Suvestinė redakcija nuo 2021-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 135-5504, i. k. 107301MISAK00D1-674

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL SODMENŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-674

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 10 straipsnio 2 dalimi,

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-595, 2021-10-21, paskelbta TAR 2021-10-21, i. k. 2021-21982

 

1. Tvirtinu Sodmenų kokybės reikalavimus (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ                          ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-674

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. gruodžio 16 d. įsakymo

Nr. D1-983 redakcija)

 

SODMENŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

1. Šie reikalavimai nurodo minimalius viešiesiems želdynams įrengti ir želdiniams viešosiose erdvėse sodinti reikalingų sodmenų (medžių, krūmų ir lianų) kokybės reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-595, 2021-10-21, paskelbta TAR 2021-10-21, i. k. 2021-21982

 

2. Sodmenys turi būti sveiki: be žaizdų, fizinių pažeidimų, kenkėjų ir grybinių ligų pakenkimų, puvinio, gyvybingi, antžeminė dalis ir šaknys fiziškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų, nenuvytę.

3. Medžiai ir krūmai turi turėti prie stiebo pririštą etiketę, kurioje nenuplaunamais žymekliais įrašytas augalo lietuviškas ir lotyniškas pavadinimas, nurodytas atsparumas šalčiui, medžiams – kamieno apimtis (matuojama 1 m aukštyje nuo šaknies kaklelio, apjuosiant kamieną lanksčia matuokle 5 mm tikslumu), persodinimų skaičius ir šaknų gumulo dydis (sodinamiems su žemės gumulu) ar konteinerio talpa (pasodintiems konteineriuose), krūmams – augalo dydis.

4. Reikalavimai medžiams:

4.1. vienas tiesus kamienas. Kamieno kreivumas (didžiausias atstumas nuo kamieno iki prie jo priglaustos tiesiosios, matuojant 1 mm tikslumu) neturi būti didesnis kaip 23 mm;

4.2. taisyklinga, simetriška laja;

4.3. gerai susiformavusi šaknų sistema;

4.4. lapuočiams:

4.4.1. lajoje turi būti suformuotas skeletas, t. y. turi būti trijų eilių ašys: stiebas (pirmos eilės ašis), iš jo išaugusios šakos (antros eilės ašys) ir iš šių šakų išaugusios šakelės (trečios eilės ašys);

4.4.2. kamieno apimtis – ne mažesnė kaip 10–12 cm;

4.4.3. gatvių želdinimui – kamienas (stiebo dalis nuo šaknies kaklelio iki lajos, iki pirmųjų gyvų šakų) ne trumpesnis kaip 2,2 m;

4.4.4. šaknų žemės gumulas – ne mažesnis kaip 40–50 cm (sodinamiems su žemės gumulu);

4.5. spygliuočiams (išskyrus augančius krūmu, žemaūgių veislių, besidriekiančių formų):

4.5.1. šaknų žemės gumulas – ne mažesnis kaip 30–40 cm (sodinamiems su žemės gumulu);

4.5.2. eglės – ne žemesnės kaip 2 m, pušys – 1,5 m, kiti spygliuočiai – 1 m.

5. Konteineriuose pasodintiems medžiams konteinerių talpa turi būti ne mažesnė kaip:

5.1. lapuočiams – 45 l;

5.2. spygliuočiams – 30 l.

6. Sodinimui skirti dideli lapuočiai medžiai – kurių kamieno apimtis ne mažesnė kaip 20–25 cm.

7. Reikalavimai krūmams (išskyrus besidriekiančių formų):

7.1. ne žemesni kaip 20 cm;

7.2. lapuočiai krūmai turi turėti ne mažiau kaip tris šakas, išskyrus rožes (jos turi turėti ne mažiau kaip 2 šakas).

8. Kamieninės formos krūmams ir gyvatvorėms skirtiems medžiams ir krūmams 4–7 punktuose (išskyrus 4.3 punkto reikalavimą) nurodyti reikalavimai netaikomi.

9. Lianoms taikomi 3 punkto reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-595, 2021-10-21, paskelbta TAR 2021-10-21, i. k. 2021-21982

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-983, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 158-7479 (2011-12-24), i. k. 111301MISAK00D1-983

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-983, 2011-12-16, Žin., 2011, Nr. 158-7479 (2011-12-24), i. k. 111301MISAK00D1-983

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-674 "Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-595, 2021-10-21, paskelbta TAR 2021-10-21, i. k. 2021-21982

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo