Suvestinė redakcija nuo 2016-04-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 139-5746, i. k. 107110MISAK00B1-883

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINIŲ MĖGINIŲ PAĖMIMO LABORATORINIAM TYRIMUI NURODYMŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. gruodžio 22 d. Nr. B1-883

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 dėl valstybinės kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OJ 2006 L 363, p. 1), 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OJ 2006 L 100, p. 3), 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL 2005 L 338, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1441/2007, iš dalies keičiančiu reglamentą (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL 2007, L 322, p. 12), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 135 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ (Žin., 2004, Nr. 22-667), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. B1-976 „Dėl Valstybinės maisto kontrolės principų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-217) ir siekdamas užtikrinti vienodą mėginių ėmimo tvarką:

1Tvirtinu Valstybinių mėginių paėmimo laboratoriniam tyrimui nurodymus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. B1-596 „Dėl Valstybinių mėginių paėmimo laboratoriniam tyrimui nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 131-4755).

3. Pavedu:

3.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojams pagal administruojamas sritis.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-739, 2011-11-28, Žin., 2011, Nr. 157-7464 (2011-12-23), i. k. 111110MISAK00B1-739

 

 

Direktorius                                                                        Kazimieras Lukauskas

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. B1-883

 

VALSTYBINIŲ MĖGINIŲ PAĖMIMO LABORATORINIAM TYRIMUI NURODYMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinių mėginių paėmimo laboratoriniam tyrimui nurodymų (toliau – Nurodymai) tikslas – pateikti bendruosius maisto, viešai tiekiamo geriamojo vandens, medžiagų ar gaminių, besiliečiančių su maistu, ir pašarų mėginių ėmimo, vykdant valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę, laboratoriniams tyrimams reikalavimus.

2. Nurodymai skirti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų (toliau – teritorinės VMVT) pareigūnams, atliekantiems valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę, ir ūkio subjektams, kuriuose atliekama valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-346, 2008-06-30, Žin., 2008, Nr. 77-3059 (2008-07-08), i. k. 108110MISAK00B1-346

Nr. B1-739, 2011-11-28, Žin., 2011, Nr. 157-7464 (2011-12-23), i. k. 111110MISAK00B1-739

 

3. Nurodymuose vartojamos sąvokos:

Atsarginis mėginys – savininko pageidavimu valstybinio mėginio ėmimo metu, laikantis valstybinio mėginio ėmimo, pakavimo, plombavimo sąlygų, paimtas mėginys, kuris teisės aktų nustatyta tvarka paliekamas savininkui.

Mėginys – ėminys arba jo dalis, paruošta arba iš karto tinkanti tirti (bio)cheminiais, fizikiniais-cheminiais, mikrobiologiniais, jusliniais ir kitokiais būdais.

Partija – tam tikras vieno pavadinimo ir vienodų savybių produkcijos, pagamintos per tam tikrą laiko tarpą pagal tą pačią technologiją, kiekis.

Taškinis mėginys – produkto kiekis, paimtas iš siuntos arba jos dalies vienos vietos.

Ūkio subjektas  maisto tvarkymo subjektas, viešai tiekiamo geriamojo vandens subjektas ir pašarų tvarkymo subjektas.

Valstybinis mėginys – įgaliotojo pareigūno valstybinės kontrolės metu paimtas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių mėginys.

Stebėsena – kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, 2 straipsnio 8 dalyje.

Papildyta pastraipa:

Nr. B1-284, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07981

 

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

4. Valstybinės maisto ir valstybinės veterinarinės kontrolės metu teritorinių VMVT pareigūnai ima maisto, viešai tiekiamo geriamojo vandens, medžiagų ir gaminių, besiliečiančių su maistu, ir pašarų (toliau – produktai) valstybinius mėginius. ūkio subjekto atsakingajam asmeniui ar jo įgaliotam atstovui pageidaujant, valstybinių mėginių ėmimo metu atrenkamas atsarginis mėginys, kuris paliekamas savininkui. Kiekvienas mėginys turi būti užplombuotas teritorinės VMVT plomba, turėti numerį, pritvirtintą etiketę, kurioje nurodomi mėginio atpažinimo duomenys ir paėmimo sąlygos, laikas, vieta. Valstybinis mėginys su mėginių paėmimo tirti aktu siunčiamas į akredituotąją laboratoriją (toliau – laboratorija) laboratoriniam tyrimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-346, 2008-06-30, Žin., 2008, Nr. 77-3059 (2008-07-08), i. k. 108110MISAK00B1-346

Nr. B1-739, 2011-11-28, Žin., 2011, Nr. 157-7464 (2011-12-23), i. k. 111110MISAK00B1-739

 

5. Vykdant ūkio subjektuose valstybinę maisto ir valstybinę veterinarinę kontrolę, produktų mėginiai imami vadovaujantis atitinkamais mėginių paėmimą reglamentuojančiais teisės aktais.

6. Produktų mikrobiologinės taršos įvertinimui paimami 5 taškiniai mėginiai arba kitas atitinkamuose teisės aktuose nurodytas taškinių mėginių skaičius. Taškiniai mėginiai supakuojami atskirai ir jų bendras svoris turi atitikti teisės aktuose nurodyto mėginio svorį. Supakuoti taškiniai mėginiai sudedami į bendrą pakuotę ir plombuojami viena plomba.

61. Protrūkio ar apsinuodijimo maistu, stebėsenos, vartotojo skundo tyrimo atveju, jeigu nėra galimybės paimti maisto mėginį vadovaujantis 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL 2005 L 338, p. 1) gali būti paimamas mažesnis mėginių skaičius (n=4, n=3, n=2, n=1). Paimtas mėginys turi būti ištiriamas dėl patogeninių mikroorganizmų. Į laboratoriją pristatomas ne mažesnis kaip 50 g svorio paimtas maisto mėginys vienos rūšies patogeniniam mikroorganizmui nustatyti, dviejų rūšių patogeniniams mikroorganizmams nustatyti – ne mažesnis kaip 100 g svorio maisto mėginys.

Papildyta punktu:

Nr. B1-284, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07981

 

7. Laboratorija valstybinių mėginių laboratorinių tyrimų protokolus perduoda faksu arba elektroninėmis priemonėmis atitinkamai teritorinei VMVT. Teritorinė VMVT, įvertinusi gautus tyrimų rezultatus, informuoja atitinkamą (-us) ūkio subjektą (-us), o nustačiusi, kad ištirta produktų partija neatitinka teisės aktų reikalavimų, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nusprendžia:

7.1. importuojamų produktų siuntą uždrausti realizuoti, importuotoją įpareigoja per 60 darbo dienų siuntą grąžinti gamintojui, sunaikinti ar kitais būdais užtikrinti, kad neatitinkantis teisės aktų reikalavimų produktas nepatektų vartotojams;

7.2. ūkio subjektui uždrausti tiekti rinkai produktų partiją, neatitinkančią teisės aktų reikalavimų, jį įpareigoti per 14 darbo dienų priimti priemones, užtikrinančias, kad neatitinkantys teisės aktų reikalavimų produktai nepatektų vartotojui. Apie priimtas priemones ūkio subjektas informuoja faksu arba elektroninėmis priemonėmis teritorinę VMVT. Teritorinė VMVT, įtarusi, kad produktas neatitinka teisės aktų reikalavimų ne dėl mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo įmonės kaltės, įpareigoja produktų platintoją surinkti iš rinkos atitinkamą produktų partiją (-as) ir prireikus iš surinktos produktų partijos paima valstybinį mėginį;

7.3. jeigu produktų partijos tinkamumo vartoti terminas baigėsi arba rinkoje tirtos partijos jau nėra, valstybinės maisto ir valstybinės veterinarinės kontrolės metu gali būti imamas kitas to paties gamintojo produktų valstybinis mėginys;

7.4. teritorinė VMVT priima sprendimą dėl nesaugaus maisto produkto pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. 255 „Dėl Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarkos įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3323); jeigu rinkai buvo tiektas kokybės, ženklinimo ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitinkantis maistas ir teisės aktų reikalavimų neatitinkantis pašaras, priimamas sprendimas pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. B1-367 „Dėl tipinių formų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 63-2355);

7.5. ūkio subjektas, pretenduojantis į paramos gavimą iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, negali prašyti paramos produktų partijai, neatitinkančiai teisės aktų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-346, 2008-06-30, Žin., 2008, Nr. 77-3059 (2008-07-08), i. k. 108110MISAK00B1-346

Nr. B1-331, 2015-04-10, paskelbta TAR 2015-04-10, i. k. 2015-05567

 

 

III. APMOKĖJIMO TVARKA

 

8. Importuojamų produktų valstybinių mėginių tyrimų išlaidas apmoka importuotojas.

9. Ūkio subjektuose paimtų produktų valstybinių mėginių tyrimų išlaidas apmoka:

9.1. ūkio subjektas, kai:

9.1.1. valstybinių mėginių tyrimo rezultatai neatitinka teisės aktų reikalavimų,

9.1.2. valstybiniai produktų mėginiai paimti pagal informaciją, gautą iš teritorinių visuomenės sveikatos centrų ir Europos Komisijos,

9.1.3. paimtas 7.3 punkte nurodytas valstybinis mėginys,

9.1.4. valstybinis mėginys atrinktas maisto, pašarų įvertinimui dėl paramos gavimo iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo;

9.2. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT), kai mėginys buvo atrinktas valstybinės maisto ir valstybinės veterinarinės kontrolės tikslams ir nustatyti tyrimų rezultatai atitinka teisės aktų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-739, 2011-11-28, Žin., 2011, Nr. 157-7464 (2011-12-23), i. k. 111110MISAK00B1-739

 

10. Ūkio subjektas mėginių tyrimų išlaidas apmoka ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tyrimų rezultatų gavimo dienos, jeigu tyrimą atlikusi laboratorija nenustato kitaip.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Laboratorija, atlikusi pašarų mėginio dėl genetiškai modifikuotų medžiagų nustatymo tyrimą, tyrimų protokolo išvadoje turi nurodyti ir informaciją apie šių tyrimų rezultatų atitiktį 2011 m. birželio 24 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 619/2011, kuriuo nustatomi oficialios kontrolės, kuria siekiama nustatyti, ar pašaruose nėra genetiškai modifikuotų medžiagų, dėl kurių atliekama leidimo suteikimo procedūra arba kurių leidimas baigė galioti, ėminių ėmimo ir analizės metodai (OL 2011 L 166, p. 9), 6 straipsnio 1 arba 2 dalies reikalavimams.

12. Teritorinė VMVT:

12.1. gavusi iš laboratorijos 11 punkte nurodytų tyrimų protokolą, kurio išvadoje nurodyta, kad tyrimų rezultatai atitinka reglamento (ES) Nr. 619/2011 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus, nedelsiant turi užpildyti skubų pranešimą ir jį pateikti Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema VMVT Skubios veiklos skyriui;

12.2. iki kiekvieno mėnesio 5 dienos tyrimų protokolų, kurių išvadose nurodyta, kad tyrimo rezultatai atitinka reglamento (ES) Nr. 619/2011 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kopijas turi pateikti VMVT.

13. VMVT Europos Komisijai ir Europos Sąjungos valstybėms narėms turi pateikti 12.2 punkte nurodytą informaciją iki kiekvienų metų birželio 30 d. ir nedelsiant, jeigu tris mėnesius iš eilės gaunami genetiškai modifikuotą medžiagą patvirtinantys tyrimų rezultatai, neviršijantys mažiausios privalomos aptikimo ribos.

14. Teritorinių VMVT sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. B1-739, 2011-11-28, Žin., 2011, Nr. 157-7464 (2011-12-23), i. k. 111110MISAK00B1-739

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-346, 2008-06-30, Žin., 2008, Nr. 77-3059 (2008-07-08), i. k. 108110MISAK00B1-346

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. B1-883 "Dėl Valstybinių mėginių paėmimo laboratoriniam tyrimui nurodymų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-739, 2011-11-28, Žin., 2011, Nr. 157-7464 (2011-12-23), i. k. 111110MISAK00B1-739

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. B1-883 "Dėl Valstybinių mėginių paėmimo laboratoriniam tyrimui nurodymų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-331, 2015-04-10, paskelbta TAR 2015-04-10, i. k. 2015-05567

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. B1-883 „Dėl Valstybinių mėginių paėmimo laboratoriniam tyrimui nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-284, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07981

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. B1-883 „Dėl Valstybinių mėginių paėmimo laboratoriniam tyrimui nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo