Suvestinė redakcija nuo 2009-11-06 iki 2012-08-17

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 99-4015, i. k. 1072330ISAK003D-412

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL DALIES GARANTINIO UŽMOKESČIO IR PALŪKANŲ UŽ KREDITUS, SUTEIKTUS SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA, KOMPENSAVIMO ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI

 

2007 m. rugsėjo 14 d. Nr. 3D-412

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2009; 2003, Nr. 57-2542; 2005, Nr. 78-2825) 2.10 ir 2.12 punktais ir 2007 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 875/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai žuvininkystės sektoriuje ir iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1860/2004 (OL 2007 L 193 p. 6),

tvirtinu:

1. Dalies garantinio užmokesčio už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo suteiktas garantijas žuvininkystės sektoriui kompensavimo taisykles (pridedama).

2. Dalies palūkanų už kreditus, suteiktus žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA                                                             SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos                  Lietuvos Respublikos konkurencijos

2007-09-17 raštu Nr. (1.16-0203)-                              tarybos 2007-09-14 raštu

5K-0728207-6K-0710539                                          Nr. (9.8-10)6V-935


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412

 

DALIES GARANTINIO UŽMOKESČIO UŽ UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO SUTEIKTAS GARANTIJAS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI KOMPENSAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis 2007 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 875/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai žuvininkystės sektoriuje ir iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1860/2004 (OL 2007 L 193 p. 6), ir reglamentuoja valstybės pagalbos teikimą Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšomis kompensuojant dalį garantinio užmokesčio, kuris mokamas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui (toliau – Bendrovė) už garantijos suteikimą kredito įstaigoms dėl jų teikiamų kreditų žuvininkystės sektoriui.

 

II. PAGALBOS SUTEIKIMO SĄLYGOS

 

2. Žuvininkystės sektoriaus įmonėms1, po šių taisyklių įsigaliojimo su Bendrovės garantija iš kredito įstaigų paėmusioms kreditus investiciniams projektams, skirtiems žuvininkystės produktų2 gamybai, perdirbimui ir prekybai (toliau – kreditų gavėjai), kompensuojama3 80 proc. garantinio užmokesčio.

21. Atsižvelgiant į Specialiajai kaimo rėmimo programai skiriamas lėšas, kompensuojama garantinio užmokesčio dalis gali būti mažinama.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-821, 2009-10-30, Žin., 2009, Nr. 132-5766 (2009-11-05), i. k. 1092330ISAK003D-821

 

22. Garantinis užmokestis nekompensuojamas žuvininkystės sektoriaus įmonėms, imančioms iš kredito įstaigos kreditą investiciniam projektui pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. C/2007/6703, priemones.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-821, 2009-10-30, Žin., 2009, Nr. 132-5766 (2009-11-05), i. k. 1092330ISAK003D-821

 

3. Kreditų gavėjams dalis garantinio užmokesčio kompensuojama, jei pagal 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008, skelbiančio tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrojo bendrosios išimties reglamento) (OL 2008 L 214, p. 3), I priedą jie laikomi maža ar vidutine įmone ir jei jie nėra sunkumus patirianti įmonė, kaip apibrėžta Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (2004/C 244/02) (OL 2004 C244, p. 2) 2.1 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-821, 2009-10-30, Žin., 2009, Nr. 132-5766 (2009-11-05), i. k. 1092330ISAK003D-821

 

4. Investiciniais projektais turi būti siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų: didinti žuvininkystės produktų kokybę ir vertę, pagerinti darbo, higienos, žmonių ar gyvūnų sveikatos sąlygas, sumažinti neigiamą ar padidinti teigiamą poveikį aplinkai, plėsti žuvininkystės produktų rinkas, gaminti arba parduoti naujus produktus, taikyti naujas technologijas arba plėtoti novatoriškus gamybos metodus ir kt.

5. Teikiant de minimis pagalbą kreditų gavėjams, turi būti tenkinamos 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamento (EB) 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (OL 2006 L 223, p. 1) nuostatos. Dalis garantinio užmokesčio kompensuojama, jei investiciniai projektai nepažeidžia reglamento (EB) Nr. 1198/2006 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41 straipsnių nuostatų.

6. Skaičiuojant bendrą de minimis pagalbos dydį, turi būti vadovaujamasi Reglamento (EB) Nr. 875/2007 3 straipsnio nuostatomis.

 

III. ADMINISTRAVIMO PROCEDŪRA

 

7. Kreditų gavėjai garantinį užmokestį Bendrovei moka vieną kartą, suteikiant garantiją kredito įstaigai už teikiamą kreditą.

71. Kreditų gavėjai privalo informuoti Bendrovę, jei kreditas, kuriam teikiama garantija, imamas projektui pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-821, 2009-10-30, Žin., 2009, Nr. 132-5766 (2009-11-05), i. k. 1092330ISAK003D-821

 

8. Bendrovės valdybai priėmus sprendimą suteikti garantiją, Bendrovė apskaičiuoja kredito gavėjui garantinio užmokesčio dydį ir kompensuojamą jo dalį. Atsižvelgusi į kredito gavėjo pateiktą šių taisyklių 71 punkte nurodytą informaciją, Bendrovės valdyba įvertina kredito gavėjo tinkamumą garantinio užmokesčio kompensacijai gauti ir priima sprendimą dėl de minimis pagalbos skyrimo (neskyrimo). Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 (Žin., 2005, Nr. 9-282), 6 punktu ir Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1S-111 (Žin., 2005, Nr. 118-4301), Bendrovė patikrina, ar kreditų gavėjams teikiama kompensacija neviršija leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, ir informuoja kredito gavėją apie apskaičiuotą garantinio užmokesčio kompensuojamąją dalį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-821, 2009-10-30, Žin., 2009, Nr. 132-5766 (2009-11-05), i. k. 1092330ISAK003D-821

 

9. Kredito gavėjui sumokėjus garantinį užmokestį ar jo dalį (be kompensuojamos dalies), Bendrovė suteikia garantiją kredito įstaigai ir pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamentui (toliau – Finansų ir biudžeto departamentas) pažymą apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti (priedas).

10. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Buhalterinės apskaitos skyrius (toliau – Buhalterinės apskaitos skyrius), vadovaudamasis Finansų ir biudžeto departamento raštiška išvada, pateikia paraišką Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui dėl lėšų pervedimo į Bendrovės sąskaitą.

11. Bendrovė, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 875/2007 4 straipsnio nuostatomis, informuoja Kredito gavėją apie jam suteiktą de minimis pagalbą.

12. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35, teikia informaciją Suteiktos valstybės pagalbos registrui apie pagal šias taisykles Kreditų gavėjams suteiktą de minimis pagalbą.

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

13. Už kompensacijos dydžio apskaičiavimą, šių taisyklių 9 punkte nurodytos pažymos pateikimą Finansų ir biudžeto departamentui, 11 punkte nurodytos pažymos išdavimą kredito gavėjui, 12 punkte nurodytos informacijos pateikimą Suteiktos valstybės pagalbos registrui, lėšų išmokėjimą kreditų gavėjams bei garantinio užmokesčio lėšų apskaitos tvarkymą atsako Bendrovė.

14. Už šių taisyklių 10 punkte nurodytos paraiškos pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir išmokėtų lėšų apskaitą atsako Buhalterinės apskaitos skyrius.

15. Kreditų gavėjai, neteisėtai gavę garantinio užmokesčio kompensacijas, ir asmenys, prisidėję prie neteisėtos pagalbos gavimo (sąmoningai pateikę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


Dalies garantinio užmokesčio už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo suteiktas garantijas žuvininkystės sektoriui kompensavimo taisyklių priedas

 

(Pažymos formos pavyzdys)

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamentui

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ KREDITŲ GAVĖJŲ GARANTINIO UŽMOKESČIO DALIAI KOMPENSUOTI

 

                             Nr.                    

                                                                                      (data)

                                                          

(dokumento sudarymo vieta)

 

Bendrovės valdybos sprendimas dėl garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

Kredito suma Lt

Garantijos suma Lt

Garantinio užmokesčio proc.

Garantinio užmokesčio suma Lt

Kompensuotina garantinio užmokesčio dalis Lt

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

______

 

 

 

 

Direktorius

 

                            A. V.                                   (Parašas)             (Vardas, pavardė)

 

Vyr. buhalteris

(Parašas)             (Vardas, pavardė)

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412

 

DALIES PALŪKANŲ UŽ KREDITUS, SUTEIKTUS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA, KOMPENSAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis 2007 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 875/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai žuvininkystės sektoriuje ir iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1860/2004 (OL 2007 L 193 p. 6), ir reglamentuoja valstybės pagalbos teikimą, Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšomis kompensuojant dalį palūkanų už kreditus, suteiktus žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau – Bendrovė) garantija (toliau – kreditų palūkanos).

 

II. PAGALBOS SUTEIKIMO SĄLYGOS

 

2. Žuvininkystės sektoriaus įmonėms1, po šių taisyklių įsigaliojimo iki 2009 m. gruodžio 31 d su Bendrovės garantija iš kredito įstaigų paėmusioms kreditus investiciniams projektams, skirtiems žuvininkystės produktų2 gamybai, perdirbimui ir prekybai (toliau – kreditų gavėjai) kompensuojama3 30 proc. kredito palūkanų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-821, 2009-10-30, Žin., 2009, Nr. 132-5766 (2009-11-05), i. k. 1092330ISAK003D-821

 

21. Kredito palūkanos nekompensuojamos žuvininkystės sektoriaus įmonėms, paėmusioms iš kredito įstaigų kreditus po 2009 m. gruodžio 31 d.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-821, 2009-10-30, Žin., 2009, Nr. 132-5766 (2009-11-05), i. k. 1092330ISAK003D-821

 

22. Kredito palūkanos nekompensuojamos žuvininkystės sektoriaus įmonėms, imančioms iš kredito įstaigos kreditą investiciniam projektui pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. C/2007/6703, priemones.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-821, 2009-10-30, Žin., 2009, Nr. 132-5766 (2009-11-05), i. k. 1092330ISAK003D-821

 

3. Kreditų gavėjams dalis kredito palūkanų kompensuojama, jei pagal 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008, skelbiančio tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrojo bendrosios išimties reglamento) (OL 2008 L 214, p. 3), I priedą jie laikomi maža ar vidutine įmone ir jei jie nėra sunkumus patirianti įmonė, kaip apibrėžta Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (2004/C 244/02) (OL 2004 C244, p. 2) 2.1 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-821, 2009-10-30, Žin., 2009, Nr. 132-5766 (2009-11-05), i. k. 1092330ISAK003D-821

 

4. Investiciniais projektais turi būti siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų: didinti žuvininkystės produktų kokybę ir vertę, pagerinti darbo, higienos, žmonių ar gyvūnų sveikatos sąlygas, sumažinti neigiamą ar padidinti teigiamą poveikį aplinkai, plėsti žuvininkystės produktų rinkas, gaminti arba parduoti naujus produktus, taikyti naujas technologijas arba plėtoti novatoriškus gamybos metodus ir kt.

5. Teikiant pagalbą kreditų gavėjams, turi būti tenkinamos 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamento (EB) 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (OL 2006 L 223, p. 1) nuostatos. Dalis kredito palūkanų kompensuojama, jei investiciniai projektai nepažeidžia Reglamento (EB) Nr. 1198/2006 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41 straipsnių nuostatų.

6. Maksimali metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšomis, negali būti didesnė kaip 6,49 proc. Jei metinė palūkanų norma viršija nustatytą maksimalią palūkanų normą, kompensacija skaičiuojama nuo nustatytos maksimalios metinės palūkanų normos.

7. Dalis kredito palūkanų kompensuojama tik nuo sumokėtų palūkanų sumos. Kredito įstaigų priskaičiuojamos palūkanos bei delspinigiai už uždelsto termino kreditus nekompensuojami.

8. Skaičiuojant bendrą de minimis pagalbos dydį, turi būti vadovaujamasi Reglamento (EB) Nr. 875/2007 3 straipsnio nuostatomis.

 

III. ADMINISTRAVIMO PROCEDŪRA

 

9. Norėdami gauti kompensaciją, prieš patirdami investiciniame projekte, kuriam suteiktas kreditas, numatytas išlaidas, kreditų gavėjai pateikia Bendrovei prašymą dėl kredito palūkanų kompensacijos išmokėjimo, nurodydami savo vardą, pavardę (įmonės pavadinimą), atsiskaitomosios sąskaitos numerį. Kartu su prašymu kreditų gavėjai raštu pateikia patvirtinimą, kad investicinis projektas, kuriam suteiktas kreditas, nėra pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-821, 2009-10-30, Žin., 2009, Nr. 132-5766 (2009-11-05), i. k. 1092330ISAK003D-821

 

10. Kredito įstaigos kas mėnesį teikia Bendrovei duomenis apie kreditų grąžinimą ir kas ketvirtį duomenis apie už kreditus sumokėtas palūkanas. Duomenų teikimo ataskaitos formą Bendrovė su kredito įstaiga suderina sutartyje dėl garantijų teikimo.

11. Bendrovė, vadovaudamasi kreditą suteikusios kredito įstaigos pateiktais duomenimis, apskaičiuoja kredito gavėjui kompensacijos dydį ir, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 (Žin., 2005, Nr. 9-282), 6 punktu ir Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1S-111 (Žin., 2005, Nr. 118-4301), patikrina, ar kreditų gavėjams teikiama kompensacija neviršija leidžiamo de minimis pagalbos dydžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-821, 2009-10-30, Žin., 2009, Nr. 132-5766 (2009-11-05), i. k. 1092330ISAK003D-821

 

12. Ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 d. Bendrovė pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamentui (toliau – Finansų ir biudžeto departamentas) pažymą apie lėšų poreikį kreditų, suteiktų su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, palūkanoms kompensuoti (priedas).

13. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Buhalterinės apskaitos skyrius (toliau – Buhalterinės apskaitos skyrius), vadovaudamasis Finansų ir biudžeto departamento raštiška išvada, pateikia paraišką Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui dėl lėšų pervedimo į Bendrovės sąskaitą.

14. Bendrovė, gavusi lėšas palūkanoms kompensuoti, per 5 darbo dienas perveda jas į kreditų gavėjų atsiskaitomąsias sąskaitas.

15. Bendrovė, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 875/2007 4 straipsnio nuostatomis, informuoja Kredito gavėją apie jam suteiktą de minimis pagalbą.

16. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35, teikia informaciją Suteiktos valstybės pagalbos registrui apie pagal šias taisykles Kreditų gavėjams suteiktą de minimis pagalbą.

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

17. Už teisingą kompensacijos dydžio apskaičiavimą, šių taisyklių 12 punkte nurodytos pažymos pateikimą Finansų ir biudžeto departamentui, 15 punkte nurodytos pažymos išdavimą kredito gavėjui, 16 punkte nurodytos informacijos pateikimą Suteiktos valstybės pagalbos registrui bei teisingą lėšų išmokėjimą kreditų gavėjams atsako Bendrovė.

18. Už šių taisyklių 13 punkte nurodytos paraiškos pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir išmokėtų lėšų apskaitą atsako Buhalterinės apskaitos skyrius.

19. Kreditų gavėjai, neteisėtai gavę kredito palūkanų kompensacijas, ir asmenys, prisidėję prie neteisėtos pagalbos gavimo (sąmoningai pateikę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


Dalies palūkanų už kreditus, suteiktus žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių priedas

 

(Pažymos formos pavyzdys)

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamentui

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ KREDITŲ, SUTEIKTŲ SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA, PALŪKANOMS KOMPENSUOTI

 

                              Nr.                  

                                                                                       (data)

                                              

(dokumento sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Asmens pavardė, vardas (įmonės pavadinimas)

Asmens kodas (įmonės kodas)

Kompensacijos dydis Lt

1

2

3

4

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

(Atsakingo tarnautojo pareigos)                                (Parašas)                       (Vardas, pavardė)

                                                A. V.

 

(Rengėjo nuoroda)

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-821, 2009-10-30, Žin., 2009, Nr. 132-5766 (2009-11-05), i. k. 1092330ISAK003D-821

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 "Dėl dalies garantinio užmokesčio ir palūkanų už kreditus, suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui" pakeitimo

 

 1 Žuvininkystės sektoriaus įmonės – tai įmonės, užsiimančios žuvininkystės produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba.

2 Žuvininkystės produktai – tai 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 4 tomas, p. 198), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1759/2006 (OL 2006 L 335, p. 3), 1 straipsnyje išvardyti produktai.

3 Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 875/2007 1 straipsnio ir 3 straipsnio 2 dalies nuostatų.

1 Žuvininkystės sektoriaus įmonės – tai įmonės, užsiimančios žuvininkystės produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba.

2 Žuvininkystės produktai – tai 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 4 tomas, p. 198), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1759/2006 (OL 2006 L 335, p. 3), 1 straipsnyje išvardyti produktai.

3 Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 875/2007 1 straipsnio ir 3 straipsnio 2 dalies nuostatų.