Suvestinė redakcija nuo 2018-11-10

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 90-2099, i. k. 0961100NUTA00001079

 

Nauja redakcija nuo 2014-01-01:

Nr. 1267, 2013-12-18, Žin. 2013, Nr. 140-7096 (2013-12-30) ; paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00014

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1996 m. rugsėjo 18 d. Nr. 1079

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindama 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 157) ir 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/89/ES, kuria nustatoma jūrinių teritorijų planavimo sistema (OL 2014 L 257, p. 135), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

Patvirtinti Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                      MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

APLINKOS APSAUGOS MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRĄ BRONIUS BRADAUSKAS

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079

(2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267
redakcija)

 

 

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO NUOSTATAI

 

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

1. Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų bendrąją ir supaprastintą tvarką, atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumento rūšį ir lygmenį.

2. Nuostatai privalomi valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, juridiniams ir fiziniams asmenims, dalyvaujantiems teritorijų planavimo dokumento rengimo procese, išskyrus krašto apsaugos tikslams reikalingų teritorijų, kurios yra ar bus valdomos ir naudojamos krašto apsaugos sistemos institucijų, taip pat valstybės sienos ir strateginės reikšmės objektų, kurie susiję su įslaptinta informacija, teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1073, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17564

 

3. Sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo, turi būti paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje, sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės institucijos interneto svetainėje ir seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje drauge su informacija, iki kada ir kur galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais ir siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

4. Visais atvejais, kai vadovaujantis Nuostatais pranešimas ar kita informacija siunčiama registruotu laišku fiziniam asmeniui jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu arba juridiniam asmeniui Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresu, jeigu pranešimas neįteikiamas adresatui, kai jis siunčiamas registruotu laišku šiame punkte nurodytais adresais, laikoma, kad asmuo informuotas tinkamai.

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Baigiamasis susirinkimas – konferencija-viešinimo procedūra, skirta valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, pateiktiems pasiūlymams ir konsultavimosi rezultatams aptarti.

Kaimyninis žemės sklypasžemės sklypas, kuris suformuotas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, kuriam suteiktas unikalus numeris ir kuris įregistruotas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre ir turi bendrą ribą su planuojama teritorija arba atskirtas ne aukštesnės kaip D kategorijos gatve, vietinės reikšmės keliu ar siauresniu kaip 10 metrų sklypais nesuformuotu žemės plotu.

Planavimo darbų programaplanavimo organizatoriaus patvirtintas dokumentas, kuriame nustatyti konkretūs planavimo uždaviniai, nurodoma, ar turi būti atliekami tyrimai, galimybių studijos, ar bus rengiama teritorijos plėtros koncepcija, ar bus skelbiamas konkursas geriausiai urbanistinei įdėjai atrinkti, ar bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir kita.

SPAV – strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, atliekamas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitasąvoka, apibrėžta Apraše.

Supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka – tvarka, kai sutrumpinama viešinimo procedūrų trukmė ir netaikomos Nuostatų 6 punkte nurodytos konsultavimosi su suinteresuota visuomene ar viešo svarstymo procedūros.

Supažindinimas viešinimo procedūra, per kurią visuomenei sudaromos galimybės įgyti žinių apie teritorijų planavimo dokumentą – pateikiamas susipažinti teritorijų planavimo dokumento pagrindinis brėžinys, aiškinami jo sprendiniai norint sužinoti visuomenės nuomonę ir gauti jos pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių.

Vieša ekspozicija viešinimo procedūra, per kurią viešai eksponuojami parengti teritorijų planavimo dokumento sprendiniai – teritorijų planavimo dokumento pagrindinis brėžinys ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.

Viešinimo procedūra – vienas ar keli veiksmai, kuriuos privalo atlikti planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo ir kurie susiję su visuomenės informavimu, konsultavimu ir dalyvavimu teritorijų planavimo dokumento rengimo procese, taip pat su visuomenės galimybėmis teikti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių papildymo, jų alternatyvos teikimo ar keitimo.

Visuomenės dalyvavimas – savanoriškas fizinių ir (ar) juridinių asmenų ar jų padalinių, asociacijų, organizacijų ar jų padalinių arba grupių dalyvavimas teritorijų planavimo dokumento rengimo procese.

Visuomenės dalyvavimo ataskaita – teritorijų planavimo dokumento rengimo procedūrų dokumentas, kuriame aprašyta konsultavimosi ar teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo eiga, rezultatai, jų apibendrinimas, pateikti paaiškinimai, kaip atsižvelgta į visuomenės pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento, ir priedai (skelbimų ir pranešimų kopijos, visuomenės pasiūlymų kopijos viešo svarstymo ar baigiamojo susirinkimo-konferencijos protokolas ir kita su visuomenės informavimu ir dalyvavimu susijusi medžiaga).

Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (toliau – Teritorijų planavimo įstatymas) ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

II. SKYRIUS
BENDROJI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠINIMO PROCEDŪRŲ TVARKA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

6. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimą sudaro šios procedūros:

6.1. informacijos teikimas visuomenei apie teritorijų planavimo pradžią ir planavimo tikslus, planavimo darbų programą, kurioje nurodoma, ar bus atliekamas SPAV; jeigu toks vertinimas neatliekamas, nurodomi SPAV neatlikimo motyvai;

6.2. susipažinimas su parengtais teritorijų planavimo dokumentais; fiziniai ir juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai turi teisę Nuostatuose nustatyta tvarka susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumentais teritorijų planavimą organizavusioje institucijoje, gauti teritorijų planavimo dokumentų ar jų dalių, brėžinių kopijas už atlyginimą, kuris nustatomas apskaičiavus šių dokumentų parengimo (kopijavimo, leidybos ir kitas) išlaidas;

6.3. konsultavimasis su kompetentingomis suinteresuotomis organizacijomis ar suinteresuota visuomene (tik rengiant valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus);

6.4. pasiūlymų teikimas ir nagrinėjimas:

6.4.1. pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu (rekomenduojama pasiūlymų teikimo forma pateikta 1 priede);

6.4.2. visus gautus pasiūlymus planavimo organizatorius registruoja ir kartu su teritorijų planavimo dokumento rengėju išnagrinėja, apsvarsto, įvertina ir priima arba atmeta; sprendimus dėl pritarimo pasiūlymams ar jų atmetimo priima planavimo organizatorius; pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje, nurodydamas, ar į pasiūlymus atsižvelgta ar neatsižvelgta, ir pateikdamas motyvus, kodėl neatsižvelgta;

6.4.3. planavimo organizatorius, išnagrinėjęs visuomenės pateiktus pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą su paaiškinimais, kaip atsižvelgta į visuomenės nuomonę; visuomenės dalyvavimo ataskaitą,  visuomenės pasiūlymų ir atsakymų į juos kopijas kartu su parengtais teritorijų planavimo dokumentais planavimo organizatorius teikia teritorijų planavimo dokumentą tikrinančiai institucijai;

6.5. teritorijų planavimo dokumento viešas svarstymas (rengiant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus) rengiamas pagal Nuostatų 35–39 punktų reikalavimus.

7. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimą turi paskelbti Nuostatų 6.4.1, 6.4.2 papunkčiuose, 12, 18, 25 punktuose ir 32.1, 41.1 ir 41.2 papunkčiuose nurodytose visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki atitinkamos procedūros pradžios. Planavimo organizatorius savo nuožiūra gali (tačiau neprivalo) atlikti papildomus viešinimą užtikrinančių procedūrų veiksmus: surengti apklausą dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, pristatyti juos visuomenės informavimo priemonėse, surengti susitikimus su suinteresuota visuomene, tam tikromis visuomenės grupėmis ir panašiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

8. Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai, kuriems dėl visuomenės (viešojo) intereso numatoma nustatyti papildomus žemės ir kito nekilnojamojo turto naudojimo ar ūkinės veiklos apribojimus, planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens informuojami apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą registruotais laiškais jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresu, taip pat naudojantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema. Rengiant valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi.

Apie parengtą detalųjį planą planavimo organizatorius privalo teritorijų planavimo dokumentų rengimo etape registruotais laiškais pranešti žemės sklypų valdytojams ir naudotojams, kurių teisės naudotis žemės sklypais suvaržomos detaliojo plano sprendiniuose nustatomomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis. Registruoti laiškai siunčiami jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis sudarius teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį, teritorijų planavimo dokumento rengimo viešinimo procedūras šios sutarties pagrindu organizuoja fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai, inicijuojantys teritorijų planavimo procesą. Tai turi būti nustatyta sudaromoje teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

10. Dėl kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės, ne Europos Sąjungos valstybės narės, prisijungusios prie Konvencijos „Dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste“ Strateginio padarinių aplinkai vertinimo protokolo, ratifikuoto 2010 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos įstatymu dėl 1991 m. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste pirmojo ir antrojo pakeitimų ir 1991 m. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste Strateginio aplinkos vertinimo protokolo ratifikavimo Nr. XI-1113 (toliau – užsienio valstybė), institucijų ir visuomenės informavimo apie teritorijų planavimo dokumento įgyvendinimo galimas reikšmingas pasekmes aplinkai tvarkos susitariama per tarpvalstybines konsultacijas, vadovaujantis Aprašu. Ši tvarka turi užtikrinti, kad Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės, galinčios patirti reikšmingų pasekmių aplinkai, institucijos ir visuomenė būtų informuotos apie galimybes teikti nuomonę apie numatomą priimti sprendimą, priimtą sprendimą, taip pat apie tai, kur galima išsamiai susipažinti su patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu, motyvais, lėmusiais sprendinių alternatyvos pasirinkimą, teritorijų planavimo dokumento įgyvendinimo pasekmių stebėsenos priemonėmis, informacija, kaip į teritorijų planavimo dokumentą įtraukti aplinkos apsaugos klausimai, kaip atsižvelgta į SPAV ataskaitoje pateiktą informaciją, SPAV subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus ir tarpvalstybinių konsultacijų, jeigu jos vyko, rezultatus.

Planuojant jūrines teritorijas (sąvoka „jūrinės teritorijos“ suprantama taip, kaip vartojama Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 11 d. nutarime Nr. XII-1781 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalies „Jūrinės teritorijos“ patvirtinimo“), vadovaujantis tarptautinių sutarčių nuostatomis ir kitais tarptautinės teisės šaltiniais, siekiama bendradarbiauti su valstybėmis, ne Europos Sąjungos narėmis, kurios neprisijungusios prie Konvencijos „Dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste“ Strateginio padarinių aplinkai vertinimo protokolo, dėl veiksmų, susijusių su jūrinių teritorijų planavimu. Aplinkos ministerija, Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka atlikdama jūrinių teritorijų planavimo organizatoriaus funkcijas arba gavusi iš kito jūrinių teritorijų planavimo organizatoriaus informaciją apie jūrinių teritorijų planavimo dokumento rengimą, informaciją apie rengiamą teritorijų planavimo dokumento projektą pristato tarptautiniuose ar regioniniuose institucijų bendradarbiavimo forumuose, struktūrose Baltijos jūros regione.

Aplinkos ministerija, Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka atlikdama planavimo organizatoriaus funkcijas, arba tada, kai kitas planavimo organizatorius Aplinkos ministerijai pateikia patvirtinto jūrinių teritorijų planavimo dokumento, jo keitimo ar koregavimo kopijas, per 3 mėnesius nuo jūrinių teritorijų planavimo dokumento paskelbimo dienos išsiunčia jas paštu Europos Komisijai ir tarpvalstybinėse konsultacijose dalyvavusioms valstybėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

III. SKYRIUS
VALSTYBĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

11. Valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo metu atliekamos Nuostatų 6 punkte (išskyrus 6.5 punktą) nurodytos procedūros.

12. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo valstybės institucijų sprendimus dėl valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų (išskyrus specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus) rengimo ar keitimo pradžios, planavimo tikslų, taip pat planavimo darbų programą, kurioje nurodoma, ar bus atliekamas SPAV (jeigu SPAV neatliekamas, nurodomi SPAV neatlikimo motyvai), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo paskelbia šių valstybės institucijų buveinėse, interneto svetainėse ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Nurodoma, kam ir kokiu adresu visuomenė gali teikti pasiūlymus, taip pat pateikiami planavimo organizatoriaus, teritorijų planavimo dokumento rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

13. Planavimo organizatorius ir teritorijų planavimo dokumentų rengėjas tariasi su kompetentingomis organizacijomis ar suinteresuota visuomene dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumento sprendinių, supažindina su rengimo etape rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, SPAV ataskaita (jeigu SPAV atliktas nustatyta tvarka). Sprendinių alternatyvas ir SPAV ataskaitą planavimo organizatorius skelbia Nuostatų 12 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, informuoja apie suinteresuotos visuomenės galimybes teikti pasiūlymus.

Nuostatų 12 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse skelbiama apie planavimo organizatoriaus pritarimą koncepcijai.

14. Parengus teritorijų planavimo dokumentą, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo:

14.1. paskelbia Nuostatų 12 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse teritorijų planavimo dokumento sprendinius;

14.2. paskelbia Nuostatų 12 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse ir planavimo organizatoriaus buveinėje informaciją, kur ir kada vyks teritorijų planavimo dokumento sprendinių vieša ekspozicija, bus konsultuojamasi su suinteresuota visuomene dėl sprendinių, taip pat kur ir kada vyks baigiamasis susirinkimas-konferencija, kam ir kokiu adresu galima teikti pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento; skelbime nurodomi planavimo organizatoriaus ir teritorijų planavimo dokumento rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai;

14.3. ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konsultavimosi procedūrų pradžios apie tai raštu informuoja suinteresuotas valstybės institucijas, suinteresuotą visuomenę, įstaigas ir organizacijas, kurios Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ar raštu teikė pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų ir pareiškė ketinimą dalyvauti konsultavimosi procedūrose, taip pat planuojamoje teritorijoje esančių savivaldybių administracijas apie supažindinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumento projektu procedūras;

14.4. supažindina visuomenę su parengtu teritorijų planavimo dokumentu teritorijų planavimą organizavusioje institucijoje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje; susipažinti su parengtu valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentu skiriama ne mažiau kaip 2 mėnesiai nuo jo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, iš jų ne mažiau kaip mėnuo – teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešai ekspozicijai;

14.5. pasibaigus susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu skirtam laikui, rengia baigiamąjį susirinkimą-konferenciją (išskyrus tuos atvejus, kai rengiami valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentai pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnį).

15. Neteko galios nuo 2016-11-09

Punkto naikinimas:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

16. Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentams taikoma Nuostatuose nustatyta valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų viešinimo tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatytas išimtis.

 

IV. SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

17. Savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų, išskyrus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, rengimo viešinimo metu atliekamos Nuostatų 6 punkte (išskyrus 6.3 punktą) nurodytos procedūros.

18. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų sprendimus dėl savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo ar keitimo pradžios, planavimo tikslų, taip pat planavimo darbų programą, kurioje nurodoma, ar bus atliekamas SPAV (jeigu SPAV neatliekamas, nurodomi SPAV neatlikimo motyvai), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo skelbia šių institucijų buveinėse, interneto svetainėse, seniūnijų, kuriose yra planuojama teritorija, skelbimų lentose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Kartu nurodoma, kam ir kokiu adresu visuomenė gali teikti pasiūlymus, taip pat pateikiami planavimo organizatoriaus, teritorijų planavimo dokumento rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

19. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo supažindina visuomenę su rengimo etape rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, jų alternatyvomis, SPAV ataskaita (jeigu SPAV atliktas teisės aktų nustatyta tvarka), paskelbia atitinkamą informaciją Nuostatų 18 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, informuoja apie visuomenės galimybes teikti pasiūlymus.

Nuostatų 18 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse skelbiama apie planavimo organizatoriaus pritarimą koncepcijai.

20. Parengus teritorijų planavimo dokumento projektą, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo:

20.1. Nuostatų 18 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse skelbia visuomenei informaciją apie galimybes susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, nurodo viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką; skelbime taip pat nurodomi planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai;

20.2. ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešo svarstymo pradžios informuoja raštu suinteresuotas valstybės ir savivaldybės institucijas, suinteresuotą visuomenę, įstaigas ir organizacijas, kurios Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ar raštu teikė pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų ir pareiškė ketinimą dalyvauti viešame svarstyme, taip pat savivaldybes, kurios ribojasi su planuojama teritorija, apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo procedūras – datą, laiką, vietą;

20.3. supažindina visuomenę su parengtu teritorijų planavimo dokumentu teritorijų planavimą organizavusioje institucijoje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje; susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu skiriama ne mažiau kaip mėnuo nuo jo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, iš jo ne mažiau kaip 15 darbo dienų – teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešai ekspozicijai; per šį laiką visuomenė supažindinama su rengiamais sprendiniais ir SPAV ataskaita (jeigu SPAV atliktas teisės aktų nustatyta tvarka).

21. Pasibaigus susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais laikui, planavimo organizatorius parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinius, juos iliustruojančią medžiagą, informaciją apie gautus pasiūlymus ir SPAV ataskaitą (jeigu SPAV atliktas nustatyta tvarka) pristato visuomenei per viešą svarstymą Nuostatų 35–39 punktuose nustatyta tvarka.

22. Neteko galios nuo 2016-11-09

Punkto naikinimas:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

V. SKYRIUS
VIETOVĖS LYGMENS SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ DALIŲ BENDRŲJŲ PLANŲ VIEŠINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

23. Šiame skyriuje nustatyta tvarka viešinami planuojamų savivaldybės teritorijos dalių: miestų (ar jų dalių), miestelių (ar jų dalių), kaimų ir viensėdžių, bendrieji planai.

24. Savivaldybių teritorijų dalių bendrųjų planų rengimo viešinimo metu atliekamos Nuostatų 6 punkte (išskyrus 6.3 punktą) nurodytos procedūros.

25. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo savivaldybių institucijų sprendimus dėl savivaldybės teritorijos dalies bendrojo plano rengimo ar keitimo pradžios, planavimo tikslų, taip pat planavimo darbų programą, kurioje nurodoma, ar bus atliekamas SPAV (jeigu SPAV neatliekamas, nurodomi SPAV neatlikimo motyvai) ir rengiama koncepcija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo skelbia šių institucijų buveinėse, interneto svetainėse, seniūnijų, kurių teritorijoje yra planuojama teritorija, skelbimų lentose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Nurodoma, kam ir kokiu adresu visuomenė gali teikti pasiūlymus, taip pat pateikiami planavimo organizatoriaus, teritorijų planavimo dokumento rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

26. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo supažindina visuomenę su rengimo etape rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, jų alternatyvomis, SPAV ataskaita (jeigu SPAV atliktas nustatyta tvarka), paskelbia atitinkamą informaciją Nuostatų 25 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, informuoja apie visuomenės galimybes teikti pasiūlymus.

Nuostatų 25 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse skelbiama apie planavimo organizatoriaus pritarimą koncepcijai, jeigu ji rengiama.

27. Parengus teritorijų planavimo dokumento projektą, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo:

27.1. Nuostatų 25 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse skelbia visuomenei informaciją apie galimybes susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, nurodo viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, kur priimami pasiūlymai; skelbime nurodomi planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai;

27.2. ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešo svarstymo pradžios Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje informuoja suinteresuotas valstybės ir savivaldybės institucijas, suinteresuotą visuomenę, įstaigas ir organizacijas, kurios Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje teikė pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų ir pareiškė ketinimą dalyvauti viešame svarstyme, taip pat savivaldybes, kurios ribojasi su planuojama teritorija, apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo procedūras;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

27.3. supažindina visuomenę su parengtu teritorijų planavimo dokumentu; susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo jo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, iš jų ne mažiau kaip 5 darbo dienos – teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešai ekspozicijai, per šį laiką visuomenė supažindinama su rengiamais sprendiniais ir SPAV ataskaita (jeigu SPAV atliktas nustatyta tvarka).

28. Pasibaigus susipažinimo su sprendiniais laikui, planavimo organizatorius parengtus teritorijų planavimo dokumento sprendinius, juos iliustruojančią medžiagą, informaciją apie gautus pasiūlymus ir SPAV ataskaitą (jeigu SPAV atliktas nustatyta tvarka) pristato visuomenei viešo svarstymo metu Nuostatų 35–39 punktuose nustatyta tvarka.

29. Neteko galios nuo 2016-11-09

Punkto naikinimas:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

VI. SKYRIUS
DETALIŲJŲ PLANŲ VIEŠINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

30. Šiame skyriuje nustatyta tvarka viešinami planuojamų miestų ir miestelių dalių, jų kvartalų, kaimų kompaktiškai užstatytų teritorijų, jų kvartalų detalieji planai.

31. Detaliųjų planų rengimo viešinimo metu atliekamos Nuostatų 6 punkte (išskyrus 6.3 punktą) nurodytos procedūros.

32. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo:

32.1. savivaldybių institucijų sprendimus dėl detaliojo plano rengimo ar keitimo pradžios ir planavimo tikslų, taip pat planavimo darbų programą, kurioje nurodoma, ar bus atliekamas SPAV (jeigu SPAV neatliekamas, informuojama, kur galima susipažinti su SPAV neatlikimo motyvais) ir rengiama koncepcija, pasiūlymų teikimo tvarką, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką skelbia šių institucijų buveinėse, interneto svetainėse, seniūnijų, kurių teritorijoje yra planuojama teritorija, skelbimų lentose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje; nurodoma, kam ir kokiu adresu visuomenė gali teikti pasiūlymus, taip pat pateikiami planavimo organizatoriaus, detaliojo plano rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai; registruotais laiškais informuojami planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais; sprendimai dėl detaliojo plano rengimo ar keitimo pradžios ir planavimo tikslų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo skelbiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

32.2. skelbia Nuostatų 32.1 punkte nurodytuose visuomenės informacijos šaltiniuose informaciją apie planavimo organizatoriaus pritarimą koncepcijai, jeigu ji rengiama.

33. Parengus detalųjį planą, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo:

33.1. Nuostatų 32.1 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse skelbia informaciją visuomenei apie galimybes susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, SPAV ataskaita (jeigu SPAV atliktas nustatyta tvarka), nurodo viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką; skelbime nurodomi planavimo organizatoriaus ir detaliojo plano rengėjo adresai ir telefonų numeriai, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai;

33.2. apie parengto detaliojo plano viešo svarstymo vietą ir laiką registruotais laiškais praneša žemės sklypų savininkams ir (ar) valstybės ar savivaldybės nuosavybės ar kitą valdymo teisę įgyvendinantiems subjektams, kurių teisės naudotis žemės sklypais suvaržomos detaliojo plano sprendiniuose nustatomomis specialiosiomis žemės naudojimosi sąlygomis, jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės vietos adresais;

33.3. jeigu teisės naudotis žemės sklypu detaliojo plano sprendiniuose nustatomomis specialiosiomis žemės naudojimosi sąlygomis suvaržomos sklypo, kuriame stovi daugiabutis namas, to namo butų ir kitų patalpų savininkams, apie parengtą detalųjį planą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką registruotu laišku informuoja daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininką ar kitą bendrojo naudojimo objektų valdytoją;

33.4. supažindina visuomenę su parengtu teritorijų planavimo dokumentu teritorijų planavimą organizavusioje institucijoje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje; susipažinti su parengtu detaliuoju planu skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų, iš jų ne mažiau kaip 5 darbo dienos – detaliojo plano sprendinių viešai ekspozicijai; per šį laiką visuomenė supažindinama su rengiamais sprendiniais (eksponuojamas detaliojo plano pagrindinis brėžinys, SPAV ataskaita (jeigu SPAV atliktas nustatyta tvarka);

33.5. pasibaigus laikui, skirtam susipažinti su sprendiniais, parengtus detaliojo plano sprendinius ir SPAV ataskaitą (jeigu SPAV atliktas nustatyta tvarka) pristato viešo svarstymo metu Nuostatų 35–39 punktuose nustatyta tvarka.

34. Neteko galios nuo 2016-11-09

Punkto naikinimas:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

VII. SKYRIUS
VIEŠAS SVARSTYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

35. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo viešą svarstymą rengia praėjus Nuostatų 20.3, 27.3 ir 33.4 punktuose nustatytam susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikui 20.1, 27.1 ir 33.1 punktuose minimame skelbime nurodytu laiku nurodytoje vietoje. Viešo svarstymo vieta ir laikas gali būti patikslinti tokia pat tvarka kaip apie jį skelbta (pranešta), bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešo svarstymo.

36. Viešai svarstyti teikiamas parengtas savivaldybės ar vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento pagrindinis brėžinys, kita sprendinius iliustruojanti medžiaga ir SPAV ataskaita (jeigu SPAV atliktas nustatyta tvarka). Viešo svarstymo metu planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo aptaria pagal pasiūlymus, gautus iki viešo svarstymo, padarytas pataisas, galimas naujas pataisas pagal viešo svarstymo metu gautus pasiūlymus ir paaiškina, kodėl ir kokie pasiūlymai nepriimtini.

37. Viešo svarstymo dalyvius ar jų įgaliotus asmenis, taip pat svarstymo metu teikiamus pasiūlymus registruoja planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo – sudaro viešo svarstymo dalyvių sąrašą, pateiktą 2 priede. Sąrašą pasirašo planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo.

38. Viešam svarstymui pirmininkauja planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu per valandą po nustatytos viešo svarstymo pradžios niekas neatvyksta, laikoma, kad viešo svarstymo procedūra atlikta ir tai įforminama viešo svarstymo susirinkimo protokolu. Planavimo organizatorius savo nuožiūra gali surengti viešą svarstymą pakartotinai Nuostatų nustatyta tvarka.

39. Viešo svarstymo protokolas surašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po svarstymo, protokolą pasirašo planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo. Prie protokolo pridedamas viešo svarstymo dalyvių sąrašas. Planavimo organizatorius protokolą paskelbia Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, išskyrus viešai neskelbiamą informaciją apie dalyvių asmens duomenis.

 

VIII. SKYRIUS
SUPAPRASTINTA TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠINIMO PROCEDŪRŲ TVARKA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

40. Supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka taikoma kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių koregavimo atvejais, taip pat specialiojo teritorijų planavimo dokumentams ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

41. Teritorijų planavimo dokumentai supaprastinta tvarka viešinami laikantis šių reikalavimų:

41.1 planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo apie atitinkamą rengiamą, keičiamą ar koreguojamą specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar koreguojamą kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą, išskyrus atvejus, nurodytus Nuostatų 43 punkte, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl teritorijų planavimo pradžios ir planavimo tikslų priėmimo skelbia (nurodydamas planavimo tikslus ir uždavinius, planavimo darbų programą, sprendimą, informaciją apie numatomą SPAV rengimą, pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarką) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, planavimo organizatoriaus buveinėje ir jo interneto svetainėje (išskyrus atvejus, kai kaimo plėtros žemėtvarkos dokumentus organizuojantys fiziniai asmenys neturi tokios svetainės), taip pat sprendimą priėmusios institucijos interneto svetainėje (valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo, koregavimo ar kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimo atveju), sprendimą priėmusios institucijos interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijoje yra planuojama teritorija, skelbimų lentose (savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo, koregavimo ar kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimo atveju); kai koreguojami detaliojo plano sprendiniai, apie tai planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo papildomai registruotais laiškais informuoja planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ar naudotojus jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais, nurodydamas, kur galima susipažinti su parengtomis teritorijų planavimo dokumento pataisomis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

TAR pastaba. Iki šio nutarimo įsigaliojimo pradėtų rengti, keisti ar koreguoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų ar pradėtų koreguoti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų supaprastinta tvarka viešinimo procedūroms taikomas iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojęs teisinis reguliavimas.

Nr. 1107, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18158

 

41.2. susipažinti su parengtu, pakeistu ar pakoreguotu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu ar pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo jo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

41.3. per susipažinti su parengtu, pakeistu ar pakoreguotu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu ar pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

42. Planavimo organizatorius parengtą, pakeistą ar pakoreguotą teritorijų planavimo dokumentą ir dokumentus, įrodančius, kad planuojamos teritorijos žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jie privalo būti informuoti pagal Nuostatų 41.1 ir 41.2 papunkčius, informuoti apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka (informaciją apie skelbimus ir išsiųstus registruotus laiškus), pateikia derinančioms institucijoms ir teritorijų planavimo priežiūros institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

43. Teritorijų planavimo įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nustatytu atveju konkrečius žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdus, nustatytus patvirtintame detaliajame plane, keičiant kitais galimais naudojimo būdais savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, taip pat savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nustatytais atvejais, priimtas sprendimas visuomenei paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

 

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 904, 2004-07-16, Žin., 2004, Nr. 112-4189 (2004-07-20), i. k. 1041100NUTA00000904

Nr. 247, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1190 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000247

Nr. 1267, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7096 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00014

 

 

 

Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų

1 priedas

 

 

(Pasiūlymo teikimo raštu formos pavyzdys)

 

 

(planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui)

 

PASIŪLYMAS

_________ Nr.__________

(data)

______________________

(parengimo vieta)

 

(pasiūlymo antraštė)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas                                                                                      

 

Planuojamos teritorijos vietovė (adresas)                                                                                              

 

Pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jeigu toks yra) vardai ir pavardės

 

 

Pasiūlymą teikiančio asmens gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas arba, jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresas ir telefono numeris, elektroninio pašto ir interneto tinklalapio adresai                                                                                                                                                   

 

Aplinkybės, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai                                  

 

 

 

 

 

 

 

Priedai: 1.                                                                                                                                              

2.                                                                                                                                                            

3. (ir t. t.)                                                                                                                                               

 

Pasiūlymą teikiantis asmuo

(ar jo įgaliotas asmuo)                                      (Parašas)                                  (Vardas ir pavardė)

 

 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 247, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1190 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000247

Nr. 1267, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7096 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00014

 

 

 

Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų

2 priedas

 

 

 

(Viešo svarstymo dalyvių sąrašo formos pavyzdys)

 

 

 

 

 

(teritorijų planavimo dokumento pavadinimas)

 

(vieta, data, tikslus laikas – valanda)

 

VIEŠO SVARSTYMO DALYVIAI

 

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Adresas, telefono numeris, el. pašto adresas / atstovaujama institucija, adresas, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas

Parašas

Pasiūlymo registracijos numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planavimo organizatorius

 

(ar jo įgaliotas asmuo)                                                          (Parašas)                                                              (Vardas ir pavardė)

 

 

 

––––––––––––––––––––

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 247, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1190 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000247

Nr. 1267, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7096 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00014

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1062, 1997-09-29, Žin., 1997, Nr. 90-2261 (1997-10-03), i. k. 0971100NUTA00001062

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 904, 2004-07-16, Žin., 2004, Nr. 112-4189 (2004-07-20), i. k. 1041100NUTA00000904

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 247, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1190 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000247

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1309, 2009-10-14, Žin., 2009, Nr. 125-5392 (2009-10-20), i. k. 1091100NUTA00001309

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 897, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 78-4010 (2010-06-30), i. k. 1101100NUTA00000897

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1420, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6124 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001420

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 466, 2011-04-27, Žin., 2011, Nr. 50-2430 (2011-04-30), i. k. 1111100NUTA00000466

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 867, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 84-4397 (2012-07-17), i. k. 1121100NUTA00000867

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" papildymo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1267, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7096 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00014

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1097, 2016-11-02, paskelbta TAR 2016-11-08, i. k. 2016-26447

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1073, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17564

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1107, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18158

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo