrečiu Leidimu numatomų leisti pašalinti medžių;

14.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu skyriumi, kai saugotini medžiai ir krūmai yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės arba auga kultūros paveldo objektų ar vietovių, kuriems nenustatytos vertingosios savybės, teritorijoje, ir jo atstovas nedalyvavo Komisijos posėdyje dėl konkrečiu Leidimu numatomų leisti pašalinti medžių.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-627, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21334

 

15. Leidimas derinti su 14 punkte nurodytomis institucijomis neteikiamas, jei nustatytąja tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuosiuose ir specialiuosiuose teritorijų planavimo dokumentuose, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektuose, kurie yra suderinti su 14 punkte nurodytomis institucijomis, yra nurodyti kertami, genimi, persodinami ar kitaip pašalinami medžiai, jų rūšys, skaičius, būklė, atkuriamoji vertė, kirtimo, genėjimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo priežastys, pažymėtos jų augimo vietos. Derinančiajai institucijai savivaldybės nustatytu terminu nepateikus savo išvadų, Leidimas neišduodamas.

16. Asmuo, kuriam išduotas Leidimas, prieš saugotinų medžių ir krūmų, įrašytų Leidime, kirtimą ar kitokį pašalinimą turi sumokėti jų atkuriamąją vertę, išskyrus 5 punkte nurodytus atvejus,  į savivaldybės nurodytą sąskaitą.

17. Leidimas išduodamas per 30 dienų nuo prašymo pateikimo, jei buvo prašoma papildomos informacijos – nuo papildomos informacijos gavimo dienos; jei buvo atliekama želdinių būklės ekspertizė – leidimo išdavimas pratęsiamas tokiam terminui, kokio reikia želdinių būklės ekspertizei atlikti, bet ne ilgesniam kaip 30 dienų, ir galioja: kirtimui, persodinimui, kitokiam pašalinimui – 1 metus nuo leidimo išdavimo dienos su galimybe jį pratęsti 1 metams, išskyrus pagal projektus pertvarkomus želdinius, kuriems Leidimas galioja neterminuotai; kai Leidimas išduotas genėti želdinius – vienam genėjimui atlikti. Asmuo, kuriam išduotas Leidimas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Leidimo galiojimo pabaigos pateikia savivaldybės administracijai prašymą pratęsti Leidimo galiojimą 1 metams (su prašymu pateikiamas Leidimas). Savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pratęsia Leidimo galiojimą 1 metams nekeisdama leidime įrašytos informacijos apie kertamus, persodinamus, kitaip pašalinamus ar genimus medžius ir (ar) krūmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-627, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21334

 

18. Priėmus sprendimą leisti kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, savivaldybės atstovas medžius pažymi savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėse nustatytos spalvos dažais. Rekomenduojama numatytus šalinti medžius žymėti raudonais, genėti – geltonais, persodinti – žaliais dažais, išskyrus 8 punkte nurodytus atvejus, kai želdinių būklės įvertinti vietoje neprivaloma.

19. Leidimas neišduodamas, kai:

19.1. želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo nepateikia papildomos informacijos priežastims, pateiktoms prašyme, pagrįsti pagal 10 punktą arba pateikia klaidingą informaciją apie prašomo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti želdinio būklę;

19.2. 14 punkte nurodytos institucijos motyvuotai atsisako suderinti Leidimą;

19.3. 11 punkte nurodyta Komisija želdinių apžiūros metu nustato, kad nėra poreikio šalinti saugotinų medžių ir krūmų, atlikti kitokio želdinių pertvarkymo ir pasiūlo alternatyvų sprendimą dėl prašomų pašalinti želdinių išsaugojimo;

19.4. vadovaujantis Želdynų įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 3 punktu, visuomenė nebuvo supažindinta su želdynų ir želdinių būklę keičiančiais projektais, dar nepasibaigęs projektų viešinimo terminas arba visuomenė projektų viešinimo metu pateikia argumentuotą prašymą neišduoti leidimo, nurodydama leidimo išdavimo procedūros ar želdynų ir želdinių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

19.5. vadovaujantis Želdynų įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, nebuvo atlikta želdinių būklės ekspertizė;

19.6. parengti atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektai neatitinka Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719 „Dėl Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimų.

 

 

III SKYRIUS

SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO  REIKALAVIMAI

 

20. Saugotinų medžių ir krūmų persodinimas vykdomas išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jiems augti toje vietoje, kurioje jie buvo pasodinti – platinant gatves, vykdant statybos ar rekonstravimo  darbus, formuojant kraštovaizdį:

20.1. stambūs medžiai persodinami su žemės gumulu, kurio diametras ne mažesnis kaip 2,0 x 2,0 m;

20.2. saugotinų medžių ir krūmų persodinimo darbai vykdomi pagal nustatytąja tvarka parengtą ir patvirtintą atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektą;

20.3. persodinami sveiki, gerai išsivystę, be mechaninių pažeidimų, šalčio plyšių ir persodinimui paruošti medžiai;

20.4. persodintus medžius privaloma ne mažiau kaip 3 metus prižiūrėti;

20.5. draudžiama persodinti medžius su sausa viršūne, stiebo ir (ar) šaknų puviniu, ligotus, vienašone, nesusiformavusia laja, jų vegetacijos metu.

21. Draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. Draudimas genėti netaikomas, jeigu genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakos.

22. Draudžiama kertant ar genint medžius piliakalnių ar pilkapių objekto teritorijoje, darbams naudoti sunkiąją ar kitą techniką, galinčią pažeisti kultūrinį sluoksnį. Draudžiama rauti kelmus.

 

_________________

 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,

persodinimo ar kitokio pašalinimo, šių

darbų vykdymo, leidimų šiems

darbams išdavimo, medžių ir krūmų

vertės atlyginimo tvarkos aprašo

1 priedas                 

 

(Leidimo kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus forma)

 

___________________________________________________________

(savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

LEIDIMAS KIRSTI, PERSODINTI AR KITAIP PAŠALINTI, GENĖTI SAUGOTINUS MEDŽIUS IR KRŪMUS

 

__________________ Nr. _________

(data)              

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Leidžiama pagal pateiktą prašymą ____________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė),

________________________________________________________________________________

adresas, telefono numeris)

žemės sklype _____________________________________________________________________

(sklypo, kuriame vykdomi saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar

________________________________________________________________________________

kitokio pašalinimo, genėjimo darbai, adresas, žemės sklypo kadastro numeris)

________________________________________________________________________________

(leidžiamų vykdyti darbų esmė)

_______________________________________________________________________________________

(terminai, ribojantys darbus)

_______________________________

 

_______________________________

 

_______________________________

(saugotinų medžių ir krūmų rūšys*)

_________________

 

_________________

 

_________________

(medžio stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje)

____________________

 

____________________

 

____________________

(medžių ir krūmų kiekis)

 

 

Medžių ir krūmų atkuriamoji vertė __________________________ (žodžiais) _____ Eur ___ ct;

 

Leidimas kirsti, persodinti, kitaip pašalinti saugotinus medžius ir krūmus galioja metus nuo išdavimo dienos su galimybe pratęsti 1 metams, išskyrus pagal atskirųjų želdynų, kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektus ir saugomų teritorijų planavimo dokumentus pertvarkomus želdinius, kuriems leidimas galioja neterminuotai; leidimas genėti saugotinus medžius ir krūmus galioja vienam genėjimui.

 

Pagal išduotą leidimą kirsti ar genėti saugotinus medžius nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. leidimą gavęs asmuo gali tada, kai savivaldybės administracija, vadovaudamasi Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, šių darbų vykdymo, leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo 21 punktu raštu informuoja leidimą gavusį asmenį, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose, kurie gali būti fiziškai pažeisti kertant ar genint kitus medžius, nėra besiveisiančių laukinių paukščių.

 

 

 

   ____________________                        ______________                         _______________

(Leidimą išdavusio tarnautojo                       (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

 

Data

 

A.V.

 

______________________                     ______________                             _____________

(Leidimą pratęsusio tarnautojo                      (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

 

Data

 

A.V.

 

 

SUDERINTA

 

_______________________

(saugomos teritorijos direkcijos

atstovo pareigų pavadinimas)

 

_______________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

SUDERINTA

 

______________________

(Kultūros paveldo departamento prie Kultūros

ministerijos teritorinio skyriaus atstovo pareigų

pavadinimas)

_______________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

*eilučių įterpiama tiek, kiek reikia išvardinti visas rūšis.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-627, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21334

 

 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar

kitokio pašalinimo, šių darbų vykdymo, leidimų

šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės

atlyginimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo forma)

________________________________________________________________________________

(Prašymą teikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

 

________________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris)

________________________________ savivaldybei

(savivaldybės pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

_______________________________________

(data)

_______________________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Prašau leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus žemės sklype_________________________________________________________________

(adresas, žemės sklypo kadastro Nr.)

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(numatomi atlikti darbai, medžių ir krūmų rūšys, kiekis, medžio stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo priežastis)

Darbus numatoma pradėti ir baigti____________________________________________________

(numatoma darbų atlikimo data)

Pateikiu šiuos dokumentus:

1. Žemės sklypo __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., data, žemės sklypo planas)

2. Nustatytąja tvarka suderintas ir patvirtintas projektas, kuriame numatytas želdinių kirtimas, persodinimas ar kitoks pašalinimas, genėjimas, specialusis planas, kitas teritorijų planavimo dokumentas (reikalinga pabraukti) ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, patvirtinimo data)

 

________________                                                                            ________________________

(parašas)                                                                                                        (vardas ir pavardė)

 

 

SUDERINTA

 

 

______________________

(asmens, kurio sklype auga

prašyme nurodyti saugotini medžiai ir krūmai,

vardas, pavardė, parašas)

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-627, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21334

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-11, 2017-01-03, paskelbta TAR 2017-01-04, i. k. 2017-00461

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-4, 2020-01-06, paskelbta TAR 2020-01-07, i. k. 2020-00172

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-627, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21334

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo