Suvestinė redakcija nuo 2015-06-23 iki 2018-03-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 99-4015, i. k. 1072330ISAK003D-412

 

Nauja redakcija nuo 2015-06-23:

Nr. 3D-529, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10044

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DALIES GARANTINIO UŽMOKESČIO IR PALŪKANŲ UŽ KREDITUS IR FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) PASLAUGAS, SUTEIKTAS SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA, KOMPENSAVIMO ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI

 

2007 m. rugsėjo 14 d. Nr. 3D-412

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ 2.16 ir 2.18 papunkčiais ir 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje (OL 2014 L 190, p. 45),

t v i r t i n u pridedamas:

1. Dalies garantinio užmokesčio už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo suteiktas garantijas žuvininkystės sektoriui kompensavimo taisykles.

2. Dalies palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisykles

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                     KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA                                                             SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos                 Lietuvos Respublikos konkurencijos

2007-09-17 raštu Nr. (1.16-0203)-                             tarybos 2007-09-14 raštu

5K-0728207-6K-0710539                                          Nr. (9.8-10)6V-935

 


patvirtinta

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-652

redakcija)

 

dalies Garantinio užmokesčio UŽ UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDo suteiktas garantijas žuvininkystės sektoriui kompensavimo taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dalies garantinio užmokesčio už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo suteiktas garantijas žuvininkystės sektoriui kompensavimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2007 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 875/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai žuvininkystės sektoriuje ir iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1860/2004 (OL 2007 L 193, p. 6), ir reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos žuvininkystės sektoriuje, kompensuojant dalį garantinio užmokesčio, kurį žuvininkystės sektoriaus įmonės, užsiimančios žuvininkystės produktų gamyba, perdirbimu ir (ar) prekyba (toliau – žuvininkystės sektoriaus įmonės), moka uždarajai akcinei bendrovei Žemės ūkio paskolų garantijų fondui (toliau – Bendrovė) už garantijos suteikimą kredito įstaigoms dėl teikiamų kreditų ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms dėl teikiamų finansinės nuomos (lizingo) paslaugų (toliau – pagalba), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

 

II. pagalbos SUTEIKIMO SĄLYGOS

 

2. Pagal šias taisykles, nepažeidžiant reglamento (EB) Nr. 875/2007 1 straipsnio ir 3 straipsnio 2 dalies nuostatų, 80 proc. garantinio užmokesčio kompensuojama:

2.1. žuvininkystės sektoriaus įmonėms, imančioms iš kredito įstaigų kreditus investiciniams projektams, skirtiems žuvininkystės produktų, išvardytų 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 4 tomas, p. 198), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2010 (OL 2010 L 343, p. 6) 1 straipsnyje (toliau – žuvininkystės produktai), gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai;

2.2. žuvininkystės sektoriaus įmonėms, lizingu perkančioms naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius, skirtus žuvininkystės produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai.

3. Atsižvelgiant į einamaisiais metais pagalbai skiriamas lėšas, kompensuojama garantinio užmokesčio dalis gali būti mažinama.

4. Garantinis užmokestis nekompensuojamas žuvininkystės sektoriaus įmonėms, imančioms iš kredito įstaigų kreditus investiciniams projektams ir (ar) lizingu perkančioms naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius, kuriems įgyvendinti ir (ar) įsigyti teikiama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. C/2007/6703, investicines priemones.

5. Dalis garantinio užmokesčio taisyklių 2 punkte nurodytoms žuvininkystės sektoriaus įmonėms (toliau – subjektai) kompensuojama, jei pagal 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008, skelbiančio tam tikrų rūšių pagalbą, suderinamą su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (OL 2008 L 214, p. 3), I priedą jie laikomi maža ar vidutine įmone ir jei jie nėra sunkumus patirianti įmonė, kaip apibrėžta Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (2004/C 244/02) (OL 2004 C244, p. 2) 2.1 dalyje.

6. Vykdant taisyklių 2.1 punkte nurodytus investicinius projektus bei įsigyjant taisyklių 2.2 punkte nurodytą naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius, turi būti siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų: didinti žuvininkystės produktų kokybę ir vertę, pagerinti darbo, higienos, žmonių ar gyvūnų sveikatos sąlygas, sumažinti neigiamą ar padidinti teigiamą poveikį aplinkai, gaminti arba parduoti naujus produktus, taikyti naujas technologijas arba plėtoti novatoriškus gamybos metodus ir kt.

7. Pagalba subjektams teikiama, jei tenkinamos 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (OL 2006 L 223, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 387/2012 (OL 2012 L 129, p. 7), 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41 straipsnių nuostatos.

8. Skaičiuojant bendrą nereikšmingos (de minimis) pagalbos žuvininkystės sektoriuje dydį, turi būti vadovaujamasi reglamento (EB) Nr. 875/2007 3 straipsnio nuostatomis.

 

III. ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

9. Subjektai, norintys gauti pagalbą, kredito įstaigai ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrovei pateikia:

9.1. žuvininkystės sektoriaus įmonių garantinio užmokesčio kompensavimo prašymą (prašymų formos skelbiamos Bendrovės interneto svetainėje adresu www.garfondas.lt) (toliau – prašymas), kuriame:

9.1.1. pateikia informaciją apie bet kokią kitų institucijų tam pačiam investiciniam projektui įgyvendinti ir (ar) tai pačiai naujai (nenaudotai) gamybinei įrangai ir (ar) naujiems (nenaudotiems) įrenginiams įsigyti suteiktą (pagal priimtą sprendimą planuojamą suteikti) paramą. Jei subjektas į kitas institucijas dėl paramos tam pačiam investiciniam projektui ir (ar) tai pačiai naujai (nenaudotai) gamybinei įrangai ir (ar) naujiems (nenaudotiems) įrenginiams įsigyti nesikreipė, patvirtina tai prašyme;

9.1.2. pateikia kitus duomenis, reikalingus įvertinti jų atitiktį šiose taisyklėse nustatytoms pagalbos teikimo sąlygoms, išskyrus taisyklių 9.2 punkte nurodytą informaciją;

9.2. informaciją, reikalingą įvertinti subjekto atitiktį taisyklių 5 punkte nurodytiems reikalavimams.

10. Bendrovė, gavusi iš kredito įstaigos ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrovės dokumentus dėl garantijos suteikimo ir pagalbos subjektui skyrimo:

10.1. pagal subjektų pateiktus dokumentus ir informaciją, nurodytus taisyklių 9 punkte, įvertina subjekto tinkamumą pagalbai gauti;

10.2. apskaičiuoja už garantijos suteikimą mokėtiną garantinio užmokesčio dydį;

10.3. vadovaudamasi šių taisyklių 2 punktu apskaičiuoja subjektui galimą skirti pagalbos sumą;

10.4. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 (Žin., 2005, Nr. 9-282), ir Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1S-111 (Žin., 2005, Nr. 118-4301) (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklės), patikrina informaciją apie visą per einamuosius ir dvejus ankstesnius subjekto mokestinius metus gautą nereikšmingą (de minimis) pagalbą žuvininkystės sektoriuje ir ar bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos žuvininkystės sektoriuje suma, pridėjus pagal šias taisykles mokėtiną pagalbos dydį, neviršija leidžiamo nereikšmingos (de minimis) pagalbos žuvininkystės sektoriuje dydžio.

11. Sprendimą dėl garantijos suteikimo, garantinio užmokesčio dydžio ir pagalbos jos prašantiems subjektams skyrimo ar neskyrimo priima Bendrovės valdyba. Priėmus sprendimą dėl pagalbos skyrimo, subjektas tampa pagalbos gavėju.

12. Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė:

12.1. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėmis, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo pateikia Suteiktos valstybės pagalbos registrui informaciją apie pagalbos gavėjui suteiktą pagalbą;

12.2. per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo raštu informuoja pagalbos gavėją ir Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos apie pagalbos gavėjui skiriamos pagalbos dydį ir pobūdį, pateikdama nuorodą į reglamentą, pagal kurį pagalba teikiama.

13. Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą pagalbos gavėjui.

14. Pagalbos gavėjui sumokėjus nekompensuojamą garantinio užmokesčio dalį, Bendrovė suteikia garantiją kredito įstaigai ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrovei ir pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) Finansų ir biudžeto departamentui pažymą apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti (1 priedas) ir (ar) pažymą apie lėšų poreikį lizingu perkančių subjektų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti (2 priedas).

15. Ministerijos Buhalterinės apskaitos skyrius (toliau – Buhalterinės apskaitos skyrius), atsižvelgdamas į raštu iš Ministerijos Finansų ir biudžeto departamento gautą išvadą bei vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 (Žin., 2000, Nr. 65-1976; 2007, Nr. 90-3604), per 5 darbo dienas parengia mokėjimo paraišką Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui dėl pagalbos lėšų pervedimo į Bendrovės sąskaitą.

16. Pagalbos gavėjui pateikus prašymą, Bendrovė išduoda pažymą apie jam suteiktą pagalbą.

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

17. Pagalbos gavėjai, gavę pagalbą pagal šias taisykles neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie jos neteisėto gavimo (sąmoningai pateikė klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Siekiant viešo ir skaidraus pagalbos panaudojimo, Ministerijai pavedus, gali būti skelbiami pagalbos gavėjų, kuriems iš valstybės biudžeto skirta pagalba, sąrašai ir skirtos sumos.

20. Bendrovė privalo saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus ne trumpiau kaip 10 metų, skaičiuojant nuo dienos, kai pagal šias taisykles buvo skirta paskutinė individuali pagalba.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-652, 2012-08-13, Žin., 2012, Nr. 96-4922 (2012-08-17), i. k. 1122330ISAK003D-652

Nr. 3D-529, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10044

 


 

Dalies garantinio užmokesčio už UAB Žemės

ūkio paskolų garantijų fondo suteiktas

garantijas žuvininkystės  sektoriui

kompensavimo taisyklių

1 priedas

 

 

(Pažymos apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti forma)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamentui

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ KREDITŲ GAVĖJŲ GARANTINIO UŽMOKESČIO DALIAI KOMPENSUOTI

 

__________ Nr. _____

(data)

____________________

(dokumento sudarymo vieta)

Bendrovės valdybos sprendimas dėl garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

Kredito suma, Eur

 

Garantijos suma, Eur

 

Garantinio užmokesčio dydis, proc.

 

Garantinio užmokesčio suma, Eur

 

Kompensuotina garantinio užmokesčio dalis, Eur

Pastabos

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Direktorius)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

 

 

 

(Vyr. buhalteris)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-652, 2012-08-13, Žin., 2012, Nr. 96-4922 (2012-08-17), i. k. 1122330ISAK003D-652

Nr. 3D-529, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10044

 


 

Dalies garantinio užmokesčio už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo suteiktas garantijas žuvininkystės  sektoriui kompensavimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Pažymos apie lėšų poreikį lizingu perkančių subjektų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti forma)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamentui

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ lizingu perkančių subjektų GARANTINIO UŽMOKESČIO DALIAI KOMPENSUOTI

 

__________ Nr. _____

(data)

____________________

(dokumento sudarymo vieta)

Bendrovės valdybos sprendimas dėl garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

Kredito suma, Eur

 

Garantijos suma, Eur

 

Garantinio užmokesčio dydis, proc.

 

Garantinio užmokesčio suma, Eur

 

Kompensuotina garantinio užmokesčio dalis, Eur

Pastabos

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Direktorius)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

 

 

 

(Vyr. buhalteris)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-529, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10044

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 3D-529

redakcija)

 

dalies palūkanų už Kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktAs žuvininkystės sektoriui su

UAB žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dalies palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo  taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis  2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje (OL 2014 L 190, p. 45) ir reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos kompensuojant dalį palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktus žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau – Bendrovė) garantija (toliau – pagalba), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

 

II. pagalbos SUTEIKIMO SĄLYGOS

 

2. Žuvininkystės sektoriaus įmonėms, užsiimančioms žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 717/2014 1, 2, 5 straipsnių ir 3 straipsnio 2 dalies nuostatų, jei pareiškėjui nėra suteikta (pagal priimtą sprendimą planuojama suteikti) parama iš kitų nacionalinių programų ar Europos Sąjungos fondų palūkanų daliai, kuriai prašoma skirti pagalbą pagal šias Taisykles, kompensuoti, kompensuojama 30 proc. kredito ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) palūkanų už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo kredito ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo dienos:

2.1. už su Bendrovės garantija nuo 2015 m. sausio 1 d. iš kredito įstaigų imamus kreditus investiciniams projektams, skirtiems žvejybos ir akvakultūros produktų, kurie apibrėžti 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL 2013 L 354, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1385/2013 (OL 2013 L 354, p. 86), 5 straipsnio a ir b punktuose, gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai;

2.2. nuo 2015 m. sausio 1 d. lizingu perkančioms naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius, skirtus žvejybos ir akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai;

3. Palūkanos nekompensuojamos žuvininkystės sektoriaus įmonėms, gaunančioms iš kredito įstaigos kreditą ar finansinės nuomos (lizingo) bendrovių finansinės nuomos (lizingo) paslaugas investiciniam projektui pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. C/2007/6703, ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones.

4. Dalis kredito palūkanų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų palūkanų investiciniams projektams kompensuojama, jei pagal 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 369, p. 37), I priedą jie laikomi maža ar vidutine įmone ir jei jie nėra sunkumus patirianti įmonė, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 3 straipsnio 5 punkte.

5. Investiciniais projektais turi būti siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų: didinti žvejybos ir akvakultūros produktų kokybę ir vertę, vystyti arba diegti naujus arba iš esmės patobulintus produktus ir įrangą, didinti energijos vartojimo efektyvumą, tobulinti ir modernizuoti akvakultūros ūkius įskaitant ūkių darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą, sumažinti neigiamą ar padidinti teigiamą poveikį aplinkai, ar kitų tikslų, nurodytų 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr.1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1).

6. Teikiant pagalbą kreditų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų gavėjų investiciniams projektams, turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 508/2014 38, 39, 41 (nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 717/2014 1 straipsnio e punkto nuostatų), 42, 43, 44 (nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 717/2014 1 straipsnio d, e, f, g punktų nuostatų), 46, 48 (nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 717/2014 1 straipsnio a, b, k punktų nuostatų), 69 straipsnių nuostatos.

7. Maksimali metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama valstybės biudžeto lėšomis, negali būti didesnė kaip 4 proc. Jei metinė palūkanų norma viršija nustatytą didžiausią palūkanų normą, kompensacija skaičiuojama nuo nustatytos didžiausios metinės palūkanų normos.

8. Dalis kredito ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų palūkanų kompensuojama tik nuo sumokėtų palūkanų sumos. Pratęsus kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpį, dalies palūkanų kompensavimo terminas nepratęsiamas. Kredito įstaigos ar finansinės nuomos (lizingo) bendrovės priskaičiuojamos palūkanos bei delspinigiai už uždelsto termino kreditus ar finansinės nuomos (lizingo) sutartis nekompensuojami.

9. Pagalbos dydis visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui apskaičiuojamas atsižvelgiant į 2014–2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairių (OL 2013 C 209, p.1) 20 ir 90 punktų ir Komisijos komunikato dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OL 2008 C 14, p. 6) (toliau – Komunikatas) nuostatas. Pareiškėjui faktiškai sumokėta pagalbos suma negali viršyti pagalbos dydžio eurais, apskaičiuoto priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo.

10. Skaičiuojant bendrą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį, turi būti vadovaujamasi Reglamento (ES) Nr. 717/2014 2, 3 ir 5 straipsnių nuostatomis.

 

III. ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

11. Norėdami gauti kreditų ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) palūkanų kompensaciją,  paslaugų gavėjai kredito įstaigai ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrovei kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo pateikia žuvininkystės sektoriaus įmonių palūkanų kompensavimo paraišką (paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba, paraiškos formą nustato Bendrovė ir skelbia interneto svetainėje adresu www.garfondas.lt) (toliau – paraiška). Tuo atveju, kai kredito įstaiga ar finansinės nuomos (lizingo) bendrovė nuo 2015 m. sausio 1 d. iki šių taisyklių įsigaliojimo kreipėsi į Bendrovę dėl garantijos suteikimo, paslaugų gavėjai, norintys gauti pagalbą, paraišką teikia Bendrovei.

12. Kredito įstaigos ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovės teikia Bendrovei:

12.1. kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo – informaciją apie kredito ar finansinės nuomos (lizingo) gavėjo reitingą ir turto įkeitimo lygį pagal Komunikate pateiktą orientacinės palūkanų maržos nustatymo lentelę;

12.2. kas ketvirtį – duomenis apie už kreditus ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) paslaugas sumokėtas palūkanas. Duomenų teikimo ataskaitos formą Bendrovė su kredito įstaiga ir finansinės nuomos (lizingo) bendrove suderina sutartyje dėl garantijų teikimo.

13. Bendrovė, gavusi dokumentus ir informaciją dėl pagalbos subjektui skyrimo:

13.1. įvertina subjekto tinkamumą pagalbai gauti;

13.2. apskaičiuoja pagalbos dydį visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui, nurodytam Taisyklių 2 punkte;

13.3. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl suteiktos Valstybės pagalbos registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1S-111 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklių patvirtinimo“  (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklės), patikrina informaciją apie visą per einamuosius ir dvejus ankstesnius subjekto finansinius metus šio ūkio subjekto (įskaitant ir su šiuo ūkio subjektu reglamento (ES) Nr. 717/2014 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) gautą nereikšmingą (de minimis) pagalbą ir ar bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, pridėjus pagal šias taisykles mokėtiną pagalbos dydį, neviršija leidžiamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumos.

14. Sprendimą dėl pagalbos jos prašantiems subjektams skyrimo ar neskyrimo priima Bendrovės valdyba. Priėmus sprendimą dėl pagalbos skyrimo, subjektas tampa pagalbos gavėju.

15. Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė:

15.1. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatais ir Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėmis, pateikia Suteiktos valstybės pagalbos registrui informaciją apie pagalbos gavėjui suteiktą pagalbą. Jeigu per 3 metus faktiškai išmokėta pagalbos suma nepasiekia vadovaujantis Taisyklių 9 punktu apskaičiuoto pagalbos dydžio visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui, atitinkamai patikslinami duomenys Suteiktos valstybės pagalbos registre;

15.2. per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo dienos raštu informuoja pagalbos gavėją ir Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos apie pagalbos gavėjui skiriamos pagalbos dydį ir pobūdį, pateikdama nuorodą į reglamentą, pagal kurį pagalba teikiama. Informuojant pagalbos gavėją, turi būti nurodomas apskaičiuotas pagalbos dydis eurais, nurodant, kad pagalbos gavėjui faktiškai sumokėta dalies palūkanų kompensacijos suma negali viršyti šio dydžio, ir maksimali metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama (4 proc.).

16. Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą pagalbos gavėjui.

17. Metinė pagalbai skiriamų lėšų suma tvirtinama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

18. Pagalbos suma už per metus, t. y. einamųjų metų I–III ketvirtį ir prieš tai ėjusių metų IV ketvirtį, sumokėtas palūkanas pagalbos gavėjams išmokama vieną kartą metuose iki einamųjų metų pabaigos. Tuo atveju, jei lėšų poreikis visiems pagalbos gavėjams viršija einamaisiais metais pagalbai skirtas lėšas, apskaičiuota pagalbos suma kiekvienam pagalbos gavėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui. Kiekvienam pagalbos gavėjui apskaičiuota pagalbos suma negali būti mažinama daugiau kaip 50 proc. Priėmus sprendimą sumažinti apskaičiuotą pagalbos sumą atsižvelgiant į einamaisiais metais pagalbai skirtas lėšas, likusi pagalbos dalis, kuria buvo sumažinta kompensacijos suma, nėra mokama.

19. Tuo atveju, jei einamaisiais metais pagalbai skirtų lėšų sumos neužtenka kiekvienam pagalbos gavėjui išmokėti mažiausią mokėtiną pagalbos sumą (50 proc. apskaičiuotos pagalbos sumos), einamaisiais metais kiekvienam pagalbos gavėjui mokama mažiausia mokėtina pagalbos suma, sumažinta proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, o likusi neišmokėta mažiausios mokėtinos pagalbos sumos dalis išmokama kitais metais iki metų pabaigos.

20. Bendrovė, atsižvelgdama į pagalbai išmokėti skirtą metinę lėšų sumą, apskaičiuoja kiekvienam pagalbos gavėjui už sumokėtas palūkanas mokėtinos pagalbos dydį ir iki einamųjų metų gruodžio 15 d. pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamentui (toliau – Finansų ir biudžeto departamentas) pažymą apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų kredito įstaigoms už investicinius kreditus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija žuvininkystės sektoriui, kompensuoti (1 priedas) ir (ar) pažymą apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už finansinės nuomos (lizingo) paslaugas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija žuvininkystės sektoriui, kompensuoti (2 priedas).

21. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Buhalterinės apskaitos skyrius pagal Finansų ir biudžeto departamento pažymą apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija žuvininkystės sektoriui, kompensuoti vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo, per 5 darbo dienas parengia ir pateikia mokėjimo paraišką Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui dėl lėšų pervedimo į Bendrovės sąskaitą.

22. Bendrovė, gavusi lėšų palūkanoms kompensuoti, per 5 darbo dienas perveda jas į pagalbos gavėjų atsiskaitomąsias sąskaitas.

23. Privalomos grąžinti lėšos, kurios pagalbos gavėjams buvo neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, ir su minėtomis lėšomis susijusios palūkanos administruojamos Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-750 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

24. Pagalbos gavėjai, pasinaudoję pagalba pagal šias taisykles neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie jos neteisėto gavimo (sąmoningai pateikė klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Siekiant viešo ir skaidraus pagalbos lėšų panaudojimo, Ministerijai pavedus, gali būti skelbiami pagalbos gavėjų, kuriems iš valstybės biudžeto skirta pagalba, sąrašai ir skirtos sumos.

27. Bendrovė privalo saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus ne trumpiau kaip 10 metų, skaičiuojant nuo dienos, kai pagal šias taisykles buvo skirta paskutinė individuali pagalba.

___________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-529, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10044

 


 

Dalies palūkanų už kreditus ir finansinės

nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas

žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės

ūkio paskolų garantijų fondo garantija,

kompensavimo taisyklių

1 priedas

 

(Pažymos apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų kredito įstaigoms už investicinius kreditus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija žuvininkystės sektoriui, kompensuoti forma)

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamentui

 

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ DALIAI PALŪKANŲ, SUMOKĖTŲ KREDITO ĮSTAIGOMS UŽ INVESTICINIUS KREDITUS SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI, KOMPENSUOTI

 

 

__________ Nr. _____

(data)           

 

 

(dokumento sudarymo vieta)

 

Metai, kuriais sumokėtos palūkanos iš dalies kompensuojamos

Pagalbos gavėjų skaičius vnt.

Kompensacijos dydis proc.

Lėšos palūkanoms kompensuoti Eur

Pastabos

iš viso

iš jų lėšų poreikis

Einamaisiais metais

Ankstesnių metų įsiskolinimui padengti*

1

2

 

3

 

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

*Pildoma tuo atveju, kai yra likusi neišmokėta pagalbos gavėjams ankstesniais metais apskaičiuotos mokėtinos pagalbos sumos dalis.

 

 

 

 

 

 

(Direktorius)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

 

 

 

(Vyr. buhalteris)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-529, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10044

 


 

Dalies palūkanų už kreditus ir finansinės

nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas

žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės

ūkio paskolų garantijų fondo garantija,

kompensavimo taisyklių

2 priedas

 

(Pažymos apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už finansinės nuomos (lizingo) paslaugas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija žuvininkystės sektoriui, kompensuoti forma)

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamentui

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ DALIAI PALŪKANŲ, SUMOKĖTŲ FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) BENDROVĖMS UŽ FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) PASLAUGAS SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI, KOMPENSUOTI

 

 

__________ Nr. _____

(data)           

 

(dokumento sudarymo vieta)

 

Metai, kuriais sumokėtos palūkanos iš dalies kompensuojamos

Pagalbos gavėjų skaičius vnt.

Kompensacijos dydis proc.

Lėšos palūkanoms kompensuoti Eur

Pastabos

iš viso

iš jų lėšų poreikis

Einamaisiais metais

Ankstesnių metų įsiskolinimui padengti*

1

2

 

3

 

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

*Pildoma tuo atveju, kai yra likusi neišmokėta pagalbos gavėjams ankstesniais metais apskaičiuotos mokėtinos pagalbos sumos dalis.

 

 

 

 

 

 

(Direktorius)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

A. V.

 

(Vyr. buhalteris)

 

 

 

 

(parašas)                                        (vardas, pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. 3D-529, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10044

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-821, 2009-10-30, Žin., 2009, Nr. 132-5766 (2009-11-05), i. k. 1092330ISAK003D-821

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 "Dėl dalies garantinio užmokesčio ir palūkanų už kreditus, suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-652, 2012-08-13, Žin., 2012, Nr. 96-4922 (2012-08-17), i. k. 1122330ISAK003D-652

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 "Dėl dalies garantinio užmokesčio ir palūkanų už kreditus, suteiktus su UAB žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-529, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10044

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „Dėl Dalies garantinio užmokesčio ir palūkanų už kreditus, suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui“ pakeitimo