Suvestinė redakcija nuo 2017-05-19 iki 2020-08-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 96-3905, i. k. 10711IKISAK000T-119

 

Nauja redakcija nuo 2017-05-19:

Nr. T-50, 2017-05-18, paskelbta TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08343

 

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

20007 m rugsėjo 4 d. Nr. T-119

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 30 straipsniu, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu,

tvirtinu Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos nuostatus (pridedama).

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                               AURIMAS MATULIS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2007-08-24 raštu Nr. ((17.3)-5K-0726053)-6K-0709797

 

SUDERINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2007-08-31 raštu Nr. (12.3-33-1)-R-8726

 

SUDERINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2007-08-31 raštu Nr. 3B-14.1-7823

 

SUDERINTA

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007-08-31 raštu Nr. (1.7-111)-SD-1266

 

SUDERINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2007-09-03 raštu Nr. (14.5)I-5558

 

SUDERINTA

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2007-09-04 raštu Nr. 25/05-4-38/3

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. T-119

(Informacinės visuomenės plėtros komiteto

prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2017 m. gegužės 18 d. įsakymo

Nr. T-50  redakcija)

 

TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS nuostatai

 

I   SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (toliau – TDS) steigimo teisinį pagrindą, tikslus, uždavinius, funkcijas, organizacinę, informacinę, funkcinę struktūras, duomenų teikimo ir naudojimo tvarką, duomenų saugos reikalavimus, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. TDS steigimo teisinis pagrindas - Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 13 d. susitarimas Nr. (1.35)-14P-074/(1.11-04-2)-86 / 11B-281 / F1-0-333 / STAT-144 (2006) / 08-18 / 2001 / 6F-12 / 13 „Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos“.

3. TDS kuriama ir tvarkoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

3.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

3.2. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

3.3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;

3.4. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu;

3.5. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu;

3.6. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu;

3.7. Lietuvos Respublikos statistikos įstatymu;

3.8. Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymu;

3.9. Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymu;

3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 1038 „Dėl informacijos, susijusios su mokesčių mokėtoju ir importuotoju bei eksportuotoju, paskleidimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai įmonių veiklos analizei atlikti“;

3.11. Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos ir Informacijos rinkmenų sąrašo duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. T-28 „Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos ir Informacijos rinkmenų sąrašo duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Saugos nuostatai), Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos ir Informacijos rinkmenų sąrašo saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėmis, veiklos tęstinumo valdymo planu ir naudotojų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. T-33 „Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos ir Informacijos rinkmenų sąrašo saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ (toliau – Saugos politiką įgyvendinantys dokumentai);Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013  m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.12. Nuostatais.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. mokestiniai duomenysviešojo administravimo institucijų ir įstaigų surenkami ir kaupiami duomenys apie mokesčių mokėtojus, jų finansinius ir ekonominius rodiklius, deklaruojamus ir sumokamus mokesčius bei su šiais duomenimis susiję duomenys;

4.2. TDS duomenys –TDS tvarkomi duomenys (asmens duomenys, mokestiniai duomenys, TDS naudojimo statistika ir t.t.);

4.3. TDS duomenų vitrina –  TDS duomenų objektų rinkinys suskirstytas į klases pagal pavadinimus ir informacijos tipą; 

4.4. TDS duomenų vitrinos eksponavimas – TDS valdytojo veiksmai, kuriais TDS naudojančiam asmeniui sudaromos sąlygos matyti duomenų vitrinos objektus, užklausti ir gauti teikiamus iš TDS duomenis bei jais naudotis ir kurie atliekami vadovaujantis TDS valdytojo sutartimi su TDS naudotoju dėl TDS duomenų naudojimo (toliau vadinama – sutartis dėl TDS naudojimo) ir kitais teisės aktais;

4.5. tipinis dokumentas – TDS valdytojo parengtas informacijos rinkinys (tekstas, grafikai ir lentelės), kuris gali būti teikiamas TDS naudojantiems asmenims ir kurio duomenys gali būti automatiškai atnaujinami prisijungus prie TDS. Tipiniame dokumente matomi TDS duomenys priklauso nuo TDS naudojančiam asmeniui TDS naudojančio asmens vadovo įsakymu suteiktų teisių darbui su TDS.

4.6. kitos nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka šių Nuostatų 2 ir 3 punktuose nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

5. TDS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis centralizuotai kaupti tarpžinybinius mokestinius duomenis ir atlikti jų analizę.

6. TDS uždavinys – centralizuoti ir automatizuoti mokestinių duomenų analizės procesą.

7. Pagrindinės TDS funkcijos:

7.1. rinkti mokestinius duomenis iš šiuos duomenis kaupiančių viešojo administravimo institucijų ir įstaigų, surinktus duomenis apdoroti ir sisteminti vienoje vietoje;

7.2. sisteminti surinktus duomenis ir formuoti ataskaitas;

7.3. teikti agreguotus (naujus išvestinius duomenis, parengtus iš pradinių duomenų) mokestinius duomenis TDS duomenų gavėjams (toliau – duomenų gavėjai).

8. Asmens duomenų tvarkymo TDS tikslas – identifikuoti TDS naudotojus ir analizuoti mokestinius duomenis.

 

II  SKYRIUS

TDS Organizacinė struktūra

 

9. TDS valdytojas ir tvarkytojas ir TDS asmens duomenų tvarkytojas ir valdytojas yra Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas).

10. TDS valdytojas ir tvarkytojas atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nustatytas teises ir pareigas.

11. TDS valdytojas atlieka šias funkcijas:

11.1. nustato TDS duomenų tvarkymo organizavimo principus ir tvarką;

11.2. užtikrina TDS duomenų saugą, kokybę ir teisingumą;

11.3. analizuoja TDS veiklą, planuoja TDS plėtrą ir tobulinimą.

12. TDS tvarkytojas atlieka šias funkcijas:

12.1. nustato TDS duomenų tvarkymo priemones ir saugumo reikalavimus;

12.2. organizuoja TDS techninį aptarnavimą ir priežiūrą;

12.3. prižiūri TDS duomenų saugos reikalavimų laikymąsi.

13. Mokestinių duomenų į TDS teikėjai (toliau – duomenų teikėjai):

13.1.  teikiantys mokestinius duomenis iš valstybės informacinių sistemų ar registrų:

13.1.1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI) teikia Mokesčių mokėtojų registro (toliau — MMR), Audito informacinės sistemos, Mokesčių apskaitos informacinės sistemos, Pridėtinės vertės mokesčio informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių informacinės sistemos, Akcizų informacinės sistemos, Integruotos mokesčių informacinės sistemos,  Duomenų saugyklos informacinės sistemos;

13.1.2.  Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) teikia Integruotos muitinės informacinės sistemos duomenis;

13.1.3. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras) teikia Juridinių asmenų registro duomenis;

13.2. duomenų teikėjai, teikiantys pirminius duomenis iš teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtų ir sukurtų vidaus administravimui skirtų informacinių sistemų:

13.2.1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – FM);

13.2.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SODRA);

14. Lietuvos statistikos departamentas (toliau – Statistikos  departamentas); Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT); Duomenų teikėjai turi užtikrinti teikiamų mokestinių duomenų teisingumą, išsamumą, privalo kuo greičiau ištaisyti pastebėtus netikslumus.

15. Duomenų gavėjais, gaunančiais TDS duomenis, pagal kuriuos galima tiksliai nustatyti juridinio ar fizinio asmens tapatybę, gali būti valstybės institucijos ar įstaigos, savivaldybės institucijos ar įstaigos, valstybės ar savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacijos (toliau – Institucijos), įgaliotos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka atlikti viešąjį administravimą ir atitinkančios Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

16. Duomenų gavėjais, kuriems teikiami bendro pobūdžio TDS duomenys, pagal kuriuos negalima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti konkretaus juridinio ar fizinio asmens, gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems TDS duomenys reikalingi vykdyti duomenų analizę.

17. TDS naudojantys asmenys yra duomenų gavėjų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, turintys teisę naudoti TDS duomenis.

18. TDS naudojantys asmenys turi šias teises:

18.1. naudodamiesi TDS programine įranga, išsaugoti parengtus TDS duomenis kituose formatuose ir juos analizuoti kitomis programinėmis priemonėmis tiek, kiek reikia teisės aktų nustatytoms jų funkcijoms atlikti;

18.2. TDS duomenų vitrinose matyti visus TDS valdytojo ir duomenų teikėjų nustatytus duomenų įtartinumo (klaidingumo) požymius;

18.3. gauti konsultacijas visais TDS naudojimo ir TDS duomenų naudojimo klausimais;

18.4. teikti TDS valdytojui pageidavimus ir siūlymus dėl TDS duomenų vitrinų ir tipinių dokumentų tobulinimo ar sukūrimo.

19. TDS naudojantys asmenys atsako už teisingą TDS duomenų interpretavimą rengiant informaciją iš TDS duomenų.

 

III        SKYRIUS

TDS Informacinė struktūra

 

20. TDS kaupiami šie duomenys:

20.1. mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaita (F1VP). Einamojo mėnesio ir kaupiamieji nuo metų pradžios FM bei suvestiniai (susumuoti) VMI, Muitinės departamento ir FM duomenys;

20.2. FM išduotų paskolų ir garantijų duomenys;

20.3. MMR sukaupti duomenys apie mokesčių mokėtojus – juridinius asmenis;

20.4. mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaita (F1VP). Kaupiamieji (suminiai už laikotarpį nuo ataskaitinių metų pradžios iki ataskaitinio mėnesio pabaigos) duomenys, detalūs pagal apskritis, savivaldybes, F1VP ir jos 2 priedo eilutes;

20.5.  mokėjimai į VMI surenkamąsias sąskaitas ir operacijos su įmokomis. Detalūs pagal operacijos laiką, vietą ir mokesčių rūšis duomenys apie sumokėtas mokesčių sumas, atliktus permokų grąžinimus mokesčių mokėtojams, mokesčių išskaitas ir užskaitas;

20.6. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų duomenys;

20.7. prekių tiekimo į kitas Europos sąjungos (toliau – ES) valstybes ataskaitų duomenys;

20.8. akcizų deklaracijų duomenys;

20.9. pelno mokesčio deklaracijų duomenys;

20.10. mokesčių mokėtojų patikrinimų duomenys apie VMI sistemos darbuotojų atliktus mokesčių mokėtojų – juridinių asmenų patikrinimus bei jų rezultatus;

20.11. duomenys apie patikrintus deklaracijų duomenis (DSKKS);

20.12. duomenys apie galimai nevykdančius ekonominės veiklos mokesčių mokėtojus;

20.13. avansinio pelno mokesčio deklaracijos;

20.14. mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaita (F1VP). Mėnesiniai Muitinės departamento duomenys, detalūs pagal F1VP ir jos 1-ojo priedo eilutes;

20.15. muitinės importo procedūros. Pagal importo muitinės deklaracijas  parengti duomenys apie atliktas muitinės importo procedūras. Detalūs pagal juridinius asmenis, prekes, mokesčių rūšis;

20.16. pagrindiniai draudėjų faktai. Teikiami ketvirtiniai duomenys: ataskaitinio ketvirčio darbo apmokėjimo suma arba deklaruojamos pajamos, vidutinis apdraustųjų skaičius, atskirai per pirmąjį, antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį ketvirtį, metus priskaičiuotos ir pervestos VSDF draudimo įmokų sumos;

20.17. mėnesiniai pranešimų duomenys apie draudimo pradžios ir pabaigos skaičių pas draudėjus pagal pateikimo priežastis. Duomenys apie draudimo pradžią teikiami pagal pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD) ir apie draudimo pabaigą pagal pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą (2-SD);

20.18. statistiniams tyrimams skirti Statistikos departamento parengti duomenys apie veikiančių įmonių pagrindines ekonomines veiklas (EV), nuosavybės formas ir institucinius sektorius einamųjų metų ir ateinančių metų bėgyje;

20.19. duomenys apie FNTT darbuotojų atliktus juridinių asmenų patikrinimus, mokesčių mokėtojų įvykdytus administracinius teisės pažeidimus ir su pažeidėjais susijusius juridinius asmenis, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus finansų sistemai;

20.20. struktūrizuoti metinių finansinių ataskaitų duomenys;

20.21. mokestiniai pažeidimai. Duomenys FNTT darbuotojų atliktus juridinių asmenų patikrinimus, mokesčių mokėtojų įvykdytus administracinės teisės pažeidimus ir su pažeidėjais susijusius juridinius asmenis, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus finansų sistemai.

21. Iš duomenų teikėjų gaunami duomenys:

21.1. Iš Mokesčių mokėtojų registro gaunami Nuostatų 20.3 papunktyje nurodyti duomenys;

21.2. Iš Audito informacinės sistemos gaunami Nuostatų 20.10 papunktyje nurodyti duomenys;

21.3. Iš Mokesčių apskaitos informacinės sistemos gaunami Nuostatų 20.3 - 20.5 papunkčiuose nurodyti duomenys;

21.4. Iš Pridėtinės vertės mokesčio informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių skirtos informacinės sistemos gaunami Nuostatų 20.6 - 20.7 papunkčiuose nurodyti duomenys;

21.5. Iš Akcizų informacinės sistemos gaunami Nuostatų 20.8 papunktyje nurodyti duomenys;

21.6. Iš Integruotos mokesčių informacinės sistemos gaunami Nuostatų 20.9 ir 20.13 papunktyje nurodyti duomenys;

21.7. Iš Duomenų saugyklos informacinės sistemos gaunami Nuostatų 20.11 ir 20.12 papunktyje nurodyti duomenys;

21.8. Integruotos muitinės informacinės sistemos gaunami Nuostatų 20.14 ir 20.15  papunkčiuose nurodyti duomenys;

21.9. Iš Juridinių asmenų registro gaunami Nuostatų 20.20 papunktyje nurodyti duomenys;

21.10. FM teikia Nuostatų 20.1 ir 20.2 papunkčiuose nurodytus duomenis;

21.11. SODRA teikia Nuostatų 20.16 – 20.17 papunkčiuose nurodytus duomenis;

21.12. Statistikos departamentas teikia Nuostatų 20.18 papunktyje nurodytus duomenis;

21.13. FNTT teikia Nuostatų 20.19 ir 20.21 papunktyje nurodytus duomenis;

22. Konkrečios duomenų teikėjų teikiamų į TDS duomenų struktūros ir apimtys nėra fiksuotos ir yra suformuojamos duomenų teikimo į TDS sutartyse.

 

IV        SKYRIUS

TDS Funkcinė struktūra

 

23. TDS sudaro šie komponentai:

23.1. TDS interneto svetainė. Jos funkcijos – TDS naudotojų identifikavimas, TDS duomenų ataskaitų formavimas ir publikavimas;

23.2. Duomenų parengimo posistemis. Šio posistemio funkcijos – kaupti ir sisteminti TDS duomenis;

23.3. Duomenų kokybės kontrolės posistemis. Jo funkcijos – tikrinti teikiamų mokestinių duomenų ir TDS duomenų kokybę, teikti informaciją apie nekokybiškus duomenis, formuoti tikrinamų duomenų kokybės statistines ataskaitas;

23.4. Tipinių dokumentų rengimo ir teikimo posistemis. Jo funkcijos – tipinių dokumentų formavimas, koregavimas, saugojimas ir teikimas duomenų gavėjams;

23.5. TDS naudotojų administravimo posistemis. Jo funkcijos – registruoti TDS naudotojus, registruoti naudotojų veiksmus, formuoti ataskaitas;

23.6. Duomenų mainų su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais posistemis. Šio posistemio funkcijos – vykdyti duomenų mainus su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais, teikti TDS duomenis automatiniu būdu.

 

V  SKYRIUS

TDS duomenų teikimas ir naudojimas

 

24. TDS duomenys yra teikiami subjektams, turintiems teisės aktų nustatytą teisę juos gauti.  TDS duomenys, kai tokius duomenis sudaro asmens duomenys, teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

25. TDS duomenys teikiami pagal TDS naudojimo sutartis (daugkartinio teikimo atvejais) arba pagal duomenų gavėjų prašymus (vienkartinio teikimo atvejais). Kai TDS duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, prašyme turi būti nurodytas prašomų TDS duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, jų naudojimo tikslas, teikimo būdas, apimtis, gavimo būdai, teikiamų duomenų formatas. Kai TDS duomenys teikiami pagal TDS naudojimo sutartį, sutartyje turi būti nustatyta teikiamų TDS duomenų apimtis, prašomų TDS duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, TDS duomenų teikimo būdas, teikiamų TDS duomenų formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka (sutarties pavyzdinė forma tvirtinama TDS valdytojo vadovo sprendimu).

26. TDS duomenys teikiami neatlygintinai.

27. TDS duomenys duomenų gavėjui teikiami tokio turinio ir tokios formos, kokie šio duomenų gavėjo jau naudojami ir kurių nereikia papildomai apdoroti.

28. Pagal TDS naudojimo sutartis TDS duomenys teikiami leidžiamosios krypties būdu.

29. Visi duomenų teikėjai, duomenų gavėjai ir fiziniai asmenys, kurių asmens duomenys tvarkomi TDS, susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojai turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi, neišsamūs, netikslūs duomenys. Gavęs tokį reikalavimą, TDS tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo ištaisyti nurodytus netikslumus ir informuoti apie tai to reikalavusį subjektą.

30. TDS duomenų teikimas duomenų gavėjams realizuojamas sudarant duomenų gavėjų TDS naudotojams  galimybes TDS darbo vietose atlikti norimų TDS duomenų užklausas, analizuoti ir išsaugoti parengtus TDS duomenis, kurti savo ataskaitas bei dokumentus, taip pat reguliariai teikiant jiems pagal TDS duomenis parengtus tipinius dokumentus.

31. TDS naudojimo sutartys sudaromos vadovaujantis tokiais principais:

31.1. TDS duomenys, pagal kuriuos galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti konkretų juridinį ar fizinį asmenį, teikiami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš pasirašant TDS naudojimo sutartį, ir tik tokios apimties, kuri būtina teisės aktais nustatytoms konkretaus duomenų gavėjo funkcijoms atlikti;

31.2. bendro pobūdžio TDS duomenys, pagal kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti konkretaus juridinio ar fizinio asmens negalima, gali būti publikuojami kiekvienoje TDS darbo vietoje ir traukiami į visus tipinius dokumentus.

31.3. TDS naudojimo sutartis yra dvišalė ir sudaroma tarp duomenų gavėjo ir TDS valdytojo.

31.4. TDS naudojimo sutartį inicijuoja duomenų gavėjas, o ją rengia ir derina TDS valdytojas. TDS naudojimo sutartis inicijuojama suinteresuoto subjekto raštišku kreipimusi į TDS valdytoją. Kreipimesi be kita ko nurodoma, kokios TDS duomenų vitrinos galėtų būti publikuojamos ir kokie tipiniai dokumentai galėtų būti teikiami besikreipiančiam subjektui, taip pat nurodomas TDS duomenų vitrinų eksponavimo ir tipinių dokumentų teikimo juridinis pagrindas.

32. Teikiant duomenų gavėjams TDS duomenis nurodomi duomenų teikėjai, kurių teikiami į TDS mokestiniai duomenys panaudoti rengiant teikiamus TDS duomenis, teikiamų į TDS mokestinių duomenų gavimo į TDS datos ir TDS duomenų parengimui panaudoti algoritmai.

33. TDS duomenys duomenų gavėjui negali būti teikiami, kol nėra gautas duomenų teikėjo, kurio teikiami į TDS mokestiniai duomenys panaudoti rengiant numatomus teikti TDS duomenis, sutikimas dėl šių TDS duomenų teikimo konkrečiam duomenų gavėjui.

34. Kiekvienas duomenų gavėjas įsipareigoja:

34.1. naudoti TDS duomenis tik tais tikslais, kuriais jie buvo gauti;

34.2. savo lėšomis įsirengti TDS darbo vietas ir jas prižiūrėti. Išimtis yra speciali TDS naudojimo programinė įranga, kurią TDS naudojimo laikotarpiu TDS valdytojas nemokamai suteikia duomenų gavėjui;

34.3. pasirašius TDS naudojimo sutartį vadovo sprendimu paskirti:

34.3.1. duomenų gavėjo TDS naudotojus, nurodant kiekvieno jų vardą, pavardę, pareigas, jo darbo vietos vidinį IP adresą (jei TDS darbo vietos vidinis IP adresas išorėje nematomas, nurodomas TDS naudotojo išorinis IP adresas), jam eksponuojamas TDS duomenų vitrinas ir kitas teises naudotis TDS;

34.3.2. prižiūrinčius TDS darbo vietas darbuotojus, nurodydamas kiekvieno iš jų vardą, pavardę ir pareigas.

34.4. užtikrinti gaunamų TDS duomenų saugą;

34.5. nedelsdamas elektroniniu paštu informuoti TDS valdytoją apie pastebėtas TDS duomenų klaidas, netikslumus ir TDS darbo trūkumus;

34.6. naudoti iš TDS valdytojo gaunamą programinę įrangą ir jos komponentes tik TDS darbo vietoms sukurti;

34.7. užtikrinti, kad kompiuteriu, kuriame yra sukurta TDS darbo vieta, naudotųsi tik TDS naudotojai;

34.8. užtikrinti, kad nustojus naudoti kompiuterį TDS darbo vietai, iš jo būtų ištrinta iš TDS valdytojo gauta TDS darbo vietai skirta programinė įranga;

34.9. informuoti elektroniniu paštu TDS tvarkytoją apie TDS darbo vietų vidinių IP adresų (jei TDS darbo vietos vidinis IP adresas matomas išorėje) arba TDS naudotojo išorinio IP adreso pakeitimą ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki planuojamų pakeitimų;

34.10. Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka viešinant informaciją iš TDS, nurodyti pirminį TDS duomenų, kuriais paremta informacija iš TDS, šaltinį ir jų pateikimo į TDS datą.

35. Bendrą visų galimų eksponuoti TDS naudojantiems asmenims sukurtose TDS darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų TDS naudojantiems asmenims tipinių dokumentų aprašą sudaro ir tvirtina TDS valdytojas vadovo sprendimu, remdamasis sutartyse dėl duomenų teikimo į TDS suformuotomis teikiamų į TDS duomenų struktūromis.

 

VI        SKYRIUS

TDS duomenų sauga

 

36. TDS duomenų saugą reglamentuoja TDS valdytojo tvirtinami Saugos nuostatai ir Saugos politiką įgyvendinantys dokumentai.

37. Už TDS duomenų saugą atsako TDS valdytojas ir tvarkytojas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

38. TDS duomenys saugomi 5 metus.

39. Pasibaigus TDS duomenų saugojimo laikui, TDS duomenys yra sunaikinami Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatyta tvarka.

40. Asmens duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“.

41. TDS naudotojai, tvarkantys asmens duomenis, įpareigoti saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

 

VII SKYRIUS

TDS FINANSAVIMAS

 

42. TDS kūrimas, tvarkymas ir priežiūra finansuojamas Lietuvos Respublikos biudžeto, įskaitant  Europos Sąjungos lėšas.

43. Duomenų gavėjų TDS naudotojai, dirbdami su TDS, naudojasi neatlygintinai TDS valdytojo duomenų gavėjams suteikiama ir TDS valdytojui priklausančia programine įranga. Duomenų gavėjai moka tik už teisę naudotis Saugiu valstybės duomenų perdavimo tinklu ar kitu mokamu, perduodamų duomenų saugą užtikrinančiu šifruotu duomenų perdavimo kanalu, vadovaudamiesi tokį apmokėjimą reglamentuojančiais teisės aktais.

44. TDS valdytojas teisės aktuose nustatyta tvarka gali pirkti konkrečias TDS aptarnavimo, tobulinimo ir plėtros bei kitas, susijusias su TDS, paslaugas. Tokiu atveju TDS valdytojas sudaro minėtas paslaugas teikiantiems fiziniams ar juridiniams asmenims sąlygas atlikti užsakomus darbus, kartu užtikrindamas TDS duomenų saugą.

 

VIII  SKYRIUS

MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

45. TDS modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

46. Jei TDS likviduojama, joje tvarkomi dokumentai ir TDS duomenys perduodami kitai informacinei sistemai, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX   SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

47. TDS duomenų subjekto teisės, susijusios su informavimu apie jo asmens duomenų tvarkymą, supažindinimu su tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo  ir kitų įstatymų nuostatų, įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

48. Už Nuostatų ir kitų teisės aktų, nustatančių TDS duomenų saugumą, pažeidimą atsakoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. T-111, 2010-07-02, Žin., 2010, Nr. 81-4274 (2010-07-10), i. k. 11022VPISAK000T-111

Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. T-119 "Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos reorganizavimo ir Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. T-50, 2017-05-18, paskelbta TAR 2017-05-18, i. k. 2017-08343

Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. T-119 „Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos reorganizavimo ir Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo