Suvestinė redakcija nuo 2019-05-01 iki 2019-10-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 14-490, i. k. 1082250ISAK0000V-69

 

Nauja redakcija nuo 2017-05-01:

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMŲJŲ PIRMOSIOS PAGALBOS, HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikIO žmogaus sveikatai MOKYMŲ ir atestavimo tvarkos aprašo IR ASMENŲ, KURIEMS PRIVALOMAS SVEIKATOS IR (AR) PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAS, PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠO, MOKYMO PROGRAMŲ KODŲ IR MOKYMO PERIODIŠKUMO PATVIRTINIMO

 

2008 m. sausio 28 d. Nr. V-69

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 34 straipsnio 4 ir 6 dalimis, 43 straipsnio 20 dalimi ir Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 743 „Dėl Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1610 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ 1.8 ir 1.9 papunkčiais:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1188, 2017-10-16, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16412

 

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašą;

1.2. Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašą, mokymo programų kodus ir mokymo periodiškumą.

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRĄ          VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 


 

PATVIRTINTA                                  

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-932 redakcija)                                                       

 

PRIVALOMŲJŲ PIRMOSIOS PAGALBOS, HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ, ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ AR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO POVEIKIO ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMŲ IR ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų bei šių mokymų metu įgytų sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

 

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1Atestavimas – privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų metu įgytų sveikatos žinių ir įgūdžių tikrinimas ir vertinimas.

2.2Mokymo vykdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, turintis teisę verstis privalomuoju pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių ir (ar) alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymu.

2.3. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas – mokymas, kuriuo siekiama suteikti higienos žinių ir formuoti įgūdžius, padedančius apsaugoti gyventojų bei sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąraše esančių asmenų sveikatą. Tvarkos apraše privalomajam higienos įgūdžių mokymui prilyginamas asmenų, siekiančių atitikti Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą kompetencijos reikalavimą, mokymas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-30, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00433

 

2.4. Privalomasis mokymas – sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąraše esančių asmenų privalomasis sveikatos ir pirmosios pagalbos mokymas pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą tvarką.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-30, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00433

 

2.5. Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai – mokymas, kurio tikslas – suteikti žinių apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai, gebėjimui vairuoti, eismo saugumui ir kuris skirtas transporto priemonių vairuotojams, orlaivio įgulos nariams, orlaivių techninę priežiūrą atliekantiems asmenims, skrydžių vadovams, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidusiems asmenims, laivų vairuotojams ir tam tikras pareigas jūrų laive einantiems asmenims, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti. Tvarkos apraše privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai prilyginamas pilnamečių asmenų mokymui, kuris skiriamas teismo ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjančios institucijos (pareigūno) už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus (toliau – Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1188, 2017-10-16, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16412

 

2.6Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas – mokymas, kurio tikslas – išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir laiku suteikti jam pirmąją pagalbą.

2.7. Privalomasis sveikatos mokymas – asmenų, kurie dirba pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąraše esančias veiklos sritis ir kurie privalo įgyti žinių sveikatos klausimais pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, mokymas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-30, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00433

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

 

II SKYRIUS

PRIVALOMOJO MOKYMO TVARKA

 

3. Juridinis ar fizinis asmuo, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsniu, yra įgijęs teisę verstis privalomuoju pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių ir (ar) alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymu, vadovaudamasis šio Tvarkos aprašo 1 priedu, rengia ir tvirtina privalomojo mokymo programą (2 priedas) ir pagal ją moko atitinkamus asmenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

 

4. Vienoje mokymo grupėje gali būti ne daugiau kaip 25 žmonės, išskyrus privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai grupę, kurioje gali būti ne daugiau kaip 12 žmonių.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

 

5. Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinės programos (1 priedas) skirtos asmenims (kodai PP, PG, KP), pradedantiems profesinę ar kitą veiklą. Įgūdžiams įtvirtinti ir naujoms žinioms įgyti rengiamos privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinės programos (kodai PT, KT).

6Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (kodas HB) ir specialiosios programos (kodai H1–H14) skirtos atitinkamiems sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąraše, mokymo programų koduose ir mokymo periodiškume nurodytiems asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

 

61Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (kodas H15) skirta asmenims, siekiantiems atitikti Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą kompetencijos reikalavimą.

Papildyta punktu:

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

 

7. Asmenys, kurių darbo funkcijos apima kelias veiklos sritis, privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendrosios programos (kodas HB) nekartoja, o mokosi ir jų įgytos sveikatos žinios ir įgūdžiai atestuojami pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąsias programas.

8. Asmenims, baigusiems profesinį mokymą ir turintiems formaliojo profesinio mokymo teikėjo išduotą pažymėjimą apie pirmosios pagalbos ar higienos įgūdžių mokymo kursų baigimą, papildomai mokytis prieš pradedant dirbti arba pereinant dirbti į kitą darbą nereikia. Tokie asmenys mokosi ir jų įgytos sveikatos žinios ir įgūdžiai atestuojami pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinę programą ar privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąsias programas (jeigu toks mokymas yra numatytas).

9. Privalomojo pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo (išskyrus Tvarkos aprašo 61 punkte nurodytą atvejį) periodiškumas nustatytas sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąraše, mokymo programų koduose ir mokymo periodiškume.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

 

10. Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa (programos kodas A1) skirta transporto priemonių vairuotojams, orlaivio įgulos nariams, orlaivių techninę priežiūrą atliekantiems asmenims, skrydžių vadovams, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidusiems asmenims, laivų vairuotojams ir tam tikras pareigas jūrų laive einantiems asmenims, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti. Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa (programos kodas A2) skirta pilnamečiams asmenims, kuriems teismo ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjančios institucijos (pareigūno) už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus yra paskirta administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programoje.  

Punkto pakeitimai:

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

Nr. V-1188, 2017-10-16, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16412

 

11. Ne mažiau kaip 60 proc. privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programų trukmės ir ne mažiau kaip 30 proc. privalomojo higienos įgūdžių mokymo programų trukmės turi būti skiriama praktiniams užsiėmimams (pratyboms) ir užduotims atlikti.

12. Privalomojo mokymo programos (2 priedas) turi būti papildomos ir atnaujinamos, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, bet ne rečiau kaip kas 5 metai.

13. Privalomojo mokymo programų teorinių žinių testo klausimai turi būti papildomi, o privalomojo pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymo programų atveju – praktinės užduotys turi būti papildomos ir atnaujinamos, atsižvelgiant į teisės aktų, privalomojo mokymo programų turinio pakeitimus, bet ne rečiau kaip kas 2 metai.

 

III SKYRIUS

SVEIKATOS ŽINIŲ IR ĮGŪDŽIŲ ATESTAVIMO TVARKA

 

14. Asmenų, pasirengusių savarankiškai, išskyrus asmenis, kuriems privalomas mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai, ar baigusių privalomojo mokymo kursus, teorinių žinių ir įgūdžių atestavimą organizuoja ir atlieka mokymą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

 

15. Teorinių žinių ir įgūdžių įvertinimas atliekamas tokia tvarka:

15.1. teorinių žinių testai sudaromi iš 20 klausimų, atsitiktinai pasirinktų iš ne mažiau kaip 100 klausimų, parengtų mokymų vykdytojo;

15.2. teorinės žinios vertinamos teigiamai, jeigu teisingai atsakoma į 70 proc. pateiktų klausimų;

15.3. privalomojo pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymų praktiniams įgūdžiams įvertinti atliekama praktinė užduotis, atsitiktinai pasirinkta iš ne mažiau kaip 30 užduočių, parengtų mokymo vykdytojo;

15.4. praktinės užduoties atlikimas vertinamas teigiamai teisingai atlikus pateiktą užduotį.

16. Išlaikiusiems teorinių žinių testą, o privalomojo pirmosios pagalbos mokymo ar privalomojo higienos įgūdžių mokymo atveju – ir gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą, mokymą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo išduoda Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą (toliau – Pažymėjimas). Pažymėjimo tekste nurodomi mokymus vykdančio fizinio ar juridinio asmens rekvizitai, juridinių asmenų registro kodas ar fizinio asmens verslo liudijimo (individualios veiklos vykdymo pažymos) išdavimo data ir numeris, Pažymėjimo išdavimo data ir numeris, atestuoto asmens vardas ir pavardė, gimimo metai, mėnuo ir diena, veiklos srities pavadinimas ir kodas (šis pavadinimas ir kodas nenurodomas, jei asmenys atestuoti pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (programos kodas H15), privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programą (programos kodas A1) ir Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programą (programos kodas A2), privalomojo mokymo programos, pagal kurią buvo atestuotas, trukmė, pavadinimas ir kodas, Pažymėjimo galiojimo laikas (jeigu nustatytas mokymo periodiškumas). Pažymėjimas išduodamas po kiekvienos sveikatos žinių ir įgūdžių atestacijos, turi būti pasirašytas jį išdavusio fizinio arba juridinio asmens ir užregistruojamas Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnale (toliau – Registras). Registre įrašomi šie duomenys: Pažymėjimo registracijos numeris, registravimo data, privalomojo mokymo programos pavadinimas (kodas) ir trukmė (akademinės valandos), atestuoto asmens vardas ir pavardė, veiklos srities kodas (šis kodas nenurodomas, jei asmenys atestuoti pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (programos kodas H15), privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programą (programos kodas A1) ir Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programą (programos kodas A2).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

Nr. V-1188, 2017-10-16, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16412

Nr. V-30, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00433

 

17. Pažymėjimų registravimą ir teorinių žinių atestavimą nenuotoliniu būdu galima vykdyti naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis.

18. Neišlaikiusiems teorinių žinių testo ar gavusiems neigiamą praktinės užduoties įvertinimą asmenims, ne anksčiau kaip po 3 kalendorinių dienų po vykusio privalomojo mokymo metu įgytų sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo, leidžiama vieną kartą perlaikyti teorinių žinių testą ir (ar) atlikti praktinę užduotį. Neišlaikius pakartotinio teorinių žinių testo ir (arba) gavus neigiamą praktinės užduoties įvertinimą, Pažymėjimas neišduodamas ir siūloma kartoti (išklausyti) privalomojo mokymo programą.

19. Pažymėjimai, išduoti asmenims, atestuotiems pagal Gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PG) ar Karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (KP), prilygsta asmenų, atestuotų pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PP), pažymėjimams. Jiems mokytis ir (ar) būti atestuotiems pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PP) nereikia.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Asmeniui, praradusiam ar sugadinusiam Pažymėjimą, išduodamas Pažymėjimo dublikatas ir apie tai įrašoma Registre.

21. Privalomąjį mokymą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo, informaciją  Registre saugo 10 metų, teorinių žinių testų ir praktinių užduočių vertinimo dokumentus – 2 metus.

22. Už privalomojo mokymo kokybę, Pažymėjimų išdavimo tvarkos ir licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos sąlygų pažeidimus atsako privalomojo mokymo veikla besiverčiantis fizinis arba juridinis asmuo.

23. Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse išduoti dokumentai, patvirtinantys įgytas sveikatos žinias ir įgūdžius atitinkamų profesijų ir veiklos sričių asmenims, transporto priemonių vairuotojams, orlaivio įgulos nariams, orlaivių techninę priežiūrą atliekantiems asmenims, skrydžių vadovams, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidusiems asmenims, laivų vairuotojams ir tam tikras pareigas jūrų laive einantiems asmenims, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, yra prilyginami Pažymėjimams, jei siekiant tokius dokumentus gauti buvo įvykdyti tokie patys ar iš esmės panašūs reikalavimai, kokie yra nustatyti šiame Tvarkos apraše siekiant gauti Pažymėjimą

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1188, 2017-10-16, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16412

Nr. V-30, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00433

 

24. Privalomojo mokymo veiklos priežiūrą šalyje sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją vykdo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

 

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-578, 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 87-3718 (2009-07-23), i. k. 1092250ISAK000V-578

Nr. V-932, 2016-07-13, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20585

 

part_1e302c1c4cc84fdb910b079353cff5f7_end


 

Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos

įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių

ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo

poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir

atestavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

PRIVALOMŲJŲ PIRMOSIOS PAGALBOS, HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ, ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ AR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO POVEIKIO ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMŲ PROGRAMŲ APRAŠAS

 

Nr.

Programos kodas

Mokymo programos pavadinimas*

Privalomos  temos

Mokymo trukmė**

(akademinės valandos)

1.

PP

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa

(002, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018)

 

1. Įvykio vietos saugumo ir nukentėjusiojo būklės įvertinimas. Gyvybei pavojingos psichikos būsenos, jų atpažinimas, pirmoji pagalba ir medicinos pagalbos organizavimas. Psichologinės pagalbos principai.

2. Pradinis gaivinimas. Pradinis gaivinimas naudojant išorinį širdies defibriliatorių.

3. Kraujavimo stabdymas. Šautinės, durtinės ir plėštinės žaizdos. Tvarstymas.

4. Nukentėjusiojo parengimas transportuoti. Pažeistos kūno dalies, esant lūžimui ar išnirimui, imobilizavimas, traumuotų, sužalotų asmenų nešimas.

5. Pirmosios pagalbos teikimas asmenims, patyrusiems anafilaksiją, suspaudimą, elektros traumą, terminį ar cheminį nudegimą, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, bandžiusiems pasikarti, užspringusiems, įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, apalpus,

netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, apsinuodijusiems, prasidėjus gimdymui (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką).

6. Darbo vietos ar veiklos ypatumai, galimų nelaimingų atsitikimų prevencija. Apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis simptomai. Pirmoji pagalba nuodingosioms ir pavojingoms medžiagoms patekus ant odos, į akis, į kvėpavimo takus (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką).

7. Pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančiojo pirmąją pagalbą apsaugos priemonės.

8

2.

PT

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa

(002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017, 018)

 

1. Pradinio gaivinimo įgūdžių kartojimas, pradinis gaivinimas naudojant išorinį defibriliatorių; vaikų, naujagimių, nėščiųjų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų asmenų gaivinimo ypatumai.

2. Imobilizavimo būdai ir priemonės, nukentėjusiojo parengimas transportuoti, pagalbos teikimas transportuojant. Psichologinė pagalba.

3. Pirmosios pagalbos teikimas apsinuodijimų, ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką). Bendrieji ikistacionarinės pagalbos ypatumai.

4. Pirmosios pagalbos naujovės.

4

3.

PG

Gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa

(004, 005)

 

1. Pradinis gaivinimas. Pradinis gaivinimas naudojant išorinį širdies defibriliatorių.

2. Kraujavimo stabdymas, tvarstymas.

3. Pažeistos kūno dalies, esant lūžimui ar išnirimui, imobilizavimas.

4. Traumuotų, sužalotų asmenų nešimas.

5. Pirmosios pagalbos teikimas asmenims, patyrusiems elektros traumą, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, užspringusiems, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno.

6. Gyvybės požymiai, klinikinė ir biologinė mirtis, gyvybinių funkcijų sutrikimų priežastys, nukentėjusiojo būklės įvertinimas, trauminio šoko požymiai.

7. Gyvybei pavojingos psichikos būsenos, jų atpažinimas, pirmoji pagalba. Psichologinės pagalbos principai.

8. Pirmosios pagalbos rinkiniai, individualios teikiančiojo pirmąją pagalbą apsaugos priemonės.

9. Įvykio vietos saugumo įvertinimas, greitas nukentėjusiojo ištraukimas iš automobilio, šalmo nuėmimas, nukentėjusiojo parengimas transportuoti ir pagalbos teikimas transportuojant.

10. Asmeniui, patyrusiam anafilaksiją, terminį ar cheminį nudegimą, šautines žaizdas ar suspaudimą, pirmosios pagalbos teikimo tvarka.

11. Ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (netekus sąmonės, įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, ūmiam apendicitui, prasidėjus gimdymui) pirmosios pagalbos teikimo tvarka. Bendrieji ikistacionarinės pagalbos ypatumai.

18

4.

KP

Karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa

(001)

 

1. Karių pirmosios pagalbos teikimo ypatumai, karių pirmosios pagalbos priemonės ir jų panaudojimas. Pradinis gaivinimas naudojant išorinį širdies defibriliatorių.

2. Pirmosios pagalbos teikimas karinėje aplinkoje.

3. Pirmosios pagalbos teikimas cheminio, biologinio, radiacinio ir branduolinio (CBRB) užteršimo sąlygomis.

4. Individualių profilaktinių medicinos priemonių taikymas.

5. Užkrečiamųjų ligų požymiai ir profilaktika.

6. Psichologinės pagalbos principai.

7. Sužeistųjų evakuacijos organizavimas ir vykdymas.

30

5.

KT

Karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa

(001)

1. Pirmosios pagalbos teikimas karinėje aplinkoje. Pradinis gaivinimas naudojant išorinį širdies defibriliatorių.

2. Sužeistųjų evakuacijos organizavimas ir vykdymas.

3. Pirmosios pagalbos naujovės.

20

6.

HB

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa

(007, 008, 009, 010, 011, 013, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 024) (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus)

1. Asmens higienos, rankų plovimo  svarba ir rankų plovimo taisyklės. Asmeninės saugos priemonės.

2. Užkrečiamųjų ligų sukėlėjų grupės, sukėlėjų savybės, dezinfekcija, sterilizacija.

3. Užkrečiamosios ligos, jų sukėlėjai, plitimo keliai.

4. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos principai. Imunitetas. Skiepai.

2

7.

H1

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (007, 017)

 

1. Teisės aktai, reglamentuojantys vaikų socialinės globos organizavimo, vaikų ugdymo proceso bendruosius sveikatos saugos reikalavimus (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus).

2. Teritorijos, patalpų, apšvietimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo reikalavimai.

3. Teritorijos, patalpų, įrenginių priežiūra.

4. Dienos režimo ir maitinimo organizavimas.

5. Ugdymo proceso higiena.

6. Vaikų sveikatos priežiūra  (užkrečiamųjų ligų profilaktika, skiepai).

6

8.

H2

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(008)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys suaugusių asmenų socialinės globos organizavimo bendruosius sveikatos saugos reikalavimus.

2. Teritorijos, patalpų įrengimo, apšvietimo, mikroklimato, triukšmo, vėdinimo, vandens tiekimo reikalavimai.

3. Patalpų, įrenginių, inventoriaus priežiūra.

4. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija.

5. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, užkrečiamųjų ligų židinių privalomasis aplinkos kenksmingumo pašalinimas.

6. Maitinimo organizavimas.

7. Paslaugų gavėjų asmens higiena, aprūpinimas lovos skalbiniais, rankšluosčiais, drabužiais.

6

9.

H3

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(009)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys grožio paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

2. Patalpų, naudojamo inventoriaus, įrangos ir jų priežiūros visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

3. Kosmetikos gaminių, dažų, papuošalų, naudojamų teikiant grožio paslaugas, reikalavimai.

4. Informacija apie riziką, susijusią su paslaugų teikimu, galimas komplikacijas, tolesnę pažeistų (sužalotų) kūno vietų priežiūrą, atvejai, kai paslauga (procedūra) negali būti teikiama paslaugos vartotojui.

5. Instrumentų (įrankių) priežiūros, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos reikalavimai.

6. Reikalavimai asmenims, teikiantiems grožio paslaugas, jų asmeninės apsaugos priemonės.

7. Užkrečiamųjų, odos ir alerginių ligų profilaktika.

6

10.

H4

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(010)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys soliariumo paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

2. Soliariumo patalpų, įrangos ir jų priežiūros visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

3. Ultravioletinės spinduliuotės poveikis, odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius, deginimosi soliariume taisyklės, kontraindikacijos, nesaikingo deginimosi pasekmės. Piktybiniai odos susirgimai ir jų profilaktika.

4. Užkrečiamųjų ligų profilaktika.

6

11.

H5

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(011)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys bendruosius kūno kultūros ir sporto, sveikatingumo bei kitų poilsio ir pramogų paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

2. Patalpų, skirtų kūno kultūros ir sporto, sveikatingumo procedūroms, poilsio bei pramogų paslaugoms teikti, reikalavimai. Baseinų ir pirčių reikalavimai.

3. Patalpų, sporto ir sveikatingumo įrangos bei inventoriaus priežiūra, valymas, dezinfekavimas.

4. Geriamojo vandens, vandens, naudojamo dušuose, pirtyse, baseinuose, vandens paruošimas ir kokybės reikalavimai.

5. Užkrečiamųjų ligų (odos, žarnyno ligų,  legioneliozės) profilaktika.

6. Reikalavimai asmenims, teikiantiems sporto, sveikatingumo ir kitas pramogų paslaugas.

6

12.

H6

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(013)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys apgyvendinimo paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

2. Teritorijos, patalpų, įrengimo, inventoriaus visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

3. Patalpų, įrenginių, inventoriaus priežiūra.

4. Vandens tiekimas, geriamojo vandens kontrolė, legioneliozės profilaktika.

5. Vandens telkinių, baseinų, pirčių reikalavimai.

6. Atliekų tvarkymas, kenkėjų kontrolė.

7. Paslaugas teikiančių darbuotojų higienos reikalavimai.

8. Užkrečiamųjų ligų profilaktika (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus).

6

13.

H7

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(016) (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys maisto higienos ir bendruosius keleivinio transporto visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

2. Mikroklimatinės patalpų sąlygos, vėdinimo, vandens, nuotekų tvarkymo, įrenginių ir įrankių, maisto gaminimo ir indų plovimo, gatavos produkcijos priėmimo, išdavimo ir laikymo geros higienos praktikos reikalavimai.

3. Atliekų surinkimas ir tvarkymas, valymas, plovimas, dezinfekavimas, buitinių parazitų kontrolė.

4. Darbuotojų asmens higiena.

5. Užkrečiamųjų ligų profilaktika.

6

14.

H8

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(018)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys teritorinių policijos įstaigų areštinių ir laisvės atėmimo vietų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

2. Teritorinių policijos įstaigų areštinių ir laisvės atėmimo vietų įrengimo ir priežiūros visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

3. Teritorinėse policijos įstaigų areštinėse, laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų mitybos ir asmens higienos reikalavimai.

4.  Profesinės ekspozicijos krauju prevencijos pagrindai.

5. Lytiškai plintančių infekcijų, žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) plitimo,  įgyto imunodeficito sindromo (AIDS), hepatitų B ir C profilaktika.

6

15.

H9

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(019)

 

1. Teisės aktai, reglamentuojantys bendruosius geriamojo vandens tiekimo visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Vandenviečių apsaugos zonos ir jose taikomi ūkinės veiklos apribojimai.

2. Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai.

3. Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens saugos ir kokybės reikalavimai.

4. Per geriamąjį vandenį plintančių užkrečiamųjų ligų, legioneliozės profilaktika.

5. Statinių ir įrenginių, skirtų geriamajam vandeniui išgauti, ruošti, tiekti, saugoti, fasuoti, priežiūra, valymas, dezinfekcija.

6. Geriamojo vandens rizikos vertinimas.

5

16.

H10

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(020) (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus)

1. Maisto saugos principai ir maisto saugą reglamentuojantys teisės aktai.

2. Maisto tvarkymo subjektų higienos reikalavimai (asmens higiena, maisto tvarkymo higiena, kryžminės taršos prevencija, patalpos, įranga, transportas, valymas, kenkėjų ir parazitų kontrolė, nesaugaus maisto atšaukimas iš rinkos).

3. Maisto ir ne maisto atliekų tvarkymas.

4. Fasuotų ir nefasuotų maisto produktų ženklinimas, sveikumo ir maistingumo teiginiai, informacijos apie maisto alergenus pateikimas ir maisto alergijų profilaktika.

5. Lėtinių neinfekcinių ligų, susijusių su maistu ir mityba, prevencija. Riebalų, cukraus ir druskos kiekio mažinimo svarba, maisto produktų ženklinimo „Rakto skylutės“ simboliu esmė.

6. Maisto tvarkymo subjektų savikontrolė, Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemos bei geros higienos praktikos (GHP) taisyklių taikymas.

7. Per maistą plintančios užkrečiamosios ligos, jų prevencija.

10

17.

H11

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(021)

1. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) priežiūra, valymo būdai ir technologijos (valymas, valiklių, dezinfekantų, kitų biocidų naudojimas, patalpų vėdinimas, kenkėjų kontrolė).

2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, skiepai (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus).

3. Alerginių, profesinių ir kitų ligų profilaktinės priemonės, asmeninių apsaugos priemonių naudojimo (dėvėjimo) reikšmė  rankų, kvėpavimo takų, akių apsaugai.

6

18.

H12

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(022)

1. Teisės aktai, reglamentuojantys skalbyklų paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

2. Bendrieji skalbyklų įrengimo ir priežiūros reikalavimai. Patalpų, įrenginių, inventoriaus priežiūra.

3. Skalbyklų specialieji reikalavimai (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus):

3.1. Skalbyklų, kuriose neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, specialieji reikalavimai.

3.2. Sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančių skalbyklų specialieji reikalavimai.

3.3. Reikalavimai savitarnos skalbykloms.

4. Technologinio proceso (nešvarių skalbinių priėmimas, švarių ir nešvarių skalbinių laikymas, skalbimas, džiovinimas, lyginimas, pakavimas, švarių skalbinių išdavimas) visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

5. Skalbimo būdai ir technologijos, skalbimo ir dezinfekcijos priemonių reikalavimai, jų galimas poveikis sveikatai.

6. Skalbinių surinkimo, rūšiavimo, laikymo ir gabenimo į skalbyklą visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

7. Reikalavimai skalbyklų darbuotojams. Asmeninės apsaugos priemonės, jų reikšmė profesinių ir kitų ligų profilaktikai.

6

19.

H13

 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(023)

1. Sveikatos priežiūros įstaigose susidarančių medicininių atliekų grupės ir jų ypatumai.

2. Sveikatos priežiūros įstaigose susidarančių medicininių atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietoje, surinkimo, pakavimo, ženklinimo, pradinio apdorojimo ir laikino laikymo esminiai reikalavimai.

3. Per kraują ir kitus kūno skysčius plintančios  infekcijos (hepatitas B, hepatitas C, ŽIV ir kt.), profesinės ekspozicijos prevencija (imunoprofilaktika, priemonės įvykus ekspozicijos incidentui).

4. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, saugaus darbo įgūdžių formavimas.

5. ŽIV plitimo profilaktika.

6

20.

H14

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

(024)

1. Laidojimo patalpų vėdinimo, apšvietimo, vandentiekio ir kanalizacijos, valymo ir dezinfekcijos higienos reikalavimai.

2. Per kraują, žarnyną, odą, kvėpavimo takus plintančių infekcijų profilaktika.

3. Darbuotojų asmens higienos ir saugaus darbo įgūdžių formavimas, asmeninės apsaugos priemonės.

4. Medicininių atliekų tvarkymo principai, atliekų surinkimas, rūšiavimas, pakavimas, ženklinimas, saugojimas, kenksmingumo pašalinimas.

6

21.

H15

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal nuodingųjų medžiagų rūšis ir jų veiklos bei darbo vietų ypatumus)

1. Nuodingųjų medžiagų grupės, jų savybės, poveikis, priklausomai nuo jų rūšies, fizinių ir cheminių savybių, patekimo, kaupimosi, išsiskyrimo iš organizmo būdų. Bendrosios žinios apie nuodingųjų medžiagų toksiškumą, poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai.

2. Ūmaus ir lėtinio apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis požymiai. Profesinės rizikos veiksniai, jų poveikis žmogaus sveikatai,  medicinos pagalbos organizavimas. Profilaktinių sveikatos tikrinimų reikšmė lėtinių apsinuodijimų ir profesinių ligų profilaktikai.

3. Saugaus darbo su nuodingosiomis medžiagomis įgūdžių formavimas. Inžinerinės, techninės, technologinės priemonės, saugančios nuo apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis bei jų patekimo į aplinką rizikos.

6

22.

HBB

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa

(020) (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus)

1. Maisto tvarkymo subjektų ir asmenų, tvarkančių maistą, higienos reikalavimai.

2. Bendroji informacija apie maisto tvarkymo subjektų savikontrolę, Rizikos veiksnių analizę ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemos bei geros higienos praktikos (GHP) taisyklių taikymą.

3. Bendroji informacija apie maisto produktų ženklinimą ir maisto alergijų profilaktiką.

4. Per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų profilaktika.

5. Lėtinių neinfekcinių ligų, susijusių su maistu ir mityba, prevencija. Riebalų, cukraus ir druskos kiekio mažinimo maiste svarba, ženklinimo „Rakto skylutės“ simboliu esmė.

2

23.

A1

Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa

1. Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikis žmogaus sveikatai ir jo aplinkai, piktnaudžiavimo jomis socialiniai padariniai ir teisinė atsakomybė.

2. Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamas poveikis elgsenai, gebėjimui vairuoti, saugiam eismui keliuose ar įtaka nelaimingiems atsitikimams oreivystėje, laivyboje, medžioklėje ir žvejyboje.

3. Pirmoji pagalba apsinuodijus alkoholiu, narkotinėmis ir psichotropinėmis ar kitomis psichiką  veikiančiomis medžiagomis.

4. Pažeidimo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų galimų pasekmių bei  atsakomybės analizė.

4

24.

A2

Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa

1.  Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo įtaka elgsenai, psichikos, fizinei, lytinei ir reprodukcinei sveikatai (ūmūs ir lėtiniai apsinuodijimai, psichozės, asmenybės sutrikimai, užkrečiamosios ligos, nelaimingi atsitikimai, mirtys) ir aplinkai; piktnaudžiavimo jomis socialiniai ir teisiniai padariniai, teisinė atsakomybė, galimų pažeidimų pasekmių bei atsakomybės analizė.

2.  Rizikingo, žalingo vartojimo bei priklausomybės kriterijai. Alkoholio vartojimo įpročių patikros instrumentai.

3.  Pirmoji pagalba apsinuodijus alkoholiu, narkotinėmis ir psichotropinėmis ar kitomis psichiką  veikiančiomis medžiagomis.

4.  Pagalbos asmenims, priklausomiems nuo žalingai psichiką veikiančių medžiagų, sistema (psichologinė, medicininė, socialinė ir kt. pagalba). Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija.

5.  Elgesio korekcija aktyviais mokymo metodais (motyvacinis interviu, diskusijos, atvejų analizės, vaidmenų atlikimas, probleminis mokymas ir kt.).

6.  Tėvų / pilnamečių vaikų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo įtaka (tiesioginė ir netiesioginė) šeiminiams santykiams, vaikų sveikatai.

16

 

 

* Skliaustuose nurodomi veiklos sričių kodai pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašą, mokymo programų kodus ir mokymo periodiškumą.

** Sveikatos žinių atestavimo trukmė į bendrą privalomojo mokymo programos trukmę įtraukta.

 

_________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-932, 2016-07-13, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20585

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

Nr. V-1188, 2017-10-16, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16412

Nr. V-30, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00433

Nr. V-1142, 2018-10-16, paskelbta TAR 2018-10-17, i. k. 2018-16288

 

part_b78e5de468474c6083f8006f32ca3988_end

 


 

Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo

2 priedas

(Privalomojo mokymo programos formos pavyzdys)

 

....................................................................................................................................................

(Programos kodas ir  pavadinimas)

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši privalomojo.....................................................................................................................

(Įrašyti programos pavadinimą ir kodą)

skirta ........................................................................................................................................mokyti.

(Įrašyti: asmenims, siekiantiems atitikti Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą kompetencijos reikalavimą, siekiantiems būti atestuotiems pagal Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programą, Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programą arba sveikatos apsaugos ministro nustatytų veiklos sričių pavadinimą ir kodą). 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

Nr. V-1188, 2017-10-16, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16412

Nr. V-30, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00433

 

2. Mokymo dalyvis, baigęs mokymą, turi žinoti: .........

 

3. Mokymo dalyvis, baigęs mokymą, turi gebėti: ........

 

II SKYRIUS

MOKYMO PLANAS

 

Temos pavadinimas

 

Turinys

 

Akademinių valandų skaičius

iš viso

paskaitoms

pratyboms

1. .....

 

 

 

 

2. .....

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

III SKYRIUS

MOKYMO METODAI

(Aprašomi mokymo metodai ir formos)

 

.............................................................................................................................................................

(Fizinio asmens, parengusio ir vykdančio mokymo programą vardas, pavardė, parašas, data arba juridinio asmens, parengusio ir patvirtinusio mokymo programą, pavadinimas, įsakymo data ir numeris)

 

IV SKYRIUS

PRIEDAI

 

1. Informacija apie dėstytojų atitiktį nustatytiems reikalavimams (informacija apie dėstytojų išsilavinimą, turimas licencijas ir sertifikatus, darbo patirtį ir kvalifikacijos tobulinimą, susijusį su šia programa).

2. Licencijų verstis privalomuoju pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių ir (ar) alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymu, išduotų fiziniam arba juridiniam asmeniui, kopijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

 

3. Mokymo priemonių sąrašas.

4. Literatūros sąrašas.

Priedo pakeitimai:

Nr. V-932, 2016-07-13, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20585

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

 

part_29cd3b5f5dd04cb8b411cc0472b315a7_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2018 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-30   

redakcija)

 

 

ASMENŲ, KURIEMS PRIVALOMAS SVEIKATOS IR (AR) PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAS, PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠAS, MOKYMO PROGRAMŲ KODAI IR MOKYMO PERIODIŠKUMAS

 

 

Nr.

Veiklos sričių kodai

Veiklos sričių pavadinimai

Mokymo programos kodas

Mokymo periodiškumas

1.

001

Kariai (išskyrus krašto apsaugos sistemoje tarnaujantys ir sveikatos priežiūros specialistų – gydytojų, slaugytojų ir paramedikų – pareigas einantys kariai)

KP

Pradedant tarnybą

KT

Kas penkeri metai

2.

002

Ikiteisminį tyrimą vykdantys pareigūnai ir kiti pareigūnai bei darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su kaltinamaisiais, įtariamaisiais ar liudytojais, kitais teismo proceso dalyviais; Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, saugos, muitinės postų ir mobiliųjų grupių skyrių pareigūnai

PP

 

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

3.

003

Visi asmenys, turintys leidimus laikyti ar nešioti ginklus

PP

Prieš įsigyjant ginklą

PT

Kas penkeri metai

4.

004

Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje pamaininį darbą dirbantys ir įvykio vietoje dirbantys pareigūnai ir darbuotojai, policijos pareigūnai, vykdantys eismo priežiūrą, policijos ir greitosios medicinos pagalbos transporto priemonių vairuotojai

PG

Prieš pradedant dirbti

(išskyrus Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesius gelbėtojus bei policijos pareigūnus, baigusius pirminio profesinio mokymo programos pirmosios pagalbos mokymo kursus)

PT

Kas treji metai

5.

005

Paplūdimiuose ir vandens pramogų parkuose dirbantys gelbėtojai

PG

Prieš pradedant dirbti

PT

Kasmet

6.

006

Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje)

PP

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

7.

007

Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas

 

PP, HB, H1

 

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

8.

008

Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas

 

 

PP, HB, H2

Prieš pradedant dirbti

 

PT

Kas penkeri metai

9.

009

Grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP, HB, H3

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

10.

010

Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP, HB, H4

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

11.

011

Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP, HB, H5

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

12.

012

Kazino vadovaujantys inspektoriai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu

PP

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

13.

013

Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP, HB, H6

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

14.

014

Visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai

PP

Prieš pradedant dirbti

PT

Dirbant – kas penkeri metai

 

15.

015

AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai

PP

Prieš pradedant vairuoti

16.

016

Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius

(konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai)

 

PP, HB, H7

Prieš pradedant dirbti

PT

 

Kas penkeri metai

17.

017

Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus

PP, HB, H1

Prieš pradedant dirbti

PT

 

Kas penkeri metai

18.

018

Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai

PP, HB, H8

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai

19.

019

Vandens tiekimo įmonių darbuotojai bei jų vadovai, galintys tiesiogiai daryti įtaką vandens saugai ir kokybei

HB, H9

Prieš pradedant dirbti

H9

Kas dveji metai

20.

020

Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei (išskyrus turgaviečių prekiautojus, prekiaujančius jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais)

pirminių produktų gamintojai ir gamintojai iš pirminių produktų; darbuotojai, tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys

HBB

Prieš pradedant dirbti  ir kas penkeri metai

netiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai

HBB

Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai

tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai

H10

Prieš pradedant dirbti ir kas dveji metai

21.

021

Valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinės globos įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems asmenims teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra

HB, H11

Prieš pradedant dirbti

22.

022

Skalbinių priėmimą, išdavimą, skalbimą, lyginimą, lankstymą, pakavimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai

HB, H12

Prieš pradedant dirbti

23.

023

Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti)

HB, H13

Prieš pradedant dirbti

24.

024

Darbuotojai, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugos saugai

HB, H14

Prieš pradedant dirbti

___________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-932, 2016-07-13, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20585

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

Nr. V-1188, 2017-10-16, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16412

Nr. V-30, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00433

Nr. V-1142, 2018-10-16, paskelbta TAR 2018-10-17, i. k. 2018-16288

 

part_b6389cabe6084d1da9b688ba1be6fd11_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-578, 2009-07-10, Žin., 2009, Nr. 87-3718 (2009-07-23), i. k. 1092250ISAK000V-578

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 "Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo" papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1019, 2009-12-14, Žin., 2009, Nr. 151-6799 (2009-12-22), i. k. 1092250ISAK00V-1019

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 "Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-578, 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 72-3762 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-578

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 "Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-932, 2016-07-13, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20585

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-464, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-25, i. k. 2017-06898

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1188, 2017-10-16, paskelbta TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16412

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 ,,Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-30, 2018-01-11, paskelbta TAR 2018-01-11, i. k. 2018-00433

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1142, 2018-10-16, paskelbta TAR 2018-10-17, i. k. 2018-16288

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ pakeitimo