Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 85-3430, i. k. 107301MISAK00D1-405

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINEI PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. liepos 13 d. Nr. D1-405

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335) 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 20 straipsniu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 6.8 ir 6.10 punktais:

1. Tvirtinu Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašą (pridedama).

2. Įpareigoju regionų aplinkos apsaugos departamentus iki 2007 m. rugsėjo 15 d. informuoti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos vykdytojus, kuriems yra išduoti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai arba Gamtos išteklių naudojimo leidimai, dėl šių leidimų koregavimo arba panaikinimo, įsigaliojus Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašui, pagal sąlygas, nustatytas šiuo įsakymu patvirtinto aprašo 7 punkte.

3. Pavedu Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos kontroliuoti Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui vykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-459, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-06, i. k. 2018-09444

 

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405

 

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINEI PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašas (toliau – Aprašas) nustato aplinkos apsaugos reikalavimus transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto dirbtuvių (toliau – Dirbtuvės) įrengimui, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidarančių atliekų ir nuotekų tvarkymui, aplinkos oro apsaugai.

2. Aprašo tikslas – mažinti neigiamą transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos poveikį aplinkai.

3. Šio Aprašo nuostatos taikomos visiems asmenims, valdantiems (naudojantiems) Dirbtuves ir vykdantiems transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, transporto priemonių plovimo, pakartotinės apdailos veiklą, rengiantiems tokių Dirbtuvių statybos projektus, taip pat institucijoms, kontroliuojančioms aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui vykdymą.

4. Aprašas netaikomas oro, vandens ir bėginių transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui. Aprašas taip pat netaikomas transporto priemonių tvarkymui, kurios turi būti tvarkomos vadovaujantis Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 (Žin., 2004, Nr. 50-1676).

5. Asmenims, kurie atlieka savo transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą ir neteikia transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų kitiems asmenims, taikomi Aprašo 5.1–5.3 punktai. Šie asmenys privalo:

5.1. neteršti aplinkos ir vadovautis Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), nurodytais reikalavimais;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-540, 2012-06-26, Žin., 2012, Nr. 75-3909 (2012-06-29), i. k. 112301MISAK00D1-540

Nr. D1-458, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09170

 

5.2. transporto priemonių eksploatacijai netinkamus naudoti skysčius (išskyrus vandenį) tvarkyti kaip pavojingąsias atliekas. Šiuos skysčius draudžiama išpilti į aplinką ar nuotakyną;

5.3. turėti dokumentą, patvirtinantį transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto atliekų perdavimą atliekas apdorojančiai įmonei (pvz., sąskaitą faktūrą, atliekų perdavimo–priėmimo aktą, kuriuose nurodyti perduotų atliekų rūšis, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data) ir laikyti jį Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytą terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-458, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09170

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

 

6. Veiklos vykdytojas transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą turi organizuoti taip, kad būtų užtikrintas šiame Apraše nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasis ir imtasi prevencinių priemonių, siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veikla turi būti vykdoma negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

 

7. Neteko galios nuo 2015-01-21

Punkto naikinimas:

Nr. D1-37, 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00838

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

8. Apraše vartojamos sąvokos:

transporto priemonė – motorinė transporto priemonė, skirta važiuoti keliu ir vežti krovinius ir (ar) keleivius arba vilkti kitas transporto priemones. Transporto priemonėms taip pat priskiriamos automobilių velkamos priekabos ir puspriekabės, mopedai, motociklai, traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos;

techninė priežiūra – technologinės priemonės ir operacijos, kuriomis siekiama palaikyti nustatytus techninius reikalavimus atitinkančią transporto priemonės techninę būklę. Techninės priežiūros darbai – bet kuri iš šių veiklų: gedimų diagnostika, reguliavimo darbai, tepalų ir kitų skysčių keitimas, plovimas, padangų ir ratų keitimas, balansavimas, pripūtimas ir kt.;

remontas – technologinių priemonių ir operacijų visuma, kuriomis siekiama sutaisyti sugedusią transporto priemonę, kad ji būtų techniškai tvarkinga ir atitiktų techninius reikalavimus. Remontas taip pat apima sugedusių transporto priemonių sudėtinių dalių keitimą, taisymą ir pakartotinę apdailą;

veiklos vykdytojas – asmuo, vykdantis transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą ir (ar) teikiantis transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas kitiems asmenims.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

 

III. REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO DIRBTUVIŲ ĮRENGIMUI

 

9. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veikla: variklio, transmisijos, pakabos, stabdžių sistemos, kuro sistemos remontas ir techninė priežiūra, įskaitant variklių plovimą, tepalų ar kitų skysčių keitimą, transporto priemonių pakartotinė apdaila ir pan., pripažįstama potencialiai taršia ir turi būti vykdoma Dirbtuvių patalpose, kurios privalo atitikti šiuos reikalavimus:

9.1. grindys turi būti padengtos nelaidžia skysčiams danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui;

9.2. jeigu įrengiama ant grindų nutekėjusių skysčių surinkimo sistema, ji negali būti sujungta su jokiu nuotakynu (išskyrus patalpas, skirtas transporto priemonių kėbulo plovimui);

9.3. visi nutekėję pavojingi aplinkai skysčiai turi būti surenkami (sorbuojami, valomi ar pan.) ir tvarkomi kaip pavojingosios atliekos;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

 

9.4. turi būti laikomos priemonės išsiliejusiems teršalams (naftos produktams, akumuliatorių elektrolitui ir kt.) surinkti ir (ar) neutralizuoti: absorbentų komplektai ar kitos priemonės, leidžiančios absorbuoti, neutralizuoti ne mažiau kaip 0,01 m3 bet kurio transporto priemonės eksploatacijai naudojamo aplinkai pavojingo skysčio ir ne mažiau kaip 0,1 m3 naftos produktų.

10. Dirbtuvėms, kuriose transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veikla pradėta vykdyti arba kurioms įrengti projektavimo sąlygos išduotos iki šio įsakymo įsigaliojimo, Aprašo 9 punkto reikalavimai taikomi nuo 2009 m. sausio 1 d.

11. Neteko galios nuo 2011-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin. 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

 

12. Dirbtuvių teritorijos turi būti įrengtos pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594), reikalavimus.

 

IV. REIKALAVIMAI ATLIEKŲ TVARKYMUI

 

13. Priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.

Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias atliekas laikyti viršijant Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytą laikinojo laikymo terminą leidžiama tik turint šiai veiklai galiojantį taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo patvirtinimo“, nustatytais atvejais (toliau – TIPK leidimas), arba galiojantį taršos leidimą, išduotą Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taršos leidimas), nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

Nr. D1-37, 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00838

 

14. Veiklos vykdytojas techninės priežiūros ir remonto veikloje susidariusias atliekas:

14.1. turi tvarkyti taip, kad jos nepatektų į aplinką;

14.2. privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje;

14.3. turi perduoti atliekų tvarkytojams ir turėti atliekų atidavimą pagrindžiančius dokumentus;

14.4. tvarkydamas komunalines atliekas privalo naudotis savivaldybių organizuojamomis atliekų tvarkymo sistemomis ir rūšiuoti atliekas savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.

15. Veiklos vykdytojas privalo rūšiuoti, laikinai laikyti, supakuoti vežimui pavojingąsias atliekas taip, kad jos nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai:

15.1. pavojingosios atliekos turi būti rūšiuojamos pagal atskiras rūšis ir laikinai laikomos sandariuose, atspariuose laikomoms medžiagoms konteineriuose ar pakuotėse;

15.2. visi laikinai laikomų, supakuotų vežimui pavojingųjų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti;

15.3. pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketė turi būti parengta pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma ir atspari aplinkos poveikiui;

15.4. pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką;

15.5. pakuočių, konteinerių medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais;

15.6. pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, laikymo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų ir neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką;

15.7. perduodant pavojingąsias atliekas vežėjui, būtina Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka pildyti pavojingųjų atliekų lydraštį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

 

16. Šis Aprašas neapriboja fizinių ir juridinių asmenų teisių imtis papildomų priemonių, užtikrinančių saugų atliekų saugojimą, atsižvelgiant į jų savybes ir kiekį.

17. Veiklos vykdytojas privalo vykdyti atliekų susidarymo apskaitą ir teikti atliekų susidarymo apskaitos metines ataskaitas vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 (Žin., 2011, Nr. 57-2720), nustatytais reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

 

18. Neteko galios nuo 2011-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin. 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

 

19. Neteko galios nuo 2011-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin. 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

 

20. Pirmą kartą teikdamas atliekų susidarymo apskaitos metinę ataskaitą, veiklos vykdytojas kartu su atliekų susidarymo apskaitos metine ataskaita privalo, naudodamasis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti veiklos duomenis (toliau – deklaracija) pagal Aprašo 3 priedą. Pasikeitus deklaracijai, veiklos vykdytojas turi deklaraciją patikslinti ir pateikti ją kartu su praėjusių metų atliekų susidarymo apskaitos metine ataskaita.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

Nr. D1-214, 2014-02-28, paskelbta TAR 2014-03-03, i. k. 2014-02487

Nr. D1-37, 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00838

Nr. D1-458, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09170

 

201. Aplinkos apsaugos agentūra per 14 darbo dienų nuo deklaracijos ar patikslintos deklaracijos gavimo datos, remdamasi deklaracijoje pateiktais duomenimis ir informacija, veiklos vykdytoją, vykdantį transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą, įregistruoja Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių sąraše, įrašydama ir (ar) patikslindama šiuos duomenis:

201.1. duomenis apie veiklos vykdytoją (juridinio asmens pavadinimą ir kodą arba fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą, vardą, pavardę, juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą);

201.2. veiklos vykdymo vietos adresą;

201.3. vykdomos veiklos (-ų) kodą (-us), pavadinimą (-us).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-214, 2014-02-28, paskelbta TAR 2014-03-03, i. k. 2014-02487

Nr. D1-37, 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00838

 

202. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

Papildyta punktu:

Nr. D1-540, 2012-06-26, Žin., 2012, Nr. 75-3909 (2012-06-29), i. k. 112301MISAK00D1-540

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-214, 2014-02-28, paskelbta TAR 2014-03-03, i. k. 2014-02487

 

203. Registracija transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių sąraše panaikinama veiklos vykdytojo prašymu, kai nutraukiamas transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-540, 2012-06-26, Žin., 2012, Nr. 75-3909 (2012-06-29), i. k. 112301MISAK00D1-540

 

21. Neteko galios nuo 2011-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin. 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

 

22. Neteko galios nuo 2015-01-21

Punkto naikinimas:

Nr. D1-37, 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00838

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

 

23. Veiklos vykdytojas, kurio veikloje susidaro baterijų ir akumuliatorių atliekos, privalo turėti specialius konteinerius baterijoms ir akumuliatoriams, kaip nustatyta Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

 

24. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias atliekas draudžiama deginti, išskyrus, jei šiai veiklai yra išduotas galiojantis TIPK arba taršos leidimas ir laikomasi Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

Nr. D1-37, 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00838

 

25. Veiklos vykdytojas privalo priimti visas transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias nepavojingąsias ir pavojingąsias atliekas. Jas grąžinti transporto priemonės savininkui ar naudotojui draudžiama. Šis punktas netaikomas pakartotiniam naudojimui tinkamoms detalėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

 

26. Jei tinkamos pakartotiniam naudojimui transporto priemonių dalys yra perduodamos transporto priemonės savininkui ar naudotojui, turi būti užpildomas Transporto priemonių dalių perdavimo ir priėmimo aktas pagal Aprašo 4 priedą. Šis aktas turi būti pildomas 2 egzemplioriais: vienas perduodamas transporto priemonės savininkui ar naudotojui, o kitas lieka veiklos vykdytojui. Transporto priemonių dalių perdavimo ir priėmimo aktas nepildomas perduodant tinkamas naudojimui padangas.

27. Institucijos, kontroliuojančios aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui laikymąsi, gali tikrinti techninės priežiūros ir remonto paslaugų užsakymo paraiškas, naudotų atsarginių dalių ir medžiagų pirkimo dokumentus, atliekų susidarymo apskaitos žurnalą norėdamos nustatyti susidarančias atliekas, atliekų kiekį ir jų tvarkymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

 

28. Atliekų tvarkymo ir apskaitos dokumentai turi būti saugomi 5 metus.

 

V. REIKALAVIMAI NUOTEKŲ TVARKYMUI

 

29. Dirbtuvėse susidarančios nuotekos turi būti tvarkomos vadovaujantis šiais reikalavimais:

29.1. ant patalpų grindų patekę vandens aplinkai pavojingi skysčiai turi būti surenkami (absorbuojami, valomi ar pan.) ir tvarkomi kaip pavojingos atliekos;

29.2. jokie remonto ir techninės priežiūros metu susidarantys skysčiai (išskyrus nuotekas) negali patekti į nuotakynus;

29.3. jeigu variklių ar detalių plovimui naudojamas ne vanduo ir paviršiaus aktyvios medžiagos (detergentai), bet kitos medžiagos, pvz., tirpikliai ar tirpiklių turintys preparatai, plovimo metu susidarantis skystis taip pat negali patekti į nuotakyną, o turi būti tvarkomas kaip pavojingos atliekos;

29.4. Neteko galios nuo 2015-01-21

Punkto naikinimas:

Nr. D1-37, 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00838

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

 

30. Išleidžiamos buitinės ir gamybinės nuotekos turi atitikti galiojančius Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, reikalavimus, turi būti vykdoma jų apskaita pagal Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Transporto priemonių plovimo metu susidarančios nuotekos turi būti tvarkomos kaip gamybinės nuotekos.

Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu išleidžiant ar planuojant išleisti nuotekas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse ir (ar) Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse nustatytais atvejais privaloma turėti galiojantį TIPK arba taršos leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-37, 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00838

 

31. Paviršinės nuotekos nuo Dirbtuvių, galimai teršiamų teritorijų turi būti surenkamos ir tvarkomos pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

 

VI. REIKALAVIMAI APLINKOS ORO APSAUGAI

 

32. Veiklos vykdytojas, vykdantis transporto priemonių pakartotinę apdailą, kurios metu naudojami tirpikliai, lakiųjų organinių junginių turintys preparatai ir medžiagos, privalo laikytis Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 (Žin., 2003, Nr. 15-634), reikalavimų.

33. Veiklos vykdytojas, kuris reguliuoja ar remontuoja transporto priemonių sistemas, detales, turinčias įtakos išmetamųjų dujų kokybei, turi vadovautis LAND 14-2000 „Automobiliai su Otto varikliais. Anglies monoksidas ir angliavandeniliai išmetamosiose dujose. Normos ir matavimo metodai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 89 (Žin., 2000, Nr. 23-593), ir LAND 15-2000 „Automobiliai su dyzeliniais varikliais. Išmetamųjų dujų dūmingumas. Normos ir matavimo metodai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 89 (Žin., 2000, Nr. 23-593).

 

VII. ATSAKOMYBĖ

 

34. Asmenys, pažeidę Apraše nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

1 priedas. Neteko galios nuo 2011-12-02

Priedo naikinimas:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin. 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-107, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-767 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-107

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2011-12-02

Priedo naikinimas:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin. 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-107, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-767 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-107

 

 

Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto

priemonių techninei priežiūrai

ir remontui aprašo

3 priedas

 

Aplinkos apsaugos agentūrai

 

VEIKLOS VYKDYTOJO, VYKDANČIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ IR REMONTĄ, DEKLARACIJA

 

___________

(data)

 

Juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą, vardas, pavardė (toliau – veiklos vykdytojas):

 

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

Veiklos vykdytojo ryšio informacija: telefono Nr., fakso Nr., el. pašto adresas:

 

_______________________________________________________________________________

 

Duomenys apie vykdomą transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą:

 

_______________________________________________________________________________

(veiklos vykdymo vietos adresas, ryšio informacija: telefono Nr., fakso Nr., el. pašto adresas)

 

Suteikiamos paslaugos, vykdomi darbai:

 

Vidutinis tvarkomų automobilių skaičius, vnt./mėn.

 

Keltuvų skaičius, vnt.

 

Įrengtų apžiūros duobių skaičius, vnt.

 

Dirbtuvių plotas, m2

 

Dirbtuvių teritorijos (kiemo) plotas, arais

 

Vykdomos transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos*

Pavadinimas

Kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenis pateikė:

_________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)


 

*Transporto priemonės techninės priežiūros ir remonto veiklų kodai ir pavadinimai

 

Kodas

Veiklos pavadinimas

1

Variklių techninė priežiūra (TP) ir remontas (R)

11

Variklių R ir diagnostika

12

Tepalų keitimas

13

Duslintuvų R

14

Radiatorių R

15

Aušinimo skysčio keitimas

16

Kondicionavimo, šaldymo įrangos TP ir R

17

Dujinės įrangos montavimas, TP ir R

18

Kiti TP ir R darbai

2

Važiuoklės ir pavaros TP ir R

21

Sankabos, kardaninės ir pagrindinės pavaros TP ir R

22

Pavarų dėžės TP ir R

23

Vairavimo sistemos TP ir R

24

Stabdžių TP ir R

25

Amortizatorių keitimas

26

Ratų geometrijos nustatymas ir suvedimas

27

Kiti TP ir R darbai

3

Kėbulo TP ir R

31

Suvirinimas

32

Lyginimas

33

Geometrijos atstatymas

34

Stiklų keitimas, remontas, tonavimas

35

Paruošimas dažymui ir dažymas

36

Stoglangių ir spynų remontas

37

Bamperių remontas

38

Sėdynių R

39

Kiti TP ir R darbai

4

Ratų R

41

Padangų montavimas, ratų balansavimas

42

Padangų vulkanizavimas

43

Padangų dygliavimas

44

Padangų restauravimas

45

Ratlankių lyginimas

5

Elektros įrangos TP ir R

51

Elektros instaliacijos ir elektronikos R

52

Starterių, generatorių, kuro siurblių R

53

Kiti TP ir R darbai

6

Plovimas ir valymas

61

Autoplovykla

62

Savitarnos plovykla

63

Salonų valymas

64

Variklių plovimas

65

Antikorozinis dengimas

66

Kiti TP ir R darbai

7

Kiti transporto priemonių TP ir R darbai

71

Techninė apžiūra

72

Kiti TP ir R darbai

 

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-107, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-767 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-107

Nr. D1-540, 2012-06-26, Žin., 2012, Nr. 75-3909 (2012-06-29), i. k. 112301MISAK00D1-540

Nr. D1-214, 2014-02-28, paskelbta TAR 2014-03-03, i. k. 2014-02487

Nr. D1-37, 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00838

Nr. D1-458, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09170

 

 

Aplinkos apsaugos reikalavimų

transporto priemonių techninei

priežiūrai ir remontui aprašo

4 priedas

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ DALIŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO

 

AKTAS

 

Perduodančio pakartotiniam naudojimui transporto priemonių dalis, komponentus ar mazgus duomenys:

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

(registracijos adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

________________________________________________________________________________

(veiklos vykdymo vietos adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

Priimančio pakartotiniam naudojimui transporto priemonių dalis, komponentus ar mazgus duomenys:

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas (fizinio asmens vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

(registracijos adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

________________________________________________________________________________

(veiklos vykdymo vietos adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

________________________________________________________________________________

(vairuotojo pažymėjimo Nr., išdavimo data)

 

Transporto priemonės dalies, komponento ar mazgo, tinkančio pakartotiniam naudojimui, pavadinimas

Kiekis, t, vnt.

Transporto priemonės dalies, komponento ar mazgo tolesnis panaudojimas (pildo priimantis asmuo – transporto priemonės savininkas arba naudotojas)

1

2

3

 

 

 

 

Perdavė                                                                       Priėmė

 

                                       ____________________                                                

(parašas)                                                                        (parašas)

 

________________________                                                     ____________________________

(vardas, pavardė, pareigos)                                                                (vardas, pavardė, pareigos)

 

____________________

(data)

______________

5 priedas. Neteko galios nuo 2011-12-02

Priedo naikinimas:

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin. 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-107, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-767 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-107

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. D1-405 "Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-920, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6911 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-920

Dėl aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. D1-405 "Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-540, 2012-06-26, Žin., 2012, Nr. 75-3909 (2012-06-29), i. k. 112301MISAK00D1-540

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. D1-405 "Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-214, 2014-02-28, paskelbta TAR 2014-03-03, i. k. 2014-02487

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-37, 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00838

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-458, 2017-05-30, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09170

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-459, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-06, i. k. 2018-09444

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“ pakeitimo