Suvestinė redakcija nuo 2010-07-11 iki 2017-05-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 96-3905, i. k. 10711IKISAK000T-119

 

 

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS REORGANIZAVIMO IR TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. rugsėjo 4 d. Nr. T-119

Vilnius

 

Siekdamas supaprastinti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos valdymą bei užtikrinti efektyvesnį jos funkcionavimą, vadovaudamasis Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Žin., 2004, Nr. 58-2061), 18 punktu:

1. Reorganizuoju Tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą.

2. Tvirtinu Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos nuostatus (pridedama).

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. lapkričio 1 dienos.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                               AURIMAS MATULIS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2007-08-24 raštu Nr. ((17.3)-5K-0726053)-6K-0709797

 

SUDERINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2007-08-31 raštu Nr. (12.3-33-1)-R-8726

 

SUDERINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2007-08-31 raštu Nr. 3B-14.1-7823

 

SUDERINTA

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007-08-31 raštu Nr. (1.7-111)-SD-1266

 

SUDERINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2007-09-03 raštu Nr. (14.5)I-5558

 

SUDERINTA

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2007-09-04 raštu Nr. 25/05-4-38/3

______________


PATVIRTINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

direktoriaus 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymu

Nr. T-119

 

Tarpžinybinės MOKESTINIŲ duomenų saugyklos nuostatai

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (toliau vadinama – TDS) paskirtį, jos organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, TDS duomenų valdytojų, TDS steigėjo ir valdytojo (toliau vadinama – TDS valdytojas) ir TDS naudotojų įsipareigojimus, teises ir atsakomybę bei TDS duomenų saugos principus.

2. Šie Nuostatai yra parengti vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Žin., 2004, Nr. 58-2061) (toliau vadinama – Taisyklės).

3. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:

3.1. aptarnaujantys TDS darbuotojai – TDS valdytojo vadovo įsakymu paskirti TDS valdytojo darbuotojai, atliekantys TDS priežiūros, teikiamų į TDS ir teikiamų iš TDS duomenų tvarkymo, TDS naudotojų konsultavimo bei kitas teisės aktais jiems priskirtas funkcijas;

3.2. „Business Intelligence“ informacinės technologijos (toliau vadinama – BI technologijos) – informacinės technologijos, kurių paskirtis yra reikalingų duomenų surinkimas iš daugelio šaltinių, aktualios ir kokybiškos informacijos parengimas pagal surinktus duomenis ir operatyvus jos teikimas dideliam naudotojų skaičiui;

3.3. „Business Objects“ programinė įranga – TDS valdytojui priklausanti ir TDS darbo vietose diegiama darbui su teikiamais iš TDS duomenimis skirta programinė įranga;

3.4. darbuotojas – valstybės tarnautojas arba asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį;

3.5. duomenų agregavimas – naujų išvestinių duomenų parengimas iš pradinių duomenų, atliekamas praleidžiant dalį pradinių duomenų dimensijų (kokybiniai rodikliai) ir imant pradinių duomenų faktų (kiekybiniai rodikliai) sumas, vidurkius, didžiausias arba mažiausias reikšmes ir panašias funkcijas;

3.6. duomenų integravimas – gautų iš skirtingų šaltinių duomenų sujungimas pagal vieną arba kelias bendras jų komponentes;

3.7. duomenų tvarkymas – bet kuris su duomenimis atliekamas veiksmas: duomenų agregavimas, paieška, rinkimas, kaupimas, saugojimas, grupavimas, integravimas, papildymas ir taisymas, loginės ir aritmetinės operacijos, naudojimas, teikimas, skleidimas, paskelbimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų visuma;

3.8. duomenų vitrina – standartinis BI technologijose naudojamas duomenų teikimo būdas jų naudotojams. Jo esmė yra tai, kad dirbantis TDS darbo vietoje TDS naudotojo darbuotojas savo kompiuterio ekrane mato suskirstytus į klases objektus – jam leidžiamų naudotis teikiamų iš TDS duomenų pavadinimus ir keliamas duomenims sąlygas, pasirinkdamas tuos objektus suformuoja duomenų užklausą, paspausdamas kompiuterio klavišą ją pateikia ir, TDS programinei įrangai surinkus arba apskaičiavus reikalingus duomenis, juos gauna. Po to, naudodamasis TDS programinės įrangos galimybėmis, jis gali gautus teikiamus iš TDS duomenis analizuoti, rengti pagal juos informaciją, ataskaitas, jas formatuoti, išsaugoti ir platinti;

3.9. duomenų vitrinos eksponavimas – TDS valdytojo veiksmai, kuriais TDS naudotojo darbuotojui sudaromos sąlygos matyti duomenų vitrinos objektus, užklausti ir gauti teikiamus iš TDS duomenis bei jais naudotis ir kurie atliekami vadovaujantis TDS valdytojo sutartimi su TDS naudotoju dėl TDS naudojimo (toliau vadinama – sutartis dėl TDS naudojimo) ir kitais teisės aktais;

3.10. fizinio asmens duomenys – bet kokia su fiziniu asmeniu susijusi informacija, pagal kurią šio fizinio asmens tapatybė gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta;

3.11. informacija, parengta pagal TDS duomenis (toliau vadinama – informacija iš TDS) – tai TDS naudotojų darbuotojų funkcijų efektyvesniam įgyvendinimui reikalingos žinios, susijusios su valstybės mokesčių administravimu, kurios gaunamos TDS naudotojų darbuotojams atlikus teikiamų iš TDS duomenų analizavimą, logines bei aritmetines operacijas ar kitus tvarkymo veiksmus;

3.12. juridinio asmens duomenys – bet kokia su juridiniu asmeniu susijusi informacija, pagal kurią šio juridinio asmens tapatybė gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta;

3.13. kokybiški duomenys – duomenys, tenkinantys kiekvienu atveju atskirai nustatomus reikalavimus jų teisingumo, pilnumo, integralumo, pagrįstumo, suprantamumo, prieinamumo, savalaikiškumo ir kitais informacinės technologijos požiūriais;

3.14. naudojimasis TDS – TDS naudotojo darbuotojų veiksmai, kuriais prisijungiama prie TDS, atliekamos teikiamų iš TDS duomenų užklausos, gauti duomenys analizuojami, pagal juos parengta informacija formatuojama ir platinama, taip pat naudojamasi kitomis TDS teikiamomis galimybėmis ir tipiniais dokumentais. Šie veiksmai atliekami naudojantis TDS programine įranga ir vadovaujantis sutartimis dėl TDS naudojimo ir kitais teisės aktais;

3.15. teikiami į TDS duomenys – TDS duomenų valdytojų valdoma informacija apie mokesčių mokėtojus, naudojama TDS duomenų valdytojams atliekant viešąjį administravimą, įskaitant informaciją, pagal kurią galima identifikuoti konkrečius juridinius asmenis;

3.16. teikiami iš TDS duomenys (toliau vadinama – TDS duomenys) – TDS naudotojams iš TDS teikiama informacija, kuri gaunama aptarnaujantiems TDS darbuotojams atlikus teikiamų į TDS duomenų tvarkymo veiksmus TDS duomenų parengimo srityje;

3.17. Saugus valstybinių duomenų perdavimo tinklas (toliau vadinama – SVDPT) – kamieninis (angl. backbone) tinklas visoms Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, atliekantis vietinio domeno funkciją Lietuvos Respublikoje ir turintis vartus į Europos domeną. SVDPT yra atskirtas ir apsaugotas nuo viešojo interneto;

3.18. TDS darbo vieta – TDS naudotojo įsirengta kompiuterizuota darbo vieta, kurioje dirba TDS naudotojo darbuotojai;

3.19. TDS duomenų valdytojas (toliau vadinama – duomenų valdytojas) – viešojo administravimo institucija, kuri valdo savo duomenis, teikiamus į TDS dvišalėje TDS valdytojo ir duomenų valdytojo sutartyje dėl duomenų teikimo į TDS (toliau vadinama – sutartis dėl duomenų teikimo į TDS) ir šiuose Nuostatuose numatytomis sąlygomis, ir kontroliuoja, kad jos teikiami duomenys būtų tvarkomi teisėtai, saugiai ir kokybiškai;

3.20. TDS duomenų valdytojo atstovas (toliau vadinama – duomenų valdytojo atstovas) – duomenų valdytojo vadovo įsakymu paskirtas duomenų valdytojo darbuotojas, kuris TDS veiklos koordinavimo grupėje (toliau vadinama – VKG) atstovauja duomenų valdytojui santykiuose su TDS valdytoju, TDS naudotojais ir kitais duomenų valdytojais visais duomenų valdytojo teikiamų į TDS duomenų klausimais;

3.21. TDS naudotojas – viešojo administravimo institucija, šių Nuostatų, sutarties dėl TDS naudojimo pagrindu ir teisės aktuose numatytomis sąlygomis gaunanti iš TDS jos funkcijų efektyvesniam įgyvendinimui reikalingus TDS duomenis;

3.22. TDS naudotojo darbuotojas – darbuotojas, TDS naudotojo vadovo įsakymu šių Nuostatų 55.3.2 punkte numatyta tvarka paskirtas dirbti su TDS;

3.23. TDS naudotojo atstovas – TDS naudotojo vadovo įsakymu paskirtas TDS naudotojo darbuotojas, kuris VKG atstovauja TDS naudotojui santykiuose su TDS valdytoju, duomenų valdytojais ir kitais TDS naudotojais visais TDS naudojimo klausimais;

3.24. TDS valdytojo atstovas – TDS valdytojo vadovo įsakymu paskirtas TDS valdytojo darbuotojas, kuris VKG atstovauja TDS valdytojui santykiuose su duomenų valdytojais ir TDS naudotojais visais teikiamų į TDS duomenų bei TDS naudojimo klausimais;

3.25. tipinis dokumentas – pagal TDS duomenis TDS valdytojo parengtas informacijos rinkinys (tekstas, grafikai ir lentelės), kuris gali būti teikiamas TDS naudotojams ir kurio duomenys gali būti automatiškai atnaujinami prisijungus prie TDS. Tipiniame dokumente matomi TDS duomenys priklauso nuo TDS naudotojo darbuotojui TDS naudotojo vadovo įsakymu suteiktų teisių darbui su TDS.

4. Kitos šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. TDS ĮSteigimo pagrindas ir teisės aktai, kuriais VADOVAUJAMASI tds VEIKLOJE

 

5. TDS įsteigimo pagrindas yra:

5.1. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2002 m. sausio 22 d. pavedimas Nr. 9-726, kuriuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos buvo įpareigota užtikrinti, kad kitos mokesčius kontroliuojančios ir analizuojančios valstybės institucijos, joms pageidaujant ir nepažeidžiant teisės aktų, gautų kokybiškus mokestinius duomenis ir turėtų galimybę jais efektyviai naudotis, o Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų saugyklai reikalingus ir kokybiškus duomenis apie mokesčių įplaukas bei jų administravimą;

5.2. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2002 m. kovo 12 d. pavedimas Nr. 18-2441 dėl analitinio darbo sustiprinimo mokesčius administruojančiose ir kontroliuojančiose institucijose;

5.3. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 13 d. susitarimas Nr. (1.35)-14P-074/(1.11-04-2)-86 / 11B-281 / F1-0-333 / STAT-144 (2006) / 08-18 / 2001 / 6F-12 / 13 „Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos“.

6. TDS veikloje vadovaujamasi:

6.1. Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014);

6.2. ratifikuotomis ir įsigaliojusiomis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis;

6.3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

6.4. Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488);

6.5. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu;

6.6. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu (Žin., 2004, Nr. 73-2517);

6.7. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);

6.8. Lietuvos Respublikos statistikos įstatymu (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299);

6.9. Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 33-1250);

6.10. Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2045; 2005, Nr. 83-3041;

6.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 1038 „Dėl informacijos, susijusios su mokesčio mokėtoju ir importuotoju bei eksportuotoju, paskleidimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai įmonių veiklos analizei atlikti“ (Žin., 2002, Nr. 70-2889);

6.12. šiais Nuostatais, Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos veiklos koordinavimo grupės nuostatais (toliau vadinama – VKG nuostatai), Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos duomenų saugos nuostatais (toliau vadinama – Saugos nuostatai) ir kitais teisės aktais.

 

III. TDS apibūdinimas, tikslas ir funkcijos

 

7. TDS yra valstybės informacinė sistema, skirta duomenų valdytojų valdomų duomenų surinkimui, aktualių ir kokybiškų TDS duomenų parengimui ir operatyviam TDS duomenų teikimui TDS naudotojams, vadovaujantis šiais Nuostatais ir kitais tokių duomenų tvarkymą ir saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

8. Į TDS yra teikiami duomenys apie mokesčių mokėtojus, jų finansinius ir ekonominius rodiklius, deklaruojamus ir sumokamus mokesčius bei kiti duomenys, kurių teikimas į TDS ir TDS duomenų centralizuotas teikimas TDS naudotojo darbuotojams yra galimi vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais.

9. Į TDS nėra teikiami fizinių asmenų duomenys.

10. Teisės aktais neuždrausti skelbti TDS duomenys gali būti publikuojami viešai, nurodant duomenų šaltinį ir jų parengimui naudotą metodologiją.

11. TDS duomenų teikimas TDS naudotojams realizuojamas sudarant TDS naudotojo darbuotojams galimybes TDS darbo vietose atlikti norimų TDS duomenų užklausas, analizuoti ir išsaugoti parengtus TDS duomenis, kurti ir platinti savo ataskaitas bei dokumentus, taip pat reguliariai teikiant jiems pagal TDS duomenis parengtus tipinius dokumentus.

12. Teikiant TDS naudotojams TDS duomenis nurodomi duomenų valdytojai, kurių teikiami į TDS duomenys panaudoti rengiant TDS duomenis, teikiamų į TDS duomenų gavimo į TDS datos ir TDS duomenų parengimui panaudoti algoritmai.

13. Pagrindinės TDS funkcijos yra:

13.1. rinkti reikalingus duomenis iš duomenų valdytojų valstybės informacinių sistemų ir/ar informacinių sistemų, skirtų duomenų valdytojų vidaus administravimo funkcijoms atlikti, bei valstybės ir/ar žinybinių registrų, surinktus duomenis integruoti, agreguoti ir rengti pagal juos TDS naudotojams reikalingus TDS duomenis;

13.2. neatlygintinai teikti TDS duomenis TDS naudotojams, sudarant sąlygas TDS naudotojo darbuotojams naudotis TDS jos darbo vietose bei teikiant jiems tipinius dokumentus.

14. Laukiami TDS naudojimo rezultatai yra:

14.1. kokybiškesni viešojo administravimo institucijų darbuotojų priimami sprendimai, paremti TDS duomenų analize;

14.2. atliekami duomenų valdytojų teikiamų į TDS duomenų tyrimai;

14.3. geresnė naudojamų duomenų kokybė;

14.4. efektyvesni duomenų mainai tarp viešojo administravimo institucijų;

14.5. platesnis ratas viešojo administravimo institucijų, kurios gali naudotis kokybiškais ir jų funkcijų efektyviam įgyvendinimui reikalingais duomenimis.

 

iV. Organizacinė TDS struktūra

 

15. TDS valdytojas yra Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, kuris, vadovaudamasis šiais Nuostatais, Taisyklėmis ir kitais teisės aktais, valdo TDS, išskyrus jos duomenis, tvarko teikiamus į TDS duomenis ir teikia TDS naudotojams TDS duomenis bei paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-111, 2010-07-02, Žin., 2010, Nr. 81-4274 (2010-07-10), i. k. 11022VPISAK000T-111

 

16. Duomenų valdytojai, teikiantys duomenis į TDS, yra:

16.1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija;

16.2. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

16.3. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

16.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

16.5. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

16.6. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

16.7. kitos viešojo administravimo institucijos, sudariusios su TDS valdytoju sutartis dėl duomenų teikimo į TDS.

17. TDS naudotojai yra visi šių Nuostatų 16 punkte išvardyti duomenų valdytojai bei kitos viešojo administravimo institucijos, kurios, vadovaudamosios šiais Nuostatais, VKG nuostatais, Saugos nuostatais ir kitais teisės aktais, sudaro su TDS valdytoju sutartis dėl TDS naudojimo.

18. VKG yra iš TDS valdytojo, duomenų valdytojų ir TDS naudotojų atstovų sudaryta ir nuolat veikianti darbo grupė, kurios paskirtis yra stebėti ir vertinti TDS veiklą bei teikti pasiūlymus dėl TDS tobulinimo ir plėtros. VKG nuostatai rengiami TDS valdytojo ir tvirtinami VKG posėdyje.

19. Viešojo administravimo institucija gali tapti TDS naudotoju, turinčiu teisę gauti ir naudotis TDS duomenimis, pagal kuriuos galima tiksliai nustatyti juridinio asmens tapatybę, tiktai tuo atveju, jeigu ji tenkina tokius reikalavimus:

19.1. viešojo administravimo institucija naudoja arba turėtų naudoti duomenų valdytojų teikiamus į TDS duomenis atliekant funkcijas, kurios teisės aktais yra nustatytos šiai institucijai atlikti;

19.2. viešojo administravimo institucija teisės aktais yra įgaliota gauti tiesiogiai iš duomenų valdytojų teikiamus į TDS duomenis, reikalingus jos pageidaujamai informacijai pasirengti.

20. TDS naudotoju, kuriam teikiami bendro pobūdžio duomenys, pagal kuriuos negalima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti konkretaus juridinio asmens, gali tapti viešojo administravimo institucija, neatitinkanti šių Nuostatų 19 punkte keliamų reikalavimų.

21. TDS valdytojas TDS darbo vietas programiškai sukuria ir aptarnauja, naudodamas specialiai TDS aptarnavimui skirtas lėšas. TDS naudotojo darbuotojai, dirbdami su TDS, neatlygintinai naudojasi TDS valdytojo jiems suteikiama ir TDS valdytojui priklausančia programine įranga. TDS naudotojai moka tik už teisę naudotis SVDPT ar kitu mokamu, perduodamų duomenų saugą užtikrinančiu šifruotu duomenų perdavimo kanalu, vadovaudamiesi tokį apmokėjimą reglamentuojančiais teisės aktais.

22. TDS valdytojas teisės aktuose nustatyta tvarka gali pirkti konkrečias TDS aptarnavimo, tobulinimo ir plėtros bei kitas, susijusias su TDS, paslaugas, informavęs apie tai duomenų valdytojus. Tokiu atveju TDS valdytojas sudaro minėtas paslaugas teikiantiems fiziniams ar juridiniams asmenims sąlygas atlikti užsakomus darbus, kartu užtikrindamas TDS duomenų saugą.

 

V. sutartys dėl duomenų teikimo į TDS

 

23. Sutartyse dėl duomenų teikimo į TDS nurodoma:

23.1. sudariusių sutartį dėl duomenų teikimo į TDS šalių duomenys;

23.2. teikiamų į TDS duomenų ir parengtų pagal juos TDS duomenų tvarkymo tikslai;

23.3. duomenų teikimo į TDS ir TDS duomenų tvarkymo juridinis pagrindas.

23.4. ginčų sprendimo, sutarties dėl duomenų teikimo į TDS galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo tvarka.

24. Sutartis dėl duomenų teikimo į TDS turi priedą „Teikiami į TDS duomenys ir teikimo sąlygos“, kuriame nurodoma:

24.1. bendra duomenų valdytojo teikiamų į TDS duomenų charakteristika;

24.2. teikiamų duomenų lentelės, jų laukai, laukų tipai, formatai ir aprašai;

24.3. duomenų kokybės užtikrinimo būdai;

24.4. duomenų formatai ir teikimo būdai;

24.5. duomenų teikimo reguliarumas ir terminai;

24.6. duomenų saugos užtikrinimo priemonės;

24.7. kitos duomenų teikimo sąlygos.

25. Sutarties dėl duomenų teikimo į TDS priedas yra neatskiriama sutarties dalis. Jis gali būti keičiamas sutartyje dėl duomenų teikimo į TDS nustatyta tvarka, nekeičiant pačios sutarties.

 

VI. sutartYs dėl TDS naudojimo

 

26. Sutartys dėl TDS naudojimo sudaromos vadovaujantis tokiais principais:

26.1. TDS duomenys, pagal kuriuos galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti konkretų juridinį asmenį, TDS naudotojams teikiami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš pasirašant sutartį dėl TDS naudojimo, ir tik tokios apimties, kuri būtina teisės aktais nustatytoms konkretaus TDS naudotojo funkcijoms atlikti;

26.2. bendro pobūdžio TDS duomenys, pagal kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti konkretaus juridinio asmens negalima, gali būti eksponuojami kiekvienoje TDS darbo vietoje ir traukiami į visus tipinius dokumentus.

27. Sutartis dėl TDS naudojimo yra dvišalė ir sudaroma tarp TDS naudotojo ir TDS valdytojo, prieš tai suderinus su tais duomenų valdytojais, kurių duomenys bus teikiami sutartį sudarančiam TDS naudotojui. Sutartį dėl TDS naudojimo inicijuoja TDS naudotojas, o ją rengia ir derina TDS valdytojas.

28. Sutartis dėl TDS naudojimo inicijuojama viešojo administravimo institucijos raštišku kreipimusi į TDS valdytoją dėl sutarties dėl TDS naudojimo sudarymo. Kreipimesi kartu nurodoma, kokios duomenų vitrinos galėtų būti eksponuojamos ir kokie tipiniai dokumentai galėtų būti teikiami besikreipiančiai viešojo administravimo institucijai, taip pat nurodomas duomenų vitrinų eksponavimo ir tipinių dokumentų teikimo juridinis pagrindas.

29. Sutartyje dėl TDS naudojimo nurodoma:

29.1. sutarties dėl TDS naudojimo šalių duomenys;

29.2. gaunamų TDS duomenų naudojimo tikslai;

29.3. TDS duomenų gavimo ir naudojimo juridinis pagrindas;

29.4. TDS duomenų naudojimo tvarka;

29.5. ginčų sprendimo, sutarties dėl TDS naudojimo galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo tvarka.

30. Sutartis dėl TDS naudojimo turi priedą „TDS darbo vietos ir teikiami TDS duomenys“, kuriame nurodoma:

30.1. bendra TDS naudotojui sukurtų TDS darbo vietų ir jam teikiamų TDS duomenų charakteristika;

30.2. TDS darbo vietų skaičius ir keliami joms reikalavimai;

30.3. galimos eksponuoti TDS darbo vietose duomenų vitrinos ir jų objektai.

31. Sutarties dėl TDS naudojimo priedas yra neatskiriama sutarties dalis. Jis gali būti keičiamas sutartyje dėl TDS naudojimo nustatyta tvarka, nekeičiant pačios sutarties.

 

VII. Informacinė TDS struktūra

 

32. Konkrečios duomenų valdytojų teikiamų į TDS duomenų struktūros ir apimtys nėra fiksuotos ir yra suformuojamos sudarant sutartis dėl duomenų teikimo į TDS arba jas keičiant.

33. Duomenų valdytojai kartu su teikiamais į TDS duomenimis teikia būtinus teikiamų į TDS duomenų srautų aprašymus bei teikiamų į TDS duomenų lentelių ir jų laukų aprašymus.

34. Reikalingi TDS funkcionavimui valstybės ar žinybinių registrų duomenys teikiami į TDS iš pirminių šaltinių. Tokį teikimą ir teikiamų duomenų valdymą užtikrina TDS valdytojas, sudarydamas arba keisdamas sutartis dėl duomenų teikimo į TDS su valstybės ar žinybinių registrų valdytojais.

35. Bendrą visų galimų eksponuoti TDS naudotojams sukurtose TDS darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų TDS naudotojams tipinių dokumentų aprašą (toliau vadinama – Aprašas) sudaro ir tvirtina TDS valdytojas savo vadovo sprendimu, remdamasis sutartyse dėl duomenų teikimo į TDS suformuotomis teikiamų į TDS duomenų struktūromis.

36. Apraše kiekvienai duomenų vitrinai, kuri gali būti eksponuojama TDS darbo vietose, nurodoma:

36.1. eksponuojamų TDS duomenų valdytojai;

36.2. juridinio asmens duomenų buvimas;

36.3. eksponuojamų TDS duomenų laikotarpis;

36.4. eksponuojamų TDS duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai;

36.5. pagrindiniai duomenų vitrinos duomenys (objektai – dimensijos, detalės ir faktai), kurie gali būti eksponuojami TDS darbo vietose.

37. Duomenų tvarkymo proceso TDS rezultatas yra teikiamų į TDS duomenų integravimo, agregavimo ir kitais tvarkymo veiksmais gautų TDS duomenų pateikimas duomenų vitrinose bei tipiniuose dokumentuose TDS naudotojams, tokiu būdu TDS naudotojų darbuotojams suteikiant galimybę pasirengti kokybišką informaciją iš TDS.

 

viii. Funkcinė TDS struktūra

 

38. Funkciniu požiūriu TDS susideda iš tokių, turinčių savo konkrečias funkcijas, sudedamųjų dalių:

38.1. TDS duomenų parengimo sritis. Ji skirta teikiamų į TDS duomenų priėmimui, jų integravimui ir sukėlimui į duomenų vitrinas.

38.2. Duomenų saugykla. Tai duomenų bazė, skirta TDS naudotojo darbuotojų analitinių užklausų duomenims surinkti ir pateikti. Duomenų saugykloje yra šiems darbuotojams eksponuojamos TDS duomenų vitrinos.

38.3. TDS naudotojų aptarnavimo sritis. Joje diegiama TDS naudotojo darbuotojų aptarnavimui skirtos tarnybinės stoties programinės įrangos dalis.

38.4. Repozitorius. Tai duomenų bazė, kurioje saugoma informacija apie TDS naudotojo darbuotojus, šių darbuotojų teises naudojantis TDS, informacija apie duomenų vitrinas ir tipiniai dokumentai, kuriais naudojasi arba keičiasi TDS naudotojo darbuotojai.

38.5. TDS naudotojų veiksmų registravimo posistemė. Jos paskirtis yra registruoti, kokie TDS naudotojo darbuotojai, kada, kokiomis duomenų vitrinomis ir kokiais jų duomenimis, kokiais tipiniais dokumentais ir TDS galimybėmis naudojosi, bei rengti naudojimosi TDS statistikos ataskaitas.

38.6. Duomenų kokybės kontrolės posistemė. Jos paskirtis yra kontroliuoti teikiamų į TDS ir TDS duomenų kokybę, informuoti apie įtartinus duomenų kokybės požiūriu įrašus duomenų valdytojus bei rengti TDS duomenų kokybės statistikos ataskaitas.

38.7. Tipinių dokumentų rengimo ir teikimo posistemė. Ji skirta tipinių dokumentų parengimui, reguliariam jų atnaujinimui, išsaugojimui reikalinguose formatuose ir teikimui TDS naudotojams.

38.8. Bandymų posistemė. Ji skirta aptarnaujančių TDS darbuotojų bandymams testuojant, tobulinant ir plėtojant TDS;

38.9. Dokumentų posistemė. Ji skirta TDS dokumentacijos ir kitų, susijusių su TDS, dokumentų saugojimui.

38.10. TDS interneto svetainė, skirta duomenų valdytojų ir TDS naudotojų darbuotojų informavimui visais TDS klausimais, jų konsultavimui, mokymams bei jų poreikių ir vertinimų tyrimui. TDS interneto svetainėje skelbiama tik susijusi su TDS informacija, kurios paviešinimas nėra ribojamas teisės aktais.

38.11. TDS darbo vietos. Jose diegiama klientinė TDS naudotojo darbuotojų aptarnavimui skirtos programinės įrangos dalis.

38.12. Aptarnaujančių TDS darbuotojų darbo vietos. Tai aptarnaujančių TDS darbuotojų personaliniai kompiuteriai bei visa jų programinė įranga.

38.13. Duomenų saugojimo įranga. Tai centralizuotas diskų masyvas, kuriame saugomi teikiami į TDS duomenys bei TDS duomenys, ir jo programinė įranga.

38.14. Atsarginių kopijų įranga. Tai TDS funkcionalumo atstatymui ir atsarginių kopijų darymui skirta kompiuterinė ir programinė įranga.

38.15. Duomenų saugos įranga. Tai teikiamų į TDS duomenų ir TDS duomenų saugai užtikrinti skirta kompiuterinė ir programinė įranga.

38.16. Kompiuterinis tinklas. Tai tinklas, sujungiantis visas šiame skyriuje minimas TDS funkcines sudedamąsias dalis į vieną visumą.

 

iX. TDS duomenų sauga

 

39. TDS duomenų sauga suprantama kaip teisėtas ir saugus duomenų teikimas į TDS, teisėtas, saugus ir kokybiškas jų tvarkymas rengiant TDS duomenis bei teisėtas ir saugus jų naudojimas.

40. TDS duomenų sauga priklauso nuo bendrų duomenų valdytojų, TDS valdytojo ir TDS naudotojų veiksmų. Išvardytų subjektų veiksmus užtikrinant TDS duomenų saugą reglamentuoja Saugos nuostatai, duomenų valdytojų ir TDS naudotojų duomenų saugos nuostatai, taip pat įstatymai ir kiti teisės aktai.

41. Saugos nuostatai yra tvirtinami arba keičiami TDS valdytojo vadovo įsakymu prieš tai juos suderinus su duomenų valdytojais.

 

X. TDS valdytojo įsiPAREIGOjimai, teisės ir atsakomybė

 

42. Bendros TDS valdytojo pareigos yra:

42.1. užtikrinti reikalingus TDS aptarnavimui, tobulinimui ir plėtrai išteklius;

42.2. užtikrinti TDS programinės ir kompiuterinės įrangos funkcionalumą ir funkcionavimą;

42.3. dokumentuoti TDS veiklą;

42.4. savo vadovo įsakymu:

42.4.1. patvirtinti aptarnaujančių TDS darbuotojų sąrašą;

42.4.2. paskirti TDS valdytojo atstovą, nurodant jo vardą, pavardę ir pareigas;

42.5. TDS interneto svetainėje nurodyti aptarnaujančių TDS darbuotojų bei TDS valdytojo atstovo kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą);

42.6. ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoti TDS interneto svetainėje apie aptarnaujančių TDS darbuotojų ar TDS valdytojo atstovo ar jų kontaktinių duomenų pasikeitimus;

42.7. užtikrinti, kad aptarnaujantys TDS darbuotojai teikiamus į TDS duomenis tvarkytų tik vadovaudamiesi tokių duomenų tvarkymą reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais;

42.8. kitos, numatytos šiuose Nuostatuose, Saugos nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

43. TDS valdytojas kiekvieno duomenų valdytojo atžvilgiu įsipareigoja:

43.1. vykdant sutartis dėl duomenų teikimo į TDS ir sutartis dėl TDS naudojimo užtikrinti teisėtą, saugų ir kokybišką teikiamų į TDS duomenų ir TDS duomenų tvarkymą vadovaujantis šiais Nuostatais, VKG nuostatais, Saugos nuostatais ir kitais teisės aktais;

43.2. kontroliuoti teikiamų į TDS duomenų kokybę;

43.3. informuoti duomenų valdytojo atstovą apie galimai nekokybiškus teikiamus į TDS duomenis ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atitinkamo fakto nustatymo. Informavimo būdas turi užtikrinti teikiamų į TDS duomenų saugą;

43.4. užtikrinti netikslių ar klaidingų teikiamų į TDS duomenų pakeitimą gautais iš duomenų valdytojo patikslintais duomenimis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos;

43.5. duomenų valdytojo prašymu per 10 darbo dienų pateikti paaiškinimus raštu, kada ir kokiais duomenų valdytojo teikiamais į TDS duomenimis paremtus TDS duomenis bei kokiu detalumu suteikė TDS naudotojui.

44. TDS valdytojas kiekvieno TDS naudotojo atžvilgiu įsipareigoja:

44.1. sudaryti sąlygas TDS naudotojo darbuotojams TDS naudotojo vadovo įsakyme nustatyta apimtimi naudotis TDS:

44.1.1. per 5 darbo dienas nuo įsakymo kopijos gavimo dienos suteikti visiems TDS naudotojo vadovo įsakymu pavirtintame sąraše, pateiktame TDS valdytojui vadovaujantis šių Nuostatų 55.3.2 punktu (toliau vadinama – sąrašas), nurodytiems TDS naudotojo darbuotojams unikalius prisijungimo prie TDS vardus ir pirminius prisijungimo slaptažodžius. Kiekvieno TDS naudotojo darbuotojo unikalus prisijungimo prie TDS vardas ir slaptažodis turi būti pateikiamas atskirame voke ir visi vokai perduodami TDS naudotojo atstovui arba TDS naudotojo paskirtam darbuotojui, prižiūrinčiam TDS darbo vietas. TDS valdytojas registruoja perdavimo aktą specialiame žurnale, kuriame pasirašo perduodantis vokus TDS valdytojo darbuotojas ir priimantis vokus TDS naudotojo atstovas arba TDS naudotojo paskirtas darbuotojas, prižiūrintis TDS darbo vietas;

44.1.2. gavęs TDS naudotojo vadovo įsakymo dėl įgalioto TDS naudotojo darbuotojo pakeitimo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, per 5 penkias darbo dienos nuo įsakymo kopijos gavimo dienos naujam TDS naudotojo vadovo nurodytam darbuotojui suteikti unikalų prisijungimo prie TDS vardą ir pirminį prisijungimo slaptažodį, šių Nuostatų 44.1.1 punkte nustatyta tvarka perduoti jį TDS naudotojo darbuotojui, leisti jam prisijungti prie TDS nuo įsakyme nurodytos datos ir panaikinti buvusio TDS naudotojo darbuotojo galimybę prisijungti prie TDS;

44.1.3. konsultuoti TDS naudotojo darbuotojus visais TDS ir jos duomenų klausimais panaudojant tam TDS interneto svetainę;

44.1.4. atsižvelgdamas į TDS naudotojo pageidavimus organizuoti TDS naudotojo darbuotojų mokymus TDS duomenų ir jų naudojimo klausimais. TDS naudotojo darbuotojų mokymai finansuojami iš TDS naudotojo tam skirtų lėšų;

44.2. konsultuoti TDS naudotojo paskirtus darbuotojus, prižiūrinčius TDS darbo vietas, padėti jiems instaliuojant „Business Objects“ programinę įrangą TDS darbo vietose ir ją suderinti;

44.3. kontroliuoti TDS naudotojui teikiamų TDS duomenų kokybę;

44.4. gavus informacijos dėl teikiamų TDS naudotojui TDS duomenų kokybės, patikrinti galimai nekokybiškus TDS naudotojui teikiamus TDS duomenis ir nustačius, kad TDS duomenys yra nekokybiški, imtis priemonių ir veiksmų, kuriais būtų ištaisyti TDS naudotojui teikiamų TDS duomenų kokybės trūkumai;

44.5. atsižvelgdamas į TDS naudotojo poreikius ir nepažeisdamas sutarties dėl TDS naudojimo nuostatų kurti ir tobulinti tipinius dokumentus bei juos eksponuoti TDS bibliotekoje, taip pat kurti naujas ir tobulinti eksponuojamas TDS naudotojui duomenų vitrinas, papildydamas jas kitose duomenų vitrinose jau eksponuojamais šiam TDS naudotojui TDS duomenimis (objektais) arba jų išvestiniais rodikliais, tikslindamas duomenų pavadinimus ir aprašymus;

44.6. elektroniniu paštu iš anksto informuoti TDS naudotojo atstovą apie planuojamus duomenų vitrinų ar jų objektų pavadinimų pakeitimus, taip pat duomenų vitrinų pakeitimus, kuriais keičiama TDS duomenų struktūra ir dėl tos priežasties gali nebeveikti anksčiau sukurtos TDS duomenų užklausos ar TDS naudotojo sukurti dokumentai. Keisdamas senąją duomenų vitriną nauja, TDS valdytojas ne mažiau kaip 1 mėnesį nuo tokio pranešimo dienos privalo eksponuoti abi duomenų vitrinas. Pakeitimai skelbiami TDS svetainėje internete;

44.7. TDS naudotojo atstovą apie planuojamus TDS arba ryšio įrangos tvarkymo darbus, dėl kurių TDS naudotojui gali kilti problemų naudojantis TDS, informuoti elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki planuojamų darbų pradžios;

44.8. TDS naudotojo atstovą apie TDS darbo vietose būtinus atlikti kompiuterinės arba programinės įrangos pakeitimo darbus, susijusius su TDS arba jai nepriklausančioje ryšio linijoje atliekamais darbais, informuoti elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki planuojamų darbų pradžios;

44.9. registruoti ir saugoti informaciją apie kiekvienoje TDS naudotojui skirtoje TDS darbo vietoje atliekamus prisijungimus prie TDS ir daromas TDS duomenų užklausas.

45. Jeigu dėl tiesioginių ar netiesioginių TDS naudotojo veiksmų arba neveikimo kyla pavojus TDS valdytojo valstybės informacinių sistemų funkcionavimui arba TDS duomenų saugumui, TDS valdytojas turi teisę laikinai atjungti TDS naudotoją nuo TDS ir apie tai ne vėliau kaip per 1 darbo dieną elektroniniu paštu informuoti TDS naudotojo atstovą VKG bei nurodyti atjungimo priežastį. TDS naudotojai prijungiami prie TDS iš karto, kai tik išnyksta arba pašalinamos aplinkybės, dėl kurių jie buvo atjungti nuo TDS.

46. Esant galimybei, TDS valdytojas TDS naudotojams teikia ne tik TDS duomenis, bet ir informaciją apie tu duomenų kokybę.

47. TDS valdytojas atsako už teisingą skirtingų teikiamų į TDS duomenų integravimą tarpusavyje ir jo naudojamus TDS duomenų agregavimo bei skaičiavimo algoritmus.

48. TDS valdytojas atsako už teisingą TDS duomenų interpretavimą rengiant tipinius dokumentus.

49. TDS valdytojas neatsako už TDS darbo vietose ne dėl TDS valdytojo kaltės atsiradusius techninius trikdžius.

50. Kitos TDS valdytojo teisės ir pareigos numatytos VKG nuostatuose, Saugos nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

 

XI. Duomenų valdytojų įsiPAREIGOjimai, teisės ir atsakomybė

 

51. Kiekvienas duomenų valdytojas įsipareigoja:

51.1. teikti duomenis į TDS neatlygintinai sutarties dėl duomenų teikimo į TDS nustatyta apimtimi ir tvarka;

51.2. užtikrinti teikiamų į TDS duomenų kokybę ir saugą iki duomenų perdavimo TDS valdytojui momento;

51.3. šių Nuostatų 43.3 punkte nustatyta tvarka gavus iš TDS valdytojo informacijos apie galimai nekokybiškus pateiktus į TDS duomenis, patikrinti šių duomenų kokybę ir, nustačius kokybės trūkumų, imtis teisės aktais numatytų priemonių ir veiksmų, kad šie duomenys būtų kuo greičiau ištaisyti;

51.4. vadovo įsakymu paskirti duomenų valdytojo atstovą. Duomenų valdytojas vėliau nauju savo vadovo įsakymu gali keisti duomenų valdytojo atstovą, kartu pateikdamas šio įsakymo kopiją TDS valdytojui. Duomenų valdytojas lydimajame rašte, kuriuo siunčia savo vadovo įsakymo dėl minėto atstovo skyrimo kopiją, nurodo duomenų valdytojo atstovo kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą);

51.5. ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatomo teikiamų į TDS duomenų apimties, struktūros, formatų ar teikimo būdo nukrypimo nuo įprastos tokių duomenų teikimo tvarkos informuoti apie tai aptarnaujančius TDS darbuotojus. Ši nuostata netaikoma, jei TDS duomenų apimties, struktūros, formatų ar teikimo būdo nukrypimas nuo įprastos tokių duomenų teikimo tvarkos yra pagrindas keisti sutartį dėl duomenų teikimo į TDS.

52. Kiekvienas duomenų valdytojas turi teisę gauti iš TDS valdytojo detalią informaciją apie tai, kaip yra tvarkomi jo teikiami į TDS duomenys.

53. Duomenų valdytojas neatsako už TDS duomenų, kuriuos TDS valdytojas gavo integruodamas duomenų valdytojo teikiamus į TDS duomenis su kitais TDS duomenimis, kokybę ir už TDS valdytojo naudojamus duomenų agregavimo bei skaičiavimo algoritmus.

54. Kitos duomenų valdytojų teisės ir pareigos numatytos VKG nuostatuose, Saugos nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

 

XII. TDS Naudotojų Įsipareigojimai, teisės ir atsakomybė

 

55. Kiekvienas TDS naudotojas įsipareigoja:

55.1. naudoti TDS duomenis tik tais tikslais, kuriais jie buvo gauti;

55.2. savo lėšomis įsirengti TDS darbo vietas ir jas prižiūrėti. Išimtis yra speciali TDS naudojimo programinė įranga, kurią TDS naudojimo laikotarpiu TDS valdytojas nemokamai suteikia TDS naudotojui;

55.3. pasirašius sutartį dėl TDS naudojimo, savo vadovo įsakymu paskirti:

55.3.1. TDS naudotojo atstovą, nurodydamas TDS naudotojo atstovo vardą, pavardę ir pareigas;

55.3.2. TDS naudotojo darbuotojus, nurodydamas kiekvieno jų vardą, pavardę, pareigas, jo darbo vietos vidinį IP adresą (jei TDS darbo vietos vidinis IP adresas išorėje nematomas, nurodomas TDS naudotojo išorinis IP adresas), jam eksponuojamas duomenų vitrinas ir kitas teises naudotis TDS;

55.3.3. prižiūrinčius TDS darbo vietas darbuotojus, nurodydamas kiekvieno iš jų vardą, pavardę ir pareigas;

55.4. šių Nuostatų 55.3 punkte nurodyto įsakymo kopiją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo pasirašymo pateikti TDS valdytojui, kuris vadovaujasi įsakymu administruodamas TDS naudotojo darbuotojų teises ir per savo atstovus VKG organizuodamas jos veiklą. Lydimajame rašte, kuriuo siunčiamos TDS naudotojo vadovo įsakymo kopijos, nurodomi šių Nuostatų 55.3 punkte įvardytų TDS naudotojo darbuotojų kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

55.5. pateikti TDS valdytojui savo vadovo įsakymo, kuriuo keičiami šių Nuostatų 55.3 punkte nurodyti darbuotojai ar kita įsakyme nurodyta informacija, kopiją 55.4 punkte numatyta tvarka, taip pat papildomai per 2 darbo dienas aptarnaujančius TDS darbuotojus apie minėtų darbuotojų pakeitimą informuoti elektroniniu paštu;

55.6. užtikrinti, kad TDS valdytojo suteikti pirminio prisijungimo prie TDS slaptažodžiai pirmo prisijungimo prie TDS metu būtų pakeisti kitais, TDS naudotojo darbuotojų pasirinktais slaptažodžiais. Vėliau slaptažodžiai keičiami TDS valdytojo nustatytu periodiškumu;

55.7. užtikrinti gaunamų TDS duomenų saugą;

55.8. nedelsdamas elektroniniu paštu informuoti aptarnaujančius TDS darbuotojus apie pastebėtas TDS duomenų klaidas, netikslumus ir TDS darbo trūkumus;

55.9. naudoti iš TDS valdytojo gaunamą programinę įrangą ir jos komponentes tik TDS darbo vietoms sukurti;

55.10. užtikrinti, kad kompiuteriu, kuriame yra sukurta TDS darbo vieta, naudotųsi tik TDS naudotojo darbuotojai;

55.11. užtikrinti, kad nustojus naudoti kompiuterį TDS darbo vietai, iš jo būtų ištrinta iš TDS valdytojo gauta TDS darbo vietai skirta programinė įranga;

55.12. informuoti elektroniniu paštu aptarnaujančius TDS darbuotojus apie TDS darbo vietų vidinių IP adresų (jei TDS darbo vietos vidinis IP adresas matomas išorėje) arba TDS naudotojo išorinio IP adreso pakeitimą ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki planuojamų pakeitimų;

55.13. Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka paviešindamas informaciją iš TDS, nurodyti pirminį TDS duomenų, kuriais paremta informacija iš TDS, šaltinį ir jų pateikimo į TDS datą.

56. TDS naudotojas turi teisę:

56.1. teikti TDS valdytojui pageidavimus ir pasiūlymus dėl duomenų vitrinų ir tipinių dokumentų tobulinimo ar sukūrimo;

56.2. duomenų vitrinose matyti visus TDS valdytojo ir duomenų valdytojų nustatytus duomenų įtartinumo (klaidingumo) požymius;

56.3. gauti iš aptarnaujančių TDS darbuotojų konsultacijas visais TDS darbo vietų įrengimo, TDS naudojimo ir TDS duomenų klausimais;

56.4. siųsti savo darbuotojus į TDS valdytojo organizuojamus mokymus.

57. TDS naudotojo darbuotojai, naudodamiesi TDS programine įranga, gali išsaugoti parengtus TDS duomenis kituose formatuose ir juos analizuoti kitomis programinėmis priemonėmis tiek, kiek reikia teisės aktų nustatytoms jų funkcijoms atlikti.

58. TDS naudotojo darbuotojai jungiasi prie TDS per TDS naudotojų aptarnavimo sritį ir tiktai iš kiekvienam jų atskirai sukurtų TDS darbo vietų, naudodamiesi SVDPT arba kitu, perduodamų duomenų saugą užtikrinančiu šifruotu duomenų perdavimo kanalu.

59. TDS naudotojai atsako už teisingą TDS duomenų interpretavimą rengiant informaciją iš TDS.

60. TDS naudotojai atsako už TDS duomenų bei informacijos iš TDS, kurie gali būti teikiami arba atskleidžiami tik įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka, neteisėtą atskleidimą.

61. TDS naudotojai atsako už neteisėtą iš TDS valdytojo gautos programinės įrangos ir jos komponenčių panaudojimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

62. Kitos TDS naudotojų teisės ir pareigos numatytos VKG nuostatuose, Saugos nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

 

XIii. Baigiamosios nuostatos

 

63. TDS valdytojo, duomenų valdytojų ir TDS naudotojų įsipareigojimai vykdomi ir teisės realizuojamos tik tokiu mastu, kuris nepažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų.

64. TDS reorganizuojama arba likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. T-111, 2010-07-02, Žin., 2010, Nr. 81-4274 (2010-07-10), i. k. 11022VPISAK000T-111

Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. T-119 "Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos reorganizavimo ir Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo