Suvestinė redakcija nuo 2009-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 91-3671, i. k. 1072310ISAK001V-294

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO, MOKĖJIMO IR MOKĖJIMO NUTRAUKIMO VIDAUS TARNYBOS SISTEMOJE TVARKOS IR PENSIJOS BYLOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 1V-294

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 99-1958; 2005, Nr. 711-2558) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 8-173; 2000, Nr. 61-1862) 2 punktu:

1. Tvirtinu Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir pensijos bylos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1995 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. 136 „Dėl vidaus reikalų sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo“.

2.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1998 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. 411 „Dėl pensijų mokėjimo“.

3. Nurodau šį įsakymą paskelbti „Valstybės žiniose“.

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                               RAIMONDAS ŠUKYS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2007 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 1V-294

 

VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO, MOKĖJIMO IR MOKĖJIMO NUTRAUKIMO VIDAUS TARNYBOS SISTEMOJE TVARKOS IR PENSIJOS BYLOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir pensijos bylos apraše (toliau – aprašas) nustatyta vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir karių (toliau – pareigūnai) valstybinių pensijų (toliau – pensijos) skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo tvarka vidaus tarnybos sistemoje ir pateiktas pensijos bylos aprašas.

 

II. DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ PENSIJAI SKIRTI, PATEIKIMAS

 

2. Kreipdamasis dėl pensijos skyrimo, pareigūnas privalo pateikti vidaus reikalų įstaigos (toliau – VRĮ), kurioje tarnauja (tarnavo), vadovui šiuos dokumentus, reikalingus pensijai skirti:

2.1. prašymą dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo (originalą) (toliau – prašymas) (1 priedas);

2.2. 2 nuotraukas (3x4) su civiline apranga arba su pareigūno uniforma, jei vidaus reikalų ministro įsakymu suteikta teisė dėvėti pareigūno uniformą.

3. VRĮ per 10 dienų po to, kai pareigūnas atleidžiamas iš vidaus tarnybos, pateikia Sveikatos priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Sveikatos priežiūros tarnyba prie VRM) kartu su aprašo 2 punkte išvardytais dokumentais, kitus reikiamus dokumentus, nurodytus aprašo 4 ir 5 punktuose. Dokumentai, išskyrus išvardytus aprašo 2 punkte, turi būti patvirtinti VRĮ antspaudu (kopijos – spaudu) ir atsakingo asmens parašu, turi būti nurodytos dokumentus patvirtinančio asmens pareigos, vardas, pavardė ir data.

4. Jei buvęs pareigūnas kreipiasi dėl pensijos už tarnybą skyrimo, tai VRĮ per 10 dienų nuo prašymo gavimo kartu su aprašo 2 punkte išvardytais dokumentais Sveikatos priežiūros tarnybai prie VRM papildomai pateikia Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83 (Žin., 1995, Nr. 8-173) (toliau – Nuostatai), 13 punkte išvardytus dokumentus.

5. Jei buvęs pareigūnas kreipiasi dėl netekto darbingumo pensijos skyrimo, tai VRĮ per 10 dienų nuo prašymo gavimo kartu su aprašo 2 punkte išvardytais dokumentais Sveikatos priežiūros tarnybai prie VRM papildomai pateikia Nuostatų 14 punkte išvardytus dokumentus.

6. Jei žuvusio ar mirusio (arba nustatyta tvarka pripažinto mirusiu ar nežinia kur esančiu) pareigūno sutuoktinis ir vaikai (įvaikiai) kreipiasi dėl našlių ir našlaičių pensijos skyrimo, tai VRĮ per 10 dienų nuo prašymo gavimo kartu su prašymu Sveikatos priežiūros tarnybai prie VRM papildomai pateikia Nuostatų 15 punkte išvardytus dokumentus.

7. Jei pareigūnas žuvo ar mirė nuo sužalojimų dėl priežasčių, susijusių su vidaus tarnyba, tai VRĮ kartu su aprašo 6 punkte nurodytais dokumentais Sveikatos priežiūros tarnybai prie VRM papildomai pateikia tarnybinio patikrinimo išvados patvirtintą kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-708, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 156-7055 (2009-12-30), i. k. 1092310ISAK001V-708

 

8. Jei žuvusio ar mirusio (arba nustatyta tvarka pripažinto mirusiu ar nežinia kur esančiu) pensijos gavėjo sutuoktinis ir vaikai (įvaikiai) kreipiasi dėl našlių ir našlaičių pensijos skyrimo, tai jie Sveikatos priežiūros tarnybai prie VRM papildomai pateikia Nuostatų 15 punkte išvardytus dokumentus, kurių nėra žuvusio ar mirusio (arba nustatyta tvarka pripažinto mirusiu ar nežinia kur esančiu) pensijos gavėjo pensijos byloje.

9. Sveikatos priežiūros tarnyba prie VRM, gavusi dokumentus, reikalingus pensijai skirti, registruoja juos gautų dokumentų registre.

10. Jei Sveikatos priežiūros tarnybai prie VRM pateikiami netinkamai užpildyti dokumentai, reikalingi pensijai skirti, jie grąžinami juos pristačiusiai VRĮ per 5 darbo dienas nuo jų gavimo Sveikatos priežiūros tarnyboje prie VRM dienos. VRĮ tinkamai užpildytus dokumentus pateikia Sveikatos priežiūros tarnybai prie VRM per 3 darbo dienas nuo netinkamai užpildytų dokumentų gavimo VRĮ.

11. Jei Sveikatos priežiūros tarnybai prie VRM pateikiami ne visi dokumentai, reikalingi pensijai skirti, tai Sveikatos priežiūros tarnyba prie VRM per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos Sveikatos priežiūros tarnyboje prie VRM prašo VRĮ pateikti trūkstamus dokumentus. VRĮ trūkstamus dokumentus pateikia Sveikatos priežiūros tarnybai prie VRM per 3 darbo dienas nuo trūkstamų dokumentų gavimo VRĮ.

 

III. PENSIJŲ SKYRIMAS, MOKĖJIMAS IR MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS

 

12. Pensija skiriama ir mokama nuo teisės į pensiją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų, reikalingų pensijai skirti, gavimo Sveikatos priežiūros tarnyboje prie VRM dienos.

13. Pensijos skiriamos, perskaičiuojamos ar nutraukiamas jų mokėjimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ar jo įgalioto ministerijos kanclerio sprendimu (4–14 priedai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-708, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 156-7055 (2009-12-30), i. k. 1092310ISAK001V-708

 

14. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ar jo įgalioto ministerijos kanclerio sprendimas dėl pensijos skyrimo (toliau – sprendimas) turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo skirti pensiją su visais išvardytais arba papildomai pateiktais dokumentais gavimo Sveikatos priežiūros tarnyboje prie VRM dienos. Sprendimas turi būti vizuotas Sveikatos priežiūros tarnybos prie VRM viršininko ar jo pavedimu kito šios tarnybos valstybės tarnautojo, sprendimą rengusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktoriaus ar jo pavedimu kito šio departamento valstybės tarnautojo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-315, 2007-09-07, Žin., 2007, Nr. 97-3945 (2007-09-13), i. k. 1072310ISAK001V-315

Nr. 1V-482, 2008-12-29, Žin., 2009, Nr. 6-197 (2009-01-17), i. k. 1082310ISAK001V-482

Nr. 1V-708, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 156-7055 (2009-12-30), i. k. 1092310ISAK001V-708

 

15. Sprendimas saugomas pensijos gavėjo pensijos byloje, kuri yra registruojama Pensijų bylų registre.

16. Sveikatos priežiūros tarnyba prie VRM per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apie jį pensijos gavėją informuoja raštu, kartu išsiųsdama ir sprendimo nuorašą.

17. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui ar jo įgaliotam ministerijos kancleriui priėmus sprendimą neskirti pensijos, Sveikatos priežiūros tarnyba prie VRM ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia (įteikia) pareiškėjui šio sprendimo nuorašą, nurodydama jame atsisakymo skirti pensiją priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-708, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 156-7055 (2009-12-30), i. k. 1092310ISAK001V-708

 

18. Sveikatos priežiūros tarnyba prie VRM ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos išduoda pensijos gavėjui Vidaus reikalų ministerijos pensininko pažymėjimo išdavimo tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1V-98 nustatyta tvarka patvirtintos formos pensininko pažymėjimą, kuris yra registruojamas pensininkų pažymėjimų išdavimo ir apskaitos registre.

19. Praradęs pensininko pažymėjimą pensijos gavėjas apie tai raštu informuoja Sveikatos priežiūros tarnybą prie VRM ir turi teisę prašyti išduoti naują pensininko pažymėjimą.

20. Pasikeitus pensijos gavėjo netekto darbingumo procentams, pensija skiriama iš naujo pagal naujus duomenis nuo jų pasikeitimo dienos, pensijos gavėjui pateikus Sveikatos priežiūros tarnybai prie VRM darbingumo lygio pažymą (originalą arba patvirtintą kopiją), bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų, reikalingų pensijai perskaičiuoti, gavimo Sveikatos priežiūros tarnyboje prie VRM dienos.

21. Atsiradus naujoms aplinkybėms (pensijos gavėjui ar VRĮ pateikus Sveikatos priežiūros tarnybai prie VRM papildomus dokumentus apie stažą, darbo užmokestį, gautą iki pensijos paskyrimo, ar kt.), dėl kurių pensija turi būti didinama, pensija perskaičiuojama iš naujo pagal naujus duomenis nuo jų atsiradimo dienos, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų, reikalingų pensijai perskaičiuoti, gavimo Sveikatos priežiūros tarnyboje prie VRM dienos.

211. Pensijos gavėjas apie savo padėties, atitinkančios Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1958; 2005, Nr. 71-2558) 16 straipsnio 6 dalį, pasibaigimą ir pageidavimą gauti valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedą informuoja Sveikatos priežiūros tarnybą prie VRM raštu.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-482, 2008-12-29, Žin., 2009, Nr. 6-197 (2009-01-17), i. k. 1082310ISAK001V-482

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-708, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 156-7055 (2009-12-30), i. k. 1092310ISAK001V-708

 

22. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių pensijos dydis turi būti mažinamas arba pensijos mokėjimas nutraukiamas, pensijos dydis mažinamas arba pensijos mokėjimas nutraukiamas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos.

23. Sveikatos priežiūros tarnyba prie VRM išmoka pensijas pensijų gavėjams už praėjusį mėnesį ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 20 dienos (imtinai).

24. Pensijos gavėjui mirus, Sveikatos priežiūros tarnyba prie VRM parengia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ar jo įgalioto ministerijos kanclerio sprendimą dėl pensijos mokėjimo nutraukimo, kuris saugomas pensijos gavėjo pensijos byloje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-708, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 156-7055 (2009-12-30), i. k. 1092310ISAK001V-708

 

25. Pensijos gavėjui mirus, pensijos byla yra saugoma Sveikatos priežiūros tarnyboje prie VRM 5 metus, vėliau teisės aktų nustatyta tvarka perduodama Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento Archyvų skyriui.

 

IV. PENSIJOS BYLOS APRAŠAS

 

26. Pensijos byla susideda iš keturių dalių:

26.1. I dalyje saugomi dokumentai (originalai), reikalingi pensijai skirti: prašymas, tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapas (2 priedas), darbo užmokesčio atestatas (pažymėjimas) (3 priedas) ir sprendimai dėl pensijos skyrimo, perskaičiavimo ar mokėjimo nutraukimo (4–14 priedai);

26.2. II dalyje saugomi medicininiai dokumentai: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvada (originalas), darbingumo lygio pažyma (patvirtinta kopija) ir kt. (originalai arba jų patvirtintos kopijos);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-708, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 156-7055 (2009-12-30), i. k. 1092310ISAK001V-708

 

26.3. III dalyje saugomi susirašinėjimo su pensijos gavėju dokumentai (jų originalai arba patvirtintos kopijos): pranešimas apie pensijos skyrimą, pensijos gavėjo prašymai (skundai), atsakymai į pensijos gavėjo prašymus (skundus);

26.4. IV dalyje saugomi kiti raštai ir dokumentai, susiję su pensijos skyrimu, mokėjimu ar perskaičiavimu.

27. Sveikatos priežiūros tarnybos prie VRM valstybės tarnautojas ar darbuotojas, tvarkantis pensijos bylą, yra atsakingas už teisingą jos formavimą.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. VRĮ yra atsakinga už išėjusių iš vidaus tarnybos pareigūnų dokumentų, reikalingų pensijai skirti, pateikimą Sveikatos priežiūros tarnybai prie VRM.

29. VRĮ, priėmusi į vidaus tarnybą grąžintą buvusį pareigūną, informuoja Sveikatos priežiūros tarnybą prie VRM, taip pat atitinkamas tarnybas, mokančias pensijas, apie šių tarnybų pensijos gavėjų grąžinimą į vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas.

30. Pensijos gavėjas yra atsakingas už tai, kad Sveikatos priežiūros tarnybai prie VRM būtų laiku pateikiami dokumentai, susiję su aplinkybėmis, turinčiomis įtakos jo pensijos dydžiui ir mokėjimui.

______________


 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir

karių valstybinių pensijų skyrimo,

mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo

vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir

pensijos bylos aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2009 m. gruodžio 16 d.

įsakymo Nr. 1V-708

redakcija)

 

(Prašymo forma)

 

Vidaus reikalų įstaigos (kurioje pareigūnas

tarnavo paskiausiai) vadovui

 

PRAŠYMAS

DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS PENSIJOS SKYRIMO

__________

(data)

___________

(vieta)

 

Prašau skirti pensiją     Už tarnybą □[]    Našlių / našlaičių □[]    Netekto darbingumo □[]

 

1. ASMENS DUOMENYS

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas

 

Telefono Nr.

 

Pensiją prašau skirti pagal paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių man nustatyto darbo užmokesčio vidurkį už laikotarpį nuo ________ m. __________ mėn. _____ d. iki ________ m. __________ mėn. _____ d.

(Tais atvejais, kai pareigūnas, nurodytas Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1958; 2005, Nr. 71-2558) 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte, yra ištarnavęs mažiau negu dvylika mėnesių, jis nurodo ištarnautą laikotarpį, už kurį skaičiuojamas jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkis. Šios nuostatos netaikomos, kai skiriama našlių ir našlaičių pareigūnų ir karių valstybinė pensija).

 

2. ŠIUO METU DIRBU

Taip □[]

Ne □[]

 

JEI TAIP, NUO KADA _________________________________

 

3. GAUNU PENSIJĄ

Taip □[]

Ne □[]

 

JEI TAIP, IŠ KUR, NUO KADA, IKI KADA ______________________

 

PENSIJOS RŪŠIS _____________________________________________

 

4. MAN NUSTATYTAS NETEKTO DARBINGUMO LYGIS

Taip □[]

Ne □[]

 

JEI TAIP, NETEKTO DARBINGUMO PROC., NUO KADA ________________

 

5. MIRĘS (ŽUVĘS) ASMUO BUVO:

(Pildoma našlių / našlaičių pensijai gauti)

 

[] SUTUOKTINIS

[] SŪNUS / DUKTĖ

[] TĖVAS / MOTINA / GLOBĖJAS

 

6. AUGINU MIRUSIO ASMENS VAIKUS (ĮVAIKIUS)

Taip □[]

Ne □[]

(Pildoma našlių / našlaičių pensijai gauti)

 

Jei taip, nurodykite auginamų vaikų (įvaikių) asmens duomenis:

 

VARDAS

PAVARDĖ

ASMENS KODAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PENSIJOS MOKĖJIMAS

 

BANKO (PAŠTO) PAVADINIMAS

__________________________________________

 

BANKO KORTELĖS PAVADINIMAS

__________________________________________

 

KORTELĖS NUMERIS _______________________________

 

ASMENINĖS SĄSKAITOS NUMERIS ___________________________

 

Esu informuotas, kad pervedimo išlaidos bus išskaičiuotos iš mano pensijos, jeigu bus pasirinktas ne „Swedbank“, AB, o kitas bankas, pagal to banko nustatytą tvarką.

 

8. ĮSIPAREIGOJU ne vėliau kaip per 10 dienų pranešti apie:

• kitos valstybinės pensijos paskyrimą;

• kitos rūšies pensijos paskyrimą;

• įsidarbinimą;

• verslo liudijimo įgijimą, įmonės ar ūkininko ūkio įregistravimą, ūkininko partnerio sutarties sudarymą ir kt.;

• gyvenamosios vietos pakeitimą;

• išvykimą nuolat ar laikinai gyventi į užsienį;

• naujos santuokos sudarymą (našlių pensijos gavėjams).

 

9. ŽINAU, kad:

• turintiems teisę gauti kelias valstybines pensijas mokama tik viena iš jų, išskyrus našlių ir našlaičių pensiją;

• nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos mano pensijos mokėjimui, permokėta pensijos suma bus išskaičiuojama iš mano pensijos.

 

TVIRTINU, kad pateikti duomenys yra teisingi.

 

 

______________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-708, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 156-7055 (2009-12-30), i. k. 1092310ISAK001V-708

 


Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo

ir mokėjimo nutraukimo vidaus tarnybos

sistemoje tvarkos ir pensijos bylos aprašo

2 priedas

 

(Tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapo forma)

 

________________________________________________________________

(vidaus reikalų įstaigos, kurioje pareigūnas tarnavo paskiausiai, pavadinimas)

 

TVIRTINU

Vidaus reikalų įstaigos vadovas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

 

TARNYBOS LAIKO (DARBO STAŽO) APSKAITOS LAPAS

 

200__ m._______ ___ d. Nr.

___________________

(sudarymo vieta)

 

________________________________________________________________________________

(pareigos, laipsnis, vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

(gimimo data, vieta)

 

Pirmasis specialus pareigūno

nekarinis (karinis) laipsnis – __________________________________________________________

 

suteiktas_______________________________ __________________________________________

(nurodyti padalinio pavadinimą)                                     (data, įsakymo Nr.)

 

____________________________________________________________________ tarnybos laikas

(vardas, pavardė)

 

pareigūnų ir karių valstybinei pensijai (toliau – pensija) skirti:

 

Darbo, tarnybos vietos pavadinimas, pareigos

Įstaigos, padalinio pavadinimas, data ir įsakymo Nr.

Tarnavo (nuo, iki)*

Tarnybos laikas (m., mėn., d.)

Koeficientas

Tarnybos laiko lengvata (m., mėn., d.)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200__ m.___________ __ d. vidaus tarnybos sistemoje ištarnauta:

_________________ metų _______________ mėnesių__________________ dienų.

 

______________________________________________  tarnybos byla Nr. ___________ yra

                           (vardas, pavardė)

_______________________________________

                 (vidaus reikalų įstaigos pavadinimas)

 

Tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapą užpildė:

 

_______________________________          ____________                       __________________

(personalo tarnybos darbuotojo                                              (parašas)                                                  (vardas, pavardė)

pareigos, laipsnis)

200__ m.__________ ___d.

 

Su tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos duomenimis pensijai skirti susipažinau:

 

__________________

__________________

(atleidžiamojo parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

__________________

(data)

 

Duomenys apie atleidimą:___________________________________________________________

(pareigos, laipsnis, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

(atleidimo motyvai)

________________________________________________________________________________

(kieno įsakymu)

 

__________________________________             ____________                     __________________

(personalo tarnybos darbuotojo pareigos, laipsnis)                           (parašas)                                      (vardas, pavardė)

 

                                                                    A. V.

200__ m.____________ ___d.

 

* Vidaus reikalų įstaiga, rengdama pareigūno tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapą, nurodo visą pareigūno tarnybos laiką (darbo stažą) pensijai skirti chronologine tvarka.

______________

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir karių valstybinių

pensijų skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo

vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir pensijos bylos aprašo

3 priedas

(Lietuvos Respublikos vidus reikalų ministro

2009 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-708

redakcija)

 

(Darbo užmokesčio atestato (pažymėjimo) forma)

 

DARBO UŽMOKESČIO ATESTATAS (PAŽYMĖJIMAS)

200__ m. _____________ ___d. Nr.

_________________

(sudarymo vieta)

 

_____________________________ pažymi, kad ___________________

(vidaus reikalų įstaigos pavadinimas)         (specialus pareigūno nekarinis laipsnis)

____________________________

(pareigos)

____________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

Vidaus reikalų ir (ar) kitų įstaigų pavadinimas

Metai, mėnuo

Pareiginė alga (tarnybinis atlyginimas)

Priedas už specialų pareigūno nekarinį laipsnį (tarnybinį rangą)

Priedas už kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą)

Priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą

Iš viso

Koef.

Lt

Koef.

Lt

Proc.

Lt

Proc.

Lt

Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareigūno nurodytų paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkis

 

 

Pareigūnui iki  200_ m. _______  __ d. (imtinai) išmokėtas darbo užmokestis.

Darbo užmokesčio atestatas (pažymėjimas) išduotas dėl atleidimo iš vidaus tarnybos, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927)

_______________________________________________

(Vidaus tarnybos statuto straipsnis, dalis, punktas)

 

Vidaus reikalų įstaigos vadovo

pareigos, laipsnis

_______________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

A. V.

 

Vidaus reikalų įstaigos finansų

tarnybos vadovas

_______________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

Patvirtinu, kad įrašai darbo užmokesčio atestate (pažymėjime) teisingi

_______________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-224, 2009-05-25, Žin., 2009, Nr. 66-2639 (2009-06-04); Žin., 2009, Nr. 68-0 (2009-06-09), i. k. 1092310ISAK001V-224

Nr. 1V-708, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 156-7055 (2009-12-30), i. k. 1092310ISAK001V-708

 

 

 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir

karių valstybinių pensijų skyrimo,

mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo

vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir

pensijos bylos aprašo

4 priedas

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2009 m. gegužes 25 d.

įsakymo Nr. 1V-224 redakcija)

 

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS PENSIJOS UŽ TARNYBĄ SKYRIMO

 

________________________________

(vardas, pavardė)

Pensijos bylos Nr.

200__ m. __________  ___ d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaujantis __________________________________________________________

(įstatymo pavadinimas)

(Žin., _____, Nr. ________) ______ straipsnio _______ dalies ______ punktu, skiriama pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą (toliau – pensija)

___________________________________________________________________________

(tarnybos vieta, pareigos, laipsnis)

___________________________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė, asmens kodas)

kuris ______________________________________________________________________ .

(kieno įsakymu, data, įsakymo Nr.)

atleistas iš vidaus tarnybos nuo ____________ pagal Vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927)  

(atleidimo iš vidaus tarnybos pagrindai)

ištarnautas laikas: ______________________________________________

iš to skaičiaus:

A – iki 1994-12-31 –                

B – nuo 1995-01-01 –               ,

pensija apskaičiuojama:

________________________

(formulė)

________________________

________________________

Pareigūno nurodytų paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkis (toliau – darbo užmokesčio vidurkis):

Iš viso: 00 %

_______________ Lt

 

Pensijos dydis ________00 % nuo _____________ Lt darbo užmokesčio vidurkio.

Pensijos suma __________Lt.

Pensiją už tarnybą mokėti nuo _________________ iki _________________.

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(Vizos)

 

(Rengėjo nuoroda)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-224, 2009-05-25, Žin., 2009, Nr. 66-2639 (2009-06-04); Žin., 2009, Nr. 68-0 (2009-06-09), i. k. 1092310ISAK001V-224

 


 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir

karių valstybinių pensijų skyrimo,

mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo

vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir

pensijos bylos aprašo

5 priedas

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2009 m. gegužės 25 d.

įsakymo Nr. 1V-224 redakcija)

 

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS NETEKTO DARBINGUMO PENSIJOS SKYRIMO

 

________________________________

(vardas, pavardė)

Pensijos bylos Nr.

200__ m. __________  ___ d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaujantis __________________________________________________________

(įstatymo pavadinimas)

(Žin., _____, Nr. ________) ______ straipsnio _______ dalies ______ punktu, skiriama pareigūnų ir karių valstybinė netekto darbingumo pensija (toliau – pensija)

___________________________________________________________________________

(tarnybos vieta, pareigos, laipsnis)

___________________________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė, asmens kodas)

kuris ______________________________________________________________________ .

(kieno įsakymu, data, įsakymo Nr.)

atleistas iš vidaus tarnybos nuo ____________ pagal Vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927)  

(atleidimo iš vidaus tarnybos pagrindai)

Neteko ____________ procentų darbingumo nuo __________________,

(dydis)                                                             (data)

ištarnautas laikas: ______________________________________________

iš to skaičiaus:

A – iki 1994-12-31 –                

B – nuo 1995-01-01 –               ,

pensija apskaičiuojama:

________________________

(formulė)

________________________

________________________

Pareigūno nurodytų paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkis (toliau – darbo užmokesčio vidurkis):

Iš viso: 00 %

_______________ Lt

 

Pensijos dydis ________00 % nuo _____________ Lt darbo užmokesčio vidurkio.

Pensijos suma __________Lt.

Netekto darbingumo pensiją mokėti nuo _________________ iki _________________.

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(Vizos)

 

(Rengėjo nuoroda)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-224, 2009-05-25, Žin., 2009, Nr. 66-2639 (2009-06-04); Žin., 2009, Nr. 68-0 (2009-06-09), i. k. 1092310ISAK001V-224

 


 

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir

karių valstybinių pensijų skyrimo,

mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo

vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir

pensijos bylos aprašo

6 priedas

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2009 m. gegužės 25 d.

įsakymo Nr. 1V-224 redakcija)

 

(herbas)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS NAŠLIŲ IR NAŠLAIČIŲ PENSIJOS SKYRIMO

 

__________________________

(vardas, pavardė)

Pensijos bylos Nr.

200___ m. ____________________ __ d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaujantis __________________________________________________________

(įstatymo pavadinimas)

(Žin., ____, Nr. _____________) _______ straipsnio _____ dalies ______ punktu, skiriama pareigūnų ir karių valstybinė našlių ir našlaičių pensija (toliau – našlių ir našlaičių pensija) šeimos nariams buvusio

___________________________________________________________________________

(tarnybos vieta, pareigos, laipsnis)

___________________________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė, asmens kodas)

kuris _______________________________________________________________________ ,

(kieno įsakymu, data, įsakymo Nr.)

atleistas iš vidaus tarnybos nuo __________ pagal Vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927)       ,

(atleidimo iš vidaus tarnybos pagrindai)

ištarnautas laikas: _________________, iš to skaičiaus:

A –

iki 1994-12-31 –

 

B –

nuo 1995-01-01 –              ,

 

pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą / netekto darbingumo (toliau – pensija) apskaičiuojama:

 

__________________

(formulė)

__________________

 

__________________

Iš viso: 00 %

Pareigūno nurodytų paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkis (toliau – darbo užmokesčio vidurkis):

 

_______________ Lt

 

Pensijos dydis _       00 % nuo _____________ Lt darbo užmokesčio vidurkio.

Pensijos suma _           Lt.

 

Pareigūnas / pensijos gavėjas mirė ________. Mirties priežastis – ______________.

(data)

 

Šeimos nariai, kuriems skiriama našlių ir našlaičių pensija:

 

Giminystės ryšys

Vardas, pavardė

Gimimo data

Netekto darbingumo %

Žymos apie pensijos mokėjimo nutraukimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Našlių ir našlaičių pensijos dydis _       00 % nuo _____________ Lt pensijos sumos.

Našlių ir našlaičių pensijos suma _________Lt.

Našlių ir našlaičių pensiją mokėti nuo ___________ iki ____________.

 

Našlių ir našlaičių pensijos gavėjas – ____________________________.

(vardas ir pavardė)

 

__________________

(pareigos)

____________________

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

 

(Vizos)

 

(Rengėjo nuoroda)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-482, 2008-12-29, Žin., 2009, Nr. 6-197 (2009-01-17), i. k. 1082310ISAK001V-482

Nr. 1V-224, 2009-05-25, Žin., 2009, Nr. 66-2639 (2009-06-04); Žin., 2009, Nr. 68-0 (2009-06-09), i. k. 1092310ISAK001V-224

 


Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir pensijos bylos aprašo

7 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS PENSIJOS IR VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO PRIEDO MOKĖJIMO

 

__________________________________________

(vardas, pavardė)

200__ m._________ d. Nr.

Vilnius

 

Pensijos bylos Nr.

 

(Dokumento tekstas)

 

 

 

________________________

________________________

________________________

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

(Vizos)

 

(Rengėjo nuoroda)

______________


Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir pensijos bylos aprašo

8 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO PRIEDO MOKĖJIMO

 

_________________________________________

(vardas, pavardė)

200__ m.___________ d. Nr.

Vilnius

 

 

Pensijos bylos Nr.

 

(Dokumento tekstas)

 

 

 

________________________

________________________

________________________

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

(Vizos)

 

(Rengėjo nuoroda)

______________


Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir pensijos bylos aprašo

9 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS NAŠLAIČIŲ PENSIJOS MOKĖJIMO

 

__________________________________________

(vardas, pavardė)

200__ m. __________ d. Nr.

Vilnius

 

Pensijos bylos Nr.

 

(Dokumento tekstas)

 

 

 

________________________

________________________

________________________

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

(Vizos)

 

(Rengėjo nuoroda)

______________


Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir pensijos bylos aprašo

10 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS NAŠLIŲ PENSIJOS MOKĖJIMO

 

_________________________________________

(vardas, pavardė)

200__ m.________ __d. Nr.

Vilnius

 

 

Pensijos bylos Nr.

 

(Dokumento tekstas)

 

 

 

________________________

________________________

________________________

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

(Vizos)

 

(Rengėjo nuoroda)

______________


Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir pensijos bylos aprašo

11 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS NETEKTO DARBINGUMO PENSIJOS MOKĖJIMO

 

_______________________________________

(vardas, pavardė)

200__ m. ________ __ d. Nr.

Vilnius

 

 

Pensijos bylos Nr.

 

(Dokumento tekstas)

 

 

 

________________________

________________________

________________________

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

(Vizos)

 

(Rengėjo nuoroda)

______________


Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir pensijos bylos aprašo

12 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAITINTOJO NETEKIMO PENSIJOS MOKĖJIMO

 

______________________________________

(vardas, pavardė)

200__ m._______ __ d. Nr.

Vilnius

 

 

Pensijos bylos Nr.

 

(Dokumento tekstas)

 

 

________________________

________________________

________________________

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

(Vizos)

 

(Rengėjo nuoroda)

______________


Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir pensijos bylos aprašo

13 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS PENSIJOS NESKYRIMO

 

_________________________________________

(vardas, pavardė)

200__ m. __________ __ d. Nr.

Vilnius

 

 

Pensijos bylos Nr.

 

(Dokumento tekstas)

 

 

 

________________________

________________________

________________________

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

(Vizos)

 

(Rengėjo nuoroda)

______________


Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir pensijos bylos aprašo

14 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS PENSIJOS ARBA VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO PRIEDO MOKĖJIMO NUTRAUKIMO

 

__________________________________________

(vardas, pavardė)

200__ m.                       __ d. Nr.

Vilnius

 

 

Pensijos bylos Nr.

 

(Dokumento tekstas)

 

 

 

 

__________________________________                                   ___________________________

                   (pareigos)                                                                     (parašas)                                               (vardas, pavardė)

 

 

 

(Vizos)

 

(Rengėjo nuoroda)

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-315, 2007-09-07, Žin., 2007, Nr. 97-3945 (2007-09-13), i. k. 1072310ISAK001V-315

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 1V-294 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir pensijos bylos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-482, 2008-12-29, Žin., 2009, Nr. 6-197 (2009-01-17), i. k. 1082310ISAK001V-482

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 1V-294 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir pensijos bylos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-224, 2009-05-25, Žin., 2009, Nr. 66-2639 (2009-06-04); Žin., 2009, Nr. 68-0 (2009-06-09), i. k. 1092310ISAK001V-224

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 1V-294 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir pensijos bylos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-708, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 156-7055 (2009-12-30), i. k. 1092310ISAK001V-708

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 1V-294 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos ir pensijos bylos aprašo patvirtinimo" pakeitimo