Suvestinė redakcija nuo 2023-10-17 iki 2024-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 137-5626, i. k. 1072250ISAK00V-1026

 

Nauja redakcija nuo 2020-07-01:

Nr. V-1357, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-03, i. k. 2020-12046

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. gruodžio 14 d. Nr. V-1026
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1 prioriteto 1.3 krypties 1.3.2 darbo „Sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų gerinimas ir šeimos gydytojų pritraukimas į šalies regionus“ 5 veiksmą „Slaugos paslaugų apimties plėtra, didinant finansavimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų“:

1. T v i r t i n u Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                    RIMVYDAS TURČINSKAS

 

 

PAtvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2007 m. gruodžio14 d. įsakymu Nr. V-1026

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2023 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-1086 redakcija)

 

AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, medicinos priemonėms ir kitoms darbo priemonėms, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose gavėjus, šių paslaugų teikimo reikalavimus ir jų apmokėjimo tvarką.

2.    Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (toliau – ASPN) – licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, švietimo įstaigoje, socialines paslaugas teikiančioje įstaigoje, darbovietėje, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius ne asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir skatinti paciento savirūpą.

2.2Savirūpa – paciento ir (ar) jo artimųjų veikla, siekiant išsaugoti paciento sveikatą, ap(si)saugoti nuo ligų (prevencija), atpažinti sveikatos būklės pablogėjimą ir vykdyti gydytojo paskirtą gydymą ar slaugytojo rekomendacijas.

2.3. Slaugos poreikiai – pagrindiniai fiziologiniai ir psichikos sveikatos paciento poreikiai, kuriems patenkinti reikia kitų pagalbos.

2.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme.

3.  ASPN teikia įstaigos ir įmonės, turinčios asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti ASPN.

4. ASPN turi būti teikiamos kiekvieną dieną nuo 8 val. iki 20 val.

5.  Visos pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (šeimos medicinos) teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASP įstaiga), išskyrus Laisvės atėmimo vietų ligoninę, privalo užtikrinti ASPN teikimą prie tos PAASP įstaigos prisirašiusiems gyventojams (pacientams) vienu (ar abiem) iš šių būdų: 

5.1. pačios teikti ASPN atskirame PAASP įstaigos padalinyje;

5.2. sudaryti sutartį dėl ASPN teikimo su kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinčia teisę teikti ASPN.

6ASPN teikianti įstaiga esant poreikiui turi užtikrinti socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir teikimą savo pacientams bent vienu iš šių būdų:

6.1. pati ASPN teikianti įstaiga, esant poreikiui, socialinių paslaugų poreikį vertina Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir socialines paslaugas teikia Socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka. ASPN teikianti įstaiga Socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka turi įgyti teisę teikti socialines paslaugas;

6.2. Socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka socialinių paslaugų poreikį vertina ir jas teikia ši socialinių paslaugų įstaiga pagal bendradarbiavimo dėl socialinių paslaugų teikimo sutartį (toliau  – Bendradarbiavimo sutartis) su ASPN teikiančia įstaiga:

6.2.1. Bendradarbiavimo sutartis sudaroma su savivaldybės, kurios teritorijoje bus teikiamos ASPN, socialinių paslaugų įstaiga;

6.2.2. jeigu socialines paslaugas namuose savivaldybėje teikia įstaiga, kurios savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina ne savivaldybė, Bendradarbiavimo sutartis sudaroma su savivaldybe, kurios teritorijoje bus teikiamos ASPN, ir su socialines paslaugas teikiančia įstaiga.

7ASPN teikianti įstaiga savo pacientams turi užtikrinti ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimą. Šias paslaugas gali teikti:

7.1. pati ASPN teikianti įstaiga;

7.2. kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga pagal paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo sutartį su ASPN teikiančia įstaiga.

8. ASPN teikianti įstaiga asmenims, gyvenantiems socialinės globos įstaigose, turinčiose asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas ir kuriose gyvena 25 ar daugiau asmenų, gali atlikti tik šias šeimos gydytojo ar su šeimos gydytoju dirbančio slaugytojo paskirtas procedūras: paimti ėminius diagnostiniams tyrimams (kraujo, šlapimo, išmatų, skreplių, skrandžio turinio, pasėlis), atlikti elektrokardiogramą, išmatuoti akispūdį, atlikti intervencines procedūras (vakcinacija, intraveninės injekcijos, infuzijos), atlikti dirbtinių kūno angų, opų ar pragulų priežiūrą, išsiurbti gleives.

9. ASPN teikianti įstaiga asmenims, gyvenantiems socialinės globos įstaigose, neturinčiose asmens sveikatos priežiūros veiklos licencijos teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas ir kuriose gyvena mažiau nei 25 asmenys, gali teikti visos Apraše numatytos apimties ASPN.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS

 

10ASPN teikia specialistų komanda:

10.1. du visu etatu dirbantys bendruomenės ir (ar) bendrosios praktikos, ir (ar) išplėstinės praktikos, ir (ar) psichikos sveikatos slaugytojai (toliau – slaugytojai);

10.2du visu etatu dirbantys slaugytojo padėjėjai;

10.3. vienas visu etatu  ar du po pusę etato dirbantys kineziterapeutai;

10.4. ergoterapeutas (rekomenduojama).

11.  Esant poreikiui į ASPN paslaugas teikiančią specialistų komandą papildomai gali būti įtraukiama daugiau Aprašo 10.110.4 papunkčiuose nurodytų specialistų, taip pat medicinos psichologas, socialinis darbuotojas ir (arba) dietistas. Į ASPN teikimo procesą pagal galimybes turi būti įtraukiami paciento artimieji, kiti paciento aplinkos žmonės, bendruomenės nariai, nevyriausybinės organizacijos, savanoriai, kurių dalyvavimo sąlygas nustato ASPN teikiančios įstaigos vadovas.

12Kiekvienas ASPN teikiantis specialistas paslaugas teikia pagal savo kompetenciją, nurodytą atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje.

13ASPN teikiančių specialistų darbas organizuojamas komandos principu. Esant poreikiui, vienas iš ASPN paslaugas teikiančios specialistų komandos narių gali būti skiriamas komandos koordinatoriumi.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI MEDICINOS PRIEMONĖMS  IR KITOMS DARBO PRIEMONĖMS

 

14Medicinos priemonės, būtinos ASPN teikti:

14.1fonendoskopas;

14.2kraujospūdžio matavimo aparatas;

14.3vienkartinės pirštinės (nesterilios);

14.4priemonės odai dezinfekuoti;

14.5sterilūs ir nesterilūs tvarsčiai;

14.6termometras;

14.7vienkartiniai švirkštai (dydis ir kiekis pagal poreikį);

14.8matuoklis gliukozės kiekiui kapiliariniame kraujyje nustatyti;

14.9matuoklis kraujo krešumo rodikliui kapiliariniame kraujyje nustatyti;

14.10priemonės, skirtos medicinos atliekoms tvarkyti;

14.11mobilusis elektrokardiografas (ne mažiau kaip 12 derivacijų);

14.12. tonometras akispūdžiui matuoti;

14.13skalpeliai ir skalpelių laikikliai;

14.14. pincetai su dantukais;

14.15.  chirurginės žirklės;

14.16.  sterilios paklodės;

14.17nagų replės, nagų žirklės;

14.18pulsoksimetras;

14.19žarnynui valyti skirtos priemonės;

14.20varžtis;

14.21priemonės ausims plauti;

14.22. gleivių siurbiklis (nuosavas arba užtikrinama nuoma);

14.23otoskopas;

14.24. infuzomatas.

15. Darbo priemonės, reikalingos ASPN teikti:

15.1kompiuteris su prieiga prie interneto;

15.2. transporto priemonė (automobilis ir (ar) kitos priemonės) nuvykti į paciento namus teikti ASPN;

15.3. visi ASPN teikiantys specialistai turi būti aprūpinti mobiliojo ryšio telefonais su prieiga prie interneto tinklo;

15.4. rekomenduojama turėti įrangą, skirtą kiekvieno ASPN komandos nario buvimo vietai ASPN teikimo metu nustatyti;

15.5. ASPN teikianti įstaiga privalo aprūpinti kiekvieną ASPN komandos narį darbo apranga.

16ASPN komandos nario, vykstančio į paciento namus, švietimo įstaigą arba socialines paslaugas teikiančią įstaigą ar darbovietę teikti ASPN, krepšio turinys komplektuojamas atsižvelgiant į konkretaus paciento poreikius bei jam teikiamas paslaugas.

17ASPN teikiančios įstaigos naudoja duomenų registravimo ir perdavimo informacinę sistemą, kuri privalo turėti galimybę pateikti duomenis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS),  galimybę duomenimis keistis su socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis arba turėti numatytą modulį, per kurį socialines paslaugas teikiančios įstaigos galėtų jungtis prie šios informacinės sistemos, arba, nesant galimybės naudoti duomenų registravimo ir perdavimo informacinės sistemos, ASPN teikianti įstaiga ir socialines paslaugas teikianti įstaiga duomenimis keičiasi Bendradarbiavimo sutartyje numatytu būdu.

 

IV SKYRIUS

ASPN GAVĖJAI

 

18.  ASPN gavėjai:

18.1. asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną (Aprašo 1 priedas) yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos paslaugų poreikis;

18.2. asmenys, kuriems po suteiktų chirurgijos paslaugų išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.

19. Asmenims, kuriems teikiamos paliatyviosios pagalbos paslaugos, ASPN paslaugos negali būti teikiamos.

 

 

V SKYRIUS

ASPN TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

20.   Aprašo 18.1 papunktyje nurodytu atveju slaugos paslaugų poreikį pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną nustato paciento šeimos gydytojas, šeimos gydytojo komandoje dirbantis slaugytojas, gydytojas geriatras, su gydytoju geriatru dirbantis slaugytojas, pacientą gydantis gydytojas (stacionare) arba slaugytojas (stacionare).

Aprašo 18.2 papunktyje nurodytu atveju slaugos paslaugų poreikis nėra vertinamas.

21. Aprašo 18.1 papunktyje nurodytu atveju siuntimą ASPN gauti išrašo arba ASPN paskiria paciento šeimos gydytojas, ESPBI IS užpildydamas elektroninį dokumentą E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“ (toliau – siuntimas ASPN gauti) arba, kai ASPN teikia pati PAASP įstaiga, E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025), nurodytus Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priede. Siuntimas ASPN gauti arba ASPN paskyrimas yra neterminuotas ir iš naujo rašomas tik tokiu atveju, jei pacientas keičia ASPN teikiančią įstaigą. Jei ASPN teikia Aprašo 5.2 papunktyje nurodyta ASPN teikianti įstaiga, PAASP įstaigos paskirtas atsakingas asmuo apie pacientui išrašytą siuntimą ASPN gauti informuoja Aprašo 5.2 papunktyje nurodytą ASPN teikiančią įstaigą.

Aprašo 18.2 papunktyje nurodytu atveju  siuntimą ASPN gauti išrašo chirurgijos paslaugą suteikęs gydytojas chirurgas, nurodydamas paciento slaugos rekomendacijas. Pacientas su siuntimu ASPN gauti kreipiasi į savo PAASP dėl ASPN teikimo. Jei ASPN teikia Aprašo 5.2 papunktyje nurodyta ASPN teikianti įstaiga, PAASP įstaigos paskirtas atsakingas asmuo apie pacientui išrašytą siuntimą ASPN gauti informuoja Aprašo 5.2 papunktyje nurodytą ASPN teikiančią įstaigą.

Pacientams, kuriems atlikta tracheostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų, ir pacientams, kuriems būtina dirbtinė plaučių ventiliacija, ASPN teikiama tik tuo atveju, jei siuntime ASPN gauti nurodyta, kad paciento artimieji (arba socialinės globos įstaigos specialistai) sveikatos priežiūros specialisto yra apmokyti prižiūrėti pacientą. Paciento artimieji (arba socialinės globos įstaigos specialistai) raštu turi patvirtinti, kad paciento priežiūra bus užtikrinama visą parą ir kad jie yra informuoti apie riziką, galinčią kilti tokį pacientą slaugant namuose.

22ASPN paslaugos nuo jų paskyrimo dienos, o Aprašo 5.2 papunktyje nurodytu atveju –  Aprašo 5.2 papunktyje nurodytos ASPN teikiančios įstaigos informavimo apie pacientui išrašytą siuntimą ASPN gauti dienos turi būti suteiktos ne vėliau kaip:

22.1per 1–5 dienas – slaugytojo pirmasis apsilankymas;

22.2per 24 valandas – skubių paskyrimų įvykdymas (išskyrus ėminių laboratoriniams tyrimams paėmimą laboratorijos nedarbo dienomis);

22.3per 1–5 dienas – planinių paskyrimų įvykdymas.

23. ASPN teikiantis slaugytojas Aprašo 18.1 papunktyje nurodytu atveju pirmojo apsilankymo metu privalo:

23.1.  įvertinti paciento sveikatos būklę ir užpildyti Paciento sveikatos būklės vertinimo lapą (Aprašo 2 priedas);

23.2. diagnozuoti paciento būklę priskirdamas vieną iš Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) Z74 kodų:

23.2.1. asmenims, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną  yra nustatytas didelis slaugos paslaugų poreikis, prie gretutinių diagnozių įrašomas TLK-10-AM kodas Z74.3;

23.2.2. asmenims, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną  yra nustatytas mažas ar  vidutinis slaugos paslaugų poreikis, bei asmenims, kuriems po suteiktų chirurgijos paslaugų išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose, prie gretutinių diagnozių turi būti įrašomi TLK-10-AM poskyrio Z74 kodai, išskyrus Z74.3;

23.3.  surinkti papildomą kontaktinę ir kitą informaciją, kuri yra būtina organizuojant ir teikiant ASPN (pvz., artimųjų, kitų asmenų, bendraujančių su pacientais, kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), kitų specialistų, teikiančių asmeniui sveikatos priežiūros ar socialines paslaugas, kontaktinius duomenis (įstaigos pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris), ir pateikti pacientui ar jo atstovui pasirašyti sutikimą gauti ASPN ir sutikimą, kad informacija apie pacientą būtų teikiama kitiems asmenims ASPN, kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir (arba) socialinių paslaugų teikimo tikslais;

23.4.  nustatyti galimą kito ASPN teikiančio specialisto apsilankymo poreikį ir apie tai informuoti reikiamą ASPN paslaugas teikiantį specialistą. Kitas ASPN komandos specialistas pas pacientą apsilanko per 15 dienas nuo šiame punkte nurodytos informacijos gavimo dienos;

23.5.  nustatyti ASPN teikimo mastą ir, suderinęs su pacientu ir (ar) jo artimaisiais, sudaryti paciento slaugos ir priežiūros planą (Aprašo 3 priedas). Už slaugos paslaugų teikimo ir slaugos plano įgyvendinimą ir koregavimą pagal poreikį atsakingas ASPN teikiantis slaugytojas. Jeigu yra identifikuojamas kito ASPN komandos nario paslaugų poreikis, slaugos planas sudaromas po kito ASPN komandos nario konsultacijos;

23.6.  pacientui ir jo artimiesiems pateikti ASPN įstaigos ir komandos narių, kurie pacientui teiks ASPN, kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) ir sudaryto slaugos ir priežiūros plano kopiją;

23.7. Aprašo 18.2 papunktyje ir 8 punkte nurodytais atvejais atlikti procedūras pagal gydytojo paskyrimą;

24.  Kitų (ne pirmojo) apsilankymų metu ASPN teikiantys specialistai vykdo procedūras pagal šeimos gydytojo paskyrimus ir slaugos ir priežiūros plane numatytus veiksmus, o Aprašo 18.2 papunktyje ir 8 punkte nurodytais atvejais – procedūras pagal operavusio gydytojo chirurgo rekomendacijas ar šeimos gydytojo paskyrimus.

25.  Bendra paciento  sveikatos būklė vertinama ir Slaugos paslaugų poreikio nustatymo klausimynas, Paciento sveikatos būklės vertinimo lapas ir, jeigu komandoje yra ergoterapeutas, Paciento veiklos ir namų aplinkos vertinimo lapas (Aprašo 4 priedas) pildomi ne rečiau kaip vieną kartą per metus (skaičiuojant nuo tos dienos, kai pradedama teikti ASPN) arba atsiradus paciento sveikatos būklės pokyčių, dėl kurių turi būti keičiamas slaugos planas.

26ASPN, kai atliekama gleivių išsiurbimo iš kvėpavimo takų procedūra, apima paciento ir artimųjų žinių apie gleivių išsiurbimo iš kvėpavimo takų procedūrą įvertinimą, paciento ir artimųjų konsultavimą, paciento ir artimųjų informavimą, dėl kokių su tracheostomos priežiūra susijusių simptomų būtina kreiptis į specialistus (skubos ar planine tvarka). ASPN teikianti įstaiga turi užtikrinti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto apmokamą gleivių siurbiklio nuomą pacientui.

27.  ASPN teikiantis slaugytojas apie slaugomo paciento sveikatos būklės pokyčius, dėl kurių jam gali būti reikalingos stacionarinio gydymo, palaikomojo gydymo ir slaugos ar paliatyviosios pagalbos paslaugos, ir atliktą slaugos paslaugų poreikio vertinimą privalo informuoti paciento šeimos gydytojo komandą, užpildydamas formą E025, įrašydamas slaugomo paciento sveikatos būklės pokyčius, ar, esant poreikiui, pateikdamas užpildytą Slaugos paslaugų poreikio nustatymo klausimyną ir Paciento sveikatos būklės vertinimo lapą.

28Jei ASPN teikiantis slaugytojas apsilankymo paciento namuose metu pastebi paciento sveikatos būklės pokyčių, dėl kurių pacientui gali būti reikalingos psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, apie tai informuoja paciento šeimos gydytoją.

29. Jei ASPN teikiantis slaugytojas apsilankymo paciento namuose metu pastebi, kad pacientui gali būti reikalingos socialinės paslaugos, Aprašo 7.1 papunktyje nustatytu atveju informuoja ASPN teikiančioje įstaigoje socialinių paslaugų poreikį vertinančius socialinius darbuotojus, o Aprašo 7.2 papunktyje nustatytu atveju – Aprašo 7.2 papunktyje nurodytą socialinių paslaugų teikėją Bendradarbiavimo sutartyje numatytu būdu. 

30ASPN teikianti įstaiga pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus, organizuoja paciento, gaunančio ASPN, atvejo aptarimą, kuriame dalyvauja pacientas ir (ar) paciento artimieji ir bent 2 ASPN teikiantys specialistai. Jei ASPN gavėjui teikiamos ir socialinės paslaugos, ASPN teikianti įstaiga pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį, organizuoja paciento, gaunančio ASPN, atvejo aptarimą, kuriame dalyvauja pacientas ir (ar) paciento artimieji, bent 2 ASPN teikiantys specialistai ir socialines paslaugas teikiantys specialistai. Paciento šeimos gydytojas aptarimuose dalyvauja esant poreikiui.

31.  Teikiant ASPN pildoma forma 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl Medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“, jos duomenys suvedami į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą SVEIDRA (toliau – SVEIDRA).

32. Tą pačią dieną po ASPN suteikimo kiekvienas komandos narys užpildo formą E025, nurodydamas paslaugos teikimo pradžios ir pabaigos laiką bei atliktus veiksmus ir procedūras.

33. Suteikus kineziterapijos paslaugą užpildoma forma Nr. 042/a „Kineziterapijos kortelė“,  patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“.

34. Jeigu informacija apie kiekvieno ASPN komandos nario buvimo vietą ASPN teikimo metu fiksuojama Aprašo 15.4 papunktyje nurodytomis priemonėmis, ji saugoma ne trumpiau kaip 12 mėn. nuo ASPN asmeniui suteikimo, o pasibaigus šiam terminui sunaikinama.  

35Medicininės atliekos, susidarančios teikiant ASPN, tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos higienos norma HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

 

VI SKYRIUS

ASPN IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PSDF BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKA

 

 

36. Už suteiktas ASPN iš PSDF biudžeto lėšų ASPN teikiančiai įstaigai mokama:

36.1. skatinamasis priedas už apsilankymą pas ASPN gavėją, kai Aprašo 10 punkte nurodyto komandos nario apsilankymo pas ASPN gavėją metu atliekamos šeimos gydytojo paskirtos procedūros ir (arba) visi Paciento slaugos ir priežiūros plane numatyti veiksmai, prireikus – ir kiti veiksmai, numatyti specialisto, teikiančio ASPN, medicinos normoje;

36.2. skatinamasis priedas už skiepijimą, kai gripo vakcina skiepijami rizikos grupei priskiriami ASPN gavėjai ir (arba) kai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina skiepijami ASPN gavėjai;

36.3. bazinė kaina už gleivių išsiurbimo paslaugą (teikia slaugytojas).

37. Skatinamieji priedai mokami už ne daugiau kaip du apsilankymus tą pačią dieną pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas mažas ar vidutinis slaugos paslaugų poreikis, ir  ne daugiau kaip 3 apsilankymus tą pačią dieną pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas didelis slaugos paslaugų poreikis.

38. Per kalendorinius metus skatinamieji priedai iš PSDF biudžeto lėšų mokami už ne daugiau kaip:

38.1. 52 apsilankymus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas mažas slaugos paslaugų poreikis;

38.2. 156 apsilankymus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas vidutinis slaugos paslaugų poreikis;

38.3. 365 apsilankymus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas didelis slaugos paslaugų poreikis.

39. Vienu etatu dirbančiam komandos nariui maksimalus per dieną mokamų skatinamųjų priedų už apsilankymą pas ASPN gavėjus skaičius negali viršyti 12.

40. Aprašo 36.2 papunktyje nurodyti skatinamieji priedai neįskaičiuojami į Aprašo 37, 38 ir 39 punktuose nurodytą maksimalų skatinamųjų priedų skaičių.

41. Per mėnesį apmokamos 1 gleivių išsiurbimo paslaugos, suteiktos vienam ASPN gavėjui, kuriam atlikta tracheostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų, išlaidos. Į gleivių išsiurbimo paslaugos bazinę kainą yra įskaičiuota ir 1 mėnesio gleivių siurbiklio nuomos kaina.

42. ASPN paslaugos, atitinkančios Apraše nustatytus reikalavimus, apmokamos PSDF biudžeto lėšomis taikant Asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus aktyviojo gydymo), apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-1630 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“, nustatyto dydžio skatinamuosius priedus (gleivių išsiurbimo paslauga apmokama pagal Asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus aktyviojo gydymo), apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąraše nustatytą bazinę kainą). Į ASPN skatinamuosius priedus ir gleivių išsiurbimo paslaugos bazinę kainą yra įskaičiuotos Aprašo III skyriuje išvardytų medicinos priemonių, išskyrus medicinos pagalbos priemones, įtrauktas į Kompensuojamųjų medicinos  pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“, kainos.

43. ASPN gali būti apmokamos ir iš  kitų lėšų.

 

________________________

 

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose

teikimo reikalavimų ir šių paslaugų

apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

SLAUGOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KLAUSIMYNAS

 

 

Paciento vardas, pavardė___________________________________ Gimimo metai _______

Slaugos paslaugų poreikio nustatymo data ______-___-____

 

 

 

 

Kriterijus

Balai

Pacientui pagal kriterijų skirti balai

1.    Savirūpa

 

 

apsitarnauja savarankiškai £

0

 

apsitarnauja tik padedamas £

2

reikalinga visokeriopa pagalba £

3

2.    Valgymas ir gėrimas

 

 

savarankiškai £         

0

 

 

 

 

reikalinga pagalba £

3

enterinis / parenterinis maitinimas £

4

3. Asmens higiena ir rengimasis

 

 

3.1. Higiena rūpinasi: 

 

 

 

savarankiškai  £

0

 

 

reikalinga dalinė pagalba £

2

reikalinga visokeriopa pagalba £

3

3.2. Apsirengia ir apsiauna: 

 

savarankiškai    £

0

reikalinga dalinė pagalba £ 

2

reikalinga visokeriopa pagalba  £

3

4.    Regėjimas

 

 

geras (su korekcija ar be korekcijos) £

0

 

regos sutrikimas £

2

aklumas £

4

5.    Klausa

 

 

gera (su korekcija ar be korekcijos)  £

0

 

klausos sutrikimas £

2

kurtumas £

4

6.    Judėjimas ir transportavimas

 

 

6.1. Kūno padėtis:    

 

 

mobili £

0

dažniausiai sėdima / pusiau sėdima £

2

gulima £

4

6.2. Judėjimas:

 

 

vaikšto savarankiškai £

0

 

 

 

 

 

 

vaikšto ar juda su pagalbinėmis priemonėmis (neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai), kito asmens pagalbos nereikia £

1

vaikšto ar juda su pagalbinėmis priemonėmis (neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai), reikia kito asmens pagalbos £

2

gulintis (visiškai nejuda) £

3

6.3. Griuvimo rizika:

 

nėra £

0

 

 

 

 

išvengiama pritaikius aplinką £

1

vidutinė £

2

didelė £

3

7.    Judesių koordinacija

 

 

nesutrikusi £ 

0

 

sutrikusi £ 

3

neįvertinama (specifinės būklės) £

4

8.    Pusiausvyra

 

 

nesutrikusi £

0

 

sutrikusi £

3

neįvertinama (specifinės būklės) £

4

9.   Orientacija

 

 

9.1. Orientacija laike:

 

 

nesutrikusi £

0

sutrikusi £

2

neįmanoma įvertinti £

3

9.2. Orientacija erdvėje:

 

nesutrikusi £

0

sutrikusi £

2

neįmanoma įvertinti £

3

9.3. Savęs suvokimas 

 

suvokia £

0

nesuvokia £

2

neįmanoma įvertinti £

3

10. Bendravimas

 

 

10.1. Sąmonė:  

 

 

nesutrikusi £

0

 

 

pritemusi £

3

Nėra kontakto / koma £

4

10.2. Kalba:

 

 

aiški £

0

 

 

 

sutrikusi £

1

nekalba  £

2

10.3. Minčių raiška:

 

nesutrikusi £

0

 

 

 

 

sutrikusi £

2

10.4. Pateiktos informacijos suvokimas:

 

 

supranta £

0

nesupranta £

2

10.5. Sprendimų priėmimas:

 

sugeba £

0

nesugeba £

2

11. Vaistų vartojimas

 

 

vartoja sąmoningai £

0

 

vartoja sąmoningai, bet reikalingas priminimas £

3

vartoja nesąmoningai, padedamas prižiūrinčio asmens£

4

12. Gyvenamosios vietos aplinkos pritaikymas

 

 

nereikalingas £

0

 

reikalingas nedidelis pritaikymas (kai nereikalingi statybos darbai) £

2

reikalingas didelis pritaikymas (kai reikalingi statybos darbai) £

3

reikalingas, bet neįmanomas £

4

13. Specializuota priežiūra

 

 

Asmeniui yra reikalinga dirbtinių angų, žaizdų arba pragulų priežiūra bei profilaktika arba nuolatinio šlapimo pūslės kateterio priežiūra £

4

 

14. Specialistų pagalba

 

 

14.1. Slaugytojo paslaugos: 

 

 

nereikalingos £

0

 

 

reikalingos £

3

14.2. Slaugytojo paslaugų reguliarumas:

 

kartą per savaitę arba rečiau £

1

 

 

 

du–tris kartus per savaitę £

2

dažniau nei tris kartus per savaitę £

3

14.3. Slaugytojo padėjėjo paslaugos:

 

 

nereikalingos £

0

 

 

reikalingos £

3

14.4. Slaugytojo padėjėjo paslaugų reguliarumas:

 

kartą per savaitę arba rečiau £

1

 

 

du–tris kartus per savaitę £

2

dažniau nei tris kartus per savaitę £

3

14.5. Kineziterapeuto paslaugos:

 

nereikalingos £

0

reikalingos £

3

14.6. Socialinės paslaugos: 

 

 

nereikalingos £

0

reikalingos £

3

15. Artimųjų dalyvavimas asmens priežiūroje

 

 

Artimieji / globėjai visokeriopai dalyvauja asmens priežiūroje, slaugos paslaugos namuose yra nereikalingos

0

 

Artimieji / globėjai visokeriopai dalyvauja asmens priežiūroje, bet yra reikalingos slaugos paslaugos namuose

1

 

Artimieji / globėjai iš dalies dalyvauja asmens priežiūroje

2

 

Asmuo yra vienišas arba artimieji / globėjai nedalyvauja asmens priežiūroje

3

 

 

 

 

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose poreikio nustatymo tvarka:

Iki 15 balų – ambulatorinių slaugos paslaugų namuose poreikio nėra;

1529 balai – mažas ambulatorinės slaugos paslaugų namuose poreikis, reikalinga laikina slauga namuose;

3044 balai – vidutinis ambulatorinių slaugos paslaugų namuose poreikis, reikalinga nenuolatinė slauga namuose;

45 ir daugiau balų – didelis ambulatorinių slaugos paslaugų namuose poreikis, reikalinga nuolatinė slauga namuose, rekomenduojama slauga stacionare.

 

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose poreikis (nurodyti bendrą balų sumą)

___________________________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________

(Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose poreikio nustatymą atlikusio slaugytojo parašas, spaudas)

 

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose

teikimo reikalavimų ir šių paslaugų

apmokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

PACIENTO SVEIKATOS BŪKLĖS VERTINIMO LAPAS

 

Paciento vardas, pavardė___________________________________ Gimimo metai _______

Paciento sveikatos būklės vertinimo data ______-___-____

 

 

1.1.      Diagnozė (pagrindinė ir gretutinės )

TLK-10-AM⃰:                                  

1.2.      Matavimai

AKS⃰⃰⃰ ⃰ sistolinis:                                                mmHg

AKS diastolinis:                      .................  mmHg

Sp O₂:                                                          %

Esant indikacijų, vertinamas kapiliarinis kraujas:

Gliukozė:                                            mmol/l

Cholesterolis: _________________mmol/l

Krešumo rodiklis _____________

Pulsas:             k./min.

Temperatūra:                                              °C

Svoris:                                             kg

 

 

1.3.      Bendrieji duomenys

Somatinė būsena:   gera £    patenkinama £    bloga £    labai bloga £

 

Sąmonė:    budri £    apatiška £    sutrikusi £    pritemusi £

 

Bendravimas:    aktyvus £    ribotas £    pasyvus £    nėra £

 

Gretutinės ligos: nėra £         karščiavimas £           nutukimas £   arterijų okliuzija £    

diabetas £ anemija £ vėžys £           sumažėjęs hematokritas

£  kita (įrašyti):

1.4.      Regėjimo sistema

Akys: normalios £     pakitusios £

 

Skleros: gelsvos £     paraudusios £   nepakitusios £

 

Akių išskyros: yra £  nėra £

 

Akių sausumas:           yra £   nėra £

 

Lašus akims: naudoja £         nenaudoja £

 

Kita:

 

 

 

 

 

 

 

1.5.      Ausų, nosies ir gerklės sistema

Ausies landa (dešinė): be pakitimų £ patinusi £       yra išskyrų £  svetimkūnis £

Ausies landa (kairė):   be pakitimų £ patinusi £       yra išskyrų £  svetimkūnis £

Nosies išskyros:          nėra £ skaidrios tekančios £ geltonos tirštos £    pūlingos £

Nosies gleivinė:           be pakitimų £    hipertrofiška £        cianotiška £   šašuota £

Burnos gleivinė: sausa £       drėgna £         išopėjusi £

Burnos apnašas: be apnašo £ su apnašu: su baltu apnašu £ su nedideliu apnašu £                       su storu apnašu £

Burnos infekcija: yra £          nėra £

Burnos džiūvimas: yra £       nėra £

Kvapas iš burnos: yra £         nėra £

Liežuvis: sausas £     drėgnas £

Liežuvio apnašas: be apnašo £          su apnašu: su baltu apnašu £ su nedideliu apnašu £                                 su storu apnašu £

Dantų protezai:            naudoja £  nenaudoja £

Kita:

 

1.6.      Kvėpavimo sistema

Kvėpuoja: per nosį £ per burną £   su pagalbinėmis priemonėmis £

Švokštimas: yra £  nėra £

Veido cianozė: yra £ nėra £

 

Kosulys: yra £  nėra £

Jei yra, apibūdinti:

Kosulio pradžia (data):

Kosulys būna: fizinio krūvio metu £ ramybėje £  atsigulus £  spastiškas £

 

Skausmas kosint: yra £  nėra £

 

Kosulio tipas:  drėgnas £  sausas £  šiurkštus £ lojantis £  spastiškas £  neproduktyvus £ produktyvus £  varginantis £  retas (epizodinis) £   priepuolinis £

 

Kosulio laikas: dieną £  naktį £  dieną ir naktį £

 

Dusulys: yra £  nėra £

Jei yra, apibūdinti:

Dusulio pradžia (data):

Dusulys varginantis:    taip £  ne £

 

Krūtinės skausmas:     yra £   nėra £

 

Kvėpavimo dažnis:                 k./min.

Skrepliai:         yra £  nėra £

 

Stoma: nėra £ tracheostoma £  pleurostoma £

 

Kita:

 

 

 

 

 

1.7.      Širdies ir kraujagyslių sistema

Krūtinės ląstos skausmas:       yra £   nėra £

Skausmo skalė:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

 

Skausmo pobūdis: duria £  spaudžia £  tempia £  bukas £  pulsuojantis £

Širdies plakimas: yra £  nėra £

Širdies plakimo pasireiškimo laikas:  kartais £  dažnai £  nuolat £  naktį £  dieną £ naktį ir dieną £  susijaudinus £         fizinio krūvio metu £ ramybės metu £

 

Galvos skausmai: yra £  nėra £

Skausmo skalė:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Skausmo laikas:  kartais £  dažnai £  nuolat £  naktį £  dieną £ naktį ir dieną £            susijaudinus £  fizinio krūvio metu  £  ramybės metu £

Galvos skausmo pobūdis:  duria £  spaudžia £  tempia £  bukas £  pulsuojantis £

Galvos svaigimas: yra £  nėra £

Svaigimo laikas: nuolat £  keičiant kūno padėtį £   susijaudinus £  ramybės metu £

Kita:

 

1.8.      Virškinimo sistema

Apetitas: geras £  blogas £

Rijimas: sutrikęs £  nesutrikęs £

 

Maitinimas: nazogastrinis £  nazojejuninis £   nazoduodeninis £  maitinimas per stomą £ skystas maistas per burną £  įprastas £

Pilvas:  minkštas £  papūstas £  įtemptas £

Pilvo skausmas: yra £  nėra £

Skausmo skalė:

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Pykinimas: yra £  nėra £

Pykinimo laikas:  valgio metu £ po valgio £  nevalgius £  nuolat £

Suvartojamo skysčio kiekis _____________________ml/per parą

Dehidratacija:  yra £   nėra £

Suvartojamų kalorijų kiekis per parą: pakankamas £            nepakankamas £

Vėmimas: yra £  nėra £

Vėmimo dažnis: ________k. / per parą

Vėmalai: skrandžio turiniu £ žalios spalvos £  raudonos / rudos spalvos £   kavos tirščių pavidalo £

Stoma: yra £   nėra £

Stomos tipas:   gastrostoma £  ileostoma £  kolostoma £

Vidurių pūtimas:  yra £  nėra £

 

Tuštinimosi dažnis:     __ kartai per dieną

__ kartai per sav.

__ kartai per mėn.

 

Tuštinimasis:   normalus £  užkietėjimas £  viduriavimas £

 

Laisvinamieji vaistai:  vartojami £  nevartojami £

 

Skausmingumas tuštinimosi metu:  yra £  nėra £

 

Išmatų nelaikymas:  nėra £   atsitiktinis £   dažnas £  nuolatinis £

 

Išmatų spalva: juoda £  ruda £  šviesi, beveik balta £  chaki ar įvairaus atspalvio  žalsva £

 

Išmatų konsistencija:   vandeningos £  tyrė £  košė £  formuotos £  spiros £  kita £

Kraujas išmatose:  yra £  nėra £

Kita:

 

1.9.      Inkstų ir šlapimo takų sistema

Stoma: yra £   nėra £

Stomos tipas:   epicistostoma £  nefrostoma £

Šlapinimasis:   sutrikęs £  nesutrikęs £

Šlapinimasis:   dažnas £  šlapimo susilaikymas £  epizodinis nelaikymas £  nuolatinis nelaikymas £  skausmingas £ 

Šlapinimosi dažnis:______  k./parą

Šlapimo spalva:

Kateterizacija: reikalinga £    nereikalinga £

Kraujas šlapime:  yra £  nėra £

Sauskelnės ir pan. (pvz., įklotai):        naudoja £  nenaudoja £

Kita:

 

 

1.10.    Jungiamojo audinio, skeleto-raumenų sistema

Kūno dalių nebuvimas:  yra £  nėra £

Lokalizacija:

Protezai:  yra £  nėra £

Protezus:  naudoja £  nenaudoja £

 

Paralyžius:  yra £  nėra £

Paralyžiaus vietos:  dešinė pusė £  kairė pusė £  visas kūnas £  visas kūnas nuo kaklo £  dešinė  ranka £  kairė ranka £  kairė koja £  dešinė koja £  visas kūnas nuo krūtinės (juda rankos) £  visas kūnas nuo juosmens £

 

Aktyvumas:  vaikšto £  vaikšto pasiremdamas £  sėdi kėdėje £  guli lovoje £

Judrumas:  normalus £  šiek tiek ribotas £  labai ribotas £  nejudrus £

 

Kontraktūros:  yra £   nėra £

Jei yra, lokalizacija (įrašyti) ________________________

Raumenų / kaulų skausmas:  yra £  nėra £

Kita:

 

 

1.11.    Sąnariai

Sąnarių paslankumas:  geras £  sumažėjęs £           sunkus £  skausmingas £

Jei sunkus ir (ar) skausmingas, nurodyti lokalizaciją ……………………………………..

Skausmo skalė:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Uždegimo požymiai:  nėra £  paraudimas £ karštis £  patinimas £  skausmas £

Kita:

 

1.12.    Kūno temperatūros reguliavimas

Kambario temperatūra:  adekvati £   neadekvati £

 

Apranga:  adekvati kambario temperatūrai £  neadekvati kambario temperatūrai £

 

Kita:

 

 

1.13.    Oda ir jos dariniai

Odos būklė:     gera £ sausa £  šerpetojanti £  drėgna £  pažeista £

Odos spalva:    normali £  balta £  rausva £  raudona £    gelsva £  bronzinė £  ruda £    melsvai blyški £  pilka £  juoda £  marmurinė £  žalsva £  kita £

Odos parazitai:  yra £              nėra £

Nagai:  balkšvi £  geltoni £  kieti £    trupa £  sluoksniuoti £  susiraitę £

Odos defektai: yra £   nėra £

Jei yra:

Defekto tipai: žaizdos £  randai £  bėrimai £  guzai £  edemos £  paviršinės kojų venos £ iššutimai £

Esant odos defektams, jų lokalizacija (įrašyti) _________________________________

Žaizdų pradžios vieta:_____________________  pabaigos vieta: _____________________ 

Žaizdos: įtrūkimai £  trofinės opos £ pragulos, diabetinės opos £ chirurginės žaizdos £            potrauminės žaizdos £  nudegimai £  nušalimai £ kitos kilmės žaizdos £

Odos aplink žaizdą būklė:  gera £  paraudusi £  pažeista £

Kvapas:  yra £  nėra £

Žaizdos infekcijos požymiai:  nėra £   paraudimas £  karštis £  patinimas £  skausmas  £

Žaizdos skausmas:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Žaizdos dydis:

ilgis:                 mm

gylis:                mm

plotis:              mm

Sausos nekrozės (juoda spalva):                     %

Šlapios nekrozės (geltona spalva):                  %

Granuliacijos (raudona spalva):                      %

Epiteliacijos (rožinė spalva):                          %

Eksudacija:      maža £     vidutinė £      gausi £

Pragulų atsiradimo rizika (įrašyti pagal Pragulų atsiradimo rizikos vertinimo  lentelę suskaičiuotą balų sumą): ________________

(12 ir mažiau balų – didelė pragulų atsiradimo rizika)

 

 

 

 

 

 

Pragulų atsiradimo rizikos vertinimo lentelė

Objektyvi sveikatos būklė

Psichikos būklė

Bendras aktyvumas

Judrumas

Šlapimo / išmatų nelaikymas

gera                 4

patenkinama    3

bloga               2

labai bloga       1

žvalus                      4

apatiškas                 3

pritemusi sąmonė   2

stuporas                  1

vaikšto laisvai         4

vaikšto padedamas  3

sėdi krėsle               2

guli lovoje               1

neribotas               4

nežymiai ribotas   3

labai ribotas          2

visai nejudrus       1

nėra                4

atsitiktinis      3

dažnas            2

nuolatinis       1

Kita:

 

Jei yra, pridėti odos defekto nuotrauką.

 

 

___________________________________________________________

(Paciento sveikatos būklės vertinimą atlikusio slaugytojo parašas, spaudas)

 

Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM)

⃰ ⃰ Arterinis kraujo spaudimas

 

 

__________________________

 

Ambulatorinių slaugos paslaugų

namuose teikimo reikalavimų ir šių

paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Paciento slaugos ir priežiūros plano pavyzdys)

 

 

PACIENTO SLAUGOS IR PRIEŽIŪROS PLANAS

 

Paciento duomenys (vardas, pavardė, amžius, adresas).................................................................................................................................................

Planą sudaręs slaugytojas (vardas, pavardė).........................................................................................

 

Plano sudarymo / keitimo data ................................................................................................................................................................

Vertinant būklę identifikuota slaugos problema

Slaugos diagnozė

Slaugos tikslas

Procedūros

Pagrindimas

Vertinimas

Vizitai ir vizito trukmė (7 d.)

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

Pacientas supažindintas su planu taip    ne

Jei ne, nurodyti priežastį ................................................................................................................................................................

 

Artimieji ar kiti asmenys, prižiūrintys pacientą namuose, supažindinti su planu taip    ne

Jei ne, nurodyti priežastį ................................................................................................................................................................

 

PASTABA. Į Paciento slaugos ir priežiūros planą įtraukiamos tik nuolatinio pobūdžio ambulatorinės slaugos paslaugos. Į planą neįtraukiamos diagnostinės procedūros ir vienkartiniai ar nustatytu laiku atliekami gydymo ar slaugos veiksmai (pvz., paskirtos injekcijos N10)

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

4 priedas (pagal V-1086)

Papildyta priedu:

Nr. V-1086, 2023-10-16, paskelbta TAR 2023-10-16, i. k. 2023-20284

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-476, 2008-05-20, Žin., 2008, Nr. 59-2266 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-476

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-23, 2009-01-22, Žin., 2009, Nr. 12-491 (2009-01-31), i. k. 1092250ISAK0000V-23

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-137, 2009-02-24, Žin., 2009, Nr. 24-949 (2009-03-03), i. k. 1092250ISAK000V-137

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-373, 2009-05-15, Žin., 2009, Nr. 58-2276 (2009-05-19), i. k. 1092250ISAK000V-373

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1107, 2009-12-30, Žin., 2009, Nr. 159-7234 (2009-12-31), i. k. 1092250ISAK00V-1107

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-552, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 72-3665 (2010-06-22), i. k. 1102250ISAK000V-552

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-786, 2010-09-10, Žin., 2010, Nr. 109-5605 (2010-09-16), i. k. 1102250ISAK000V-786

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-558, 2011-05-31, Žin., 2011, Nr. 68-3252 (2011-06-04), i. k. 1112250ISAK000V-558

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-835, 2011-09-05, Žin., 2011, Nr. 112-5278 (2011-09-10), i. k. 1112250ISAK000V-835

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1115, 2011-12-23, Žin., 2011, Nr. 162-7701 (2011-12-30), i. k. 1112250ISAK00V-1115

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-742, 2012-08-01, Žin., 2012, Nr. 93-4811 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-742

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1021, 2013-10-31, Žin., 2013, Nr. 118-5948 (2013-11-16), i. k. 1132250ISAK00V-1021

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-166, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01240

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1034, 2014-09-30, paskelbta TAR 2014-10-06, i. k. 2014-13726

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. V-191, 2015-02-10, paskelbta TAR 2015-02-17, i. k. 2015-02361

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1551, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21310

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1473, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20756

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-545, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-05-04, i. k. 2016-11164

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1473 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-779, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17278

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1473 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-828, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17342

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1473 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1275, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28103

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-472, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07161

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-724, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10207

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1498, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21260

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-472, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06376

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1363, 2018-11-28, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19482

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-860, 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-07-19, i. k. 2019-11926

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1423, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-11, i. k. 2019-19945

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1357, 2020-06-02, paskelbta TAR 2020-06-03, i. k. 2020-12046

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1697, 2020-07-20, paskelbta TAR 2020-07-21, i. k. 2020-16172

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1808, 2020-08-07, paskelbta TAR 2020-08-07, i. k. 2020-17116

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1977, 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-08, i. k. 2020-18884

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2300, 2020-10-19, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23844

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-20, 2021-01-06, paskelbta TAR 2021-01-06, i. k. 2021-00196

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2241, 2021-10-05, paskelbta TAR 2021-10-05, i. k. 2021-20885

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1168, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13983

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1388, 2022-08-31, paskelbta TAR 2022-08-31, i. k. 2022-17972

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1942, 2022-12-23, paskelbta TAR 2022-12-23, i. k. 2022-26756

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1086, 2023-10-16, paskelbta TAR 2023-10-16, i. k. 2023-20284

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo