Suvestinė redakcija nuo 2022-03-15

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 90-2099, i. k. 0961100NUTA00001079

 

Nauja redakcija nuo 2014-01-01:

Nr. 1267, 2013-12-18, Žin. 2013, Nr. 140-7096 (2013-12-30) ; paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00014

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1996 m. rugsėjo 18 d. Nr. 1079

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindama 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo, 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/89/ES, kuria nustatoma jūrinių teritorijų planavimo sistema, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

Nr. 214, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04707

 

Patvirtinti Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                         MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

APLINKOS APSAUGOS MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRĄ    BRONIUS BRADAUSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 214

redakcija)

 

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų bendrąją ir supaprastintą tvarką, atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumento rūšį ir lygmenį.

2. Nuostatai privalomi valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, juridiniams ir fiziniams asmenims, dalyvaujantiems teritorijų planavimo dokumento rengimo procese, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje numatytus atvejus. Nuostatai netaikomi Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 12 dalyje ir 30 straipsnio 7 dalyje nustatytais techninės klaidos taisymo atvejais, kai informacija apie priimtą sprendimą skelbiama planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS).

3. Sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas skelbiamas Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi nustatyta tvarka.

4. Pranešimas ar kita informacija viešojo administravimo subjektams ir kitiems asmenims siunčiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu. Kitiems asmenims minėta informacija gali būti siunčiama ir registruotu laišku deklaruotos gyvenamosios vietos adresu arba juridiniam asmeniui Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresu. Nepavykus įteikti registruoto laiško deklaruotos gyvenamosios vietos arba Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresu, pranešimas spausdinamas viename iš vietinių ar nacionalinių laikraščių. Šiame punkte nurodytu būdu išsiuntus pranešimus, laikoma, kad asmuo informuotas tinkamai.

5. Planavimo organizatorius, užtikrindamas teritorijų planavimo viešinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis, atsižvelgdamas į teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį, gali įgalioti fizinius ar juridinius asmenis ar jų padalinius, kitas organizacijas ar jų padalinius, inicijuojančius teritorijų planavimo procesą, organizuoti teritorijų planavimo viešinimo procedūras.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Baigiamasis susirinkimas – teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūra, skirta valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, pateiktiems pasiūlymams ir konsultavimosi su suinteresuota visuomene rezultatams aptarti.

Kaimyninis žemės sklypas – sklypas, kuris turi bendrą ribą su planuojama teritorija arba yra nuo jos atskirtas ne aukštesnės kaip D kategorijos gatve, vietinės reikšmės keliu ar siauresniu kaip 10 metrų žemės plotu, nesuformuotu sklypais.

Supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka – tvarka, kai sutrumpinama viešinimo procedūrų trukmė ir netaikomos konsultavimosi su suinteresuota visuomene ar viešo svarstymo procedūros.

Viešas supažindinimas – teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūra, per kurią visuomenei sudaromos galimybės įgyti žinių apie teritorijų planavimo dokumentą: pateikiamas viešai susipažinti teritorijų planavimo dokumento pagrindinis brėžinys, aiškinami jo sprendiniai siekiant sužinoti visuomenės nuomonę ir gauti jos pasiūlymų dėl tų sprendinių.

Vieša ekspozicija – teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūra, per kurią viešai eksponuojami parengti teritorijų planavimo dokumento sprendiniai: teritorijų planavimo dokumento pagrindinis brėžinys ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.

Teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūra – vienas ar keli veiksmai, kuriuos privalo atlikti planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo ir kurie apima visuomenės informavimą, konsultavimą ir dalyvavimą teritorijų planavimo dokumento rengimo procese, visuomenės galimybes teikti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių papildymo, jų alternatyvos teikimo ar keitimo.

Visuomenės dalyvavimas – savanoriškas fizinių asmenų, juridinių asmenų ar jų padalinių, kitų organizacijų ar jų padalinių dalyvavimas teritorijų planavimo dokumento rengimo procese.

Visuomenės dalyvavimo ataskaita – teritorijų planavimo dokumento rengimo procedūrų dokumentas, kuriame aprašoma konsultavimosi ar teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo eiga, rezultatai, jų apibendrinimas, pateikti paaiškinimai, kaip atsižvelgta į visuomenės pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento, ir priedai (skelbimų ir pranešimų kopijos, visuomenės pasiūlymų kopijos, viešo svarstymo ar baigiamojo susirinkimo protokolas, kita su visuomenės informavimu ir dalyvavimu susijusi medžiaga).

Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos įtvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme, Visuomenės informavimo įstatyme.

7. Dėl kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės, ne Europos Sąjungos valstybės narės, prisijungusios prie Konvencijos „Dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste“ Strateginio padarinių aplinkai vertinimo protokolo, ratifikuoto 2010 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos įstatymu dėl 1991 m. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste pirmojo ir antrojo pakeitimų ir 1991 m. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste Strateginio aplinkos vertinimo protokolo ratifikavimo Nr. XI-1113 (toliau – užsienio valstybė), institucijų ir visuomenės informavimo apie teritorijų planavimo dokumento įgyvendinimo galimas reikšmingas pasekmes aplinkai tvarkos susitariama per tarpvalstybines konsultacijas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Ši tvarka turi užtikrinti, kad Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės, galinčios patirti reikšmingų pasekmių aplinkai, institucijos ir visuomenė būtų informuotos apie galimybes teikti nuomonę apie numatomą priimti sprendimą, priimtą sprendimą, taip pat apie tai, kur galima išsamiai susipažinti su patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu, motyvais, lėmusiais sprendinių alternatyvos pasirinkimą, teritorijų planavimo dokumento įgyvendinimo pasekmių stebėsenos priemonėmis, informacija, kaip į teritorijų planavimo dokumentą įtraukti aplinkos apsaugos klausimai, kaip atsižvelgta į strateginio poveikio aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaitoje pateiktą informaciją, SPAV subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus ir tarpvalstybinių konsultacijų, jeigu jos vyko, rezultatus.

Planuojant jūrines teritorijas („jūrinės teritorijos“ suprantama kaip vartojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 6 d. nutarime Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“), vadovaujantis tarptautinių sutarčių nuostatomis ir kitais tarptautinės teisės šaltiniais, siekiama bendradarbiauti su valstybėmis, ne Europos Sąjungos narėmis, kurios neprisijungusios prie Konvencijos „Dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste“ Strateginio padarinių aplinkai vertinimo protokolo, dėl veiksmų, susijusių su jūrinių teritorijų planavimu. Aplinkos ministerija, Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka atlikdama jūrinių teritorijų planavimo organizatoriaus funkcijas arba gavusi iš kito jūrinių teritorijų planavimo organizatoriaus informaciją apie jūrinių teritorijų planavimo dokumento rengimą, informaciją apie rengiamą teritorijų planavimo dokumento projektą pristato tarptautiniuose ar regioniniuose institucijų bendradarbiavimo forumuose, struktūrose Baltijos jūros regione.

Aplinkos ministerija, Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka atlikdama planavimo organizatoriaus funkcijas arba kai kitas planavimo organizatorius Aplinkos ministerijai pateikia patvirtinto jūrinių teritorijų planavimo dokumento, jo keitimo ar koregavimo kopijas, per 3 mėnesius nuo jūrinių teritorijų planavimo dokumento paskelbimo dienos išsiunčia jas paštu Europos Komisijai ir tarpvalstybinėse konsultacijose dalyvavusioms valstybėms.

 

II SKYRIUS

BENDROJI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠINIMO PROCEDŪRŲ TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

8. Bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka taikoma Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, rengiant naujus ir (ar) keičiant visų rūšių teritorijų planavimo dokumentus, koreguojant kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus, išskyrus Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje, 28 straipsnio 9 ir 12 dalyse nustatytus atvejus.

9. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimą sudaro Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnyje nustatytos procedūros.

10. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų teikiami Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio nustatyta tvarka (pasiūlymų teikimo raštu pavyzdys pateiktas 1 priede, žodžiu teikiami pasiūlymai nurodomi viešo svarstymo protokole). Pasiūlymai dėl specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentų ir atsakymai į šiuos pasiūlymus teikiami raštu ir per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS).

11. Viešas supažindinimas su parengtais teritorijų planavimo dokumentais:

11.1. pagal teritorijų planavimo lygmenis Nuostatų 13 ir 17 punktuose, 20.1 papunktyje nurodytais informacijos teikimo būdais planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo skelbia visuomenei informaciją apie galimybes susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešinimo procedūros pradžios, nurodo viešos ekspozicijos, viešo svarstymo, konsultavimosi ar baigiamojo susirinkimo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką; skelbime nurodomi planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninis paštas ir interneto svetainė;

11.2. planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo viešą svarstymą ar supažindinimą su valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentu rengia praėjus Teritorijų planavimo įstatymo 35 straipsnio 2 dalyje nustatytam susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikui. Skelbia informaciją apie viešo svarstymo ar baigiamojo susirinkimo vietą ir laiką Nuostatų 13 ir 17 punktuose, 20.1 papunktyje nurodytais informacijos teikimo būdais. Viešo svarstymo ar baigiamojo susirinkimo vieta ir laikas gali būti patikslinta tokia pačia tvarka, kaip apie jį skelbta ir (ar) pranešta, bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki minėtų procedūrų pradžios;

11.3. viešo svarstymo ar baigiamojo susirinkimo metu pristatomas pagrindinis brėžinys, kita sprendinius iliustruojanti medžiaga ir SPAV ataskaita (jeigu SPAV atliktas). Pristatymo metu planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo aptaria iki viešo svarstymo gautus pasiūlymus, padarytas pataisas, galimas naujas pataisas pagal viešo svarstymo metu gautus pasiūlymus ir motyvuotai paaiškina, kodėl ir kokie pasiūlymai nepriimtini;

11.4. planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo registruoja dalyvius ar jų įgaliotus asmenis, teikiamus pasiūlymus ir sudaro dalyvių sąrašą pagal Nuostatų 2 priede pateiktą pavyzdį. Sąrašą pasirašo planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo. Už asmens duomenų tvarkymą atsako planavimo organizatorius. Planavimo organizatorius privalo pateikti duomenis TPDRIS ir sunaikinti popierinius dokumentus. Duomenys TPDRIS saugomi, kol galioja atitinkamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai arba iki teritorijų planavimo dokumento paskelbimo negaliojančiu;

11.5. viešam svarstymui ar baigiamajam susirinkimui pirmininkauja planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu per valandą po viešinimo procedūros pradžios niekas neatvyksta, laikoma, kad supažindinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu procedūra atlikta ir tai įforminama viešo svarstymo ar baigiamosios konferencijos susirinkimo protokolu. Planavimo organizatorius gali surengti viešą svarstymą ar baigiamąjį susirinkimą pakartotinai Nuostatų nustatyta tvarka;

11.6. vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 4 dalimi, jei planavimo organizatorius po viešo svarstymo ar baigiamojo susirinkimo nusprendžia pakeisti dalį teritorijų planavimo dokumento sprendinių, teritorijų planavimo dokumentas Nuostatų nustatyta tvarka teikiamas pakartotinai viešai svarstyti ar pakartotinai susipažinti, išskyrus Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus, kai:

11.6.1. teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos viešai informuota per viešą svarstymą ar baigiamąjį susirinkimą. Pasiūlymai, apie kuriuos informuojama viešo svarstymo ar baigiamojo susirinkimo metu, įrašomi į protokolą;

11.6.2. teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami pagal derinančių institucijų pastabas (teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje).

11.7. nuostatų 11.6.1 ir 11.6.2 papunkčiuose nurodytais atvejais visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama TPDRIS ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje (arba ŽPDRIS, rengiant specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus);

11.8. viešo svarstymo ar baigiamojo susirinkimo-konferencijos metu daromas garso įrašas ir protokolas surašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po viešinimo procedūros. Protokolą pasirašo planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo. Prie protokolo pridedamas dalyvių sąrašas. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo protokolą paskelbia TPDRIS, išskyrus viešai neskelbiamus dalyvių asmens duomenis.

12. Planavimo organizatorius gali atlikti papildomus viešinimą užtikrinančių procedūrų veiksmus: papildomai informuoti asmenis teikusius pasiūlymus, surengti apklausą dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, surengti konsultacijas, kūrybines dirbtuves, susitikimus su suinteresuota visuomene, visuomenės grupėmis ir kt.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠINIMAS

 

13. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo valstybės institucijų sprendimus dėl valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų (išskyrus specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus) rengimo ar keitimo (ar kompleksinių dokumentų koregavimo) pradžios, planavimo tikslų, planavimo darbų programą, kurioje nurodoma, ar bus atliekamas SPAV (jeigu SPAV neatliekamas, nurodomi motyvai), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo paskelbia šiais informacijos teikimo būdais: valstybės institucijų buveinėse, interneto svetainėse ir TPDRIS. Nurodoma, kam ir kokiu adresu visuomenė gali teikti pasiūlymus, pateikiami planavimo organizatoriaus, teritorijų planavimo dokumento rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninis paštas ir interneto svetainė.

14. Planavimo organizatorius ir teritorijų planavimo dokumentų rengėjas tariasi su kompetentingomis organizacijomis ar suinteresuota visuomene dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumento sprendinių, supažindina su rengimo etape rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, SPAV ataskaita (jeigu SPAV atliktas). Ne vėliau kaip SPAV ataskaitos ir koncepcijos sprendinių alternatyvų pateikimo derinti su vertinimo subjektais dieną planavimo organizatorius šiuos dokumentus skelbia Nuostatų 13 punkte nurodytais informacijos teikimo būdais, informuodamas apie galimybes teikti pasiūlymus, kur ir kada vyks konsultavimasis su kompetentingomis organizacijomis ir suinteresuota visuomene. Susipažinti su koncepcijos sprendinių alternatyvomis ir SPAV ataskaita skiriama ne mažiau kaip 20 darbo dienų nuo šiame punkte nurodytų dokumentų paskelbimo dienos.                    

Nuostatų 13 punkte nurodytais informacijos teikimo būdais skelbiama apie koncepcijos patvirtinimą (pritarimą) ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos patvirtinimo (pritarimo) dienos.

15. Parengus teritorijų planavimo dokumentą, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo atlieka Nuostatų 11 punkte nurodytas viešo supažindinimo su teritorijų planavimo dokumentu procedūras.

16. Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentams taikoma Nuostatuose nustatyta valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų viešinimo tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatytas išimtis.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠINIMAS

 

17. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų sprendimus dėl savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo ar keitimo (ar kompleksinių dokumentų koregavimo) pradžios, planavimo tikslų, planavimo darbų programą, kurioje nurodoma, ar bus atliekamas SPAV (jeigu SPAV neatliekamas, nurodomi motyvai), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo paskelbia šiais informacijos teikimo būdais: institucijų buveinėse, interneto svetainėse, seniūnijų, kuriose yra planuojama teritorija, skelbimų lentose ir TPDRIS. Kartu nurodoma, kam ir kokiu adresu visuomenė gali teikti pasiūlymus, pateikiami planavimo organizatoriaus, teritorijų planavimo dokumento rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninis paštas ir interneto svetainė.

18. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo supažindina visuomenę su rengimo etape rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, jų alternatyvomis, SPAV ataskaita (jeigu SPAV atliktas), paskelbia atitinkamą informaciją Nuostatų 17 punkte nurodytais informacijos teikimo būdais, informuoja apie galimybes teikti pasiūlymus.

Nuostatų 17 punkte nurodytais informacijos teikimo būdais skelbiama apie pritarimą koncepcijai, jeigu ji rengiama.

19. Parengus teritorijų planavimo dokumento projektą, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo atlieka Nuostatų 11 punkte nurodytas viešo supažindinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu procedūras.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠINIMAS

 

20. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo:

20.1. valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų sprendimus dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar kompleksinių dokumentų koregavimo (išskyrus atvejus, kai detalusis planas koreguojamas Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais ar taisant technines klaidas) pradžios, planavimo tikslų, planavimo darbų programą, kurioje nurodoma, ar bus atliekamas SPAV (jeigu SPAV neatliekamas, nurodomi motyvai) ir rengiama koncepcija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo paskelbia šiais informacijos teikimo būdais: institucijų buveinėse, interneto svetainėse, seniūnijų, kurių teritorijoje yra planuojama teritorija, skelbimų lentose ir TPDRIS. Nurodoma, kam ir kokiu adresu visuomenė gali teikti pasiūlymus,  pateikiami planavimo organizatoriaus, teritorijų planavimo dokumento rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninis paštas ir interneto svetainė;

20.2. kai rengiamas, keičiamas ar koreguojamas detalusis planas (išskyrus atvejus, kai detalusis planas koreguojamas Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais ar taisant technines klaidas), vadovaujantis Nuostatų 4 punktu, Nuostatų 20.1 papunktyje nurodyta informacija papildomai pateikiama planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojams ir naudotojams (jei į planuojamą teritoriją ir (ar) kaimyninį žemės sklypą patenka gyvenamosios paskirties daugiabutis pastatas, informuojama daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija ar kitas bendrojo naudojimo objektų valdytojas, kuris apie tai per 5 darbo dienas raštu praneša butų ir kitų patalpų savininkams);

20.3. fizinius asmenis, juridinius asmenis ar jų padalinius, kitas organizacijas ar jų padalinius, kuriems dėl viešojo intereso planuojama nustatyti papildomus žemės ir kito nekilnojamojo turto naudojimo ar ūkinės veiklos apribojimus, rengiant vietovės lygmens specialiuosius ar detaliuosius (ar vietovės lygmens bendrąjį planą, kuriame nustatomas detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentas) planus, informuojami Nuostatų 4 punkte nustatyta tvarka ir naudojantis TPDRIS arba ŽPDRIS (kai rengiami specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai). Rengiant valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujamasi Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi.

21. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo rengimo etape supažindina visuomenę su rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, jų alternatyvomis, SPAV ataskaita (jeigu SPAV atliktas), paskelbia atitinkamą informaciją Nuostatų 20.1 papunktyje nurodytais informacijos teikimo būdais, informuoja apie galimybes teikti pasiūlymus.

Nuostatų 20.1 papunktyje nurodytais informacijos teikimo būdais skelbiama apie pritarimą koncepcijai, jeigu ji rengiama.

22. Parengus teritorijų planavimo dokumento projektą, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo:

22.1. vadovaudamasis Nuostatų 4 punktu, informuoja planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ar naudotojus, nurodydamas, kur galima susipažinti su parengtais detaliojo plano dokumento sprendiniais (jei į planuojamą teritoriją ir (ar) kaimyninį žemės sklypą patenka gyvenamosios paskirties daugiabutis pastatas, apie koreguojamą teritorijų planavimo dokumentą informuojama daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija ar kitas bendrojo naudojimo objektų valdytojas, kuris apie tai per 5 darbo dienas raštu praneša butų ir kitų patalpų savininkams);

22.2. vadovaudamasis Nuostatų 4 punktu, Teritorijų planavimo įstatymo 35 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais informuoja žemės sklypų valdytojus ir naudotojus apie detaliojo plano (ar bendrojo plano, kuriame nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas) viešo svarstymo vietą ir laiką. Jeigu teritorijų planavimo dokumente nustačius Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas suvaržomos teisės naudotis žemės sklypu, kuriame stovi daugiabutis namas, apie teritorijų planavimo dokumento projektą, viešo svarstymo vietą ir laiką informuojama daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija ar kitas bendrojo naudojimo objektų valdytojas, kuris apie tai per 5 darbo dienas raštu praneša butų ir kitų patalpų savininkams;

22.3. atlieka Nuostatų 11 punkte nurodytas viešo supažindinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu procedūras.

 

III SKYRIUS

SUPAPRASTINTA TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠINIMO PROCEDŪRŲ TVARKA

 

23. Supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka taikoma  koreguojant kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Taisant teritorijų planavimo dokumento techninę klaidą, visuomenė informuojama Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 12 dalyje arba 30 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta tvarka. Taisant technines klaidas ir koreguojant specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus, visuomenė informuojama ŽPDRIS ir planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (jei planavimo organizatorius ją turi).

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KOREGUOJAMŲ SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠINIMO TVARKA

 

24. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo koreguojamą specialiojo teritorijų planavimo dokumentą viešina vadovaudamasis šiais reikalavimais:

24.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento koregavimo pradžios ir planavimo tikslų priėmimo dienos skelbia informaciją visuomenei (nurodydamas planavimo tikslus ir uždavinius, planavimo darbų programą, sprendimą, informaciją apie SPAV, pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarką) šiais būdais: TPDRIS ar ŽPDRIS, planavimo organizatoriaus buveinėje ir jo interneto svetainėje (išskyrus atvejus, kai kaimo plėtros žemėtvarkos projektus organizuojantys fiziniai asmenys neturi interneto svetainės), sprendimą priėmusios institucijos interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijoje yra planuojama teritorija, skelbimų lentose (koreguojant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens dokumentą);

24.2. Nuostatų 24.1 papunktyje nurodytose visuomenės informavimo būdais skelbia informaciją visuomenei apie galimybes susipažinti su pakoreguotais specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, pasiūlymų priėmimo tvarką, viešos ekspozicijos vietą ir laiką; nurodo planavimo organizatoriaus ir koreguojamo teritorijų planavimo dokumento rengėjo adresus ir telefonų numerius, elektroninį paštą ir interneto svetainę;

24.3. susipažinti su pakoreguotu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo jo paskelbimo TPDRIS, iš jų ne mažiau kaip 5 darbo dienos – teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešai ekspozicijai;

24.4. per susipažinti su pakoreguotu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką planavimo organizatorius užregistruoja pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėja ir, įvertinęs teritorijų planavimo dokumento rengėjo pateiktus argumentus, raštu motyvuotai atsako pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas pasibaigus susipažinimo laikotarpiui, nurodydamas, į kokius pasiūlymus atsižvelgta ar neatsižvelgta.

25. Planavimo organizatorius pakoreguotą specialiojo teritorijų planavimo dokumentą su dokumentais, įrodančiais, kad visuomenė informuota pagal Nuostatų 24.1, 24.2 ir 24.4 papunkčių reikalavimus supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, pateikia derinančioms institucijoms ir teritorijų planavimo priežiūros institucijai.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KOREGUOJAMO DETALIOJO PLANO VIEŠINIMAS

 

26. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo, Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais koreguojamus detaliojo plano sprendinius viešina vadovaudamasis šiais reikalavimais:

26.1. planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir TPDRIS skelbia informaciją apie koreguojamą detalųjį planą, nurodo viešos ekspozicijos vietą ir laiką; nurodo planavimo organizatoriaus ir koreguojamo detaliojo plano rengėjo adresus ir telefonų numerius, elektroninį paštą ir interneto svetainę;

26.2. planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo apie koreguojama detalųjį planą, vadovaudamasis Nuostatų 4 punktu, papildomai informuoja planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ar naudotojus, nurodydamas, kur galima susipažinti su parengtomis teritorijų planavimo dokumento pataisomis (jei į planuojamą teritoriją ir (ar) kaimyninį žemės sklypą patenka gyvenamosios paskirties daugiabutis pastatas, apie koreguojamą teritorijų planavimo dokumentą informuojama daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija ar kitas bendrojo naudojimo objektų valdytojas, kuris apie tai per 5 darbo dienas raštu praneša butų ir kitų patalpų savininkams);

26.3. susipažinti su pakoreguotu detaliuoju planu skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo jo paskelbimo TPDRIS, iš jų ne mažiau kaip 5 darbo dienos – teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešai ekspozicijai;

26.4. per susipažinti su pakoreguotu detaliuoju planu skirtą laiką planavimo organizatorius užregistruoja pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėja ir, įvertinęs teritorijų planavimo dokumento rengėjo pateiktus argumentus, raštu motyvuotai atsako pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas pasibaigus susipažinimo laikotarpiui, nurodydamas, į kokius pasiūlymus atsižvelgta ar neatsižvelgta.

27. Planavimo organizatorius, Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais pakoreguotą detalųjį planą su dokumentais, įrodančiais, kad visuomenė informuota pagal Nuostatų 26.1, 26.2 ir 26.4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, pateikia derinančioms institucijoms.

28. Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nustatytu atveju konkrečius žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdus, įrašytus patvirtintame detaliajame plane, keičiant kitais galimais naudojimo būdais savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, taip pat savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje ir aplinkos ministro tvirtinamose kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nustatytais atvejais, priimtas sprendimas visuomenei paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir TPDRIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo.

 

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 904, 2004-07-16, Žin., 2004, Nr. 112-4189 (2004-07-20), i. k. 1041100NUTA00000904

Nr. 247, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1190 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000247

Nr. 1267, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7096 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00014

Nr. 214, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04707

 

 

Visuomenės informavimo,

konsultavimo ir dalyvavimo

priimant sprendimus dėl teritorijų

planavimo nuostatų

1 priedas

 

 

(Pasiūlymo teikimo raštu pavyzdys)

 

 

(planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui)

 

PASIŪLYMAS

_________ Nr.__________

(data)

______________________

(parengimo vieta)

 

(pasiūlymo antraštė)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas                                                                                     

 

Planuojamos teritorijos vietovė (adresas)                                                                                             

 

Pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jeigu yra) vardai ir pavardės

 

 

Pasiūlymą teikiančio asmens gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninis paštas arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresas ir telefono numeris, elektroninis paštas, interneto svetainė                                                                                                                                                                

 

Aplinkybės, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai                                

 

 

 

 

 

 

 

Pridedama:

1.                                                                                                                                                            

2.                                                                                                                                                            

3. (ir t. t.)                                                                                                                                               

 

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 11.4 papunkčiu.

 

 

Pasiūlymą teikiantis asmuo

(ar jo įgaliotas asmuo)                          (Parašas)                                (Vardas ir pavardė)

 

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 247, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1190 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000247

Nr. 1267, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7096 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00014

Nr. 214, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04707

 

 

Visuomenės informavimo,

konsultavimo ir dalyvavimo

priimant sprendimus dėl teritorijų

planavimo nuostatų

2 priedas

 

 

 

 

(Viešo svarstymo dalyvių sąrašo pavyzdys)

 

 

 

(teritorijų planavimo dokumento pavadinimas)

 

(vieta, data, tikslus laikas)

 

VIEŠO SVARSTYMO DALYVIAI

 

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Adresas, telefono numeris, el. paštas / atstovaujama institucija, adresas, pareigos, telefono numeris, el. paštas

Parašas

Pasiūlymo registracijos numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 11.4 papunkčiu.

 

 

 

Planavimo organizatorius

 

(ar jo įgaliotas asmuo)                                                       (Parašas)                                                         (Vardas ir pavardė)

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 247, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1190 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000247

Nr. 1267, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7096 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00014

Nr. 214, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04707

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1062, 1997-09-29, Žin., 1997, Nr. 90-2261 (1997-10-03), i. k. 0971100NUTA00001062

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 904, 2004-07-16, Žin., 2004, Nr. 112-4189 (2004-07-20), i. k. 1041100NUTA00000904

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 247, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1190 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000247

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1309, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 125-5392 (2009-10-20), i. k. 1091100NUTA00001309

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1420, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6124 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001420

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 466, 2011-04-27, Žin., 2011, Nr. 50-2430 (2011-04-30), i. k. 1111100NUTA00000466

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 867, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 84-4397 (2012-07-17), i. k. 1121100NUTA00000867

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1267, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7096 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00014

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1073, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17564

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1107, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18158

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 214, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04707

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo