Suvestinė redakcija nuo 2012-10-01 iki 2013-09-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 12-407, i. k. 1082250ISAK0000V-50

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO

 

2008 m. sausio 17 d. Nr. V-50

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ (Žin., 2006, Nr. 112-4273), 2 lentelės „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įsipareigojimų įgyvendinimo priemonės“ 305 punktą, atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nutarimą Nr. 8/6 ir siekdamas užtikrinti tinkamą medicininės reabilitacijos organizavimą:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą.

1.2. Medicininės reabilitacijos paslaugų etapus. Vaikų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašą. Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo bendrųjų reikalavimų aprašą.

1.3. Išlaidų sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą. Vaikų atrankos ir siuntimo į sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašą. Vaikų sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bendrųjų reikalavimų aprašą. Vaikų sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo specialiųjų reikalavimų aprašą.

1.4. Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo specialiųjų reikalavimų aprašą.

1.5. Medicininės reabilitacijos paslaugų etapus. Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašą. Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo bendrųjų reikalavimų aprašą.

1.6. Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų aprašą.

2. Pavedu:

2.1. Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2008 m. liepos 1 d. tikrinti, ar įstaigos medicininės reabilitacijos veikla užsiima laikydamosi šio įsakymo reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

2.2. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėms ligonių kasoms kontroliuoti medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą.

2.3. p a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal kuruojamą sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-988, 2009-12-03, Žin., 2009, Nr. 146-6506 (2009-12-10), i. k. 1092250ISAK000V-988

 

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (Žin., 2003, Nr. 78-3577);

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 3 d. įsakymą Nr. V-94 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 39-1285);

3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. V-264 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 65-2303);

3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. V-298 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 74-2566);

3.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. V-294 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 55-1880);

3.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. V-602 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 94-3515);

3.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymą Nr. V-811 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 128-4633);

3.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. V-340 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 48-1745);

3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. V-336 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 50-1973).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu
Nr. V-50

 

Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkOS APRAŠAS

 

1. Už asmenų medicininės reabilitacijos, po sunkių ligų ir traumų paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau tekste – PSDF) biudžeto apmokama asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios yra licencijuotos užsiimti šia veikla ir atitinka šio įsakymo bendruosius medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo reikalavimus, bendruosius medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo reikalavimus, specialiuosius medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo reikalavimus, specialiuosius medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo reikalavimus ir yra sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (toliau tekste – TLK).

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant išvengti komplikacijų, sutrumpinti laikinojo nedarbingumo (gydymo stacionare ir ambulatoriškai) trukmę bei sumažinti neįgalumą, asmenims nuo pat gydymo pradžios pradedamos teikti medicininės reabilitacijos, t. y. pirmojo reabilitacijos etapo, paslaugos. Šios paslaugos teikiamos iš lėšų, skirtų atitinkamo profilio stacionariniam arba ambulatoriniam gydymui. Asmens sveikatos priežiūros (toliau tekste – ASP) įstaigai, teikiančiai antrinio lygio fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo paslaugas, pirmojo reabilitacijos etapo paslaugos apmokamos iš konsultacinei pagalbai skirtų lėšų kaip konsultacijos arba už jas pagal įstaigų sutartinius įsipareigojimus sumoka pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga iš lėšų, skirtų už prirašytą gyventoją. Jeigu negalima suteikti šio etapo medicininės reabilitacijos paslaugų, pacientas gali būti iš karto siunčiamas į antrojo arba trečiojo etapo paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, medicinos dokumentuose nurodant priežastį.

3. Jei biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta, medicininė reabilitacija tęsiama antruoju arba trečiuoju reabilitacijos etapu.

4. Antrojo etapo medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos specializuotuose stacionariniuose reabilitacijos skyriuose, kurie veikia daugiaprofilinėse ligoninėse, reabilitacijos ligoninėse, sanatorijose.

5. Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos:

5.1. vaikams – specializuotuose 12-os profilių reabilitacijos ir sveikatos grąžinamojo gydymo skyriuose: turintiems judamojo-atramos aparato pažeidimų (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), sergantiems nervų, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemų (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 10 vieno profilio lovų), psichikos ir elgesio sutrikimų, akių, ausų-nosies-gerklės, endokrininėmis, odos, inkstų, kraujo ligomis (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 5 vieno profilio lovos). Daugiaprofilinių ligoninių ir mokslinio tyrimo institutų reabilitacijos skyriuose turi būti ne mažiau kaip 5 vieno profilio lovos;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

5.2. suaugusiesiems – 13-os profilių reabilitacijos skyriuose: turintiems judamojo-atramos aparato pažeidimų (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), sergantiems nervų, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemų, endokrininėmis, inkstų, ginekologinėmis ligomis (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 30 vieno profilio lovų), akių, ausų-nosies-gerklės (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 10 vieno profilio lovų), odos, psichikos ir elgesio sutrikimų, patyrusiems jonizuojančios spinduliuotės poveikį. Daugiaprofilinių ligoninių bei mokslinio tyrimo institutų reabilitacijos skyriuose turi būti ne mažiau kaip 10 vieno profilio lovų;

5.3. medicininės reabilitacijos paslaugos stacionariniuose reabilitacijos skyriuose teikiamos 6 dienas per savaitę.

6. Esant indikacijų ir neišnykus biosocialinių funkcijų sutrikimams, po antrojo reabilitacijos etapo teikiamos trečiojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos.

7. Po retų, ypač sunkių ligų ar traumų, kai reikalinga kompleksinė reabilitacija, paslaugos teikiamos tretinio lygio medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose.

8. Vaikams (nuo vienerių iki 18 metų) medicininės reabilitacijos stacionarinės paslaugos turi būti teikiamos tik specializuotose vaikų medicininės reabilitacijos įstaigose/padaliniuose, užtikrinančiuose mokymo ir ugdymo (mokyklų funkcija) proceso tęstinumą. Mokymo ir ugdymo veikla neapmokama PSDF biudžeto lėšomis.

9. Asmenims, Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka siunčiamiems į reabilitacijos įstaigas, su kuriomis TLK sudariusios sutartis, medicininės reabilitacijos išlaidos kompensuojamos bazinėmis medicininės reabilitacijos paslaugų kainomis. Visa bazinė medicininės reabilitacijos kaina kompensuojama apdraustiesiems asmenims iki 18 metų; asmenims, pripažintiems nedarbingais, kai teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 0–25 proc. darbingumas; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis; apdraustiesiems asmenims, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos šio įsakymo Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo specialiųjų reikalavimų apraše ir Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų apraše.

10. Reabilitacijos bei sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugų bazinės kainos:

Eil. Nr.

Gydymo paslaugos pavadinimas

Suaugusiųjų vieno lovadienio/ambulatorinio apsilankymo*/palaikomosios reabilitacijos namuose dėl nervų sistemos ligų ** bazinė kaina (balais)

Vaikų vieno lovadienio/ambulatorinio apsilankymo*/palaikomosios reabilitacijos namuose dėl nervų sistemos ligų ** bazinė kaina (balais)

1.

Reabilitacija III, pakartotinė reabilitacija III

246,3

246,3

2.

Reabilitacija II, pakartotinė reabilitacija II

134,2

136,6

3.

Ambulatorinė reabilitacija* II

57,8

58,9

4.

Ambulatorinė reabilitacija* I

48,2

-

5.

Sveikatos grąžinamasis gydymas

-

95,59

6.

Palaikomoji reabilitacija dėl judamojo-atramos aparato pažeidimų, nervų sistemos ligų ir vaikų kraujo ligų

101,2

103,5

7.

Palaikomoji reabilitacija dėl regos ir klausos funkcijos sutrikimo

86,8

88,7

8.

Palaikomoji reabilitacija namuose dėl nervų sistemos ligų**

115,09

115,09

9.

Asmens, slaugančio vaiką (-us), išlaikymas***

31,0

-

 

Pastaba: *** – į slaugančiojo asmens išlaikymo išlaidas įskaičiuojamos asmens maitinimo ir nakvynės paslaugų išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

Nr. V-439, 2008-05-09, Žin., 2008, Nr. 54-2032 (2008-05-13), i. k. 1082250ISAK000V-439

Nr. V-988, 2009-12-03, Žin., 2009, Nr. 146-6506 (2009-12-10), i. k. 1092250ISAK000V-988

Nr. V-425, 2010-05-12, Žin., 2010, Nr. 58-2843 (2010-05-20), i. k. 1102250ISAK000V-425

Nr. V-792, 2010-09-10, Žin., 2010, Nr. 109-5611 (2010-09-16), i. k. 1102250ISAK000V-792

Nr. V-108, 2012-02-20, Žin., 2012, Nr. 24-1128 (2012-02-25), i. k. 1122250ISAK000V-108

Nr. V-879, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5648 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-879

 

11. Vaikų sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų vieno lovadienio bazinė kaina – 68,2 balo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-439, 2008-05-09, Žin., 2008, Nr. 54-2032 (2008-05-13), i. k. 1082250ISAK000V-439

Nr. V-368, 2009-05-15, Žin., 2009, Nr. 58-2271 (2009-05-19), i. k. 1092250ISAK000V-368

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu
Nr. V-50

 

Medicininės reabilitacijos paslaugų etapai. Vaikų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkOS APRAŠAS. medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo BendrŲjŲ reikalavimŲ APRAŠAS

 

I. Medicininės reabilitacijos etapai

 

1. Pirmasis etapas. Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu.

1.1. Medicininės reabilitacijos paslaugos vaikams, turintiems biosocialinių funkcijų sutrikimų, pradedamos teikti ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu. Dėl paslaugų poreikio pacientą gydantį gydytoją konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kuris paskiria atitinkamas paslaugas. Šias paslaugas teikia reabilitacijos specialistai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, socialinis darbuotojas ir kt.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-363 „Dėl pavyzdinio pareigybių sąrašo, kuriuo vadovaujantis biudžetinėse įstaigose ir organizacijose darbuotojai priskiriami sveikatos priežiūros specialistams, patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 53-1950), jei reikia, gali patvirtinti ir kitas pareigybes.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

1.2. Asmenims, kuriems pirmuoju reabilitacijos etapu medicininės reabilitacijos priemonių kompleksas nebūtinas, turi būti pagal indikacijas skiriamos pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos (kineziterapija, ergoterapija, psichoterapija, logopedo užsiėmimai, mokymas naudotis ortopedinėmis priemonėmis, fizioterapija, masažas ir kt.).

Pasibaigus ūmiam ligos periodui ir įvykdžius pirmojo reabilitacijos etapo programą, paciento biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnį turi įvertinti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

Nr. V-879, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5648 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-879

 

1.3. Biosocialinių funkcijų sutrikimams neišnykus, pacientui skiriamas antrasis reabilitacijos etapas specializuotame stacionarinės reabilitacijos skyriuje, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

Nr. V-879, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5648 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-879

 

1.4. Vaikams, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo nebūtina stacionarinė reabilitacija (antrasis etapas), skiriama ambulatorinė reabilitacija (trečiasis etapas).

1.5. Vaikams, kuriems nėra galimybių suteikti pirmojo etapo paslaugas, antrojo ar trečiojo medicininės reabilitacijos etapų paslaugos skiriamos po fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos, kurios metu įvertinami vaiko biosocialinių funkcijų sutrikimai ir rekomenduojama atitinkamo lygio medicininės reabilitacijos paslauga (antrasis ir (ar) trečiasis etapas).

Papildyta punktu:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

2. Antrasis etapas. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos.

2.1. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos skiriamos po pirmojo reabilitacijos etapo, kai fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos metu pacientui nustatomi biosocialinių funkcijų sutrikimai ir reikia tęsti atitinkamo lygio medicininės reabilitacijos paslaugas (Reabilitaciją II, Reabilitaciją III, sveikatą grąžinamąjį gydymą).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

2.2. Specializuotos vaikų stacionarinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų stacionarinės reabilitacijos skyriuose.

3. Trečiasis etapas. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos.

3.1. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos skiriamos, kai:

3.1.1. biosocialinės funkcijos neatsistato po antrojo stacionarinės reabilitacijos etapo ir paciento būklė atitinka trečiojo etapo ambulatorinės reabilitacijos reikalavimus;

3.1.2. po pirmojo medicininės reabilitacijos etapo fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas konsultacijos metu nustato biosocialinių funkcijų sutrikimus, tačiau jie yra mažesnio laipsnio, nei biosocialinių funkcijų sutrikimai, kuriems esant pacientui skiriama stacionarinė reabilitacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

3.2. Jei biosocialinės funkcijos atsistato greičiau nei per nustatytą antrojo reabilitacijos etapo normatyvinę trukmę ir paciento būklė atitinka trečiojo reabilitacijos etapo reikalavimus, stacionarinė reabilitacija nutraukiama ir reabilitacija tęsiama pagal trečiojo etapo reikalavimus.

3.3. Šio etapo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose teikiamos vaikų ligų specialistų paslaugos, ambulatorinės reabilitacijos skyriuose.

4. Pakartotinė, palaikomoji reabilitacija ir palaikomoji reabilitacija namuose.

4.1. Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas – pirmuosius 3 metus po neįgalumo nustatymo dėl pagal Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtajame pataisytame ir papildytame leidime „Sisteminis ligų sąrašas“ (toliau – TLK–10–AM) nustatytų priežasčių: A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 41.2; C 70.0; C 70.1; C 71; C 72.0; C 72.2–8; C 81–C 83; C 91, C 92; D 16.6; D 32–33; D 55–D 59; D 60–D 64; D 76 (G 00; G 03; G 04; G 06 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); G 09; G 10–G 13; G 23; G 35; G 37; G 60–63; G 70–G 71; G 80–G 83; G 93.0; G 95.0–2; G 99.2 (I 60–I 64 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); I 69.0; M 08–09; M 20–22; M 23–25; M 43.1; M 48.0; M 91.0; M 91.8; M 92.5–M 92.8; M 93.0; M 93.2; Q 66; Q 68–72; Q 76; Q 78; (S 06; S 14.0; S 14.1; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; T 09.3 – tik pirmus metus po sužalojimo); S 32; S 72; T 02; T 90.5; T 91.3; Z 94.8.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

Nr. V-668, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 88-4213 (2011-07-15), i. k. 1112250ISAK000V-668

 

4.2. Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas pirmuosius 2 metus po neįgalumo nustatymo dėl pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) nustatytų priežasčių: H 53.0; H 54; H 90–H 91. Pakartotinės reabilitacijos trukmė 24 dienos.

4.3. Palaikomoji reabilitacija taikoma neįgaliesiems, pradedant ketvirtais metais po neįgalumo pripažinimo, kurių neįgalumo priežastys nurodytos šio priedo 4.1 punkte, ir trečiais metais po neįgalumo pripažinimo asmenims, kurių neįgalumo ar invalidumo priežastys nurodytos šio priedo 4.2 punkte.

4.4. Palaikomoji reabilitacija namuose skiriama asmenims iki 18 metų, baigusiems antrąjį medicininės reabilitacijos etapą, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas dėl šių priežasčių: G 04; G 35; G 95; G 99.2; S 14.0; S 14.1; T 09.3; T 91.3 ir kai yra tetraplegija, esant ASIA–A, B, C tipo pažeidimui C2–C5 lygyje, ir tracheostoma ir/ar pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija.

Papildyta punktu:

Nr. V-988, 2009-12-03, Žin., 2009, Nr. 146-6506 (2009-12-10), i. k. 1092250ISAK000V-988

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-988, 2009-12-03, Žin., 2009, Nr. 146-6506 (2009-12-10), i. k. 1092250ISAK000V-988

 

II. Vaikų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkOS APRAŠAS

 

5. Atsižvelgdamos į praėjusių metų sergamumą ir neįgalumo struktūrą bei indikacijų sąrašus, teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) sudaro sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, teikiančiomis medicininės reabilitacijos paslaugas.

6. ASP įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo registruoja asmenis, kuriems skirta medicininė reabilitacija, specialiai tam tikslui skirtame žurnale.

7. Ūmiu ligos periodu, nesant kontraindikacijų, nuo pirmų gydymo dienų pradedamos teikti pirmojo etapo paslaugos stacionarinėje arba ambulatorinėje (jei medicininės reabilitacijos paslaugos ar pavienės nemedikamentinio gydymo procedūros yra prieinamos pagal gyvenamąją vietą) asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Apie paslaugų reikalingumą, vadovaudamiesi pirmojo reabilitacijos etapo specialiaisiais reikalavimais, sprendžia fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Gydantis (šeimos) gydytojas privalo vienam iš vaiko atstovų pagal įstatymą ir (arba) vaikui nuo 16 metų suteikti informaciją apie galimybę gauti sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas medicininės reabilitacijos paslaugas ar pavienes nemedikamentinio gydymo procedūras. Apie suteiktą informaciją gydantis (šeimos) gydytojas pažymi medicinos dokumentuose. Vienas iš vaiko atstovų pagal įstatymą ir (arba) vaikas nuo 16 metų patvirtina parašu, kad gavo pirmiau minėtą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

8. Jei biosocialinių funkcijų sutrikimai po ūmaus susirgimo periodo neišnyksta, po pirmojo etapo paslaugų skiriamos antrojo arba trečiojo reabilitacijos etapo paslaugos. Apie medicininės reabilitacijos paslaugų tęstinumą vieną iš vaiko atstovų pagal įstatymą ir (arba) vaiką nuo 16 metų informuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Apie suteiktą informaciją fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas pažymi medicinos dokumentuose. Vienas iš vaiko atstovų pagal įstatymą ir (arba) vaikas nuo 16 metų patvirtina parašu, kad gavo pirmiau minėtą informaciją.

Į reabilitaciją ligoniai siunčiami iš stacionarinių ar ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

9. Antrojo arba trečiojo reabilitacijos etapo paslaugas, suteikus pirmojo reabilitacijos etapo paslaugas, skiria fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Atsižvelgdamas į fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendaciją ir siųsdamas pacientą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl antrojo arba trečiojo reabilitacijos etapo paslaugų, ligos istorijos epikrizėje ir išraše iš medicininių dokumentų, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972, Nr. 105) (toliau – forma Nr. 027/a), gydantis (šeimos) gydytojas pažymi diagnozę ir TLK-10-AM kodą, pirmuoju reabilitacijos etapu suteiktas paslaugas, jų skaičių, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo nurodytą funkcinės būklės įvertinimą, rekomendacijas ir antrojo arba trečiojo reabilitacijos etapo ir paslaugų skyrimo motyvus. Antrasis reabilitacijos etapas skiriamas iš karto po ambulatorinio gydymo, kai yra atitinkamas biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis, ar po gydymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. TLK dešimčiai dienų išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją. Į medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančias ASP įstaigas pacientai privalo atvykti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo stacionarinio gydymo ir pirmojo reabilitacijos etapo baigimo dienos, t. y. nuo formos Nr. 027/a ir epikrizės išrašymo dienos. Jeigu pacientui antrasis reabilitacijos etapas yra indikuotinas vėliau, konkrečią datą nurodo siunčiantysis gydytojas. Antrojo etapo pradžios data turi būti nurodyta formoje Nr. 027/a ir epikrizėje. Jeigu pacientas atvyksta į medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą vėliau, šios įstaigos gydytojų konsultacinė komisija turi įvertinti reabilitacijos tikslingumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

Nr. V-668, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 88-4213 (2011-07-15), i. k. 1112250ISAK000V-668

Nr. V-879, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5648 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-879

 

10. Trečiojo reabilitacijos etapo paslaugas po antrojo reabilitacijos etapo paslaugų pagal ambulatorinės reabilitacijos specialiuosius reikalavimus skiria antrajame etape medicininės reabilitacijos paslaugas teikiantis gydytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

11. Už asmenų siuntimą, nedarbingumo pažymėjimų išdavimo pagrįstumą atsako gydantis gydytojas.

12. Skyrus stacionarines ar ambulatorines reabilitacijos paslaugas, pildomas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir suteikiama informacija apie atitinkamo profilio paslaugas teikiančias įstaigas (padalinius). Kartu pildoma pažyma medicininės reabilitacijos paslaugai gauti (forma Nr. 070/a-LK), kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Forma Nr. 070/a-LK elektroniniu būdu per informacinę sistemą pateikiama TLK.

Stacionarinė reabilitacija (sveikatos grąžinamasis gydymas), atsižvelgiant į vaiko interesus, gali būti skiriama ir tada, kai dėl socialinių sąlygų nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją (socialiai remtina šeima, vaikas yra ikimokyklinio amžiaus ar gyvena vietovėje, kurioje nėra ASP įstaigos, teikiančios ambulatorinės reabilitacijos paslaugas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

Nr. V-879, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5648 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-879

 

13. Per informacinę sistemą gavusi pažymą medicininei reabilitacijos paslaugai gauti (formą Nr. 070/a-LK), TLK šią pažymą parengusiai ASP įstaigai pateikia pranešimą apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos išlaidas (jei skiriama stacionarinė reabilitacija – formą Nr. 2011T, jei ambulatorinė reabilitacija – formą Nr. 2000) arba pranešimą apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos išlaidas (forma Nr. 2011N).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-879, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5648 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-879

 

14. Pakartotinę ir palaikomąją reabilitaciją kelis kartus (esant indikacijų) per tuos pačius kalendorinius metus skiria fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vadovaudamasis medicininės reabilitacijos įstaigos, teikusios reabilitacijos paslaugas antruoju reabilitacijos etapu, rekomendacijomis.

Gydantis (šeimos) gydytojas medicinos dokumentuose turi pažymėti, kokios paslaugos buvo suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei nurodyti jų skyrimo motyvus. Tai turi būti pažymėta ir išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

15. Palaikomąją reabilitaciją namuose skiria fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Gydantis (šeimos) gydytojas medicinos dokumentuose turi pažymėti, kokios paslaugos buvo suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei nurodyti jų skyrimo motyvus. Tai turi būti pažymėta ir išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-988, 2009-12-03, Žin., 2009, Nr. 146-6506 (2009-12-10), i. k. 1092250ISAK000V-988

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

16. Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija skiriama be pirmojo medicininės reabilitacijos etapo.

161. Palaikomoji reabilitacija namuose skiriama po antrojo medicininės reabilitacijos etapo. Palaikomąją reabilitaciją namuose teikia ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

Papildyta punktu:

Nr. V-988, 2009-12-03, Žin., 2009, Nr. 146-6506 (2009-12-10), i. k. 1092250ISAK000V-988

 

17. Esant indikacijų skirti ir (ar) tęsti reabilitaciją ir vienam iš vaiko atstovų pagal įstatymą ir (arba) vaikui nuo 16 metų nesutikus, tai turi būti pažymėta medicininiuose dokumentuose ir patvirtinta vieno iš vaiko atstovų pagal įstatymą ir (arba) vaiko nuo 16 metų bei gydančio gydytojo parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

18. Priimanti pacientą ASP įstaiga turi patikrinti jo asmens tapatybę. Jei pacientui turi būti teikiamos stacionarinės reabilitacijos paslaugos, ASP įstaiga turi patikrinti, ar TLK dėl šio asmens per informacinę sistemą pateikė pažymą, patvirtinančią paciento teisę į medicininės reabilitacijos išlaidų kompensavimą PSDF lėšomis (formą Nr. 2011T), ir informacinėje sistemoje ją susieti su forma Nr. 066/a-LK. Jei pacientui turi būti teikiamos ambulatorinės reabilitacijos paslaugos, jis arba jį lydintis asmuo privalo pateikti formą Nr. 2000.

Visais atvejais pacientas arba jį lydintis asmuo privalo pateikti išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a). Elektroninį nedarbingumo pažymėjimą medicininės reabilitacijos laikotarpiu tęsia įstaigos gydytojas, vadovaudamasis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 (Žin., 2005, Nr. 83-3078, Nr. 134; 2010, Nr. 89-4740).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-668, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 88-4213 (2011-07-15), i. k. 1112250ISAK000V-668

Nr. V-879, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5648 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-879

 

19. Jeigu pažeidžiama atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarka ar pacientui skiriama medicininė reabilitacija esant kontraindikacijų, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios medicininės reabilitacijos paslaugas, vadovas per 5 darbo dienas nuo paciento atvykimo dienos apie tai informuoja pacientą siuntusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovą, TLK, vieną iš vaiko atstovų pagal įstatymą ir (arba) vaiką nuo 16 metų, ir pacientas grąžinamas jį atsiuntusiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

20. Medicininės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga išsamų išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) perduoda pirminės sveikatos priežiūros gydytojui, prie kurio pacientas prisirašęs.

21. Atskiri šiuose reikalavimuose pagal TLK–10–AM nenumatyti atvejai, įvertinus indikacijas, paslaugų rūšį, trukmę ir slaugos ypatumus turi būti patvirtinti gydytojų konsiliumo. Apie priimtą sprendimą gydantis gydytojas informuoja TLK ir suderina dėl medicininės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

Nr. V-668, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 88-4213 (2011-07-15), i. k. 1112250ISAK000V-668

 

22. Vaikai iki 8 metų turi teisę vykti į medicininės reabilitacijos įstaigas lydimi slaugančio asmens. Į medicininės reabilitacijos įstaigas vykstančius kelis tos pačios šeimos vaikus lydi tik vienas slaugantis asmuo. Vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai galėtų būti lydimi slaugančio asmens, jei vaikui yra nustatytas neįgalumas arba gydytojų konsultacinė komisija (toliau tekste – GKK) nustatė, kad reikalinga slauga dėl adaptacijos ar elgesio sutrikimų, dėl sunkių centrinės ar periferinės nervų sistemos, atramos-judamojo aparato pažeidimų, traumų, operacijų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

Nr. V-668, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 88-4213 (2011-07-15), i. k. 1112250ISAK000V-668

 

23. Vaikai, kuriems diagnozuoti emocijų ir elgesio sutrikimai su agresija prieš save ir kitus, gydomi asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugas ir turinčiose licenciją teikti medicininės reabilitacijos paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

231. Vegetacinės būklės vaikams medicininės reabilitacijos paslaugos neskiriamos. Jiems turėtų būti skiriamos paliatyviosios pagalbos paslaugos.

Papildyta punktu:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

III. medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo BendrŲjŲ reikalavimŲ APRAŠAS

 

24. Reabilitacijos II ir Pakartotinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

24.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

24.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

24.1.2. vaikų slaugytojo ir vaikų ligų gydytojo.

24.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

24.2.1. kineziterapijos;

24.2.2. ergoterapijos;

24.2.3. fizioterapijos;

24.2.4. socialinio darbuotojo;

24.2.5. psichologinės pagalbos;

24.2.6. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą;

24.2.7. funkcinės būklės įvertinimo;

24.2.8. dietinio gydymo;

24.2.9. ligonio ir jo artimųjų mokymo.

24.3. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos (vaikų neurologo, urologo, kardiologo, chirurgo bei kt.) gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

24.4. Stacionarinės reabilitacijos (Reabilitacijos II ir Pakartotinės reabilitacijos) paslaugas teikia specialistai:

24.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

24.4.2. vaikų ligų gydytojas;

24.4.3. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti ar vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

24.4.4. kineziterapeutas;

24.4.5. vaikų slaugytojas;

24.4.6. ergoterapeutas;

24.4.7. psichologas (psichoterapeutas);

24.4.8. socialinis darbuotojas;

24.4.9. logopedas (esant indikacijų).

24.2.10. logopedo terapijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

25. Reabilitacijos III paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

25.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

25.1.1. reanimacijos ir intensyviosios terapijos, šios paslaugos teikiamos vadovaujantis Reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugų (reanimacijos I–2) teikimo vaikams sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 128-4644), 7.1, 7.2, 7.5, 7.10, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.10, 12, 13 punktais. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, dirbantys medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose neteikiamos reanimacijos II ir reanimacijos III paslaugos, iki 2009 m. gruodžio 31 d. ir vėliau ne rečiau kaip kas penkeri metai turi išklausyti ne mažiau kaip 18 valandų reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo tobulinimosi kursą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir gauti pažymėjimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

25.1.2. klinikinės fiziologijos (elektrokardiografija ir kt.);

25.1.3. laboratorijos (klinikinės, biochemijos, bakteriologijos)*;

25.1.4. radiologijos (magnetinio rezonanso tomografija, kompiuterinė tomografija, sonoskopija)*;

25.1.5. konsultantų (vaikų neurologo, vaikų chirurgo ir kitų vaikų gydytojų specialistų)*.

25.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

25.2.1. kineziterapijos;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

25.2.2. ergoterapijos;

25.2.3. fizioterapijos;

25.2.4. socialinio darbuotojo;

25.2.5. psichologinės pagalbos;

25.2.6. funkcinės būklės vertinimo;

25.2.7. klinikinės fiziologijos (EMG, EEG, cistoskopija, ekskretorinės urogramos, kompiuterinė spirometrija, fibrobronchoskopija, fibrogastroduodenoskopija)*;

25.2.8. konsultantų (gydytojo anesteziologo reanimatologo, gydytojo neurochirurgo, gydytojo vaikų pulmonologo, gydytojo vaikų endokrinologo, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo, gydytojo vaikų hematologo, gydytojo dietologo, ortopedinės technikos specialisto);

25.2.9. laboratorijos (imunologijos)*;

25.2.10. dietinio gydymo;

25.2.11. paciento ir jo artimųjų mokymo.

25.2.12. logopedo terapijos.

Papildyta punktu:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

25.3. Ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

25.4. Stacionarinės reabilitacijos (Reabilitacija III) paslaugas teikia specialistai:

25.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

25.4.2. vaikų slaugytojas;

25.4.3. vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

25.4.4. kineziterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

25.4.5. ergoterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

25.4.6. psichologas (psichoterapeutas);

25.4.7. socialinis darbuotojas;

25.4.8. logopedas (esant indikacijų).

26. Sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

26.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

26.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

26.1.2. vaikų slaugytojo ir vaikų ligų gydytojo.

26.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

26.2.1. kineziterapijos;

26.2.2. ergoterapijos;

26.2.3. fizioterapijos;

26.2.4. psichologinės pagalbos;

26.2.5. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą;

26.2.6. funkcinės būklės įvertinimo;

26.2.7. dietinio gydymo;

26.2.8. ligonio ir jo artimųjų mokymo.

26.2.9. logopedo terapijos.

Papildyta punktu:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

26.3. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

26.4. Stacionarinės sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugas teikia specialistai:

26.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

26.4.2. vaikų ligų gydytojas;

26.4.3. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti ar vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

26.4.4. kineziterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

26.4.5. vaikų slaugytojas;

26.4.6. ergoterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

26.4.7. psichologas (psichoterapeutas);

26.4.8. logopedas (esant indikacijų).

27. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

27.1. Teikiamos paslaugos:

27.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

27.1.2. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo;

27.1.3. kineziterapijos;

27.1.4. ergoterapijos;

27.1.5. fizioterapijos;

27.1.6. socialinio darbuotojo;

27.1.7. psichologinės pagalbos;

27.1.8. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą;

27.1.9. funkcinės būklės įvertinimo;

27.1.10. ligonio ir jo artimųjų mokymo.

27.1.11. logopedo terapijos.

Papildyta punktu:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

27.2. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

27.3. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

27.3.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

27.3.2. vaikų ligų gydytojas;

27.3.3. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti ar vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

27.3.4. kineziterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

27.3.5. socialinis darbuotojas;

27.3.6. ergoterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

27.3.7. psichologas (psichoterapeutas);

27.3.8. logopedas (esant indikacijų).

28. Palaikomosios reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

28.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

28.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

28.1.2. vaikų slaugytojo ir vaikų ligų gydytojo;

28.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

28.2.1. kineziterapijos;

28.2.2. ergoterapijos;

28.2.3. fizioterapijos;

28.2.4. socialinio darbuotojo;

28.2.5. psichologinės pagalbos;

28.2.6. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą;

28.2.7. funkcinės būklės įvertinimo;

28.2.8. dietinio gydymo;

28.2.9. ligonio ir jo artimųjų mokymo.

28.2.10. logopedo terapijos.

Papildyta punktu:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 

28.3. Ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos paūmėjus ligai ar išryškėjus kitos ligos simptomams gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

28.4. Palaikomosios reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

28.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

28.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

28.4.3. vaikų slaugytojas;

28.4.4. kineziterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

28.4.5. socialinis darbuotojas;

28.4.6. ergoterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

28.4.7. psichologas (psichoterapeutas);

28.4.8. logopedas (esant indikacijų).

29. Nemedikamentinio gydymo paslaugos arba pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose nustatytus reikalavimus:

29.1. Teikiamos paslaugos:

29.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

29.1.2. kineziterapijos (įskaitant masažą);

29.1.3. ergoterapijos;

29.1.4. fizioterapijos;

29.1.5. psichologinės pagalbos;

29.1.6. logopedo.

29.2. Ortopedinės paslaugos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

29.3. Pavienes nemedikamentinio gydymo arba pavienės medicininės reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

29.3.1. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti ar vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

29.3.2. kineziterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

29.3.3. ergoterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

29.3.4. psichologas (psichoterapeutas);

29.3.5. logopedas.

30. * gali būti sudaromos sutartys su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl šių paslaugų teikimo.

31. Palaikomoji reabilitacija namuose:

31.1. tai trijų valandų trukmės paslauga, susidedanti iš trijų procedūrų, teikiama tris kartus per savaitę;

31.2. kiekviena procedūra turi trukti ne trumpiau kaip 60 minučių. Procedūras atlieka skirtingų profesinių kvalifikacijų specialistai;

31.3. teikiama nepertraukiamai visą paciento gyvenimą;

31.4. palaikomosios reabilitacijos paslaugas namuose teikia šie specialistai:

31.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (ne rečiau kaip 2 k. per metus);

31.4.2. kineziterapeutas;

31.4.3. ergoterapeutas;

31.5. teikiamos procedūros:

31.5.1. kineziterapijos;

31.5.2. masažo;

31.5.3. ergoterapijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-425, 2010-05-12, Žin., 2010, Nr. 58-2843 (2010-05-20), i. k. 1102250ISAK000V-425

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu
Nr. V-50

 

Išlaidų sanatoriniam (ANTIRECIDYVINIAM) gydymui kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkOS APRAŠAS. Vaikų atrankos ir siuntimo į sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigas tvarkOS APRAŠAS. vaikų Sanatorinio (ANTIRECIDYVINIO) gydymo bendrŲjŲ reikalavimŲ APRAŠAS. vaikų Sanatorinio (ANTIRECIDYVINIO) gydymo specialiŲjŲ reikalavimŲ APRAŠAS

 

I. Išlaidų sanatoriniam gydymui kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkOS APRAŠAS. Vaikų atrankos ir siuntimo į sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigas tvarkOS APRAŠAS

 

1. Specializuotoms vaikų sanatorinio gydymo paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (padaliniams), atitinkančioms sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bendruosius ir specialiuosius reikalavimus ir turinčioms licenciją šiai veiklai bei sudariusioms šių paslaugų teikimo sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (toliau – TLK), už paslaugas apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Apdraustiesiems skiriamas tik vienas sanatorinio gydymo kursas per vienerius kalendorinius metus.

2. Sanatorinis gydymas indikuotinas ligoniams, sergantiems lėtinėmis ligomis. Sanatoriniam gydymui ligonius siunčia gydantis gydytojas.

3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo registruoja asmenis, kuriems skirtas sanatorinis gydymas, specialiai tam tikslui skirtame žurnale. Už ligonių siuntimą atsako ligonius gydantis gydytojas.

4. Skyrus sanatorinį gydymą, pildomas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurio įrašai patvirtinami gydančio gydytojo ir skyriaus vedėjo parašais bei įstaigos antspaudu, taip pat pildoma pažyma medicininei reabilitacijos paslaugai gauti (forma Nr. 070/a-LK), kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Forma Nr. 070/a-LK pateikiama TLK elektroniniu būdu per informacinę sistemą. Jei vaikui reikalinga slauga ir jis vyksta kartu su lydinčiu asmeniu, tai būtina pažymėti išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažymoje medicininei reabilitacijos paslaugai gauti (forma Nr. 070/a-LK).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-879, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5648 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-879

 

5. Per informacinę sistemą pateikus pažymą medicininei reabilitacijos paslaugai gauti (forma Nr. 070/a-LK), TLK išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą PSDF lėšomis (forma Nr. 2011T).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-879, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5648 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-879

 

6. Sanatorinio gydymo paslaugas teikiančios įstaigos (skyriai) išsamų išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) perduoda pirminės sveikatos priežiūros gydytojui, prie kurio pacientas prisirašęs.

7. 90 proc. bazinės sanatorinio gydymo kainos kompensuojama vaikams iki 7 metų ir asmenims iki 18 metų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

II. vaikų sanatorinio (ANTIRECIDYVINIO) gydymo BendrŲjŲ reikalavimŲ APRAŠAS

 

8. Sanatorinio gydymo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose keliamus reikalavimus:

8.1. būtinoji medicinos pagalba (visą parą);

8.2. vaikų slaugytojo ir vaikų ligų gydytojo (visą parą);

8.3. balneoterapijos;

8.4. peloidoterapijos;

8.5. kineziterapijos;

8.6. fizioterapijos;

8.7. psichologinės pagalbos;

8.8. dietinio gydymo;

8.9. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą.

9. Sanatorinio gydymo paslaugas teikia specialistai:

9.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

9.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti, ar vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

9.3. kineziterapeutas;

9.4. Neteko galios nuo 2008-04-02

Punkto naikinimas:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin. 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

9.5. psichologas (psichoterapeutas).

 

III. vaikų sanatorinio (ANTIRECIDYVINIO) gydymo SpecialiŲjŲ reikalavimŲ APRAŠAS

 

Sanatorinio gydymo indikacijos – ligos, išvardytos pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija).

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos.

Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Paūmėjus gretutiniam susirgimui būtina užtikrinti reikiamo antrinio lygio specialisto konsultaciją.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Nervų sistemos ligos

Nervų šaknelių ir rezginių ligos G 54–G 55

Migrena G 43

Autonominės vegetacinės nervų sistemos ligos G 90

Recidyvuojanti ligos eiga,

Ne mažiau 2 ligos paūmėjimai per kalendorinius metus

18

Epilepsija G 40.0–8

Po paūmėjimo praėjus ne mažiau kaip 1,5–2 mėn. arba remisijos fazėje

18

Judamojo-atramos aparato pažeidimai

Miozitas M 60

Po paūmėjimo per kalendorinius metus

18

Sinovitas ir tenosinovitas M 65

Po paūmėjimo praėjus ne mažiau kaip 1,5–2 mėn. arba remisijos fazėje

18

Sąnario kontraktūra M 24.5

Kai yra II ir didesnio laipsnio funkcijos nepakankamumas

18

Lėtinis osteomielitas M 63.3–6

Kai nereikia chirurginio gydymo

18

Jaunatvinis artritas M 08; M 09

Po paūmėjimo praėjus ne mažiau kaip 1,5–2 mėn. arba remisijos fazėje

18

Kraujotakos sistemos ligos

Mitralinio vožtuvo nesandarumas arba stenozė I 05

Esant ne didesniam kaip I laipsnio kraujotakos nepakankamumui

18

Hipotenzija I 95

Diagnozavus kardiologui

18

Somatoforminė autonominė disfunkcija (širdies neurozė) F 45.3

 

18

Kvėpavimo sistemos ligos

Bronchų astma J 45

Persistuojanti įvairaus sunkumo eiga, sumažėjus proceso aktyvumo rodikliams; po paūmėjimo praėjus ne mažiau kaip 1,5–2 mėn. arba remisijos fazėje

18

Užsitęsęs ar recidyvuojantis bronchitas arba lėtinė obstrukcinė plaučių liga

J 20

J 44 (16 metų ir vyresni vaikai)

Sergant daugiau kaip 3 kartus per metus; po paūmėjimo praėjus ne mažiau kaip 1,5–2 mėn. arba remisijos fazėje

18

Endokrininės ligos

Cukrinis diabetas E 10

Kompensuotas

18

Nutukimas E 66

II–III laipsnio

18

Virškinimo sistemos ligos


Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa K 22.1; K 25–K 28

Recidyvuojanti ligos eiga. Paūmėjimas per kalendorinius metus; po paūmėjimo praėjus ne mažiau kaip 1,5–2 mėn. arba remisijos fazėje 

18

Lėtinis gastritas K 29

Pirminė diagnozė patvirtinta FEGDS

18

Opinis kolitas, Crohn’o liga K 50–K 51

 

18

Dirgliosios žarnos sindromas K58

 

18

Tulžies pūslės ir kepenų latakų diskinezija K 82.8

 

18

Funkciniai žarnų sutrikimai K 59

 

18

Gastroezofaginio refliukso liga K 21

 

18

Išmatų nelaikymas R 15

 

18

Inkstų ligos

Šlapimo nelaikymas (naktinė enurezė) R 32

Recidyvuojanti ligos eiga.

Paūmėjimas per kalendorinius metus

 

Šlapimo pūslės neuromuskulinė disfunkcija N 31; N 39.3–4

 

18

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Potrauminis sindromas F 07.2

Recidyvuojanti eiga.

Paūmėjimas per kalendorinius metus

18

Tikai F 95

18

Neorganinė enurezė F 98.0

18

Neorganinė enkoprezė F 98.1

18

Mikčiojimas F 98.5

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F 40–F 48

18

Ausų, nosies, gerklų ligos

Lėtinis sinusitas J 32

 

18

Vazomotorinis ir alerginis rinitas J 30

 

18

Akių ligos

Akomodacijos ir refrakcijos sutrikimai H 52.5–6

 

18

Miopija (trumparegystė) H 52.1

I–II laipsnis

18

Konverguojantis lydimasis žvairumas H 50.0

 

18

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-668, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 88-4213 (2011-07-15), i. k. 1112250ISAK000V-668

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 8 d.

įsakymu Nr. V-1043

 

medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo SpecialiŲJŲ reikalavimŲ APRAŠAS

 

I. MEDICININĖS REABILITACIJOS BENDROSIOS KONTRAINDIKACIJOS

 

1. Įvairios kilmės dažnai besikartojantis arba gausus kraujavimas, didelė anemija, kai Hb yra mažiau nei 80g/l.

2. Ūmios infekcinės ligos.

3. Visų tuberkuliozės formų aktyvioji stadija A 15.0–1; A 15.5; A 15.7–9.

4. IV klinikinės grupės onkologinės ligos.

5. III laipsnio kvėpavimo funkcijos nepakankamumas.

6. Febrilus karščiavimas arba neaiškios kilmės subfebrilus karščiavimas.

7. Dekompensuotos būklės arba sunkūs gretutiniai susirgimai, trukdantys 2–3 val. per dieną aktyviai dalyvauti reabilitacijos programoje.

Pastabos: Esant trečio laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumui, dėl gretutinių susirgimų gali būti skiriama medicininė reabilitacija įstaigose, kuriose atliekama hemodializė.

 

II. VAIKŲ NERVŲ SISTEMOS LIGOS

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Tarpslankstelinių diskų spondilolistezės, stuburo stenozės M 50–M 51; M 43.1; M 48.0; G 95.2.

2. Intrakranijiniai sužalojimai S 06.

3. Po nugaros smegenų pažeidimų, operacijų T 09.3; S 14.0; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; S 34.3; M 48.0.

4. Po nugaros smegenų kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų G 95.0–2.

5. Po meningito, encefalito, mielito, cerebrinio ir spinalinio arachnoidito, epidurito G 02.0; G 03–G 04; A 84; A 85; A 87; A 89; B 02.1; B 02.2; G 80–G 83; G 95.2; G 00.

6. Cerebrovaskulinės ligos I 60–I 64.

7. Centrinės nervų sistemos (toliau – CNS) sužalojimų ir cerebrovaskulinių ligų padariniai T 90.5; I 69.0–8.

8. Demielinizuojančios nervų sistemos ligos G 35; G 37.

9. Polineuropatija G 60–G 63.

10. Degeneracinės nervų ir raumenų ligos G 10–G 13; G 23; G 24; G 70–G 71.

11. Mielopatija G 99.2.

12. Smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių navikai C 70–C 72.

13. Po galvos ir nugaros smegenų ir jų dangalų auglių, abscesų bei cistų pašalinimo D 32; D 33; G 06; G 93.0; D 16.6; C 41.2.

14. Vaikų amžiaus paralyžiai G 80–G 83.

15. CNS uždegiminių ligų padariniai G 09.

16. Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Q 02–Q 05.

17. Intrakranijinė hipertenzija G 93.2; encefalopatija G 93.4.

18. Veidinio nervo ligos G 51.0–9.

19. Nervų sužalojimas peties ir žasto srityje S 44.

20. Hidrocefalija G 91.

21. Nervų šaknelių ir rezginių ligos G 54.0; G 54.1; G 54.2.

22. Tuneliniai sindromai G 56; G 57.0; G 57.2.

23. Epilepsija G 40.0–8.

24. Praeinantys smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai G 45.

25. Kraujagyslinis galvos skausmas G 44.1

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: teikiant medicininės reabilitacijos paslaugas iš viso skiriama 10 procedūrų; teikiant nemedikamentinio gydymo paslaugas procedūrų skaičius priklauso nuo indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje arba asmens sveikatos istorijoje, kurių formos patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972; 1999, Nr. 105) (toliau – forma Nr. 003/a ar forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos esant indikacijų, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: specialus pedagoginis ugdymas, medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos.

Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų neurologas, gydytojas dietologas ir kt. esant indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Cerebrinis paralyžius, kiti paralyžiaus sindromai* G 80–G 83

Bartelio indeksas 30 ir mažiau balų

30

Bartelio indeksas 35–60 balų

24

Bartelio indeksas 65–75 balai

22

Nugaros smegenų pažeidimai*

G 95.0–2; S 14.0–1;

S 24.0–1; S 34.1; T 09.3

Bartelio indeksas 55–75 balai

40

Po galvos smegenų pažeidimų*

A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1; B 02.2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32–D 33;

G 00; G 02.0; G 03; G 04; G 06; G 09; G 93.0; I 60–I 64; I 69.0; S 06; T 90.5

Bartelio indeksas 35–45 balai

48

Bartelio indeksas 50–60 balų

40

Bartelio indeksas 65–75 balai

30

Tarpslankstelinių diskų ligos M 50–M 51, M43.1; M 48.0; G 95.2

Bartelio indeksas 75 ir mažiau balų

24

Kraujagyslinės mielopatijos, polineuropatija, mielopatija, paveldimos nervų ir raumenų ligos* G 60–G 63; G 95.1; G 99.; G 10–G 13; G 23; G 24; G 70; G 71

Bartelio indeksas 75 ir mažiau balų

24

Demielizuojančiosios CNS ligos * G 35; G 37

Su motorikos ir psichinės veiklos sutrikimais

24

Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Q 02–Q 05

Su motorikos ir psichinės veiklos sutrikimais

24

Nervų sužalojimas S 74.0–1; S 14.3; S 44.0–2; S 44.7; S 84.1; S 84.7

Po mikrochirurginių galūnių operacijų, kai bent vienos raumenų grupės jėga mažesnė nei 3 balai

24

Nervų sužalojimas peties ir žasto srityje S 44

Esant atskirų nervų parezei, sutrikus apsitarnavimo funkcijai

24

*– esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl galvos ir nugaros smegenų pažeidimų bei jų padarinių, daugybinių kaulų lūžimų ir judamojo aparato susirgimų asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, ergoterapija – 9 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 4 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų. Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugas arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

2. Reabilitacija III

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 15 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 8 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos, logopedo terapija – 5 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: specialus pedagoginis ugdymas, medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 2, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų neurologas, gydytojas neurochirurgas, vaikų intensyviosios terapijos gydytojas, gydytojas urologas, gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas kraujagyslių chirurgas, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, gydytojas vaikų kardiologas, gydytojas vaikų pulmonologas, gydytojas vaikų gastroenterologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Po galvos smegenų pažeidimų* A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1; B 02.2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32–D 33; G 00; G 02.0; G 03; G 04; G 06; G 09; G 93.0; I 60–I 64; I 69.0; S 06; T 90.5

Bartelio indeksas 30 balų ir mažiau, Mini Mental Test (MMT) 11–30 balų (jei MMT neįmanoma testuoti dėl sensomotorinės afazijos, ligonis turi vykdyti komandas).

54

Cerebrinis paralyžius, kiti paralyžiaus sindromai* G 80–G 83 

Po korekcinių ortopedinių klubų, stuburo, galūnių operacijų kai Bartelio indeksas 40 balų ir mažiau

45

Nugaros smegenų pažeidimai*:

 

 

Kaklinės dalies nugaros smegenų sužalojimas G 95.0–2; S l4.0–1;

Tetraplegija esant ASIA – A, B, C tipo pažeidimui

70

Tetraplegija esant ASIA D tipo pažeidimui

60

Krūtininės ir juosmeninės dalies nugaros smegenų sužalojimas G 95.0–2; S 24.0–1; S 34.0–1;

Paraplegija esant ASIA – A, B, C tipo pažeidimui

70

Krūtininės ir juosmeninės dalies nugaros smegenų sužalojimas G 95.0–2; S 24.0–1; S 34.0–1; Arklio uodegos sužalojimas S 34.3

Paraplegija esant ASIA D tipo pažeidimui, kai Bartelio indeksas ne daugiau kaip 50 balų

45

Polineuropatijos, degenaricinės nervų ir raumenų ligos*

G 12; G 60–G 63; G 70–G 71

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 50 balų

54

*- esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl nugaros smegenų pažeidimų bei jų padarinių, daugybinių kaulų lūžimų ir judamojo aparato susirgimų asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu vienam ligoniui per 10 darbo dienų teikiamos paslaugos: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

3. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 4 procedūros, 1 psichologo konsultacija ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1 (esant indikacijų), funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų neurologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Po galvos smegenų pažeidimų

A 84–A 85; A 87; A 89;

B 02.1; B 02.2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32–D 33; G 06;

G 93.0; G 03; G 04; G 09; G 00; I 60–I 64; I 69.0; S 06; T 90.5

Bartelio indeksas 80 balų ir daugiau

22

Cerebrinis paralyžius ir kt. paralyžiaus sindromai G 80–G 83

Bartelio indeksas 80 balų ir daugiau

22

Nugaros smegenų pažeidimai*

G 95.0–2; S 14.0–1; S 24.0–1; S 34.1; T 09.3

Bartelio indeksas 80 balų ir daugiau

22

Tarpslankstelinių diskų spondilolistezės, stuburo stenozės M 50–M 51; M 43.1; M 48.0; G 95.2

Bartelio indeksas 80 ir daugiau balų; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

Kraujagyslinės mielopatijos, polineuropatija, mielopatija, paveldimos nervų ir raumenų ligos

G 95.1; G 60–G 63; G 99.2;

G 10–G 13; G 23; G 70–G 71; G 24

Bartelio indeksas 80 ir daugiau balų

22

Hidrocefalija

G 91

Bartelio indeksas 80 ir mažiau balų

22

Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Q 02–Q 05

Bartelio indeksas 80 ir daugiau balų

22

Intrakranijinė hipertenzija G 93.2

Bartelio indeksas 80 ir daugiau balų

20

Encefalopatija G 93.4

Bartelio indeksas 80 ir daugiau balų; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

Nervų šaknelių ir rezginių ligos G 54.0; G 54.1; G 54.2

Esant pakenktų nervų tempimo simptomų, kai bent dviejų raumenų grupės jėga 4 balai ir mažiau

22

Veidinio nervo ligos G 51.0–9

Kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

20

Tuneliniai sindromai G 56; G 57.0; G 57.2

Esant judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimams; kai Bartelio indeksas mažiau nei 80 balų, modifikuotas Keitelio indeksas iki 36 balų; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

20

Epilepsija G 40.0–8

Esant kompensuotai traukulių eigai; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

20

Praeinantys smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai G 45

Kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

20

Kraujagyslinis galvos skausmas G 44.1

Kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

20

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. V-668, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 88-4213 (2011-07-15), i. k. 1112250ISAK000V-668

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: socialinis ugdymas, medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos.

Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas ir kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų neurologas ir kt., esant indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Po galvos smegenų pažeidimų C 70.0; C 71; C 72.2–8; C 72.8; D 32–D 33; G 09; I 60–I 64; I 69.0–4; S 06.2–8; T 90.5

 

16

Paveldimos nervų ligos, polineuropatija, mielopatijos, paveldimos nervų ir raumenų ligos G 10–G 13; G 23; G 60–G 63; G 24; G 70–G 71; G 95.1; G 99.2

 

16

Cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai

G 80–G 83

 

16

Veidinio nervo ligos G 51

Po botulino injekcijų skiriama 2 kartus per savaitę

16 apsilankymų

Nervų šaknelių ir rezginių ligos G 54.0; G 54.1; G 54.2

 

16

Nervų sužalojimas peties ir žasto srityje S 44

 

16

Neuropatija, tarpslankstelinių diskų spondilolistezės, stuburo stenozės M 50–M 51; M 43.1; M 48.0; G 95.2

 

16

Tuneliniai sindromai G 56; G 57.0; G 57.2

 

16

Praeinantys smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai G 45

 

16

Kraujagyslinis galvos skausmas G 44.1

 

16

Epilepsija G 40.0–G 40.8

 

16

Hidrocefalija G 91

 

16

Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Q 02–Q 05

 

16

Intrakranijinė hipertenzija G 93.2

 

16

Encefalopatija G 93.4

 

16

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. V-668, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 88-4213 (2011-07-15), i. k. 1112250ISAK000V-668

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Palaikomoji reabilitacija

Šios reabilitacijos kurso metu vienam ligoniui per 10 darbo dienų teikiamos paslaugos: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Po galvos smegenų pažeidimų

A 84–85; A 87; A 89; B 02.1–2;

C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32–D 33; G 09; G 93.0; I 69.0;  T 90.5

 

Cerebrinis paralyžius, kiti paralyžiaus sindromai*

G 80–G 83

Po nugaros smegenų pažeidimų

C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 33.4; G 95.0-2; M 43.1; M 48.0; T 91.3

 

Polineuropatija, mielopatija, paveldimos nervų ir raumenų ligos

G 60–G 63; G 95.1; G 99.2; G 10–G 13; G 23; G 70; G 71

 

Demielizuojančiosios CNS ligos

G 35; G 37

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, baigę pakartotinę reabilitaciją, kai Bartelio indeksas 90 balų ir mažiau

20

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. V-668, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 88-4213 (2011-07-15), i. k. 1112250ISAK000V-668

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA NAMUOSE

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

Encefalitas, mielitas, encefalomielitas G 04

Kitos nugaros smegenų ligos G 95

Mielopatija G 99.2 sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (stuburo piktybiniai navikai C 41.2; nugaros smegenų dangalų piktybiniai navikai C 70.1; nugaros smegenų piktybiniai navikai C 72.0; stuburo gerybiniai navikai D 16.6; nugaros smegenų dangalų gerybiniai navikai D 32.1; nugaros smegenų gerybiniai navikai D 33.4; spondilolistezė M 43.1; stuburo stenozė M 48.0)

Kaklinės dalies nugaros smegenų sutrenkimas ir pabrinkimas S 14.0

Kiti ir nepatikslinti nugaros smegenų kaklinės dalies sužalojimai S 14.1

Nugaros smegenų sužalojimas, lygis nepatikslintas T 09.3

Nugaros smegenų sužalojimo padariniai T 91.3

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, baigę antrąjį medicininės reabilitacijos etapą, kai yra tetraplegija, esant ASIA–A, B, C tipo stuburo smegenų pažeidimui C2–C5 lygyje, ir tracheostoma ir (ar) pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija

Trijų valandų trukmės paslauga, susidedanti iš trijų procedūrų, teikiama tris kartus per savaitę. Kiekviena procedūra turi trukti ne trumpiau kaip 60 minučių. Procedūras atlieka skirtingų profesinių kvalifikacijų specialistai. Paslauga teikiama nepertraukiamai visą paciento gyvenimą.

 

III. VAIKŲ ATRAMOS-JUDAMOJO APARATO PAŽEIDIMAI

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Įgimtos kaulų ir raumenų sistemos formavimosi ydos ir įgimtos bei įgytos deformacijos Q 65; Q 66; Q 67.5; Q 68–Q 70; Q 72; Q 76; Q 78; M 20; M 21.0; M 21.1; M 21.7; M 22; M 23–M 25; M 40; M 41; M 42; M 43; M 45–M 48; M 54.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-668, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 88-4213 (2011-07-15), i. k. 1112250ISAK000V-668

 

2. Kaulo vientisumo pažeidimas M 84; M 85.

3. Cerebrinis paralyžius G 80–G 83. 

4. Osteomielitas M 86; M 87.

5. Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai S 12; S 13.3; S 22; S 32; S 42.2–7; S 49.7; S 52.0–7; S 72; S 82; S 83.7; S 86.0; T 02.     

6. Nudegimai T 20–T 25; T 27; T 29; T 34–T 35; T 95.0; T 95.1–4; T 95.8; T 95.9.

7. Po sąnarių operacijų (artroplastikos, osteotomijos, artrodezės ir kt.) M 15–M 17; M 19; M 05; M 75; S 72.

8. Po mikrochirurginių operacijų S 74.0–1; S 14.3; S 44.0–2; S 44.7; S 84.1; S 84.7; S 68; S 78; S 88; S 58; S 48; S 98.

9. Po galūnių amputacijos T 11.6; T 13.6; T 05.0–6; Y 83.5; Z 89.1–9; Q 71; Q 72.

10. Kaulų ir sąnarių kremzlių augliai C 40–C 41; D 16.

11. Infekcinės artropatijos M 00–M 03.

12. Jaunatvinis artritas M 08–M 09.

13. Trauminė artropatija M 12.5.

14. Kitas artritas M 13; M 06.

15. Sisteminės jungiamojo audinio ligos (su atramos-judėjimo aparato pažeidimu) M 30–M 35.

16. Hemofilinė artropatija M36.2, D66–D 68.

17. Peties pažeidimai, entezopatijos, minkštųjų audinių ligos M 75–M 77; M 79; S 43; S 46. Krūvių sukeltos minkštųjų audinių ligos M 70.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-668, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 88-4213 (2011-07-15), i. k. 1112250ISAK000V-668

 

18. Mezotelinių ir minkštųjų audinių navikai C 45–C 49; D 21.

19. Stuburo ir šlaunikaulio galvutės jaunatvinės osteochondropatijos M 42.0; M 91.1.

20. Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M 91.0; M 91.8; M 92.5–8; M 93.0; M 93.2.

21. Funkciniai implantai Z 47.0; Z 47.8; Z 96.9; Z 96.8.

22. Lokali skleroderma L 94.0.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1 (esant indikacijų), funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas reumatologas, gydytojas dietologas (esant indikacijų) ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Keleto kūno sričių lūžimai* T 02

Keitelio indeksas mažiau kaip 70 balų (Modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų)

Kai yra sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipotrofija, yra gretimų sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų)

24

Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai, dauginiai peties, mentės, kelio sąnario struktūrų, kulninės (Achilo) sausgyslės traumos ir lūžimai, dauginiai kaklo išnirimai S 12; S 13.3; S 22; S 32*; S 42.2– 7; S 49.7; S 52.0–7; S 72*; S 82; S 83.7; S 86.0

22

Funkciniai implantai Z 47.0; Z 47.8; Z 96.9; Z 96.8

Keleto kūno sričių lūžimai* T 02

Keitelio indeksas 70 ir daugiau balų (Modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 30 balų)

Kai yra sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipotrofija, yra gretimų sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų)

20

Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai dauginiai peties, mentės, kelio sąnario struktūrų, kulninės (Achilo) sausgyslės traumos ir lūžimai, dauginiai kaklo išnirimai S 12; S 13.3; S 22; S 32*; S 42.2– 7; S 49.7; S 52.0–7; S 72*; S 82; S 83.7; S 86.0

Funkciniai implantai Z 47.0; Z 47.8; Z 96.9; Z 96.8

Keleto kūno sričių trauminės amputacijos T 05.0–6

Galūnių amputacija T 11.6; Y 83.5

Galūnių netektis Z 89.1– 8

Ligonių paruošimas pirminiam gydomajam protezavimui (bigių formavimas), mokymas naudotis protezu

30

Osteomielitas M 86; M 87

Po stacionarinio gydymo

30

Įgimtos kaulų ir raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos* Q 65; Q 66; Q 67.5–8; Q 68; Q 69; Q 70;

Redukcinės anomalijos* Q 71; Q 72; Q 76; Q 77; Q 78; Q 79;

Galūnių įgytos deformacijos* M 20–M 22; M 23–M 25

Įgimta dauginė artrogripozė* Q 74.3

Po operacinio gydymo: Keitelio indeksas 75 ir mažiau balų

(Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai)

30

Nudegimai

T 20–T25; T 29; T 95

2B–3 laipsnio nudegimas (po stacionarinio gydymo)

24

Kaulų ir sąnarių kremzlių augliai C 40–C 41; D 16

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

24

Progresuojanti skoliozė (vaikų idiopatinė) M 41

Kai yra patvirtinta rentgenologiškai, COBB kampas 30 laipsnių ir daugiau arba po operacinio gydymo

24

Juvenilinė stuburo osteochondrozė M 42.0

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai; kai yra patvirtinta radiolginiais tyrimais; esant kifozei

30

Šlaunikaulio galvutės jaunatvinė osteochondropatija M 91.1

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai arba po operacinio gydymo

60

Spondiliolistezė M 43.1

Po operacinio gydymo

24

Jaunatvinis artritas* M 08–M 09

Hemofilinė artropatija (D 66–D 68) M 36.2

Infekcinės artropatijos M 00–M 03

Trauminė artropatija M 12.5

Kitas artritas M 13; M 06

Sisteminės jungiamojo audinio ligos (su atramos-judamojo aparato pažeidimu) M 30–M 35

Keitelio indeksas ne daugiau kaip 75 balai (arba modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai)

24

Mezotelinių ir minkštųjų audinių navikai C 40-C 41; C 45–C 49; D16; D 21

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

24

Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos* M 91.0; M 91.8; M 92.5–8; M 93.0; M 93.2; M93.8

Keitelio indeksas ne daugiau kaip 75 balai (arba modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai) arba po operacinio gydymo

24

Trauminė amputacija S 48; S 58; S 68; S 78; S 88; S 98

 

22

Galūnių amputacijos Q 71; Q 72; T 11.6; T 05.0–6; Y 83.5; Z 89.1–8

Ilgalaikis protezavimas, pirmą kartą po gydomojo protezavimo

22

Keičiant protezą

16

*- esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl nugaros smegenų pažeidimų bei jų padarinių, daugybinių kaulų lūžimų ir judėjimo aparato susirgimų asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu vienam ligoniui per 10 darbo dienų teikiamos paslaugos: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos.

Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1 (esant indikacijų), funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

2. Reabilitacija III

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 15 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, 1 socialinio darbuotojo konsultacija (esant indikacijų), logopedo terapija – 4,3 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: specialus pedagoginis ugdymas, medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos.

Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 2, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų neurologas, gydytojas neurochirurgas, vaikų intensyvios terapijos gydytojas, gydytojas urologas, gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas kraujagyslių chirurgas, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, gydytojas vaikų kardiologas, gydytojas vaikų pulmonologas, gydytojas vaikų gastroenterologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Keleto kūno sričių lūžimai * T 02

Šlaunikaulio lūžis* S 72

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 50 balų

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 20 balų

35

Osteochondrodisplazijos* Q 77; Q 78

Įgimtos kaulų bei raumenų formavimosi ydos* Q 79

Po sudėtingų ortopedinių operacijų, kai Bartelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų, modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 16 balų

35

Įgimta klubo sąnario deformacija* Q 65

Po sudėtingų ortopedinių operacijų, kai Bartelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų, modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 16 balų

35

Kaulų ir sąnarių kremzlių piktybiniai navikai C 40; C 41; D 16.2–3; D 16.6; D16.8

Metastaziniai kaulų ir kaulų čiulpų piktybiniai navikai C 79.5

Po chirurginio ir (ar) spindulinio ar chemoterapinio gydymo, kai Bartelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų, modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 20 balų

35

*- esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl nugaros smegenų pažeidimų bei jų padarinių, daugybinių kaulų lūžimų ir judėjimo aparato susirgimų, asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu vienam ligoniui per 10 darbo dienų teikiamos paslaugos: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

3. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 1 psichologo konsultacija ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, bendrasis tyrimas ir kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas reumatologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Įgimtos kaulų – raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos Q 65; Q 66; Q 67.5–8; Q 68

Galūnių įgytos deformacijos M 20; M 21.0–1; M 21.7; M 22–M 24

Redukcinės anomalijos Q 76; Q 78;

Įgimta dauginė artrogripozė Q 74.3

Keitelio indeksas daugiau kaip 75 balai (Modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 36 balai)

22

Progresuojanti skoliozė (vaikų idiopatinė) M 41

Kai yra patvirtinta radiologinias tyrimais, Cobb kampas 15–29 laipsniai; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

Jaunatvinė (juvenilinė) osteochondrozė M 42.0

Kai yra patvirtinta radiologiniais tyrimais

22

Nudegimai

T 20–T25; T 29; T 95

2A laipsnio nudegimas (po stacionarinio gydymo)

22

Infekcinės artropatijos M 00–M 03

Jaunatvinis artritas M 08–M 09

Trauminė artropatija M 12.5

Kitas artritas M 13; M 06

Stuburo ir šlaunikaulio galvutės jaunatvinės osteochondropatijos M 42.0; M 91.1.

Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M 91.0; M 91.8; M 92.5–8; M 93.0; M 93.2; M93.8

Keitelio indeksas daugiau kaip 75 balai (arba modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 36 balai); kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

Hemofilinė artropatija D 66–D 68; M 36.2

Keitelio indeksas 80 ir daugiau balų (arba modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 36 balai);

ir kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

Minkštųjų audinių ligos, sukeltos krūvio M 70

Peties pažeidimai, entezopatijos, minkštųjų audinių ligos M 75–M 77; M 79

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 85 balai arba modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

Sąnarinės kontraktūros (po traumų, operacijų) M 24.5; M 25.8

 

22

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. V-668, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 88-4213 (2011-07-15), i. k. 1112250ISAK000V-668

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas reumatologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Kifozė M 40

Skoliozė M 41

Dorsalgija M 54

Girnelės išnirimas M 22

 

16

Įgimtos kaulų-raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos

Q 65; Q 66; Q 67.5–8; Q 68; Q 69; Q 70

Galūnių įgytos deformacijos

M 21.0–1; M 21.7

Redukcinės anomalijos

Q 71; Q 72; Q 76; Q 78;

Galūnių įgytos deformacijos

M 20–M 22; M 23–M 25;

S 43; S 46

Įgimta dauginė artrogripozė

Q 74.3

Kai nustatyta raumenų hipotrofija, susilpnėjusi raumenų jėga, yra sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų)

16

Hemofilinė artropatija M36.2; D 66; D 67; D 68

 

16

Jaunatvinis artritas M 08–M 09

Sąnarių kontraktūros M 24.5; M 25.8

Infekcinė artropatija M 00–M 03

Trauminė artropatija M 12.5

Kitas artritas M 13; M 06

Kai nustatyta raumenų hipotrofija, susilpnėjusi raumenų jėga, yra sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų)

16

Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M 42.0; M 91.0–1; M 91.8; M 92.5–8; M 93.0; M 93.2

 

16

Ilgųjų kaulų, stuburo slankstelių, dauginiai peties, mentės, kelio sąnario struktūrų, kulninės (Achilo) sausgyslės traumos ir lūžimai, dauginiai kaklo išnirimai S 12; S 13.3; S 22; S 32; S 42.2–7; S 49.7; S 52.0–7; S 72; S 82; S 83.7; S 86.0

Kai yra sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipotrofija, yra gretimų sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų)

16

Lokali skleroderma L 94.0

 

16

Nudegimai T 20–T25; T 29; T 95

 

16

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. V-668, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 88-4213 (2011-07-15), i. k. 1112250ISAK000V-668

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Palaikomoji reabilitacija

Šios reabilitacijos kurso metu vienam ligoniui per 10 darbo dienų teikiamos paslaugos: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Keleto kūno sričių lūžimai T 02

Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai S 32; S 72

Įgimtos kaulų ir raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos Q 66; Q 68; Q 69; Q 70

Redukcinės anomalijos Q 71; Q 72; Q 76; Q 78

Galūnių įgytos deformacijos M 20–M 22; M 23–M 25

Jaunatvinis artritas M 08–M 09

Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M 91.0; M 91.8; M 92.5–8; M 93.0; M 93.2

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

IV. VAIKŲ KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Kardiomiopatijos I 42–I 43.

2. Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q 20–Q 28; I 05–I 08.5.

3. Ūmus reumatas I 00, I 02.

4. Pirminė (esencialinė) hipertenzija I 10.

5. Nereumatinės etiologijos endokarditai, perikarditai, miokarditai I 30; I 31; I 33; I 40; I 41.

6. Širdies ritmo sutrikimai po chirurginio ir stacionarinio gydymo (paroksizminė tachikardija, AV pilnutinė blokada) I 47; I 44.2; I 45.6.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 2 procedūros, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 4 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,7, biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, EKG – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų kardiologas, gydytojas reumatologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Kardiomiopatijos I 42; I 43

Esant II klasės kraujotakos nepakankamumui

22

Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q 20–Q 28; I 05–I 08.5

Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas didesnis kaip I laipsnio iki 6 mėn.

Po širdies ir kraujagyslių operacijų (iki 2 mėn.). Po širdies persodinimo operacijų C 38.0; C 45.2; D 15.1; S 26; Z 95; Z 94.1

Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas didesnis kaip I laipsnio

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterpija – 2 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 4 procedūros, 1 psichologo konsultacija ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,7, EKG – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų kardiologas, gydytojas reumatologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Kardiomiopatijos I 42; I 43

Esant I klasės kraujotakos nepakankamumui; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q 20 –Q 28; I 05–I 08.5

Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas ne didesnis kaip I laipsnio, iki 6 mėn.

18

Širdies ritmo sutrikimai (paroksizminė tachikardija, priešlaikinio sujaudinimo sindromas) po chirurginio ir stacionarinio gydymo I 47; I 45.6

Visiška AV blokada I 44.2

Po chirurginio arba medikamentinio gydymo

Po stimuliatoriaus implantavimo

18

Nereumatinės etiologijos ūmus perikarditas I 30; I 31

Ūmus ir poūmis endokarditas I 33

Ūmus miokarditas I 40

Miokarditas, sergant kt. ligomis I 41

 

18

Pirminė (esencialinė) hipertenzija I 10

Ir kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Ūmus reumatas (be širdies pažeidimo ir su širdies pažeidimu, reumatinė chorėja) I 00–I 02

 

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 1 psichologo konsultacija ir (arba) užsiėmimas, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: EKG – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų kardiologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Pirminė (esencialinė) hipertenzija I 10

 

16

Kardiomiopatijos I 42–I 43

 

16

 

V. VAIKŲ KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

 

1. Pneumonijos J 12–J 18.

2. Bronchų astma J 45.

3. Brochektazinė liga J 47.

4. Po plaučių operacijų J 85–J 86.

5. Užsitęsęs obstrukcinis bronchitas J 20; J 44.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-668, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 88-4213 (2011-07-15), i. k. 1112250ISAK000V-668

 

6. Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E 84.0.

7. Intersticinės plaučių ligos J 84.

8. Kvėpavimo organų navikai C 30–C 39; D 02.1–D 02.4; D 14.2; D 15.

9. Lėtinė respiracinė liga, pasireiškusi perinataliniu periodu P 27.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 16 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų pulmonologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Kvėpavimo organų navikai C 30–C 39; D 02.1–4; D 14.2; D 15

Po operacinio, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

22

Pneumonija J10.0; J 12–J 18

Sunkios arba vidutinio sunkumo eigos pneumonija su buvusiu ūminio kvėpavimo nepakankamumu arba sergant pneumonija 2 ir daugiau kartų per metus

22

Bronchinė astma J 45

Sunki arba vidutinio sunkumo eiga po paūmėjimo

22

Bronchektazės J 47

Sunki arba vidutinio sunkumo eiga po paūmėjimo

22

Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E84.0

Sunki arba vidutinio sunkumo eiga po paūmėjimo

22

Apatinių kvėpavimo takų pūlingi ir nekroziniai pakitimai J 85–J 86

Po operacinio gydymo

22

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų pulmonologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Pneumonija J 12–J 18

Lengvos eigos segmentinė arba bronchopneumonija

18

Bronchinė astma J 45

Lengva persistuojanti eiga po paūmėjimo; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Obstrukcinės plaučių ligos

J 20

J 44 (16 metų ir vyresni vaikai)

Užsitęsus kosuliui ilgiau kaip 6 savaites; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Bronchektazės J 47

Lengva eiga po paūmėjimo; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E 84.0

Lengva eiga po paūmėjimo; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Lėtinė respiracinė liga, pasireiškusi perinataliniu periodu P 27

Sumažėjus proceso aktyvumo rodikliams po paūmėjimo; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. V-668, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 88-4213 (2011-07-15), i. k. 1112250ISAK000V-668

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS etapas

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 1 psichologo konsultacija ir (arba) užsiėmimas, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų pulmonologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius, išliekant objektyviems klinikiniams požymiams, gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Obstrukcinės plaučių ligos J 20

Išliekant objektyviems klinikiniams požymiams

16

Bronchų astma J 45

Išliekant objektyviems klinikiniams požymiams

16

Bronchektazės J 47

Išliekant objektyviems klinikiniams požymiams

16

Apatinių kvėpavimo takų pūlingi ir nekroziniai pakitimai J 85–J 86

Išliekant objektyviems klinikiniams požymiams

16

Pneumonijos J 12–J 18

Išliekant objektyviems klinikiniams požymiams

16

Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E 84

Išliekant objektyviems klinikiniams požymiams

16

 

VI. Vaikų endokrininės ligos

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Nuo insulino priklausomas cukrinis diabetas E 10.

2. Vidutinio sunkumo tirotoksikozė arba po radikalaus gydymo E 05.

3. Tiroiditai, pasižymintys vidutinio sunkumo skydliaukės funkcijos sutrikimais E 06.

4. Vidutinio sunkumo hipoparatirozė E 20.

5. Subkompensacijos fazės hiperparatirozė E 21.

6. Kitos hipotirozės (subkompensacijos fazės) E 03.

7. Pooperacinė hipotirozė (subkompensacijos fazės) E 89.0.

8. Pirminis antinksčių žievės nepakankamumas E 27.1.

9. Pooperacinis antinksčių žievės nepakankamumas E 89.6.

10. Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas E 25.

11. Kušingo sindromas E 24.

12. Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai E 23.

13. Skydliaukės ir kitų vidinės sekrecijos liaukų navikai C 73–C 76; D 35.

14. Nutukimas E 66.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Antrasis MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 7 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminiai kraujo tyrimai – 2, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų endokrinologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Nuo insulino priklausomas cukrinis diabetas E 10

Ilgiau nei 2 savaites užsitęsęs glikemijos nestabilumas arba svyruojantis insulino poreikis arba glikolizuotas HbA1C daugiau nei 6,5 procento

18

Skydliaukės ir kitų vidinės sekrecijos liaukų navikai C 73–C 76; D 35

Po operacinio, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

18

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų endokrinologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Sunki ir vidutinio sunkumo tirotoksikozė E 05

Tiroiditai, pasižymintys vidutinio sunkumo skydliaukės funkcijos sutrikimais E 06

Kita hipotirozė E 03

Pooperacinė hipotirozė E 89.0

Nėra skydliaukės ir tropinių hormonų pusiausvyros

 

Subkompensuota

18

Vidutinio sunkumo hipoparatirozė E 20

Hiperparatirozė (subkompensuota) E 21

Subkompensuota

18

Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas E 25

Pooperacinis antinksčių žievės nepakankamumas E 89.6

Pirminis antinksčių žievės nepakankamumas E 27.1

Hipofizės hipofunkcija ir kiti sutrikimai E 23

Kušingo sindromas E 24

Subkompensuota

18

Nutukimas E 66

Kai kūno masės indeksas yra 85 procentilės ir daugiau

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS reabilitacijos etapas

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 0,6, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų endokrinologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Subkompensuotas cukrinis diabetas E 10

Glikolizuotas HbAc1 mažiau kaip 6 proc. 

16

Kita hipotirozė E 03

Nestabili hormonų pusiausvyra

16

Lengva tirotoksikozė E 05

 

16

Tiroiditas E 06

 

16

Pirminis antinksčių žievės nepakankamumas E 27.1

 

16

Vidutinio sunkumo hipoparatirozė E 20

Ca++, P pusiausvyros nestabilumas

16

Hiperparatirozė (subkompensuota) E 21

 

16

Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas E 25

Nestabili hormonų pusiausvyra

16

Kušingo sindromas E 24

 

16

Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai E 23

 

16

Nutukimas E 66

Kai kūno masės indeksas yra mažesnis nei 85 procentilės

16

 

VII. Vaikų virškinimo sistemos ligos

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Po skrandžio rezekcijos, po tulžies pūslės pašalinimo, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo K 25–K 28; K 40–K 46; K 55; K 56.1–5; K 80–K 85; K 91.2.

2. Kepenų transplantacija Z 94.4.

3. Virškinimo organų navikai C 15–C 26; C 45; C 48; D 10–D 13; D 19; D 20.

4. Virusiniai hepatitai B 15–B 17.

5. Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa K 22.1; K 25–K 28.

6. Erozinis gastritas K 29.0.

7. Nepatikslintas ryškus baltymų ir energinių medžiagų trūkumas (ryškus vaikų kūno masės netekimas ar nepakankamas didėjimas – daugiau kaip 20 proc.) E 43.

8. Opinis kolitas, Krono liga K 50–K 51.

9. Ūmus pankreatitas K 85.

10. Erozinis ezofagitas, gastritas, duodenitas K 20; K 29.0; K 29.8.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, ergoterapija – 5 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų gastroenterologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Virškinimo organų navikai C 15–C 26; C 45; C 48; D 10–D 13; D 19; D 20

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

22

Persodintos kepenys Z 94.4

 

22

Žarnų kraujagyslių ligos K 25–K 28; K 55

Paralyžinis žarnų nepraeinamumas K 56.1–5

Tulžies akmenligė, cholecistitas K 80-85; K 91.2

Po operacinio gydymo

22

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų gastroenterologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa K 22.1; K 25–K 28

Endoskopiškai patvirtinus opos lokalizaciją

18

Išvaržos K 40–K 46

Po operacinio gydymo laparotominiu būdu arba po laparoskopijos metu atliktų operacijų su komplikacijomis

18

Virusiniai hepatitai B 15–B 17

Vidutinė ar sunki eigos forma su astenijos požymiais

18Erozinis ezofagitas, gastritas, duodenitas K 20; K 29.0; K 29.8

Endoskopiškai patvirtinus diagnozę

18

Ūmus pankreatitas K 85

Užsitęsusi vidutinio sunkumo ligos eiga

18

Opinis kolitas, Krono liga K 50–K 51

 

18

Nepatikslintas ryškus baltymų ir energetinių medžiagų trūkumas (ryškus vaikų kūno masės netekimas ar nepakankamas didėjimas) E 43

Daugiau kaip 20 proc.

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų gastroenterologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos opa K 22.1; K 25–K 28

Endoskopiškai patvirtinus diagnozę

16

Nepatikslintas ryškus baltymų ir energetinių medžiagų trūkumas (ryškus vaikų kūno masės netekimas ar nepakankamas didėjimas) E 43

 

16

Opinis kolitas, Krono liga K 50–K 51

 

16

Virškinimo organų navikai C 15–C 26; C 45; C 48; D 10–D 13; D 19–D 20

 

16

 

VIII. Vaikų inkstų ligos

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Persodintas inkstas Z 94.0.

2. Inkstų nepakankamumas N 17; N 18.

3. Tubulointersticinis nefritas N 10–N 12.

4. Inkstų ir šlapimo takų akmenys, obstrukcinė ir refliuksinė uropatija (po operacinio gydymo) N 13; N 20–N 21.

5. Glomerulų ligos N 00; N 03–N 05.

6. Hipertenzinė inkstų liga, antrinė hipertenzija I 12; I 15.

7. Šlapimą išskiriančių organų navikai (po operacijos, spindulinio ir chemoterapinio gydymo) C 60–C 68; D 09.0–D 09.1; D 29–D 30.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija taikomos arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 10 procedūrų, fizioterapija – 8 procedūros, 3 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1,5, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų nefrologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Šlapimą išskiriančių organų navikai C 60–C 68; D 09.0–D 09.1; D 29–D 30

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

24

Inkstų nepakankamumas N 17

II–III laipsnio funkcijos nepakankamumo

24

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 0,3, bendrasis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų nefrologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Hipertenzinė inkstų liga I 12

Antrinė hipertenzija I 15

1. Hipertenzija, kuriai esant reikia dažnos kontrolės ir kompleksinio gydymo

2. Pradiniai laikini inkstų funkcijos sutrikimo požymiai

18

Inkstų nepakankamumas N 17–N 18

Vidutinio laipsnio sutrikimai: hipertenzija, šarmų ir rūgščių balanso sutrikimas, elektrolitų balanso sutrikimas, nestabili diurezė, plazmos kreatininas daugiau kaip 110 µmol/l

18

Persodintas inkstas Z 94.0

 

18

Obstrukcinė ir refliuksinė uropatija N 13

Po operacinio gydymo

18

Šlapimo organų akmenligė N 20–N 21

Po operacinio gydymo

18

Glomerulų ligos N 00; N 03–N 05

Pirmą kartą nustačius diagnozę ir po paūmėjimo

18

Inkstų kanalėlių intersticinės ligos N 10–N 12

Pirmą kartą nustačius diagnozę ir po paūmėjimo

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų nefrologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Lėtinis inkstų nepakankamumas N 18

Fizinio vystymosi atsilikimas

16

Šlapimą išskiriančių organų navikai C 60–C 68; D 09.0–D 09.1; D 29–D 30

 

16

Glomerulų ligos N 00; N 03–N 05

 

16

Hipertenzinė inkstų liga I12

Antrinė hipertenzija I 15

 

16

Inkstų kanalėlių intersticinės ligos N 10–N 12

 

16

 

IX. VAIKŲ PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

 

1. Bipolinis afektinis sutrikimas F 31.3–7.

2. Depresinis epizodas F 32–F 34.

3. Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F 40–F 48; F 50; F 51; F 53.

4. Potrauminis sindromas F 07.2.

5. Specifinis motorinės funkcijos ir mišrūs raidos sutrikimai F 82–F 83.

6. Hiperkineziniai sutrikimai F 90.

7.Psichologinės raidos, elgesio ir emocijų sutrikimai F 80.0–9; F 81.0–9; F 83; F 94.0; F 98.5; F 98.6.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 5 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 5 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų ir paauglių psichiatras arba vaikų neurologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Specifinis motorinės funkcijos ir mišrūs raidos sutrikimai F 82–F 83

Esant motorikos kalbos ir psichinės veiklos sutrikimams (vaikams iki 3 m. amžiaus)

24

Depresinis epizodas F 32.0–F 34

Po stacionarinio gydymo

22

Potrauminis sindromas F 07.2

Po vaikų ir paauglių psichiatro arba neurologo konsultacijos

22

Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 3 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų ir paauglių psichiatras, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Neorganiniai miego sutrikimai F 51

Bipolinis afektinis sutrikimas F 31.3–7

Depresinis epizodas F 32.0–F 34

Užsitęsusi eiga,

dalinės remisijos stadija, nėra psichozės simptomų

22

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F 40–F 48

Kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

Nervinė anoreksija F 50.0

Po vaikų ir paauglių psichiatro arba neurologo konsultacijos

22

Specifinis motorinės funkcijos ir mišrūs raidos  sutrikimai F 82–F 83

Esant motorikos, kalbos ir psichinės veiklos sutrikimams (vaikams nuo 3 m. amžiaus)

22

Hiperkineziniai sutrikimai F 90

Su kalbos, psichikos ir motorikos sutrikimais (Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų)

22

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 5 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų ir paauglių psichiatras, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Nervinė anoreksija F 50.0

 

16

Specifinis motorinės funkcijos ir mišrūs raidos sutrikimai F 82–F 83

 

16

Potrauminis sindromas F 07.2

Po vaikų ir paauglių psichiatro arba neurologo konsultacijos

16

Hiperkineziniai sutrikimai F 90

Su kalbos, psichikos ir motorikos sutrikimais (Bartelio indeksas daugiau 80 balų)

16

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F 40–F 48

 

16

 

X. VAIKŲ AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

 

1. Po nosies, ausų, gerklų operacijų J 38.1; J 34.2; J 38.0; J 39; H 80; H 74.4.

2. Ūmus kochlearinis neuritas H 93.3.

3. Klausos funkcijos sutrikimas (ūmus kurtumas, prikurtimas) H 90; H 91.

4. Navikai C 00–C 14; D 02.0; D 14.

5. Nosies sinusų cista ir mukocelė J 34.1. Nosies pertvaros iškrypimas J 34.2. Kiti nosies sinusų ir nosies pažeidimai J 34.8.

6. Ūmus sinusitas J 01.

7. Ūmus serozinis vidurinis otitas H 65.0.

8. Rijimo, kalbos ir balso sutrikimai R 13; R 47.0–1; R 47.8; R 48.0; R 49.0–2; R 49.8.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 9 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, surdotechnikos pritaikymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,5, biocheminis kraujo tyrimas – 0,4, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas otorinolaringologas, dietologas ir kt.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Klausos nervo pažeidimai H 93.3

Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 40–54 decibelai

22

Konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas* H 90

Kitos kilmės prikurtimas (ototoksinis, staigus idiopatinis ir kt.)* H 91

Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 40–54 decibelai

22

Lūpos, burnos ertmės ir ryklės navikai C 00–C 14

Gerklų navikai D 02.0

Vidurinės ausies, nosies ertmės, pridėtinių ančių ir gerklų (gerybiniai) navikai D 14

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

22

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 2 m. po neįgalumo pripažinimo dėl šių susirgimų, asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu vienam ligoniui per 10 darbo dienų teikiamos paslaugos: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 9 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, surdotechnikos pritaikymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų. Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 5 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,3, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas otorinolaringologas, dietologas ir kt.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Nosies sinusų cista ir mukocelė J 34.1

Nosies pertvaros iškrypimas J 34.2

Kiti nosies sinusų ir nosies pažeidimai J 34.8

Užsitęsęs gydymas dėl komplikacijų ar po operacijų

18

Ūmus sinusitas J 01

Užsitęsusi eiga, kai klinikiniai reiškiniai išlieka daugiau kaip 2 savaitės; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Ūmus serozinis vidurinis otitas H 65.0

Užsitęsus eigai, kai po 2 savaičių gydymo kondicinis klausos pakenkimas ne mažiau kaip 15 decibelų oro kaulo tarpui; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Klausos nervo pažeidimai H 93.3

Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 16–39 decibelų; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas, surdotechnikos pritaikymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas otorinolaringologas ir kt.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas

Kitos kilmės prikurtimas (ototoksinis, staigus idiopatinis ir kt.) H 90–H 91

 

16

Ūmus sinusitas J 01

Užsitęsusi eiga

16

Ūmus serozinis vidurinis otitas H 65.0

Užsitęsusi eiga

16

Klausos nervo pažeidimai H 93.3

Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 40–54 decibelų

16

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Palaikomoji reabilitacija

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 3 procedūros, 9 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 3 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas, surdotechnikos pritaikymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas H 90

Kitos kilmės prikurtimas (ototoksinis, staigus idiopatinis ir kt.) H 91

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

XI. Vaikų akių ligos

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Po operacinio akių traumų gydymo S 05.

2. Po tinklainės atšokimo operacijų H 33.

3. Katarakta po operacinio gydymo H 26; Q 12.

4. Po stiklakūnio operacinio gydymo H 43.

5. Ūmus aklumas H 53; H 54.

6. Žvairumas (po operacinio gydymo) H 50.0.

7. Regos nervo neuritas H 46.

8. Akies nudegimai T 26.

9. Iridociklitas H 20.

10. Užpakalinis ciklitas H 30.2.

11. Keratitas H 16.

12. Akių navikai C 69; D 09.2; D 31.

13. Ragenos ligos H 18.

14. Glaukoma H 40.

15. Regos nervo atrofija H 47.2.

16. Degeneracinė trumparegystė H 44.2.

17. Akomodacijos sutrikimai H 52.5; progresuojanti trumparegystė H 52.1.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 4 procedūros, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 8 procedūros, 4 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: oftalmologas, dietologas ir kt.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Aklumas ir silpnas regėjimas* H 53.0; H 54

Ūmus aklumas, silpnaregystė

22

Akių navikai C 69; D 31

Po chirurginio ir (ar) specifinio gydymo

22

Akies ir akiduobės sužalojimas S 05

1. Uždegiminės akies būklės

2. Kraujosruvos į vidines akies terpes

3. Padidėjęs akispūdis

22

Tinklainės atšokimai ir plyšiai H 33

Po operacinio gydymo

22

Ragenos ligos H 18

Po keratoplastikos

22

Glaukoma H 40

Po operacinio gydymo

22

Kataraktos H 26, Q 12

Po operacinio gydymo

22

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 2 m. po neįgalumo pripažinimo dėl šių susirgimų, asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 4 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų. Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 3 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas –  0,3,  funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: oftalmologas, dietologas ir kt.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Akiduobės uždegimai, celiulitai, H 05.0; H 05.1

Uždegiminės akies būklės

18

Ašarų liaukų uždegimai H 04.0

Uždegiminės akies būklės

18

Tinklainės atšokimai ir plyšiai H 33

Vieną kartą metuose

18

Iridociklitas H 20

Po stacionarinio gydymo

18

Užpakalinis ciklitas H 30.2

Po stacionarinio gydymo

18

Keratitas H 16

Po stacionarinio gydymo

18

Ragenos ligos H 18

Po stacionarinio gydymo

18

Regos nervo neuritas H 46

Po stacionarinio gydymo

18

Glaukoma H 40

Vieną kartą metuose

18

Regos nervo atrofija H 47.2

Akipločio pokyčiai; blogėjanti rega; vieną kartą metuose

18

Degeneracinė trumparegystė H 44.2

Blogėjanti rega; vieną kartą metuose

18

Kataraktos H 26, Q 12

Vieną kartą metuose

18

Stiklakūnio ligos H 43

1. Pakartotinis kraujavimas į stiklakūnį

2. Padidėjęs akispūdis

Vieną kartą metuose

18

Žvairumas H 49; H 50

Vieną kartą metuose

18

Akomodacijos sutrikimai H 52.5

Vieną kartą metuose

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS Reabilitacijos etapas

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 4 procedūros, masažas – 3 procedūros, fizioterapija – 8 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: oftalmologas ir kt.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Aklumas ir silpnas regėjimas H 53.0; H 54

 

16

Akies ir akiduobės sužalojimas S 05

1. Uždegiminės akies būklės

2. Kraujosruvos į vidines akies terpes

3. Padidėjęs akispūdis

16

Tinklainės atšokimai ir plyšiai H 33

1. Priekinio segmento išemija

2. Implanto atmetimas

3. Numatoma pakartotinė operacija

4. Vidinių akies dangalų aseptinis uždegimas

16

Glaukoma H 40

1. Nedidelė kraujosruva priekinėje akies kameroje

2. Uždegiminės reakcijos pooperaciniame periode

16

Kataraktos H 26; Q 12

1. Dalinės kraujosruvos į vidines akies terpes

2. Lęšių masių liekanos

16

Stiklakūnio ligos H 43

1. Pakartotinis kraujavimas į stiklakūnį

2. Padidėjęs akispūdis

16

Akių augliai D 09.2; D 31; C 69

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

16

Keratitas H 16

 

16

Ragenos ligos H 18

 

16

Regos nervo neuritas H 46

 

16

Regos nervo atrofija H 47.2

Akipločio pokyčiai; blogėjanti rega

16

Degeneracinė trumparegystė H 44.2

Blogėjanti rega

16

Žvairumas H 50

 

16

Akomodacijos sutrikimai (pirmą kartą nustačius akomodacijos nepakankamumą) H 52.5

 

16

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Palaikomoji reabilitacija

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 3 procedūros, 3 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Aklumas ir silpnas regėjimas H 53.0; H 54

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

XII. VAIKŲ ODOS LIGOS

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Atopinis dermatitas L 20.

2. Žvynelinė liga L 40.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedamos taikyti pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 20 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas dermatovenerologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Atopinis dermatitas L 20

Kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

Žvynelinė liga L 40

Kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas dermatovenerologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Atopinis dermatitas L 20

 

16

Žvynelinė liga L 40

 

16

 

XIII. Vaikų kraujo ir limfos ligos

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Limfoleukozė C 91; mieloleukozė C 92.

2. Ne Hodžkino limfoma ir Hodžkino liga C 81–C 83.

3. Po kaulų čiulpų transplantacijos Z 94.8.

4. Histocitozės ir histocitoziniai sindromai* D 76.

5. Aplazinė ir kitos anemijos* D 60–D 64.

6. Hemolizinė anemija* D 55–D 59.

7. Krešėjimo defektai ir kitos hemoraginės būklės D 65–D 69.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, 6 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų hematologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Limfoleukozė* , mieloleukozė* C 91; C 92

Po operacinio bei intensyvaus spindulinio, chemoterapinio ar hormoninio gydymo su fizinių ir psichinių funkcijų sutrikimu

24

Ne Hodžkino limfoma ir Hodžkino liga* C 81–C 83

 

24

Histocitozės ir histocitoziniai sindromai* D 76

 

24

Aplazinė ir kitos anemijos* D 60–D 64

 

24

Hemolizinė anemija* D 55–D 59

Po splenektomijos ir imunosupresinio gydymo

24

Persodinti kaulų čiulpai* Z 94.8

6 mėn. laikotarpiu po transplantacijos

24

Krešėjimo defektai ir kitos hemoraginės būklės D 65–D 69

 

24

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu vienam ligoniui per 10 darbo dienų teikiamos paslaugos: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, 7 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: : bendrasis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Palaikomoji reabilitacija

Šios reabilitacijos kurso metu vienam ligoniui per 10 darbo dienų teikiamos paslaugos: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 12 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Limfoleukozė, mieloleukozė, poūmė limfoleukozė C 91; C 92

Ne Hodžkino limfoma ir Hodžkino liga C 81–C 83

Histocitozės ir histocitoziniai sindromai D 76

Aplazinė ir kitos anemijos D 60–D 64

Hemolizinė anemija D 55–D 59

Persodinti kaulų čiulpai Z 94.8

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas arba invalidumas, nustatytas iki 2005 m. liepos 1 d., baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1043, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 147-7546 (2010-12-16), i. k. 1102250ISAK00V-1043

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu
Nr. V-50

 

Medicininės reabilitacijos paslaugų etapai. Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkOS APRAŠAS. medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo BendrŲjŲ reikalavimŲ APRAŠAS

 

I. Medicininės reabilitacijos etapai

 

1. Pirmasis etapas. Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu.

1.1. Medicininės reabilitacijos paslaugos asmenims, turintiems biosocialinių funkcijų sutrikimų, pradedamos teikti ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu. Dėl paslaugų poreikio pacientą gydantį gydytoją konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Šias paslaugas teikia reabilitacijos specialistai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, socialinis darbuotojas ir kt.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-363 „Dėl pavyzdinio pareigybių sąrašo, kuriuo vadovaujantis biudžetinėse įstaigose ir organizacijose darbuotojai priskiriami sveikatos priežiūros specialistams, patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 53-1950), jei reikia, gali patvirtinti ir kitas pareigybes.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

1.2. Asmenims, kuriems pirmuoju reabilitacijos etapu medicininės reabilitacijos priemonių kompleksas nebūtinas, turi būti pagal indikacijas skiriamos pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos (kineziterapija, ergoterapija, psichoterapija, logopedo užsiėmimai, mokymas naudotis ortopedinėmis priemonėmis, fizioterapija, masažas ir kt.).

Pasibaigus ūmiam ligos periodui ir įvykdžius pirmojo reabilitacijos etapo programą, paciento biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnį turi įvertinti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-879, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5648 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-879

 

1.3. Biosocialinių funkcijų sutrikimams neišnykus, pacientui skiriamas antrasis reabilitacijos etapas specializuotame stacionarinės reabilitacijos skyriuje, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-879, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5648 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-879

 

1.4. Asmenims, kuriems po pirmo reabilitacijos etapo nebūtina stacionarinė reabilitacija, skiriama ambulatorinė reabilitacija (trečiasis etapas).

1.5. Asmenims, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo pakanka pavienių medicininės reabilitacijos paslaugų, šios paslaugos teikiamos fizinės medicinos reabilitacijos padaliniuose, teikiančiuose ambulatorines medicininės reabilitacijos paslaugas.

2. Antrasis etapas. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos.

2.1. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos skiriamos asmenims, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta ir reikia tęsti atitinkamo lygio medicininės reabilitacijos paslaugas.

2.2. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų stacionarinės reabilitacijos skyriuose.

3. Trečiasis etapas. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos.

3.1. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos skiriamos, kai:

3.1.1. biosocialinės funkcijos neatsistato po antrojo stacionarinės reabilitacijos etapo ir paciento būklė atitinka trečiojo etapo ambulatorinės reabilitacijos reikalavimus;

3.1.2. biosocialinės funkcijos neatsistato po pirmojo reabilitacijos etapo, tačiau nebūtina stacionarinė reabilitacija.

3.2. Jei biosocialinės funkcijos atsistato greičiau nei per nustatytą antrojo reabilitacijos etapo normatyvinę trukmę ir paciento būklė atitinka trečiojo reabilitacijos etapo reikalavimus, stacionarinė reabilitacija nutraukiama ir reabilitacija tęsiama pagal trečiojo etapo reikalavimus.

3.2. Šio etapo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinės reabilitacijos skyriuose.

4. Pakartotinė, palaikomoji reabilitacija ir palaikomoji reabilitacija namuose

4.1. Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, pirmuosius 3 metus po Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo dėl pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) nustatytų priežasčių: A 84–85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 41.2; C 70.0; C 70.1; C 71; C 72.0; C 72.2–8; D 16.6; D 32.0; D 32.1; D 33.0; D 33.1; D 33.4 (G 00; G 03–04; G 06.0 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); G 09; G 10–G 13; G 20–G 21; G 23; G 35, G 37; G 60–63; G 70–G 71; G 80–G 83; G 93.0–1; G 95.0–2; G 99.2; (I 60–I 64 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); I 69.0–69.8; M 02–M 03; M 05–M 06; M 07; M 08; M 10; M 11; M 16; M 17; M 19; M 30–35; M 36.2; M 43.1; M 45; M 47.2; M 48.0 (S 14.0; S 14.1; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; S 34.3 – tik pirmus metus po sužalojimo); S 72; T 02; (S 06; T 09.3 – tik pirmus metus po sužalojimo); T 90.5; T 91.3. Pakartotinės reabilitacijos trukmė 24 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-988, 2009-12-03, Žin., 2009, Nr. 146-6506 (2009-12-10), i. k. 1092250ISAK000V-988

 

4.2. Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka pripažintas 30– 40 proc. darbingumo lygis – pirmuosius 2 metus po NDNT nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo dėl pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) nustatytų priežasčių: H 53; H 54; H 90–H 91. Pakartotinės reabilitacijos trukmė 24 dienos.

4.3. Palaikomoji reabilitacija taikoma asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, pradedant ketvirtais metais po nustatyto darbingumo sumažėjimo pripažinimo, kurių darbingumo sumažėjimo priežastys nurodytos šio priedo 4.1 punkte, ir trečiais metais po darbingumo sumažėjimo pripažinimo asmenims, kurių darbingumo sumažėjimo priežastys nurodytos šio priedo 4.2 punkte.

4.4. Palaikomoji reabilitacija namuose skiriama asmenims, baigusiems antrąjį medicininės reabilitacijos etapą, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis dėl šių priežasčių: G 04; G 35; G 95; G 99.2; S 14.0; S 14.1; T 09.3; T 91.3, ir kai yra tetraplegija, esant ASIA–A, B, C tipo pažeidimui C2–C5 lygyje, ir tracheostoma ir/ar pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija.

Papildyta punktu:

Nr. V-988, 2009-12-03, Žin., 2009, Nr. 146-6506 (2009-12-10), i. k. 1092250ISAK000V-988

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-988, 2009-12-03, Žin., 2009, Nr. 146-6506 (2009-12-10), i. k. 1092250ISAK000V-988

 

II. Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkOS APRAŠAS

 

5. Atsižvelgdamos į praėjusių metų sergamumą, neįgalumo ir nustatyto sumažėjusio darbingumo lygio struktūrą bei indikacijų sąrašus, teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) sudaro sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ), teikiančiomis medicininės reabilitacijos paslaugas.

6. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo registruoja asmenis, kuriems skirta medicininė reabilitacija, specialiai tam tikslui skirtame žurnale.

7. Ūmiu ligos periodu, nuo pirmų gydymo dienų, stacionarinėje arba ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pradedamos teikti pirmojo etapo paslaugos. Apie paslaugų poreikį, vadovaudamiesi pirmojo reabilitacijos etapo specialiaisiais reikalavimais, sprendžia gydantis gydytojas kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju.

8. Jei biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta, po pirmojo etapo skiriamas antrasis arba trečiasis reabilitacijos etapas. Iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais, pacientai gali būti siunčiami tik į pakartotinę, palaikomąją ir ambulatorinę reabilitaciją. Į reabilitaciją II iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų pacientai (išskyrus pacientus, kuriems buvo atliktas pirminis ir gydomasis protezavimas) gali būti siunčiami tik išimties tvarka, prieš tai informavus TLK ir pateikus jai išsamų prašymą raštu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

9. Antrąjį arba trečiąjį reabilitacijos etapą po pirmojo reabilitacijos etapo skiria gydantis gydytojas, vadovaudamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos išvada apie pirmuoju reabilitacijos etapu suteiktas paslaugas bei antrojo ar trečiojo etapo skyrimo motyvus. Šie duomenys turi būti pažymėti gydymo stacionare istorijos epikrizėje arba asmens sveikatos istorijoje, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972, Nr. 105) (toliau – forma Nr. 003/a ir forma Nr. 025/a). Skiriant antrąjį arba trečiąjį reabilitacijos etapą ligos istorijos epikrizėje bei išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) turi būti pažymėta diagnozė ir Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos (dešimtoji redakcija) (toliau tekste – TLK-10) kodas, pirmuoju reabilitacijos etapu suteiktos paslaugos, jų skaičius, funkcinės būklės įvertinimas, rekomendacijos ir nedarbingumo trukmė bei antrojo arba trečiojo reabilitacijos etapo skyrimo motyvai.

10. Antrasis reabilitacijos etapas skiriamas iš karto po gydymo stacionarinėje ASPĮ. Į reabilitacijos įstaigas pacientai privalo atvykti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo stacionarinio gydymo ir pirmojo reabilitacijos etapo pabaigimo, t. y. nuo formos Nr. 027/a ar epikrizės išrašymo datos. TLK dešimčiai dienų išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją. Jeigu pacientas atvyksta vėliau, ASPĮ gydytojų konsultacinė komisija turi įvertinti reabilitacijos tikslingumą. Jeigu pacientui antrasis reabilitacijos etapas yra indikuotinas vėliau, konkrečią datą nurodo siunčiantis gydytojas. Antrojo etapo pradžios data turi būti nurodyta formoje Nr. 027/a ar epikrizėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-988, 2009-12-03, Žin., 2009, Nr. 146-6506 (2009-12-10), i. k. 1092250ISAK000V-988

 

11. Trečiąjį reabilitacijos etapą po antrojo reabilitacijos etapo pagal ambulatorinės reabilitacijos specialiuosius reikalavimus skiria antrajame etape medicininės reabilitacijos paslaugas teikiantis gydytojas, pritarus skyriaus vedėjui.

12. Už asmenų siuntimą atsako gydantis gydytojas. Į reabilitaciją dėl tos pačios ligos apdraustieji pagal indikacijas siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorinius metus.

13. Skyrus stacionarines ar ambulatorines reabilitacijos paslaugas, pildomas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir suteikiama informacija apie atitinkamo profilio paslaugas teikiančias įstaigas (padalinius). Kartu pildoma pažyma medicininei reabilitacijos paslaugai gauti (forma Nr. 070/a-LK). Forma Nr. 070/a-LK pateikiama TLK elektroniniu būdu per informacinę sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-879, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5648 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-879

 

14. Gavusi per informacinę sistemą pažymą medicininei reabilitacijos paslaugai gauti (forma Nr. 070/a-LK), TLK šią pažymą parengusiai ASP įstaigai pateikia pranešimą apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos išlaidas (jei skiriama stacionarinė reabilitacija – formą Nr. 2011T, jei ambulatorinė reabilitacija – formą Nr. 2000) arba pranešimą apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos išlaidas (forma Nr. 2011N).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-879, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5648 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-879

 

15. Pakartotinę reabilitaciją skiria medicininės reabilitacijos įstaigos (padalinio), teikusios reabilitacijos paslaugas antruoju reabilitacijos etapu fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas arba gydantis gydytojas, vadovaudamasis medicininės reabilitacijos įstaigos (padalinio), teikusios reabilitacijos paslaugas antruoju reabilitacijos etapu, rekomendacijomis arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos išvadomis. Medicinos dokumentuose turi būti pažymėta, kokios paslaugos suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei skyrimo motyvai. Tai turi būti pažymėta ir išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

16. Palaikomąją reabilitaciją ir palaikomąją reabilitaciją namuose skiria šeimos (gydantis) gydytojas, vadovaudamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijomis. Medicinos dokumentuose turi būti pažymėta, kokios paslaugos suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei skyrimo motyvai. Tai turi būti pažymėta ir išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-988, 2009-12-03, Žin., 2009, Nr. 146-6506 (2009-12-10), i. k. 1092250ISAK000V-988

 

17. Esant indikacijų tęsti reabilitaciją ir pacientui nesutikus, tai turi būti pažymėta medicininiuose dokumentuose.

18. Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija skiriama be pirmojo medicininės reabilitacijos etapo.

181. Palaikomoji reabilitacija namuose skiriama po antrojo medicininės reabilitacijos etapo. Palaikomąją reabilitaciją namuose teikia ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

Papildyta punktu:

Nr. V-988, 2009-12-03, Žin., 2009, Nr. 146-6506 (2009-12-10), i. k. 1092250ISAK000V-988

 

19. Pacientą siunčiantis gydytojas informuoja jį apie visus atitinkamo profilio medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas ir dėl siuntimo derina su paciento pasirinktos reabilitacijos įstaigos administracija (sudarant bendradarbiavimo sutartis arba derinant individualiai).

20. Priimanti pacientą ASP įstaiga turi patikrinti jo asmens tapatybę. Jei pacientui turi būti teikiamos stacionarinės reabilitacijos paslaugos, ASP įstaiga turi patikrinti, ar TLK dėl šio asmens per informacinę sistemą pateikė pažymą, patvirtinančią paciento teisę į medicininės reabilitacijos išlaidų kompensavimą PSDF lėšomis (formą Nr. 2011T), ir informacinėje sistemoje ją susieti su forma Nr. 066/a-LK. Jei pacientui turi būti teikiamos ambulatorinės reabilitacijos paslaugos, jis privalo pateikti formą Nr. 2000.

Visais atvejais pacientas privalo pateikti išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a). Elektroninį nedarbingumo pažymėjimą medicininės reabilitacijos laikotarpiu tęsia įstaigos gydytojas, vadovaudamasis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-668, 2011-07-07, Žin., 2011, Nr. 88-4213 (2011-07-15), i. k. 1112250ISAK000V-668

Nr. V-879, 2012-09-20, Žin., 2012, Nr. 111-5648 (2012-09-26), i. k. 1122250ISAK000V-879

 

21. Jeigu pažeidžiama atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarka ar pacientui skiriama medicininė reabilitacija esant kontraindikacijoms, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios medicininės reabilitacijos paslaugas, vadovas per 5 darbo dienas apie tai informuoja pacientą, pacientą siuntusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovą, TLK, ir pacientas grąžinamas jį atsiuntusiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai. Nustačius, kad reabilitacijos paslaugos neindikuotinos, pacientas išrašomas.

22. Jeigu stacionarinė ar ambulatorinė reabilitacija skiriama asmenims, kurie po ligos ar traumos yra laikinai nedarbingi, asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai siunčia juos neužbaigę nedarbingumo pažymėjimo. Už nedarbingumo pažymėjimo išdavimo pagrįstumą atsako pacientus gydantys gydytojai. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos apdraustiems asmenims, neturintiems nedarbingumo pažymėjimo, gali būti teikiamos su pertraukomis (ne kiekvieną dieną).

23. Medicininės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga (skyrius) išsamų išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) perduoda pirminės sveikatos priežiūros gydytojui, prie kurio pacientas prisirašęs.

24. Dėl paciento perkėlimo iš vieno specializuoto reabilitacijos stacionarinio skyriaus į kitą derinama su TLK.

25. Atskiri šiuose reikalavimuose pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) nenumatyti atvejai, įvertinus indikacijas, paslaugų rūšį ir trukmę, turi būti patvirtinti gydytojų konsiliumo. Apie priimtą sprendimą gydantis gydytojas informuoja TLK ir suderina dėl medicininės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

III. Bendrieji medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo reikalavimai

 

26. Reabilitacijos III ir Pakartotinės reabilitacijos III paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

26.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

26.1.1. reanimacijos ir intensyviosios terapijos, šios paslaugos teikiamos vadovaujantis Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacijos I-2) teikimo suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 128-4644), 7.1, 7.2, 7.5, 7.9, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.10, 12, 13 punktais. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, dirbantys medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose neteikiamos reanimacijos II ir reanimacijos III paslaugos, iki 2009 m. gruodžio 31 d. ir vėliau, ne rečiau kaip kas penkeri metai, turi išklausyti ne mažiau kaip 18 valandų reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo tobulinimosi kursą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir gauti pažymėjimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

Nr. V-439, 2008-05-09, Žin., 2008, Nr. 54-2032 (2008-05-13), i. k. 1082250ISAK000V-439

 

26.1.2. klinikinės fiziologijos (elektrokardiografija ir kt.);

26.1.3. laboratorijos (klinikinės, biochemijos, bakteriologijos);

26.1.4. radiologijos (magnetinio rezonanso tomografija, kompiuterinė tomografija, sonoskopija)*;

26.1.5. konsultantų (neurologo, urologo, kardiologo, chirurgo bei kt.).

26.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

26.2.1. kineziterapijos (salėje ir baseine);

26.2.2. ergoterapijos;

26.2.3. fizioterapijos;

26.2.4. socialinio darbuotojo;

26.2.5. psichologinės pagalbos;

26.2.6. funkcinės būklės vertinimo;

26.2.7. klinikinės fiziologijos (EMG, EEG, cistoskopija, ekskretorinės urogramos, kompiuterinė spirometrija, fibrobronchoskopija, fibrogastroduodenoskopija);

26.2.8. konsultantų (anesteziologo reanimatologo, neurochirurgo, pulmonologo, endokrinologo, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo, hematologo, dietologo, ortopedinės technikos specialisto);

26.2.9. laboratorijos (imunologijos)*;

26.2.10. dietinio gydymo;

26.2.11. paciento ir jo artimųjų mokymo.

26.3. Sudėtingos radiologijos (magnetinio rezonanso tomografijos) ir klinikinės fiziologijos (elektroencefalografijos, elektromiografijos), laboratoriniai (šarmų-rūgščių balanso, kraujo dujų, bakteriologiniai) tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų (anesteziologo reanimatologo, neurochirurgo, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, hematologo) konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

26.4. Stacionarinės reabilitacijos (Reabilitacija III ir Pakartotinė reabilitacija III) paslaugas teikia specialistai:

26.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

26.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas;

26.4.3. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

26.4.4. kineziterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

26.4.5. ergoterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

26.4.6. psichologas (psichoterapeutas);

26.4.7. socialinis darbuotojas;

26.4.8. logopedas (esant indikacijų).

27. Reabilitacijos II ir Pakartotinės reabilitacijos II paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

27.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

27.1.1. reanimacijos ir intensyviosios terapijos, šios paslaugos teikiamos vadovaujantis Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacijos I-2) teikimo suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 128-4644), 7.1, 7.2, 7.5, 7.9, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.10, 12, 13 punktais. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, dirbantys medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose neteikiamos reanimacijos II ir reanimacijos III paslaugos, iki 2009 m. gruodžio 31 d. ir vėliau, ne rečiau kaip kas penkeri metai, turi išklausyti ne mažiau kaip 18 valandų reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo tobulinimosi kursą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir gauti pažymėjimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-439, 2008-05-09, Žin., 2008, Nr. 54-2032 (2008-05-13), i. k. 1082250ISAK000V-439

 

27.1.2. slaugytojo ir gydytojo specialisto.

27.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

27.2.1. kineziterapijos;

27.2.2. ergoterapijos;

27.2.3. fizioterapijos;

27.2.4. socialinio darbuotojo;

27.2.5. psichologinės pagalbos;

27.2.6. laboratorijos (klinikinės, biochemijos) arba sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;

27.2.7. funkcinės būklės vertinimo;

27.2.8. dietinio gydymo;

27.2.9. paciento ir jo artimųjų mokymo.

27.3. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

27.4. Stacionarinės reabilitacijos (Reabilitacija ii ir Pakartotinė reabilitacija ii) paslaugas teikia specialistai:

27.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

27.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

27.4.3. kineziterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

27.4.4. bendrosios praktikos slaugytojas;

27.4.5. ergoterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

27.4.6. psichologas (psichoterapeutas);

27.4.7. socialinis darbuotojas;

27.4.8. logopedas (esant indikacijų).

28. Ambulatorinės reabilitacijos I paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

28.1. Teikiamos paslaugos:

28.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

28.1.2. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo;

28.1.3. kineziterapijos;

28.1.4. fizioterapijos;

28.1.5. psichologinės pagalbos;

28.1.6. ergoterapijos;

28.1.7. laboratorijos (klinikinė, biocheminė) arba sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;

28.1.8. funkcinės būklės vertinimo;

28.1.9. paciento ir jo artimųjų mokymo.

28.2. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

28.3. Ambulatorinės reabilitacijos I paslaugas teikia specialistai:

28.3.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

28.3.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

28.3.3. kineziterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

28.3.4. ergoterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

28.3.5. psichologas (psichoterapeutas);

28.3.6. logopedas (esant indikacijų).

29. Ambulatorinės reabilitacijos II paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

29.1. Teikiamos paslaugos:

29.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

29.1.2. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo;

29.1.3. kineziterapijos;

29.1.4. ergoterapijos;

29.1.5. fizioterapijos;

29.1.6. socialinio darbuotojo;

29.1.7. psichologinės pagalbos;

29.1.8. laboratorijos (klinikinės, biochemijos) arba sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;

29.1.9. funkcinės būklės vertinimo;

29.1.10. paciento bei jo artimųjų mokymo.

29.2. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

29.3. Ambulatorinės reabilitacijos II paslaugas teikia specialistai:

29.3.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

29.3.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

29.3.3. kineziterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

29.3.4. ergoterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

29.3.5. psichologas (psichoterapeutas);

29.3.6. socialinis darbuotojas;

29.3.7. logopedas (esant indikacijų).

30. Palaikomosios reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

30.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

30.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

30.1.2. slaugytojo ir gydytojo specialisto.

30.2. Kitos paslaugos:

30.2.1. klinikinės fiziologijos (elektrokardiografija);

30.2.2. laboratorijos (klinikinės, biochemijos) arba sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;

30.2.3. funkcinės būklės vertinimo;

30.2.4. kineziterapijos;

30.2.5. ergoterapijos;

30.2.6. socialinio darbuotojo;

30.2.7. psichologinės pagalbos.

30.3. Ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

30.4. Palaikomosios reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

30.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

30.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

30.4.3. kineziterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

30.4.4. ergoterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

30.4.5. psichologas (psichoterapeutas);

30.4.6. socialinis darbuotojas;

30.4.7. logopedas (esant indikacijų).

31. Nemedikamentinio gydymo paslaugos arba pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose nustatytus reikalavimus:

31.1. Teikiamos paslaugos:

31.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

31.1.2. kineziterapijos (įskaitant masažą);

31.1.3. ergoterapijos;

31.1.4. fizioterapijos;

31.1.5. psichologinės pagalbos;

31.1.6. logopedo.

31.2. Ortopedinės paslaugos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

31.3. Pavienes nemedikamentinio gydymo arba pavienes medicininės reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

31.3.1. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

31.3.2. kineziterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

31.3.3. ergoterapeutas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-209, 2008-03-21, Žin., 2008, Nr. 37-1345 (2008-04-01), i. k. 1082250ISAK000V-209

 

31.3.4. psichologas (psichoterapeutas);

31.3.5. logopedas.

32. * gali būti sudaromos sutartys su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl šių paslaugų teikimo.

33. Palaikomoji reabilitacija namuose:

33.1. tai trijų valandų trukmės paslauga, susidedanti iš trijų procedūrų, teikiama tris kartus per savaitę;

33.2. kiekviena procedūra turi trukti ne trumpiau kaip 60 minučių. Procedūras atlieka skirtingų profesinių kvalifikacijų specialistai;

33.3. teikiama nepertraukiamai visą paciento gyvenimą;

33.4. palaikomosios reabilitacijos paslaugas namuose teikia šie specialistai:

33.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (ne rečiau kaip 2 k. per metus);

33.4.2. kineziterapeutas;

33.4.3. ergoterapeutas;

33.5. teikiamos procedūros:

33.5.1. kineziterapijos;

33.5.2. masažo;

33.5.3. ergoterapijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-425, 2010-05-12, Žin., 2010, Nr. 58-2843 (2010-05-20), i. k. 1102250ISAK000V-425

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d.

įsakymu Nr. V-50

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 3 d.

įsakymo Nr. V-988 redakcija)

 

medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo SpecialiŲjŲ reikalavimŲ APRAŠAS

 

Asmenims po sunkios ligos ar traumos, dėl grįžtamų trumpalaikių biosocialinių funkcijų sutrikimų, skiriama ambulatorinė reabilitacija I ir (ar) ambulatorinė reabilitacija II, dėl ilgalaikių, tačiau kompensuojamų biosocialinių funkcijų sutrikimų – reabilitacija.

Medicininės reabilitacijos indikacijos – ligos, išvardytos pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) (toliau – TLK-10).

Asmenys, turintys nekompensuojamų biosocialinių funkcijų sutrikimų, kurių neįmanoma kompensuoti, arba kai pacientai yra asocialūs, stokoja motyvacijos arba dėl suvokimo sutrikimo bei dėl kitų priežasčių negali aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese, nereabilituojami.

Sergantiems onkologinėmis ligomis po radikalaus gydymo, kai Karnovskio indeksas mažesnis kaip 50 balų, skiriama slauga.

Pacientai į reabilitacijos skyrius siunčiami iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos poūmiu ligos periodu.

 

I. medicininės REABILITACIJOS BENDROSIOS KONTRAINDIKACIJOS

 

1. Nekoreguotos metabolinės ligos (cukrinis diabetas, miksedema, tireotoksikozė ir kt.).

2. Kepenų, kasos funkcijų III laipsnio funkcijos nepakankamumas.

3. Įvairios kilmės dažnai besikartojantys arba gausūs kraujavimai, didelė anemija, kai Hb yra mažiau nei 80g/l.

4. Bet kokios kilmės echinokokas ir kitos parazitozės B 67.

5. Ūmios infekcinės ligos.

6. Visų tuberkuliozės formų aktyvioji stadija A 15.0–1; A 15.5; A 15.7–9.

7. Sergantys lytiškai plintančiomis ligomis (sifiliu, gonorėja, trichomonoze ir kt.) A 50–A 64.

8. Psichikos ligos su asmenybės desocializacija F 00; F 02; F 03; F 05; F 10–F 29; F 60; F 63; F 65; F 72–F 73.

9. Komplikuoti skilvelių ritmo sutrikimai, širdies nepakankamumas IV f. kl. pagal NYHA.

10. III ir didesnio laipsnio pragulos*.

11. Ūmus osteomielitas.

12. IV klinikinės grupės onkologiniai pacientai.

13. III laipsnio kvėpavimo funkcijos nepakankamumas (išskyrus pulmonologinės reabilitacijos skyrius).

14. Įvairios pūlinės (plaučių) ligos, esant didelei intoksikacijai (J 85; J 86).

15. Pūlinės odos ligos, užkrečiamosios odos ligos (niežai, grybelinės ligos ir kt.).

16. Febrilus karščiavimas arba neaiškios kilmės subfebrilus karščiavimas.

17. Ūmi giliųjų venų trombozė.

18. Esant gretutinėms ligoms, trukdančioms 2–3 val. per dieną aktyviai dalyvauti reabilitacijos programoje.

 

Pastabos: 1. Esant trečio laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumui, dėl gretutinių ligų gali būti skiriama medicininė reabilitacija įstaigose, kuriose atliekamos hemodializės.

2. Jei yra trečio laipsnio pragulų, iš pradžių skiriamas chirurginis gydymas plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyriuje, tada – medicininė reabilitacija arba, jei yra konservatyvaus gydymo galimybė ir nėra medicininės reabilitacijos priemonių taikymo apribojimų, suderinus su reabilitacijos skyrių vedėjais, gali būti skiriama medicininė reabilitacija.

3. Pacientams, sergantiems onkologinėmis ligomis, per 10 darbo dienų skiriamos 5 (vidutiniškai) psichologo konsultacijos, taikoma meno terapija, aromaterapija ir kt.

 

II. Nervų sistemos ligos

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Nugaros smegenų pažeidimai ir sisteminės ligos C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 32.1; D 33.4; G 04; G 09; G 35; G 95; G 99.2; M 43.1; S 14.0–1; S 24.0; S 24.1; S 34.0–1; S 34.3; T 09.3; I 69.0–8; T 90.5; T 91.3.

2. Po galvos smegenų pažeidimų A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32.0; D 33.0–1; G 00; G 02.0; G 03–G 04; G 06.0; G 93.0–1; I 60–I 64; S 06; T 70.3.

3. Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios nervų sistemos ligos G 35; G 37.

4. Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas G 20–G 21.

5. Paveldėtoji ir idiopatinė bei uždegiminė polineuropatija G 60–G 63.

6. Degeneracinės nervų ir raumenų ligos G 10–G 13; G 23; G 70–G 71.

7. Po tarpslankstelinių diskų, spondiliolistezių, stuburo stenozių operacijų M 43.1; M 48.0; M 50–M 51.

8. Radikulopatijos G 55; M 47.

9. Epilepsija G 40.0–8.

10. Nervų šaknelių ir rezginių ligos G 54.

11. Po nervų sužalojimo S 14.3; S 44.0–2; S 54.0–2; S 74.0–1; S 84.0–1.

12. Mononeuropatijos C 47; G 56; G 57; G 58–G 59.

13. Cerebrinis paralyžius G 80–G 83.

14. Dorsalgija M 54.

15. Migrena G 43.

16. Galvos skausmai G 44.

17. Praeinantys galvos smegenų išemijos priepuoliai G 45.

18. Trišakio nervo ligos G 50.

19. Veidinio nervo ligos G 51.

20. Autonominės nervų sistemos ligos G 90; G 99.0.

21. Vibracinė liga T 75.2; Z 57.7.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): teikiant medicininės reabilitacijos paslaugas iš viso skiriama 15–20 procedūrų; teikiant nemedikamentinio gydymo paslaugas procedūrų skaičius priklauso nuo indikacijų.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje arba asmens sveikatos istorijoje, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972, Nr. 105) (toliau – forma Nr. 003/a ir forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkc. sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas neurologas, gydytojas neurochirurgas, gydytojas urologas, gydytojas anesteziologas reanimatologas, gydytojas kardiologas, gydytojas pulmonologas, gydytojas gastroenterologas, gydytojas dietologas, gydytojas psichiatras ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Po nugaros smegenų pažeidimų, kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų *

C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 32.1; D 33.4; G 04; G 95.0–2; G 99.2; M 43.1; M 48.0; S 14.0; S 14.1; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; S 34.3; T 09.3; (T 91.3 – tik pakartotinė reabilitacija)

Paraplegijos, paraparezės

ASIA–D atveju arba kai bent 2-jų raumenų grupių jėga mažesnė nei 4 balai.

24

Po galvos smegenų pažeidimų *

A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32.0; D 33.0; D 33.1; G 00; G 02.0; G 03–G 04; G 06.0; G 93.0; G 93.1; I 60–I 64; S 06; (G 09; I 69.0–8; T 90.5 – tik pakartotinė reabilitacija)

Bartelio indeksas 35–45 balai,

Mini Mental testas (MMT) 11–30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)

40

Bartelio indeksas 50–65 balai

Mini Mental testas (MMT) 11–30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)

32

Bartelio indeksas 70–80 balų,

Mini Mental testas (MMT) 11–30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)

24

Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos * G 35; G 37

Po paūmėjimo, Bartelio indeksas iki 80 balų

20

Parkinsono liga. Antrinis parkinsonizmas* G 20–G 21

Barthel indeksas iki 80 balų

20

Polineuropatija, degeneracinės nervų ir raumenų ligos *

G 10–G 13; G 23; G 70–G 71; G 60–G 63

Bartelio indeksas iki 80 balų

20

Po tarpslankstelinių diskų, spondilolitezių, stuburo stenozių operacijų

M 50–M 51; M 43.1; M 48.0

Ne vėliau kaip po 2 savaičių po operacijos

Kai bent 2-jų raumenų grupių jėga mažesnė nei 4 balai.

20

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl šių ligų, asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų).

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

2. Reabilitacija III

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos, logopedo terapija – 4,3 procedūros (esant kalbos sutrikimų).

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas neurologas, gydytojas neurochirurgas, gydytojas anesteziologas reanimatologas, gydytojas urologas, gydytojas ortopedas traumatologas, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, gydytojas kardiologas, gydytojas pulmonologas, gydytojas gastroenterologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Nugaros smegenų pažeidimai ir sisteminės ligos*

C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 32.1; D 33.4;G 04; G 35; G 95; G 99.2; M 43.1; M 48.0; S 14.0; S 14.1; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; S 34.3; T 09.3;

(T 91.3 – tik pakartotinė reabilitacija)

Tetraplegija, esant ASIA– A, B, C tipo pažeidimui:

 

C2–C5 lygyje

100

C6–C7 lygyje

100

Tetraplegija,

esant ASIA– D tipo pažeidimui

70

Paraplegija,

esant ASIA–A,B,C tipo pažeidimui

100

Paraplegija,

esant ASIA–D tipo pažeidimui,

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 50 balų

45

Po galvos smegenų pažeidimų*

A 84–85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32.0; D 33.0; D 33.1; G 00; G 03–G 04; G 06.0; G 93.0; G 93.1; I 60–I 64; S 06; (G 09; I 69.0–8; T 90.5 – tik pakartotinė reabilitacija)

Bartelio indeksas 30 ir mažiau balų, pirmenybė teikiama darbingo amžiaus asmenims

Mini Mental testas (MMT) 11–30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl sensomotorinės afazijos – ligonis turi vykdyti nurodymus, galėti aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)

54

Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos, Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas* G 20; G 21; G 35; G 37

Kai ryškiai pablogėja funkcinė būklė, Bartelio indeksas ne daugiau kaip 45 balai

30

Polineuropatijos, degeneracinės nervų ir raumenų ligos* G 10–G 13; G 23; G 61; G 70–G71

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 45 balai

Ligos eiga stabilizuota, ligonis gali vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese

40

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. neįgalumo pripažinimo dėl šių ligų, asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos, logopedo terapija – 4,3 procedūros (esant kalbos sutrikimų).

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 2 procedūros (esant kalbos sutrikimų).

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas neurologas, gydytojas ortopedas traumatologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

 

Nugaros smegenų pažeidimai ir sisteminės ligos C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 32.1; D 33.4;G 04; G 35; G 95.0–2; G 99.2; M 43.1; M 48.0; S 14.0; S 14.1; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; S 34.3; T 09.3;

Tetraplegija esant ASIA–A, B, C, D tipo pažeidimui

Ūmus atvejis – tik po stacionarinės reabilitacijos

14

 

Paraplegija esant ASIA–A, B, C, D tipo pažeidimui

Ūmus atvejis – tik po stacionarinės reabilitacijos

14

 

Po galvos smegenų pažeidimų A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1–B 02.2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32–D 33; G 06; G 93.0; G 00; G 03–G 04; G 81–G 83; G 95.2; G 93.1; I 60–I 64; S 06

Mini Mental testas – 11–30 balų

14

 

Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos G 35; G 37

Po paūmėjimo

Mini Mental testas – 11–30 balų

14

 

Parkinsono liga. Antrinis parkinsonizmas G 20–G 21

Mini Mental testas – 11–30 balų

14

 

Uždegiminės polineuropatijos, degeneracinės nervų ir raumenų ligos G 10–G 13; G 23; G 60–63 G; G70–G 71;

Ligos eiga stabili

14

 

Po tarpslankstelinių diskų operacijų ( 2 sav. po operacijos) M 43.1; M 48.0; M 50–M 51

 

14

 

Vibracinė liga T 75.2; Z 57.7

 

14

 

Radikulopatijos ir nervų pažeidimai C 47; G 51; G 54, G 55.1; G 55.2; G 56–G 57; M 47; M 50–M 51; S 14.3, S 44.0–2; S 54.0–2; S 74.0–1; S 84.0–1

Sutrikusi apsitarnavimo arba judėjimo funkcija

14

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkc. sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Palaikomoji reabilitacija.

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 2 procedūros (esant kalbos sutrikimų).

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Po nugaros smegenų pažeidimų, kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 32.1; D 33.4; G 95.0–2; G 99.2; M 43.1; M 48.0; T 91.3

 

Po galvos smegenų pažeidimų C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32.0; D 33.0; D 33.1; G 09; G 80– G 83; G 93.0– 1; I 69.0– 8; T 90.5

 

Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos G 35; G 37

 

Polineuropatija, degeneracinės nervų ir raumenų ligos G 10–G 13; G 20–G 21; G 23; G 60–63; G 70–G 71

Asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA NAMUOSE

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

Encefalitas, mielitas, encefalomielitas G 04

Išsėtinė (dauginė) sklerozė G 35

Kitos nugaros smegenų ligos G 95

Mielopatija G 99.2 sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (stuburo piktybiniai navikai C 41.2; nugaros smegenų dangalų piktybiniai navikai C 70.1; nugaros smegenų piktybiniai navikai C 72.0; stuburo gerybiniai navikai D 16.6; nugaros smegenų dangalų gerybiniai navikai D 32.1; nugaros smegenų gerybiniai navikai D 33.4; spondilolistezė M 43.1; stuburo stenozė M 48.0)

Kaklinės dalies nugaros smegenų sutrenkimas ir pabrinkimas S 14.0

Kiti ir nepatikslinti nugaros smegenų kaklinės dalies sužalojimai S 14.1

Nugaros smegenų sužalojimas, lygis nepatikslintas T 09.3

Nugaros smegenų sužalojimo padariniai T 91.3

Asmenys, baigę antrąjį medicininės reabilitacijos etapą, pripažinti nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis, kai yra tetraplegija, esant ASIA–A, B, C tipo pažeidimui C2–C5 lygyje, ir tracheostoma ir/ar pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija

Nepertraukiamai 3 kartus per savaitę. Vieno apsilankymo namuose metu kiekviena medicininės reabilitacijos procedūra turi trukti ne trumpiau kaip 60 minučių

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. V-425, 2010-05-12, Žin., 2010, Nr. 58-2843 (2010-05-20), i. k. 1102250ISAK000V-425

 

III. JUDAMOJO – ATRAMOS APARATO PAŽEIDIMAI

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Po daugybinių kaulų lūžių T 02.

2. Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių C 40.1–3; C 41.4; D 16.1–3; D 16.8; S 42.2–4; S 42.7; S 49.7; S 52.2–7; S 72; S 82; S 83.2; S 92.0.

3. Po sąnarių operacijų (artroplastikos, osteotomijos, artrodezės ir kt.) C 40.1–3; C 41.4; D 16.1–3; D 16.8; M 05–M 06; M 15–M 17; M 19; M 75; S 72.

4. Po sąnario pakeitimo operacijų M 15–M 17; M 19; Z 96.6.

5. Po neurologiškai nekomplikuoto kompresinio stuburo slankstelio lūžimo, dauginių išnirimų S 12; S 13.3; S 22.0–1; S 32.

6. Po nudegimų T 22.3; T 22.7; T 24.3; T 24.7; T 25.3; T 25.7; T 29.3; T 29.7; T 95.0–4; T 95.8–9.

7. Ligonio paruošimas pirminiam (gydomajam) protezavimui (bigių formavimas, konservatyvus kontraktūrų ir kitų komplikacijų po amputacijos gydymas) ir mokymas naudotis protezu T 05.0–6; T 11.6; Y 83.5; Q 71; Q 72; Z 89.1–8.

8. Reumatoidinis artritas, podagra, kitos kristalinės artropatijos, ankilozuojantis spondilitas, jaunatvinis artritas M 05–M 06; M 08; M 10; M 11; M 45.

9. Kelio, klubo, čiurnos sąnario osteoartrozė M 15–M 17; M 19.

10. Po galūnių amputacijos C 40.1–3; D 16.1–3; T 05.4–5; T 11.6; T 13.6; Y 83.5; Z 89.1–9.

11. Osteoporozė su patologiniu stuburo slankstelio ar ilgųjų kaulų lūžimu M 80.

12. Artritai, periartritai ir artropatijos M 02–M 03; M 12.5; M 14; M 75.

13. Sisteminės jungiamojo audinio ligos M 30–M 35.

14. Psoriazė, hemofilinė artropatija M 07; M 36.2.

15. Po raumenų ir sausgyslių traumos, kita patologija C 49.0–6; C 81–C 82; S 43; S 46; S 73; S 76; S 83; S 86; S 93.2.

16. Ūmus ir poūmis reumatinis artritas I 00.

17. Uždegiminės spondilopatijos, spondiliozė su radikulopatija M 46; M 47.2.

18. Psoriatinės ir enteropatinės artropatijos M 07.

19. Įgytos galūnių deformacijos M 20; M 21.

20. Girnelės ligos M 22.

21. Kelio sąnario pažeidimai M 23; M 24.

22. Kitos sąnarių ligos M 25.

23. Dorsopatijos M 40–M 53.

24. Raumenų ligos M 60–M 62.

25. Sinovijos ir sausgyslių ligos M 65–M 67.

26. Bursitai M 70.

27. Entezopatijos M 76; M 77.

28. Kaulo vientisumo pažeidimai M 84.

29. Kaklo raumenų ir sausgyslių sužalojimas S 16.

30. Po mikrochirurginių galūnių operacijų S 68; S 98.

31. Judamojo – atramos aparato pažeidimai, sąlygoti darbo (fizinio krūvio) Y 96.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): reabilitacija – 15 procedūrų, ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas neurologas, gydytojas urologas, gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių ir ligų C 40.1–3; C 41.4; D 16.1–3; D 16.8; S72; S 82; S 83.2; S 83.7; S 86.0; T02 *

Kai ligonį jau galima aktyvinti, Bartelio indeksas iki 80 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų

20

Po sąnarių operacijų (artroplastikos, osteotomijos, artrodezės ir kt.) C 40.1–3; C 41.4; D 16.1–3; D 16.8; M 05–M 06; M 15–M 17; M 19; S 72* (sergant onkologinėmis ligomis ir po specifinio gydymo)

Bartelio indeksas iki 80 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų

20

Po sąnario pakeitimo operacijos M 17

Bartelio indeksas iki 80 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų

24

Po sąnario pakeitimo operacijų M 15; M 16; M 19; Z 96.6

Bartelio indeksas iki 80 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų

18

Po neurologiškai nekomplikuoto kompresinio stuburo slankstelio lūžimo S 22.0–1; S 32

Kai ligonį galima aktyvinti, Bartelio indeksas mažiau kaip 80 balų

20

Po nudegimų (po stacionarinio gydymo) T 22.3; T 22.7; T 24.3; T 24.7; T 25.3; T 25.7; T 29.3; T 29.7; T 95.0–4; T 95.8–9

Bartelio indeksas iki 80 balų

20

Galvos, veido ir kaklo jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybiniai navikai C 49.0–6

Hodžkino liga, difuzinė ne Hodžkino limfoma C 81–C 82

Karnovskio indeksas 50–60 balų

20

Ligonių paruošimas pirminiam (gydomajam) protezavimui (bigių formavimas, konservatyvus kontraktūrų ir kitų komplikacijų po amputacijos gydymas) ir mokymas naudotis protezu** T 05.0–6; T 11.6; Y 83.5; Q 71; Q 72; Z 89.1–8

 

24

Pastovus protezavimas pirmą kartą po gydomojo protezavimo T 11.6; Y 83.5; Q 71–Q 72; T 05.0–6; Z 89.1–8*

Modifikuotas Keitelio indeksas 30–40 balų

16

Po galūnių amputacijos C 40.1–3; D 16.1–3; T 05.4–5; T 11.6; T 13.6; Y 83.5; Z 89.1–9

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 30 balų

16

Po mikrochirurginių galūnių operacijų S 68; S 98

Modifikuotas Keitelio indeksas 30–40 balų

16

Reumatoidinis artritas, ne didesnis kaip II laipsnio aktyvumas ir ne mažesnis kaip II laipsnio funkcijos sutrikimas M 05–M 06 *

Ankilozinis spondilitas M 45 *

Spondiliozė su artropatija M 47.2*

Jaunatvinis artritas M 08*

Podagra ir kitos kristalinės artropatijos M 07; M 10*; M 11*

Artropatijos M 02–M 03*

Sisteminės jungiamojo audinio ligos M 30–M 35*

Po paūmėjimo, Keitelio indeksas 65 ar mažiau balų

18

Kelio, klubo, čiurnos sąnario osteoartrozė (II–III st., II laipsnio ir didesnio funkcijos nepakankamumo atvejais) M 16* ; M 17 *; M 19 *

Modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų

18

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl šių ligų, asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

** Papildomos sąlygos: galimybė pritaikyti protezą.

2. Reabilitacija III

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas neurologas, gydytojas urologas, gydytojas ortopedas traumatologas, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, gydytojas kardiologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Daugybiniai kaulų lūžiai T 02 *

Bartelio indeksas ne daugiau 40 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 15 balų, vykdant reabilitaciją vienu ciklu

30

Vykdant reabilitaciją dviem etapais. Pirmas ciklas, kai yra statinio kojų kaulų apkrovimo kontraindikacija, tačiau nėra kontraindikacijų mokant atlikti apsitarnavimo veiksmus vežimėlyje.

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 15 balų.

12

Antras ciklas, vykdant reabilitaciją dviem etapais (kai nėra aktyvios reabilitacijos kontraindikacijų, grąžinant vaikščiojimo funkciją).

18

Po dubens ir kojų kaulų lūžimų C 40.2–3; C 41.4; D 16.2–3; D 16.8; S 72*

Esant ne mažiau kaip 2 gretutinėms ligoms arba komplikuotai eigai. Bartelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 15 balų

24

Reumatoidinis artritas, jaunatvinis artritas, ankilozuojantis spondilitas M 05–M 06*; M 08*; M 45*

Spondiliozė su radikulopatija M 47.2*

Podagra ir kitos kristalinės artropatijos M 10*; M 11*

Artropatijos M 02–M 03*

Esant ne mažiau kaip 2 gretutinėms ligoms arba komplikuotai ligos eigai, Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų, pacientas gali aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese

24

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl šių ligų, asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas. Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

1. Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūros, 2 psichologo konsultacijos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas ortopedas traumatologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Osteoporozė su patologiniu stuburo slankstelio lūžiu M 80

Poūmiu ligos periodu, esant grįžtamiems biosocialinių funkcijų sutrikimams. Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų

12

 

Hemofilinė artropatija M 36.2

II–III stadija, II ir didesnio laipsnio funkcijos sutrikimas, Keitelio indeksas 70–85 balai (modifikuotas Keitelio indeksas 30–40 balų)

12

 

Judamojo – atramos aparato pažeidimai, sąlygoti darbo (fizinio krūvio) Y 96

Gresia darbingumo pagal profesiją praradimas

12

 

2. Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas ortopedas traumatologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

 

Po dauginių kaulų lūžimų T 02

Kai ligonį galima aktyvinti

14

 

Po ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžių ir ligų C 40.1–3; C 41.4; D 16.1–3; D 16.8; S 42.2–4; S 42.7; S 49.7; S 52.0–7; S 72; S 82; S 92.0

Kai ligonį galima aktyvinti

14

 

Po sąnario operacijų C 40.1–3; D 16.1–3; M 05–M 06; M 08; M 15–M 17; M 19; M 75; S 43.4; S 72 (esant onkologiniams ligoms ir po specifinio gydymo)

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų

14

 

Po neurologiškai nekomplikuoto kompresinio stuburo slankstelio lūžimo S 22.0–1; S 32.0

Kai ligonį galima aktyvinti

14

 

Po nudegimų T 22.3; T 22.7; T 24.3; T 24.7; T 25.3; T 25.7; T 29.3; T 29.7; T 95.0–4; T 95.8; T 95.9

Po stacionarinio gydymo

14

 

Galvos, veido ir kaklo jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybiniai navikai C 49.0–6

Hodžkino liga, difuzinė ne Hodžkino limfoma C 81–C 82

Karnovskio indeksas daugiau kaip 60 balų

14

 

Ligonių paruošimas pirminiam (gydomajam) protezavimui (bigių formavimas, konservatyvus kontraktūrų ir kitų komplikacijų po amputacijos gydymas) ir mokymas naudotis protezu bei vaikščioti* T 05.0–6; T 11.6; T 13.6; Y 83.5; Q 71; Q 72; Z 89.1–8

 

14

 

Uždegiminės ir degeneracinės sąnarių ligos M 05–M 06; M 12.5; M 14; M 16; M 17; M 19

Podagra ir kitos kristalinės artropatijos M 10; M 11

Artropatijos M 02–M 03

Poūmiame periode; Keitelio indeksas ne daugiau kaip 85 balai

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų

14

 

Ankilozinis spondilitas M 45

Spondiliozė su radikulopatija M 47.2

Keitelio indeksas ne daugiau kaip 85 balai

14

 

Po galūnių amputacijos C 40.1–3; D 16.1–3; T 11.6; T 13.6; T 05.4; Y 83.5

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų

14

 

Sisteminės jungiamojo audinio ligos (sisteminė sklerodermija, sisteminė raudonoji vilkligė, dermatomiozitai), sisteminiai vaskulitai M 30–M 35

 

14

 

Raumenų ir sausgyslių pažeidimai C 49; S 43; S 46; S 73; S 76; S 83; S 86; S 93.2.

Sutrikusi apsitarnavimo arba judėjimo funkcija

14

 

Po mikrochirurginių galūnių operacijų S 68; S 98

 

14

 

* Papildomos sąlygos: protezo pritaikymas.

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkc. sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Palaikomoji reabilitacija.

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių ir ligų S 72; T 02

 

Reumatoidinis artritas M 05–M 06; M 08

Ankilozinis spondilitas M 45

Sisteminės jungiamojo audinio ligos M 30–M 35

Spondiliozė su radikulopatija M 47.2

Podagra ir kitos kristalinės artropatijos M 07; M 10; M 11

Artropatijos M 02–M 03

 

Kelio, klubo, čiurnos sąnario osteoartrozė M 16 ; M 17; M 19

Asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

Hemofilinė artropatija M 36.2

II–III stadija, II ir didesnio laipsnio funkcijos sutrikimas, modifikuotas Keitelio indeksas 30–40 balų

20

 

IV. KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Miokardo infarktas I 21–I 22.

2. Po širdies ir kraujagyslių operacijų, po širdies persodinimo operacijos C 38.0; C 45.2; D 15.1; Q 21; S 26; Z 94.1; Z 95.

3. Krūtinės angina I 20.0; I 20.1; I 20.8.

4. Pirminė arterinė ir inkstų hipertenzija I 10–I 13.

5. Reumatinės vožtuvų ydos I 05–I 08.

6. Kardiomiopatijos I 42.0–5; I 42.7.

7. Plaučių arterijos trombembolija I 26.0; I 26.9.

8. Reumatas su širdies pažeidimu ar chorėja I 01–2; I 09.

9. Lėtinė išeminė širdies liga I 25.

10. Nereumatinės vožtuvų ydos I 34–I 37.

11. Galūnių arterijų aterosklerozė I 70.2.

12. Rejno liga, obliteruojantis trombangitas I 73.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą) jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): reabilitacija – 10 procedūrų, ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Reabilitacija II

Kardiologinių ligonių reabilitacijos skyriui vadovauja kardiologas (baigęs reabilitacijos ir antrinės prevencijos tobulinimosi kursus) arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (baigęs kardiologijos ir antrinės prevencijos tobulinimosi kursus).

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 5 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos, ergoterapija – 2 procedūros.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas, antrinė ligos prevencija ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas endokrinologas, gydytojas neurologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

 

Miokardo infarktas (poūmiu periodu iki 2 mėn.) I 21–I 22

Širdies nepakankamumas (ŠN) I–III funkcinė klasė pagal NYHA

18

 

Krūtinės angina I 20.0

Didelės rizikos, stabilizuota

14

 

Krūtinės angina I 20.8

Krūtinės anginos III funkcinė klasė, patvirtinta instrumentiniais tyrimais

14

 

Po širdies ir kraujagyslių operacijų (iki 2 mėn.). Po širdies persodinimo operacijų C 38.0; C 45.2; D 15.1; Q 21; S 26; Z 94.1; Z 95.1–4; Z 95.8

ŠN I–III funkcinė klasė pagal NYHA

20

 

Po širdies ir kraujagyslių operacijų (iki 2 mėn.) Z 95.0

ŠN I–III funkcinė klasė pagal NYHA

12

 

Po širdies ir kraujagyslių operacijų, tik esant komplikuotai eigai (iki 2 mėn.) Z 95.5

ŠN I–III funkcinė klasė pagal NYHA

14

 

Reumatinės vožtuvų ydos I 05–I 08

ŠN III funkcinė klasė pagal NYHA

14

 

Kardiomiopatija I 42.0–5; I 42.7

ŠN III funkcinė klasė pagal NYHA

14

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

1. Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas, antrinė ligos prevencija ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas endokrinologas, gydytojas kardiologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Krūtinės angina I 20.1

Yra stabili stenokardija, funkcinė klasė I–II, patvirtinta instrumentiniais tyrimais (EKG, ultragarsas, krūvio mėginys)

10

 

Reumatinės vožtuvų ydos I 05–I 08

ŠN I–II funkcinė klasė pagal NYHA

10

 

Kardiomiopatija I 42.0–5; I 42.7

ŠN I–II funkcinė klasė pagal NYHA

10

 

2. Ambulatorinė reabilitacija II

Ambulatorinę reabilitaciją ir antrinę prevenciją vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose yra stacionariniai kardiologijos skyriai, ambulatorinės reabilitacijos skyriai.

Reabilitacijos specialistų komandai vadovauja gydytojas kardiologas, turintis reabilitacijos ir antrinės prevencijos specializaciją, arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, turintis dokumentą, patvirtinantį baigtus tobulinimosi kursus kardiologijos ir antrinės prevencijos srityje.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas, antrinė ligos prevencija ir kitos paslaugos.

Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas endokrinologas, gydytojas neurologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

 

Po ūmaus miokardo infarkto I 21–I 22

ŠN I–III funkcinė klasė pagal NYHA

14

 

Po širdies operacijų (aortokoronarinio šuntavimo, koronarų angioplastikos bei stentavimo) Z95

Ne vėliau kaip 2 mėn. po operacijos

14

 

Krūtinės angina, II–III funkcinės klasės (po stacionarinio gydymo) I 20.0; I 20.1; I 20.8

Patvirtinta instrumentiniais tyrimais (EKG, ultragarsas, krūvio mėginys, koronarografija)

14

 

Pirminė arterinė ir inkstų hipertenzijos I 10 –I 13

Didelės kardiovaskulinės rizikos asmenys (sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 „Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo“, 22 punktas:

22. Didelės ir labai didelės rizikos grupė:

22.1. vien trečio laipsnio AKS padidėjimas arba

22.2. pirmojo, antrojo ar trečiojo laipsnio AKS padidėjimas ir > 3 rizikos veiksniai (užtenka vien rezistencijos insulinui ir (arba) diabeto);

22.3. arterinės hipertenzijos komplikacijos („organų – taikinių“ pažeidimas);

22.4. lydinčios klinikinės būklės, sunkinančios AH eigą ar komplikuojančios AH gydymą.)

14

 

Reumatinės vožtuvų ydos I 05–I 08

ŠN III funkcinė klasė pagal NYHA

14

 

Kardiomiopatijos I 42.0–I 42.5; I 42.7

ŠN III funkcinė klasė pagal NYHA

14

 

V. Kvėpavimo sistemos ligos

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Obstrukcinės plaučių ligos J 44.

2. Bronchų astma J 45.

3. Bronchektazinė liga J 47.

4. Po plaučių operacijų C 33–C 39; C 45.0; D 02.1–4; D 14.2–D 15.

5. Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E 84.0.

6. Ūmus plaučių uždegimas J 12–J 18.

7. Ūmus absceduojantis plaučių uždegimas, ūmus abscesas J 85–J 86.

8. Ūminis obstrukcinis bronchitas J 20.

9. Pneumokoniozė J 60–J 64; J 66; Z 57.2

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): reabilitacija – 15 procedūrų, ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas pulmonologas, gydytojas kardiologas, gydytojas radiologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

 

Komplikuotos plaučių ligos J 44

Sunki LOPL stadija, paūmėjimas (FEV1/FVC mažiau kaip 70 proc., FEV1 nuo 30 iki 50 proc.

Labai sunki LOPL stadija, paūmėjimas FEV1/FVC mažiau kaip 70 proc., FEV1 mažiau kaip 30 proc. arba kai yra lėtinis kvėpavimo nepakankamumas ir PO2 < 60 mmHg, PCO2 > 50 mmHg.

18

 

Persistuojanti bronchų astma J 45

Vidutinio sunkumo, esant paūmėjimui, simptomai pasireiškia kasdien, paūmėjimai gali trikdyti aktyvumą ir miegą, naktiniai simptomai kartojasi bent kartą per savaitę, 60 proc. < FEV1 < 80 proc. būtinojo ar 60 proc. <PEF< 80 proc. asmeninio geriausio; sunki forma, esant paūmėjimui, simptomai stebimi kasdien; naktiniai astmos simptomai ir paūmėjimai dažni, FEV ne daugiau kaip 60 proc. būtinojo ar PEF ne daugiau kaip 60 proc. asmeninio geriausio.

18

 

Bronchektazinė liga J 47

Sunki (3) stadija, dažni, užsitęsę ligos paūmėjimai, lėtinis PCO2 > 50 mmHg; labai sunki (4) stadija, komplikuota eiga, dažni paūmėjimai (komplikacijos – amiloidozė ar plautinė širdis, kt.), kvėpavimo nepakankamumas, PaO2 < 60 mmHg.

18

 

Cistinė fibrozė E 84

Vidutinė ar sunki cistinės fibrozės forma

18

 

Po plaučių operacijų (esant onkologinėms ligoms ir po specifinio gydymo) C 33–C 39; C 45.0; D 14.1–4; D 38.0–6

Karnovskio indeksas 50–60 balų

18

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

1. Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas pulmonologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Lėtinės nespecifinės plaučių ligos: LOPL J 44

Ligos paūmėjimas, eiga vidutinio sunkumo FEV1/FVC < 70 proc., FEV1 < 80 proc.

10

 

Ūminis abscesas su pneumonija ar be jos J 85 daugybiniai plaučių abscesai

Sumažėjęs proceso aktyvumas, ligos eiga užsitęsusi

10

 

Užsitęsęs ūmus obstrukcinis bronchitas J 20

Užsitęsusi ne mažiau kaip 4 savaites ligos eiga. Sindromas, patvirtintas kliniškai ir spirografiškai

10

 

Pneumokoniozė J 60–J 64; J 66; Z 57.2

Ligos paūmėjimas

10

 

Bronchų astma J 45

Lengva forma, paūmėjimas, simptomai dažniau kaip 1 per savaitę, bet rečiau kaip 1 kartą per dieną; naktiniai simptomai dažniau kaip 2 kartus per mėnesį, bet rečiau kaip 1 kartą per savaitę; kvėpavimo funkcija tarp astmos epizodų normali

10

 

Bronchektazinė liga J 47

Vidutinio sunkumo (2) stadija, paūmėjimas, be kvėpavimo nepakankamumo

10

 

2. Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas pulmonologas, gydytojas kardiologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

 

Komplikuotos plaučių ligos C 33–C 39; C 45.0; D 02.1–4; D 14.2–D 15; E 84.0; J 12–J 18; J 20; J 44; J 45; J 47; J 85; Z 57.2

Jeigu yra buvęs ūmus kvėpavimo nepakankamumas, patvirtintas kraujo dujų tyrimo duomenimis

14

 

VI. ENDOKRININĖS LIGOS

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Cukrinis diabetas E 10–E 14.

2. Skydliaukės ir antinksčių ligos C 73–C 75; D 44.0–1; E 03; E 05; E 06.

3. Vidutinio sunkumo hipoparatireozė C 75.0; D 44.2; E 20.

4. Hipotireozė (po operacinio ir radiacinio gydymo) E 89.

5. Po chirurginio antinksčių žievės ir kitų ligų gydymo C 74.0–1; D 44.1; E 27.

6. Antinksčių nepakankamumas E 24; E 25; E 27.1.

7. Hipofizės hipofunkcija C 75.1; D 44.3; E 23.

8. Nutukimas E 66.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): reabilitacija – 10 procedūrų, ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 7 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, dietoterapija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas endokrinologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

 

Cukrinis diabetas, pasižymintis „diabetinės pėdos“ sindromais E 10.5; E 11.5; E 12.5

Kai reikalingos ortopedinės priemonės

18

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir (arba) būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų (vidutiniškai): kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 2 procedūros, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas endokrinologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).