Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 103-4225, i. k. 1072270ISAK001R-371

 

Nauja redakcija nuo 2015-01-01:

Nr. 1R-356, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18593

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Pažymos apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą formos patvirtinimo

 

2007 m. rugsėjo 26 d. Nr. 1R-371

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 814 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo įgyvendinimo“ 6 punktu,

tvirtinu Pažymos apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą formą (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                            PETRAS BAGUŠKA

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2007  m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1R-371

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo

Nr. 1R-356 redakcija)

 

 

(Pažymos apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________

 

PAŽYMA

APIE PRITEISTŲ LĖŠŲ VAIKUI IŠLAIKYTI MOKĖJIMĄ

 

20...... m. .............................. d.  Nr. .................

_____________________________

(vietovės pavadinimas)

 

Vykdydamas_______________________________________ ........... m. .......................... d.

(institucijos, išdavusios vykdomąjį dokumentą, pavadinimas)

išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ................ dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis išieškojimo iš ________________________________________________________________________________

(skolininko vardas, pavardė, asmens kodas)

vaikui (-ams):

 

Vaiko vardas, pavardė, gimimo metai

Išlaikymo periodinėmis išmokomis dydis

Vartotojų kainų indeksas (-ai)

Indeksuotas išlaikymo periodinėmis išmokomis dydis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

išieškotojui _____________________________________________________________________

(išieškotojo vardas, pavardė, asmens kodas)

 

20..... m. .................................  ............ d. antstolis išmokėjo  ............. Eur išlaikymo periodinėmis išmokomis.

20..... m. .................................  ............ d. antstolis išmokėjo  ............. Eur išlaikymo periodinėmis išmokomis.

 

Šioje pažymoje nurodytos išieškotojui antstolio išmokėtos sumos neapima sumų, kurias:

1) kaip išieškotojo antstoliui apmokėtas vykdymo išlaidas antstolis išieškojo iš skolininko ir grąžino išieškotojui;

2) kaip išlaikymą periodinėmis išmokomis išieškotojas gavo ar galėjo gauti ne iš antstolio.

 

20..... m. ........................................... d. į _________________________________________

(išskaitas darančios institucijos pavadinimas)

_____________________ išsiųstas patvarkymas dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų pajamų. Ar teisingos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų ir ar jos išsiųstos išieškotojui, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 743 straipsnio 1 dalimi, kontroliuoja išieškotojas.[1]

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)                    (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

Formos pakeitimai:

Nr. 1R-356, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18593

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-29, 2011-01-26, Žin., 2011, Nr. 13-581 (2011-02-01), i. k. 1112270ISAK0001R-29

Dėl teisingumo ministro 2007 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 1R-371 „Dėl Pažymos apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą formos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-289, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7321 (2011-12-17), i. k. 1112270ISAK001R-289

Dėl teisingumo ministro 2007 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 1R-371 „Dėl Pažymos apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą formos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-356, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18593

Dėl teisingumo ministro 2007 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 1R-371 „Dėl Pažymos apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą formos patvirtinimo" pakeitimo

 

 [1] Nurodoma, kai antstolis išsiuntė patvarkymą išskaitoms iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų pajamų daryti ir, vadovaudamasis antstolio patvarkymu, išskaitas darantis asmuo išskaitytas sumas turi išmokėti (pervesti) išieškotojui.