Suvestinė redakcija nuo 2018-03-23 iki 2020-04-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 99-4015, i. k. 1072330ISAK003D-412

 

Nauja redakcija nuo 2018-03-23:

Nr. 3D-174, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-22, i. k. 2018-04351

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DALIES GARANTINĖS ĮMOKOS IR PALŪKANŲ UŽ KREDITUS IR FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) PASLAUGAS, SUTEIKTAS SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA, KOMPENSAVIMO ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. rugsėjo 14 d. Nr. 3D-412

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ ir 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje (OL 2014 L 190, p. 45),

tvirtinu pridedamas:

1. Dalies garantinės įmokos už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo suteiktas garantijas žuvininkystės sektoriui kompensavimo taisykles.

2. Dalies palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisykles.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                     KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA                                                             SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos                 Lietuvos Respublikos konkurencijos

2007-09-17 raštu Nr. (1.16-0203)-                             tarybos 2007-09-14 raštu

5K-0728207-6K-0710539                                          Nr. (9.8-10)6V-935

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412

(2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 3D-174

redakcija)

 

DALIES GARANTINĖS ĮMOKOS UŽ UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO SUTEIKTAS GARANTIJAS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI KOMPENSAVIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dalies garantinės įmokos už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo suteiktas garantijas žuvininkystės sektoriui kompensavimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje (OL 2014 L 190, p. 45) ir reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos žuvininkystės sektoriuje, kompensuojant dalį garantinės įmokos, kurią žuvininkystės sektoriaus įmonės, užsiimančios žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir (ar) prekyba (toliau – žuvininkystės sektoriaus įmonės), moka uždarajai akcinei bendrovei Žemės ūkio paskolų garantijų fondui (toliau – Bendrovė) už garantijos suteikimą kredito įstaigoms dėl teikiamų kreditų ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms dėl teikiamų finansinės nuomos (lizingo) paslaugų (toliau – pagalba), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

 

II SKYRIUS

PAGALBOS SUTEIKIMO SĄLYGOS

 

2. Pagal šias taisykles, nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 717/2014 1 straipsnio ir 3 straipsnio 2 dalies nuostatų, 80 proc. garantinės įmokos kompensuojama:

2.1. žuvininkystės sektoriaus įmonėms, imančioms iš kredito įstaigų kreditus investiciniams projektams, skirtiems žvejybos ir akvakultūros produktų, išvardytų 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL 2013 L 354, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812 (OL 2015 L 133, p. 1), 5 straipsnio a ir b punktuose, gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai;

2.2. žuvininkystės sektoriaus įmonėms, perkančioms naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius, skirtus žvejybos ir akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai.

3. Garantinė įmoka nekompensuojama žuvininkystės sektoriaus įmonėms, imančioms iš kredito įstaigų kreditus investiciniams projektams ir (ar) lizingu perkančioms naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius, kuriems įgyvendinti ir (ar) įsigyti teikiama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos, patvirtintos  Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, investicines priemones.

4. Dalis garantinės įmokos taisyklių 2 punkte nurodytoms žuvininkystės sektoriaus įmonėms (toliau – subjektai) kompensuojama, jei pagal 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 369, p. 37), I priedą jie laikomi labai maža, maža ar vidutine įmone.

5. Vykdant taisyklių 2.1 papunktyje nurodytus investicinius projektus bei įsigyjant taisyklių 2.2 papunktyje nurodytą naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius, turi būti siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų: didinti žvejybos ir akvakultūros produktų kokybę ir vertę, vystyti arba diegti naujus arba iš esmės patobulintus produktus ir įrangą, didinti energijos vartojimo efektyvumą, tobulinti ir modernizuoti akvakultūros ūkius įskaitant ūkių darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą, sumažinti neigiamą ar padidinti teigiamą poveikį aplinkai, ar kitų tikslų, nurodytų 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1787 (OL 2017 L 256, p. 1).

6. Teikiant pagalbą kreditų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų gavėjų investiciniams projektams, turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 508/2014 38, 39, 41 (nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 717/2014 1 straipsnio e punkto nuostatų), 42, 43, 44 (nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 717/2014 1 straipsnio d, e, f, g punktų nuostatų), 46, 48 (nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 717/2014 1 straipsnio a, b, k punktų nuostatų), 69 straipsnių nuostatos.

7. Skaičiuojant bendrą nereikšmingos (de minimis) pagalbos žuvininkystės sektoriaus įmonei dydį, turi būti vadovaujamasi Reglamento (ES) Nr. 717/2014 2, 3 ir 5 straipsnių nuostatomis.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

8. Subjektai, norintys gauti pagalbą, kredito įstaigai ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrovei kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo pateikia žuvininkystės sektoriaus įmonių garantinės įmokos kompensavimo paraišką (paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba, paraiškos formą nustato Bendrovė ir skelbia interneto svetainėje adresu www.garfondas.lt) (toliau – paraiška).

9. Bendrovė, gavusi dokumentus ir informaciją dėl pagalbos subjektui skyrimo:

9.1. įvertina subjekto tinkamumą pagalbai gauti;

9.2. apskaičiuoja už garantijos suteikimą mokėtiną garantinės įmokos dydį;

9.3. vadovaudamasi šių taisyklių 2 punktu apskaičiuoja subjektui galimą skirti pagalbos sumą;

9.4. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos  ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos pagalbos duomenų tvarkymo taisyklės), patikrina informaciją apie visą per praėjusius trejus subjekto finansinius metus (įskaitant ir su šiuo ūkio subjektu Reglamento (ES) Nr. 717/2014 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) gautą nereikšmingą (de minimis) pagalbą ir ar bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, pridėjus pagal šias taisykles mokėtiną pagalbos dydį, neviršija leidžiamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumos.

9.5. priima sprendimą dėl garantinės įmokos dydžio ir pagalbos jos prašantiems subjektams skyrimo ar neskyrimo.

10. Priėmus sprendimą dėl pagalbos skyrimo subjektas tampa pagalbos gavėju.

11. Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė:

11.1. vadovaudamasi Registro nuostatais ir Suteiktos pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) informaciją apie pagalbos gavėjui suteiktą pagalbą. Registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą patikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais;

11.2. per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo raštu informuoja pagalbos gavėją ir Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos apie pagalbos gavėjui skiriamos pagalbos dydį ir pobūdį, pateikdama nuorodą į reglamentą, pagal kurį pagalba teikiama.

12. Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą subjektui.

13. Pagalbos gavėjui sumokėjus nekompensuojamą garantinės įmokos dalį Bendrovė suteikia garantiją kredito įstaigai ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrovei ir pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) Finansų ir biudžeto departamentui pažymą apie lėšų poreikį kreditų gavėjų  garantinės įmokos daliai kompensuoti (1 priedas) ir (ar) pažymą apie lėšų poreikį lizingu perkančių subjektų garantinės įmokos daliai kompensuoti (2 priedas).

14. Ministerijos Buhalterinės apskaitos skyrius pagal gautą Ministerijos Finansų ir biudžeto departamento pažymą apie lėšų poreikį garantinės įmokos daliai kompensuoti, vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, per 5 darbo dienas parengia ir pateikia mokėjimo paraišką Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui dėl pagalbos lėšų pervedimo į Bendrovės sąskaitą.

15. Privalomos grąžinti lėšos, kurios pagalbos gavėjams buvo neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, ir su minėtomis lėšomis susijusios palūkanos administruojamos Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-750 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

16. Pagalbos gavėjai, pasinaudoję pagalba pagal šias taisykles neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie jos neteisėto gavimo (sąmoningai pateikė klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Siekdama viešo ir skaidraus pagalbos lėšų panaudojimo Bendrovė skelbia pagalbos gavėjų, kuriems iš valstybės biudžeto skirta pagalba, sąrašus ir skirtas sumas. Informacija apie pagalbos gavėjams kalendoriniais metais išmokėtą pagalbą paskelbiama iki kitų metų gegužės 31 d. Bendrovės interneto svetainėje.

19. Bendrovė privalo saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus ne trumpiau kaip 10 metų, skaičiuojant nuo dienos, kai pagal šias taisykles buvo skirta paskutinė individuali pagalba.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-652, 2012-08-13, Žin., 2012, Nr. 96-4922 (2012-08-17), i. k. 1122330ISAK003D-652

Nr. 3D-529, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10044

 

 

Dalies garantinės įmokos už UAB Žemės ūkio

paskolų garantijų fondo suteiktas garantijas

žuvininkystės sektoriui kompensavimo taisyklių

1 priedas

 

(Pažymos apie lėšų poreikį kreditų gavėjų  garantinės įmokos daliai kompensuoti forma)

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamentui

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ KREDITŲ GAVĖJŲ GARANTINĖS ĮMOKOS DALIAI KOMPENSUOTI

 

__________ Nr. _____

(data)                                                

____________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Sprendimas dėl garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

Kredito suma, Eur

 

Garantijos suma, Eur

 

Garantinės įmokos dydis, proc.

 

Garantinės įmokos suma, Eur

 

Kompensuotina garantinės įmokos dalis, Eur

Pastabos

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyr. buhalteris

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-652, 2012-08-13, Žin., 2012, Nr. 96-4922 (2012-08-17), i. k. 1122330ISAK003D-652

Nr. 3D-529, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10044

 

 

Dalies garantinės įmokos už UAB Žemės ūkio

paskolų garantijų fondo suteiktas garantijas

žuvininkystės sektoriui kompensavimo taisyklių

2 priedas

 

(Pažymos apie lėšų poreikį lizingu perkančių subjektų garantinės įmokos daliai kompensuoti forma)

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamentui

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ LIZINGU PERKANČIŲ SUBJEKTŲ GARANTINĖS ĮMOKOS DALIAI KOMPENSUOTI

 

__________ Nr. _____

(data)

____________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Sprendimas dėl garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

Kredito suma, Eur

 

Garantijos suma, Eur

 

Garantinės įmokos dydis, proc.

 

Garantinės įmokos suma, Eur

 

Kompensuotina garantinės įmokos dalis, Eur

Pastabos

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

Vyr. buhalteris

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-529, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10044

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412

(2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 3D-174

redakcija)

 

DALIES PALŪKANŲ UŽ KREDITUS IR FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) PASLAUGAS, SUTEIKTAS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA, KOMPENSAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dalies palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos kompensuojant dalį palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau – Bendrovė) garantija (toliau – pagalba), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje (OL 2014 L 190, p. 45).

 

II SKYRIUS

PAGALBOS SUTEIKIMO SĄLYGOS

 

3. Žuvininkystės sektoriaus įmonėms, užsiimančioms žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba (toliau – žuvininkystės sektoriaus įmonės), nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 717/2014 1, 2, 5 straipsnių ir 3 straipsnio 2 dalies nuostatų, jei pareiškėjui nėra suteikta (pagal priimtą sprendimą planuojama suteikti) parama iš kitų nacionalinių programų ar Europos Sąjungos fondų palūkanų daliai, kuriai prašoma skirti pagalbą pagal šias Taisykles, kompensuoti, kompensuojama 30 proc. kredito ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) palūkanų už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo kredito ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo dienos:

3.1. už su Bendrovės garantija iš kredito įstaigų imamus kreditus investiciniams projektams, skirtiems žvejybos ir akvakultūros produktų, kurie apibrėžti 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL 2013 L 354, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812 (OL 2015 L 133, p. 1), 5 straipsnio a ir b punktuose, gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai;

3.2. lizingu perkančioms naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius, skirtus žvejybos ir akvakultūros produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai.

4. Palūkanos nekompensuojamos žuvininkystės sektoriaus įmonėms, gaunančioms iš kredito įstaigos kreditą ar finansinės nuomos (lizingo) bendrovių finansinės nuomos (lizingo) paslaugas investiciniam projektui pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, priemones.

5. Dalis kredito palūkanų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų palūkanų investiciniams projektams kompensuojama, jei pagal 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 369, p. 37), I priedą jie laikomi labai maža, maža ar vidutine įmone.

6. Investiciniais projektais turi būti siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų:

6.1. didinti žvejybos ir akvakultūros produktų kokybę ir vertę;

6.2. vystyti arba diegti naujus arba iš esmės patobulintus produktus ir įrangą;

6.3. didinti energijos vartojimo efektyvumą;

6.4. tobulinti ir modernizuoti akvakultūros ūkius įskaitant ūkių darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;

6.5. sumažinti neigiamą ar padidinti teigiamą poveikį aplinkai;

6.6. kitų tikslų, nurodytų 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 12 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1787 (OL 2017 L 256, p. 1).

7. Teikiant pagalbą kreditų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų gavėjų investiciniams projektams turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 508/2014 38, 39, 41 (nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 717/2014 1 straipsnio e punkto nuostatų), 42, 43, 44 (nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 717/2014 1 straipsnio d, e, f, g punktų nuostatų), 46, 48 (nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 717/2014 1 straipsnio a, b, k punktų nuostatų), 69 straipsnių nuostatos.

8. Maksimali metinė palūkanų, norma nuo kurios skaičiuojama pagalba, pagal šias Taisykles negali būti didesnė kaip 4 proc. Jei metinė palūkanų norma viršija nustatytą didžiausią palūkanų normą, pagalba skaičiuojama nuo nustatytos didžiausios metinės palūkanų normos.

9. Dalis kredito ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų palūkanų kompensuojama tik nuo sumokėtų palūkanų sumos. Pratęsus kredito ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpį, dalies palūkanų kompensavimo terminas nepratęsiamas. Kredito įstaigos ar finansinės nuomos (lizingo) bendrovės apskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai už uždelsto termino kreditus ar finansinės nuomos (lizingo) sutartis nekompensuojami.

10. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 717/2014  3 straipsnio 6 dalies nuostatomis keliomis dalinėmis išmokomis mokama pagalba diskontuojama pagalbos suteikimo dieną. Diskontuota pagalbos vertė apskaičiuojama pagal Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, 3 priede nurodytą Valstybės pagalbos arba nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumos (eurais) per visą pagalbos mokėjimo laikotarpį apskaičiavimą.

11. Skaičiuojant bendrą nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį turi būti vadovaujamasi Reglamento (ES) Nr. 717/2014 2, 3 ir 5 straipsnių nuostatomis.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

12. Norėdamos gauti kreditų ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) palūkanų kompensaciją žuvininkystės sektoriaus įmonės kredito įstaigai ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrovei kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo pateikia žuvininkystės sektoriaus įmonių palūkanų kompensavimo paraišką (paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba, paraiškos formą nustato Bendrovė ir skelbia interneto svetainėje adresu www.garfondas.lt) (toliau paraiška).

13. Kredito įstaigos ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovės teikia Bendrovei:

13.1. dokumentus dėl garantijos suteikimo;

13.2. kas ketvirtį – duomenis apie už kreditus ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) paslaugas sumokėtas palūkanas. Duomenų teikimo ataskaitos formą Bendrovė su kredito įstaiga ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrove suderina sutartyje dėl garantijų teikimo.

14. Bendrovė, gavusi dokumentus ir informaciją dėl pagalbos žuvininkystės sektoriaus įmonei skyrimo:

14.1. įvertina žuvininkystės sektoriaus įmonės tinkamumą pagalbai gauti;

14.2. apskaičiuoja pagalbos dydį visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui, nurodytam Taisyklių 3 punkte, ir diskontuotą pagalbos vertę;

14.3. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos pagalbos duomenų tvarkymo taisyklės), patikrina informaciją apie visą per praėjusį trejų finansinių metų laikotarpį subjekto (įskaitant ir su šiuo subjektu Reglamento (ES) Nr. 717/2014 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius subjektus) gautą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, taip pat, ar bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, pridėjus pagal šias Taisykles apskaičiuotą diskontuotą pagalbos vertę, neviršija leidžiamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumos.

14.4. priima sprendimą dėl pagalbos jos prašantiems subjektams skyrimo ar neskyrimo. Priėmus sprendimą dėl pagalbos skyrimo, subjektas tampa pagalbos gavėju.

15. Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė:

15.1. vadovaudamasi Registro nuostatais ir Suteiktos pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui informaciją apie pagalbos gavėjams apskaičiuotą diskontuotą pagalbos vertę. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) registrui pateikta informacija apie suteiktą pagalbą tikslinama Registro nuostatuose nustatyta tvarka;

15.2. per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo dienos išsiunčia:

15.2.1. pagalbos gavėjui informaciją raštu apie jam skiriamos pagalbos sumą, apskaičiuotą visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui (nediskontuotą), nurodydama, kad pagalbos gavėjui faktiškai išmokėta dalies palūkanų kompensacijos suma negali viršyti šio dydžio, ir pateikdama nuorodą į reglamentą, pagal kurį pagalba teikiama;

15.2.2. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos informaciją raštu apie pagalbos gavėjui suteikiamą pagalbą, nurodydama apskaičiuotą diskontuotą pagalbos vertę.

16. Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą subjektui.

17. Metinė pagalbai skiriamų lėšų suma tvirtinama atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

18. Pagalbos suma už per metus, t. y. einamųjų metų I–III ketvirtį ir prieš tai ėjusių metų IV ketvirtį, sumokėtas palūkanas pagalbos gavėjams išmokama vieną kartą metuose iki einamųjų metų pabaigos. Tuo atveju, jei lėšų poreikis visiems pagalbos gavėjams viršija einamaisiais metais pagalbai skirtas lėšas, apskaičiuota pagalbos suma kiekvienam pagalbos gavėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui. Kiekvienam pagalbos gavėjui apskaičiuota pagalbos suma negali būti mažinama daugiau kaip 50 proc. Priėmus sprendimą sumažinti apskaičiuotą pagalbos sumą atsižvelgiant į einamaisiais metais pagalbai skirtas lėšas, likusi pagalbos dalis, kuria buvo sumažinta kompensacijos suma, nėra mokama.

19. Tuo atveju, jei einamaisiais metais pagalbai skirtų lėšų sumos neužtenka kiekvienam pagalbos gavėjui išmokėti mažiausią mokėtiną pagalbos sumą (50 proc. apskaičiuotos pagalbos sumos), einamaisiais metais kiekvienam pagalbos gavėjui mokama mažiausia mokėtina pagalbos suma, sumažinta proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, o likusi neišmokėta mažiausios mokėtinos pagalbos sumos dalis išmokama kitais metais iki metų pabaigos.

20. Bendrovė, atsižvelgdama į pagalbai išmokėti skirtą metinę lėšų sumą, apskaičiuoja kiekvienam pagalbos gavėjui už sumokėtas palūkanas mokėtinos pagalbos dydį ir iki einamųjų metų gruodžio 15 d. pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamentui (toliau – Finansų ir biudžeto departamentas) pažymą apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų kredito įstaigoms už investicinius kreditus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija žuvininkystės sektoriui, kompensuoti (1 priedas) ir (ar) pažymą apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už finansinės nuomos (lizingo) paslaugas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija žuvininkystės sektoriui, kompensuoti (2 priedas).

21. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Buhalterinės apskaitos skyrius pagal Finansų ir biudžeto departamento pažymą apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija žuvininkystės sektoriui, kompensuoti, vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo, per 5 darbo dienas parengia ir pateikia mokėjimo paraišką Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui dėl lėšų pervedimo į Bendrovės sąskaitą.

22. Bendrovė, gavusi lėšų palūkanoms kompensuoti, per 5 darbo dienas perveda jas į pagalbos gavėjų atsiskaitomąsias sąskaitas.

23. Privalomos grąžinti lėšos, kurios pagalbos gavėjams buvo neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, ir su minėtomis lėšomis susijusios palūkanos administruojamos Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-750 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

24. Pagalbos gavėjai, pasinaudoję pagalba pagal šias Taisykles neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie jos neteisėto gavimo (sąmoningai pateikė klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Siekdama viešo ir skaidraus pagalbos lėšų panaudojimo,  Bendrovė skelbia pagalbos gavėjų, kuriems iš valstybės biudžeto skirta pagalba, sąrašus ir skirtas sumas. Informacija apie pagalbos gavėjams kalendoriniais metais išmokėtą pagalbą paskelbiama iki kitų metų gegužės 31 d. Bendrovės interneto svetainėje.

27. Bendrovė privalo saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus ne trumpiau kaip 10 metų, skaičiuojant nuo dienos, kai pagal šias Taisykles buvo skirta paskutinė individuali pagalba.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-529, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10044

 

 

Dalies palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių

1 priedas

 

(Pažymos apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų kredito įstaigoms už investicinius kreditus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija žuvininkystės sektoriui, kompensuoti forma)

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamentui

 

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ DALIAI PALŪKANŲ, SUMOKĖTŲ KREDITO ĮSTAIGOMS UŽ INVESTICINIUS KREDITUS SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI, KOMPENSUOTI

 

 

______________ Nr. _____

(data)                                 

______________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Metai, kuriais sumokėtos palūkanos iš dalies kompensuojamos

Pagalbos gavėjų skaičius vnt.

Kompensacijos dydis proc.

Lėšos palūkanoms kompensuoti, Eur

Pastabos

iš viso

iš jų lėšų poreikis

Einamaisiais metais

Ankstesnių metų įsiskolinimui padengti*

1

2

 

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

*Pildoma tuo atveju, kai yra likusi neišmokėta pagalbos gavėjams ankstesniais metais apskaičiuotos mokėtinos pagalbos sumos dalis.

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

Vyr. buhalteris

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-529, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10044

 

 

Dalies palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių

2 priedas

 

(Pažymos apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už finansinės nuomos (lizingo) paslaugas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija žuvininkystės sektoriui, kompensuoti forma)

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamentui

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ DALIAI PALŪKANŲ, SUMOKĖTŲ FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) BENDROVĖMS UŽ FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) PASLAUGAS SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI, KOMPENSUOTI

 

 

_____________ Nr. _____

(data)                                 

_______________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Metai, kuriais sumokėtos palūkanos iš dalies kompensuojamos

Pagalbos gavėjų skaičius vnt.

Kompensacijos dydis proc.

Lėšos palūkanoms kompensuoti, Eur

Pastabos

iš viso

iš jų lėšų poreikis

Einamaisiais metais

Ankstesnių metų įsiskolinimui padengti*

1

2

 

3

 

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

*Pildoma tuo atveju, kai yra likusi neišmokėta pagalbos gavėjams ankstesniais metais apskaičiuotos mokėtinos pagalbos sumos dalis.

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

Vyr. buhalteris

 

 

 

 

                                                                           (parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

Papildyta priedu:

Nr. 3D-529, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10044

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-821, 2009-10-30, Žin., 2009, Nr. 132-5766 (2009-11-05), i. k. 1092330ISAK003D-821

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 "Dėl dalies garantinio užmokesčio ir palūkanų už kreditus, suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-652, 2012-08-13, Žin., 2012, Nr. 96-4922 (2012-08-17), i. k. 1122330ISAK003D-652

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 "Dėl dalies garantinio užmokesčio ir palūkanų už kreditus, suteiktus su UAB žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-529, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10044

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „Dėl Dalies garantinio užmokesčio ir palūkanų už kreditus, suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-174, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-22, i. k. 2018-04351

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „Dėl Dalies garantinio užmokesčio ir palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui“ pakeitimo