Nutarimas skelbtas: Žin., 2007, Nr. 106-4336

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

2007 m. rugsėjo 26 d. Nr. 1049

Vilnius

 

Nauja nutarimo redakcija (nuo 2011-04-17):

Nr. 436, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2182 (2011-04-16)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ PRAŠYMŲ LEISTI TARNAUTI KITOS VALSTYBĖS TARNYBOJE NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Siekdama užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (Žin., 2010, Nr. 144-7361) 24 straipsnio 4 punkto įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos piliečių prašymų leisti tarnauti kitos valstybės tarnyboje nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Andrius Kubilius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Raimundas Palaitis

________________________

 

 

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1049
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. balandžio 13
d. nutarimo Nr. 436
redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ PRAŠYMŲ LEISTI TARNAUTI KITOS VALSTYBĖS TARNYBOJE NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos piliečių prašymų leisti tarnauti kitos valstybės tarnyboje nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos piliečių prašymų leisti tarnauti kitos valstybės tarnyboje (toliau – prašymas) pateikimo ir nagrinėjimo tvarką.

2. Apraše vartojama kitos valstybės tarnybos sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (Žin., 2010, Nr. 144-7361) 2 straipsnio 5 dalyje.

3. Prašymams pateikti ir nagrinėti Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779), nuostatos taikomos tiek, kiek šių klausimų nereglamentuoja Aprašas.

 

II. PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

4. Lietuvos Respublikos pilietis prašymą pateikia Vidaus reikalų ministerijai tiesiogiai, atvykęs į Vidaus reikalų ministeriją, arba atsiunčia registruotu paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu Vidaus reikalų ministerijos oficialiuoju elektroninio pašto adresu.

5. Prašyme turi būti nurodyta, kokios valstybės ir kokioje tarnyboje prašoma leidimo tarnauti, taip pat pateikta informacija, ar pareigoms kitos valstybės tarnyboje eiti reikalaujama turėti tos valstybės pilietybę ar tik duoti priesaiką tai valstybei. Jeigu pareigoms kitos valstybės tarnyboje eiti reikalaujama turėti tos valstybės pilietybę, turi būti pateikta informacija, ar Lietuvos Respublikos pilietis ją turi (jeigu taip, – kada įgijo) ar tik ketina įgyti. Kartu su prašymu Lietuvos Respublikos pilietis pateikia:

5.1. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos pilietis prašyme nurodo, kad turi kitos valstybės pilietybę, – ir kitos valstybės pilietybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu paštu ar per pasiuntinį, pateikiama (-os) notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta (-os) šio (šių) dokumento (-ų) kopija (-os);

5.2. funkcijų, kurias Lietuvos Respublikos pilietis, eidamas pareigas kitos valstybėse tarnyboje, turės atlikti, aprašymą;

5.3. gyvenimo aprašymą.

6. Vidaus reikalų ministerija, nustačiusi, kad Lietuvos Respublikos piliečio pateiktuose dokumentuose nepakanka informacijos arba pateikta informacija netiksli, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo Vidaus reikalų ministerijoje kreipiasi į Lietuvos Respublikos pilietį, kad jis patikslintų ir (ar) papildytų pateiktą netikslią ir (ar) neišsamią informaciją. Aprašo 9 punkte nustatytas prašymo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo patikslintos ir (ar) papildytos informacijos gavimo Vidaus reikalų ministerijoje dienos.

 

III. PRAŠYMO NAGRINĖJIMAS

 

7. Vidaus reikalų ministerija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos piliečio prašymo ir Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo, išskyrus Aprašo 5 punkte nurodytą atvejį, išsiunčia paklausimus Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerijai, Krašto apsaugos ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybės saugumo departamentui, prašydama įvertinti rizikos veiksnius, pavojus ar grėsmes, kurie galėtų kilti, jeigu Lietuvos Respublikos pilietis būtų priimtas į pareigas kitos valstybės tarnyboje, ir pagal kompetenciją pateikti motyvuotą nuomonę, ar Lietuvos Respublikos piliečiui gali būti leista tarnauti kitos valstybės tarnyboje. Kartu su paklausimais siunčiamos Lietuvos Respublikos piliečio prašymo ir Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų kopijos. Prireikus paklausimai gali būti siunčiami ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.

Jeigu pareigoms kitos valstybės tarnyboje eiti reikalaujama turėti tos valstybės pilietybę ir kyla pagrįstų abejonių, kad įgijęs kitos valstybės pilietybę prašymą pateikęs Lietuvos Respublikos pilietis turėtų netekti Lietuvos Respublikos pilietybės, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos piliečio prašymo ir Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo kartu su Lietuvos Respublikos piliečio prašymo ir kitų dokumentų, išskyrus funkcijų, kurias Lietuvos Respublikos pilietis, eidamas pareigas kitos valstybės tarnyboje, turės atlikti, aprašymą, kopijomis išsiunčiamas paklausimas Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos motyvuotai nuomonei šiuo klausimu pateikti. Vidaus reikalų ministerija ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Migracijos departamento motyvuotos nuomonės gavimo atlieka šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytus veiksmus. Jeigu Migracijos departamentas pateikia motyvuotą nuomonę, kad Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę, pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą turėtų netekti Lietuvos Respublikos pilietybės, Vidaus reikalų ministerija paklausimų šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms nesiunčia ir atlieka Aprašo 10 punkto antrojoje pastraipoje nurodytus veiksmus.

Valstybės institucijos ir įstaigos, kurioms išsiųsti paklausimai, atsakymus Vidaus reikalų ministerijai pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo valstybės institucijoje ar įstaigoje.

8. Vidaus reikalų ministerija, išnagrinėjusi prašyme ir Aprašo 5 punkte nurodytuose dokumentuose pateiktą informaciją ir atsižvelgusi į Aprašo 7 punkte nurodytų valstybės institucijų ir įstaigų atsakymuose pateiktą motyvuotą nuomonę, parengia Lietuvos Respublikos Vyriausybei rekomendacinę išvadą, kurioje išdėsto argumentuotą pasiūlymą dėl pritarimo (nepritarimo), kad Lietuvos Respublikos piliečiui būtų leista tarnauti kitos valstybės tarnyboje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl leidimo tarnauti kitos valstybės tarnyboje projektą ir pateikia juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Prie Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamų rekomendacinės išvados ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl leidimo tarnauti kitos valstybės tarnyboje projekto pridedamos Lietuvos Respublikos piliečio prašymo ir kitų Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų kopijos.

9. Prašymas turi būti išnagrinėtas, rekomendacinė išvada ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl leidimo tarnauti kitos valstybės tarnyboje projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti per 30 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos piliečio prašymo ir Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo Vidaus reikalų ministerijoje. Laiku negavus atsakymų iš Aprašo 7 punkte nurodytų valstybės institucijų ir įstaigų, vidaus reikalų ministro ar jo įgalioto asmens sprendimu prašymo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Vidaus reikalų ministerija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti prašymo nagrinėjimo terminą priėmimo išsiunčia prašymą pateikusiam Lietuvos Respublikos piliečiui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodžiusi prašymo nagrinėjimo termino pratęsimo priežastis.

10. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu Lietuvos Respublikos pilietis miršta arba raštu pareiškia norą, kad prašymo nagrinėjimas būtų nutrauktas, prašymo nagrinėjimas nutraukiamas.

Prašymo nagrinėjimas nutraukiamas ir tuo atveju, kai jo nagrinėjimo metu paaiškėja, kad Lietuvos Respublikos pilietis, siekiantis eiti pareigas kitos valstybės tarnyboje, kurioms keliamas reikalavimas turėti tos valstybės pilietybę, įgijęs kitos valstybės pilietybę pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą turėtų netekti Lietuvos Respublikos pilietybės. Apie tai prašymą pateikęs Lietuvos Respublikos pilietis informuojamas raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti prašymo nagrinėjimą priėmimo, nurodžius prašymo nagrinėjimo nutraukimo priežastį.

11. Vidaus reikalų ministerija raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu) informuoja pateikusį prašymą Lietuvos Respublikos pilietį apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl jo prašymo priimtą nutarimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo įsigaliojimo.

 

––––––––––––––––––––

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 13, 2009-01-13, Žin., 2009, Nr. 7-226 (2009-01-20)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. RUGSĖJO 26 D. NUTARIMO NR. 1049 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ PRAŠYMŲ LEISTI TARNAUTI KITOS VALSTYBĖS KARO TARNYBOJE AR DIRBTI KITOS VALSTYBĖS TARNYBOJE NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Antraštės pakeitimai.

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 436, 2011-04-13, Žin., 2011, Nr. 46-2182 (2011-04-16)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. RUGSĖJO 26 D. NUTARIMO NR. 1049 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ PRAŠYMŲ LEISTI TARNAUTI KITOS VALSTYBĖS KARO TARNYBOJE AR DIRBTI NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS VALSTYBĖS TARNYBOJE NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija nuo 2011-04-17.

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2011-04-19)

                  aubodi@lrs.lt