Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 2-77, i. k. 107301MISAK00D1-717

 

Nauja redakcija nuo 2022-01-20:

Nr. D1-10, 2022-01-18, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00730

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽELDYNŲ ĮRENGIMO IR ŽELDINIŲ VEISIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-717

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 9 straipsnio 5 dalimi ir 10 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n u Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                  Arūnas Kundrotas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. sausio 18 d. įsakymo

Nr. D1-10   redakcija)

 

 

ŽELDYNŲ ĮRENGIMO IR ŽELDINIŲ VEISIMO TAISYKLĖS

 

 

1. Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato želdynų įrengimo ir želdinių veisimo reikalavimus.

2. Šie reikalavimai taikomi įrengiant viešuosius želdynus ir veisiant želdinius ne miško žemėje, valstybinės žemės viešosiose erdvėse. Veisiant medžius ir krūmus privačioje žemėje, privaloma laikytis 5.1, 5.10 ir 5.11 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. gyvatvorė – tanki vienos ar kelių eilių krūmų ir (ar) medžių juosta;

3.2. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

4. Įrengiant viešuosius želdynus ir veisiant želdinius viešosiose erdvėse, privaloma vadovautis Sodmenų kokybės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“. Sodmenų kokybės reikalavimų 4.4 ir 4.5 papunkčiuose nurodyti reikalavimai lapuočiams ir spygliuočiams medžiams netaikomi sodinant želdinius valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje visuomeninių akcijų, talkų metu, kai želdinių sodinimo organizatorius raštu susitaria su savivaldybės vykdomąja institucija arba tos žemės valdytoju ar naudotoju dėl sodinamų želdinių kiekio, rūšies, želdinių sodinimo laiko, vietos, pasodintų želdinių priežiūros ir tvarkymo.

5. Medžiai ir krūmai veisiami:

5.1. laikantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytų apribojimų sodinti želdinius;

5.2. nuo daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais medžiai veisiami ne arčiau kaip 10 m atstumu (išskyrus teritorijas tarp pastatų ir gatvių ar kelių);

5.3. nuo daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais aukštesni kaip 2 m krūmai veisiami ne arčiau kaip 2,5 m atstumu, kiti krūmai – ne arčiau kaip 1,5 m atstumu (išskyrus teritorijas tarp pastatų ir gatvių ar kelių);

5.4. nuo pastatų sienų (išskyrus 5.2 papunktyje nurodytą atvejį) medžiai veisiami ne arčiau kaip 5 m atstumu;

5.5. nuo pastatų sienų (išskyrus 5.3 papunktyje nurodytą atvejį) krūmai veisiami ne arčiau kaip 1,5 m atstumu;

5.6. nuo apšvietimo tinklo ar inžinerinių statinių atramų medžiai veisiami ne arčiau kaip 4 m atstumu;

5.7. nuo atraminių sienelių papėdės išorinės pusės medžiai veisiami ne arčiau kaip 3 m atstumu;

5.8. nuo atraminių sienelių papėdės išorinės pusės krūmai veisiami ne arčiau kaip 1 m atstumu;

5.9. norint valstybinėje žemėje veisti želdinius šalia privataus gyvenamojo pastato nesilaikant 5.2–5.5 papunkčiuose nurodytų minimalių želdinių veisimo atstumų, želdiniai gali būti veisiami, jei gautas šio pastato savininko (ar bendraturčių) ar valdytojo sutikimas raštu (išskyrus, kai želdinius veisia statinio savininkas (ar bendraturčiai) ar valdytojas);

5.10. lianos, pasodintos priede nurodytu atstumu, ant su kaimyniniu sklypu besiribojančių statinio sienų, tvorų ir kitų įrenginių gali būti veisiamos, jei gautas šio sklypo savininko ar valdytojo sutikimas raštu;

5.11. Taisyklių priede nurodytu mažiausiu leistinu atstumu iki kaimyninio sklypo ribos, kai želdiniai veisiami be šio sklypo savininko ar valdytojo sutikimo raštu.

6. Sodinant gatvės želdinius vietoje augusių, netaikomas reikalavimas laikytis atstumų, nurodytų 5.6–5.8 papunkčiuose, jei tai nekelia pavojaus žmonėms, eismo saugumui ir statiniams arba sodinama pritaikius technologijas, apsaugančias statinius nuo augalo šaknų.

7. Prie gatvių, vietinės reikšmės kelių, dviračių ir pėsčiųjų takų, šaligatvių medžiai ir krūmai sodinami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl Statybos techninis reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus.

8. Medžius ir krūmus draudžiama veisti:

8.1. vietose, kuriose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytas draudimas sodinti želdinius;

8.2. valstybinėje žemėje, nesuderinus su savivaldybės vykdomąja institucija ar tos žemės valdytoju arba neturint įgaliojimų sklype tvarkyti želdinius.

9. Sodinant želdinius viešosiose erdvėse nepralaidžioje orui ir vandeniui vietoje arba pertvarkant dangą prie augančių medžių, būtina palikti pralaidžias orui ir vandeniui ne mažesnes kaip 1,5x1,5 m keturkampes ar 1,5 m skersmens apvalias, ar ne mažesnes kaip 2 m2 ploto kitos formos aikšteles. Pertvarkant dangą po medžiais, kurių skersmuo dangos lygyje didesnis kaip 0,5 m, aikštelės kraštas turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno. Aikšteles galima užberti ne storesniu kaip 3–5 cm storio akmenėlių ar skaldos sluoksniu arba uždengti grotelėmis.

10. Viešosiose erdvėse įveisiant gyvatvores, medžiai ar krūmai sodinami taip:

10.1. žemoms (iki 0,6–1 m aukščio) gyvatvorėms parenkami žemaūgiai krūmai ir sodinami kas 20‑25 cm;

10.2. vidutinio (iki 1,1–2 m) aukščio gyvatvorėms želdiniai sodinami kas 30–40 cm;

10.3. aukštesnėms kaip 2 m gyvatvorėms želdiniai sodinami kas 50–70 cm;

10.4. dviejų ar trijų eilių gyvatvorės sodinamos šachmatų tvarka.

 

 

__________________

 

 

Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių

priedas

 

 

MAŽIAUSI LEISTINI ATSTUMAI IKI KAIMYNINIO SKLYPO RIBOS, KAI ŽELDINIAI VEISIAMI BE ŠIO SKLYPO SAVININKO, VALDYTOJO AR ĮGALIOTO ASMENS SUTIKIMO RAŠTU

 

Eil. Nr.

Veisiamas medis, krūmas, gyvatvorė

Sklypo pusė (azimutas vizuojant iš sklypo centro)

Mažiausias leistinas atstumas iki kaimyninio sklypo ribos, m

1.

medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti aukštesni kaip 3 m arba formuojami aukštesni kaip 3 m

šiaurinė pusė

(tarp 315o ir 45o)

5

kitos pusės

3

2.

medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti nuo 2 iki  3 m aukščio arba formuojami iki 3 m aukščio

iš visų pusių

2

3.

medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti iki  2 m aukščio arba formuojami iki 2 m aukščio

iš visų pusių

1

4.

gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, formuojama iki 1,3 m aukščio

šiaurinė pusė

(tarp 315o ir 45o)

1

5.

gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, formuojama iki 2 m aukščio

kitos pusės, nei nurodyta priedo 4 punkte

1

6.

lianos

iš visų pusių

0,5

 

_____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-565, 2016-08-24, paskelbta TAR 2016-08-24, i. k. 2016-22625

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-604, 2016-09-12, paskelbta TAR 2016-09-12, i. k. 2016-23530

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-228, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-24, i. k. 2019-06684

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-10, 2022-01-18, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00730

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo