Suvestinė redakcija nuo 2018-12-01 iki 2019-08-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 137-5626, i. k. 1072250ISAK00V-1026

 

Nauja redakcija nuo 2016-07-01:

Nr. V-1473, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20756

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. gruodžio 14 d. Nr. V-1026

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo“, 182 punktą:

1. T v i r t i n u Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašą   (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1473 redakcija

 

 

AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato ambulatorinių slaugos paslaugų namuose (toliau – ASPN) rūšis, paslaugų organizavimą, teikimą ir indikacijas.

2. Aprašas taikomas ASPN teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ), išskyrus socialinių paslaugų įstaigas. ASPN teikia ASPĮ, turinčios asmens sveikatos priežiūros licenciją ASPN teikti

Punkto pakeitimai:

Nr. V-828, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17342

 

3. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

3.1. Gyvybinė veikla – žmogaus organizmo veikla, užtikrinanti gyvenimo procesą.

3.2. Namai  –  paciento, kuriam teikiamos ASPN, nuolatinė gyvenamoji vieta.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-828, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17342

Nr. V-1275, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28103

 

3.3. Savirūpa – su sveikata susijusi veikla, kurią gali atlikti pats pacientas ar jo artimieji, taip pat sveikatos išsaugojimas, apsisaugojimas nuo ligų (prevencija), sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą.

3.4. Slaugos paslaugos namuose – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

3.5. Slaugos poreikiai – pagrindiniai fiziologiniai, psichikos sveikatos ir socialiniai paciento poreikiai, kuriems patenkinti reikia kitų pagalbos.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS, PATALPOMS IR MEDICINOS PRIETAISAMS

 

4. ASPN gali teikti bendruomenės, bendrosios praktikos, išplėstinės praktikos ir (arba) psichikos sveikatos slaugytojas (toliau – slaugytojas), turintis galiojančią bendrosios slaugos praktikos ir (ar) specialiosios slaugos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis bendrąja slaugos praktika ir (ar) specialiąja slaugos praktika. Slaugytojas ASPN gali teikti ir kartu su slaugytojo padėjėju.

5. ASPĮ, teikiančiose ASPN, turi būti:

5.1. kabinetas, pritaikytas slaugytojų užduotims paskirstyti (atliktų užduočių ataskaitoms rengti, medicinos dokumentams pildyti, darbo priemonėms laikyti);

5.2. ryšio priemonės su mobilaus ar fiksuoto ryšio linija;

5.3. kompiuteris ir interneto ryšys, spausdintuvas, kanceliariniai reikmenys;

5.4. mobilus elektrokardiografas;

5.5. pulsoksimetras;

5.6. kraujospūdžio matavimo aparatas;

5.7. transporto priemonė;

5.8. slaugytojo, teikiančio ASPN, krepšys (toliau – slaugytojo krepšys), kuriame turi būti:

5.8.1. vienkartinės pirštinės (nesterilios);

5.8.2. pincetas;

5.8.3. įvairių dydžių pleistrai;

5.8.4. sterilus ir nesterilus tvarsčiai, vata;

5.8.5. varžtis;

5.8.6. priemonės odai dezinfekuoti;

5.8.7. vienkartiniai švirkštai (dydis ir kiekis pagal poreikį);

5.8.8. medicinos atliekoms tvarkyti skirtos priemonės;

5.8.9. kiti ASPN teikiančios ASPĮ vadovo nurodyti medicinos prietaisai.

6. Slaugytojas, vykdamas į paciento namus, slaugytojo krepšio sudėtį gali keisti pagal poreikį.

7. Teikiant ASPN, be kituose teisės aktuose numatytų reikalavimų, turi būti laikomasi ir šių reikalavimų:

7.1. kabinetas, pritaikytas slaugytojų užduotims paskirstyti, turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakyme Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ nustatytus bendruosius reikalavimus;

7.2. teikiant ASPN pacientui, kurį reikia vartyti ir kilnoti, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210 „Dėl Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“.

7.3. Medicininės atliekos, susidarančios teikiant ASPN, tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos higienos norma HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

ASPN GAVĖJAI

 

8. ASPN gali gauti asmenys, kuriems:

8.1. nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (pateikta galiojanti specialiųjų poreikių nustatymo (toliau SP) pažyma iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau NDNT);

8.2. nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis su dideliais specialiaisiais poreikiais (pateikti galiojanti SP pažyma iš NDNT ir neįgaliojo pažymėjimas, kuriame nurodyti dideli specialieji poreikiai);

8.3. po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai Bartelio indeksas yra nuo 20 iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1498, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21260

 

8.4. atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

9. Pacientas ir (ar) jo atstovas Aprašo 8.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodytas pažymas pateikia šeimos medicinos paslaugas teikiančiam gydytojui, kurį jis yra pasirinkęs.

 

IV SKYRIUS

ASPN ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

 

10. ASPN, nurodytos Aprašo 1 priedo 1, 2 ir 4 punktuose, teikiamos turint gydytojo siuntimą dėl ASPN poreikio.

11. Siuntimą gauti ASPN, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, išduoda šeimos medicinos paslaugas arba pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas (toliau kartu vadinama – gydytojas). Siuntime gydytojas nurodo, kokių ASPN reikia pacientui. Siuntimas gauti gleivių išsiurbimo paslaugą gali būti išduodamas tik tuo atveju, jei įvykdomi Aprašo 15 punkto reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-545, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-05-04, i. k. 2016-11164

 

12. Jei gydytojas paskiria diagnostines ar intervencines procedūras, ASPN teikiantis slaugytojas informuoja gydytoją apie atliktų intervencijų ir procedūrų kursą.

13. ASPĮ,  teikiančios  ASPN,  organizuoja  paciento  slaugos  poreikių įvertinimą pildydamos formą „Paciento  būklės  ir  paciento  savarankiškumo,  savirūpos  ir  artimųjų  galimybių  rūpintis  pacientu vertinimas“ (3 priedas), „Paciento slaugos namuose lapas“ (2 priedas). Pasikeitus paciento būklei, poreikiai vertinami ir dokumentuojami iš naujo.

14. ASPN teikimo tvarką paslaugų gavėjų grupėms, slaugos paslaugų protokolus  nustato ASPĮ, teikiančios ASPN, vadovas.

15. ASPN pacientams, kuriems atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų, pacientams arba jų artimiesiems pageidaujant teikiama tik turint stacionaro gydytojo siuntimą, kuriame nurodyta, kad paciento artimieji stacionare gydytojo yra apmokyti prižiūrėti pacientą. Paciento artimieji raštu patvirtina, kad paciento priežiūra bus užtikrinama visą parą ir yra informuoti apie riziką, galinčią kilti tokį pacientą slaugant namuose.

16. ASPN naudojant gleivių siurbiklį apima paciento ir artimųjų žinių apie gleivių išsiurbimo iš kvėpavimo takų procedūrą įvertinimą, paciento ir artimųjų konsultavimą, paciento ir artimųjų informavimą, dėl kokių su tracheostomos priežiūra susijusių simptomų būtina kreiptis į specialistus (skubos ar planine tvarka). ASPĮ, teikdamos Aprašo 1 priedo 4 punkte nurodytas ASPN, turi užtikrinti gleivių siurbiklio nuomą.

17. Vertinant paciento būklę (Aprašo 3 priedo I skyriaus lentelė), pacientui gliukozės kiekis kraujyje matuojamas esant poreikiui ir (ar) gydytojui paskyrus.

18. Kartą per mėnesį, o pasikeitus paciento sveikatos būklei – nedelsdamas, slaugytojas, teikiantis ASPN, apie slaugomo paciento būklę informuoja ASPN paskyrusį gydytoją ar skyriaus vadovą. Informacija ASPN paskyrusiam gydytojui ar skyriaus vadovui teikiama ASPN paslaugas teikiančios įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

19. ASPN teikimas yra derinamas su socialinių paslaugų teikimu, vadovaujantis Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-558/A1-183 „Dėl Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

20. Teikiantis ASPN slaugytojas apie galimą slaugomo paciento paliatyvios pagalbos poreikį ASPN teikiančios įstaigos vadovo nustatyta tvarka informuoja ASPN paskyrusį gydytoją ar skyriaus vadovą, kuris sprendžia dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų skyrimo.

 

V SKYRIUS

ASPN DOKUMENTACIJA

 

21. Jei ASPN teikia kita ASPĮ, nei pacientas yra prisirašęs, pildoma nauja asmens sveikatos istorija (forma Nr. 025/a), taip pat pildomi kiti medicinos dokumentai, nurodyti Apraše.

22. Informaciją apie pacientui suteiktas ASPN į asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę (forma Nr. 025/a-LK) įrašo jas suteikęs slaugytojas ir patvirtina savo spaudu ir (ar) parašu. 

23. Jei slaugytojo darbo vieta kompiuterizuota, paciento būklės bei paciento savarankiškumo, savirūpos ir artimųjų galimybių rūpintis pacientu vertinimas (Aprašo 3  priedas) gali būti pildomas kompiuteriu.

24. Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės (forma Nr. 025/a-LK) duomenys įvedami į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę duomenų bazę SVEIDRA.

 

 

VI SKYRIUS

ASPN IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PSDF BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKA IR BAZINĖS KAINOS

 

25. Aprašo 1 priede išvardytų ASPN išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis pagal bazines kainas, jei šios paslaugos teikiamos Aprašo 8 punkte nurodytiems ASPN gavėjams.

TAR pastaba: 25 punktas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

251. Aprašo 1 priede išvardytų ASPN išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis pagal bazines kainas, jei šios paslaugos teikiamos Aprašo 8.1, 8.2 ir 8.4 papunkčiuose nurodytiems ASPN gavėjams.

TAR pastaba: 251 punktas galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.

26. Pacientui siuntimą gauti ASPN, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, išduoda gydytojas.

27. Iš PSDF biudžeto lėšų vienam paslaugos gavėjui, nurodytam Aprašo 8.1, 8.2 ir 8.4 papunkčiuose, per kalendorinius metus gali būti apmokėtos ne daugiau kaip 52 ASPN, nurodytų Aprašo 1 priedo 1–3 punktuose, išlaidos. Iš PSDF biudžeto lėšų vienam paslaugos gavėjui, nurodytam Aprašo 8.4 papunktyje, per kalendorinius metus gali būti apmokėtos ne daugiau kaip 12 ASPN, nurodytų Aprašo 1 priedo 4 punkte, išlaidos. Iš PSDF biudžeto lėšų vienam paslaugos gavėjui, nurodytam Aprašo 8.3 papunktyje, gali būti apmokėtos ne daugiau kaip 10 ASPN, nurodytų Aprašo 1 priedo 1–3 punktuose, išlaidos, jei šios paslaugos suteikiamos per 30 dienų po kiekvieno išrašymo iš stacionaro. Jei paslaugos gavėjas, nurodytas Aprašo 8.3 papunktyje, atitinka Aprašo 8.1 arba 8.2 papunktyje nustatytus reikalavimus, jam per kalendorinius metus gali būti apmokėtos dar iki 52 ASPN (neįskaitant minėtų 10 ASPN), nurodytų Aprašo 1 priedo 1–3 punktuose, išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-472, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07161

Nr. V-1498, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21260

Nr. V-1363, 2018-11-28, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19482

 

28.     Už kiekvienos rūšies ASPN mokama PSDF biudžeto lėšomis tik tuomet, jei suteikiamas atitinkamas tai rūšiai priskiriamų paslaugų skaičius: bent viena slaugos procedūroms (gydytojui paskyrus) priskiriama paslauga, nurodyta Aprašo 1 priedo 1 punkte, bent viena opų, pragulų ir žaizdų priežiūros (gydytojui paskyrus) procedūroms priskiriama paslauga, nurodyta Aprašo 1 priedo 2 punkte, ir ne mažiau kaip penkios savarankiškoms slaugytojo paslaugoms priskiriamos paslaugos, nurodytos Aprašo 1 priedo 3 punkte.

29. ASPN, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, bazinės kainos:

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Bazinė kaina (balais)

1

Slaugos procedūros (gydytojui paskyrus)

15,15

2

Opų, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus)

13,54

3

Savarankiškos slaugytojo paslaugos

11,35

4

Gleivių išsiurbimas

46,83

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-472, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06376

 

30. Į Aprašo 1 priede nurodytų ASPN bazines kainas yra įskaičiuotos Aprašo 5.8 papunktyje išvardytų medicinos pagalbos priemonių, išskyrus medicinos pagalbos priemones, įtrauktas į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“, kainos. Į Aprašo 1 priedo 4 punkte nurodytos ASPN bazinę kainą yra įskaičiuota ir 1 mėnesio gleivių siurbiklio nuomos kaina.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-472, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07161

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-545, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-05-04, i. k. 2016-11164

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. ASPN, apmokamos iš PSDF biudžeto ir kitų lėšų.

Papildyta skyriumi:

Nr. V-545, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-05-04, i. k. 2016-11164

 

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1473, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20756

 

 

Ambulatorinių slaugos paslaugų

namuose teikimo reikalavimų aprašo

1 priedas

 

AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE RŪŠYS

Eil. Nr.

Slaugos paslaugų rūšys

Slaugos paslaugų aprašymas

1.

Slaugos procedūros (gydytojui paskyrus)

 

1.1.

Injekcija (į raumenis, paodį, odą)

Priemonių paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, dokumentavimas.

Paciento ir artimųjų mokymas naudotis vienkartiniais švirkštais su adatomis insulinui, antikoaguliantams  leisti.

1.2.

Injekcija į veną

 

Priemonių paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, dokumentavimas.

1.3.

Lašinės sistemos prijungimas (adata  / intraveniniu kateteriu) ir priežiūra.

 

Priemonių paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, intraveninės terapijos priežiūra ir paciento stebėjimas, tirpalų keitimas, lašelinės sistemos atjungimas, intraveninio kateterio priežiūra (kai lašinei sistemai prijungti naudojamas intraveninis kateteris paliekamas ilgiau, nei vienai procedūrai), dokumentavimas.

1.4.

Šlapimo pūslės kateterizavimas, kateterio pašalinimas ir priežiūra

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, apmokymas stebėti diurezę, dokumentavimas.

Paciento ir artimųjų mokymas naudotis šlapimo pūslės kateteriu, šlapimo rinktuvu, uridomais, urostatiniais maišeliais ir kt.

1.5.

Žarnyno valymas klizma

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas ir informavimas, procedūros atlikimas, dokumentavimas.

1.6.

Siūlų išėmimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, siūlų išėmimas, tvarsčio uždėjimas, dokumentavimas.

1.7.

Drenų priežiūra

Priemonių paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas,  paciento ir artimųjų mokymas dreno funkcionavimo stebėjimo bei pagalbinių priemonių, skirtų išskyroms iš dreno surinkti, priežiūros, dokumentavimas.

1.8.

Dirbtinių kūno angų (stomų) priežiūra

Vienos ar kelių stomų (gastrostomos,  tracheostomos, kolostomos, ileostomos, epicistostomos) priežiūra.

Priemonių paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, paciento stebėsena, dokumentavimas. Paciento ir artimųjų mokymas naudotis išmatų rinktuvu ir diržais.

1.9.

Zondo įterpimas ir priežiūra.

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas,

nazogastrinio ar  nazojejuninio zondo įterpimas ir priežiūra,  dokumentavimas.

1.10.

Kraujo paėmimas tyrimams

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, bandinių pristatymas į laboratoriją, dokumentavimas.

٭ Pacientams, vartojantiems netiesioginio veikimo antikoaguliantus, įtariant vaisto perdozavimą (slaugytojui vizito metu pastebėjus kraujosruvas odoje, akių junginėse ir (ar) esant paciento nusiskundimams dažnu kraujavimu iš nosies, pacientui tuštinantis juodomis išmatomis), kraujas dėl protrombino komplekso tyrimo (toliau - INR/SPA) gali būti paimamas be gydytojo paskyrimo. Gydytojas informuojamas, kad paimtas kraujas dėl INR/SPA  ir nurodoma paėmimo priežastis.

1.11.

Šlapimo paėmimas vienkartiniu kateteriu laboratoriniam ištyrimui

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, bandinių pristatymas į laboratoriją, dokumentavimas.

 

1.12.

Skreplių paėmimas laboratoriniam ištyrimui

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, bandinių pristatymas į laboratoriją, dokumentavimas.

 

1.13.

Akispūdžio matavimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, dokumentavimas.

 

1.14.

Elektrokardiogramos (EKG) užrašymas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, procedūros atlikimas, elektrokardiogramos perdavimas gydytojui, dokumentavimas.

 

2.

Opų, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus)

 

2.1.

Trofinių opų ir (ar) kitų žaizdų priežiūra.

 

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, opos ir (ar) žaizdos perrišimas, dokumentavimas. Paciento ir artimųjų mokymas, kaip naudotis hidrokoloidiniais, silikoniniais tvarsčiais, hidrogeliu ir kt. medicinos pagalbos priemonėmis.

٭ Slaugytojas vizito metu rastą opą ir (ar) žaizdą perriša, informuoja  gydytoją ir gauna paskyrimą dėl tolesnio gydymo.

2.2.

Pragulų priežiūra

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, pragulos perrišimas, dokumentavimas. Paciento ir jo artimųjų mokymas naudotis hidrokoloidiniais, silikoniniais tvarsčiais, hidrogeliu ir kt. medicinos pagalbos priemonėmis.

٭ Slaugytojas vizito metu rastą pragulą perriša, informuoja  gydytoją ir gauna paskyrimą dėl tolesnio gydymo.

3.

Savarankiškos slaugytojo paslaugos

 

3.1.

Arterinio kraujo spaudimo (toliau – AKS) matavimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, AKS matavimas, duomenų vertinimas, dokumentavimas.

3.2.

funkcinio deguonies prisotinimo žmogaus arteriniame kraujyje (toliau - SpO2) matavimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, SpO2 matavimas, duomenų vertinimas,  dokumentavimas.

3.3.

Pulso skaičiavimas

Paciento paruošimas, pulso skaičiavimas, duomenų vertinimas, dokumentavimas.

3.4.

Kūno temperatūros matavimas

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, temperatūros matavimo parinkimo vieta, matavimas, įvertinimas, dokumentavimas. Termometro dezinfekcija prieš procedūrą ir po procedūros.

3.5.

Kvėpavimo dažnio skaičiavimas

Paciento paruošimas, kvėpavimo dažnio skaičiavimas, duomenų vertinimas, dokumentavimas.

3.6.

Vaistų vartojimo administravimas (valdymas ir stebėsena)

 

Gydytojo paskirtų vaistų vartojimo stebėjimas. Paciento stebėjimas ir atsiliepimų įvertinimas vaistų vartojimo kurso metu. Informacijos dokumentavimas, gydytojo informavimas apie paciento būklės pasikeitimus, vaistų efektyvumą ir šalutinį poveikį.

Mokymas paskirtus vaistus susilašinti ar sulašinti į akis, ausis, nosį, tepti tepalus, naudotis  ar naudoti gliukomatį, inchaliatorių, įsidėti ar įdėti rektalinę žvakutę. Konsultavimas  dėl gydytojo paskirtų pavilgų, kompresų, šildyklės, ledo pūslės paruošimo ir naudojimo.

3.7.

Asmens higiena ir naudojimasis pagalbinėmis slaugos priemonėmis

Paciento ir artimųjų žinių įvertinimas, paciento ir artimųjų higienos įgūdžių mokymas, savipriežiūros mokymas, konsultavimas dėl slaugos priemonių ir mokymas naudotis slaugos priemonėmis. Pakišamųjų indų parinkimas pacientui, artimųjų mokymas naudoti ir prižiūrėti pakišamuosius indus.

3.8.

Pragulų profilaktikos mokymas

Pragulų rizikos įvertinimas. Artimųjų žinių įvertinimas, konsultavimas, artimųjų mokymas paciento kūno padėties keitimo, paciento vartymo, sodinimo lovoje, perkėlimo iš lovos į vežimėlį, kėdę, iš kėdės, vežimėlio  į lovą, pagalbinių priemonių pragulų profilaktikai naudojimo, paciento odos būklės stebėsena.

3.9.

Enterinis maitinimas                                         

Paciento ir artimųjų žinių įvertinimas. Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, artimųjų mokymas maitinti pacientą per nazogastrinį ar nazojejuninį zondą, per gastrostomą ir jejunostomą, suteiktos paslaugos dokumentavimas.

3.10.

Konsultavimas slaugos, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais

Pokalbis su pacientu, jo artimaisiais, paciento, jo artimųjų mokymas, konsultavimas.

3.11.

Rekomendacijų psichikos sveikatos slaugos klausimais teikimas

Pokalbis su paciento artimaisiais, mokymas, konsultavimas.

3.12.

Asmens higienos paslaugos

٭ atliekamos tik tuomet kai tai būtina kitoms paslaugoms suteikti.

 

Asmens higienos paslauga gulinčiam pacientui

 

Veido, kaklo, krūtų (moterims), pažastų, kirkšnių, tarpvietės ir genitalijų priežiūra; burnos ertmės priežiūra (dantų valymas, burnos gleivinės priežiūra, išimamų dantų protezų priežiūra), vyrams – barzdos skutimas; sauskelnių keitimas, marškinių ir kitų drabužių keitimas, paciento lovos tvarkymas (patalynės, paklodžių ir (ar)  paklotų keitimas), plaukų priežiūra (šukavimas).

 

Gulinčio paciento maudymas lovoje

Viso kūno prausimas, rankų  ir kojų nagų priežiūra (karpymas), sauskelnių,marškinių ir kitų drabužių keitimas, paciento lovos tvarkymas (patalynės, paklodžių ir (ar)  paklotų keitimas), vyrams – barzdos skutimas; plaukų priežiūra (šukavimas).

 

Maudymas duše / vonioje, kai nėra šios procedūros kontraindikacijų

Paciento nuvežimas / palydėjimas į vonios kambarį, išmaudymas / pagalba maudantis, paciento parvežimas / palydėjimas į lovą, sauskelnių, marškinių ir kitų drabužių keitimas, paciento lovos tvarkymas (patalynės, paklodžių ir (ar)  paklotų keitimas), vyrams – barzdos skutimas; plaukų priežiūra (šukavimas).

 

Kojų priežiūra

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, kojų  plovimas, vonelės, nagų priežiūra (kirpimas).

 

Galvos plaukų priežiūra

Priemonių paruošimas, paciento paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, galvos plovimas, plaukų džiovinimas, šukavimas.

 

Sauskelnių keitimas

 

Priemonių paruošimas, paciento informavimas apie procedūrą, nešvarių sauskelnių nuėmimas, kirkšnių, tarpvietės ir genitalijų priežiūra, naujų sauskelnių uždėjimas, paciento lovos tvarkymas (patalynės, paklodžių ir (ar)  paklotų keitimas pagal poreikį).

4.

Gleivių išsiurbimo paslauga

٭Būtinas stacionaro gydytojo siuntimas

 

 

Paciento ir artimųjų žinių apie tracheostomos gleivių išsiurbimo procedūrą įvertinimas, paciento ir artimųjų konsultavimas procedūros atlikimo klausimais, paciento ir artimųjų informavimas, dėl kokių su tracheostomos priežiūra susijusių simptomų būtina kreiptis į specialistus (skubos ar planine tvarka).

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1473, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20756

 

 

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo

reikalavimų aprašo

2 priedas

 

PACIENTO SLAUGOS NAMUOSE LAPAS

 

Pradėta (data) ____________________

 

1.  Slaugomo paciento vardas, pavardė

 

2.   Pirmojo apsilankymo data

 

3.   Slaugomo paciento gimimo metai

 

4.   Slaugomo paciento gyvenamosios vietos adresas

 

5.  Slaugomo paciento telefono numeris

 

6.  Asmens sveikatos priežiūros įstaiga,

kurią pacientas pasirinkęs

 

7.  Šeimos gydytojo (gydančio gydytojo) vardas, pavardė,

telefono numeris

 

8.  Bendruomenės slaugytojo vardas, pavardė,

telefono numeris

 

9.  Socialinio darbuotojo vardas, pavardė,

telefono numeris

 

10.     Kitų specialistų, kurie teikia paslaugas,

vardas, pavardė, telefono numeris

 

 

11.     Kita svarbi informacija (pacientui diagnozuota liga ir kt.)

 

 

12.     Kontaktinio asmens vardas, pavardė

 

Gyvenamoji vieta

 

Telefono numeris

 

13.     Paciento ar jo atstovo sutikimas gauti slaugos paslaugas, patvirtinamas parašu

SUTINKU

 

Paciento ar jo atstovo sutikimas, kad informacija būtų teikiama atitinkamiems asmenims            (nurodyti vardą, pavardę), patvirtinamas parašu

SUTINKU

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-835, 2011-09-05, Žin., 2011, Nr. 112-5278 (2011-09-10), i. k. 1112250ISAK000V-835

Nr. V-742, 2012-08-01, Žin., 2012, Nr. 93-4811 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-742

Nr. V-1473, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20756

 

 

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose

teikimo reikalavimų aprašo

3 priedas

 

PACIENTO BŪKLĖS IR PACIENTO SAVARANKIŠKUMO, SAVIRŪPOS IR ARTIMŲJŲ GALIMYBIŲ RŪPINTIS, VERTINIMAS

 

I SKYRIUS

PACIENTO BŪKLĖS VERTINIMAS

 

Paciento vardas, pavardė____________________________________ Gimimo metai _______

Vertinimo data

 

Būklės vertinimas

Atlikti veiksmai (slaugos paslaugos) / kitos pastabos ir (ar) rekomendacijos

1. Bendrieji funkciniai tyrimai

1.1. Arterinis kraujo spaudimas (AKS):

 

1.2. Pulsas:                                ritmiškas  £      aritmiškas £ 

1.3. Temperatūra: 

1.4. Kvėpavimo dažnis:

2.Diagnostiniai tyrimai

2.1. Funkcinis deguonies prisotinimas žmogaus arteriniame kraujyje (SpO2) :

2.2. Gliukozės kiekis kraujyje (gliukomačiu):

3. Bendravimas

3.1. Bendravimas:    normalus []£   iš dalies sutrikęs []£   visiškai sutrikęs []£

3.2. Sąmonė:          nesutrikusi []£    pritemusi []£    koma []£

4. Regėjimo sistema

4.1. Problemos:

4.2. Atsiradimo data:

5. Ausų, nosies ir gerklės sistema

5.1. Problemos:

5.2.Atsiradimo data:

6. Širdies ir kraujagyslių sistema

6.1.Krūtinės skausmas:    yra []£    nėra []£

Skausmo skalė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.2.Krūtinės skausmo pobūdis:

6.3.Galvos svaigimas  yra []£    nėra []£

6.4.Galvos skausmas yra []£    nėra []£

Skausmo skalė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.5. Galvos skausmo pobūdis

7. Kvėpavimas

7.1. Dusulys:                    nėra []£    yra []£    varginantis []£

7.2. Kosulys:                    nėra []£    yra []£    varginantis []£

7.3. Skrepliavimas:           yra []£    nėra []£

7.4. Skausmas kvėpuojant :     yra []£    nėra []£

Skausmo skalė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8. Virškinimas

8.1. Apetitas:                      geras []£    blogas []£

8.2.Skausmas yra []£    nėra []£, jei yra, nurodyti (lokalizaciją

Skausmo skalė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.3. Pykinimas:                  yra []£    nėra []£

8.4. Vėmimas:                    yra []£    nėra []£

8.5. Rijimas:                       nesutrikęs []£    sutrikęs []£

8.6. Burnos džiūvimas:      yra []£    nėra []£

Suvartojamas skysčių kiekis per parą:

9. Šlapinimasis ir tuštinimasis

9.1. Šlapinimasis:   nesutrikęs []£    skausmingas []£

pasunkėjęs []£   dažnas []£

9.2.Šlapinimosi dažnis,spalva, kiekis :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.Tuštinimasis: normalus £ užkietėjimas £  viduriavimas £ skausmingas []£    su krauju []£

9.4. Tuštinimosi dažnis, spalva, konsistencija:

9.5. Meteorizmas:                 nėra []£    yra []£

10.Oda ir jos priedai

10.1. Odos būklė:    gera []£    patenkinama []£    bloga []£

 

10.2. Pragulos:                     nėra []£    yra []£

10.3. Opos                                    nėra []£    yra []£

10.4. Kitos odos žaizdos:     nėra []£    yra []£

10.5. Odos ir jos priedų parazitai:    nėra []£    yra []£

11. Miegas

11.1. Problema: []

 

 

 

II SKYRIUS

PACIENTO SAVARANKIŠKUMO, SAVIRŪPOS IR ARTIMŲJŲ GALIMYBIŲ RŪPINTIS, VERTINIMAS

 

Paciento vardas, pavardė____________________________________ Gimimo metai _______

Vertinimo data

Gyvybinė veikla

Savarankiškumo  vertinimas

1. Saugios aplinkos palaikymas

1. Savirūpa:     apsitarnauja pats []£    iš dalies apsitarnauja pats []£

pats visiškai neapsitarnauja []£

2. Apsitarnauti padeda: sutuoktinis£ vaikai £ tėvai, kiti£ niekas nepadeda £

3. Padedančiojo apsitarnauti kontaktai: _____________

 

4. Pagalbinės priemonės:

·    turi ir naudoja £, įrašyti kokias_____________

·    reikalingos []£, įrašyti kokių ______________

·    Kita_____________

5. Rega:   akiniai nereikalingi []£     akiniai reikalingi  nuolat []£    aklumas []£

Akiniai reikalingi skaitymui ir pan.  £

6. Klausa:   girdi gerai []£     girdi blogai []£

turi klausos aparatą []£     kurtumas []£

7. Koordinacija: sutrikusi []£     nesutrikusi []£

8. Pusiausvyra:  sutrikusi []£     nesutrikusi []£

9. Orientacija:

·    laike    sutrikusi []£     nesutrikusi []£

·    erdvėje sutrikusi []£     nesutrikusi []£

·    savyje sutrikusi []£     nesutrikusi []£

2. Bendravimas

2.1. Bendravimas:    normalus []£   iš dalies sutrikęs []£   visiškai sutrikęs []£

2.2. Sąmonė:          nesutrikusi []£    pritemusi []£    koma []£          

2.3. Gebėjimas mąstyti ir priimti sprendimus:  yra []£    nėra []£

2.4. Nerimas, baimė:                                        yra []£    nėra []£

2.5. Agresyvumas, negatyvumas:                     yra []£    nėra []£

2.6. Liūdesys:                                                   yra []£    nėra []£

2.7.  Paciento žinios apie ligą:    geros []£   pakankamos []£   nepakankamos []£

Paciento artimųjų žinios apie ligą:    geros []£   pakankamos []£   nepakankamos []£

3. Kvėpavimas

3.1. Kvėpuoja pats £ pagalbinėmis priemonėmis £

3.2. Tracheostoma yra []£    nėra []£

3.3. Pagalbinės priemonės:

·    Deguonies aparatas £

·    Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas £

·    Kita ______________

4. Valgymas ir gėrimas

4.1. Kūno sudėjimas: asteninis £  normosteninis £  hipersteninis £ 

 

4.2. Valgo, geria:    pats []£    reikalinga dalinė pagalba []£

reikalinga visiška pagalba []£ maitinamas per zondą £ maitinamas per gastrostomą £

 

4.3. Dantų protezai:            neturi []£    turi []£

5. Šlapinimasis ir tuštinimasis

5.1. Šlapimo nelaikymas:     nėra []£    yra []£

 

5.2. Išmatų nelaikymas : nėra []£    yra []£

5.3. Sauskelnės: kompensuojamos  £ nekompensuojamos £  nenaudoja £

5.4. Stoma:                           nėra []£    yra []£

Epicystostoma£ nefrostoma £ kolostoma £ ileostoma £

6. Asmens higiena ir apranga

6.1. Viso kūno higienos būklė:    gera []£    patenkinama []£    bloga []£  

6.2. Asmens higiena rūpinasi:    pats []£    reikalinga dalinė pagalba []£

reikalinga visiška pagalba []£

6.3. Apsirengia:    pats []£    reikalinga dalinė pagalba []£

reikalinga visiška pagalba []£

Apsirengimas adekvatus kambario temperatūrai:   taip []£   ne []£

6.4. Žinios apie asmens higieną:

·    Paciento:   geros []£   pakankamos []£ nepakankamos []£

·    Pacientui padedančio asmens:   geros []£   pakankamos []£ nepakankamos []£

7. Judėjimas ir transportavimas

7.1. Juda:    vaikšto be pagalbinių priemonių []£  

reikalinga kito asmens  pagalba []£ reikalingos pagalbinės priemonės  []£

neįgaliojo vežimėlyje  []£  gulintis, gali savarankiškai pasiversti  []£

pats beveik nejuda, padėčiai pakeisti reikalinga pagalba []£

visiškai nejuda  []£

7.2. Griuvimo rizika:                    nėra []£    yra []£

7.3. Kūno dalių nebuvimas  nėra []£    yra []£, jei yra,  įvardinti lokalizaciją

7.4. Kontraktūros  nėra []£    yra []£,  jei yra,  įvardinti lokalizaciją

7.5. Paralyžius nėra []£    yra []£,  jei yra,  įvardinti  vietą

8. Miegas

8.1. Miegas:     nesutrikęs []£    sutrikęs []£

8.2. Migdomieji vaistai:    nevartojami []£    vartojami []£

9. Laisvalaikio veikla

Laisvalaikio užimtumo poreikis:  yra []£    nėra []£

10. Lyties raiška

Lyties raiška:    vedęs / ištekėjusi []£    našlys / našlė []£

išsiskyręs/-usi []£    vienišas/-a []£

11. Specialistų pagalbos poreikis

11.1.          Slaugytojo  nereikalinga []£    reikalinga []£

11.2.          Slaugytojo padėjėjo nereikalinga []£    reikalinga []£

11.3.          Socialinio darbuotojo nereikalinga []£    reikalinga []£

11.4.          Kitų specialistų pagalba:    nereikalinga []£    reikalinga []£

 

 

Išvados ir rekomendacijos______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

(Vertinimą atlikusio slaugytojo vardas, pavardė, parašas, spaudas)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1473, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20756

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-476, 2008-05-20, Žin., 2008, Nr. 59-2266 (2008-05-24), i. k. 1082250ISAK000V-476

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-23, 2009-01-22, Žin., 2009, Nr. 12-491 (2009-01-31), i. k. 1092250ISAK0000V-23

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-137, 2009-02-24, Žin., 2009, Nr. 24-949 (2009-03-03), i. k. 1092250ISAK000V-137

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-373, 2009-05-15, Žin., 2009, Nr. 58-2276 (2009-05-19), i. k. 1092250ISAK000V-373

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1107, 2009-12-30, Žin., 2009, Nr. 159-7234 (2009-12-31), i. k. 1092250ISAK00V-1107

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-552, 2010-06-17, Žin., 2010, Nr. 72-3665 (2010-06-22), i. k. 1102250ISAK000V-552

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-786, 2010-09-10, Žin., 2010, Nr. 109-5605 (2010-09-16), i. k. 1102250ISAK000V-786

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-558, 2011-05-31, Žin., 2011, Nr. 68-3252 (2011-06-04), i. k. 1112250ISAK000V-558

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-835, 2011-09-05, Žin., 2011, Nr. 112-5278 (2011-09-10), i. k. 1112250ISAK000V-835

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1115, 2011-12-23, Žin., 2011, Nr. 162-7701 (2011-12-30), i. k. 1112250ISAK00V-1115

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-742, 2012-08-01, Žin., 2012, Nr. 93-4811 (2012-08-04), i. k. 1122250ISAK000V-742

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1021, 2013-10-31, Žin., 2013, Nr. 118-5948 (2013-11-16), i. k. 1132250ISAK00V-1021

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-166, 2014-02-04, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01240

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1034, 2014-09-30, paskelbta TAR 2014-10-06, i. k. 2014-13726

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 "Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. V-191, 2015-02-10, paskelbta TAR 2015-02-17, i. k. 2015-02361

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1551, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21310

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1473, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20756

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-545, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-05-04, i. k. 2016-11164

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1473 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-779, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-20, i. k. 2016-17278

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1473 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-828, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17342

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1473 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1275, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-28103

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-472, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07161

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-724, 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10207

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1498, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21260

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-472, 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06376

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1363, 2018-11-28, paskelbta TAR 2018-11-30, i. k. 2018-19482

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo