Suvestinė redakcija nuo 2023-12-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 99-4015, i. k. 1072330ISAK003D-412

 

Nauja redakcija nuo 2023-12-14:

Nr. 3D-846, 2023-12-13, paskelbta TAR 2023-12-13, i. k. 2023-24071

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DALIES GARANTIJOS ATLYGINIMO KOMPENSAVIMO ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI IR DALIES PALŪKANŲ UŽ PASKOLAS IR FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) PASLAUGAS, SUTEIKTAS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI, KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. rugsėjo 14 d. Nr. 3D-412

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos  žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi,

tvirtinu pridedamas:

1. Dalies garantijos atlyginimo kompensavimo žuvininkystės sektoriui taisykles;

2. Dalies palūkanų už paskolas ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas žuvininkystės sektoriui, kompensavimo taisykles.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                     KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA                                                             SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos                 Lietuvos Respublikos konkurencijos

2007-09-17 raštu Nr. (1.16-0203)-                             tarybos 2007-09-14 raštu

5K-0728207-6K-0710539                                          Nr. (9.8-10)6V-935

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2023 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 3D-846

redakcija)

 

 

DALIES GARANTIJOS ATLYGINIMO KOMPENSAVIMO ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dalies garantijos atlyginimo kompensavimo žuvininkystės sektoriui taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos, kompensuojant dalį garantijos atlyginimo, kurį žuvininkystės sektoriaus įmonės, užsiimančios žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir (ar) prekyba (toliau – žuvininkystės sektoriaus įmonės), moka uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Bendrovė) už individualios garantijos suteikimą finansų įstaigoms dėl teikiamų  paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų (toliau – pagalba), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 717/2014), 2013 m. gruodžio 18 d Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas 1407/2013) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu.

3. Žuvininkystės sektoriaus įmonėms, užsiimančioms pirmine žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų gamyba, pagalba teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 717/2014,  o žuvininkystės sektoriaus įmonėms, užsiimančioms žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, pagalba teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013.

 

II SKYRIUS

PAGALBOS SUTEIKIMO SĄLYGOS

 

4. Pagal taisykles kompensuojama 80 proc. garantijos atlyginimo:

4.1. žuvininkystės sektoriaus įmonėms, imančioms iš finansų įstaigų paskolas investiciniams projektams, skirtiems žvejybos ir akvakultūros produktų, išvardytų 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000, su visais pakeitimais, 5 straipsnio a ir b punktuose, gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai;

4.2. žuvininkystės sektoriaus įmonėms, perkančioms finansine nuoma (lizingu) gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, skirtus žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai.

5. Garantijos atlyginimas nekompensuojamas žuvininkystės sektoriaus įmonėms, imančioms iš  finansų įstaigų paskolas investiciniams projektams ir (ar) lizingu perkančioms gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, kuriems įgyvendinti ir (ar) įsigyti teikiama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos, patvirtintos  Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų  programos, patvirtintos 2022 m. spalio 31 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2022) 8008, ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų  strateginio plano, patvirtinto Europos Komisijos 2022 m. lapkričio 21 d. sprendimu C (2022) 8272, investicines priemones.

6. Dalis garantijos atlyginimo taisyklių 4 punkte nurodytoms žuvininkystės sektoriaus įmonėms (toliau – subjektai) kompensuojama, jei:

6.1. pagal 2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamento (ES) 2022/2473, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties dėl veikimo 107 ir 108 straipsnius, I priedą, subjektai laikomi labai maža, maža ar vidutine įmone;

6.2. subjektas nėra bankrutuojantis ir (ar) likviduojamas.

7. Vykdant taisyklių 4.1 papunktyje nurodytus investicinius projektus bei įsigyjant taisyklių 4.2 papunktyje nurodytą gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, turi būti siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų:

7.1. didinti žvejybos ir akvakultūros produktų kokybę ir vertę, vystyti arba diegti naujus arba iš esmės patobulintus produktus;

7.2. didinti energijos vartojimo efektyvumą, tobulinti ir modernizuoti akvakultūros ūkius, įskaitant ūkių darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;

7.3. sumažinti neigiamą ar padidinti teigiamą poveikį aplinkai;

7.4. kitų tikslų, nurodytų 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, su visais pakeitimais, 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2021/1139, kuriuo nustatomas Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2017/1004.

8.  Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 717/2014 ir (ar)  Reglamento (ES) 1407/2013 nuostatomis, suma vienam subjektui (įskaitant ir su šiuo subjektu Reglamento (ES) Nr. 717/2014 2 straipsnio 2 dalyje ir (ar) Reglamento (ES) 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius  ūkio subjektus) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti:

8.1. 40 000 eurų, kai pagalba teikiama subjektams, užsiimantiems pirmine žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų gamyba,

8.2. 200 000 eurų, kai pagalba teikiama subjektams, užsiimantiems žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų perdirbimu ir (ar) prekyba.

9. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 717/2014, suma pirminę žuvininkystės ir (ar) akvakultūros produktų gamybą vykdančioms įmonėms per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neturi viršyti Reglamento (ES) Nr. 717/2014 priede nurodytos nacionalinės ribos.

10. Teikiama pagalba gali būti sumuojama su kita nereikšminga (de minimis) pagalba ir (ar) valstybės pagalba vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 717/2014 5 straipsnio ir (ar) Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 5 straipsnio nuostatomis.

11. Jei dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą, arba kai viena įmonė suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų įmonių per  einamuosius ir praėjusius dvejus finansinius metus, apskaičiuojant, ar suteikus pagalbą subjektui nebus viršyta atitinkama viršutinė riba, turi būti taikomos Reglamento (ES) Nr. 717/2014 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos ir (ar) Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos.

12. Pagalba negali būti teikiama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu suteikus pagalbą pagal taisykles būtų viršytas paramos intensyvumas arba paramos suma, numatyta kituose paramos toms pačioms išlaidoms skyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

13. Jei subjektas veiklą vykdo keliuose sektoriuose, teikiant pagalbą turi būti tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 717/2014 1 straipsnio 2 ir 3 dalies ir (ar) Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio  2 dalies nuostatos.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

14. Subjektai, norintys gauti pagalbą, finansų įstaigai kartu su dokumentais dėl individualios garantijos suteikimo pateikia žuvininkystės sektoriaus įmonių garantijos atlyginimo kompensavimo paraišką,  kurios formą nustato Bendrovė ir skelbia interneto svetainėje adresu www.invega.lt (toliau – paraiška).

15. Bendrovė, gavusi dokumentus ir informaciją dėl pagalbos subjektui skyrimo:

15.1. įvertina subjekto tinkamumą pagalbai gauti;

15.2. apskaičiuoja už individualios garantijos suteikimą mokėtiną garantijos atlyginimo dydį;

15.3. vadovaudamasi taisyklių 4 punktu apskaičiuoja subjektui galimą skirti pagalbos sumą;

15.4. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos  ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), patikrina, ar subjektui (įskaitant ir su šiuo subjektu Reglamento (ES) Nr. 717/2014 2 straipsnio 2 dalyje ir (ar) Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) suteikus pagalbą, nebus viršytos nustatytos leidžiamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos ribos. Jei subjektui suteikus pagalbą būtų viršytos taisyklių 8 ir 9 punktuose nurodytos ribos, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalba sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistas Reglamentas (ES) Nr. 717/2014 ir (ar) Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013;

15.5. per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų ir informacijos gavimo dienos priima sprendimą dėl garantijos atlyginimo dydžio ir pagalbos skyrimo ar neskyrimo. Sprendime nurodoma skirtos pagalbos suma, taip pat nurodoma, kad yra teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, ir pateikiama aiški nuoroda į Reglamentą (ES) Nr. 717/2014 ir (ar) Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, t. y. nurodomas jo pavadinimas bei skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris. Paraiškos vertinimo laikas, esant objektyvioms aplinkybėms (gautas ir vertinamas neįprastai didelis paraiškų kiekis; subjektas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as); subjekto prašymu; atliekant didelės apimties informacinių sistemų programavimo darbus ar sutrikus informacinių sistemų veiklai), Bendrovės vadovo sprendimu gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 darbo dienų. Apie pratęstą paraiškos vertinimo terminą Bendrovė ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Bendrovės vadovo sprendimo pratęsti paraiškos vertinimo terminą priėmimo dienos informuoja subjektą (-us).

16. Priėmus sprendimą dėl pagalbos skyrimo, subjektas tampa pagalbos gavėju.

17. Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė:

17.1. vadovaudamasi Registro nuostatais, per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) informaciją apie pagalbos gavėjui suteiktą pagalbą. Registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą patikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais;

17.2. per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo raštu informuoja pagalbos gavėją apie  priimtą sprendimą skirti pagalbą.

18. Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą subjektui. Sprendimas dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo turi būti pagrįstas ir motyvuotas. Sprendimas dėl pagalbos neskyrimo turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus.

19. Pagalbos gavėjui sumokėjus nekompensuojamą garantijos atlyginimo dalį, Bendrovė suteikia individualią garantiją finansų įstaigai ir pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – Ministerija) pažymą apie lėšų poreikį paskolų gavėjų garantijos atlyginimo daliai kompensuoti (1 priedas) ir (ar) pažymą apie lėšų poreikį lizingu perkančių subjektų garantijos atlyginimo daliai kompensuoti (2 priedas).

20. Ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už valstybės pagalbos koordinavimą, Pažymą apie lėšų poreikį lizingu perkančių subjektų garantijos atlyginimui kompensuoti pateikia Ministerijos administracijos padaliniui, atsakingam už dokumentų finansų kontrolę, kurios pagrindu atliekami mokėjimai ir fiksuojami ūkiniai įvykiai Ministerijos atskaitomybėje.

21. Bendrovė, gavusi lėšas pagalbai išmokėti, per 5 darbo dienas perveda jas į pagalbos gavėjų atsiskaitomąsias sąskaitas. Pagalbos gavėjui pateikus prašymą, Bendrovė išduoda pažymą apie jam suteiktą pagalbą iš valstybės biudžeto lėšų.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

22. Privalomos grąžinti lėšos, kurios pagalbos gavėjams buvo neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, ir su minėtomis lėšomis susijusios palūkanos administruojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 551 straipsniu ir (ar) Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-750 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

23. Pagalbos gavėjai, pasinaudoję pagalba pagal šias taisykles neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie jos neteisėto gavimo (sąmoningai pateikė klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Siekdama viešo ir skaidraus pagalbos lėšų panaudojimo, Bendrovė skelbia informaciją apie pagalbos gavėjus, kuriems išmokėta pagalba, nurodydama pagalbos gavėjo (juridinio asmens) pavadinimą, paraiškos registracijos numerį, apskritį, savivaldybę, priemonę ir išmokėtą pagalbos sumą. Informacija apie pagalbos gavėjams kalendoriniais metais išmokėtą pagalbą paskelbiama iki kitų metų gegužės 31 d. Bendrovės tinklalapyje ir viešinama dvejus metus nuo jos paskelbimo.

26. Bendrovė privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

27. Pagalbos gavėjas privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo sprendimo skirti pagalbą priėmimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

28. Bendrovės sprendimus, veikimą arba neveikimą subjektas gali skųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________

 

Dalies garantijos atlyginimo kompensavimo

žuvininkystės sektoriui taisyklių

1 priedas

 

(Pažymos apie lėšų poreikį paskolų gavėjų  garantijos atlyginimo daliai kompensuoti forma)

 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai

 

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ  PASKOLŲ GAVĖJŲ GARANTIJOS ATLYGINIMO DALIAI KOMPENSUOTI

 

__________ Nr. _____

(data)                                                

____________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Sprendimas dėl individualios garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

Paskolos

suma, Eur

 

Individualios garantijos suma, Eur

 

Garantijos atlyginimo dydis, proc.

 

Garantijos atlyginimo suma, Eur

 

Kompensuotina garantijos atlyginimo dalis, Eur

Pastabos

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyr. buhalteris

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

Dalies garantijos atlyginimo kompensavimo

žuvininkystės sektoriui taisyklių

2 priedas

 

(Pažymos apie lėšų poreikį lizingu perkančių subjektų garantijos atlyginimo daliai kompensuoti forma)

 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ LIZINGU PERKANČIŲ SUBJEKTŲ GARANTIJOS ATLYGINIMO DALIAI KOMPENSUOTI

 

__________ Nr. _____

(data)

____________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Sprendimas dėl individualios garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

Lizingo

suma, Eur

 

Individualios garantijos suma, Eur

 

Garantijos atlyginimo  dydis, proc.

 

Garantijos atlyginimo suma, Eur

 

Kompensuotina garantijos atlyginimo dalis, Eur

Pastabos

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

Vyr. buhalteris

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2023 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 3D-846 

redakcija)

 

 

DALIES PALŪKANŲ UŽ PASKOLAS  IR FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) PASLAUGAS, SUTEIKTAS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI, KOMPENSAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dalies palūkanų už paskolas ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas žuvininkystės sektoriui, kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos, kompensuojant dalį palūkanų už žuvininkystės sektoriaus įmonėms, užsiimančioms žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir (ar) prekyba (toliau – žuvininkystės sektoriaus įmonės), suteiktas paskolas ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas su uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Bendrovė) individualia garantija (toliau – pagalba), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 717/2014), 2013 m. gruodžio 18 d Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (ES) 1407/2013) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu.

3. Žuvininkystės sektoriaus įmonėms, užsiimančioms pirmine žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų gamyba, pagalba teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 717/2014,  o žuvininkystės sektoriaus įmonėms, užsiimančioms žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, pagalba teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013.

 

II SKYRIUS

PAGALBOS SUTEIKIMO SĄLYGOS

 

4. Žuvininkystės sektoriaus įmonėms kompensuojamos palūkanos:

4.1. už su Bendrovės individualia garantija iš  finansų įstaigų imamas  paskolas investiciniams projektams, skirtiems žvejybos ir akvakultūros produktų, kurie apibrėžti 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000, su visais pakeitimais  5 straipsnio a ir b punktuose, gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai;

4.2. už su Bendrovės individualia garantija lizingu perkamą gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius, skirtus žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai.

5. Žuvininkystės sektoriaus įmonėms, paėmusioms iš finansų įstaigų paskolas ir (ar) sudariusioms finansinės nuomos (lizingo) sutartis (toliau – subjektas), kompensuojama 30 proc. sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo paskolos ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo dienos.

6. Palūkanos nekompensuojamos žuvininkystės sektoriaus įmonėms, gaunančioms iš finansų įstaigos paskolą ar finansinės nuomos (lizingo) paslaugas investiciniam projektui pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos (toliau – Žuvininkystės programa), patvirtintos 2022 m. spalio 31 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2022) 8008,  ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų  strateginio plano, patvirtinto Europos Komisijos 2022 m. lapkričio 21 d. sprendimu C (2022)8272, investicines priemones.

7. Dalis  palūkanų, sumokėtų už paskolas ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, skirtas investiciniams projektams vykdyti, kompensuojama, jei:

7.1. subjektas užsiima žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir (ar) prekyba;

7.2.  subjektas pagal 2022 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamento (ES) 2022/2473, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios užsiima žuvininkystės ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, yra suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties dėl veikimo 107 ir 108 straipsnius, I priedą laikoma labai maža, maža ar vidutine įmone;

7.3. subjektui nėra suteikta (pagal priimtą sprendimą planuojama suteikti) parama iš kitų nacionalinių ir (ar) Europos Sąjungos programų ir (ar) priemonių palūkanų daliai, kuriai prašoma skirti pagalbą pagal šias Taisykles, kompensuoti;

7.4.  subjektas nėra bankrutuojantis ir (ar) likviduojamas.

8. Investiciniais projektais turi būti siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų:

8.1. didinti žvejybos ir akvakultūros produktų kokybę ir vertę;

8.2. vystyti arba diegti naujus arba iš esmės patobulintus produktus ir įrangą;

8.3. didinti energijos vartojimo efektyvumą;

8.4. tobulinti ir modernizuoti akvakultūros ūkius įskaitant ūkių darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;

8.5. sumažinti neigiamą ar padidinti teigiamą poveikį aplinkai;

8.6. kitų tikslų, nurodytų 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos  reglamentu (ES) 2020/1781, 2021 m. liepos 7 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2021/1139, kuriuo nustatomas Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2017/1004.

9. Metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba (priimant sprendimą dėl pagalbos skyrimo ir prieš išmokant palūkanų kompensaciją) pagal Taisykles, negali būti didesnė kaip 4 proc. Jei paskolos ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutartyje ir (arba) Taisyklių 21.2 papunktyje nurodytoje ataskaitoje nustatyta metinė palūkanų norma viršija didžiausią metinę palūkanų normą (4 proc.), pagalba skaičiuojama nuo 4 proc. metinės palūkanų normos.

10. Palūkanos kompensuojamos tik nuo sumokėtų palūkanų sumos. Finansų įstaigos apskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai už netinkamą paskolos ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą nekompensuojami.

11. Pakeitus paskolos ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutarties sąlygas po Bendrovės priimto sprendimo dėl pagalbos skyrimo, skirta pagalbos suma visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui neperskaičiuojama.

12. Palūkanų kompensavimas nutraukiamas, jei ūkio subjektas palūkanų kompensavimo laikotarpiu nebeatitinka Taisyklių 7.1 papunktyje nurodytos sąlygos. Apie Taisyklių 7.1 papunktyje nurodytos veiklos nebevykdymą ūkio subjektas privalo informuoti Bendrovę per 20 darbo dienų nuo veiklos nutraukimo.

13. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 717/2014 ir (ar)  Reglamento (ES) 1407/2013 nuostatomis, suma vienam subjektui (įskaitant ir su šiuo subjektu Reglamento (ES) Nr. 717/2014 2 straipsnio 2 dalyje ir (ar) Reglamento 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti:

13.1. 40 000 eurų, kai pagalba teikiama subjektams, užsiimantiems pirmine žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų gamyba;

13.2. 200 000 eurų, kai pagalba teikiama subjektams, užsiimantiems žvejybos ir (ar) akvakultūros produktų perdirbimu ir (ar) prekyba.

14. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 717/2014, suma pirminę žuvininkystės ir (ar) akvakultūros produktų gamybą vykdančioms įmonėms per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neturi viršyti Reglamento (ES) Nr. 717/2014 priede nurodytos nacionalinės ribos.

15. Teikiama pagalba gali būti sumuojama su kita nereikšminga (de minimis) pagalba ir (ar) valstybės pagalba vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 717/2014 5 straipsnio ir (ar) Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 5 straipsnio nuostatomis.

16. Jei dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą, arba kai viena įmonė suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų įmonių per einamuosius ir praėjusius dvejus finansinius metus, apskaičiuojant, ar suteikus pagalbą subjektui nebus viršyta atitinkama viršutinė riba, turi būti taikomos Reglamento (ES) Nr. 717/2014 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos ir (ar) Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos.

17. Pagalba negali būti teikiama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu suteikus pagalbą pagal Taisykles būtų viršytas paramos intensyvumas arba paramos suma, numatyta kituose paramos toms pačioms išlaidoms skyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

18. Jei žuvininkystės sektoriaus įmonė veiklą vykdo keliuose sektoriuose, teikiant pagalbą turi būti tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 717/2014 1 straipsnio 2 ir 3 dalies ir (ar) Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 2 dalies nuostatos.

19. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 717/2014  3 straipsnio 6 dalies  ir (ar) Reglamento (ES) 1407/2013 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis keliomis dalinėmis išmokomis mokama pagalba diskontuojama pagalbos suteikimo dieną. Diskontuota pagalbos vertė apskaičiuojama pagal Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, 3 priede nurodytą Valstybės pagalbos arba nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumos (eurais) per visą pagalbos mokėjimo laikotarpį apskaičiavimą.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

20. Subjektai, norintys gauti pagalbą, finansų įstaigai kartu su dokumentais dėl individualios garantijos suteikimo pateikia žuvininkystės sektoriaus įmonių palūkanų kompensavimo paraišką (paraiškos formą nustato Bendrovė ir skelbia interneto svetainėje adresu www.invega.lt) (toliau paraiška).

21. Finansų įstaigos teikia Bendrovei:

21.1. žuvininkystės sektoriaus įmonių paraišką kartu su dokumentais dėl individualios garantijos suteikimo;

21.2. kas ketvirtį – duomenis apie subjektų sumokėtas palūkanas pagal Bendrovės ir finansų įstaigos suderintą duomenų teikimo ataskaitos formą.

22. Bendrovė, gavusi dokumentus ir informaciją dėl pagalbos subjektui skyrimo:

22.1. įvertina  subjekto tinkamumą pagalbai gauti;

22.2. apskaičiuoja pagalbos dydį visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui, nurodytam Taisyklių 5 punkte, ir diskontuotą skirtos pagalbos vertę (kai pagalba išmokama dalimis);

22.3. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), patikrina, ar subjektui (įskaitant ir su šiuo subjektu Reglamento (ES) Nr. 717/2014 2 straipsnio 2 dalyje ir (ar) Reglamento (ES) 1407/2013  2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) suteikus pagalbą, o tuo atveju, kai pagalba išmokama dalimis, apskaičiavus diskontuotą pagalbos vertę, nebus viršytos nustatytos nereikšmingos (de minimis) pagalbos ribos. Jei subjektui suteikus pagalbą būtų viršytos taisyklių 13 ir 14 punktuose nurodytos ribos, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalba sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistas Reglamentas (ES) Nr. 717/2014 ir (ar) Reglamentas (ES) 1407/2013.

23. Subjektui faktiškai išmokėta pagalbos suma negali viršyti priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo šiame punkte nustatyta tvarka apskaičiuotos pagalbos sumos visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui. Pagalbos suma visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui, neviršijančiam nurodytojo Taisyklių 5 punkte, tuo atveju, jei kartu su paskolos sutartimi ar finansinės nuomos (lizingo) sutartimi pateikiamas palūkanų mokėjimo grafikas, apskaičiuojama nuo palūkanų sumos, kuri pagal palūkanų mokėjimo grafiką turės būti sumokėta per palūkanų kompensavimo laikotarpį, atsižvelgiant į Taisyklių 9 punkte nurodytą didžiausią palūkanų normą. Tuo atveju, jei kartu su paskolos sutartimi ar finansinės nuomos (lizingo) sutartimi palūkanų mokėjimo grafikas su mokėtinomis palūkanų sumomis per visą palūkanų kompensavimo laikotarpį nepateiktas, pagalbos suma visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui apskaičiuojama nuo palūkanų sumos, kuri apskaičiuojama atsižvelgiant į paskolos sutartyje nurodytą paskolos sumą ar finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nurodytą perkamo turto kainą, metinę palūkanų normą, neviršijančią Taisyklių 9 punkte nurodytos didžiausios palūkanų normos, ir palūkanų kompensavimo laikotarpį, darant prielaidą, kad paskola bus grąžinama ar finansine nuoma (lizingu) įsigyjamo turto kaina bus mokama vienodomis dalimis visą grąžinimo laikotarpį.

24. Sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo priima Bendrovė per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų ir informacijos gavimo. Sprendime nurodoma skirtos pagalbos suma, apskaičiuota visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui, diskontuota skirtos pagalbos vertė (kai pagalba išmokama dalimis), ir kad subjektui  faktiškai išmokėta dalies palūkanų kompensacijos suma negali viršyti skirtos pagalbos sumos (nediskontuotos), apskaičiuotos visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui,  taip pat nurodoma, kad yra teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba ir pateikiama aiški nuoroda į Reglamentą (ES) Nr. 717/2014, ir (ar) Reglamentą 1407/2013, t. y. nurodomas jo pavadinimas bei skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris. Priėmus sprendimą dėl pagalbos skyrimo, subjektas tampa pagalbos gavėju.

25. Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė:

25.1. vadovaudamasi Registro nuostatais per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui informaciją apie pagalbos gavėjams skirtą pagalbą (išmokant pagalbą dalimis nurodoma diskontuota skirtos pagalbos vertė). Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos Registrui pateikta informacija apie suteiktą pagalbą tikslinama Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais;

25.2. per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo dienos raštu informuoja pagalbos gavėjus apie priimtą sprendimą skirti pagalbą.

26. Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą subjektui. Sprendimas dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo turi būti pagrįstas ir motyvuotas. Sprendimas dėl pagalbos neskyrimo turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus.

27. Metinė pagalbai skiriamų lėšų suma tvirtinama atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

28. Pagalbos suma už per metus, t. y. einamųjų metų I–III ketvirtį ir prieš tai ėjusių metų IV ketvirtį, sumokėtas palūkanas pagalbos gavėjams išmokama vieną kartą per metus iki einamųjų metų pabaigos. Tuo atveju, jei lėšų poreikis visiems pagalbos gavėjams viršija einamaisiais metais pagalbai skirtas lėšas, Bendrovė kreipiasi į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją (toliau – Ministerija) dėl papildomo lėšų skyrimo.  Tuo atveju, jei papildomos lėšos ar jų dalis nėra skiriamos, apskaičiuota pagalbos suma kiekvienam pagalbos gavėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui. Kiekvienam pagalbos gavėjui apskaičiuota pagalbos suma negali būti mažinama daugiau kaip 50 proc. Priėmus sprendimą sumažinti apskaičiuotą pagalbos sumą atsižvelgiant į einamaisiais metais pagalbai skirtas lėšas, likusi pagalbos dalis, kuria buvo sumažinta kompensacijos suma, nėra mokama.

29. Tuo atveju, jei einamaisiais metais pagalbai skirtų lėšų sumos neužtenka kiekvienam pagalbos gavėjui išmokėti mažiausią mokėtiną pagalbos sumą (50 proc. apskaičiuotos pagalbos sumos), einamaisiais metais kiekvienam pagalbos gavėjui mokama mažiausia mokėtina pagalbos suma, sumažinta proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, o likusi neišmokėta mažiausios mokėtinos pagalbos sumos dalis išmokama kitais metais iki metų pabaigos.

30. Bendrovė, atsižvelgdama į pagalbai išmokėti skirtą metinę lėšų sumą, apskaičiuoja kiekvienam pagalbos gavėjui už sumokėtas palūkanas mokėtinos pagalbos dydį ir iki einamųjų metų gruodžio 15 d. pateikia Ministerijai pažymą apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų finansų įstaigoms už investicines paskolas žuvininkystės sektoriui, kompensuoti (1 priedas) ir (ar) pažymą apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų finansų įstaigoms už finansinės nuomos (lizingo) paslaugas žuvininkystės sektoriui, kompensuoti (2 priedas).

31. Ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už valstybės pagalbos koordinavimą, pažymą apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų už  investicines paskolas ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas su garantija žuvininkystės sektoriui, kompensuoti pateikia Ministerijos administracijos padaliniui, atsakingam už dokumentų finansų kontrolę, kurios pagrindu atliekami mokėjimai ir fiksuojami ūkiniai įvykiai Ministerijos atskaitomybės dokumentuose.

32. Bendrovė, gavusi lėšų palūkanoms kompensuoti, per 5 darbo dienas perveda jas į pagalbos gavėjų atsiskaitomąsias sąskaitas.

33. Pagalbos gavėjui pateikus prašymą, Bendrovė išduoda pažymą apie jam suteiktą pagalbą iš valstybės biudžeto lėšų.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

34. Tuo atveju, jei pagalbos gavėjas neinformuoja Bendrovės Taisyklių 12 punkte nustatyta tvarka apie Taisyklių 7.1 papunktyje nurodytos veiklos nebevykdymą, pagalbos gavėjas privalo grąžinti visą pagal Taisykles jam išmokėtą pagalbą.

35. Privalomos grąžinti lėšos, kurios pagalbos gavėjams buvo neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, ir su minėtomis lėšomis susijusios palūkanos administruojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 551 straipsniu ir (ar) Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-750 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

36. Pagalbos gavėjai, pasinaudoję pagalba pagal Taisykles neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie jos neteisėto gavimo (sąmoningai pateikė klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Siekdama viešo ir skaidraus pagalbos lėšų panaudojimo, Bendrovė skelbia pagalbos gavėjų, kuriems iš valstybės biudžeto skirta pagalba, duomenis, nurodydama pagalbos gavėjo (juridinio asmens) pavadinimą, paraiškos registracijos numerį, apskritį, savivaldybę, priemonę ir išmokėtą pagalbos sumą. Informacija apie pagalbos gavėjams kalendoriniais metais išmokėtą pagalbą paskelbiama iki kitų metų gegužės 31 d. Bendrovės tinklalapyje ir viešinama dvejus metus nuo jos paskelbimo.

39. Bendrovė privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

40. Pagalbos gavėjas privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo sprendimo skirti pagalbą priėmimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

41. Bendrovės sprendimus, veikimą arba neveikimą subjektas gali skųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________

 

Dalies palūkanų už paskolas ir finansinės

nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas

žuvininkystės sektoriui,

kompensavimo taisyklių

1 priedas

 

(Pažymos apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų finansų įstaigoms už investicines paskolas žuvininkystės sektoriui, kompensuoti forma)

 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ DALIAI PALŪKANŲ, SUMOKĖTŲ FINANSŲ ĮSTAIGOMS UŽ INVESTICINES PASKOLAS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI, KOMPENSUOTI

 

 

______________ Nr. _____

(data)                                 

______________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Metai, kuriais sumokėtos palūkanos iš dalies kompensuojamos

Pagalbos gavėjų skaičius vnt.

Kompensacijos dydis proc.

Lėšos palūkanoms kompensuoti, Eur

Pastabos

iš viso

iš jų lėšų poreikis

einamaisiais metais

ankstesnių metų įsiskolinimui padengti*

1

2

 

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

*Pildoma tuo atveju, kai yra likusi neišmokėta pagalbos gavėjams ankstesniais metais apskaičiuotos mokėtinos pagalbos sumos dalis.

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

Vyr. buhalteris

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

Dalies palūkanų už paskolas ir finansinės

nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas

žuvininkystės sektoriui,

kompensavimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Pažymos apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų finansų įstaigoms už finansinės nuomos (lizingo) paslaugas žuvininkystės sektoriui, kompensuoti forma)

 

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ DALIAI PALŪKANŲ, SUMOKĖTŲ FINANSŲ ĮSTAIGOMS FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) PASLAUGAS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI, KOMPENSUOTI

 

 

_____________ Nr. _____

(data)                                 

_______________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Metai, kuriais sumokėtos palūkanos iš dalies kompensuojamos

Pagalbos gavėjų skaičius vnt.

Kompensacijos dydis proc.

Lėšos palūkanoms kompensuoti, Eur

Pastabos

iš viso

iš jų lėšų poreikis

einamaisiais metais

ankstesnių metų įsiskolinimui padengti*

1

2

 

3

 

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

*Pildoma tuo atveju, kai yra likusi neišmokėta pagalbos gavėjams ankstesniais metais apskaičiuotos mokėtinos pagalbos sumos dalis.

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

Vyr. buhalteris

 

 

 

 

                                                                           (parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-821, 2009-10-30, Žin., 2009, Nr. 132-5766 (2009-11-05), i. k. 1092330ISAK003D-821

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 "Dėl dalies garantinio užmokesčio ir palūkanų už kreditus, suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-652, 2012-08-13, Žin., 2012, Nr. 96-4922 (2012-08-17), i. k. 1122330ISAK003D-652

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 "Dėl dalies garantinio užmokesčio ir palūkanų už kreditus, suteiktus su UAB žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-529, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10044

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „Dėl Dalies garantinio užmokesčio ir palūkanų už kreditus, suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-174, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-22, i. k. 2018-04351

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „Dėl Dalies garantinio užmokesčio ir palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-282, 2020-04-10, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07705

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „Dėl Dalies palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-600, 2020-08-14, paskelbta TAR 2020-08-14, i. k. 2020-17357

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „Dėl Dalies garantinės įmokos ir palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-316, 2021-05-11, paskelbta TAR 2021-05-12, i. k. 2021-10565

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „Dėl Dalies garantinės įmokos ir palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-846, 2023-12-13, paskelbta TAR 2023-12-13, i. k. 2023-24071

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „Dėl Dalies garantinės įmokos ir palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo