Suvestinė redakcija nuo 2015-03-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 136-5537, i. k. 1072050ISAK001K-378

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 2-OJO STANDARTO PATVIRTINIMO

 

2007 m. gruodžio 19 d. Nr. 1K-378

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2003, Nr. 123-5586; 2007, Nr. 68-2654) 3 straipsnio 5 dalimi:

1. Tvirtinu 2-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Finansinės būklės ataskaita“ (pridedama).

2. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-444, 2008-12-18, Žin., 2008, Nr. 147-5920 (2008-12-23), i. k. 1082050ISAK001K-444

 

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                       RIMANTAS ŠADŽIUS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2007 m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. 1K-378

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2009 m. gruodžio 24 d.

įsakymo Nr. 1K-478

redakcija)

 

2-ASIS VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAS „FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansinės būklės ataskaita“ (toliau – šis standartas) nustato informacijos apie viešojo sektoriaus subjekto turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį turtą grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

2. Šis standartas vienodai taikomas ir viešojo sektoriaus subjektui, rengiančiam atskirų finansinių ataskaitų rinkinį, ir viešojo sektoriaus subjektui, rengiančiam konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

3. Šiame standarte vartojamos sąvokos:

Atidėjinys – įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti.

Ilgalaikis įsipareigojimas – įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Nepiniginis turtas – turtas, išskyrus pinigus, gautinas sumas ar kitą turtą, atsirandantį iš kitų šalių prievolių mokėti arba grąžinti pinigus.

Trumpalaikis įsipareigojimas – įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Viešojo sektoriaus subjekto turto balansinė vertė (toliau – turto balansinė vertė) – suma, kuria turtas rodomas viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės ataskaitoje.

Viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikis turtas (toliau – ilgalaikis turtas) – turtas, kurį viešojo sektoriaus subjektas naudoja ekonominei naudai gauti arba viešosioms paslaugoms teikti ilgiau kaip 12 mėnesių.

Viešojo sektoriaus subjekto trumpalaikis turtas – turtas, kurį viešojo sektoriaus subjektas tikisi parduoti ar sunaudoti per 12 mėnesių nuo šio turto įsigijimo dienos, arba pinigai ar jų ekvivalentai. Prie viešojo sektoriaus subjekto trumpalaikio turto priskiriamas ūkinis inventorius, kurio vertė mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę.

4. Kitos šiame standarte vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir kituose viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose (toliau – VSAFAS).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-026, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-691 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-026

Nr. 1K-079, 2015-03-04, paskelbta TAR 2015-03-06, i. k. 2015-03472

 

II. INFORMACIJOS PATEIKIMAS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOJE IR JOS GRUPAVIMAS

 

5. Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija turi išsamiai ir teisingai rodyti viešojo sektoriaus subjekto turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

6. Finansinės būklės ataskaitoje pateikiama informacija priklauso nuo to, kokio viešojo sektoriaus subjekto ir kurio lygio finansinių ataskaitų rinkinys yra rengiamas. Finansinių ataskaitų rinkinių lygiai nustatyti Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.

7. Viešojo sektoriaus subjektas, rengiantis žemesniojo ir (arba) aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų rinkinius, finansinės būklės ataskaitoje privalo pateikti informaciją pagal šio standarto 1, 2 ir 3 prieduose nurodytas formas.

8. Šio standarto 1, 2 ir 3 prieduose pateiktos formos ir jose nurodyti straipsniai yra privalomi sudarant atitinkamo lygio finansinės būklės ataskaitą. Viešojo sektoriaus subjekto nuožiūra finansinės būklės ataskaitos formos negali būti keičiamos, įterpiant naujus straipsnius, išbraukiant pateiktuosius ar juos pergrupuojant, taip pat tuo atveju, jei pateiktų formų straipsnių likučiai lygūs nuliui.

9. Viešojo sektoriaus subjektų, rengiančių žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį, finansinės būklės ataskaita skiriasi atsižvelgiant į tai, ar rengiamas mokesčių fondų ir (arba) išteklių fondų ar kitų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys. Mokesčių fondų ir išteklių fondų administratoriai ar tvarkytojai, rengdami minėtųjų fondų finansinių ataskaitų rinkinį, pildo šio standarto 1 priede pateiktą finansinės būklės ataskaitos formą, o kiti viešojo sektoriaus subjektai – 2 priede pateiktą finansinės būklės ataskaitos formą. Žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinės būklės ataskaitų straipsnių paaiškinimas pateiktas kituose šio standarto skyriuose.

 

III. TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISKYRIMAS PRIE ILGALAIKIŲ IR TRUMPALAIKIŲ

 

10. Finansinės būklės ataskaitoje turtas ir įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

11. Prie ilgalaikio turto priskiriamas nematerialusis, ilgalaikis materialusis, ilgalaikis finansinis turtas, mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-106, 2012-03-20, Žin., 2012, Nr. 35-1719 (2012-03-24), i. k. 1122050ISAK001K-106

 

12. Išankstiniai apmokėjimai priskiriami prie nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, ilgalaikio finansinio, kito ilgalaikio turto ar trumpalaikio turto, atsižvelgiant į tai, už kokį ilgalaikį turtą buvo sumokėta.

13. Biologinis turtas finansinės būklės ataskaitoje neskirstomas į trumpalaikį ir ilgalaikį.

14. Prie trumpalaikio turto priskiriamos atsargos, išankstiniai mokėjimai už trumpalaikį turtą arba paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, per vienus metus gautinos sumos, trumpalaikės investicijos, pinigai ir pinigų ekvivalentai (pinigų ir pinigų ekvivalentų sąvokos apibrėžtos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“).

15. Prie ilgalaikių įsipareigojimų priskiriami ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, ilgalaikiai atidėjiniai ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

16. Prie trumpalaikių įsipareigojimų priskiriama ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos, mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą, mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus, mokėtinos socialinės išmokos, grąžintini mokesčiai, tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, mokėtini veiklos mokesčiai, sukauptos mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-026, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-691 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-026

 

17. Prie ilgalaikių įsipareigojimų viešojo sektoriaus subjektas privalo priskirti ir tuos įsipareigojimus, kurie turės būti įvykdyti per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

17.1. pradinėje sutartyje numatytas laikotarpis buvo ilgesnis nei 12 mėnesių;

17.2. yra aiškus viešojo sektoriaus subjekto ketinimas keisti sutartį į kitą, kurios sąlygos reikalauja įvykdyti įsipareigojimą per ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos;

17.3. šis ketinimas pagrįstas sutartimi arba mokėjimo (grąžinimo) grafiko pakeitimu.

 

IV. TURTO STRAIPSNIŲ PAAIŠKINIMAS

 

18. Prie nematerialiojo turto priskiriami plėtros darbai, programinė įranga ir jos licencijos, nebaigti projektai, išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą ir kitas turtas, kuris atitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus. Konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose prie nematerialiojo turto priskiriamas ir prestižas, kurio apskaitos nuostatas nustato 14-asis VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 15-asis VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“. Nematerialiojo turto apskaitos nuostatas ir priskyrimą prie tam tikros nematerialiojo turto grupės nustato 13-asis VSAFAS „Nematerialusis turtas“.

19. Viešojo sektoriaus subjekto veikloje naudojamas panašaus pobūdžio materialusis turtas, turintis panašias funkcijas, sujungiamas į grupes, kurios finansinės būklės ataskaitoje pateikiamos atskiruose straipsniuose. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos nuostatas ir priskyrimą prie tam tikros ilgalaikio materialiojo turto grupės nustato 12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

20. Aukštesniojo lygio finansinės būklės ataskaitoje finansinio turto grupavimas pagal finansinio turto pobūdį yra detalesnis negu žemesniojo lygio finansinės būklės ataskaitoje. Jis grupuojamas į:

20.1. investicijas į nuosavybės vertybinius popierius, kurios skirstomos į:

20.1.1. investicijas į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus, prie kurių priskiriama savininko dalis valstybės ir savivaldybės įmonėse, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina savininko teises, akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse, viešosiose įstaigose ir panašios investicijos. Šių investicijų apskaita tvarkoma vadovaujantis 14-ojo VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 15-ojo VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“ nuostatomis;

20.1.2. investicijas į kitus subjektus, prie kurių priskiriama valstybės ar savivaldybės valdomos akcijos akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurios nėra viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojami ar asocijuotieji subjektai, ir dalininkų įnašai į viešąsias įstaigas, kurios nėra viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojami ar asocijuotieji subjektai. Konkrečios tokio turto apskaitos ir informacijos pateikimo nuostatos nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“;

20.2. investicijas į ne nuosavybės vertybinius popierius, kurios apibrėžtos ir konkretūs apskaitos ir informacijos apie jas pateikimo reikalavimai nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“;

20.3. po vienų metų gautinas sumas, prie kurių priskiriamos ilgalaikės išduotos paskolos ir kitos ilgalaikės gautinos sumos;

20.4. ilgalaikius terminuotuosius indėlius, prie kurių priskiriami indėliai, kurių terminas pagal sutartį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra ilgesnis nei 12 mėnesių;

20.5. kitą ilgalaikį finansinį turtą, prie kurio priskiriami išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą ir kitas ilgalaikis finansinis turtas.

21. Straipsnyje „Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas“ rodomi mineraliniai ištekliai, kurių apskaitos ir informacijos atskleidimo nuostatos nustatytos 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“, patvirtiname 2008 m. liepos 10 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-233 (Žin., 2008, Nr. 82-3276), ateinančių laikotarpių sąnaudos, kai viešojo sektoriaus subjektas yra sumokėjęs už paslaugas, kurios jam bus suteiktos po 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, ir kitas ilgalaikis turtas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-026, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-691 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-026

Nr. 1K-106, 2012-03-20, Žin., 2012, Nr. 35-1719 (2012-03-24), i. k. 1122050ISAK001K-106

 

22. Straipsnyje „Biologinis turtas“ rodomas biologinis turtas. Konkrečios tokio turto apskaitos ir informacijos atskleidimo nuostatos nustatytos 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-106, 2012-03-20, Žin., 2012, Nr. 35-1719 (2012-03-24), i. k. 1122050ISAK001K-106

 

23. Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitoje atsargos grupuojamos į strategines ir neliečiamąsias atsargas, medžiagas, žaliavas ir ūkinį inventorių, nebaigtą gaminti produkciją ir nebaigtas vykdyti sutartis, pagamintą produkciją ir atsargas, skirtas parduoti (perduoti), kitą ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti. Konkrečias atsargų apskaitos nuostatas nustato 8-asis VSAFAS „Atsargos“.

24. Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų bei aukštesniojo lygio finansinės būklės ataskaitose atsargos grupuojamos į atsargas ir ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti, kuris priskiriamas prie atsargų pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ nuostatas.

25. Straipsnyje „Išankstiniai mokėjimai“ pateikiama ši informacija apie išankstinius mokėjimus:

25.1. iš anksto sumokėtos sumos už atsargas, paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, ir kitą trumpalaikį turtą;

25.2. ateinančių laikotarpių sąnaudos (pavyzdžiui, prenumeratos, nuomos) – sumos, sumokėtos (užregistruotos apskaitoje) einamuoju ir ankstesniu ataskaitiniais laikotarpiais, kurios bus pripažintos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais.

26. Straipsnyje „Per vienus metus gautinos sumos“ rodomos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos gautinos sumos. Šios sumos finansinės būklės ataskaitoje rodomos verte, apskaičiuojama iš jų įsigijimo savikainos atėmus įvertintas neatgautinas sumas. Per vienus metus gautinos sumos skirstomos į:

26.1. gautinas trumpalaikes finansines sumas, prie kurių priskiriama viešojo sektoriaus subjekto po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis, kurią sudaro ilgalaikių paskolų ir kitų ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dalis bei gautinos trumpalaikės finansinės sumos, kurias sudaro trumpalaikės paskolos ir kitos gautinos trumpalaikės finansinės sumos;

26.2. gautinus mokesčius ir socialines įmokas, prie kurių priskiriamos iš mokesčių ir socialinių įmokų gautinos sumos, kaip nustatyta 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“;

26.3. gautinas finansavimo sumas, prie kurių priskiriamos gautinos sumos iš valstybės biudžeto (tarp jų gautini asignavimai), savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų ir kitų šaltinių, kaip nustatyta 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“;

26.4. gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, prie kurių priskiriamas viešojo sektoriaus subjekto gautinas nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius, gautinos sumos už turto nuomą, naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, gautinos įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose ir panašios gautinos sumos;

26.5. sukauptas gautinas sumas, prie kurių priskiriamos viešojo sektoriaus subjekto sukauptos gautinos sumos iš biudžeto (sukauptos finansavimo pajamos), sukauptos pajamos (gautinos sumos už einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu suteiktas paslaugas, kai apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais) ir kitos sukauptos gautinos sumos;

26.6. kitas gautinas sumas, prie kurių priskiriamos gautinos sumos iš rinkliavų, gautinos sumos už prarastą turtą (išieškotinos sumos už padarytą žalą), atskaitingų asmenų grąžintinos sumos, gautini veiklos mokesčiai, palūkanos, dividendai, gautinos grąžintinos finansavimo sumos ir kitos gautinos sumos, nerodytos kituose per vienus metus gautinų sumų straipsniuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-026, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-691 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-026

 

27. Straipsnyje „Trumpalaikės investicijos“ rodomos investicijos į nuosavybės vertybinius popierius (nuosavybės vertybinių popierių sąvoka apibrėžta 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“) (pavyzdžiui, akcijas) ir ne nuosavybės vertybinius popierius (pavyzdžiui, Vyriausybės vertybinius popierius, obligacijas), kuriuos viešojo sektoriaus subjektas tikisi realizuoti per trumpesnį nei 12 mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, išskyrus ne nuosavybės vertybinius popierius, kurie prilyginami pinigų ekvivalentams. Šiame straipsnyje taip pat rodomi ir trumpalaikiai terminuotieji indėliai, kurių terminas yra ilgesnis nei trys mėnesiai, bet ne ilgesnis nei dvylika mėnesių.

28. Straipsnyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ rodomi bankų sąskaitose ir kasoje esantys pinigai ir pinigų ekvivalentai bei pinigai kelyje. Pinigais kelyje laikomi į viešojo sektoriaus subjekto banko sąskaitą pervesti, bet dar negauti pinigai.

 

V. FINANSAVIMO SUMŲ STRAIPSNIŲ PAAIŠKINIMAS

 

29. Straipsnyje „Finansavimo sumos“ rodomos finansavimo sumos, gautinos ir gautos iš valstybės ir (arba) savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių, kurie nurodyti finansavimo sumų apibrėžime. Finansavimo sumų apskaitos ir informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose nuostatos nustatytos 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Jeigu sudaroma aukštesniojo lygio finansinės būklės ataskaita, straipsnį „Iš valstybės biudžeto“ pildo tik savivaldybės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-026, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-691 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-026

 

VI. ĮSIPAREIGOJIMŲ STRAIPSNIŲ PAAIŠKINIMAS

 

30. Straipsnyje „Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai“ rodomi ilgalaikiai įsipareigojimai pagal Vyriausybės vertybinius popierius, ilgalaikės užsienio ir vidaus paskolos, ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai, kurių apskaitos nuostatos nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

31. Straipsnyje „Ilgalaikiai atidėjiniai“ rodomi įsipareigojimai, kurių galutinės padengimo sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti. Atidėjinių apskaitos nuostatos nustatytos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“.

32. Straipsnyje „Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai“ rodomi ilgalaikiai socialinių išmokų, santaupų atkūrimo ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai, kurie negali būti priskirti pirmiau išvardytiems finansinės būklės ataskaitos ilgalaikių įsipareigojimų straipsniams.

33. Straipsnyje „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“ rodomi trumpalaikiai atidėjiniai, kurie turės būti apmokėti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, ir ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis.

34. Straipsnyje „Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis“ rodoma ilgalaikių įsipareigojimų dalis, kuri turės būti apmokėta per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

35. Straipsnyje „Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai“ rodomi finansiniai įsipareigojimai (pavyzdžiui, finansinė nuoma (lizingas) ar kredito įstaigų paskolos), kurie turės būti įvykdyti per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, išskyrus ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį, kuri rodoma straipsnyje „Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis“.

36. Straipsnyje „Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos“ rodomos mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos, kurių apskaitos reikalavimai nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

37. Straipsnyje „Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus“ rodomi mokėtini mokesčiai ir rinkliavos bei mokėtinos sumos fondams. Taip pat čia rodomos ir viešojo sektoriaus subjektų grąžintinos finansavimo sumos, kurias sudaro viešojo sektoriaus subjektų sąskaitose esančios biudžetinės lėšos (biudžeto asignavimai), kurios metų pabaigoje yra nepanaudotos ir (arba) kurios teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pervestos (grąžintos) į atitinkamus biudžetus.

38. Straipsnyje „Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą“ rodomos mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą iš muitų, pridėtinės vertės mokesčio pajamų ir panašiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-026, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-691 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-026

 

39. Straipsnyje „Mokėtinos socialinės išmokos“ rodomos mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos, mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto, mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto, mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir kitos mokėtinos socialinės išmokos. Šiame straipsnyje viešojo sektoriaus subjektas taip pat rodo darbdavio socialines išmokas darbuotojams (pavyzdžiui, išlaidų kompensacijos, vienkartinės pašalpos ir pan.).

40. Straipsnyje „Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos“ rodomas deklaruotas gyventojų pajamų mokestis, teisės aktų nustatyta tvarka Valstybinės mokesčių inspekcijos grąžintinas asmenims, mokesčių, rinkliavų, socialinių įmokų permokos.

41. Straipsnyje „Tiekėjams mokėtinos sumos“ rodomos mokėtinos sumos tiekėjams už viešojo sektoriaus subjektui suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-026, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-691 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-026

 

42. Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ rodomas mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, gyventojų pajamų mokestis, įmokos į garantinį fondą ir kiti su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

43. Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodomos sukauptos mokėtinos finansavimo sumos, sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą ir kitos sukauptos mokėtinos sumos. Šiame straipsnyje rodomos ir sukauptos sąnaudos (įsipareigojimų sumos, kai įsipareigojimai apskaitoje registruojami einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu, o apmokėjimas bus vykdomas ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-026, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-691 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-026

 

44. Kitos mokėtinos sumos, kurios negali būti priskirtos pirmiau išvardytiems finansinės būklės ataskaitos trumpalaikių įsipareigojimų straipsniams, rodomos straipsnyje „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“. Šiame straipsnyje rodomos ir ateinančių laikotarpių pajamos (sumos, gautos einamuoju ir ankstesniu ataskaitiniais laikotarpiais, kurios bus pripažintos pajamomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais).

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-026, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-691 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-026

 

VII. GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES STRAIPSNIŲ PAAIŠKINIMAS

 

45. Grynojo turto straipsnių apskaita ir pateikimas reglamentuoti 4-ajame VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“.

46. Finansinės būklės ataskaitoje grynasis turtas išskaidomas į straipsnius „Dalininkų kapitalas“, „Rezervai“, „Nuosavybės metodo įtaka“ ir „Sukauptas perviršis ar deficitas“.

47. Sudarant žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį, finansinės būklės ataskaitos straipsnį „Dalininkų kapitalas“ pildo viešojo sektoriaus subjektams priskiriamos viešosios įstaigos, kurios jame rodo dalininkų kapitalą, kuris lygus dalininkų įnašų vertei.

48. Straipsnyje „Nuosavybės metodo įtaka“ rodoma viešojo sektoriaus subjektui ar viešojo sektoriaus subjektų grupei tenkanti nekonsoliduojamųjų kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų nuosavo kapitalo dalis. Nuosavybės metodo įtaka rodoma tiek atskirose, tiek konsoliduotosiose viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitose.

49. Straipsnyje „Sukauptas perviršis ar deficitas“ rodoma einamųjų metų perviršio ar deficito ir sukaupto ankstesnių metų perviršio ar deficito suma. Straipsnyje „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“ rodomas per visus ataskaitinius laikotarpius iki einamojo ataskaitinio laikotarpio sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-438, 2012-12-21, Žin., 2012, Nr. 153-7869 (2012-12-29), i. k. 1122050ISAK001K-438

 

50. Mažumos dalies apskaitos ir pateikimo konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 15-ajame VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“.

 

VIII. INFORMACIJOS PATEIKIMAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

 

51. Viešojo sektoriaus subjektas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau – aiškinamasis raštas) turi pateikti papildomą informaciją apie finansinės būklės ataskaitoje nurodytas sumas, jas detalizuoti vadovaudamasis 6-uoju VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ ir kitų VSAFAS, reglamentuojančių informacijos pateikimą, nuostatomis.

52. Jei 6-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ ir kituose VSAFAS nėra reikalavimų detalizuoti kai kuriuose finansinės būklės ataskaitos straipsniuose pateiktą informaciją, tuomet viešojo sektoriaus subjektas turi vadovautis informacijos reikšmingumu, kuris paaiškintas 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“, ir priimti sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo ar sumų detalizavimo aiškinamajame rašte.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-478, 2009-12-24, Žin., 2009, Nr. 157-7105 (2009-12-31), i. k. 1092050ISAK001K-478

 

 

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

1 priedas

 

(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų finansinės būklės ataskaitos forma)

 

__________________________________________________________________________

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA*

PAGAL 20_____M.______D. DUOMENIS

 

_____________________Nr. _____

(data)

 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

A.

ILGALAIKIS TURTAS

 

 

 

I.

Nematerialusis turtas

 

 

 

II.

Ilgalaikis materialusis turtas

 

 

 

III.

Ilgalaikis finansinis turtas

 

 

 

IV.

Kitas ilgalaikis turtas

 

 

 

B.

BIOLOGINIS TURTAS

 

 

 

C.

TRUMPALAIKIS TURTAS

 

 

 

I.

Atsargos

 

 

 

I.1

Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti

 

 

 

I.2

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

 

 

 

II.

Išankstiniai apmokėjimai

 

 

 

III.

Per vienus metus gautinos sumos

 

 

 

III.1

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

 

 

 

III.2

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

 

 

 

III.3

Gautinos finansavimo sumos

 

 

 

III.4

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

 

 

 

III.5

Sukauptos gautinos sumos

 

 

 

III.6

Kitos gautinos sumos

 

 

 

IV.

Trumpalaikės investicijos

 

 

 

V.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

 

 

 

IŠ VISO TURTO:

 

 

 

D.

FINANSAVIMO SUMOS

 

 

 

I.

Iš valstybės biudžeto

 

 

 

II.

Iš savivaldybės biudžeto

 

 

 

III.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

 

 

 

IV.

Iš kitų šaltinių

 

 

 

E.

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

I.

Ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

I.1

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

 

 

 

I.2

Ilgalaikiai atidėjiniai

 

 

 

I.3

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

II.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

II.1

Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

 

 

 

II.2

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

 

 

 

II.3

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

 

 

 

II.4

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

 

 

 

II.5

Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

 

 

 

II.6

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

 

 

 

II.7

Mokėtinos socialinės išmokos

 

 

 

II.8

Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

 

 

 

II.9

Tiekėjams mokėtinos sumos

 

 

 

II.10

Sukauptos mokėtinos sumos

 

 

 

II.11

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

F.

GRYNASIS TURTAS

 

 

 

I.

Rezervai

 

 

 

II.

Nuosavybės metodo įtaka

 

 

 

III.

Sukauptas perviršis ar deficitas

 

 

 

III.1

Einamųjų metų perviršis ar deficitas

 

 

 

III.2

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

 

 

 

 

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:

 

 

 

 

______________________

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

_______

(parašas)

 

______________________

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

_______

(parašas)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-478, 2009-12-24, Žin., 2009, Nr. 157-7105 (2009-12-31), i. k. 1092050ISAK001K-478

Nr. 1K-026, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-691 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-026

Nr. 1K-106, 2012-03-20, Žin., 2012, Nr. 35-1719 (2012-03-24), i. k. 1122050ISAK001K-106

Nr. 1K-438, 2012-12-21, Žin., 2012, Nr. 153-7869 (2012-12-29), i. k. 1122050ISAK001K-438

Nr. 1K-045, 2013-01-31, Žin., 2013, Nr. 13-630 (2013-02-02), i. k. 1132050ISAK001K-045

Nr. 1K-079, 2015-03-04, paskelbta TAR 2015-03-06, i. k. 2015-03472

 

 

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

 

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

 

__________________________________________________________________________

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 20_____M.______D. DUOMENIS

 

_____________________Nr. _____

(data)

 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

A.

ILGALAIKIS TURTAS

 

 

 

I.

Nematerialusis turtas

 

 

 

I.1

Plėtros darbai

 

 

 

I.2

Programinė įranga ir jos licencijos

 

 

 

I.3

Kitas nematerialusis turtas

 

 

 

I.4

Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

 

 

 

I.5

Prestižas

 

 

 

II.

Ilgalaikis materialusis turtas

 

 

 

II.1

Žemė

 

 

 

II.2

Pastatai

 

 

 

II.3

Infrastruktūros ir kiti statiniai

 

 

 

II.4

Nekilnojamosios kultūros vertybės

 

 

 

II.5

Mašinos ir įrenginiai

 

 

 

II.6

Transporto priemonės

 

 

 

II.7

Kilnojamosios kultūros vertybės

 

 

 

II.8

Baldai ir biuro įranga

 

 

 

II.9

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

 

 

 

II.10

Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

 

 

 

III.

Ilgalaikis finansinis turtas

 

 

 

IV.

Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

 

 

 

B.

BIOLOGINIS TURTAS

 

 

 

C.

TRUMPALAIKIS TURTAS

 

 

 

I.

Atsargos

 

 

 

I.1

Strateginės ir neliečiamosios atsargos

 

 

 

I.2

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

 

 

 

I.3

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

 

 

 

I.4

Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

 

 

 

I.5

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

 

 

 

II.

Išankstiniai apmokėjimai

 

 

 

III.

Per vienus metus gautinos sumos

 

 

 

III.1

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

 

 

 

III.2

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

 

 

 

III.3

Gautinos finansavimo sumos

 

 

 

III.4

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

 

 

 

III.5

Sukauptos gautinos sumos

 

 

 

III.6

Kitos gautinos sumos

 

 

 

IV.

Trumpalaikės investicijos

 

 

 

V.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

 

 

 

IŠ VISO TURTO:

 

 

 

D.

FINANSAVIMO SUMOS

 

 

 

I.

Iš valstybės biudžeto

 

 

 

II.

Iš savivaldybės biudžeto

 

 

 

III.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

 

 

 

IV.

Iš kitų šaltinių

 

 

 

E.

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

I.

Ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

I.1

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

 

 

 

I.2

Ilgalaikiai atidėjiniai

 

 

 

I.3

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

II.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

II.1

Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

 

 

 

II.2

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

 

 

 

II.3

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

 

 

 

II.4

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

 

 

 

II.5

Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

 

 

 

II.6

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

 

 

 

II.6.1

Grąžintinos finansavimo sumos

 

 

 

II.6.2

Kitos mokėtinos sumos biudžetui

 

 

 

II.7

Mokėtinos socialinės išmokos

 

 

 

II.8

Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

 

 

 

II.9

Tiekėjams mokėtinos sumos

 

 

 

II.10

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

 

 

 

II.11

Sukauptos mokėtinos sumos

 

 

 

II.12

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

F.

GRYNASIS TURTAS

 

 

 

I.

Dalininkų kapitalas

 

 

 

II.

Rezervai

 

 

 

II.1

Tikrosios vertės rezervas

 

 

 

II.2

Kiti rezervai

 

 

 

III.

Nuosavybės metodo įtaka

 

 

 

IV.

Sukauptas perviršis ar deficitas

 

 

 

IV.1

Einamųjų metų perviršis ar deficitas

 

 

 

IV.2

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

 

 

 

G.

MAŽUMOS DALIS

 

 

 

 

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

 

 

 

 

______________________

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

_______

(parašas)

 

______________________

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

_______

(parašas)

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 1K-478, 2009-12-24, Žin., 2009, Nr. 157-7105 (2009-12-31), i. k. 1092050ISAK001K-478

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-026, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-691 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-026

Nr. 1K-106, 2012-03-20, Žin., 2012, Nr. 35-1719 (2012-03-24), i. k. 1122050ISAK001K-106

Nr. 1K-045, 2013-01-31, Žin., 2013, Nr. 13-630 (2013-02-02), i. k. 1132050ISAK001K-045

Nr. 1K-079, 2015-03-04, paskelbta TAR 2015-03-06, i. k. 2015-03472

 

 

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

3 priedas

 

(Aukštesniojo lygio finansinės būklės ataskaitos forma)

 

__________________________________________________________________________

(valstybės / (pavadinimas) savivaldybės / nacionalinė)

__________________________________________________________________________

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 20_____M.______D. DUOMENIS

 

_____________________Nr. _____

(data)

 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

A.

ILGALAIKIS TURTAS

 

 

 

I.

Nematerialusis turtas

 

 

 

I.1

Plėtros darbai

 

 

 

I.2

Programinė įranga ir jos licencijos

 

 

 

I.3

Kitas nematerialusis turtas

 

 

 

I.4

Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

 

 

 

I.5

Prestižas

 

 

 

II.

Ilgalaikis materialusis turtas

 

 

 

II.1

Žemė

 

 

 

II.2

Pastatai

 

 

 

II.3

Infrastruktūros ir kiti statiniai

 

 

 

II.4

Nekilnojamosios kultūros vertybės

 

 

 

II.5

Mašinos ir įrenginiai

 

 

 

II.6

Transporto priemonės

 

 

 

II.7

Kilnojamosios kultūros vertybės

 

 

 

II.8

Baldai ir biuro įranga

 

 

 

II.9

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

 

 

 

II.10

Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

 

 

 

III.

Ilgalaikis finansinis turtas

 

 

 

III.1

Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius

 

 

 

III.1.1

Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus

 

 

 

III.1.2

Investicijos į kitus subjektus

 

 

 

III.2

Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius

 

 

 

III.3

Po vienų metų gautinos sumos

 

 

 

III.4

Ilgalaikiai terminuotieji indėliai

 

 

 

III.5

Kitas ilgalaikis finansinis turtas

 

 

 

IV.

Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

 

 

 

B.

BIOLOGINIS TURTAS

 

 

 

C.

TRUMPALAIKIS TURTAS

 

 

 

I.

Atsargos

 

 

 

I.1

Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti

 

 

 

I.2

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

 

 

 

II.

Išankstiniai apmokėjimai

 

 

 

III.

Per vienus metus gautinos sumos

 

 

 

III.1

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

 

 

 

III.2

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

 

 

 

III.3

Gautinos finansavimo sumos

 

 

 

III.4

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

 

 

 

III.5

Sukauptos gautinos sumos

 

 

 

III.6

Kitos gautinos sumos

 

 

 

IV.

Trumpalaikės investicijos

 

 

 

V.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

 

 

 

IŠ VISO TURTO:

 

 

 

D.

FINANSAVIMO SUMOS

 

 

 

I.

Iš valstybės biudžeto

 

 

 

II.

Iš savivaldybės biudžeto

 

 

 

III.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

 

 

 

IV.

Iš kitų šaltinių

 

 

 

E.

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

I.

Ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

I.1

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

 

 

 

I.2

Ilgalaikiai atidėjiniai

 

 

 

I.3

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

II.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

II.1

Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

 

 

 

II.2

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

 

 

 

II.3

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

 

 

 

II.4

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

 

 

 

II.5

Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

 

 

 

II.6

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

 

 

 

II.7

Mokėtinos socialinės išmokos

 

 

 

II.8

Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

 

 

 

II.9

Tiekėjams mokėtinos sumos

 

 

 

II.10

Sukauptos mokėtinos sumos

 

 

 

II.11

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

F.

GRYNASIS TURTAS

 

 

 

I.

Rezervai

 

 

 

II.

Nuosavybės metodo įtaka

 

 

 

III.

Sukauptas perviršis ar deficitas

 

 

 

III.1

Einamųjų metų perviršis ar deficitas

 

 

 

III.2

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

 

 

 

G.

MAŽUMOS DALIS

 

 

 

 

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

 

 

 

 

______________________

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

_______

(parašas)

 

______________________

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

_______

(parašas)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-478, 2009-12-24, Žin., 2009, Nr. 157-7105 (2009-12-31), i. k. 1092050ISAK001K-478

Nr. 1K-026, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-691 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-026

Nr. 1K-106, 2012-03-20, Žin., 2012, Nr. 35-1719 (2012-03-24), i. k. 1122050ISAK001K-106

Nr. 1K-045, 2013-01-31, Žin., 2013, Nr. 13-630 (2013-02-02), i. k. 1132050ISAK001K-045

Nr. 1K-079, 2015-03-04, paskelbta TAR 2015-03-06, i. k. 2015-03472

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-444, 2008-12-18, Žin., 2008, Nr. 147-5920 (2008-12-23), i. k. 1082050ISAK001K-444

Dėl kai kurių finansų ministro įsakymų, kuriais patvirtinti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai, pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-478, 2009-12-24, Žin., 2009, Nr. 157-7105 (2009-12-31), i. k. 1092050ISAK001K-478

Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-378 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-026, 2011-01-31, Žin., 2011, Nr. 15-691 (2011-02-05), i. k. 1112050ISAK001K-026

Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-378 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-106, 2012-03-20, Žin., 2012, Nr. 35-1719 (2012-03-24), i. k. 1122050ISAK001K-106

Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-378 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-438, 2012-12-21, Žin., 2012, Nr. 153-7869 (2012-12-29), i. k. 1122050ISAK001K-438

Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-378 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-045, 2013-01-31, Žin., 2013, Nr. 13-630 (2013-02-02), i. k. 1132050ISAK001K-045

Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-378 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-079, 2015-03-04, paskelbta TAR 2015-03-06, i. k. 2015-03472

Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo