Suvestinė redakcija nuo 2020-08-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 88-3494, i. k. 1072250ISAK000V-633

 

Nauja redakcija nuo 2016-04-06:

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 117:2007 „GROŽIO PASLAUGŲ SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 

2007 m. rugpjūčio 1 d. Nr. V-633

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu

Nr. V-633

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 117:2007 „GROŽIO PASLAUGŲ SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

 

I. SKYRIUS
TAIKYMO SRITIS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

1. Ši higienos norma nustato pagrindinius grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimus.

2. Ši higienos norma privaloma visiems Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems statinius ir patalpas, kuriose teikiamos grožio paslaugos, paslaugų teikėjams bei kontroliuojančioms institucijoms.

 

II SKYRIUS

NUORODOS.

3.  Teisės aktai, į kuriuos šioje higienos normoje pateiktos nuorodos:

3.1. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59);

3.2. 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1);

3.3. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas;

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“;

3.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 288 Dėl Lietuvos higienos normos HN 64:2017 „Kosmetikos gaminiai. Mikrobinio užterštumo ribinės vertės“ patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-518, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06733

 

3.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“;

3.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-518, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06733

 

3.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-229, 2017-02-28, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03485

Nr. V-518, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06733

 

3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-18 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento ir aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-518, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06733

 

3.10.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

3.11.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

III. SKYRIUS
SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

4. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

4.1. A kategorijos grožio paslauga – grožio paslauga, kurią teikiant pažeidžiama paslaugos gavėjo oda arba gleivinė ir tam skirtas instrumentas gali būti užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais. Prie šių paslaugų priskiriamos tatuiravimo, ilgalaikio makiažo, papuošalų vėrimo, plaukų skutimo, manikiūro ir pedikiūro (kai karpomos nagų odelės) ir kitos invazinės grožio paslaugos.

4.2. B kategorijos grožio paslauga – grožio paslauga, kurią teikiant nepažeidžiama paslaugos gavėjo oda arba gleivinė. Prie šių paslaugų priskiriamos veido ir kūno, plaukų priežiūros, manikiūro ir pedikiūro (kai nekarpomos nagų odelės), plaukų šalinimo vašku ar pan., dekoratyvinės kosmetikos ir kitos neinvazinės paslaugos.

4.3. Dekoratyvinės kosmetikos paslauga – paslauga, kurią teikiant ant paslaugos gavėjo epidermio, plaukų, nagų, lūpų užtepama, užpurškiama, užklijuojama ar pan. tam tikro dekoratyvinės kosmetikos gaminio.

4.4. Dezinfekcija – daugelio arba visų mikroorganizmų, išskyrus bakterijų sporas, sunaikinimas aplinkoje fizinėmis ir cheminėmis priemonėmis.

4.5. Grožio paslauga – paslauga, kurios tikslas – įvairiomis priemonėmis ir būdais išlaikyti ar pagerinti žmogaus plaukų, veido, kūno, nagų išvaizdą, apsaugoti ir (arba) palaikyti gerą plaukų, odos, nagų būklę, paryškinti patraukliuosius bruožus ir kuri teikiama naudojant priemones ar prietaisus, kurie pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (rekomendacijas, aprašymą, nurodytą paskirtį) skirti buitiniam ir (arba) grožio paslaugų teikėjui profesionaliajam naudojimui, taip pat medžiagas, priemones ir prietaisus, kurie nėra kraujo komponentai, vaistiniai preparatai ir (arba) kurių sudėtyje nėra vaistinių preparatų. Prie šių paslaugų priskiriamos plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio makiažo, papuošalų vėrimo paslaugos.

4.6. Instrumento valymas – pirminis teršalų nušluostymas nuo instrumento, jo mirkymas ir plovimas, skalavimas vandeniu.

4.7. Ilgalaikio makiažo paslauga – specialių dažų ar pigmentų įterpimas į odą veido srityje, paryškinant ar pakoreguojant antakių, akių, lūpų kontūrus.

4.8. Nagų priežiūros paslauga manikiūro, pedikiūro, dirbtinių nagų priauginimo ar kita su nagų priežiūra susijusi grožio paslauga.

4.9. Papuošalų vėrimo paslauga – papuošalų vėrimas į kurią nors kūno vietą.

4.10. Plaukų priežiūros paslauga – plaukų plovimo, plaukų kaukių dėjimo, kirpimo, skutimo, šukuosenos formavimo, dažymo, ilgalaikio plaukų sušukavimo, plaukų priauginimo, tiesinimo ar kita su plaukų priežiūra susijusi grožio paslauga.

4.11. Sanitizatorius – įrenginys, kuriame išvalyti instrumentai dezinfekuojami ultravioletiniais spinduliais.

4.12. Sterilizacija – mikroorganizmų ir jų sporų sunaikinimas fizinėmis ir cheminėmis priemonėmis.

4.13. Sterilus instrumentas – instrumentas, ant kurio nėra gyvybingų mikroorganizmų ir jų sporų.

4.14. Tatuiravimo paslauga – ilgalaikio ženklo ar piešinio ant odos atlikimas adata įterpiant specialių dažų ar pigmentų.

4.15. Veido ir kūno priežiūros paslauga – odos valymo, maitinimo, drėkinimo, kosmetinių kaukių dėjimo, plaukų šalinimo ar kita su veido ir kūno priežiūra susijusi grožio paslauga.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-478, 2011-05-13, Žin., 2011, Nr. 61-2924 (2011-05-21), i. k. 1112250ISAK000V-478

Nr. V-518, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06733

 

IV. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

5. Grožio paslaugų teikėjai privalo teikti tik saugias paslaugas [3.3].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

6. Grožio paslaugų teikimo veikla gali būti vykdoma tik turint šiai veiklai teisės akto [3.10] nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

7. Kosmetikos gaminiai, naudojami teikiant grožio paslaugas, turi atitikti teisės aktų reikalavimus [3.1, 3.5]. Grožio paslaugos teikėjas, naudojantis kosmetikos gaminius, kurių minimalus tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių ir ant kurių pakuotės 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių VII priedo 2 punkte pateiktu simboliu yra nurodyta laikotarpio atidarius pakuotę trukmė, įskaitomais ir nenutrinamais skaičiais ant pakuotės turi pažymėti pakuotės pirmojo atidarymo datą, nurodydamas metus, mėnesį ir dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

Nr. V-1917, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-26, i. k. 2020-17868

 

8. Grožio paslaugos vartotojui turi būti suteikta informacija apie riziką, susijusią su paslaugų teikimu, galimas komplikacijas, tolesnę kūno vietų priežiūrą, ypač suteikus A kategorijos paslaugą, apie atvejus (ligos, amžius, asmens organizmo būklės ir savybės ir kt.), kai paslauga (procedūra) negali būti teikiama paslaugos vartotojui; galimą riziką vartotojo sveikatai, komplikacijas (užsikrėtimo virusinėmis, bakterinėmis, grybelinėmis ligomis, infekcijos, kraujagyslių, nervų pažeidimo, alerginių reakcijų, randėjimo, kai kurių ligų paūmėjimo pavojus ir kt.), apie galimas organizmo reakcijas (padidėjęs jautrumas, dirginimas, niežėjimas, paraudimas, patinimas, išsausėjimas, atmetimo reakcija ir kt.), elgesį (priemonės, kurių turi būti imamasi) prieš ir po procedūros, papildomą priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

 

9. Neteko galios nuo 2019-06-04

Punkto naikinimas:

Nr. V-653, 2019-05-31, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08850

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

 

10. Paslaugų vartotojui pareikalavus, privaloma pateikti informaciją apie naudojamus instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos būdus, naudojamus kosmetikos gaminius, dažus, papuošalus.

11. Grožio paslaugų teikėjas turi turėti įmonės pirmosios pagalbos rinkinį, kurio sudėtis ir apimtis turi atitikti teisės akto reikalavimus [3.6].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

12. Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai turi būti naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios teisės aktų nustatyta tvarka leistos naudoti priemonės [3.2, 3.9]. Dezinfekcijos priemonės turi būti naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį, naudojimo instrukcijas ir laikantis tinkamumo naudoti terminų. Naudojimo instrukcijos turi būti laikomos paslaugų teikimo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

13. Grožio paslaugų teikimo metu susidariusios atliekos turi būti šalinamos kiekvieną dieną baigus darbą.

14. Vienkartiniai sterilūs ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai, naudojami teikiant A kategorijos grožio paslaugas, išpakuojami klientui matant.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

 

15. Draudžiama pakartotinai naudoti vienkartinius instrumentus, nedezinfekuotus B kategorijos paslaugoms teikti naudotus daugkartinius instrumentus ir nesterilius A kategorijos paslaugoms teikti naudotus daugkartinius instrumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

 

16. Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui turi būti naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai arba popierinės juostelės bei servetėlės.

 

V. SKYRIUS
BENDRIEJI PATALPŲ REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

17. Teikiant grožio paslaugas turi būti šios patalpos:

17.1. grožio paslaugų teikimo patalpa(-os);

17.2. laukiamasis kambarys arba paslaugų teikimo patalpoje įrengta atskira zona, skirta laukiantiems paslaugų vartotojams;

17.3. personalo patalpa (jos gali nebūti, jeigu kitose patalpose, išskyrus tualetą, pakanka vietos įrengti atskiras spintas arba spintas su pertvaromis teikiančių paslaugas asmenų darbo drabužiams ir asmeniniams drabužiams bei daiktams laikyti).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-478, 2011-05-13, Žin., 2011, Nr. 61-2924 (2011-05-21), i. k. 1112250ISAK000V-478

 

17.4. pagalbinė patalpa darbo priemonėms laikyti (jos gali nebūti, jeigu kitose patalpose, išskyrus tualetą, pakanka vietos darbo priemonėms laikyti).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

 

17.5. grožio paslaugų teikimo patalpose turi būti tualetas, išskyrus atvejus, kai grožio paslaugos teikiamos pastate, kuriame yra atskiras bendro naudojimo tualetas, įrengtas ne toliau kaip 50 m nuo grožio paslaugų teikimo patalpų ir juo gali naudotis paslaugų teikėjai ir vartotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

 

17.6. kitos patalpos (instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpa (-os) (arba grožio paslaugų teikimo patalpoje (-ose) numatyta atskira instrumentams valyti, dezinfekcijai ir sterilizacijai skirta zona, skalbimo patalpa arba pagalbinėje patalpoje įrengta skalbimo zona ir kt.), atsižvelgiant į teikiamas paslaugas ir grožio paslaugų teikėjo poreikius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

 

18. Teikiant grožio paslaugas:

18.1. turi būti suprojektuotos ir įrengtos tokios šildymo, vėdinimo ir (ar) oro kondicionavimo sistemos, kad visose patalpose būtų galima palaikyti 18.3 punkte nurodytus mikroklimato parametrus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-478, 2011-05-13, Žin., 2011, Nr. 61-2924 (2011-05-21), i. k. 1112250ISAK000V-478

 

18.2. turi būti įrengta mechaninė vėdinimo sistema, jeigu eksploatuojamos daugiau kaip 3 darbo vietos vienoje grožio paslaugų teikimo patalpoje;

18.3. oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18 °C, santykinė oro drėgmė – ne didesnė kaip 65 proc., oro judėjimo greitis šaltuoju metų laiku neturi būti didesnis kaip 0,15 m/s, šiltuoju metų laiku – ne didesnis kaip 0,25 m/s;

18.4. dirbtinė apšvieta grožio paslaugų teikimo darbo vietose turi būti ne mažesnė kaip 500 liuksų. Jeigu grožio paslaugų teikimo patalpose neįrengtas natūralus apšvietimas, dirbtinei apšvietai turi būti naudojamos dienos šviesos lempos;

18.5. tiekiamas šaltas ir karštas vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus [3.7];

Punkto pakeitimai:

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

18.6. iš patalpų kylantis triukšmas neturi viršyti teisės akto [3.11] nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo lygių su grožio paslaugų teikimo patalpomis besiribojančiose gyvenamosiose ir visuomeninės paskirties patalpose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

 

VI. SKYRIUS
BENDRIEJI PATALPŲ ĮRENGIMO IR INVENTORIAUS REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

19. Grožio paslaugų teikimo patalpoje(-ose) turi būti praustuvė, rankų higienos priemonės (skystas muilas, rankų dezinfekcijos priemonė), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai, vienkartiniai rankšluosčiai, atliekų surinkimo talpykla.

20. Neteko galios nuo 2010-04-25

Punkto naikinimas:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin. 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

 

21. Personalo patalpoje turi būti įrengtos atskiros spintos arba spintos su pertvaromis teikiančių paslaugas asmenų darbo drabužiams ir asmeniniams drabužiams bei daiktams laikyti.

22. Pagalbinėje patalpoje turi būti įrengtos atskiros spintelės (lentynos) kosmetikos gaminiams, valikliams, dezinfekcijos priemonėms ir valymo inventoriui laikyti, nešvarių skalbinių talpykla. Pagalbinėje patalpoje turi būti sumontuota skalbimo ir džiovinimo įranga, jeigu panaudoti skalbiniai skalbiami vietoje.

23. Tualete turi būti praustuvė ir rankų higienos priemonės (skystas muilas, rankų dezinfekcijos priemonė), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai, vienkartiniai rankšluosčiai, atliekų surinkimo talpykla.

24. Instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje) turi būti praustuvė instrumentams plauti, vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti. A kategorijos paslaugoms teikti naudojami instrumentai gali būti sterilizuojami pagal sutartį su sterilizavimo paslaugų teikėju ne paslaugų teikimo vietoje. Sutartis turi būti laikoma paslaugos teikimo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

 

25. Paviršiai, ant kurių dedami instrumentai ir kitos darbo priemonės, turi būti lygūs, padengti drėgmei, valikliams ir dezinfekcijos priemonėms atsparia medžiaga.

26. Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas (paslaugų vartotojams skirtos kėdės, atramos galvai ir kt.), turi būti nelaidūs drėgmei, atsparūs valikliams ir dezinfekcijos priemonėms.

27. Sienos ir grindys instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje), prie praustuvių, skalbimo patalpoje (zonoje) turi būti padengtos lygia, atsparia drėgmei danga.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

 

VII. SKYRIUS
BENDRIEJI INSTRUMENTŲ, ĮRANGOS IR KITO INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

28. Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami vienkartiniu užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo.

29. Užteršti paviršiai, ant kurių dedami instrumentai ir kitos darbo priemonės, turi būti nuvalomi iš karto, o darbo pamainos pabaigoje ir dezinfekuojami.

30. Instrumentų turi būti tiek, kad juos būtų galima efektyviai valyti, dezinfekuoti ir sterilizuoti.

31. Instrumentai valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami, vadovaujantis Instrumentų valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos taisyklėmis, pateiktomis šios higienos normos 1 priede.

32. Paruošti naudoti instrumentai (išskyrus instrumentų, kurie buvo sterilizuojami įpakuoti, pakuotes) turi būti laikomi tam skirtoje švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

Nr. V-478, 2011-05-13, Žin., 2011, Nr. 61-2924 (2011-05-21), i. k. 1112250ISAK000V-478

 

33. Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginiai turi būti naudojami pagal gamintojo rekomendacijas.

34. Grožio paslaugų teikėjas turi turėti įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginių techninius dokumentus ir jų naudojimo aprašymus lietuvių kalba.

35. Panaudoti aštrūs vienkartiniai instrumentai ir kiti suteršti krauju ar kitais kūno skysčiais daiktai (vienkartinės pirštinės, vatos, marlės gabalėliai ir kt.) surenkami į specialias nedūžtančias, nepraduriamas, sandariai uždaromas talpas. Užpildžius talpą ne daugiau kaip 2/3, atliekos užpilamos dezinfekcijos priemonės tirpalu, skirtu kietų atliekų nukenksminimui. Atliekas išlaikius dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą dezinfekcijos laiką, dezinfekcijos tirpalas nupilamas, talpa sandariai uždaroma, sutvirtinama stipria lipnia juosta ir šalinama kaip buitinės atliekos.

36. Panaudotos vienkartinės nesuterštos krauju ar kitais kūno skysčiais pirštinės šalinamos kaip buitinės atliekos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

 

37. Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtose švariose uždarose spintose arba talpyklose.

38. Panaudoti skalbiniai surenkami į nešvariems skalbiniams skirtą talpyklą.

39. Panaudoti skalbiniai skalbiami skalbykloje arba tam skirtoje patalpoje (zonoje), kurioje sumontuota skalbimo ir džiovinimo įranga. Atskiros patalpos (zonos) gali nebūti, jeigu skalbiniai skalbiami pagal sutartį su skalbimo paslaugų teikėjais. Sutartis turi būti laikoma paslaugos teikimo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

 

VIII. SKYRIUS
 SPECIALIEJI PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

40. Plaukų priežiūros paslaugų teikimo patalpoje turi būti praustuvė (-ės) plaukams plauti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

Nr. V-478, 2011-05-13, Žin., 2011, Nr. 61-2924 (2011-05-21), i. k. 1112250ISAK000V-478

 

IX. SKYRIUS
SPECIALIEJI VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

41. Veido ir kūno priežiūros paslaugos, išskyrus antakių ir blakstienų dažymo, antakių korekcijos, dekoratyvinės kosmetikos paslaugas, turi būti teikiamos atskiroje patalpoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

Nr. V-478, 2011-05-13, Žin., 2011, Nr. 61-2924 (2011-05-21), i. k. 1112250ISAK000V-478

 

X. SKYRIUS
SPECIALIEJI NAGŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

42. Manikiūro paslaugos teikimo patalpoje turi būti darbo stalas, spintelė (-ės) ar lentyna (-os) darbo priemonėms susidėti, kėdės paslaugas teikiančiam asmeniui ir paslaugų vartotojui sėdėti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-478, 2011-05-13, Žin., 2011, Nr. 61-2924 (2011-05-21), i. k. 1112250ISAK000V-478

 

43. Pedikiūro paslaugos teikimo patalpoje turi būti spintelė (-ės) ar lentyna (-os) darbo priemonėms susidėti ir švariems skalbiniams laikyti, kėdės paslaugas teikiančiam asmeniui ir paslaugų vartotojui sėdėti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-478, 2011-05-13, Žin., 2011, Nr. 61-2924 (2011-05-21), i. k. 1112250ISAK000V-478

 

44. Manikiūro ir / ar pedikiūro paslaugos gali būti teikiamos plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros paslaugų teikimo patalpoje (-ose), jeigu manikiūro ir /ar pedikiūro paslaugoms teikti skiriama (-os) papildoma (-os) atitinkamai įrengta (-os) darbo vieta (-os).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-478, 2011-05-13, Žin., 2011, Nr. 61-2924 (2011-05-21), i. k. 1112250ISAK000V-478

 

45. Dirbtinių nagų priauginimo darbo vieta turi būti įrengta atskiroje uždaroje patalpoje. Darbo vietoje turi būti užtikrintas paslaugos teikimo metu išsiskiriančių dulkių surinkimas. Vėdinimo sistema turi užtikrinti užteršto oro pašalinimą iš dirbtinių nagų priauginimo patalpos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

Nr. V-478, 2011-05-13, Žin., 2011, Nr. 61-2924 (2011-05-21), i. k. 1112250ISAK000V-478

 

XI SKYRIUS
SPECIALIEJI TATUIRAVIMO, ILGALAIKIO MAKIAŽO IR PAPUOŠALŲ VĖRIMO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

Nr. V-518, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06733

 

46. Tatuiravimo, ilgalaikio makiažo, papuošalų vėrimo paslaugos turi būti teikiamos atskiroje patalpoje arba veido ir kūno priežiūros teikimo patalpoje, kai tuo metu joje neteikiamos veido ir kūno priežiūros paslaugos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-518, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06733

 

47. Neteko galios nuo 2011-05-22

Punkto naikinimas:

Nr. V-478, 2011-05-13, Žin. 2011, Nr. 61-2924 (2011-05-21), i. k. 1112250ISAK000V-478

 

48. Neteko galios nuo 2010-04-25

Punkto naikinimas:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin. 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

 

49. Neteko galios nuo 2019-06-04

Punkto naikinimas:

Nr. V-653, 2019-05-31, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08850

Punkto pakeitimai:

Nr. V-518, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06733

 

50. Draudžiama teikti tatuiravimo, ilgalaikio makiažo, papuošalų vėrimo paslaugas asmenims iki 18 metų, nepateikusiems tėvų arba globėjų raštiško sutikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-518, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06733

 

51. Tatuiruočių trafaretai turi būti vienkartiniai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

 

52. Tatuiravimui, ilgalaikiam makiažui atlikti naudojami dažai neturi kelti pavojaus vartotojo sveikatai, turi būti naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

Nr. V-518, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06733

 

53. Tatuiravimui, ilgalaikiam makiažui atlikti naudojami dažai turi būti sterilūs, naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų ir turint jų saugą patvirtinančius dokumentus lietuvių kalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-518, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06733

 

54. Jeigu tatuiravimui, ilgalaikiam makiažui atlikti naudojami dažai yra daugkartinio naudojimo pakuotėje, teikiant paslaugą jie turi būti pilami į vienkartinį indą ir naudojami tik vienam paslaugos vartotojui. Draudžiama vienkartiniame inde likusius dažus naudoti kitam paslaugos vartotojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

Nr. V-518, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06733

 

55. Veriami papuošalai turi būti sterilūs ir turėti saugą patvirtinančius dokumentus lietuvių kalba.

56. Prieš teikiant tatuiravimo, ilgalaikio makiažo, papuošalų vėrimo paslaugą, paslaugos vartotojo oda nuplaunama vandeniu ir muilu, dezinfekuojama. Odos dezinfekcijai naudojami alkoholiniai odos dezinfekcijos tirpalai arba vienkartinės servetėlės, sudrėkintos alkoholio tirpalu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-518, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06733

 

XII. SKYRIUS
REIKALAVIMAI ASMENIMS, TEIKIANTIEMS GROŽIO PASLAUGAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

57. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą teisės akto nustatyta tvarka [3.4]. Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) laikoma grožio paslaugų teikimo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

 

58. Grožio paslaugas teikiantys asmenys, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi būti išklausę privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymo kursus ir turėti sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus [3.8]. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimai laikomi grožio paslaugų teikimo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

Nr. V-229, 2017-02-28, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03485

 

59. Darbo metu asmenys, teikiantys grožio paslaugas, privalo dėvėti švarius darbo drabužius, avėti darbo avalynę. Darbo drabužiai keičiami kas savaitę, o susitepus – nedelsiant.

60. Neteko galios nuo 2010-04-25

Punkto naikinimas:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin. 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

 

61. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, privalo plauti rankas prieš pradėdami ir baigę teikti grožio paslaugą, prieš užsimaudami ir nusimovę pirštines. Rankos turi būti plaunamos skystu muilu, nuplaunamos tekančiu vandeniu ir nusausinamos vienkartiniu rankšluosčiu arba rankų džiovintuvu.

62. Rankas būtina dezinfekuoti prieš teikiant A kategorijos paslaugas, dirbant steriliais instrumentais.

63. Rankos, užterštos paslaugos vartotojo krauju ar kitais kūno skysčiais, dezinfekuojamos odos dezinfekcijai skirta priemone ir plaunamos tekančiu vandeniu ir skystu muilu.

64. Sužeista asmens, teikiančio grožio paslaugas, oda (įsidūrus, įsipjovus) plaunama tekančiu vandeniu ir skystu muilu bei dezinfekuojama odos dezinfekcijai skirta priemone.

65. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, savo rankų odos įbrėžimus, įpjovimus ar žaizdeles privalo užklijuoti neperšlampamais pleistrais ir, esant reikalui, mūvėti pirštines.

66. Grožio paslaugos teikimo metu pažeista kliento oda nuvaloma sterilios vatos ar marlės gabalėliu, suvilgytu odos dezinfekcijai skirta priemone.

67. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, teikdami A kategorijos paslaugas, privalo mūvėti vienkartines pirštines ir jas keisti po kiekvieno paslaugos vartotojo.

68. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, valydami, dezinfekuodami instrumentus, paviršius ir naudodami cheminės dezinfekcijos priemones, tvarkydami užterštus kliento krauju ar kitais kūno skysčiais daiktus turi dėvėti (naudoti) asmenines apsaugos priemones, kurias nurodo valiklio ar dezinfekcijos priemonės gamintojas, mūvėti gumines pirštines.

______________

 

 

Lietuvos higienos normos HN 117:2007

„Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“

1 priedas

 

INSTRUMENTŲ VALYMO, DEZINFEKCIJOS, STERILIZACIJOS TAISYKLĖS

 

I. Bendrieji A ir B kategorijos paslaugoms teikti naudojamų instrumentų valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos reikalavimai

 

1. Valant ir dezinfekuojant instrumentus turi būti laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų dozavimo, dezinfekcijos (mirkymo) trukmės ir naudojimo instrukcijų, kurios turi būti laikomos paslaugų teikimo vietoje.

2. Instrumentai, kurių negalima tinkamai dezinfekuoti ar sterilizuoti, turi būti vienkartiniai.

3. Instrumentai valomi ir dezinfekuojami instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje).

4. Instrumentai valomi ir dezinfekuojami rankomis arba mechanizuotai. Mechanizuotai instrumentai valomi ultragarso aparate pagal aparato gamintojo rekomendacijas, naudojant gamintojo rekomenduojamus instrumentų valiklius.

 

II. A kategorijos paslaugoms teikti naudojamų instrumentų priežiūra

 

5. A kategorijos paslaugoms teikti turi būti naudojami sterilūs vienkartiniai ar sterilūs daugkartiniai instrumentai.

6. A kategorijos paslaugoms teikti naudojamų daugkartinių instrumentų priežiūros etapai:

6.1. Instrumentų dezinfekcija:

6.1.1. merkimas į dezinfekcinį tirpalą iškart po instrumentų panaudojimo. Lankstiniai instrumentai turi būti išardomi, išskleidžiami. Ant instrumentų dezinfekcijai skirto indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu turi būti užrašytas tirpalo pavadinimas, koncentracija, pagaminimo data. Dezinfekcijos priemonės turi veikti bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius;

6.1.2. mirkymas sandariai uždengtame inde dezinfekciniame tirpale, laikantis dezinfekcinės priemonės gamintojo naudojimo instrukcijoje nurodytos mirkymo trukmės ir koncentracijos. Instrumentai turi būti visiškai apsemti.

6.2. Instrumentų valymas minkštu šepetėliu arba šluoste. Šepetėliai arba šluostės, kuriais valomi instrumentai, plaunami dezinfekcijos tirpalu, skalaujami karštu vandeniu, džiovinami.

6.3. Dezinfekuoti ir išvalyti instrumentai skalaujami tekančiu vandeniu, atitinkančiu geriamojo vandens kokybės reikalavimus.

6.4. Išskalauti instrumentai džiovinami (jeigu sterilizuojant bus pakuojami) ant drėgmę sugeriančio, neturinčio plaušelių audeklo arba popierinių rankšluosčių (servetėlių).

6.5. Sterilizavimas:

6.5.1. pasirenkant instrumentų sterilizacijos būdą ir sterilizuojant instrumentus turi būti vadovaujamasi instrumentų gamintojų pateiktomis instrumentų priežiūros (sterilizacijos) instrukcijomis, sterilizatoriaus gamintojo pateiktomis sterilizatoriaus naudojimo instrukcijomis, laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodyto sterilizacijos režimo, sterilizacijos trukmės, slėgio, temperatūros reikalavimų;

6.5.2. instrumentų pakavimo medžiagos turi atitikti sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas ir sterilizacijos būdą. Paslaugų teikėjas turi turėti pakavimo medžiagos gamintojo pateiktą atitikties deklaraciją, naudojimo instrukciją. Dokumentai turi būti laikomi paslaugų teikimo vietoje;

6.5.3. asmenys, sterilizuojantys instrumentus, privalo stebėti sterilizacijos eigą, kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenis, įvertinti cheminių indikatorių duomenis, registruoti juos šios higienos normos 2 priede pateiktos formos Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre;

6.5.4. sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei naudojami indikatoriai turi būti naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, vadovaujantis indikatorių gamintojo nurodytomis naudojimo instrukcijomis. Paslaugų teikėjas turi turėti indikatorių gamintojo pateiktą atitikties deklaraciją, naudojimo instrukciją. Dokumentai turi būti laikomi paslaugų teikimo vietoje;

6.5.5. po sterilizavimo turi būti patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną), ant indikatorių pažymima sterilizacijos data, už sterilizaciją atsakingo asmens parašas, pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (–) indikatoriaus spalva ir jie klijuojami į Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi;

6.5.6. sterilizuotų gaminių pakuotės turi būti laikomos sausose, švariose patalpose, tam skirtose uždarose vietose;

6.5.7. instrumentų, kurie buvo sterilizuojami įpakuoti, pakuotės saugomos pakavimo medžiagos gamintojo nurodytomis sąlygomis (jeigu gamintojas jas nurodo).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-478, 2011-05-13, Žin., 2011, Nr. 61-2924 (2011-05-21), i. k. 1112250ISAK000V-478

 

7. Sterilizatoriaus darbo kontrolės registras ir cheminiai indikatoriai saugomi 1 metus.

8. Draudžiama naudoti sterilizuotus instrumentus, kurių pakuotė pažeista, pasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas (jeigu gamintojas jį nurodo), cheminiai indikatoriai rodo nepakankamą jų apdorojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-478, 2011-05-13, Žin., 2011, Nr. 61-2924 (2011-05-21), i. k. 1112250ISAK000V-478

 

9. Sterilizatoriaus techninė priežiūra atliekama sterilizatoriaus gamintojo nurodytu periodiškumu ir būdais.

 

III. B kategorijos paslaugoms teikti naudojamų instrumentų priežiūra

 

10. B kategorijos paslaugoms teikti turi būti naudojami vienkartiniai arba tinkamai išvalyti ir dezinfekuoti daugkartiniai instrumentai.

11. B kategorijos paslaugoms teikti naudojamų daugkartinių instrumentų priežiūros eiliškumas:

11.1. Instrumentų valymas:

11.1.1. valant rankomis, instrumentai valomi minkštu šepetėliu arba šluoste. Šepetėliai arba šluostės, kuriais valomi instrumentai, plaunami dezinfekcijos tirpalu, skalaujami karštu vandeniu, džiovinami;

11.1.2. išvalyti ultragarso aparate instrumentai skalaujami vandeniu ir džiovinami.

11.2. Instrumentų dezinfekcija:

11.2.1. išvalyti instrumentai turi būti dezinfekuojami dezinfekcinės priemonės gamintojo nurodytu būdu;

11.2.2. jei pasirenkamas mirkymo būdas, išvalyti instrumentai merkiami į sandariai uždengiamą indą su dezinfekcijos tirpalu. Lankstiniai instrumentai turi būti išardomi, išskleidžiami. Ant instrumentų dezinfekcijai skirto indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu turi būti užrašytas tirpalo pavadinimas, koncentracija, pagaminimo data. Dezinfekcijos priemonės turi veikti bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius;

11.2.3. instrumentai mirkomi dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą laiką. Instrumentai inde turi būti visiškai apsemti dezinfekcijos tirpalu.

11.3. Išmirkyti dezinfekcijos priemonėje instrumentai skalaujami geriamuoju vandeniu.

11.4. Išskalauti instrumentai sudedami ant vienkartinių drėgmę sugeriančių popierinių servetėlių (rankšluosčių) ir paliekami išdžiūti.

12. Ultravioletinių spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje) gali būti dezinfekuojami tik išvalyti B kategorijos paslaugoms teikti naudoti instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiams dezinfekcijos tirpalams ir karščiui.

13. Instrumentai, kurių negalima mirkyti, pvz., plaukų džiovintuvai, elektriniai prietaisai arba kiti stambūs daiktai, valomi šluostant vienkartine popierine servetėle, sudrėkinta instrumentų valiklio tirpalu.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

 

 

Lietuvos higienos normos HN 117:2007

„Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“

2 priedas

 

(Registro forma)

 

STERILIZATORIAUS DARBO KONTROLĖS REGISTRAS

 

Sterilizatoriaus tipas, modelis _______________________, Nr. ________________________

 

Reg. Nr.

Sterilizacijos data

(metai, mėnuo, diena)

Sterilizuojamų įrankių pavadinimas

Sterilizuojamų įrankių kiekis (vnt.)

Sterilizuojamų įrankių pakavimo būdas1

Sterilizacijos trukmė

Sterilizacijos režimas

Pasikeitusi cheminio indikatoriaus spalva atitinka arba neatitinka gamintojo nurodytą spalvą (žymėti (+) arba (–)

Asmens, atlikusio instrumentų sterilizaciją, vardas, pavardė, parašas

pradžia

(val., min.)

pabaiga

(val., min.)

slėgis,

barais arba

kPA2

temperatūra,

°C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 jeigu instrumentai sterilizuojami nesupakuoti, įrašyti žodį „nesupakuoti“;

2 pildoma instrumentus sterilizuojant garo sterilizatoriuje.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

 

 

Lietuvos higienos normos HN 117:2007

„Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“

3 priedas

 

(forma)

 

GROŽIO PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠAS

Neteko galios nuo 2019-06-04.

Priedo pakeitimai:

Nr. V-653, 2019-05-31, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08850

 

 

Lietuvos higienos normos HN 117:2007

„Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“

4 priedas

 

(Registro forma)

Neteko galios nuo 2020-08-27

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1917, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-26, i. k. 2020-17868

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-305, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 47-2264 (2010-04-24), i. k. 1102250ISAK000V-305

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-633 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 "Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-478, 2011-05-13, Žin., 2011, Nr. 61-2924 (2011-05-21), i. k. 1112250ISAK000V-478

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-633 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 "Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-435, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-05, i. k. 2016-07415

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-229, 2017-02-28, paskelbta TAR 2017-03-02, i. k. 2017-03485

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-518, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-04-27, i. k. 2018-06733

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-653, 2019-05-31, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08850

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1917, 2020-08-26, paskelbta TAR 2020-08-26, i. k. 2020-17868

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai patvirtinimo“ pakeitimo