Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2016-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 137-5626, i. k. 1072250ISAK00V-1026

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. gruodžio 14 d. Nr. V-1026

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273), 303 punktą:

1. Tvirtinu Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administruojamą sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-835, 2011-09-05, Žin., 2011, Nr. 112-5278 (2011-09-10), i. k. 1112250ISAK000V-835

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu
Nr. V-1026

 

SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Reikalavimai) reglamentuoja pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – PAASP) ir pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – psichikos sveikatos paslaugos) teikiančių įstaigų arba jų padalinių, teikiančių slaugos paslaugas pacientų namuose, socialinės globos įstaigose, veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-835, 2011-09-05, Žin., 2011, Nr. 112-5278 (2011-09-10), i. k. 1112250ISAK000V-835

 

2. Už slaugos paslaugų namuose teikimą atsakingos PAASP paslaugas teikiančios įstaigos arba jų padaliniai, turintys licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas bendruomenės, bendrosios praktikos ar psichikos sveikatos slaugos paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-23, 2009-01-22, Žin., 2009, Nr. 12-491 (2009-01-31), i. k. 1092250ISAK0000V-23

Nr. V-835, 2011-09-05, Žin., 2011, Nr. 112-5278 (2011-09-10), i. k. 1112250ISAK000V-835

 

3. Slaugos paslaugas namuose teikia bendruomenės, bendrosios praktikos ar psichikos sveikatos slaugytojas, turintis galiojančią slaugos praktikos licenciją, patvirtinančią teisę verstis slaugos praktika.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-23, 2009-01-22, Žin., 2009, Nr. 12-491 (2009-01-31), i. k. 1092250ISAK0000V-23

Nr. V-835, 2011-09-05, Žin., 2011, Nr. 112-5278 (2011-09-10), i. k. 1112250ISAK000V-835

 

4. Slaugos paslaugos namuose teikiamos savarankiškai pagal bendruomenės, bendrosios praktikos ar psichikos sveikatos slaugytojo (toliau – slaugytojas) medicinos normoje nustatytą kompetenciją, bendradarbiaujant ir dirbant komandoje su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais, socialiniais darbuotojais, jų padėjėjais bei kitų sričių specialistais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-23, 2009-01-22, Žin., 2009, Nr. 12-491 (2009-01-31), i. k. 1092250ISAK0000V-23

Nr. V-835, 2011-09-05, Žin., 2011, Nr. 112-5278 (2011-09-10), i. k. 1112250ISAK000V-835

 

5. Šiuose reikalavimuose vartojami terminai ir apibrėžimai:

Gyvybinė veikla – žmogaus organizmo veikla, užtikrinanti gyvenimo procesą.

Savirūpa – su sveikata susijusi veikla, kurią gali atlikti pats pacientas ar jo artimieji, taip pat sveikatos išsaugojimas, apsisaugojimas nuo ligų (prevencija), sveikatos pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimo pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą skatinimas.

Slauga – asmens sveikatos priežiūros dalis, apimanti sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, sveikų ir sergančių asmenų fizinės, psichikos sveikatos priežiūrą ir socialinę globą.

Slaugos paslaugos namuose – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kai paslaugos yra teikiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinant paciento savirūpą.

Slaugos paslaugos – teisės aktų reglamentuota slaugytojo atliekama asmens sveikatos priežiūra.

Slaugos poreikiai – pagrindiniai fiziologiniai, psichinės sveikatos ir socialiniai paciento poreikiai, kuriems patenkinti reikia kitų pagalbos.

 

II. SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

6. Slaugos paslaugų namuose tikslas – pagerinti pacientų gyvenimo kokybę, išsaugoti jų savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, skatinant jų savirūpą.

7. Slaugos paslaugų namuose pagrindiniai uždaviniai:

7.1. individualių slaugos poreikių nustatymas pagal paciento gyvybines veiklas;

7.2. individualaus slaugos plano sudarymas, atsižvelgiant į gydančio gydytojo paskyrimus ir rekomendacijas, paciento poreikius, jo savirūpos ir jo artimųjų galimybes;

7.3. slaugos paslaugų namuose plano vykdymas;

7.4. slaugos paslaugų namuose dokumentavimas;

7.5. rekomendacijų ir konsultacijų slaugos klausimais teikimas pacientui ir jo artimiesiems, kitiems specialistams.

 

III. SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE GAVĖJAI

 

8. Slaugos paslaugų namuose gavėjais laikomi asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. SLAUGOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

 

9. PAASP paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) vadovas organizuoja slaugos paslaugų namuose teikimą, suderinęs su savivaldybės gydytoju, atsižvelgdamas į prisirašiusiųjų prie ASPĮ paslaugų gavėjų grupės normatyvus:

 

Eil.

Slaugos paslaugų namuose gavėjų grupė

Prisirašiusiųjų prie ASPĮ slaugos paslaugų namuose gavėjų skaičiaus normatyvas, vnt.

Etatų skaičius pagal prisirašiusiųjų gavėjų skaičių

Sveikatos priežiūros specialistas

1.

Mieste:

1.1. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis

15–20

1

Bendrosios praktikos slaugytojas

Bendruomenės slaugytojas

Psichikos sveikatos slaugytojas

2.

Kaime:

2.1. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis

10–15

1

Bendrosios praktikos slaugytojas

Bendruomenės slaugytojas

Psichikos sveikatos slaugytojas

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-835, 2011-09-05, Žin., 2011, Nr. 112-5278 (2011-09-10), i. k. 1112250ISAK000V-835

 

10. Slaugos paslaugų namuose teikimo tvarką ir apimtis slaugos paslaugų gavėjų grupėms nustato ASPĮ vadovas.

11. ASPĮ vadovas, suderinęs su steigėju, gali spręsti dėl slaugytojo padėjėjų etatų reikalingumo, atsižvelgiant į slaugos paslaugų poreikius ir apimtį.

12. ASPĮ, teikiančios PAASP paslaugas, privalo užtikrinti, kad būtų įvertinti pacientų, kuriems nustatyti specialieji nuolatinės slaugos poreikiai, slaugos paslaugų namuose poreikiai (1 priedas) ir suteiktos galimybės gauti šio įsakymo 2 priede numatytas slaugos paslaugas namuose pagal ligos ar sveikatos problemų sukeltus poreikius. Slaugos namuose I lygio paslaugas, išvardytas šio įsakymo 2 priede, pacientams skiria šeimos gydytojas (gydantis gydytojas), jas savarankiškai atlieka slaugytojas. Slaugos paslaugas namuose psichikos ligomis sergantiems asmenims skiria šeimos gydytojas kartu su gydytoju psichiatru ar gydytoju vaikų ir paauglių psichiatru (toliau – gydytojas psichiatras), jas savarankiškai atlieka psichikos sveikatos slaugytoja.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-835, 2011-09-05, Žin., 2011, Nr. 112-5278 (2011-09-10), i. k. 1112250ISAK000V-835

 

13. Slaugos paslaugų namuose teikimą organizuoja ASPĮ, teikianti PAASP paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-835, 2011-09-05, Žin., 2011, Nr. 112-5278 (2011-09-10), i. k. 1112250ISAK000V-835

 

14. Jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaigai nepakanka slaugos paslaugas teikiančių specialistų, dalis šių paslaugų turi būti deleguota kitoms ASPĮ, sudarant sutartis dėl šių paslaugų teikimo.

15. Slaugytojas, vadovaudamasis medicinos normos reikalavimais, teikia slaugos paslaugas namuose, atsižvelgdamas į šeimos gydytojo (gydančio gydytojo) ir (ar) gydytojo psichiatro paskyrimus ir rekomendacijas, saugiai ir kokybiškai atlieka procedūras pagal savo kompetenciją.

Teikiant Reikalavimų 2 priedo 6, 7 ir 18 punktuose nurodytas slaugos paslaugas namuose, kai pacientą reikia vartyti ir kilnoti, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210 „Dėl Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 95-3536).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-835, 2011-09-05, Žin., 2011, Nr. 112-5278 (2011-09-10), i. k. 1112250ISAK000V-835

Nr. V-742, 2012-08-01, Žin., 2012, Nr. 93-4811 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-742

 

16. Slaugytojas pagal Reikalavimų 1 priedą individualiai pagal asmens gyvybines veiklas savarankiškai įvertina paciento slaugos poreikius namuose, atsižvelgdamas į šeimos gydytojo (gydančio gydytojo) ir (ar) gydytojo psichiatro rekomendacijas, paskyrimus (forma 027/a). Pasikeitus paciento sveikatos būklei paciento slaugos poreikiai vertinami ir dokumentuojami iš naujo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-476, 2008-05-20, Žin., 2008, Nr. 59-2266 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-476

Nr. V-835, 2011-09-05, Žin., 2011, Nr. 112-5278 (2011-09-10), i. k. 1112250ISAK000V-835

Nr. V-742, 2012-08-01, Žin., 2012, Nr. 93-4811 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-742

 

17. Informaciją apie pacientui suteiktas slaugos paslaugas namuose, nurodytas Reikalavimų 2 priede, į paciento slaugos namuose lapą (forma Nr. 025-6/a, 3 priedas) įrašo jas suteikęs slaugytojas ir (ar) slaugytojo padėjėjas ir patvirtina savo spaudu ir (ar) parašu. Paciento slaugos namuose lapas yra įklijuojamas į asmens sveikatos istoriją (forma Nr. 025/a).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-742, 2012-08-01, Žin., 2012, Nr. 93-4811 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-742

 

171. Jei slaugytojo darbo vieta kompiuterizuota, paciento slaugos poreikių namuose vertinimas ir paciento slaugos namuose lapas (forma Nr. 025-6/a) gali būti pildomas kompiuteriu.

Papildyta punktu:

Nr. V-742, 2012-08-01, Žin., 2012, Nr. 93-4811 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-742

 

18. Slaugytojas, teikiantis slaugos paslaugas pacientų namuose, privalo turėti anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinį, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605).

19. Medicininės atliekos, teikiant slaugos paslaugas namuose, tvarkomos vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 66:2008 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2008, Nr. 22-822).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-742, 2012-08-01, Žin., 2012, Nr. 93-4811 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-742

 

20. Slaugos paslaugų namuose teikimas yra derinamas su socialinių paslaugų teikimu, vadovaujantis Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-558/A1-183 (Žin., 2007, Nr. 76-3029).

21. Slaugytojas, teikdamas slaugos paslaugas namuose, apie įtariamą pacientui paliatyviosios pagalbos poreikį informuoja šeimos gydytoją, kuris sprendžia dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų skyrimo, vadovaujantis Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-14 (Žin., 2007, Nr. 7-290).

22. ASPĮ, teikianti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apie iš stacionaro išvykstantį į namus pacientą, kuriam reikalingos slaugos paslaugos namuose, PAASP paslaugas teikiančią ASPĮ, prie kurios pacientas yra prisirašęs, informuoja telefonu ir jai perduoda (išsiunčia) išrašą iš medicinos dokumentų. Išrašas iš medicinos dokumentų PAASP paslaugas teikiančiai ASPĮ gali būti siunčiamas elektroniniu paštu, užtikrinant paciento duomenų saugumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-742, 2012-08-01, Žin., 2012, Nr. 93-4811 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-742

 

V. SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

23. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos einamųjų metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, skirtas slaugos paslaugų ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose išlaidoms apmokėti, paskirsto teritorinėms ligonių kasoms (toliau – TLK) pagal apdraustų gyventojų, prisirašiusių prie jų veiklos zonų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų (toliau – prisirašę gyventojai), skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-191, 2015-02-10, paskelbta TAR 2015-02-17, i. k. 2015-02361

 

24. Slaugos paslaugų namuose išlaidoms kompensuoti vienam prisirašiusiam gyventojui per metus tenka 1,91 balo. Vieno balo vertė yra lygi 1,00 eurui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-373, 2009-05-15, Žin., 2009, Nr. 58-2276 (2009-05-19), i. k. 1092250ISAK000V-373

Nr. V-1107, 2009-12-30, Žin., 2009, Nr. 159-7234 (2009-12-31), i. k. 1092250ISAK00V-1107

Nr. V-552, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 72-3665 (2010-06-22), i. k. 1102250ISAK000V-552

Nr. V-786, 2010-09-10, Žin., 2010, Nr. 109-5605 (2010-09-16), i. k. 1102250ISAK000V-786

Nr. V-558, 2011-05-31, Žin., 2011, Nr. 68-3252 (2011-06-04), i. k. 1112250ISAK000V-558

Nr. V-1115, 2011-12-23, Žin., 2011, Nr. 162-7701 (2011-12-30), i. k. 1112250ISAK00V-1115

Nr. V-166, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01240

Nr. V-1034, 2014-09-30, paskelbta TAR 2014-10-06, i. k. 2014-13726

Nr. V-191, 2015-02-10, paskelbta TAR 2015-02-17, i. k. 2015-02361

Nr. V-1551, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21310

 

25. Preliminari mokėjimo suma už slaugos namuose paslaugas, suteiktas pacientui, turinčiam specialiųjų nuolatinės slaugos poreikių, nustatoma:

25.1. TLK nustato savo aptarnaujamos veiklos zonoje esančių slaugos paslaugų namuose preliminarų gavėjų skaičių (tarp jų – asmenų, gyvenančių socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose);

25.2. TLK apskaičiuotą lėšų sumą (balais) už prisirašiusius gyventojus proporcingai paskirsto pagal slaugos paslaugų namuose preliminarų gavėjų skaičių, nustatytą vadovaujantis 25.1 punktu;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1021, 2013-10-31, Žin., 2013, Nr. 118-5948 (2013-11-16), i. k. 1132250ISAK00V-1021

 

25.3. TLK informuoja ASPĮ apie nustatytą preliminarią slaugos paslaugų namuose gavėjams mokėjimo sumą.

26. Faktinė mokėjimo suma už slaugos namuose paslaugas, suteiktas pacientui, turinčiam specialiųjų nuolatinės slaugos poreikių, nustatoma:

26.1. ASPĮ iki mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10 dienos pateikia TLK ataskaitą, kurioje nurodo, kokiam slaugos paslaugų namuose gavėjų skaičiui buvo teikiamos slaugos paslaugos namuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1021, 2013-10-31, Žin., 2013, Nr. 118-5948 (2013-11-16), i. k. 1132250ISAK00V-1021

 

26.2. TLK preliminarią mokėjimo sumą, nustatytą pagal 25.2 punkte, padaugina iš faktinio gavėjų skaičiaus, nustatyto pagal 26.1 punktą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1021, 2013-10-31, Žin., 2013, Nr. 118-5948 (2013-11-16), i. k. 1132250ISAK00V-1021

 

26.3. TLK iki einamojo mėnesio 12 d. apskaičiuoja ataskaitinio laikotarpio slaugos paslaugų namuose balo vertę, dalydama 1/3 einamojo ketvirčio sumos, numatytos slaugos paslaugų namuose išlaidoms apmokėti, iš sumos (apskaičiuojamos 26.2 papunktyje nustatyta tvarka), už kurią buvo suteiktos šios paslaugos. Ataskaitinio laikotarpio balo vertė negali būti didesnė nei 1,00 euras.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-137, 2009-02-24, Žin., 2009, Nr. 24-949 (2009-03-03), i. k. 1092250ISAK000V-137

Nr. V-373, 2009-05-15, Žin., 2009, Nr. 58-2276 (2009-05-19), i. k. 1092250ISAK000V-373

Nr. V-1107, 2009-12-30, Žin., 2009, Nr. 159-7234 (2009-12-31), i. k. 1092250ISAK00V-1107

Nr. V-552, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 72-3665 (2010-06-22), i. k. 1102250ISAK000V-552

Nr. V-786, 2010-09-10, Žin., 2010, Nr. 109-5605 (2010-09-16), i. k. 1102250ISAK000V-786

Nr. V-558, 2011-05-31, Žin., 2011, Nr. 68-3252 (2011-06-04), i. k. 1112250ISAK000V-558

Nr. V-1115, 2011-12-23, Žin., 2011, Nr. 162-7701 (2011-12-30), i. k. 1112250ISAK00V-1115

Nr. V-166, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01240

Nr. V-1034, 2014-09-30, paskelbta TAR 2014-10-06, i. k. 2014-13726

Nr. V-191, 2015-02-10, paskelbta TAR 2015-02-17, i. k. 2015-02361

Nr. V-1551, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21310

 

27. TLK iki einamojo mėnesio 15 d. informuoja ASPĮ apie ataskaitinio laikotarpio slaugos paslaugų namuose gavėjams suteiktų paslaugų balo vertę.

28. TLK iki einamojo mėnesio 20 d. priima iš ASPĮ sąskaitą, kurioje nurodyta suma apskaičiuojama dauginant sumą (balais), už kurią per ataskaitinį laikotarpį prisirašiusiems gyventojams buvo suteikta slaugos paslaugų, iš ataskaitinio laikotarpio balo vertės (eurais).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-191, 2015-02-10, paskelbta TAR 2015-02-17, i. k. 2015-02361

 

29. Informaciją apie pacientui slaugytojo ir slaugytojo padėjėjo suteiktas slaugos paslaugas namuose į asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę (forma Nr. 025/a-LK) įrašo ir šį įrašą savo spaudu bei parašu patvirtina slaugos paslaugas pacientui suteikęs slaugytojas. Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės (forma Nr. 025/a-LK) duomenys įvedami į informacinę duomenų bazę SVEIDRA.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-742, 2012-08-01, Žin., 2012, Nr. 93-4811 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-742

 

30. Į slaugos paslaugų namuose bazinę kainą neįskaičiuojama medikamentų ir medicinos pagalbos priemonių kaina.

31. Socialines globos paslaugas teikiančiose įstaigose gyvenantiems asmenims slaugos paslaugos namuose teikiamos ir apmokamos vadovaujantis šiuo teisės aktu nustatyta tvarka:

31.1. ASPĮ savarankiškai arba per sutartis su socialines globos paslaugas teikiančiomis įstaigomis užtikrina paslaugų gavėjams, gyvenantiems socialines globos paslaugas teikiančiose įstaigose, slaugos paslaugų namuose teikimą.

31.2. Socialines globos paslaugas teikianti įstaiga gali teikti slaugos paslaugas namuose, jei turi licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytą bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos ar psichikos sveikatos slaugos paslaugą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-835, 2011-09-05, Žin., 2011, Nr. 112-5278 (2011-09-10), i. k. 1112250ISAK000V-835

 

31.3. Socialines globos paslaugas teikiančioje įstaigoje slaugos paslaugas namuose teikia bendrosios praktikos slaugytojas, bendruomenės slaugytojas ar psichikos sveikatos slaugytojas, turintis galiojančią slaugos praktikos licenciją, patvirtinančią teisę verstis slaugos praktika.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-835, 2011-09-05, Žin., 2011, Nr. 112-5278 (2011-09-10), i. k. 1112250ISAK000V-835

 

32. ASPĮ, teikiančios slaugos paslaugas namuose, privalo užtikrinti, kad paslaugų gavėjams būtų suteiktos visos teisės aktais reglamentuotos slaugos paslaugos.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-476, 2008-05-20, Žin., 2008, Nr. 59-2266 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-476

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Pacientai ar jų įgalioti atstovai dėl papildomų slaugos paslaugų namuose teikimo ir apmokėjimo gali sudaryti sutartį su ASPĮ ar įgaliotu atstovu pagal ASPĮ vadovo patvirtintą tvarką.

34. Slaugos paslaugos namuose gali būti remiamos iš savivaldybių biudžeto ir paciento lėšų.

35. Už slaugos paslaugų teikimą ir kokybę atsako asmens sveikatos priežiūros įstaiga, sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa dėl slaugos paslaugų teikimo tam tikroje vietovėje ir šių paslaugų apmokėjimo.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-476, 2008-05-20, Žin., 2008, Nr. 59-2266 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-476

 

_________________


 

Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašo

1 priedas

 

PACIENTO SLAUGOS POREIKIŲ NAMUOSE VERTINIMAS

 

Paciento vardas, pavardė____________________________________ Gimimo metai _______

 

Gyvybinė veikla

Slaugos poreikiai

1. Saugios aplinkos palaikymas

1. Savirūpa:     apsitarnauja pats []£    iš dalies apsitarnauja pats []£

pats visiškai neapsitarnauja []£

reikia pagalbinių priemonių []£, įrašyti kokių _____________

2. Rega:   akiniai nereikalingi []£     akiniai reikalingi []£    aklumas []£

3. Klausa:   girdi gerai []£     girdi blogai []£

turi klausos aparatą []£     kurtumas []£

4. Koordinacija: sutrikusi []£     nesutrikusi []£

5. Pusiausvyra:  sutrikusi []£     nesutrikusi []£

6. Orientacija:   sutrikusi []£     nesutrikusi []£

7. Namų aplinkos pritaikymas:

pagalbinių priemonių nereikia []£    pagalbinių priemonių reikia []£

reikalinga pakeisti namų aplinką []£    nereikalinga pakeisti namų aplinką []£

Problemų nėra []£

2. Bendravimas

1. Bendravimas:    normalus []£   iš dalies sutrikęs []£   visiškai sutrikęs []£

2. Sąmonė:          nesutrikusi []£    pritemusi []£    koma []£

3. Gebėjimas mąstyti ir priimti sprendimus:     yra []£    nėra []£

4. Nerimas, baimė:                                           yra []£    nėra []£

5. Agresyvumas, negatyvumas:                        yra []£    nėra []£

6. Liūdesys:                                                      yra []£    nėra []£

7. Žinios apie ligą:    geros []£   pakankamos []£   nepakankamos []£

Problemų nėra []£

3. Kvėpavimas

1. Dusulys:                       nėra []£    yra []£    varginantis []£

2. Kosulys:                       nėra []£    yra []£    varginantis []£

3. Skrepliavimas:              yra []£    nėra []£

4. Krūtinės skausmas:      yra []£    nėra []£

Problemų nėra []£

4. Valgymas ir gėrimas

1. Valgo, geria:    pats []£    reikalinga dalinė pagalba []£

reikalinga visiška pagalba []£

2. Apetitas:                         geras []£    blogas []£

3. Pykinimas:                     yra []£    nėra []£

4. Vėmimas:                       nėra []£    yra []£

5. Rijimas:                          nesutrikęs []£    sutrikęs []£

6. Burnos džiūvimas:         nėra []£    yra []£

7. Burnos infekcija:            nėra []£    yra []£

8. Dantų protezai:               neturi []£    turi []£

Problemų nėra []£

5. Šlapinimasis ir tuštinimasis

1. Šlapinimasis:   nesutrikęs []£    skausmingas []£

pasunkėjęs []£   dažnas []£

2. Šlapimo nelaikymas:        nėra []£    yra []£

3. Vidurių užkietėjimas:       yra []£    nėra []£

4. Tuštinimasis:   nesutrikęs []£    skausmingas []£    su krauju []£

5. Viduriavimas:   nėra []£    yra []£    3–5 k./d. []£    > 5 k./d. []£

6. Stoma:                              nėra []£    yra []£

7. Meteorizmas:                    nėra []£    yra []£

Problemų nėra []£

6. Asmens higiena ir apranga

1. Viso kūno higieninė būklė:    gera []£    patenkinama []£    bloga []£  

2. Odos būklė:    gera []£    patenkinama []£    bloga []£

3. Pragulos:                          nėra []£    yra []£

4. Kitos odos žaizdos:          nėra []£    yra []£

5. Asmens higiena rūpinasi:    pats []£    reikalinga dalinė pagalba []£

reikalinga visiška pagalba []£

6. Apsirengia:    pats []£    reikalinga dalinė pagalba []£

reikalinga visiška pagalba []£

7. Odos ir jos priedų parazitai:    nėra []£    yra []£

8. Žinios apie asmens higieną:   geros []£   pakankamos []£

nepakankamos []£

Problemų nėra []£

7. Kūno temperatūros reguliavimas

1. Temperatūra:   normali []£    padidėjusi []£    sumažėjusi []£

2. Kambario temperatūra:   adekvati []£    neadekvati []£

3. Apsirengimas adekvatus kambario temperatūrai:   taip []£   ne []£

Problemų nėra []£

8. Judėjimas ir transportavimas

1. Juda:    pats []£    reikalinga pagalba []£    visiškai nejuda []£

2. Pagalbinių priemonių poreikis:    nėra []£    yra []£

3. Silpnumas:                               nėra []£    yra []£

4. Griuvimo rizika:                       nėra []£    yra []£

Problemų nėra []£

9. Laisvalaikio veikla

1. Laisvalaikio užimtumo poreikis:  yra []£    nėra []£

Problemų nėra []£

10. Lyties raiška

1. Lyties raiška:    vedęs/ištekėjusi []£    našlys/našlė []£

išsiskyręs/-usi []£    vienišas/-a []£

Problemų nėra []£

11. Miegas

1. Miegas:     nesutrikęs []£    sutrikęs []£

2. Prabudimas naktį:    kartais pasitaiko []£    dažnas []£

3. Prabudimas labai anksti ryte:    kartais pasitaiko []£    dažnas []£

4. Migdomieji vaistai:    nevartojami []£    vartojami []£

Problemų nėra []£

12. Paliatyviosios pagalbos poreikis

1. Paliatyviosios pagalbos poreikis:    nėra []£    yra []£

2. Kitų specialistų pagalba:    nereikalinga []£    reikalinga []£

 

Išvados ir rekomendacijos______________________________________________________

(slaugos namuose poreikį nustatančio bendruomenės slaugytojo vardas, pavardė, parašas, spaudas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________


Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens

sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose

teikimo reikalavimų aprašo

2 priedas

 

SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Slaugos paslaugos namuose pavadinimas

Slaugos paslaugos namuose apibūdinimas

Slaugos paslaugos namuose lygis *

1.

Injekcijos (į veną, raumenis, paodį, odą)

Priemonių paruošimas, atlikimas, dokumentavimas

I

2.

Lašelinės sistemos prijungimas ir priežiūra (infuzija)

Priemonių paruošimas, intraveninės terapijos priežiūra ir paciento stebėjimas, tirpalų keitimas, intraveninės lašinimo įrangos keitimas, lašelinės sistemos atjungimas, dokumentavimas

I

3.

Lašelinė infuzija kateteriu ir kateterio priežiūra

Priemonių paruošimas, intraveninės terapijos priežiūra ir paciento stebėjimas, tirpalų keitimas, intraveninės lašinimo įrangos keitimas, lašelinės sistemos atjungimas, dokumentavimas

I

4.

Diagnostinės procedūros

Vienos ar kelių iš šių procedūrų atlikimas:

1. kraujo paėmimas tyrimams,

2. šlapimo paėmimas laboratoriniam ištyrimui,

3. išmatų paėmimas laboratoriniam ištyrimui,

4. skreplių paėmimas laboratoriniam ištyrimui,

5. akies spaudimo matavimas,

6. elektrokardiogramos (EKG) užrašymas.

Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos priemonėmis (vienkartiniais švirkštais su adatomis insulinui leisti, diagnostinėmis juostelėmis gliukozei nustatyti ir kt.).

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, bandinių pristatymas į laboratoriją, dokumentavimas

I

5.

Žaizdų priežiūra

Tvarstomosios medžiagos paruošimas, žaizdų tvarkymas, perrišimas, dokumentavimas.

Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos priemonėmis (hidrokoloidiniais, silikoniniais tvarsčiais, hidrogeliu)

II

6.

Pragulų profilaktika

Artimųjų žinių įvertinimas, mokymas, konsultavimas, paciento kūno padėties keitimas (paciento vartymas, sodinimas lovoje, perkėlimas iš lovos į vežimėlį, kėdę, iš kėdės į lovą, pagalbinių priemonių naudojimas), profilaktinių priemonių naudojimas, paciento stebėsena

VI

7.

Pragulų priežiūra

Artimųjų žinių įvertinimas, artimųjų mokymas, konsultavimas, paciento stebėsena, dokumentavimas.

Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos priemonėmis: hidrokoloidiniais, silikoniniais tvarsčiais, hidrogeliu ir kt.

I

8.

Dirbtinių kūno angų (stomų) priežiūra

Vienos ar kelių stomų priežiūra:

1.        gastrostomos priežiūra,

2.        tracheostomos priežiūra,

3.        kolostomos priežiūra,

4.        ileostomos priežiūra ir kt.

Priemonių paruošimas, paciento informavimas apie priežiūrą, procedūros atlikimas, artimųjų mokymas ir stebėsena.

Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos priemonėmis: šlapimo pūslės kateteriais, šlapimo rinktuvais, uridomais, urostatiniais maišeliais, išmatų rinktuvais ir jų diržais ir kt.

III

9.

Drenų priežiūra

Priemonių paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, atlikimas, artimųjų mokymas, stebėsena, dokumentavimas

III

10.

Šlapimo pūslės kateterizavimas ir priežiūra

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, jos atlikimas, diurezės stebėjimas, dokumentavimas.

Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis medicinos pagalbos priemonėmis: šlapimo pūslės kateteriais, šlapimo rinktuvais, uridomais, urostatiniais maišeliais ir kt.

I

11.

Šlapinimosi reflekso skatinimas

Paciento, artimųjų mokymas, kaip skatinti šlapinimosi refleksą

III

12.

Rektalinių žvakučių įdėjimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, jos atlikimas. Paciento, jo artimųjų mokymas atlikti procedūrą.

I

13.

Pakišamųjų indų naudojimas (antelės, basono)

Pakišamųjų indų parinkimas pacientui, jų naudojimas, artimųjų mokymas, kaip naudotis pakišamaisiais indais ir kaip juos laikyti

IV

14.

 

Žarnyno valymas klizmomis

 

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas ir informavimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas

 

III

15.

Enterinis maitinimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas,

nazogastrinio ar nazojejuninio zondo įkišimas ir priežiūra, maisto davimas per nazogastrinį ar nazojejuninį zondą, per gastrostomą ir jejunostomą,  dokumentavimas

I

16.

Zondų įkišimas (gleivių išsiurbimas)

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas ir informavimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas

I

17.

Vaistų vartojimo administravimas (valdymas ir stebėsena)

Gydytojo paskirtų vaistų sugirdymas, lašinimas į akis, ausis, nosį, inhaliatorių naudojimas, artimųjų mokymas.

Paciento stebėjimas ir atsiliepimų įvertinimas vaistų vartojimo kurso metu. Informacijos dokumentavimas, gydytojo informavimas apie paciento būklės pasikeitimus, vaistų efektyvumą ir šalutinį poveikį

III

18.

Asmens higienos paslaugos

Asmens higieninės būklės įvertinimas, artimųjų mokymas

Viena ar kelios iš šių asmens higienos paslaugų:

1. tarpvietės ir genitalijų priežiūra,

2. kirkšnių priežiūra,

3. krūtų priežiūra,

4. burnos ertmės priežiūra (dantų valymas, burnos gleivinės priežiūra, išimamų dantų protezų priežiūra),

5. nagų priežiūra (nagų kirpimas),

6. akių priežiūra (plovimas, akinių, lęšių, dirbtinės akies higiena),

7. ausų priežiūra (išorinių klausomųjų landų, klausos aparato valymas),

8. nosies landų valymas,

9. plaukų priežiūra (šukavimas, galvos plovimas, džiovinimas, vyrams – barzdos skutimas),

IV

10. paciento lovos tvarkymas (patalynės, paklodžių ir paklotų keitimas gulinčiam pacientui, artimųjų mokymas),

11. paciento marškinių ir kitų drabužių keitimas (taisyklingas nešvarių drabužių nuvilkimas ir švarių užvilkimas),

12. paciento maudymas vonioje ar po dušu,

13. visiškas ar dalinis ligonio prausimas lovoje,

14. sauskelnių keitimas

V arba VI

19.

Gydomoji vonelė

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

I

20.

Ledo pūslės uždėjimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

I

21.

Šildyklės uždėjimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

I

22.

Pavilgų dėjimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

I

23.

Kompreso uždėjimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

I

24.

Tepalų naudojimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

I

25.

Arterinio kraujo spaudimo matavimas

Paciento paruošimas AKS matavimui, matavimas pagal metodikas, duomenų vertinimas, dienyno pildymas, dokumentavimas

III

26.

Pulso skaičiavimas

Paciento paruošimas pulso matavimui, matavimas pagal metodikas, duomenų vertinimas, dokumentavimas, artimųjų mokymas

III

27.

Kūno temperatūros matavimas

Termometro dezinfekcija prieš procedūrą ir po procedūros, temperatūros matavimo parinkimo vieta, matavimas, įvertinimas, dokumentavimas

V

28

Konsultavimas slaugos, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais

Pokalbis su pacientu, jo artimaisiais, paciento, jo artimųjų mokymas

III

29.

Rekomendacijų psichikos sveikatos slaugos klausimais teikimas

Pokalbis su artimaisiais, artimųjų mokymas

III

 

* Slaugos namuose paslaugų lygiai pagal paslaugos teikėją:

I – paslaugą savarankiškai teikia slaugytojas, paskyrus gydytojui;

II – paslaugą savarankiškai teikia  slaugytojas, kontroliuojant gydytojui;

III –  paslaugą savarankiškai teikia slaugytojas;

IV – paslaugą savarankiškai teikia slaugytojo padėjėjas; nesant slaugytojo padėjėjo, paslaugą savarankiškai teikia slaugytojas;

V – paslaugą teikia slaugytojo padėjėjas, prižiūrint slaugytojui; nesant slaugytojo padėjėjo, paslaugą savarankiškai teikia slaugytojas;

VI – paslaugą teikia slaugytojas, padedant slaugytojo padėjėjui, socialiniam darbuotojui ar jo padėjėjui, arba paciento artimiesiems.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-835, 2011-09-05, Žin., 2011, Nr. 112-5278 (2011-09-10), i. k. 1112250ISAK000V-835

Nr. V-742, 2012-08-01, Žin., 2012, Nr. 93-4811 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-742

 


Slaugos paslaugų ambulatorinėse

asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir

namuose teikimo reikalavimų aprašo

3 priedas

 

Forma Nr. 025-6/a

 

PACIENTO SLAUGOS NAMUOSE LAPAS

 

Paciento vardas, pavardė _______________ Gimimo metai ___________________________

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris _________________

___________________________________________________________________________

 

Data, laikas

Paciento esamos būklės, problemų aprašymas.

Būklės vertinimas, rekomendacijos

Atlikti veiksmai

(slaugos paslaugos)

Specialisto

vardas, pavardė, parašas ir (ar) spaudas

Paciento ar jo atstovo

vardas, pavardė, parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-742, 2012-08-01, Žin., 2012, Nr. 93-4811 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-742

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-476, 2008-05-20, Žin., 2008, Nr. 59-2266 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-476

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-23, 2009-01-22, Žin., 2009, Nr. 12-491 (2009-01-31), i. k. 1092250ISAK0000V-23

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-137, 2009-02-24, Žin., 2009, Nr. 24-949 (2009-03-03), i. k. 1092250ISAK000V-137

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-373, 2009-05-15, Žin., 2009, Nr. 58-2276 (2009-05-19), i. k. 1092250ISAK000V-373

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1107, 2009-12-30, Žin., 2009, Nr. 159-7234 (2009-12-31), i. k. 1092250ISAK00V-1107

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-552, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 72-3665 (2010-06-22), i. k. 1102250ISAK000V-552

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-786, 2010-09-10, Žin., 2010, Nr. 109-5605 (2010-09-16), i. k. 1102250ISAK000V-786

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-558, 2011-05-31, Žin., 2011, Nr. 68-3252 (2011-06-04), i. k. 1112250ISAK000V-558

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-835, 2011-09-05, Žin., 2011, Nr. 112-5278 (2011-09-10), i. k. 1112250ISAK000V-835

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1115, 2011-12-23, Žin., 2011, Nr. 162-7701 (2011-12-30), i. k. 1112250ISAK00V-1115

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-742, 2012-08-01, Žin., 2012, Nr. 93-4811 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-742

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1021, 2013-10-31, Žin., 2013, Nr. 118-5948 (2013-11-16), i. k. 1132250ISAK00V-1021

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-166, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01240

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1034, 2014-09-30, paskelbta TAR 2014-10-06, i. k. 2014-13726

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. V-191, 2015-02-10, paskelbta TAR 2015-02-17, i. k. 2015-02361

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1551, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21310

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo