Suvestinė redakcija nuo 2022-09-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 90-3577, i. k. 1071100NUTA00000808

 

TAR pastaba. Taikoma transporto priemonėms, įvežtoms ir išleistoms į laisvą apyvartą nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 680, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14023

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl Importo muitų ir kitų mokesčių lengvatų įvežtoms transporto priemonėms, skirtoms naudoti užsienio valstybių diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir tarptautinių organizacijų atstovybėse, taip pat Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybių kariuomenių vienetuose, taikymo tvarkos“ pakeitimo

 

Nauja redakcija nuo 2022-06-30:

Nr. 680, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14023

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL IMPORTO MUITŲ IR KITŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ ĮVEŽTOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, SKIRTOMS NAUDOTI UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖSE ATSTOVYBĖSE, KONSULINĖSE ĮSTAIGOSE, TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVYBĖSE, ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS VALSTYBIŲ KARIUOMENIŲ VIENETUOSE, EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ GINKLUOTOSIOSE PAJĖGOSE IR EUROPOS SĄJUNGOS ĮSTAIGOSE, TAIKYMO TVARKOS

 

2007 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 808

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 36 straipsnio 5 dalį, 40 straipsnio 3 dalį ir 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. Kai transporto priemonė, pasinaudojus atitinkamose tarptautinėse sutartyse ir susitarimuose numatytomis lengvatomis užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų bei tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių oficialiai veiklai, jų narių (išskyrus aptarnaujantį personalą) ir kartu gyvenančių jų šeimos narių (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai, jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) asmeniniam naudojimui ir (arba) įsikūrimui, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybių (išskyrus Lietuvos Respubliką) kariuomenių vienetų ir (arba) juos lydinčių civilių darbuotojų (kai šie vienetai Lietuvos Respublikoje dalyvauja bendrose karinėse operacijose, pratybose ar kitame bendrame kariniame renginyje), taip pat Europos Sąjungos valstybių narių (išskyrus Lietuvos Respubliką) ginkluotųjų pajėgų ir (arba) jas lydinčių civilių darbuotojų (kai šios pajėgos Lietuvos Respublikoje dalyvauja gynybos operacijose, kurios įgyvendinamos vykdant Europos Sąjungos veiklą pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką) įvežama be importo muitų ir kitų mokesčių, sumokėti importo muitų ir kitų mokesčių nereikalaujama, jeigu:

1.1.1. transporto priemonė parduodama arba kitaip perleidžiama nuosavybėn praėjus 3 metams nuo jos išleidimo į laisvą apyvartą dienos arba

1.1.2. transporto priemonę įvežę užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų bei tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių nariai (išskyrus aptarnaujantį personalą) ar transporto priemonę įvežę kartu gyvenantys jų šeimos nariai tampa Lietuvos Respublikos piliečiais ir (ar) jų nuolatinė gyvenamoji vieta tampa Lietuvos Respublika praėjus 3 metams nuo transporto priemonės išleidimo į laisvą apyvartą dienos.

1.2. Importuotojas turi per 5 darbo dienas raštu pranešti teritorinei muitinei, kurios veiklos zonoje transporto priemonė išleista į laisvą apyvartą, ir pateikti importo muitų ir kitų mokesčių dydžiui nustatyti reikalingus duomenis, kai:

1.2.1. transporto priemonė parduodama arba kitaip perleidžiama nuosavybėn kitiems, ne šio nutarimo 1.1 papunktyje iki dvitaškio nurodytiems, asmenims nepraėjus šio nutarimo 1.1.1 papunktyje nurodytam terminui arba

1.2.2. transporto priemonę įvežę užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų bei tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių nariai (išskyrus aptarnaujantį personalą) ar transporto priemonę įvežę kartu gyvenantys jų šeimos nariai tampa Lietuvos Respublikos piliečiais ir (ar) jų nuolatinė gyvenamoji vieta tampa Lietuvos Respublika nepraėjus šio nutarimo 1.1.2 papunktyje nurodytam terminui.

1.3. Teritorinė muitinė, remdamasi išleidžiant transporto priemonę į laisvą apyvartą muitinės deklaracijoje ir importuotojo pranešime nurodytais ir (arba) kitaip gautais duomenimis, apskaičiuoja mokėtinus importo muitus ir kitus mokesčius pagal mokesčių tarifus, galiojusius transporto priemonės perleidimo dieną arba dieną, kai užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų bei tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių nariai (išskyrus aptarnaujantį personalą) ir kartu gyvenantys jų šeimos nariai tampa Lietuvos Respublikos piliečiais ir (ar) jų nuolatinė gyvenamoji vieta tampa Lietuvos Respublika, ir tą dieną nustatytą apmokestinamąją vertę. Apskaičiuoti ir mokėtini importo muitai ir kiti mokesčiai sumokami Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 748 „Dėl Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau –Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklės), nustatyta tvarka. Nesumokėtos importo muitų ir kitų mokesčių bei delspinigių sumos išieškomos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka. Šiame papunktyje nurodytu atveju Muitinės administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų mokėjimo taisyklėse nustatytu laiku nesumokėjus importo muitų bei kitų mokesčių, skaičiuojami delspinigiai 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, ir Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

1.4. Europos Sąjungos įsteigtų Lietuvos Respublikoje įstaigų darbuotojų, atitinkančių Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 36 straipsnio 4 dalies ir 47 straipsnio 8 dalies kriterijus, jei šie asmenys transporto priemonę importuoja ne vėliau kaip vieni metai nuo jų įsidarbinimo pirmą kartą Europos Sąjungos įsteigtoje Lietuvos Respublikos įstaigoje pradžios įvežamoms transporto priemonėms šis nutarimas taikomas tiek, kiek tai neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams, reglamentuojantiems muitus.

2. Šio nutarimo 1.2 ir 1.3 papunkčių nuostatos netaikomos, jeigu sumokėti importo muitų ir kitų mokesčių nereikalaujama pagal kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius ir atitinkamas importo muitų ir kitų mokesčių lengvatas nustatančius teisės aktus.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                     GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                 RIMANTAS ŠADŽIUS

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 578, 2016-06-08, paskelbta TAR 2016-06-10, i. k. 2016-16061

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl Importo muitų ir kitų mokesčių lengvatų įvežtoms transporto priemonėms, skirtoms naudoti užsienio valstybių diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir tarptautinių organizacijų atstovybėse, taip pat Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybių kariuomenių vienetuose, taikymo tvarkos“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 680, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14023

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 14 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl Importo muitų ir kitų mokesčių lengvatų įvežtoms transporto priemonėms, skirtoms naudoti užsienio valstybių diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir tarptautinių organizacijų atstovybėse, taip pat Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybių kariuomenių vienetuose, taikymo tvarkos“ pakeitimo