Suvestinė redakcija nuo 2016-12-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 131-5318, i. k. 1072050ISAK001K-357

 

Nauja redakcija nuo 2016-12-29:

Nr. 1K-465, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29674

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 26-OJO STANDARTO PATVIRTINIMO

 

2007 m. gruodžio 7 d. Nr. 1K-357

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 31 straipsnio 3 dalimi,

t v i r t i n u 26-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ (pridedama).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                       RIMANTAS ŠADŽIUS

 

 

PATVIRTINTA              

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2007 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1K-357

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2016 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-465

redakcija)

 

26-ASIS VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAS „FONDŲ APSKAITA IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS“

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

126-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ (toliau – standartas) nustato fondų apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo tvarką, sudėties bei turinio reikalavimus.

2Standartu vadovaujasi šių fondų valdytojai ar tvarkytojai tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansinių ataskaitų rinkinius:

2.1. išteklių fondų;

2.2. mokesčių fondų tiek, kiek neprieštarauja 9-ajam viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartui „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ (toliau – 9-asis VSAFAS);

2.3. Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme nurodytų fondų fondų arba finansinių priemonių, kai fondų fondas nesteigiamas.

3Standartas netaikomas:

3.1. fondams, kurie nepripažįstami viešojo sektoriaus subjektais. Šie fondai įtraukiami į kitų viešojo sektoriaus subjektų apskaitą pagal atskiras tų subjektų vykdomas programas ir rodomi šių subjektų finansinių ataskaitų rinkiniuose;

3.2. fondų valdytojų ar tvarkytojų buhalterinei apskaitai tvarkyti ir finansinių ataskaitų rinkiniams parengti.

4Rengiant fondo finansinių ataskaitų rinkinį, turi būti vadovaujamasi standartu ir kitais viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), kiek jie neprieštarauja šio standarto nuostatoms, išskyrus atvejus, kai šiame standarte nustatyta kitaip.

5Šiame standarte vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme (toliau – Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas), išteklių fondų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose VSAFAS.

 

 

II SKYRIUS

PAGRINDINIAI FONDŲ APSKAITOS TVARKYMO IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PAGRINDINIAI FINANSINIŲ ATASKAITŲ REIKALAVIMAI

 

6Fondo apskaitą tvarko fondo valdytojas ar tvarkytojas atskirai nuo savo apskaitos pagal fondo valdytojo ar tvarkytojo patvirtintus individualų fondo sąskaitų planą ir fondo apskaitos politiką.

7Į fondo finansines ataskaitas įtraukiamas tik fondo turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos, tiesiogiai susiję su fondo funkcijų atlikimu ir patvirtintų sąmatų vykdymu.

8Fondo metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro finansinės ataskaitos, nurodytos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.

9Fondo finansinėms ataskaitoms taikomi žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinio reikalavimai, nustatyti 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“, 2-ajame VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 3-iajame VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ (toliau – 3-iasis VSAFAS), 4-ajame VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ (toliau – 4-asis VSAFAS), 5-ajame VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ (toliau – 5-asis VSAFAS), 6-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ ir kituose VSAFAS, nustatančiuose informacijos pateikimą finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PAGRINDINIŲ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIŲ PAAIŠKINIMAI

 

10Ilgalaikis materialusis turtas, kuris naudojamas fondo tikslams įgyvendinti ir kurio naudojimo pajamos ir pardavimo rezultatas tektų fondui, yra registruojamas fondo apskaitoje ir rodomas fondo finansinės būklės ataskaitoje. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, įvertinamas, registruojamas apskaitoje pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas. Fondo administravimo funkcijoms atlikti naudojamas ilgalaikis materialusis turtas registruojamas fondo tvarkytojo apskaitoje, jei tai nustatyta šio fondo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

11Fondo apskaitoje registruojamas ilgalaikis finansinis turtas, kuris įsigytas iš fondo lėšų arba teisės į kurį įgyjamos dėl teisės aktų, reglamentuojančių fondo veiklą, nuostatų ir (arba) kurio naudojimo pajamos ir pardavimo rezultatas tektų fondui.

12Straipsnyje „Ilgalaikis finansinis turtas“ rodoma:

12.1fondo investicijos į nuosavybės vertybinius popierius;

12.2investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius;

12.3po vienų metų gautinos sumos;

12.4ilgalaikiai indėliai;

12.5kitas ilgalaikis finansinis turtas, jei šio turto naudojimo ar realizavimo pajamos skiriamos fondo funkcijoms atlikti.

13Fondo trumpalaikis turtas gali apimti turtą, rodomą šiuose straipsniuose:

13.1straipsnyje Atsargos rodomos atsargos, ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti. Turtas, skirtas parduoti, fondo apskaitoje registruojamas pagal 8-ojo VSAFAS Atsargos reikalavimus;

13.2straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ rodomi fondo iš anksto atlikti mokėjimai už paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos;

13.3straipsnyje „Per vienus metus gautinos sumos“ rodomos fondo:

13.3.1. gautinos trumpalaikės finansinės sumos;

13.3.2. gautini mokesčiai ir socialinės įmokos;

13.3.3. gautinos finansavimo sumos;

13.3.4. gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas;

13.3.5. sukauptos gautinos sumos;

13.3.6. kitos gautinos sumos ir įmokos į fondą, priklausančios fondui pagal teisės aktų, reglamentuojančių jo veiklą, ar sutarčių nuostatas;

13.4straipsnis „Trumpalaikės investicijos“ apima trumpalaikius vertybinius popierius, trumpalaikius terminuotuosius indėlius, kitas trumpalaikes investicijas, įsigytas iš fondo lėšų, registruojamas fondo apskaitoje;

13.5straipsnyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ rodomos fondo lėšos kredito įstaigų sąskaitose ir trumpalaikės (iki 3 mėnesių) likvidžios investicijos.

14Finansinis turtas pripažįstamas, vertinamas, registruojamas apskaitoje ir rodomas finansinės būklės ataskaitoje pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ (toliau – 17-asis VSAFAS) nuostatas, išskyrus finansinio turto, nurodyto šio standarto 15 punkte, vertinimo atvejus.

15Finansinis turtas, kuris pagal 17-ojo VSAFAS nuostatas turėtų būti vertinamas amortizuota savikaina, vertinamas įsigijimo savikaina šiais atvejais:

15.1jei fondo apskaitoje pripažintas finansinis turtas susijęs su viešojo sektoriaus subjektu, kurio finansinių ataskaitų duomenys įtraukiami į tos pačios II konsolidavimo lygio viešojo sektoriaus subjektų grupės kaip fondas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;

15.2jei išteklių fondas valstybės iždui laikinai grąžintinai suteikia laisvas lėšas valstybės piniginių išteklių pinigų srautams subalansuoti.

16Turtas, kuriam taikomos vertinimo išimtys, nurodytos šio standarto 15 punkte, rodomas finansinės būklės ataskaitoje ir informacija apie jį atskleidžiama kaip finansinio turto, pagal 17-ojo VSAFAS nuostatas vertinamo amortizuota savikaina.

17Straipsnyje „Finansavimo sumos“ rodomi iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų arba iš kitų šaltinių perduoti pinigai ir (arba) nepiniginis turtas fondo tikslams įgyvendinti. Finansavimo sumos pripažįstamos, vertinamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinės būklės ataskaitoje pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ (toliau – 20-asis VSAFAS) ir pagal šio standarto 24 punkto nuostatas.

18Straipsnyje „Ilgalaikiai įsipareigojimai“ rodomi:

18.1ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai,

18.2ilgalaikiai atidėjiniai;

18.3kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

19Straipsnyje „Trumpalaikiai įsipareigojimai“ rodoma:

19.1ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;

19.2ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;

19.3trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai;

19.4mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos;

19.5mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą;

19.6mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus;

19.7mokėtinos socialinės išmokos;

19.8grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos;

19.9tiekėjams mokėtinos sumos;

19.10sukauptos mokėtinos sumos, atsiradusios vykdant fondo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas;

19.11.                     kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

20Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai pripažįstami, vertinami, registruojami apskaitoje ir rodomi finansinės būklės ataskaitoje pagal 17-ojo VSAFAS nuostatas, išskyrus finansinių įsipareigojimų, nurodytų šio standarto 21 punkte, vertinimo atvejus, ir pagal 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ nuostatas. Negrąžintinomis pripažintos paskolos iš viešojo sektoriaus subjektų pripažįstamos fondo gautomis finansavimo sumomis, o iš ne viešojo sektoriaus subjektų ‒ pajamomis.

21Finansiniai įsipareigojimai, kurie pagal 17-ojo VSAFAS nuostatas turėtų būti vertinami amortizuota savikaina, vertinami įsigijimo savikaina šiais atvejais:

21.1jei fondo apskaitoje pripažinti finansiniai įsipareigojimai susiję su viešojo sektoriaus subjektu, kurio finansinių ataskaitų duomenys įtraukiami į tos pačios II konsolidavimo lygio viešojo sektoriaus subjektų grupės kaip fondas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;

21.2jei valstybės iždo finansiniai įsipareigojimai yra kitam išteklių fondui, kai kitas išteklių fondas valstybės iždui grąžintinai suteikia laikinai laisvas lėšas valstybės piniginių išteklių srautams subalansuoti.

22Straipsnyje „Grynasis turtas“ rodoma fondo turto dalis, likusi iš fondo turto atėmus visus jo įsipareigojimus ir finansavimo sumas. Informacija apie grynąjį turtą pateikiama, grupuojama ir rodoma pagal standarto trečiojo skirsnio ir 4-ojo VSAFAS nuostatas.

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PAGRINDINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIŲ PAAIŠKINIMAI

 

23Fondo finansavimo pajamomis pripažįstama fondo finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo sumų davėjų, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti.

24Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos finansavimo sumų dalis, pervesta į valstybės iždo sąskaitą, už kurią nereikės atsiskaityti ir jos grąžinti finansavimo sumų davėjui, pripažįstama valstybės iždo finansavimo pajamomis. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl pripažinimo pajamomis pagal šio punkto nuostatas 20-ojo VSAFAS 4 priede parodomas skiltyje „Finansavimo sumų pergrupavimas“ ir informacija apie tai pateikiama aiškinamajame rašte, papildomai nurodant, kokios sumos ir kodėl nereikės grąžinti finansavimo sumų davėjui.

25Straipsnyje „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ rodomos pajamos, kurias fondas gauna iš valstybės ar savivaldybės vardu surinktų mokesčių ir (arba) socialinių įmokų. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos pripažįstamos, įvertinamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 9-ojo VSAFAS nuostatas.

26Straipsnyje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ iždai rodo rinkliavų ir kitas nei šio standarto 32.1 ir 33.1 papunkčiuose nurodytas pajamas, o kiti fondai ‒ įmokų, kitų nei socialinės įmokos, kurias perveda fondų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodyti įmokų mokėtojai, pajamas.

27Pagrindinės veiklos kitos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos pripažįstamos, įvertinamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatas.

28Fondo pajamomis nelaikomos:

28.1sumos, kurias fondas apskaičiuoja, surenka ir privalomai perveda kitam subjektui. Tokiu atveju fondo apskaitoje registruojamos apskaičiuotos pajamos ir pervestinos pajamos;

28.2tokios iš kitų subjektų gautos arba gautinos sumos, kurios neskirtos fondo lėšomis finansuojamoms funkcijoms, nurodytoms to fondo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, finansuoti. Fondo valdytojas ar tvarkytojas neatsakingas už tokių sumų apskaičiavimą, o atsakingas tik už jų surinkimą, perskirstymą ir pervedimą kitiems subjektams. Šis papunktis netaikomas iždams;

28.3iš kitų viešojo sektoriaus subjektų gautos sumos, kurias tie subjektai uždirba (apskaičiuoja ir surenka) ir privalomai perveda į fondą (valstybės ar savivaldybės iždą), turėdami teisę šias sumas atgauti tą patį arba vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais.

29Fondo pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro šios sąnaudų grupės:

29.1nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos;

29.2socialinių išmokų sąnaudos;

29.3finansavimo sąnaudos;

29.4kitos pagrindinės veiklos sąnaudos, kurios padaromos finansuojant veiklas, susijusias su fondo vykdoma veikla. Prie jų priskiriamos fondo administravimo sąnaudos ir kitos fondo sąnaudos nei nurodytos šio standarto 29.1–29.3 papunkčiuose.

30Išmokos iš fondo pripažįstamos sąnaudomis tik tokia dalimi, kuria fondo tvarkytojo vertinimu tikėtina nebus išieškotos iš kitų subjektų. Tikimybę, kad išmokėtos sumos ar jų dalis bus išieškotos, gali pagrįsti užstatyto turto, laiduotojų ar kitų garantijų buvimo faktas, statistiniais duomenimis grįstas vertinimas, atsižvelgiant į anksčiau išieškotas sumas. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos tikslinamos pasikeitus išieškotinų sumų vertinimui vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais.

31Pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal sąnaudų pobūdį, kaip nustatyta 3-iajame VSAFAS. Sąnaudos pripažįstamos, įvertinamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 11-ąjį VSAFAS „Sąnaudos“ ir kitus sąnaudas reglamentuojančius VSAFAS.

32Straipsnis „Kitos veiklos rezultatas“ rodo fondo kitos veiklos perviršį ar deficitą per ataskaitinį laikotarpį. Šis rezultatas apskaičiuojamas kaip visų kitos veiklos pajamų ir kitos veiklos sąnaudų, kurios vertinamos, registruojamos apskaitoje ir rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje pagal atitinkamus VSAFAS, skirtumas:

32.1prie kitos veiklos pajamų gali būti priskiriamos fondo turto naudojimo pajamos, atsargų, nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, baudų, konfiskavimo, netesybų ir kitos pajamos, susijusios su kita nei pagrindinė, finansinė ir investicinė veikla;

32.2prie kitos veiklos sąnaudų gali būti priskiriamas fondo nuostolis iš atsargų, nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, pardavimo, kitos veiklos sąnaudos.

33Straipsnis „Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“ rodo fondo finansinės ir investicinės veiklos perviršį ar deficitą per ataskaitinį laikotarpį, kuris apskaičiuojamas kaip finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų skirtumas:

33.1finansinės ir investicinės veiklos pajamos apima fondo palūkanų pajamas, baudų ir delspinigių pajamas už pavėluotus atsiskaitymus, dividendus, teigiamą valiutos kurso pasikeitimo įtaką, vertybinių popierių perkainojimo pelną, valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pardavimo pelną, kitas finansinės ir investicinės veiklos pajamas, susijusias su fondo apskaitoje registruojamu finansiniu ir investiciniu turtu bei finansiniais įsipareigojimais ir uždirbtas atliekant teisės aktų nustatytas funkcijas;

33.2finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos apima fondo palūkanų sąnaudas, baudų ir delspinigių už pavėluotus atsiskaitymus sąnaudas, neigiamą valiutų kursų pasikeitimo įtaką, vertybinių popierių perkainojimo nuostolį, valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pardavimo nuostolį, kitas finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas, susijusias su fondo apskaitoje registruojamu finansiniu ir investiciniu turtu bei finansiniais įsipareigojimais ir padarytas atliekant teisės aktų nustatytas funkcijas.

34Straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“ rodomas visų pataisymų, susijusių su taikomos fondo apskaitos politikos keitimu ar esminių klaidų taisymais, neatsižvelgiant į jų pobūdį, rezultatas. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtakos apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KITOSE ATASKAITOSE PATEIKIAMA INFORMACIJA

 

35Fondo pinigų srautai grupuojami atsižvelgiant į veiklos pobūdį valstybės ar savivaldybės mastu ir 5-ojo VSAFAS reikalavimus.

36Sudarydami grynojo turto pokyčių ataskaitą socialinio draudimo fondai kitų rezervų straipsnyje parodo jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytas sumas.

37Rezervinis (stabilizavimo) fondas, Garantinis fondas, Ilgalaikio darbo išmokų fondas, Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nurodyti fondai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje į kitų rezervų straipsnį perkelia einamųjų metų grynąjį perviršį. Kitų rezervų straipsnyje nurodytos sumos mažinamos (panaudojamos) šiame punkte minimų fondų einamųjų metų grynuoju deficitu, bet ne didesne suma, nei sukaupta iki jų panaudojimo.

38Pildant kitus fondo grynojo turto pokyčių ataskaitos straipsnius vadovaujamasi 4-uoju VSAFAS.

39Sudarant fondo aiškinamąjį raštą vadovaujamasi šiuo standartu ir 6-uoju VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“.

 

 

 

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ IŽDAMS TAIKOMOS NUOSTATOS DĖL VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS TURTO PARDAVIMO APSKAITOS

 

40Valstybės iždas prie ilgalaikių gautinų sumų priskiria iš centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo gautinas sumas už jam perduotas privatizuoti valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas ir parduoti skirtą valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, kol jis yra neparduotas arba kai parduotas, jei gautinų sumų apmokėjimo terminas ilgesnis negu 12 mėnesių, taip pat iš kitų subjektų, įgaliotų parduoti valstybės turtą, gautinos sumos už parduotą turtą. Analogiškos nuostatos taikomos savivaldybės iždo finansinėms ataskaitoms, jei perduotos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui parduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos ar ilgalaikis materialusis turtas.

41Savivaldybių iždai prie gautinų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto priskiria teisės aktuose nurodytą įplaukų, kurias gauna teisės aktais įgalioti parduoti valstybinę žemę subjektai už parduotą valstybinę žemę, dalį. Šios įplaukos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kai valstybinės žemės pirkėjas sumoka įgaliotam parduoti valstybinę žemę subjektui pagal jo teikiamą informaciją.

42Valstybės ar savivaldybės iždo apskaitoje pripažintos ilgalaikės gautinos sumos iš centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo už jam perduotas privatizuoti akcijas ir parduoti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kol jis yra neparduotas, vertinamos įsigijimo savikaina. Informacija apie tokias gautinas sumas atskleidžiama taip pat, kaip finansinio turto, pagal 17-ojo VSAFAS nuostatas vertinamo amortizuota savikaina.

43Valstybės iždas prie per vienus metus gautinų sumų priskiria iš centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo gautinas sumas už jam perduotas privatizuoti valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas ir parduoti skirtą valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą po to, kai turtas parduotas, jei gautinų sumų apmokėjimo terminas ne ilgesnis negu 12 mėnesių, taip pat iš kitų subjektų, įgaliotų parduoti valstybės turtą, gautinas sumas už parduotą turtą. Analogiškos nuostatos taikomos savivaldybės iždo finansinėms ataskaitoms, jei perduotos parduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos ar ilgalaikis materialusis turtas.

44Įtraukus materialųjį turtą į parduodamų objektų sąrašą, šio turto balansine verte pripažįstamos pajamos, kurios iždų veiklos rezultatų ataskaitoje priskiriamos prie kitos veiklos pajamų. Įtraukus akcijas į privatizuojamų akcijų sąrašą, šių akcijų balansine verte pripažįstamos pajamos, kurios iždų veiklos rezultatų ataskaitoje priskiriamos prie finansinės ir investicinės veiklos pajamų. Išbraukus materialųjį turtą ar akcijas iš parduodamų objektų ar privatizuojamų akcijų sąrašo, išbraukiamo turto balansine verte mažinamos prieš tai pripažintos pajamos.

 

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45Pirmą kartą sudarant grynojo turto pokyčių ataskaitą taikant šio standarto 37 punkto nuostatą, ankstesniais metais fondo sukauptas perviršis perkeliamas į kitų rezervų straipsnį.

 

_____________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-034, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-939 (2010-02-18), i. k. 1102050ISAK001K-034

Nr. 1K-465, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29674

 


26-ojo VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir

finansinių ataskaitų rinkinys“

1 priedas

 

(Informacijos apie pinigų srautus per ataskaitinį laikotarpį ir pinigų likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikimo Privatizavimo fondo aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

 

PRIVATIZAVIMO FONDO PINIGŲ LIKUČIAI

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1

2

3

4

A.

PINIGŲ SRAUTAI, IŠSKYRUS PASKOLAS

 

 

1.

Įplaukos

 

 

1.1

Įplaukos, gautos iš privatizavimo sandorių ir pardavus valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus

 

 

1.2

Palūkanos už atidėtas įmokas ir netesybos (baudos ir delspinigiai už privatizavimo sandoriuose numatytų sąlygų nevykdymą)

 

 

1.3

Pervedimai iš valstybės biudžeto

 

 

1.4

Kitos įplaukos

 

 

2.

Iš viso įplaukų

 

 

3.

Išlaidos

 

 

3.1

Gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti

 

 

3.2

Rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti

 

 

3.3

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms šalies programoms įgyvendinti

 

 

3.4

Privatizavimo komisijos funkcijoms įgyvendinti

 

 

3.5

VĮ Valstybės turto fondo funkcijoms įgyvendinti

 

 

3.6

Ekspertų paslaugoms apmokėti

 

 

3.7

Objektams parengti privatizuoti

 

 

3.8

Kitos išlaidos

 

 

4.

Iš viso išlaidų

 

 

5.

Įplaukų ir išlaidų skirtumas (2 4)

 

 

B.

PASKOLŲ PINIGŲ SRAUTAI

 

 

6.

Įplaukos

 

 

6.1

Gautos paskolos

 

 

6.2

Grąžintos Privatizavimo fondui paskolos

 

 

7.

Iš viso įplaukų

 

 

8.

Išlaidos

 

 

8.1

Grąžintos paskolos

 

 

8.2

Privatizavimo fondo suteiktos paskolos

 

 

9.

Iš viso išlaidų

 

 

10.

Įplaukų ir išlaidų skirtumas (7 9)

 

 

11.

Privatizavimo fondo įplaukų ir išlaidų skirtumas (5 + 10)

 

 

C.

FONDO PINIGŲ LIKUTIS METŲ PRADŽIOJE

 

 

12.

Iš jo gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti

 

 

13.

Iš jo Rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti

 

 

D.

FONDO PINIGŲ LIKUTIS LAIKOTARPIO PABAIGOJE (C + 11)

 

 

14.

Iš jo gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti

 

 

15.

Iš jo Rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti

 

 

 

_________________

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1K-034, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-939 (2010-02-18), i. k. 1102050ISAK001K-034

 

 

 

 26-ojo VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“

2 priedas

 

(Informacijos apie turto, perduoto VĮ Valstybės turto fondui privatizuoti, verčių pagal turto grupes pokytį per ataskaitinį laikotarpį pateikimo Privatizavimo fondo aiškinamajame rašte forma)

 

TURTO, IŠSKYRUS AKCIJŲ PAKETUS, VERTĖS PAGAL TURTO GRUPES

POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Licencijos ir kiti leidimai

Kitas nematerialusis turtas

Žemė

Pastatai ir statiniai

Mašinos ir įrenginiai

Transporto priemonės

Nedalomieji privatizavimo objektai

Kitas materialusis turtas

Atsargos

Iš viso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Įsigijimo savikaina:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Gavimas per laikotarpį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Pardavimas per laikotarpį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Perdavimas per laikotarpį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Nurašymai per laikotarpį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Pergrupavimai (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Įsigijimo savikainos kiti pokyčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sukaupta nusidėvėjimo suma:

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

3.1

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

3.2

Iš kitų subjektų perimto turto sukaupta nusidėvėjimo suma

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

3.3

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

3.4

Pergrupavimai (+/-)

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

3.5

Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

4

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

5

Turto balansinės vertės koregavimas / nuvertėjimas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

Pergrupavimai (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7

Turto vertės pasikeitimo kiti pokyčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1K-034, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-939 (2010-02-18), i. k. 1102050ISAK001K-034

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-445, 2012-12-21, Žin., 2012, Nr. 153-7876 (2012-12-29), i. k. 1122050ISAK001K-445

 

26-ojo VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“

3 priedas

 

(Informacijos apie akcijų paketų, perduotų VĮ Valstybės turto fondui parduoti, vertės pokytį per ataskaitinį laikotarpį pateikimo Privatizavimo fondo aiškinamajame rašte forma)

 

AKCIJŲ PAKETŲ VERTĖS POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Akcijų paketai, vertinami tikrąja verte

Akcijų paketai, kurių tikroji vertė nustatoma iš įsigijimo savikainos atėmus nuvertėjimo sumą

Iš viso

1

2

3

4

5

1

Įsigijimo savikaina:

 

 

 

1.1

Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

 

 

 

1.2

Gavimas per laikotarpį

 

 

 

1.3

Pardavimas per laikotarpį

 

 

 

1.4

Perdavimas per laikotarpį

 

 

 

1.5

Kiti nurašymai per laikotarpį

 

 

 

1.6

Pergrupavimas (+/-)

 

 

 

1.7

Kiti pokyčiai (jungimai)

 

 

 

2

Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

 

 

3

Tikrosios vertės pasikeitimai:

 

X

 

3.1

Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

 

X

 

3.2

Tikrosios vertės padidėjimo per ataskaitinį laikotarpį suma

 

X

 

3.3

Tikrosios vertės sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį suma

 

X

 

3.4

Per laikotarpį parduotų, perduotų ir nurašytų akcijų paketų tikroji vertė

 

X

 

3.5

Pergrupavimas (+/-)

 

X

 

3.6

Tikrosios vertės kiti pokyčiai

 

X

 

4

Tikrosios vertės pasikeitimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

X

 

5

Turto nuvertėjimas:

X

 

 

5.1

Turto nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X

 

 

5.2

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma

X

 

 

5.3

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X

 

 

5.4

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X

 

 

5.5

Per laikotarpį parduotų, perduotų ir nurašytų akcijų paketų nuvertėjimas

X

 

 

5.6

Pergrupavimas (+/-)

X

 

 

5.7

Turto nuvertėjimo pokyčiai

X

 

 

6

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

X

 

 

7

Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

 

 

8

Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

 

 

 

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 1K-034, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-939 (2010-02-18), i. k. 1102050ISAK001K-034

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-445, 2012-12-21, Žin., 2012, Nr. 153-7876 (2012-12-29), i. k. 1122050ISAK001K-445

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

4 pr. Gautinų sumų pokytis

Papildyta priedu:

Nr. 1K-319, 2014-10-08, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14253

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-444, 2008-12-18, Žin., 2008, Nr. 147-5920 (2008-12-23), i. k. 1082050ISAK001K-444

Dėl kai kurių finansų ministro įsakymų, kuriais patvirtinti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai, pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-034, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 20-939 (2010-02-18), i. k. 1102050ISAK001K-034

Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1K-357 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 26-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-445, 2012-12-21, Žin., 2012, Nr. 153-7876 (2012-12-29), i. k. 1122050ISAK001K-445

Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1K-357 "Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 26-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-115, 2014-04-22, paskelbta TAR 2014-04-24, i. k. 2014-04717

Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1K-357 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 26-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-319, 2014-10-08, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14253

Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1K-357 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 26-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-465, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29674

Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1K-357 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 26-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo