Suvestinė redakcija nuo 2017-11-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 119-4874, i. k. 1072055ISAK000VA-70

 

Nauja redakcija nuo 2017-11-22:

Nr. VA-97, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-21, i. k. 2017-18380

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL METINĖS FIKSUOTO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS PLN205 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. lapkričio 9 d. Nr. VA-70

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 50 straipsnio 6  dalimi, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu,

t virtinu:

1. Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 (2 versija) ir jos papildomo lapo PLN205P formas (pridedama).

2. Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 formos užpildymo taisykles (pridedama).

 

 

 

VIRŠININKO PAVADUOTOJAS,

ATLIEKANTIS VIRŠININKO FUNKCIJAS                                   DAINIUS DAUGIRDA

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2007 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. VA-70

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2017 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. VA-97 redakcija)

 

 

METINĖS FIKSUOTO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS PLN205 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos apmokestinamojo vieneto arba užsienio apmokestinamojo vieneto, įregistruoto ar kitaip organizuoto Europos ekonominės erdvės valstybėje ir vykdančio veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje per nuolatinę buveinę, pasirinkusio pajamoms iš tarptautinio vežimo jūrų laivais arba tarptautinio vežimo ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos taikyti apmokestinimo fiksuotu pelno mokesčiu būdą, metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 (2 versija) formos (toliau – PLN205 deklaracija) užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymu (toliau – PMĮ), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

3.1. NT – jūros laivų naudingoji talpa, nurodyta vienetais jūrų laivo tarptautinio tonažo sertifikate, išduodamame remiantis 1969 m. Tarptautine konvencija dėl laivų matmenų nustatymo, ir nurodyta Jūrų laivų registre.

3.2. Tarptautinio vežimo jūrų laivais arba tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos pajamos ir sąnaudos – mokesčio mokėtojo – laivybos vieneto (toliau – laivybos vienetas) pajamos iš tarptautinio vežimo jūrų laivais arba tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos pajamos ir su tokia veikla susijusios sąnaudos.

3.3. Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos atitinka PMĮ, MAĮ ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. PLN205 deklaracija mokesčių administratoriui turi būti pateikiama PMĮ nustatytais terminais – ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos (iki kitų metų birželio 15 dienos, jei mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais), o paskutinio mokestinio laikotarpio – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo veiklos pabaigos. Vienetai, kuriems nustatytas su ankstesniu mokestiniu laikotarpiu nesutampantis mokestinis laikotarpis, pereinamojo mokestinio laikotarpio deklaracijas mokesčių administratoriui turi pateikti ne vėliau kaip iki naujo nustatyto mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos.

Jeigu laivybos vieneto dalis pajamų nepriskiriama pajamoms iš tarptautinio vežimo jūrų laivais arba tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos, laivybos vienetas be PLN205 deklaracijos privalo teikti ir Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PLN204 deklaracija).

5. PLN205 deklaracija mokesčių administratoriui pateikiama Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ (toliau – Deklaracijų pateikimo taisyklės), nustatyta tvarka.

Deklaracija pateikiama elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

Vadovaujantis Deklaracijų pateikimo taisyklėmis, deklaracijos pateikimo mokesčių administratoriui data laikoma data, nustatyta programinėmis priemonėmis.

6. Jeigu laivybos vienetas praranda teisę mokėti fiksuotą pelno mokestį (nebeatitinka PMĮ 381 straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų) arba atsisako teisės mokėti fiksuotą pelno mokestį, tai pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį buvo prarasta ši teisė (išskyrus atvejus, kai teisės netenkama dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių), laivybos vienetas privalo taikyti bendras pelno mokesčio apskaičiavimo nuostatas ir mokesčių administratoriui pateikti PLN204 deklaraciją.

7. Jeigu laivybos vienetas nebeatitinka PMĮ 381 straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų dėl nenugalimosios jėgos (force majeure) aplinkybių ir pats neatsisako teisės mokėti fiksuoto pelno mokesčio, tai už tą laikotarpį, per kurį dėl minėtos priežasties jis nebeatitinka nustatytų kriterijų, laivybos vienetui išlieka teisė mokėti fiksuotą pelno mokestį, todėl už tą laikotarpį gali būti teikiama PLN205 deklaracija. Jeigu toks laivybos vienetas iki kito mokestinio laikotarpio vėl atitinka nustatytus kriterijus, jis mokesčių administratoriui toliau gali teikti PLN205 deklaraciją, tačiau, jeigu kito mokestinio laikotarpio pabaigoje laivybos vienetas neatitinka nustatytų kriterijų, jam už mokestinį laikotarpį, per kurį prarado teisę mokėti fiksuotą pelno mokestį, ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais taikomos bendros pelno mokesčio apskaičiavimo nuostatos, todėl mokesčių administratoriui privalo teikti PLN204 deklaraciją, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“.

8. PLN205 deklaracijoje piniginės sumos nurodomos eurais. Sumos turi būti suapvalinamos: 49 ir mažiau centų – atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi euru.

 

II SKYRIUS

PLN205 DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS

 

9. PLN205 deklaracijoje turi būti įrašomi tokie duomenys:

9.1. 1 laukelyje turi būti įrašomas laivybos vieneto identifikacinis numeris (kodas);

9.2. 2 laukelyje – pavadinimas;

9.3. 3 laukelyje – turi būti nurodomas laivybos vieneto mokestinis laikotarpis, t. y. mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos:

9.3.1. pateikiamos viso mokestinio laikotarpio, kuris sutampa su kalendoriniais metais, deklaracijos 3 laukelyje turi būti įrašomos kalendorinių metų pradžios ir pabaigos datos, pavyzdžiui, 2017 mokestinių metų deklaracijos 3 laukelyje turi būti įrašyta 2017 01 01 ir 2017 12 31;

9.3.2. jei laivybos vienetui nustatytas kitoks 12 mėnesių trukmės mokestinis laikotarpis, tai 3 laukelyje turi būti įrašomos šio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos, pavyzdžiui, jei laivybos vieneto mokestinis laikotarpis prasideda spalio 1 d. ir baigiasi kitų metų rugsėjo 30 d., tai 2017 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio deklaracijos 3 laukelyje turi būti įrašyta nuo „2017 10 01“ iki „2018 09 30“;

9.3.3. kai laivybos vienetas pateikia trumpesnio nei 12 mėnesių laikotarpio deklaraciją, tai deklaracijos 3, 4, 5 laukeliai turi būti užpildomi taip:

9.3.3.1. jei teikiama pirmo mokestinio laikotarpio (prasidėjusio ne nuo mokestinių metų pradžios) deklaracija, tai 3 laukelyje turi būti nurodomas visas mokestinis laikotarpis, pavyzdžiui, jei laivybos vieneto, kurio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, pirmas mokestinis laikotarpis prasidėjo nuo 2017 m. gegužės 14 d. (nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre datos), tai teikiamoje  2017 metų mokestinio laikotarpio deklaracijos 3 laukelyje turi būti įrašoma nuo „2017 01 01“ iki „2017 12 31“ (4 ir 5 laukeliai neužpildomi);

9.3.3.2. jei teikiama pereinamojo mokestinio laikotarpio deklaracija (kai keičiamas mokestinis laikotarpis), tai jos 3 laukelyje turi būti įrašomos pereinamojo mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos, o 4 laukelyje nurodomas mokestinio laikotarpio tipo kodas (toliau – kodas) „1“, žymintis pereinamąjį mokestinį laikotarpį, 5 laukelis neužpildomas (pavyzdžiui, jei laivybos vienetas, kurio mokestinis laikotarpis sutapo su kalendoriniais metais, 2017 metais perėjo prie kito mokestinio laikotarpio, trunkančio nuo spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo 30 d., tai 3 laukelyje turi būti įrašoma nuo „2017 01 01“ iki „2017 09 30“ ir 4 laukelyje nurodomas kodas „1“, 5 laukelis neužpildomas);

9.3.3.3. jei teikiama veiklą baigusio (likviduojamo ar reorganizuojamo) laivybos vieneto paskutinio mokestinio laikotarpio deklaracija, tai 3 laukelyje turi būti nurodomas visas mokestinis laikotarpis, neatsižvelgiant į tai, kad deklaracijoje pateikiami trumpesnio negu         12 mėnesių mokestinio laikotarpio duomenys, 4 laukelyje nurodomas kodas „2“, žymintis paskutinį mokestinį laikotarpį, ir 5 laukelyje įrašoma veiklos pabaigos data (pavyzdžiui, jei likviduojamo vieneto statusą turintis laivybos vienetas, kurio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, veiklą baigė 2017 m. rugsėjo 20 d., tai deklaracijos 3 laukelyje turi būti įrašoma „2017 01 01“ ir „2017 12 31, 4 laukelyje nurodomas kodas „2“, o 5 laukelyje įrašoma veiklos pabaigos data – 2015 09 20“);

9.3.3.4. kai laivybos vienetas, pradėjęs bankroto ar restruktūrizavimo procedūrą, MAĮ numatytais atvejais teikia laikotarpio nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų procedūrų pradžios deklaraciją, tai 3 laukelyje turi būti nurodomas visas vieneto mokestinis laikotarpis, neatsižvelgiant į tai, kad deklaracijoje pateikiami nepasibaigusio mokestinio laikotarpio duomenys, 4 laukelyje nurodomas kodas „3“, žymintis laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki bankroto ar restruktūrizavimo procedūrų pradžios, ir 5 laukelyje įrašoma šių procedūrų pradžios data. Jei vieneto bankroto ar restruktūrizavimo procedūra prasidėjo pereinamuoju mokestiniu laikotarpiu, tai 3 laukelyje reikia įrašyti pereinamojo laikotarpio pradžios ir pabaigos datą (kaip nurodyta Taisyklių 9.3.3.2 papunktyje), 4 laukelyje nurodyti kodą „1“, žymintį pereinamąjį laikotarpį, ir 5 laukelyje įrašyti bankroto ar restruktūrizavimo procedūros pradžios datą;   

9.4. 6 laukelyje, vadovaudamasis PMĮ 381 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, laivybos vienetas nurodo plaukiojančių su Lietuvos Respublikos arba kitos Europos ekonominės erdvės valstybės vėliava jūrų laivų valdymo teisės pagrindą (1 – nuosavybės teise priklausantys laivai, 2 – pagal frachtavimo sutartis valdomi laivai, 3 – pagal laivo nuomos be įgulos sutartis išnuomoti, turimi nuosavybės teise, jūrų laivai);

9.5. 7 laukelyje laivybos vienetas nurodo atitinkamu teisės pagrindu valdomų jūrų laivų, kurie plaukioja su Lietuvos Respublikos arba kitos Europos ekonominės erdvės valstybės vėliava, NT dalį nuo visų jo valdomų jūrų laivų NT pirmą mokestinio laikotarpio dieną, procentais;

9.6. 8 laukelyje laivybos vienetas nurodo atitinkamu teisės pagrindu valdomų jūrų laivų, kurie plaukioja su Lietuvos Respublikos arba kitos Europos ekonominės erdvės valstybės vėliava, NT dalį nuo visų jo valdomų jūrų laivų NT paskutinę mokestinio laikotarpio dieną, procentais;

9.7. 9 laukelio eilutėse nurodomi šalies (Lietuvos Respublikos arba kitos Europos ekonominės erdvės valstybės) su kurios vėliava plaukioja ir kurioje įregistruoti jūros laivai, dviženkliai kodai (pagal pateiktą valstybių kodų sąrašą);

9.8. 10 laukelio eilutėse įrašomas Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas jūros laivo identifikavimo numeris;

9.9. 11 laukelio eilutėse nurodoma, kokios teisės pagrindu laivybos vienetas valdo jūros laivą (įrašoma A, jeigu laivas vienetui priklauso nuosavybės teise; B – jeigu laivas valdomas pagal finansinės nuomos sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas, arba pagal pirkimo-pardavimo ar nuomos sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas laivybos vienetui apmokėjus visą turto vertę; C – jeigu laivas valdomas pagal laivo be įgulos nuomos (bareboad charter) sutartį; D – jeigu laivas valdomas pagal laivo frachtavimo sutartį (laivo frachtavimo sutartį laivo reisui (voyage charter); E – jeigu laivas valdomas pagal terminuotą frachtavimo sutartį (time charter in arba time charter out));

9.10. 12 laukelio eilutėse įrašoma jūros laivų NT. Jeigu laivo NT yra skaičius, kuris nesidalija iš 100, tokiu atveju laivo NT mažinamas iki pirmo iš 100 dalijamo dydžio, pavyzdžiui, krovininio laivo NT yra 51 280 vienetų, tokiu atveju įrašoma, kad laivo NT yra 51 200 vienetų;

9.11. 13 laukelio eilutėse – kiek dienų per mokestinį laikotarpį laivybos vienetas valdė tą jūros laivą kuriuo nors iš deklaracijos formos 11 laukelyje nurodytų būdų;

9.12. 14 laukelio eilutėse – PMĮ 382 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka apskaičiuota fiksuoto pelno mokesčio bazė.

 

Pavyzdys

(Taikomas, apskaičiuojant 2018 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių fiksuotą pelno mokestį).

 

Jūros laivo NT yra 24 000 NT vienetų. Laivas visą mokestinį laikotarpį (365 dienas) priklausė bendrovei ir buvo naudojamas tarptautiniams kroviniams vežti. Laivo fiksuoto pelno mokesčio bazė apskaičiuojama taip:

– iki 1 000 NT vienetų: 0,93 euro x (1000 : 100) x 365 = 3 395;

– nuo 1 001 iki 10 000 NT vienetų: 0,67 euro x (9 000 : 100) x 365 = 22 010;

– nuo 10 001 iki 24 000 NT vienetų: 0,43 euro x (14 000 : 100) x 365 = 21 973;

Visa fiksuoto pelno mokesčio bazė yra 47 378 eurai (3 395 + 22 010 + 21 973);

 

9.13. 15 laukelyje įrašoma visa šiame lape apskaičiuota fiksuoto pelno mokesčio bazė (PLN205 deklaracijos lapo 14 laukelių suma);

9.14. 16 laukelyje – fiksuoto pelno mokesčio bazė iš viso (šio lapo ir papildomų lapų 15 laukelių suma);

9.15. 17 laukelyje – pelno mokesčio tarifas, procentais;

9.16. 18 laukelyje – apskaičiuota pelno mokesčio suma (16 laukelio suma padauginta iš pelno mokesčio tarifo procentais);

9.17. 19 laukelyje – papildomų lapų PLN205P skaičius;

9.18. 20 laukelyje laivyno vienetas pažymi „Taip“ langelį, jeigu per mokestinį laikotarpį vykdė veiklą, kurios pajamoms negali būti taikomas fiksuotas pelno mokestis, ir todėl privalo pateikti PLN204 deklaraciją. Jeigu laivybos vienetas tokios veiklos nevykdė, pažymi „Ne“ langelį;

9.19. 21 laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio finansinio rezultato – pelno (nuostolio) dalis, gauta iš pervežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos. Pelno (nuostolio) dalis pagal apskaitos duomenis išskiriama iš finansinių ataskaitų, t. y. pelno (nuostolių) ataskaitos eilutės „Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą“. Deklaracijos  21 laukelis užpildomas, jeigu vienetas privalo teikti PLN204 deklaraciją;

9.20. 22 laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio laivybos vieneto PMĮ 382 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka apskaičiuotos eksploatuojamo turto perleidimo pajamos, kurios priskiriamos tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos pajamoms.

9.21. Papildomas PLN205P lapas užpildomas, kai deklaracijoje neužtenka eilučių jūros laivams įrašyti. Papildomo lapo PLN205P 1 ir 3 laukeliuose pakartojami deklaracijos PLN205 atitinkamų laukelių duomenys. Papildomo lapo PLN205P 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 laukeliai užpildomi tokia pat tvarka kaip deklaracijos PLN205 atitinkami laukeliai. 15 laukelyje „Fiksuoto pelno mokesčio bazė“ įrašoma visų šiame papildomame lape nurodytų jūros laivų fiksuoto pelno mokesčio mokestinė bazė (šio lapo 14 laukelio visų eilučių suma). 

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Taisyklės taikomos 2017 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių deklaracijos PLN205 (2 versija) formai užpildyti.

11. Tikslinamųjų ir patikslintų deklaracijų PLN205 formos versijos turi sutapti. Jeigu tikslinamosios deklaracijos buvo pateiktos 01 versija, tai patikslintos deklaracijos taip pat turi būti teikiamos 01 versija.

12. Laivybos vienetas savo iniciatyva deklaraciją gali tikslinti per MAĮ nustatytą terminą. Pateikta patikslinta deklaracija turi būti užpildyta Taisyklėse nustatyta tvarka. Patikslintoje deklaracijoje turi būti pateikiami visi (t. y. ne vien tikslinamieji) deklaracijoje ir jos prieduose nurodytini duomenys.

13. Už deklaracijos nepateikimą, patikslintos deklaracijos nepateikimą ar neteisingą duomenų į ją įrašymą laivybos vienetui taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta atsakomybė.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-97, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-21, i. k. 2017-18380

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 (2 versija) ir jos papildomo lapo PLN205P forma pridėta atskiru failu.

Papildyta priedu:

Nr. VA-97, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-21, i. k. 2017-18380

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-58, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 67-3450 (2012-06-16), i. k. 1122055ISAK000VA-58

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. VA-70 "Dėl Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-194, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19942

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. VA-70 „Dėl Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-43, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07663

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. VA-70 „Dėl Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-97, 2017-11-21, paskelbta TAR 2017-11-21, i. k. 2017-18380

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. VA-70 „Dėl Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo