Suvestinė redakcija nuo 2021-08-12

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 78-3176, i. k. 1072250ISAK000V-596

 

Nauja redakcija nuo 2017-04-19:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ, SUPAPRASTINTOS HOMEOPATINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO PROCEDŪROS APRAŠO, SUPAPRASTINTOS TRADICINIŲ AUGALINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO PROCEDŪROS APRAŠO, SPECIALIOS HOMEOPATINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO PROCEDŪROS APRAŠO, VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO TAIKANT SAVITARPIO PRIPAŽINIMO IR DECENTRALIZUOTĄ PROCEDŪRAS APRAŠO, VAISTINIŲ PREPARATŲ ANALITINIŲ, FARMAKOTOKSIKOLOGINIŲ IR KLINIKINIŲ TYRIMŲ STANDARTŲ IR PROTOKOLŲ, VAISTINIŲ PREPARATŲ PAKUOTĖS ŽENKLINIMO IR PAKUOTĖS LAPELIO REIKALAVIMŲ APRAŠO, PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ, KURIOS TURI BŪTI NURODOMOS ANT VAISTINIO PREPARATO PAKUOTĖS IR PAKUOTĖS LAPELYJE, SĄRAŠO, TEISĖS Į VAISTINIO PREPARATO REGISTRACIJĄ PERLEIDIMO KITAM ASMENIUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. liepos 10 d. Nr. V-596

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 straipsnio 81 dalimi ir 9 straipsnio 2 ir 7 dalimis:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-2998, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28367

 

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Vaistinių preparatų registravimo taisykles;

1.2. Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašą;

1.3. Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašą;

1.4. Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašą;

1.5. Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartus ir protokolus;

1.6. Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašą;

1.7. Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašą;

1.8. Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašą;

1.9. Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašą.

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šiuo įsakymu patvirtinto Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo 6.17 ir 6.18 papunkčių nuostatos neprivalomos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinoms, kurių serijos išleistos iki 2021 m. gruodžio 31 d., – jas į Lietuvos Respubliką galima įvežti pakuotėmis, neturinčiomis dvimačio brūkšninio kodo, kuriame užkoduotas unikalus identifikatorius, ir unikalaus identifikatoriaus duomenų žmogui perskaitoma forma (toliau – pakuotė be UI);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-627, 2021-03-24, paskelbta TAR 2021-03-24, i. k. 2021-05813

Nr. V-1833, 2021-08-11, paskelbta TAR 2021-08-11, i. k. 2021-17378

 

3.2. vadovaujantis šio įsakymo 3.1 papunkčiu, įvežtos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos pakuotėmis be UI gali būti vartojamos sveikatos priežiūrai tol, kol pasibaigs jų tinkamumo vartoti laikas.

Papildyta punktu:

Nr. V-2998, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28367

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-596

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-710 redakcija)

 

VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaistinių preparatų registravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato paraiškų registruoti vaistinį preparatą Lietuvos Respublikoje ir dokumentų bei informacijos teikimo, jų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo, vaistinio preparato perregistravimo, registracijos pažymėjimo sąlygų keitimų tvirtinimo, registracijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką.

2. Taisyklių reikalavimai taikomi registruojant vaistinius preparatus pagal šias registravimo procedūras:

2.1. nacionalinę procedūrą;

2.2. savitarpio pripažinimo, decentralizuotą, specialią ir suprastintas registravimo procedūras tiek, kiek šių procedūrų nereglamentuoja sveikatos apsaugos ministro patvirtintas Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašas, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašas, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašas ir Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašas.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme ir 2015 m. spalio 2 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/161, kuriuo nustatomos išsamios apsaugos priemonių ant žmonėms skirtų vaistų pakuotės naudojimo taisyklės ir taip papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB (OL 2016 L 32, p. 1), vartojamas sąvokas ir jų apibrėžtis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

II SKYRIUS

DOKUMENTAI, REIKALINGI REGISTRUOTI VAISTINĮ PREPARATĄ

 

4. Asmuo, norėdamas registruoti vaistinį preparatą Lietuvos Respublikoje (toliau – pareiškėjas), turi pateikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) paraišką pagal jos patvirtintą formą. Skirtingiems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms pateikiamos atskiros paraiškos.

5. Tarnyba paraiškos formą tvirtina vadovaudamasi Europos Komisijos paskelbtų Taisyklių dėl vaistinių preparatų reglamentavimo Europos Sąjungoje 2B tome paskelbta paraiškos forma.

6. Kartu su paraiška turi būti pateikiami šie dokumentai ir informacija (duomenys):

6.1. informacija apie pareiškėją (pavadinimas, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas; jei pareiškėjas nėra vaistinio preparato gamintojas, ir vaistinio preparato gamintojo pavadinimas ir buveinės adresas bei elektroninio pašto adresas);

6.2. informacija apie vaistinį preparatą (pavadinimas, kokybinė ir kiekybinė sudėtis);

6.3. vaistinio preparato keliamo potencialaus pavojaus aplinkai įvertinimas ir numatomos priemonės šiam pavojui sumažinti;

6.4. gamybos metodo aprašymas;

6.5. terapinės indikacijos, kontraindikacijos ir nepageidaujamos reakcijos;

6.6. dozavimas, farmacinė forma, vartojimo metodas ir būdas, numatomas tinkamumo laikas;

6.7. priežastys, dėl kurių reikia imtis atsargumo ir saugos priemonių, laikant vaistinį preparatą, jį vartojant ir apdorojant atliekas, kartu nurodant potencialų pavojų aplinkai;

6.8. gamintojo taikytų kontrolės metodų aprašymas;

6.9. rašytinis patvirtinimas, kad vaistinio preparato gamintojas ar kitas jo vardu veikiantis asmuo atliko vaistinio preparato veikliosios medžiagos gamintojo auditą jo veiklos vietoje siekdamas nustatyti, ar gamintojas laikosi Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių veikliųjų medžiagų gerą gamybos praktiką, ir atitinkamų Europos Sąjungos institucijų nurodymų, arba, jei tai trečiosios šalies gamintojas, ar jis laikosi geros gamybos praktikos standartų, atitinkančių bent Europos Sąjungos nustatytuosius. Rašytiniame patvirtinime turi būti nurodyta atlikto audito data ir pateiktas pareiškimas, kad veiklioji medžiaga gaminama laikantis minėtų reikalavimų. Auditas veikliosios medžiagos gamintojo veiklos vietoje turi būti atliktas ne anksčiau kaip prieš trejus metus iki paraiškos pateikimo;

6.10. farmacinių (fizikinių-cheminių, biologinių ar mikrobiologinių), ikiklinikinių (toksikologinių ir farmakologinių) ir klinikinių tyrimų rezultatai, išskyrus Farmacijos įstatymo 11 straipsniu nustatytus atvejus;

6.11. ekspertų paruoštos bendra kokybės santrauka, ikiklinikinė apžvalga ir santrauka, klinikinė apžvalga ir santrauka pagal Taisyklių 12 punkto reikalavimus;

6.12. pareiškėjo farmakologinio budrumo sistemos santrauka, kurioje pateikiama:

6.12.1. patvirtinimas, kad pareiškėjas turi kvalifikuotą asmenį, atsakingą už farmakologinį budrumą;

6.12.2. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės, kurioje gyvena ir savo užduotis atlieka kvalifikuotas asmuo, atsakingas už farmakologinį budrumą, pavadinimas;

6.12.3. kvalifikuoto asmens, atsakingo už farmakologinį budrumą, kontaktiniai duomenys;

6.12.4. pareiškėjo pasirašytas pareiškimas, kad jis turi reikiamų priemonių, būtinų Farmacijos įstatymo vienuoliktame skirsnyje numatytoms užduotims ir pareigoms vykdyti;

6.12.5. vietos, kurioje yra laikoma pagrindinė farmakologinio budrumo sistemos byla, adresas.

6.13. numatomą įdiegti rizikos valdymo sistemą apibūdinantis rizikos valdymo planas, taip pat šio plano santrauka. Šis reikalavimas netaikomas vaistiniams preparatams, kurie registruoti iki 2012 m. liepos 21 d., ir vaistiniams preparatams, dėl kurių registracijos paraiškos buvo pateiktos iki 2012 m. liepos 21 d., išskyrus atvejus, kai yra abejonių dėl rizikos, kuri gali turėti įtakos vaistinio preparato naudos ir rizikos santykiui;

6.14. pareiškimas, kad už Europos Sąjungos ribų atlikti klinikiniai tyrimai atitinka 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 26 tomas, p. 299) (toliau – Direktyva 2001/20/EB) nustatytus etikos reikalavimus;

6.15. siūloma preparato charakteristikų santrauka;

6.16. referencinio vaistinio preparato charakteristikų santraukos vertimas į anglų kalbą (tik generiniams vaistiniams preparatams, jeigu pateikta paraiška registruoti vaistinį preparatą taikant nacionalinę procedūrą ir referencinis vaistinis preparatas registruotas ne Lietuvos Respublikoje);

6.17. siūlomi vidinės ir išorinės (jei yra) pakuočių ženklinimo tekstai ir spalvoti maketai arba išklotinės. Tos pačios farmacinės formos skirtingų stiprumų arba to paties stiprumo ir farmacinės formos skirtingų pakuočių dydžių vaistiniams preparatams gali būti pateikiama tik tos pačios farmacinės formos vieno stiprumo arba to paties stiprumo ir farmacinės formos vieno dydžio pakuotės maketas bei išklotinė su patvirtinimu, kad kitų stiprumų ar kitų dydžių pakuočių dizainas bus identiškas pateiktam. Jeigu radiofarmacinių vaistinių preparatų, radionuklidų generatorių, radionuklidų pirmtakų ar radionuklidų rinkinių, vakcinų ir kitų biologinių vaistinių preparatų, homeopatinių ar augalinių vaistinių preparatų atveju ant išorinės pakuotės siūloma po vaistinio preparato pavadinimo nenurodyti stiprumo, turi būti pateikti tokio siūlymo argumentai. Jeigu unikalaus identifikatoriaus duomenis žmogui perskaitoma forma ir dvimatį brūkšninį kodą, kuriame užkoduotas unikalus identifikatorius, numatoma nurodyti etiketėje, prilipdytoje prie pakuotės, turi būti pateikti tokio siūlymo argumentai, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo 62 punkto reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

Nr. V-386, 2019-03-28, paskelbta TAR 2019-04-02, i. k. 2019-05233

 

6.18. siūlomas pakuotės lapelis (jei yra);

6.19. konsultacijų su atitinkamomis pacientų grupėmis rezultatai, įrodantys, kad pakuotės lapelis yra suprantamas, aiškus ir paprastai naudojamas, vadovaujantis Europos Komisijos paskelbtų Taisyklių dėl vaistinių preparatų reglamentavimo Europos Sąjungoje 2C tome paskelbtu Vadovu dėl konsultacijų su tikslinėmis pacientų grupėmis dėl pakuotės lapelio;

6.20. EEE valstybės įgaliotos institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad gamintojui leidžiama gaminti ir (ar) importuoti iš trečiosios šalies vaistinį preparatą. Dokumentas turi būti išduotas vadovaujantis valstybės, kurioje veikia gamintojas, teisės aktais, suderintais su 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 27 tomas, p. 69), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento, ir Tarybos direktyvos 2004/27/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 262) (toliau – Direktyva 2001/83/EB) 40 straipsnio nuostatomis. Taip pat dokumentas, patvirtinantis geros gamybos praktikos atitiktį, išduotas ne anksčiau kaip prieš trejus metus iki paraiškos teikimo (jei nėra paskelbtų tai patvirtinančių duomenų Bendrijos duomenų bazėje EudraGMP arba atitinkamo įrašo dokumente, liudijančiame, kad gamintojui leidžiama gaminti ir (ar) importuoti vaistinį preparatą);

6.21. vaistinio preparato registraciją patvirtinančių dokumentų, išduotų kitose EEE valstybėse ar trečiosiose šalyse, kopijos, vaistinio preparato saugumo duomenų santraukos, įskaitant periodiškai atnaujinamų saugumo protokolų (jei yra) ir pranešimų apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas duomenis, kopija, taip pat sąrašas EEE valstybių, kuriose nagrinėjama paraiška registruoti vaistinį preparatą;

6.22. kitoms EEE valstybėms pagal jų teisės aktus, suderintus su Direktyvos 2001/83/EB 11 straipsniu, pateiktų arba EEE valstybių pagal jų teisės aktus, suderintus su šios direktyvos 21 straipsniu, patvirtintų preparato charakteristikų santraukų kopijos;

6.23. kitoms EEE valstybėms pagal jų teisės aktus, suderintus su Direktyvos 2001/83/EB 59 straipsniu, pateiktų arba EEE valstybių pagal jų teisės aktus, suderintus su šios direktyvos 61 straipsniu, patvirtintų pakuotės lapelių kopijos;

6.24. informacija apie kitų EEE valstybių ir trečiųjų šalių sprendimą neregistruoti vaistinio preparato ir tokio sprendimo priežastys;

6.25. Neteko galios nuo 2015-10-23

Punkto naikinimas:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

6.26. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1901/2006 dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (OL 2006 L 378, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1901/2006), 7 ir 34 straipsniuose nurodyti dokumentai ir informacija;

6.27. dokumento, patvirtinančio, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, kopija;

6.28. kiti dokumentai (priklausomai nuo paraiškos tipo), nurodyti Tarnybos patvirtintoje paraiškos formoje ir būtini patvirtinti teikiamą informaciją (duomenis) apie vaistinį preparatą.

7. Kraujo vaistinio preparato registracijos byloje papildomai turi būti pateikta:

7.1. informacija apie kraujo vaistinio preparato gamybai naudojamo kraujo ar plazmos atitiktį Europos farmakopėjai bei kraujo ir plazmos donorų parinkimą ir kontrolę;

7.2. procedūrų ir metodų, užtikrinančių ligas platinančių mikroorganizmų, pirmiausia virusų, pašalinimą ar jų kenksmingumo pašalinimą, aprašymas bei įrodymai, kad kraujo preparatas neužterštas infekcinių ligų sukėlėjais;

7.3. gamybos metodų, kuriais užtikrinamas kraujo preparatų serijų vienodumas, aprašymas.

8. Radionuklidų generatoriaus registracijos byloje papildomai turi būti pateikta:

8.1. bendras sistemos aprašymas kartu su išsamiu sistemos sudedamųjų dalių, kurios gali turėti įtakos antrinio radionuklido preparato sudėčiai ar kokybei, aprašymu;

8.2. išsami informacija apie eliuatą ar sublimatą.

9. Paraiška, kartu su ja teikiami dokumentai ir informacija turi būti parengti ir pateikti vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintais Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartais ir protokolais.

10. Dokumentai turi būti parengti lietuvių arba anglų kalba bei pateikti kaip elektroninė vaistinio preparato registracijos byla eCTD formatu, vadovaujantis Vaistų agentūrų vadovų patvirtintu Europos vaistų reguliavimo tinklo elektroninių pateikčių planu. Jei pareiškėjas įgalioja kitą asmenį jam atstovauti, kartu su paraiška turi būti pateiktas popierinis įgaliojimas jam atstovauti, kuris turi būti pasirašytas pareiškėjo. Jei įgaliojimas Tarnybai buvo pateiktas anksčiau, jo kopija pateikiama elektroninėje vaistinio preparato registracijos byloje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

Nr. V-1051, 2018-10-01, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15484

 

11. Preparato charakteristikų santraukos, registracijos sąlygų, pakuotės ženklinimo teksto ir pakuotės lapelio projektai turi būti parengti pagal Tarnybos patvirtintas formas, suredaguoti medicinos specialisto ir kalbininko. Siūloma preparato charakteristikų santrauka turi būti parengta vadovaujantis Taisyklių 16 ir 17 punktų reikalavimais. Pakuotės ženklinimo tekstai ir pakuotės lapelis turi atitikti sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Vaistinių preparatų ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo nuostatas. Dokumentuose vartojami terminai turi atitikti Tarnybos patvirtintus terminus, jei patvirtintų terminų nėra – Europos farmakopėjoje ir kituose Europos Sąjungos institucijų dokumentuose vartojamus terminus.

12. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad Tarnybai teikiamos Taisyklių 6.11 papunktyje nurodytos santraukos ir apžvalgos būtų parengtos ir pasirašytos ekspertų, kurie turi reikiamą techninę ir profesinę kvalifikaciją, apibūdintą trumpame gyvenimo aprašyme. Ekspertas, rengiantis bendrą kokybės santrauką (kokybės ekspertas), turi turėti vaistininko profesinę kvalifikaciją arba fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties ar biomedicinos mokslų studijų srities biochemijos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su vaistinių preparatų kokybės tyrimais ir vertinimu bei įgytą per paskutinius 5 metus. Ekspertas, rengiantis ikiklinikinę apžvalgą ir santrauką (ikiklinikinis ekspertas), turi turėti medicinos ar veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 3 metų gydytojo klinikinio toksikologo ar veterinarijos gydytojo praktiką arba patirtį farmakologijos srityje, įgytą per paskutinius 5 metus. Ekspertas, rengiantis klinikinę apžvalgą ir santrauką (klinikinis ekspertas), turi turėti medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 3 metų medicinos gydytojo praktiką arba patirtį farmakologijos srityje, įgytą per paskutinius 5 metus. Jeigu teikiamo registruoti vaistinio preparato sudėtyje yra veiklioji medžiaga, kurios vartojimas Europos Bendrijos medicinos praktikoje yra pripažintas ne trumpiau kaip 10 metų ir, remiantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų reikalavimais, įrodytas jos veiksmingumas ir priimtinas saugumas, ekspertai, remdamiesi sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų reikalavimais, turi pagrįsti, kad registracijos byloje nurodyti mokslinės literatūros duomenys tinka teikiamam vaistiniam preparatui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

13. Vaistinio preparato registracijos byloje pateikiama informacija ir duomenys turi būti objektyvūs, neklaidinantys ir atitikti mokslo pasiekimus. Taisyklių 6.13 papunktyje nurodyta rizikos valdymo sistema turi būti proporcinga nustatytai ir galimai vaistinio preparato rizikai bei poregistracinių saugumo duomenų poreikiui.

14. Paraiškos svarstymo metu pasikeitus Taisyklių 6.21–6.23 papunkčiuose nurodytai informacijai, ji turi būti atnaujinama. Jei paraiškos svarstymo metu ir (ar) įregistravus vaistinį preparatą, pasikeičia Taisyklių 6.24 papunktyje nurodyta informacija, pareiškėjas / vaistinio preparato registruotojas per 5 darbo dienas apie tai turi pranešti Tarnybai.

15. Vaistinio preparato registruotojas, norėdamas, kad būtų patvirtintas vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų papildymas, turi pateikti paraišką registruoti vaistinį preparatą vadovaudamasis Taisyklių II skyriaus nuostatomis.

 

III SKYRIUS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKOS REIKALAVIMAI

 

16. Vaistinio preparato charakteristikų santraukos formą tvirtina Tarnyba. Joje nurodoma (toliau nurodyta tvarka):

16.1. vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas ir farmacinė forma;

16.2. kokybinė ir kiekybinė sudėtis;

16.3. farmacinė forma;

16.4. klinikinė informacija:

16.4.1. terapinės indikacijos;

16.4.2. dozavimas ir vartojimo metodas;

16.4.3. kontraindikacijos;

16.4.4. specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės vartojant vaistinį preparatą. Imuniniams vaistiniams preparatams papildomai turi būti nurodytos specialios atsargumo priemonės, kurių turi imtis asmenys, dirbantys su šiais preparatais ir juos skiriantys pacientams, bei patys pacientai;

16.4.5. sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika;

16.4.6. vartojimas vaisingumo, nėštumo ir žindymo laikotarpiais;

16.4.7. poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus;

16.4.8. nepageidaujamas poveikis;

16.4.9. perdozavimas;

16.5. farmakologinės savybės:

16.5.1. farmakodinaminės savybės;

16.5.2. farmakokinetinės savybės;

16.5.3. ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys;

16.6. farmacinė informacija:

16.6.1. pagalbinių medžiagų sąrašas;

16.6.2. nesuderinamumas;

16.6.3. tinkamumo laikas, jei reikia, – praskiedus vaistinį preparatą ar po pirmojo vidinės pakuotės atidarymo;

16.6.4. specialios laikymo sąlygos;

16.6.5. talpyklės pobūdis ir jos turinys;

16.6.6. specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir (jei reikia) vaistiniam preparatui ruošti;

16.7. vaistinio preparato registruotojas;

16.8. registracijos pažymėjimo numeris (-iai);

16.9. registracijos / perregistravimo data;

16.10. teksto peržiūros data.

17. Radiofarmacinio preparato charakteristikų santraukoje papildomai turi būti nurodyta:

17.1. visa išsami informacija apie vidinio spinduliavimo dozimetriją;

17.2. papildoma išsami instrukcija apie ekstemporalų preparatą ir jo kokybės kontrolę, jei reikia, – maksimalus saugojimo laikas, per kurį bet koks tarpinis preparatas, toks kaip eliuatas ar vartojimui paruoštas preparatas, atitiks specifikacijas.

18. Vaistinio preparato, įrašyto į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 229) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 726/2004), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1235/2010 (OL 2010 L 348, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1235/2010), 23 straipsnyje nurodytą sąrašą, charakteristikų santraukoje papildomai turi būti pateikta nuoroda: „Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena“. Prieš šią nuorodą turi būti pateiktas Europos Komisijos parinktas juodas simbolis, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 726/2004 23 straipsnyje, o po jos pateiktas aiškinamasis sakinys, laikantis atitinkamų Europos Komisijos rekomendacijų.

19. Visų vaistinių preparatų charakteristikų santraukoje turi būti pateikta aiški nuoroda: „Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas Tarnybai elektroniniu ar kitu būdu, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt“.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKOS IR DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMAS

 

20. Tarnyba, gavusi vaistinio preparato registracijos bylą, atlieka paraiškos ir pateiktų dokumentų pirminę ekspertizę, kurios metu įvertinama, ar teisingai užpildyta paraiška, ar pateikti visi reikiami ir galiojantys dokumentai. Pirminė ekspertizė atliekama paraiškų pateikimo eilės tvarka per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo.

21. Tarnyba, pirminės ekspertizės metu nustačiusi trūkumų, susijusių su paraiška ir (ar) kartu pateiktais dokumentais, elektroniniu paštu apie tai praneša pareiškėjui. Pareiškėjas per 5 darbo dienas elektroniniu paštu turi informuoti Tarnybą apie pranešimo gavimą. Negavusi patvirtinimo, Tarnyba pakartotinai informaciją apie trūkumus pateikia raštu. Pareiškėjas nustatytus trūkumus turi pašalinti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Tarnybos pranešimo elektroniniu paštu išsiuntimo. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą trūkumų nepašalina, paraiškos nagrinėjimas nutraukiamas ir apie tai raštu informuojamas pareiškėjas.

22. Jei pirminės ekspertizės metu nustatoma, kad paraiška užpildyta teisingai bei pateikti visi reikiami dokumentai atsižvelgiant į paraiškos tipą, Tarnyba priima paraišką registruoti vaistinį preparatą ir pradeda jos bei kartu pateiktų dokumentų išsamų nagrinėjimą. Tarnyba elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie paraiškos priėmimą.

23. Pareiškėjas, gavęs elektroniniu paštu Tarnybos prašymą pateikti patikslinančių duomenų ar informacijos, susijusios su vaistinio preparato registracijos byloje pateikta informacija ir (ar) dokumentais, turi per 5 darbo dienas elektroniniu paštu informuoti Tarnybą apie prašymo gavimą. Negavus patvirtinimo, Tarnyba pakartotinai prašymą pateikia raštu. Prašomi duomenys ar informacija turi būti pateikti ne vėliau kaip per 90 dienų nuo Tarnybos prašymo elektroniniu paštu išsiuntimo. Vaistinio preparato, jo pradinių medžiagų, tarpinių produktų ar kitų sudedamųjų medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti per 20 dienų nuo Tarnybos prašymo išsiuntimo. Laiku nepateikus prašomų duomenų ar informacijos arba pavyzdžių, paraiškos nagrinėjimas nutraukiamas ir apie tai raštu informuojamas pareiškėjas.

24. Tarnyba, nagrinėdama pateiktą paraišką ir dokumentus, turi įvertinti, ar vadovaujantis Farmacijos įstatymo 12 straipsnio 8 dalimi nereikia nustatyti papildomų registracijos pažymėjimo sąlygų. Sprendimą dėl pareiškėjo įpareigojimo atlikti poregistracinius veiksmingumo tyrimus Tarnyba priima tais atvejais, kai tam tikrus vaistinio preparato veiksmingumo aspektus galima įvertinti tik pradėjus tiekti vaistinį preparatą rinkai. Sprendimas priimamas vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos teisės aktais ir atsižvelgiant į Europos vaistų agentūros mokslines rekomendacijas dėl poregistracinių veiksmingumo tyrimų.

25. Tarnyba, priėmusi sprendimą registruoti vaistinį preparatą ir tvirtindama registracijos pažymėjimo sąlygas, turi įrašyti informaciją, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1901/2006 28 straipsnyje.

26. Pareiškėjas, gavęs pranešimą apie paraiškos nagrinėjimo nutraukimą pagal Taisyklių 21 ir 23 punktus, bylą turi atsiimti per tris mėnesius. Jei jos neatsiima, byla sunaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

VAISTINIŲ PREPARATŲ PERREGISTRAVIMAS

 

27. Vaistinio preparato registruotojas, norėdamas perregistruoti vaistinį preparatą, turi pateikti elektroninę vaistinio preparato perregistravimo bylą, kurioje turi būti Tarnybos nustatytos formos paraiška ir konsoliduota vaistinio preparato registracijos byla. Vaistinio preparato perregistravimo byla ir įgaliojimas atstovauti pareiškėjui (jei reikia) turi būti parengti ir pateikti Tarnybai vadovaujantis Taisyklių 10 punktu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

28. Tarnyba paraiškos formą perregistruoti vaistinį preparatą tvirtina vadovaudamasi Europos Komisijos paskelbtų Taisyklių dėl vaistinių preparatų reglamentavimo Europos Sąjungoje 2C tome paskelbta paraiškos forma.

29. Konsoliduotoje byloje kartu su paraiška  turi būti pateikta:

29.1. kokybės eksperto pasirašyta kokybės apžvalga (vaistinio preparato kokybės duomenų santrauka);

29.2. kokybės eksperto pasirašytas pareiškimas, kuriame turi būti:

29.2.1. deklaracija, kad vaistinio preparato, kuris perregistruojamas, gamyba bei tyrimai koreguojami atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą užtikrinant vaistinio preparato gaminimą ir tikrinamą visuotinai pripažintais moksliniais metodais;

29.2.2. patvirtinimas, kad vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų keitimai, kaip nurodyta 2008 m. lapkričio 24 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1234/2008 dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo nagrinėjimo (OL 2008 L 334, p. 7) su paskutiniais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1234/2008) 2 straipsnio 1 dalyje (toliau – reglamentinis keitimas), susiję su vaistinio preparato kokybe, išskyrus vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų papildymus, yra įteisinti pagal Taisyklių 34–36, 39 ir 46 punktų reikalavimus ir vaistinio preparato kokybė atitinka Europos vaistų agentūros Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komiteto rekomendacijų bei kitus Europos Sąjungoje galiojančius kokybės reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

29.2.3. vaistinio preparato perregistravimo metu galiojančios veikliosios medžiagos ir vaistinio preparato specifikacijų patvirtinimas;

29.2.4. vaistinio preparato perregistravimo metu galiojančios vaistinio preparato kokybinės bei kiekybinės sudėties (nurodant veikliąją (-iąsias) ir pagalbines medžiagas) patvirtinimas;

29.2.5. veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) ir vaistinio preparato gamybos serijų analizės sertifikatai;

29.3. eksperto pasirašyta ikiklinikinė santrauka (Tarnybai pareikalavus);

29.4. eksperto pasirašyta klinikinė santrauka;

29.5. klinikinio eksperto pasirašytas pareiškimas, kuriame įvertinamas dabartinis vaistinio preparato naudos ir rizikos santykis, remiantis periodiškai atnaujinamų saugumo protokolų duomenimis bei saugumo ir veiksmingumo duomenimis, sukauptais laikotarpiu nuo vaistinio preparato registracijos ar paskutinio perregistravimo, su nuorodomis į aktualią literatūrą. Šis klinikinio eksperto pareiškimas turi patvirtinti:

29.5.1. kad nėra naujų ikiklinikinių ir klinikinių duomenų, dėl kurių reikėtų iš naujo įvertinti naudos ir rizikos santykį. Jeigu yra naujų ikiklinikinių duomenų, vaistinio preparato registruotojas turi pateikti atitinkamą ikiklinikinio eksperto protokolą;

29.5.2. kad vaistinį preparatą galima 5 metų registracijos laikotarpio pabaigoje saugiai perregistruoti neribotam laikui arba bet koks rekomenduojamas ar inicijuojamas registracijos keitimo veiksmas turi būti tiksliai apibūdintas ir pagrįstas;

29.5.3. kad Tarnyba bus informuota apie bet kokius papildomus duomenis, kurie būtų reikšmingi vertinant vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį;

29.6. periodiškai atnaujinamų saugumo protokolų ir pranešimų apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas duomenų vertinimas;

29.7. informacija apie Taisyklių 29.1–29.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus parengusius ekspertus:

29.7.1. informacija apie kokybės ekspertą, pridedant jo gyvenimo aprašymą. Ši informacija turi būti pasirašyta paties eksperto;

29.7.2. informacija apie klinikinį ekspertą, pridedant jo gyvenimo aprašymą. Ši informacija turi būti pasirašyta paties eksperto;

29.8. siūloma preparato charakteristikų santrauka, registracijos sąlygų, pakuotės ženklinimo tekstų ir pakuotės lapelio projektai, atitinkantys Taisyklių 11 punkto reikalavimus. Šiuose dokumentuose turi būti aiškiai pažymėti visi pakeitimai, palyginti su galiojančiais dokumentais;

29.9. dokumentas, patvirtinantis geros gamybos praktikos atitiktį, išduotas ne anksčiau kaip prieš trejus metus iki paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą teikimo (gali būti pateikiamas dokumentas, liudijantis, kad gamintojui leidžiama gaminti ir (ar) importuoti vaistinį preparatą, su atitinkamu įrašu arba nuoroda į duomenis Bendrijos duomenų bazėje EudraGMP);

29.10. kiti dokumentai, nurodyti Tarnybos patvirtintoje paraiškos formoje ir būtini patvirtinti teikiamą informaciją (duomenis) apie vaistinį preparatą.

30. Tarnyba, gavusi konsoliduotą bylą, paraišką ir pateiktus dokumentus nagrinėja vadovaudamasi Taisyklių 20–25 punktais.

31. Paraiška ir dokumentai turi būti įvertinti bei sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo paraiškos priėmimo dienos, neįskaitant laiko (iki 90 dienų), kurio gali prireikti pareiškėjui patikslinantiems duomenims ar informacijai apie vaistinį preparatą pateikti.

32. Priimant sprendimą taip pat turi būti įvertinta, ar perregistravus vaistinį preparatą, jo registracija galios neribotą laiką, ar po 5 metų jį dar kartą reikės perregistruoti. Sprendimas dėl pakartotinio vaistinio preparato perregistravimo priimamas remiantis farmakologinio budrumo duomenimis, taip pat nustačius, kad vaistinį preparatą vartojo nepakankamas pacientų skaičius atsižvelgiant į ligos paplitimą, šia liga sergančių pacientų skaičių, populiacijos grupę, taikomus vaistinio preparato tyrimų metodus, statistinių duomenų patikimumo rodiklius ir kitus duomenis.

33. Tarnybai priėmus sprendimą perregistruoti vaistinį preparatą, vaistinio preparato registracijos terminas skaičiuojamas nuo šį sprendimą patvirtinančio Tarnybos viršininko įsakymo įsigaliojimo ar jame nurodytos datos.

 

VI SKYRIUS

REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO SĄLYGŲ KEITIMAS

 

34. Vaistinio preparato registruotojas, norėdamas įteisinti reglamentinį keitimą, išskyrus vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų papildymą, turi pateikti Tarnybai elektroninę vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų keitimo bylą, kurioje turi būti Europos Komisijos arba Tarnybos patvirtintos formos paraiška ir Reglamente (EB) Nr. 1234/2008 nustatyti dokumentai bei informacija, parengta atsižvelgiant į Europos Komisijos priimtas Išsamios informacijos apie įvairias sąlygų keitimo kategorijas, 2008 m. lapkričio 24 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1234/2008 dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo nagrinėjimo II, IIa, III ir IV skyriuose nustatytų procedūrų vykdymo ir dokumentų, kurie turi būti pateikti pagal šias procedūras, gaires (OL 2013 C 223, p. 1). Vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų keitimo byla ir įgaliojimas atstovauti pareiškėjui (jei reikia) turi būti parengti ir pateikti Tarnybai vadovaujantis Taisyklių 10 punktu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

35. Tarnyba paraiškos patvirtinti reglamentinį keitimą formą tvirtina vadovaudamasi Europos Komisijos paskelbtų Taisyklių dėl vaistinių preparatų reglamentavimo Europos Sąjungoje 2C tome paskelbta paraiškos forma.

36. Jeigu paraiška patvirtinti reglamentinį keitimą teikiama pagal darbo pasidalijimo procedūrą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1234/2008 20 straipsnio 1 dalyje, arba dėl vaistinio preparato, registruoto pagal savitarpio pripažinimo ar decentralizuotą procedūrą, paraišką pateikęs vaistinio preparato registruotojas per 5 darbo dienas po reglamentinio keitimo procedūros užbaigimo turi pateikti Tarnybai, jei reikia, kokybiškus pakeistos preparato charakteristikų santraukos, pakuotės ženklinimo teksto ir pakuotės lapelio (jei yra) vertimus į lietuvių kalbą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

37. Neteko galios nuo 2015-10-23

Punkto naikinimas:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

38. Vaistinio preparato registruotojas, norėdamas, kad būtų patvirtinti keitimai, nepriskiriami prie reglamentinių keitimų (pakuotės ir (ar) pakuotės lapelio keitimas, nesusijęs su preparato charakteristikos santraukos keitimu, unikalaus identifikatoriaus nurodymas; klasifikavimo keitimas), turi pateikti Tarnybai jos nustatytos formos paraišką, dokumentus ir informaciją, patvirtinančius siūlomą keitimą, ir dokumento, patvirtinančio, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, kopiją. Šias paraiškas Tarnyba turi išnagrinėti ir priimti sprendimą per 90 dienų nuo paraiškos priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

Nr. V-1051, 2018-10-01, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15484

Nr. V-386, 2019-03-28, paskelbta TAR 2019-04-02, i. k. 2019-05233

 

39. Paraiškos patvirtinti registracijos pažymėjimo sąlygų keitimą, kartu su jomis teikiami dokumentai (naujos ar keičiamos registracijos bylos dalys) turi būti parengti vadovaujantis Taisyklių 9 punkte nurodytais standartais ir protokolais.

40. Tarnyba gali reikalauti vaistinio preparato registruotoją pakeisti registracijos pažymėjimo sąlygas šiais atvejais:

40.1. atlikusi periodinio saugumo vertinimo protokolo įvertinimą ir nustačiusi, kad remiantis išvadomis reikia keisti registracijos pažymėjimo priedus;

40.2. vadovaudamasi Farmacijos įstatymo 66 straipsniu;

40.3. Reglamento (EB) Nr. 1234/2008 22 straipsnio 2 dalies nustatytais atvejais;

40.4. vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 1901/2006 45 ir 46 straipsnių nustatytais atvejais.

41. Jeigu Tarnyba, įvertinusi farmakologinio budrumo duomenis, svarsto būtinybę pakeisti vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygas ir įtraukti naują kontraindikaciją, sumažinti rekomenduojamą dozę arba apriboti indikacijas, ji turi apie numatomus veiksmus informuoti kitų EEE valstybių įgaliotas institucijas, Europos vaistų agentūrą ir Europos Komisiją nurodydama numatomų veiksmų priežastis, o Europos vaistų agentūrai turi pateikti visą turimą susijusią mokslinę informaciją bei vertinimus. Jeigu vaistinis preparatas įregistruotas taikant savitarpio pripažinimo arba decentralizuotą procedūrą, apie tai turi būti informuojama ir Koordinavimo grupė, išskyrus atvejus, kai taikomos Taisyklių 42 punkto nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

42. Jeigu Tarnyba, įvertinusi farmakologinio budrumo duomenis, mano, kad klausimas dėl naujos kontraindikacijos įtraukimo, rekomenduojamos dozės sumažinimo arba indikacijų apribojimo turi būti skubiai nagrinėjamas ir atitinkamos priemonės įgyvendinamos Europos Sąjungos mastu, ji turi inicijuoti skubią Europos Sąjungos procedūrą pagal Farmacijos įstatymo 561 straipsnio nuostatas.

43. Jeigu Tarnyba, įvertinusi farmakologinio budrumo duomenis, mano, kad klausimas dėl naujos kontraindikacijos įtraukimo, rekomenduojamos dozės sumažinimo arba indikacijų apribojimo susijęs su Europos Sąjungos interesais, tačiau netikslinga jį nagrinėti taikant skubią Europos Sąjungos procedūrą, ji turi perduoti klausimą svarstyti Europos vaistų agentūros Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetui, kad būtų pradėta arbitražo procedūra pagal Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20–26 punktų nuostatas. Tokiu atveju Tarnyba turi pateikti Europos vaistų agentūrai visą turimą susijusią mokslinę informaciją bei vertinimus.

44. Tarnyba apie reikalaujamus keitimus turi pranešti vaistinio preparato registruotojui raštu nurodydama keitimus ir motyvus.

45. Vaistinio preparato registruotojas, gavęs Taisyklių 40 punkte nurodytą reikalavimą, turi per 30 dienų, jei reglamentuose nenurodyta kitaip, pateikti Tarnybai paraišką pakeisti registracijos pažymėjimo sąlygas, kurią Tarnyba nagrinėja ir priima sprendimą Taisyklių 40 punkte nurodytų reglamentų ar Taisyklių 38 punkte nurodytais terminais.

451. Jei registracijos pažymėjimo sąlygos turi būti pakeistos įgyvendinant Koordinavimo grupės pateiktą informaciją apie EEE valstybių susitarimą arba Europos Komisijos sprendimą dėl priemonių, kurių reikia imtis dėl vaistinio preparato registracijos, vaistinio preparato registruotojas turi pateikti Tarnybai paraišką pakeisti registracijos pažymėjimo sąlygas per 10 dienų po Koordinavimo grupės informacijos apie EEE valstybių susitarimą gavimo, jei susitarime nenurodyta kitaip, arba po Europos Komisijos informacijos apie jos priimtą sprendimą gavimo.

Papildyta punktu:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

452. Tarnyba, gavusi vaistinio preparato registruotojo Taisyklių 451 punkte nurodytą paraišką, ją išnagrinėja ir priima sprendimą terminais, nurodytais EEE valstybių susitarime, arba per 30 dienų nuo Europos Komisijos informacijos apie jos priimtą sprendimą gavimo. Tarnyba apie registracijos pažymėjimo sąlygų pakeitimą įgyvendinant Europos Komisijos sprendimą praneša Europos Komisijai ir Europos vaistų agentūrai.

Papildyta punktu:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

46. Tarnyba paraiškas patvirtinti vaistinio preparato, registruoto pagal nacionalinę procedūrą, II tipo reglamentinį keitimą ir pateiktus dokumentus nagrinėja vadovaudamasi Taisyklių 20–22 punktais. Pareiškėjas, gavęs elektroniniu paštu Tarnybos prašymą pateikti patikslinančių duomenų ar informacijos, susijusios su vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų keitimo byloje pateikta informacija ir (ar) dokumentais, turi per 5 darbo dienas elektroniniu paštu informuoti Tarnybą apie prašymo gavimą. Negavusi patvirtinimo Tarnyba pakartotinai prašymą pateikia raštu. Prašomi duomenys ar informacija turi būti pateikti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Tarnybos prašymo elektroniniu paštu išsiuntimo. Vaistinio preparato, jo pradinių medžiagų, tarpinių produktų ar kitų sudedamųjų medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti per 20 dienų nuo Tarnybos prašymo išsiuntimo. Laiku nepateikus prašomų duomenų ar informacijos arba pavyzdžių, paraiškos nagrinėjimas nutraukiamas ir apie tai raštu informuojamas pareiškėjas.

47. Vaistinio preparato registruotojas, norėdamas įteisinti vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų papildymą, turi pateikti Tarnybos patvirtintos formos paraišką, dokumentus ir informaciją Taisyklių II skyriaus nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48. Tarnyba priima sprendimą registruoti ar perregistruoti vaistinį preparatą, pakeisti vaistinio preparato klasifikaciją, sustabdyti ar panaikinti registracijos pažymėjimo galiojimą, panaikinti jo galiojimo sustabdymą, tvirtinti vaistinio preparato, registruoto pagal nacionalinę procedūrą, II tipo reglamentinį keitimą Tarnybos viršininko įsakymu. Informacija apie tai per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo skelbiama Tarnybos interneto svetainėje. Receptinių vaistinių preparatų sąrašas skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje.

49. Tarnyba, nustačiusi, kad vaistinio preparato, tiekiamo Lietuvos Respublikos rinkai, pakuotės ženklinimas ir (ar) pakuotės lapelis neatitinka Tarnybos patvirtinto pakuotės ženklinimo ir (ar) pakuotės lapelio, apie tai praneša vaistinio preparato registruotojui, kuris ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo turi pateikti nustatytų trūkumų ir galimos rizikos pacientui įvertinimą. Tarnyba, vadovaudamasi Europos vaistų agentūros Europos Komisijos vardu priimto Bendrijos procedūrų dėl inspektavimo ir pasikeitimo informacija sąvadu bei Tarnybos viršininko patvirtintais pagrindais dėl vaistinių preparatų pakuočių išpardavimo po registracijos pažymėjimo sąlygų keitimo arba vaistinio preparato perregistravimo, priima sprendimą dėl tokių pakuočių tolesnio buvimo rinkoje. Jei pakuotės ženklinimo ir (ar) pakuotės lapelio neatitikimai kelia rimtą pavojų visuomenės sveikatai, vaistinio preparato tiekimas nedelsiant uždraudžiamas ir vaistinis preparatas turi būti atšaukiamas iš rinkos.

50. Paraiškos nagrinėjimas nutraukiamas arba vaistinio preparato registracijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas vaistinio preparato registruotojui pateikus Tarnybai oficialų prašymą.

51. Pareiškėjas / vaistinio preparato registruotojas turi teisę apskųsti Tarnybos sprendimus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu nustatyta tvarka.

52. Paraiškoje ir su ja susijusiuose dokumentuose esanti konfidenciali informacija saugoma, tvarkoma ir naudojama teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Pareiškėjai / vaistinių preparatų registruotojai, pažeidę Taisykles ir kitus teisės aktus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

54. Gamintojas ir vaistinio preparato registruotojas neatleidžiamas nuo teisės aktuose nustatytos atsakomybės tais atvejais, jei Tarnybos patvirtintas pakuotės ženklinimas ir (ar) pakuotės lapelis neatitinka nustatytų reikalavimų.

55. Tarnyba apie priimtą sprendimą neregistruoti, neperregistruoti vaistinio preparato, netvirtinti registracijos pažymėjimo sąlygų keitimo, sustabdyti ar panaikinti registracijos pažymėjimo galiojimą per 10 darbo dienų po sprendimo priėmimo raštu informuoja apie tai pareiškėją / vaistinio preparato registruotoją, nurodydama priežastis. Jeigu Tarnyba panaikina registracijos pažymėjimo galiojimą vaistinio preparato registruotojo prašymu, apie tai jį informuoja per 10 darbo dienų po sprendimo priėmimo elektroniniu paštu.

56. Pareiškėjas / vaistinio preparato registruotojas, gavęs raštu ar Taisyklių 55 punkte nurodytu atveju elektroniniu paštu pranešimą apie sprendimą neregistruoti, neperregistruoti vaistinio preparato ar panaikinti registracijos pažymėjimo galiojimą, netvirtinti registracijos pažymėjimo sąlygų keitimo, pateiktą bylą turi atsiimti per 3 mėnesius. Jei pareiškėjas / vaistinio preparato registruotojas to nepadaro, Tarnyba ją sunaikina teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Vaistinio preparato registruotojas turi ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki numatomo vaistinio preparato pirmojo patiekimo rinkai po vaistinio preparato įregistravimo, perregistravimo, išorinės ir (arba) vidinės pakuotės pakeitimo elektroniniu paštu Tarnybai pateikti vaistinio preparato išorinės ir vidinės pakuotės, kuriomis jis bus tiekiamas rinkai, maketus arba išklotines. Jeigu vaistinio preparato registruotojas taikys vaistinio preparato pakuotės apsauginį įtaisą, nurodytą Farmacijos įstatymo 8 straipsnio 82 dalyje, kuris nedaro poveikio talpyklei ir jos uždarymo sistemai (toliau – neprivalomas apsauginis įtaisas, nedarantis poveikio talpyklei ir jos uždarymo sistemai) arba jį pašalins, kartu su pakuotės maketu arba išklotine jis turi pateikti pranešimą apie neprivalomo apsauginio įtaiso, nedarančio poveikio talpyklei ir jos uždarymo sistemai, taikymą arba jo pašalinimą. Jeigu neprivalomas apsauginis įtaisas, nedarantis poveikio talpyklei ir jos uždarymo sistemai, pradedamas taikyti arba pašalinamas kitu metu nei teikiami pakuočių maketai arba išklotinės, pranešimas apie neprivalomo apsauginio įtaiso, nedarančio poveikio talpyklei ir jos uždarymo sistemai, taikymą ar pašalinimą pateikiamas per 30 dienų nuo vaistinio preparato pirmojo patiekimo rinkai pakuotėmis su neprivalomu apsauginiu įtaisu, nedarančiu poveikio talpyklei ir jos uždarymo sistemai, arba jį pašalinus. Pranešimo apie neprivalomo apsauginio įtaiso, nedarančio poveikio talpyklei ir jos uždarymo sistemai, taikymą ar jo pašalinimą nereikia pateikti, kai ši informacija pateikta kartu su dokumentais, pateiktais registruoti, perregistruoti vaistinį preparatą arba pakeisti vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygas.  

Punkto pakeitimai:

Nr. V-386, 2019-03-28, paskelbta TAR 2019-04-02, i. k. 2019-05233

 

58. Vaistinio preparato registruotojas atsako už tai, kad rinkai tiekiamo vaistinio preparato pakuočių ženklinimas atitiktų Tarnybos patvirtintą ženklinimo tekstą.

59. Jei vaistinio preparato pakuotės ženklinamos pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintus Supaprastinto vaistinio preparato pakuotės ženklinimo reikalavimus, vaistinio preparato registruotojas turi:

59.1. ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki numatomo vaistinio preparato pirmojo patiekimo rinkai pakuotėmis, paženklintomis pagal supaprastinto ženklinimo reikalavimus, Tarnybai pateikti raštu Tarnybos patvirtintos formos deklaraciją, kuria vaistinio preparato registruotojas įsipareigoja vykdyti Taisyklių 59.2 papunkčio reikalavimus ir žino, kad Tarnyba pradės atitinkamų vaistinių preparatų atšaukimo procedūrą, jei įsipareigojimai nebus vykdomi (deklaracija turi būti pasirašyta vaistinio preparato registruotojo nurodant deklaracijos pateikimo Tarnybai datą);

59.2. vykdyti vaistinio preparato, paženklinto pagal supaprastinto ženklinimo reikalavimus, stebėseną ir nustatęs, kad vaistinis preparatas neatitinka nors vieno sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinto Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo 26 punkte nurodyto kriterijaus, kuriuo remiantis vaistinis preparatas ženklinamas pagal supaprastinto ženklinimo reikalavimus, ne vėliau kaip per 3 mėnesius sustabdyti šio vaistinio preparato tiekimą ir atšaukti jį iš rinkos;

59.3. Tarnybos prašymu pateikti duomenis apie tiektų rinkai pakuočių, paženklintų pagal supaprastinto ženklinimo reikalavimus, skaičių ir kitą informaciją, susijusią su tokių vaistinių preparatų ženklinimu ir tiekimu.

 

––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu

Nr. V-596

 

SUPAPRASTINTOS HOMEOPATINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO PROCEDŪROS APRAŠAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

1. Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašas (toliau – Aprašas) nustato homeopatinių vaistinių preparatų, kurie gali būti registruojami pagal supaprastintą registravimo procedūrą, kriterijus ir paraiškų registruoti pagal supaprastintą registravimo procedūrą Lietuvos Respublikoje bei dokumentų teikimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

2. Pagal supaprastintą homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą gali būti registruojami tik homeopatiniai vaistiniai preparatai, kurie atitinka Aprašo 4 punkte nustatytus kriterijus, ir antroposofiniai preparatai.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

3.1. Antroposofinis preparatas – vaistinis preparatas, pagamintas pagal homeopatinės gamybos metodiką, kurio sudėtis atspindi antroposofinę pasaulėžiūrą.

3.2. Homeopatinė žaliava – medžiagos, produktai ir homeopatiniai ruošiniai, skirti homeopatiniams preparatams gaminti. Žaliavos kokybė turi atitikti Europos farmakopėjos, o jei joje nėra, oficialių galiojančių Europos Sąjungos valstybių farmakopėjų arba Lietuvos Respublikos farmakopėjos straipsnių reikalavimus.

3.3. Homeopatinis ruošinys – skysčiai (urtinktūros, tirpalai ir jų diliucijos), kietos medžiagos (trynimai ir trituracijos) ar nozodai homeopatiniams preparatams gaminti. Jos gali būti augalinės, gyvūninės ar cheminės kilmės.

3.4. Nozodai – ruošiniai, pagaminti iš sterilių produktų, paimtų iš sergančiųjų organizmo, produktų: išskyrų, žuvusių mikroorganizmų, žmogaus bei gyvūnų patologiškai pakitusių organų, kraujo, kraujo serumo ir kt. Pradinė medžiaga nozodams gaminti turi atitikti Lietuvoje galiojančius farmakopėjinius sterilių vaistų reikalavimus.

3.5. Potencija – vaistinės medžiagos skiedimo laipsnis.

3.6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme vartojamas sąvokas ir jų apibrėžtis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

II SKYRIUS
HOMEOPATINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ, REGISTUOTINŲ PAGAL SUPAPRASTINTĄ REGISTRAVIMO PROCEDŪRĄ, KRITERIJAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

4. Pagal supaprastintą registravimo procedūrą gali būti registruojami homeopatiniai vaistiniai preparatai, atitinkantys visus šiuos kriterijus:

4.1. vartojami per os ar išoriškai;

4.2. ant pakuotės (vidinės, išorinės) bei kitoje teikiamoje informacijoje nenurodyta specifinių terapinių indikacijų;

4.3. yra tokios potencijos, kuri užtikrina preparato saugumą, t. y. preparate gali būti pradinės (labiausiai koncentruotos) tinktūros ne daugiau kaip 1/10 000 dalis arba ne daugiau kaip 1/100 alopatijoje vartojamos veikliosios medžiagos, dėl kurios alopatinis vaistinis preparatas priskiriamas receptiniams vaistiniams preparatams, mažiausios dozės.

 

III SKYRIUS
DOKUMENTAI, REIKALINGI REGISTRUOTI VAISTINĮ PREPARATĄ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

5. Asmuo, norėdamas registruoti homeopatinį vaistinį preparatą Lietuvos Respublikoje pagal supaprastintą registravimo procedūrą, turi pateikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (toliau – Tarnyba) registracijos bylą, kurioje būtų paraiška ir Aprašo 7 punkte nustatyti dokumentai, įrodantys homeopatinio preparato kokybę ir serijų homogeniškumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

6. Paraiška turi būti parengta pagal Tarnybos patvirtintą paraiškos formą. Tarnyba paraiškos formą tvirtina vadovaudamasi Europos Komisijos paskelbtų Taisyklių dėl vaistinių preparatų reglamentavimo Europos Sąjungoje 2B tome paskelbta paraiškos forma.

7. Registravimo byloje, be paraiškos, turi būti šie dokumentai ir informacija (duomenys):

7.1. homeopatinės žaliavos (žaliavų) mokslinis arba vaistų farmakopėjose nurodytas pavadinimas, vartojimo būdas, farmacinė forma ir potencija;

7.2. homeopatinės žaliavos (žaliavų) gavybos ir kontrolės aprašymas bei dokumentai, įrodantys jų homeopatinį naudojimą, pateikiant atitinkamus bibliografinius duomenis;

7.3. farmacinės formos gamybos ir kontrolės bei skiedimo ir potenciavimo metodų aprašymas;

7.4. dokumento, patvirtinančio, kad gamintojui leidžiama gaminti ar importuoti iš trečiosios šalies šį homeopatinį vaistinį preparatą;

7.5. homeopatinio vaistinio preparato registraciją patvirtinančių dokumentų, išduotų kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, kopijos;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

7.6. siūlomi vidinės ir išorinės (jei yra) pakuočių ženklinimo tekstai ir pakuotės lapelis, atitinkantys sveikatos apsaugos ministro patvirtintus Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimus;

7.7. siūlomi vidinės ir išorinės (jei yra) pakuočių spalvoti maketai ar išklotinės;

7.8. duomenys apie homeopatinio preparato stabilumą;

7.9. kiti dokumentai, nurodyti Tarnybos patvirtintoje paraiškos formoje ir būtini patvirtinti teikiamą informaciją (duomenis) apie homeopatinį vaistinį preparatą.

8. Kartu su registracijos byla turi būti pateikta sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taisyklių 13 punkte nurodyta elektroninė laikmena su šiame punkte nurodytais įrašais (išskyrus preparato charakteristikų santrauką).

9. Taikant supaprastintą registravimo procedūrą, nebūtina pateikti homeopatinio preparato terapinį veiksmingumą įrodančių duomenų.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2007 m liepos 10 d. įsakymu Nr. V-596

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-710 redakcija)

 

SUPAPRASTINTOS TRADICINIŲ AUGALINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO PROCEDŪROS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašas (toliau – Aprašas) nustato augalinių vaistinių preparatų priskyrimo tradiciniams augaliniams vaistiniams preparatams kriterijus, paraiškų registruoti tradicinį augalinį vaistinį preparatą Lietuvos Respublikoje teikimo tvarką, jų nagrinėjimą ir sprendimų priėmimą, registracijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo ypatumus.

2. Pagal supaprastintą tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą gali būti registruojami tik augaliniai vaistiniai preparatai, kurie atitinka Aprašo 4 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Augalinės medžiagos – tai sveiki, susmulkinti ar supjaustyti augalai ar jų dalys, dumbliai, grybai, kerpės (neapdoroti, dažniausiai džiovinti) bei tam tikri specialiai neapdoroti eksudatai. Augalinės medžiagos apibūdinamos pagal vartojamą augalo dalį ar botaninį pavadinimą pagal dvinarę sistemą (gentį, rūšį, veislę ir autorių).

3.2. Augaliniai ruošiniai – tai ruošiniai, išgauti ekstrahuojant, distiliuojant, spaudžiant, frakcionuojant, gryninant, koncentruojant arba fermentuojant augalines medžiagas: sutrintos ar susmulkintos į miltelius augalinės medžiagos, tinktūros, ekstraktai, eteriniai aliejai, išspaustos sultys ir perdirbti eksudatai.

3.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme sąvokas.

 

II SKYRIUS

AUGALINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ PRISKYRIMO TRADICINIAMS AUGALINIAMS VAISTINIAMS PREPARATAMS KRITERIJAI

 

4. Tradicinis augalinis vaistinis preparatas turi atitikti visus šiuos kriterijus:

4.1. jo indikacijos būdingos tik tradiciniams augaliniams vaistiniams preparatams, kurie, atsižvelgiant į jų sudėtį, yra skirti vartoti neprižiūrint sveikatos priežiūros specialistui priežiūros diagnostikos, gydymo ar gydymo stebėjimo tikslais;

4.2. skiriamas vartoti tik nustatyto stiprumo ir nustatytomis dozėmis;

4.3. yra geriamasis, išviršinis ar inhaliacinis;

4.4. tradicinio vartojimo laikotarpis, nurodytas 7.4 papunktyje, yra pasibaigęs;

4.5. pakanka duomenų apie tradicinį augalinio vaistinio preparato vartojimą, t. y. įrodyta, kad nustatytomis sąlygomis preparatas nėra žalingas, o farmakologinis poveikis ar veiksmingumas yra priimtini remiantis ilgalaikiu vartojimu ir patirtimi.

5. Tradiciniai augaliniai vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra vitaminų ar mineralų, gali būti registruojami taikant supaprastintą tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą, jei vitaminų ar mineralų saugumas nekelia abejonių, o jų poveikis tik papildo augalinių veikliųjų medžiagų poveikį nustatytoms indikacijoms.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTAI, REIKALINGI REGISTRUOTI VAISTINĮ PREPARATĄ

 

6. Asmuo, norėdamas registruoti tradicinį augalinį vaistinį preparatą Lietuvos Respublikoje (toliau – pareiškėjas), turi pateikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) registravimo bylą, kurioje būtų paraiška, parengta pagal Tarnybos patvirtintą paraiškos registruoti vaistinį preparatą formą, ir šie dokumentai bei informacija (duomenys):

6.1. sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Vaistinių preparatų registravimo taisyklių 6.1–6.8, 6.10 (tik farmacinių tyrimų rezultatai), 6.15, 6.17 ir 6.18 papunkčiuose nurodyta informacija (duomenys). Preparato charakteristikų santrauka turi būti parengta pagal šių Taisyklių 16 punkto reikalavimus (joje papildomai turi būti nuoroda „Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu“, o 16.5 papunkčio duomenų pateikti nereikia);

6.2. informacija apie derinius, esančius tradicinio augalinio vaistinio preparato sudėtyje ar nurodytus Aprašo 5 punkte, pagal Aprašo 4.5 papunktį; duomenys apie derinio atskiras veikliąsias sudedamąsias dalis, jei jos nepakankamai žinomos;

6.3. dokumentų, patvirtinančių tradicinio augalinio vaistinio preparato registraciją (nepriklausomai nuo taikytos registracijos procedūros) kitoje Europos ekonominės erdvės (toliau –EEE) valstybėje ar trečiojoje šalyje, kopijos bei informacija apie EEE valstybių ar trečiųjų šalių sprendimus neregistruoti vaistinio preparato ir tokių sprendimų priežastis;

6.4. klinikinė apžvalga, kurioje būtų pateikti bibliografiniai įrodymai ar ekspertų išvados, patvirtinantys, kad teikiamas registruoti ar jį atitinkantis preparatas iki paraiškos registruoti vaistinį preparatą teikimo vartotas medicinoje ne trumpiau kaip 30 metų, iš kurių bent 15 metų – Europos Bendrijoje;

6.5. bibliografinių vaistinio preparato saugumo duomenų apžvalga.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

7. Neteko galios nuo 2015-10-23

Punkto naikinimas:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

8. Preparatas laikomas atitinkančiu teikiamą registruoti preparatą, jei jo sudėtyje yra tos pačios veikliosios medžiagos (nepriklausomai nuo pagalbinių medžiagų), toks pat ar panašus vartojimo tikslas, vienodas stiprumas ir dozavimas, toks pat ar panašus vartojimo būdas.

9. Jei registruoti teikiamą augalinį vaistinį preparatą sudaro augalinės medžiagos, ruošiniai ar deriniai, įrašyti į Bendrijos augalinių medžiagų, ruošinių ir derinių, naudojamų tradiciniuose augaliniuose vaistiniuose preparatuose, sąrašą, Aprašo 6.3–6.5 papunkčiuose nurodytos informacijos ir duomenų pateikti nereikia.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKOS IR DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMAS

 

10. Vertinant, ar preparato vartojimo laikotarpis atitinka Aprašo 7.4 papunktyje nurodytą tradicinio vartojimo laikotarpį, teikiamo registruoti preparato ilgalaikis vartojimas pripažįstamas ir tuo atveju, jei preparatu buvo prekiaujama be specialios registracijos arba jei per šį laikotarpį vaistinio preparato sudedamųjų dalių skaičius ar kiekis buvo mažesni.

11. Jei preparatas Europos Bendrijoje buvo vartojamas trumpiau nei 15 metų, bet atitinka kitus kriterijus supaprastintai registravimo procedūrai taikyti, Tarnyba turi perduoti preparato svarstymą (kartu su reikalingais dokumentais) Europos vaistų agentūros Augalinių vaistinių preparatų komitetui (toliau – Augalinių vaistinių preparatų komitetas), kad būtų parengta Bendrijos augalo monografija.

12. Tarnyba, gavusi paraišką registruoti vaistinį preparatą taikant supaprastintą tradicinių augalinių preparatų registravimo procedūrą, gali kreiptis į Augalinių vaistinių preparatų komitetą, kad jis pateiktų nuomonę apie preparato arba jį atitinkančio preparato ilgalaikio vartojimo įrodymus. Tarnyba kartu su prašymu turi pateikti visus reikiamus dokumentus.

13. Tarnyba sprendimą dėl tradicinio augalinio preparato registracijos priima atsižvelgusi į:

13.1. Bendrijos augalų monografijas;

13.2. Bendrijos augalinių medžiagų, ruošinių ir derinių, naudojamų tradiciniuose augaliniuose vaistiniuose preparatuose, sąrašą;

13.3. jei nėra patvirtintų Bendrijos augalų monografijų, – vaistinio preparato registraciją kitoje EEE valstybėje, jei reikia – kitas monografijas, publikacijas ar duomenis.

14. Kai paskelbiama nauja Bendrijos augalo monografija, registracijos pažymėjimo turėtojas turi spręsti, ar reikia tikslinti vaistinio preparato registracijos bylą ir, jei reikia, apie patikslinimus pranešti Tarnybai.

 

V SKYRIUS

ATSISAKYMAS REGISTRUOTI TRADICINĮ AUGALINĮ VAISTINĮ PREPARATĄ

 

15. Tarnyba priima sprendimą neregistruoti tradicinio augalinio vaistinio preparato nustačiusi bent vieną iš šių kriterijų:

15.1. preparatas neatitinka Aprašo 5 punkte nustatytų kriterijų;

15.2. pareiškėjas nėra įsteigtas Europos Bendrijoje;

15.3. paraiška ir (ar) dokumentai neatitinka Aprašo 6 punkto nustatytų reikalavimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

15.4. kokybinė ir (ar) kiekybinė sudėtis neatitinka deklaruojamos;

15.5. indikacijos neatitinka šio Aprašo 4.1 papunkčio nuostatų;

15.6. preparatas gali būti žalingas  įprastomis vartojimo sąlygomis;

15.7. nepakanka duomenų apie preparato tradicinį vartojimą, ypač jei kyla abejonių dėl farmakologinio poveikio ar veiksmingumo priimtino pagrindimo ilgalaikiu vartojimu ir patirtimi;

15.8. nepakankamai įrodyta farmacinė kokybė.

16. Tarnyba turi informuoti pareiškėją, Europos Komisiją ir EEE valstybės įgaliotą instituciją, jai paprašius, apie sprendimus neregistruoti vaistinio preparato taikant supaprastintą tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą.

17. Jei augalinė medžiaga, ruošinys ar derinys išbraukiami iš Bendrijos augalinių medžiagų, ruošinių ir derinių, naudojamų tradiciniuose augaliniuose vaistiniuose preparatuose, sąrašo, išduoto registracijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas, išskyrus atvejus, kai pažymėjimo turėtojas per 3 mėnesius po atitinkamos augalinės medžiagos, ruošinio ar derinio išbraukimo iš minėto sąrašo pateikia Aprašo 7.3–7.5 papunkčiuose nurodytą informaciją (duomenis) ir Tarnyba priima sprendimą nenaikinti išduoto registracijos pažymėjimo galiojimo.

 

––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2007 m liepos 10 d. įsakymu Nr. V-596

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-710 redakcija)

 

VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO TAIKANT SAVITARPIO PRIPAŽINIMO IR DECENTRALIZUOTĄ PROCEDŪRAS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašas (toliau – Aprašas) nustato paraiškų registruoti / perregistruoti vaistinį preparatą Lietuvos Respublikoje pagal savitarpio pripažinimo ar decentralizuotą procedūrą teikimo tvarką, jų nagrinėjimą, sprendimų priėmimą, klausimų, susijusių su vaistinio preparato registracijos pripažinimu ar pagal šias procedūras jau registruotu vaistiniu preparatu, teikimą Europos Komisijos arbitražui, arbitražo sprendimų įgyvendinimą ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) pareigas, kai Lietuvos Respublika yra referencinė valstybė.

2. Šiame Apraše vartojama sąvoka:

2.1. Pripažįstanti valstybė – Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė, kuri nagrinėja vaistinio preparato registravimo taikant savitarpio pripažinimo ar decentralizuotą procedūrą paraišką, remdamasi referencinės EEE valstybės parengtu vaistinio preparato farmacinių, ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolu.

2.2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme vartojamas sąvokas.

2.11. Vaistinio preparato nulinės dienos registravimo procedūra (toliau – nulinės dienos procedūra) – supaprastinta pakartotinė savitarpio pripažinimo procedūra, kurios metu Lietuvos Respublikoje pripažįstama vaistinio preparato, kuris kitose EEE valstybėse registruotas pagal savitarpio pripažinimo ar decentralizuotą procedūrą, registracija kai pateikiama registracijos byla, identiška referencinei valstybei pateiktai registracijos bylai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1648, 2020-07-14, paskelbta TAR 2020-07-14, i. k. 2020-15691

 

II SKYRIUS

DOKUMENTAI, REIKALINGI REGISTRUOTI VAISTINĮ PREPARATĄ

 

3. Asmuo, norėdamas registruoti vaistinį preparatą Lietuvos Respublikoje (toliau – pareiškėjas) pagal savitarpio pripažinimo ar decentralizuotą procedūrą, Tarnybai pateikia paraišką ir dokumentus pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Vaistinių preparatų registravimo taisyklių 4–14 punktų reikalavimus. Tarnybai pateikta vaistinio preparato registracijos byla turi būti identiška byloms, pateiktoms kitoms pripažįstančioms valstybėms.

4. Pareiškėjas turi prašyti vieną valstybę būti referencine valstybe.

5. Pareiškėjas, pateikęs paraišką registruoti vaistinį preparatą pagal savitarpio pripažinimo procedūrą, turi prašyti referencinę valstybę, kad ji parengtų, o jei reikia, atnaujintų vaistinio preparato farmacinių, ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų vertinimo protokolą (toliau – vertinimo protokolas).

6. Jei Lietuvos Respublika yra referencinė valstybė, Tarnyba, gavusi Aprašo 5 punkte nurodytą prašymą, turi parengti ar, jei reikia, atnaujinti vertinimo protokolą per 90 dienų nuo paraiškos registruoti vaistinį preparatą ir dokumentų, pateiktų pagal nustatytus reikalavimus, priėmimo dienos. Vertinimo protokolą kartu su patvirtinta preparato charakteristikų santrauka, pakuotės ženklinimo tekstu ir pakuotės lapeliu (jei yra) turi išsiųsti kitoms pripažįstančioms valstybėms bei pareiškėjui.

7. Pareiškėjas, pateikęs paraišką registruoti vaistinį preparatą pagal decentralizuotą procedūrą, turi prašyti referencinę valstybę, kad ji parengtų vertinimo protokolo, preparato charakteristikų santraukos, pakuotės ženklinimo teksto ir pakuotės lapelio (jei yra) projektus.

8. Jei Lietuvos Respublika yra referencinė valstybė, Tarnyba, gavusi Aprašo 7 punkte nurodytą prašymą, turi parengti prašomų dokumentų projektus per 120 dienų nuo paraiškos registruoti vaistinį preparatą ir dokumentų, pateiktų pagal nustatytus reikalavimus, priėmimo dienos. Projektus turi išsiųsti kitoms pripažįstančioms valstybėms bei pareiškėjui.

 

III SKYRIUS

SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

9. Tarnyba, gavusi iš referencinės valstybės vertinimo protokolą, preparato charakteristikų santrauką, pakuotės ženklinimo tekstus, pakuotės lapelį (jei yra) ar jų projektus, per 90 dienų turi juos patvirtinti ir apie tai informuoti referencinę valstybę.

10. Jei Lietuvos Respublika yra referencinė valstybė, Tarnyba, gavusi pripažįstančių valstybių informaciją apie vertinimo protokolo, preparato charakteristikų santraukos, pakuotės ženklinimo tekstų ir pakuotės lapelio (jei yra) patvirtinimą, registruoja pripažįstančių valstybių susitarimą, užbaigia registracijos procedūrą ir apie tai informuoja pareiškėją.

11. Tarnyba, gavusi iš referencinės valstybės pranešimą apie pripažįstančių valstybių susitarimą ir registracijos procedūros užbaigimą, remdamasi patvirtintais vertinimo protokolu, preparato charakteristikų santrauka, pakuotės ženklinimo tekstais ir pakuotės lapeliu (jei yra), turi priimti sprendimą registruoti vaistinį preparatą Lietuvos Respublikoje. Tarnyba sprendimą priima per 30 dienų nuo kokybiškų preparato charakteristikų santraukos, pakuotės ženklinimo teksto ir pakuotės lapelio (jei yra) vertimų į lietuvių kalbą pateikimo. Vertimus pareiškėjas Tarnybai privalo pateikti per 5 darbo dienas nuo registracijos procedūros užbaigimo. Laikas, per kurį pareiškėjas pateikia vertimus arba ištaiso netikslumus juose, į nurodytą 30 dienų terminą neįskaičiuojamas.

12. Jei Lietuvos Respublika yra referencinė valstybė, Tarnyba, atlikusi Aprašo 10 punkte nustatytus veiksmus, turi per 30 dienų priimti sprendimą registruoti vaistinį preparatą.

 

IV SKYRIUS

NESUTARIMŲ DERINIMAS IR ARBITRAŽAS

 

13. Jei Tarnyba per Aprašo 9 punkte nurodytą terminą negali patvirtinti vertinimo protokolo, preparato charakteristikų santraukos, pakuotės ženklinimo tekstų, pakuotės lapelio (jei yra) dėl galimo rimto pavojaus visuomenės sveikatai, apie tai turi pranešti referencinei valstybei, kitoms pripažįstančioms valstybėms ir pareiškėjui, nurodydama išsamias priežastis, nulėmusias jos sprendimą.

14. Jei Lietuvos Respublika yra referencinė valstybė, Tarnyba, gavusi pripažįstančios valstybės pranešimą dėl galimo rimto pavojaus visuomenės sveikatai, kurio nepavyksta pašalinti per numatytą 90 dienų terminą, turi nedelsdama perduoti klausimus, dėl kurių nesutariama, Savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūrų koordinavimo grupei (toliau – Koordinavimo grupė).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

15. Jei klausimai, dėl kurių nesutariama, perduodami Koordinavimo grupei, Tarnyba kartu su kitomis procedūroje dalyvaujančiomis valstybėmis, turi imtis visų priemonių susitarimui pasiekti. Turi būti leidžiama pareiškėjui žodžiu ir (ar) raštu pateikti papildomus aiškinimus ir (ar) informaciją.

16. Jei per 60 dienų Koordinavimo grupėje pasiekiamas susitarimas dėl Aprašo 15 punkte nurodytų klausimų, Tarnyba atlieka atitinkamus Aprašo 10–12 punktuose numatytus veiksmus.

17. Jei Koordinavimo grupėje per 60 dienų susitarimo nepasiekiama, Tarnyba (kai Lietuvos Respublika yra referencinė valstybė) apie tai nedelsdama praneša Europos vaistų agentūrai (toliau – Agentūra), kad būtų pradėta arbitražo procedūra. Agentūrai pateikiamas pareiškimas, kuriame smulkiai išdėstomi ginčijami klausimai bei nesutarimo priežastys. Pareiškimo kopija pateikiama pareiškėjui.

18. Pareiškėjas, gavęs Aprašo 17 punkte nurodytą pareiškimo kopiją, nedelsdamas turi pateikti Agentūrai vaistinio preparato registracijos bylą.

19. Jei paraiška registruoti vaistinį preparatą buvo ar yra pateikta daugiau nei vienai EEE valstybei ir šios valstybės priėmė skirtingus sprendimus dėl vaistinio preparato registracijos, jos galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar sąlygų keitimo, Tarnyba, kita EEE valstybė, Europos Komisija arba pareiškėjas / vaistinio preparato registruotojas gali kreiptis į Agentūros Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetą (toliau – Komitetas), kad būtų pradėta arbitražo procedūra. Kartu turi būti pateikti išsamūs klausimo aiškinimai ir susiję dokumentai.

20. Ypatingais atvejais, kai klausimas susijęs su Europos Sąjungos interesais, dar nepriėmus sprendimo dėl vaistinio preparato registracijos, registracijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo, panaikinimo arba būtinų registracijos pažymėjimo sąlygų keitimo, Tarnyba, pareiškėjas ar vaistinio preparato registruotojas turi kreiptis į Komitetą, kad būtų pradėta arbitražo procedūra.

21. Jeigu arbitražo procedūra dėl registruoto vaistinio preparato pradedama remiantis farmakologinio budrumo duomenų vertinimu, klausimas turi būti perduotas Europos vaistų agentūros Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetui, o Farmacijos įstatymo 561 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Tarnyba turi inicijuoti skubią Europos Sąjungos procedūrą.

22. Tarnyba, perduodama klausimą svarstyti Komitetui, turi aiškiai ir išsamiai išdėstyti arbitražui pateiktą klausimą ir apie tai pranešti pareiškėjui ar vaistinio preparato registruotojui. Tarnyba, pareiškėjas ar vaistinio preparato registruotojas turi perduoti Komitetui visą turimą informaciją svarstomu klausimu.

23. Jei pareiškėjas ar vaistinio preparato registruotojas, gavęs iš Komiteto nuomonę dėl arbitražui pateikto vaistinio preparato, planuoja kreiptis dėl šios nuomonės pakartotinio svarstymo, jis turi per 15 dienų nuo nuomonės gavimo raštu pranešti apie tai Agentūrai ir per 60 dienų nuo nuomonės gavimo pateikti Agentūrai prašymą pakartotinai svarstyti klausimą su išsamia argumentacija.

24. Tarnyba, gavusi Europos Komisijos sprendimo dėl arbitraže svarstomo vaistinio preparato projektą, gali per 22 dienas, jei Europos Komisijos nenurodyta kitaip, pateikti savo pastabas arba prašyti, kad sprendimo projektas būtų svarstomas Žmonėms skirtų vaistinių preparatų nuolatinio komiteto plenariniame posėdyje.

25. Tarnyba, gavusi Europos Komisijos galutinį sprendimą dėl arbitraže svarstyto vaistinio preparato, turi per 30 dienų nuo jo gavimo priimti sprendimą, įgyvendinantį Europos Komisijos sprendimą, ir atitinkamai registruoti vaistinį preparatą, panaikinti registracijos pažymėjimo galiojimą arba pakeisti registracijos pažymėjimo sąlygas. Tarnyba apie priimtą sprendimą turi pranešti Europos Komisijai ir Agentūrai.

26. Tais atvejais, kai būtini skubūs veiksmai visuomenės sveikatai apsaugoti, Tarnyba gali sustabdyti vaistinio preparato registracijos pažymėjimo galiojimą ir uždrausti vaistinio preparato vartojimą Lietuvos Respublikoje tol, kol Koordinavimo grupė arba Europos Komisija šiuo klausimu

priims galutinį sprendimą. Tarnyba, priėmusi sprendimą sustabdyti vaistinio preparato registracijos pažymėjimo galiojimą ir uždrausti vaistinio preparato vartojimą Lietuvos Respublikoje, turi pranešti apie tokio sprendimo priežastis Europos Komisijai, Europos vaistų agentūrai ir kitoms EEE valstybėms ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo sprendimo priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

27. Aprašo 17–26 punktų nuostatos netaikomos homeopatiniams vaistiniams preparatams, įregistruotiems taikant sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo nuostatas. Aprašo nuostatos netaikomos tradiciniams augaliniams vaistiniams preparatams, registruotiems pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo nuostatas, išskyrus atvejus, kai:

27.1. yra parengta Bendrijos augalo monografija;

27.2. registruoti teikiamą augalinį vaistinį preparatą sudaro augalinės medžiagos, ruošiniai ar deriniai, įrašyti į Bendrijos augalinių medžiagų, ruošinių ir derinių, naudojamų tradiciniuose augaliniuose vaistiniuose preparatuose, sąrašą.

 

V SKYRIUS

VAISTINIO PREPARATO PERREGISTRAVIMAS

 

28. Vaistinio preparato registruotojas, norėdamas perregistruoti vaistinį preparatą, registruotą pagal savitarpio pripažinimo ar decentralizuotą procedūrą, turi pateikti Tarnybai konsoliduotą bylą, kuri turi būti identiška kitoms pripažinusioms valstybėms pateiktoms byloms, arba, jeigu Tarnyba ir kitos pripažinusios valstybės jau turi konsoliduotą bylą, dokumentus, reikalingus pradėti administracinę perregistravimo procedūrą vadovaujantis Koordinavimo grupės patvirtintomis Geriausios praktikos rekomendacijomis dėl vaistinių preparatų perregistravimo pagal savitarpio pripažinimo ar decentralizuotą procedūras.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1051, 2018-10-01, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15484

 

29. Teikiant paraišką perregistruoti vaistinį preparatą, registruotą pagal savitarpio pripažinimo ar decentralizuotą procedūrą, ją nagrinėjant, priimant sprendimus ar perduodant klausimus arbitražui taikomos šio Aprašo nuostatos.

 

V1 SKYRIUS

NULINĖS DIENOS PROCEDŪRA

 

291. Nulinės dienos procedūra taikoma, kai vaistinis preparatas kitose EEE valstybėse yra registruotas pagal savitarpio pripažinimo ar decentralizuotą procedūrą ir vaistinio preparato registruotojas, siekiantis registruoti vaistinį preparatą Lietuvos Respublikoje pagal nulinės dienos procedūrą (toliau – vaistinio preparato registruotojas (pareiškėjas), užtikrina, kad šioje jo inicijuojamoje pakartotinėje savitarpio pripažinimo procedūroje nedalyvaus kitos naujos pripažįstančios EEE valstybės. 

292. Vaistinio preparato registruotojas (pareiškėjas), norėdamas registruoti vaistinį preparatą pagal nulinės dienos procedūrą, Tarnybai turi pateikti Tarnybos viršininko nustatytos formos prašymą patvirtinti galimybę registruoti vaistinį preparatą pagal nulinės dienos procedūrą.

293.Tarnyba per 5 darbo dienas nuo Aprašo 292 punkte nurodyto prašymo gavimo turi įvertinti šiame prašyme pateiktą informaciją ir nustačiusi, kad prašyme pateikta informacija atitinka visus Aprašo 291 punkto reikalavimus, pateikti vaistinio preparato registruotojui (pareiškėjui) patvirtinimą, kad galima pradėti nulinės dienos procedūrą, arba nustačiusi, kad prašyme pateikta informacija neatitinka bent vieno Aprašo 291 punkte nurodyto reikalavimo, pateikti vaistinio preparato registruotojui (pareiškėjui) motyvuotą atsisakymą pradėti šią procedūrą.

294. Vaistinio preparato registruotojas (pareiškėjas), gavęs Tarnybos patvirtinimą, kad galima pradėti nulinės dienos procedūrą, turi kreiptis į referencinę valstybę, kad ji parengtų atnaujintą vaistinio preparato vertinimo protokolą, taip pat suderintų paraiškos registruoti vaistinį preparatą pagal nulinės dienos procedūrą pateikimo datą ir inicijuotų nulinės dienos procedūrą.

295. Vaistinio preparato registruotojas (pareiškėjas), atlikęs Aprašo 294 veiksmus, turi pateikti Tarnybai paraišką registruoti vaistinį preparatą pagal nulinės dienos procedūrą, atnaujintą vaistinio preparato registracijos bylą, kurioje pateikti visi duomenų ir informacijos pakeitimai ir atnaujinimai, ir deklaraciją, kad atnaujinta registracijos byla yra identiška atnaujintai registracijos bylai, kuri pateikta referencinei valstybei, taip pat pateikti siūlomus preparato charakteristikų santraukos, pakuotės ženklinimo teksto ir (jei yra) pakuotės lapelio vertimus į lietuvių kalbą.

296. Tarnyba per 14 dienų nuo paraiškos registruoti vaistinį preparatą pagal nulinės dienos procedūrą gavimo dienos atlieka gautų dokumentų pirminę ekspertizę, kurios metu įvertina, ar teisingai užpildyta paraiška registruoti vaistinį preparatą pagal nulinės dienos procedūrą, ar pateikti visi Aprašo 3 punkte nurodyti (galiojantys) dokumentai.

297. Jeigu Tarnyba pirminės ekspertizės metu nustato trūkumų, susijusių su paraiška registruoti vaistinį preparatą pagal nulinės dienos procedūrą ir (ar) kartu pateiktais dokumentais, Tarnyba elektroniniu paštu apie tai praneša vaistinio preparato registruotojui (pareiškėjui). Vaistinio preparato registruotojas (pareiškėjas) nustatytus trūkumus turi pašalinti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Tarnybos pranešimo elektroniniu paštu išsiuntimo. Jei vaistinio preparato registruotojas (pareiškėjas) per nustatytą terminą trūkumų nepašalina, paraiškos registruoti vaistinį preparatą pagal nulinės dienos procedūrą nagrinėjimas nutraukiamas ir apie tai raštu informuojamas vaistinio preparato registruotojas (pareiškėjas).

298. Tarnyba, gavusi tinkamai užpildytą paraišką registruoti vaistinį preparatą pagal nulinės dienos procedūrą ir visus reikiamus (galiojančius) dokumentus, apie pirminės ekspertizės laikotarpio pabaigą nedelsdama praneša referencinei valstybei.

299. Tarnyba įregistruoja vaistinį preparatą per 20 darbo dienų nuo kokybiškų preparato charakteristikų santraukos, pakuotės ženklinimo teksto ir (jei yra) pakuotės lapelio vertimų į lietuvių kalbą pateikimo dienos. Laikas, per kurį vaistinio preparato registruotojas (pareiškėjas) ištaiso vertimų netikslumus, turi būti ne ilgesnis kaip 30 dienų nuo pirminės ekspertizės laikotarpio pabaigos dienos ir į nurodytą 20 darbo dienų terminą neįskaičiuojamas.

2910. Registruodama vaistinį preparatą pagal nulinės dienos procedūrą, Tarnyba neturi teisės teikti pastabų ir komentarų dėl referencinės valstybės patvirtinto vaistinio preparato vertinimo protokolo, preparato charakteristikų santraukos, pakuotės ženklinimo teksto ir pakuotės lapelio (jei yra), prašyti pakeisti perregistravimo, taip pat periodiškai atnaujinamų saugumo protokolų pateikimo laikotarpius. Tais atvejais, kai vaistinis preparatas jau buvo perregistruotas referencinėje valstybėje, Lietuvoje jis perregistruojamas pagal administracinę procedūrą.

Papildyta skyriumi:

Nr. V-1648, 2020-07-14, paskelbta TAR 2020-07-14, i. k. 2020-15691

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Kiekvienais metais Tarnyba turi  parengti vaistinių preparatų, kurių charakteristikų santraukas siūlo harmonizuoti, sąrašą ir pateikti jį Koordinavimo grupei.

31. Tarnyba, sutarus su Agentūra ir atsižvelgdama į suinteresuotų šalių interesus, klausimus, susijusius su vaistiniais preparatais, įrašytais į Koordinavimo grupės parengtą ir Europos Komisijai pateiktą vaistinių preparatų, kurių charakteristikų santraukas siūloma harmonizuoti, sąrašą, gali perduoti svarstyti Komitetui pagal Aprašo 22 punktą.

 

––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu

Nr. V-596

 

VAISTINIŲ PREPARATŲ ANALITINIŲ, FARMAKOTOKSIKOLOGINIŲ IR KLINIKINIŲ TYRIMŲ STANDARTAI IR PROTOKOLAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

1. Dokumentai ir informacija (duomenys), pateikiami vaistinio preparato registracijos byloje, turi būti parengti ir pateikti vadovaujantis Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų (toliau – Vaistinių preparatų tyrimų standartai ir protokolai) reikalavimais, Europos Komisijos paskelbtų Vaistinių preparatų reglamentavimo Europos Bendrijoje taisyklių 2 B tomo (Informacija pareiškėjams, žmonėms skirti vaistiniai preparatai, dokumentų pateikimas ir turinys, Bendras techninis dokumentas (toliau – BTD) nuostatomis (BTD vertimą lietuvių kalba skelbia Valstybinės vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba). Vaistinių preparatų tyrimų standartai ir protokolai suderinti su 2003 m. birželio 25 d. Europos Komisijos direktyvos 2003/63/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 31 tomas, p. 253), papildančios Direktyvą 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 27 tomas, p. 69), ir 2009 m. rugsėjo 14 d. Komisijos direktyvos 2009/120/EB, iš dalies keičiančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, dėl pažangiosios terapijos vaistų (OL 2009 L 242, p. 3), nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-331, 2010-04-26, Žin., 2010, Nr. 51-2515 (2010-05-04), i. k. 1102250ISAK000V-331

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

2. Dokumentai pateikiami penkiais moduliais: 1 modulyje pateikiama administracinė informacija; 2 modulyje – kokybės, ikiklinikinė ir klinikinė santraukos; 3 modulyje – cheminė, farmacinė ir biologinė informacija; 4 modulyje – ikiklinikiniai protokolai; 5 modulyje – klinikinių tyrimų protokolai. Toks reikalavimas taikomas visiems Tarptautinės techninių reikalavimų dėl žmonėms skirtų vaistinių preparatų registracijos derinimo konferencijos regionams (Europos Bendrijai, Jungtinėms Amerikos Valstijoms, Japonijai). Šie penki moduliai pateikiami griežtai laikantis formos, turinio ir numeravimo sistemos, nustatytos Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 1 punkte nurodytų Vaistinių preparatų reglamentavimo Europos Bendrijoje taisyklių 2 B tomo nuostatomis.

3. Dokumentai ir informacija (duomenys) turi būti pateikti pagal BTD nepriklausomai nuo paraiškos tipo ir vaistinio preparato registravimo procedūros (savitarpio pripažinimo, decentralizuotos, nacionalinės) dėl įvairių grupių vaistinių preparatų, įskaitant preparatus, kurių sudėtyje yra naujų cheminių medžiagų, radiofarmacinius vaistinius preparatus, vaistinius preparatus iš plazmos, vakcinas, augalinius vaistinius preparatus ir kt.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

4. Rengdamas paraiškos registruoti vaistinį preparatą dokumentus, pareiškėjas taip pat atsižvelgia į mokslines rekomendacijas dėl žmonėms skirtų vaistinių preparatų kokybės, saugumo ir veiksmingumo, patvirtintas Europos vaistų agentūros Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komiteto ir paskelbtas Europos vaistų agentūros (toliau – EVA), bei kitas rekomendacijas dėl vaistinių preparatų Bendrijoje, paskelbtas Europos Komisijos įvairiuose Vaistinių preparatų reglamentavimo Europos Bendrijoje taisyklių tomuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

5. Kokybės (cheminės, farmacinės ir biologinės) dokumentams taikomi visų Europos farmakopėjos monografijų, įskaitant bendrąsias monografijas ir bendruosius skyrius, reikalavimai.

6. Gamybos procesas turi atitikti Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (toliau – Farmacijos įstatymas) arba kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – EEE valstybės) vidaus teisės aktų, suderintų su 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva Nr. 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/26/ES (OL 2012 L 299, p. 1) (toliau – Direktyva 2001/83/EB), su 2003 m. spalio 8 d. Europos Komisijos direktyva Nr. 2003/94/EB, nustatančia žmonėms skirtų vaistinių preparatų ir tiriamųjų vaistinių preparatų geros gamybos praktikos principus ir taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 32 tomas, p. 424), reikalavimus bei Geros gamybos praktikos vadovą, Europos Komisijos paskelbtą Vaistinių preparatų reglamentavimo Europos Bendrijoje taisyklių 4 tome.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

7. Į paraišką turi būti įtraukiama visa atitinkamo vaistinio preparato vertinimui svarbi informacija, nesvarbu, ar ji palanki, ar nepalanki. Ypač išsami informacija turi būti pateikiama apie vaistinio preparato farmakotoksikologinius ar klinikinius tyrimus, kurie dar nebaigti arba kuriuos baigti atsisakyta, ir (arba) užbaigtus tyrimus, kurie susiję su terapinėmis indikacijomis, nepateiktomis registravimui.

8. Klinikiniai tyrimai turi atitikti Farmacijos įstatymo arba kitos EEE valstybės vidaus teisės aktų, suderintų su 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant žmonėms skirtų vaistinių preparatų klinikinius tyrimus, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 26 tomas, p. 299) (toliau – Direktyva 2001/20/EB), reikalavimus. Vertinant paraišką turi būti atsižvelgta į geros klinikinės praktikos ir etikos principus, kuriais buvo vadovaujamasi atliekant (planuojant, vykdant ir rengiant protokolus) klinikinius tyrimus ne Europos Bendrijoje, jei jie susiję su vaistiniais preparatais, kuriuos numatoma vartoti Europos Bendrijoje. Šie principai turi atitikti Direktyvos 2001/20/EB nuostatas. Jie turi būti atlikti laikantis etinių principų, kurie įvardyti, pavyzdžiui, Helsinkio deklaracijoje.

9. Ikiklinikiniai (farmakotoksikologiniai) tyrimai turi būti atliekami laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 612/564/411 „Dėl Geros laboratorinės praktikos principų bei Geros laboratorinės praktikos principų laikymosi kontrolės ir įvertinimo tvarkos patvirtinimo“ ir bet kurioje EEE valstybėje pagal jos vidaus teisės aktų, suderintų su 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/10/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros laboratorinės praktikos principų taikymu ir jų taikymo cheminių medžiagų tyrimams patikra, suderinimo (kodifikuota redakcija) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 82) (toliau – Direktyva 2004/10/EB) ir 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/9/EB dėl geros laboratorinės praktikos (GLP) tikrinimo ir patikros (kodifikuotasis variantas) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 65) (toliau – Direktyva 2004/9/EB) patvirtintų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1052, 2016-08-30, paskelbta TAR 2016-08-31, i. k. 2016-22963

 

10. Su gyvūnais atliekami tyrimai turi atitikti Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo ir bet kurioje EEE valstybėje pagal jos vidaus teisės aktų, suderintų su 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos (OL 2010 L 276, p. 33), reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

11. Pareiškėjas, vaistinio preparato registruotojas turi pateikti Tarnybai bet kokią naują informaciją, kurios nėra registracijos byloje, ir visą farmakologinio budrumo informaciją, kad būtų galima kontroliuoti naudos ir rizikos vertinimą. Įregistravus vaistinį preparatą, Tarnyba turi būti informuota apie bet kokius duomenų pakeitimus sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, taip pat Komisijos skelbiamų Vaistinių preparatų reglamentavimo Europos Bendrijoje taisyklių 9 tome nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

12. Vaistinių preparatų standartai ir protokolai skirstomi į keturias dalis:

12.1. I dalyje aprašoma paraiškos forma, preparato charakteristikų santraukos, pakuotės ženklinimo, pakuotės lapelio ir standartinių paraiškų pateikimo reikalavimai (1–5 moduliai);

12.2. II dalyje pateikiami leidžiami nukrypimai rengiant specifines vaistinio preparato registracijos bylas, t. y. pripažinto medicininio vartojimo, iš esmės panašių vaistinių preparatų, sudėtinių vaistinių preparatų, panašių biologinių preparatų, taip pat kai rengiamos paraiškos išimtinėmis aplinkybėmis ir mišrios paraiškos (iš dalies bibliografinės, iš dalies pateikiant atliktų tyrimų duomenis);

12.3. III dalyje aprašomi specifiniai registracijos bylų reikalavimai biologiniams vaistiniams preparatams (pagrindinė plazmos byla; pagrindinė vakcinos antigeno byla), radiofarmaciniams, homeopatiniams, augaliniams ir retiesiems vaistiniams preparatams;

12.4. IV dalyje aprašomi registracijos bylos reikalavimai pažangios terapijos vaistiniams preparatams: genų terapijos vaistiniams preparatams, somatinių ląstelių terapijos vaistiniams preparatams ir audinių inžinerijos preparatams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

II SKYRIUS
BENDRIEJI VAISTINIO PREPARATO REGISTRACIJOS BYLOS REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

PIRMASIS SKIRSNIS
1 MODULIS. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

13. Turi būti parengta išsami registracijos bylos 1–5 modulio turinio lentelė.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

14. Paraiškoje turi būti nurodyta:

14.1. vaistinio preparato – paraiškos objekto – pavadinimas ir veikliųjų medžiagų pavadinimai, farmacinė forma, vartojimo būdas, stiprumas ir prezentacijos, įskaitant pakuotę;

14.2. pareiškėjo pavadinimas ir adresas, visų gamintojų ir gamybos vietų, susijusių su įvairiais preparato gamybos etapais, įskaitant gatavo preparato ir veikliųjų medžiagų gamintojus, pavadinimai ir adresai, jei svarbu – importuotojo pavadinimas ir adresas.

15. Pareiškėjas nustato paraiškos tipą ir nurodo, kokius vaistinio preparato, tarpinių produktų ar kitų medžiagų pavyzdžius, jei tokių yra, jis pateikia kartu.

16. Prie administracinių duomenų pridedama: gamybos licencijų ar jas atitinkančių dokumentų, išduotų vadovaujantis Farmacijos įstatymo arba kitos EEE valstybės vidaus teisės aktų, suderintų su Direktyvos 2001/83/EB 40 straipsniu, nustatytais reikalavimais, kopijos kartu su sąrašu valstybių, kuriose tokia licencija (dokumentas) buvo išduota, visų preparato charakteristikų santraukų, parengtų pagal Vaistinių preparatų registravimo taisyklių arba kitos EEE valstybės vidaus teisės aktų, suderintų su Direktyvos 2001/83/EB 11 straipsniu, reikalavimus ir patvirtintų valstybių narių, kopijos ir šalių, kurioms paraiška buvo pateikta, sąrašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

17. Kaip numatyta paraiškos formoje, pareiškėjas be kitos informacijos turi pateikti išsamią informaciją apie vaistinį preparatą – paraiškos objektą, teisinį paraiškos pagrindą, siūlomą vaistinio preparato registruotoją ir gamintoją (-us), informaciją apie retojo vaistinio preparato statusą, mokslines rekomendacijas ir pediatrines plėtojimo programas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

18. Pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti:

18.1. siūlomą preparato charakteristikų santrauką, parengtą pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Vaistinių preparatų registravimo taisyklių 16 ir 17 punktų reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

18.2. siūlomus vidinės ir išorinės pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio tekstus. Šie tekstai turi atitikti sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašą;

18.3. vaistinio preparato vidinių ir išorinių (jei yra) pakuočių spalvotus maketus arba išklotines bei pakuotės lapelį.

19. Prie paraiškos pridedama: visų preparato charakteristikų santraukų, parengtų Direktyvos 2001/83/EB 11 ir 21 straipsnių nustatyta tvarka ir patvirtintų valstybių narių, kopijos ir sąrašas šalių, kurioms paraiška buvo pateikta.

20. Informacija apie ekspertus.

Direktyvos 2001/83/EB 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ekspertai pateikia išsamius protokolus, kuriuose išsako nuomonę apie vaistinio preparato 3, 4 ir 5 modulių dokumentus (atitinkamai cheminė, farmacinė ir biologinė, ikiklinikinė ir klinikinė informacija). Ekspertai turi aptarti lemiamus vaistinio preparato kokybės ir tyrimų, atliktų su gyvūnais ir žmonėmis, klausimus, išskiriant visus preparatui įvertinti svarbius duomenis. Minėti ekspertų protokolai pateikiami 2 modulyje.

21. Vykdant Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 20 punkto reikalavimus, paraiškos registruoti vaistinį preparatą 2 modulyje pateikiama bendra kokybės duomenų santrauka, ikiklinikinė (tyrimų su gyvūnais duomenys) ir klinikinė apžvalga. 1 modulyje pateikiama ekspertų pasirašyta deklaracija kartu su glausta informacija apie eksperto išsimokslinimą, kvalifikacijos kėlimą ir praktinę patirtį. Ekspertai turi turėti atitinkamą techninę arba profesinę kvalifikaciją. Turi būti deklaruoti profesiniai eksperto ir pareiškėjo ryšiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

22. Specifiniai reikalavimai įvairių tipų paraiškoms nurodyti Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų III skyriuje.

23. Jei dėl vaistinio preparato vartojimo ir (arba) išmetimo galima rizika aplinkai, ji įvertinama Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 1 modulio priede ir pateikiami pasiūlymai dėl atitinkamos informacijos vaistinio preparato charakteristikų santraukoje, pakuotės lapelyje ir pakuotės ženklinimo tekste. Galima rizika aplinkai dėl genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO) turi būti įvertinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo 10 straipsnio 6 dalimi, Europos vaistų agentūros išleistais rekomendaciniais dokumentais, skirtais GMO, išskyrus augalus, rizikai aplinkai įvertinti, ir (arba) kitos EEE valstybės vidaus teisės aktais, suderintais su 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinančia Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 77) su paskutiniais pakeitimais, padarytais  2018 m. kovo 8 d. Komisijos direktyva (ES) 2018/350 (OL 2018 L67, p. 30) (toliau – Direktyva 2001/18/EB), ir 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiančio Direktyvą 2001/18/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 32 tomas, p. 455).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

Nr. V-928, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12379

 

24. Informacija apie rizikos aplinkai vertinimą (toliau – RAV), vadovaujantis Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo 10 straipsnio 6 dalimi, Europos vaistų agentūros išleistais rekomendaciniais dokumentais, skirtais GMO, išskyrus augalus, rizikai aplinkai įvertinti, ir (arba) kitos EEE valstybės vidaus teisės aktais, suderintais su Direktyva 2001/18/EB, atsižvelgiant į visas Komisijos išleistas instrukcijas, susijusias su minėtos direktyvos įgyvendinimu, turi būti pateikta Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 1 modulio priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-928, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12379

 

25. Informaciją apie RAV sudaro:

25.1. įvadas;

25.2. visų leidimų kopijos apgalvotam GMO, naudojamų moksliniams tyrimams arba vaistinių preparatų kūrimo tikslams, išleidimui į aplinką pagal Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymą ir bet kurioje EEE valstybėje pagal jos vidaus teisės aktus, suderintus su Direktyvos 2001/18/EB B dalimi, kopijos;

25.3. informacija, kurios reikalaujama Direktyvos 2001/18/EB II ir IV prieduose, įskaitant susekimo ir atpažinimo būdus bei duomenis apie unikalų GMO kodą, taip pat visa papildoma informacija apie GMO arba susijusį preparatą, galinti būti svarbi vertinant rizikos aplinkai mastą;

25.4. RAV, parengtas remiantis informacija, įvardyta Direktyvos 2001/18/EB III ir IV prieduose, ir laikantis Direktyvos 2001/18/EB II priede nurodytų reikalavimų;

25.5. atsižvelgiant į Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 25.1–25.3 papunkčiuose nurodytą informaciją ir RAV, daromos išvados, kuriomis remiantis siūloma rizikos aplinkai valdymo strategija, susijusi su GMO ir atitinkamu preparatu ir apimanti rinkos stebėjimo planą bei bet kokios specialios informacijos, kuri turi būti preparato charakteristikų santraukoje, pakuotės ženklinimo tekste ir pakuotės lapelyje, identifikavimą;

25.6. atitinkamos visuomenės informavimo priemonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-928, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12379

 

26. Prie informacijos, kuri turi būti pasirašyta autoriaus nurodant datą, pridedami duomenys apie autoriaus išsimokslinimą, kvalifikacijos kėlimą ir profesinę patirtį bei profesinius autoriaus ir pareiškėjo ryšius.

 

ANTRASIS SKIRSNIS
2 MODULIS. SANTRAUKOS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

27. Šiame modulyje apibendrinami cheminiai, farmaciniai ir biologiniai, ikiklinikiniai ir klinikiniai duomenys, pateikiami 3, 4 ir 5 moduliuose, taip pat pateikiami protokolai (apžvalgos), aprašyti Direktyvos 2001/83/EB 12 straipsnyje.

28. Būtina atkreipti dėmesį į kritinius dalykus, kurie turi būti analizuojami. Pateikiamos rezultatų santraukos ir lentelės. Protokoluose pateikiamos nuorodos į lenteles arba į informaciją, pateiktą pagrindiniuose 3 modulio (cheminė, farmacinė ir biologinė informacija), 4 modulio (ikiklinikinė informacija) ir 5 modulio (klinikinė informacija) dokumentuose.

29. Informacija 2 modulio dokumentuose pateikiama laikantis formos, turinio ir numeravimo reikalavimų, nustatytų Europos Komisijos paskelbto leidinio „Informacija pareiškėjams“ 2 tome.

30. Apžvalgose ir santraukose, kurios turi atitikti keliamus reikalavimus, turi būti:

30.1. 2 modulio dokumentų turinys, t. y. 2–5 modulių dokumentuose pateiktų mokslinių dokumentų turinys;

30.2. įvadas, kuriame pateikiama informacija apie farmakologinę grupę, veikimo būdą ir siūlomą klinikinį vaistinio preparato, kurį pageidaujama registruoti, taikymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

30.3. bendra kokybės santrauka – informacijos, susijusios su cheminiais, farmaciniais ir biologiniais duomenimis, apžvalga (akcentuojami pagrindiniai kritiniai kokybės parametrai ir rezultatai bei pateisinančios aplinkybės, kai nesilaikoma atitinkamų reikalavimų. Šis dokumentas turi atitikti išsamių duomenų, priskiriamų 3 dokumentų moduliui, mastą ir struktūrą);

30.4. ikiklinikinė apžvalga:

30.4.1. integruotas ir kritinis vaistinio preparato ikiklinikinių tyrimų su gyvūnais ir in vitro įvertinimas. Nurodomas tyrimų strategijos ir atitinkamų reikalavimų nesilaikymo svarstymas ir pateisinamos aplinkybės;

30.4.2. priemaišų ir degradacijos produktų, išskyrus biologinių vaistinių preparatų, ir jų galimo farmakologinio ir toksikologinio poveikio įvertinimas. Aptariamos visos medžiagos, naudotos ikiklinikiniams tyrimams, ir pardavimui ruošiamo preparato neatitikimai: chirališkumo, cheminės formos ir priemaišų profilio skirtumai;

30.4.3. aprašant biologinius vaistinius preparatus, turi būti įvertintas medžiagos, naudotos ikiklinikiniams ir klinikiniams tyrimams, bei vaistinio preparato, ruošiamo registracijai, panašumas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

30.4.4. visos naujos pagalbinės medžiagos, kurios yra atskiras saugumo įvertinimo objektas;

30.4.5. vaistinio preparato charakteristikos, nustatytos atliekant ikiklinikinius tyrimus, ir vaistinio preparato saugumo, skyrus jį numatytam klinikiniam vartojimui, aptarimas;

30.5. klinikinė apžvalga:

30.5.1. kritinė klinikinių duomenų, įtrauktų į klinikinę santrauką ir 5 modulį, analizė. Pateikiama nuomonė apie klinikinį vaistinio preparato ištyrimą, įskaitant kritinį tyrimų plano, susijusių sprendimų ir tyrimų atlikimo įvertinimą;

30.5.2. trumpa klinikinių duomenų, remiantis klinikinių tyrimų išvadomis, apžvalga, įskaitant svarbius apribojimus ir naudos bei rizikos santykio vertinimą. Remiantis veiksmingumo ir saugumo duomenimis, turi būti aptartas siūlomos dozės ir indikacijų pagrįstumas ir įvertinta, kaip preparato charakteristikų santrauka ir kitos priemonės pasitarnaus racionaliam vartojimui ir padės nuspėti pavojus;

30.5.3. veiksmingumas arba saugumas, pastebėtas preparato tyrimo metu, taip pat klausimai, į kuriuos atsakymų nepavyko surasti;

30.6. ikiklinikinė santrauka. Farmakologinių, farmakokinetinių ir toksikologinių tyrimų su gyvūnais ir in vitro rezultatai pateikiami faktais, išdėstytais santraukos tekste ir lentelėse, tokia tvarka:

30.6.1. įvadas:

30.6.2. farmakologinė santrauka;

30.6.3. farmakologinės santraukos lentelė;

30.6.4. farmakokinetinė santrauka;

30.6.5. farmakokinetinės santraukos lentelė;

30.6.6. toksikologinė santrauka;

30.6.7. toksikologinės santraukos lentelė;

30.7. klinikinė santrauka. Pateikiama išsami klinikinės informacijos apie vaistinį preparatą, įtrauktos į 5 modulį, santrauka. Ji apima biofarmacijos tyrimų, klinikinių farmakologinių tyrimų ir klinikinių veiksmingumo bei saugumo tyrimų rezultatus. Pateikiamos trumpos atskirų tyrimų apžvalgos;

30.8. apibendrinta klinikinė informacija pateikiama tokia tvarka:

30.8.1. biofarmacijos ir susijusių analizės metodų santrauka;

30.8.2. klinikinių farmakologinių tyrimų santrauka;

30.8.3. klinikinio veiksmingumo santrauka;

30.8.4. klinikinio saugumo santrauka;

30.8.5. trumpos atskirų tyrimų apžvalgos.

 

TREČIASIS SKIRSNIS
3 MODULIS. CHEMINĖ, FARMACINĖ IR BIOLOGINĖ INFORMACIJA APIE VAISTINIUS PREPARATUS, KURIUOSE YRA CHEMINIŲ IR (ARBA) BIOLOGINIŲ VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

31. Duomenys pateikiami laikantis nustatytos formos ir tvarkos. Nurodoma:

31.1. 3 modulio struktūra:

31.1.1. turinys:

31.1.2. duomenys:

31.1.2.1. veiklioji medžiaga:

31.1.2.1.1. bendra informacija:

31.1.2.1.1.1. nomenklatūra;

31.1.2.1.1.2. struktūra;

31.1.2.1.1.3. bendrosios savybės;

31.1.2.1.2. gamyba:

31.1.2.1.2.1. gamintojas(-ai);

31.1.2.1.2.2. gamybos proceso ir jo kontrolės aprašymas;

31.1.2.1.2.3. medžiagų kontrolė;

31.1.2.1.2.4. kritinių gamybos etapų ir tarpinių produktų kontrolė;

31.1.2.1.2.5. proceso specialusis patvirtinimas (validacija) ir (arba) įvertinimas;

31.1.2.1.2.6. gamybos proceso plėtojimas;

31.1.2.1.3. apibūdinimas:

31.1.2.1.3.1. struktūros ir kitų charakteristikų patvirtinimas;

31.1.2.1.3.2. priemaišos;

31.1.2.1.4. veikliosios medžiagos kontrolė:

31.1.2.1.4.1. specifikacija;

31.1.2.1.4.2. analizės metodikos;

31.1.2.1.4.3. analizės metodikų specialusis patvirtinimas (validacija);

31.1.2.1.4.4. gamybos serijos analizės;

31.1.2.1.4.5. specifikacijų pagrindimas;

31.1.2.1.5 pamatiniai standartai ar medžiagos;

31.1.2.1.6. talpyklės uždarymo sistema;

31.1.2.1.7. stabilumas:

31.1.2.1.7.1. stabilumo santrauka ir išvados;

31.1.2.1.7.2. stabilumo protokolas ir įsipareigojimas dėl stabilumo tyrimų vykdymo pagal patvirtintą protokolą;

31.1.2.1.7.3. stabilumo duomenys;

31.1.2.2. gatavas vaistinis preparatas:

31.1.2.2.1. vaistinio preparato aprašymas ir sudėtis;

31.1.2.2.2. farmacinis pagrįstumas:

31.1.2.2.2.1. vaistinio preparato sudedamosios dalys:

31.1.2.2.2.1.1. veiklioji medžiaga;

31.1.2.2.2.1.2. pagalbinės medžiagos;

31.1.2.2.2.2. vaistinis preparatas:

31.1.2.2.2.2.1. formuluotės sukūrimas;

31.1.2.2.2.2.2. pertekliniai kiekiai;

31.1.2.2.2.2.3. fizikocheminės ir biologinės savybės;

31.1.2.2.2.3. gamybos proceso raida;

31.1.2.2.2.4. talpyklės uždarymo sistema;

31.1.2.2.2.5. mikrobiologiniai rodikliai;

31.1.2.2.2.6. suderinamumas;

31.1.2.2.3. gamyba:

31.1.2.2.3.1. gamintojas (-ai);

31.1.2.2.3.2. gamybos serijos formulė;

31.1.2.2.3.3. gamybos proceso ir jo kontrolės aprašymas;

31.1.2.2.3.4. kritinių gamybos etapų ir tarpinių produktų kontrolės aprašymas;

31.1.2.2.3.5. proceso specialusis patvirtinimas (validacija) ir(arba) įvertinimas;

31.1.2.2.4. pagalbinių medžiagų kontrolė:

31.1.2.2.4.1. specifikacija (-os);

31.1.2.2.4.2. analizės metodikos;

31.1.2.2.4.3. analizės metodikų specialusis patvirtinimas (validacija);

31.1.2.2.4.4. specifikacijų pagrindimas;

31.1.2.2.4.5. žmogaus ir gyvūninės kilmės pagalbinės medžiagos;

31.1.2.2.4.6. naujos pagalbinės medžiagos;

31.1.2.2.5. gatavo vaistinio preparato kontrolė:

31.1.2.2.5.1. specifikacijos;

31.1.2.2.5.2. analizės metodikos;

31.1.2.2.5.3. analizės metodikų specialusis patvirtinimas (validacija);

31.1.2.2.5.4. gamybos serijos analizės;

31.1.2.2.5.5. priemaišų apibūdinimas;

31.1.2.2.5.6. specifikacijos (-ų) pagrindimas;

31.1.2.2.6. pamatiniai standartai ar medžiagos;

31.1.2.2.7. talpyklės uždarymo sistema;

31.1.2.2.8. stabilumas:

31.1.2.2.8.1. stabilumo santrauka ir išvados;

31.1.2.2.8.2. stabilumo protokolas ir įsipareigojimas dėl stabilumo tyrimų vykdymo pagal patvirtintą protokolą;

31.1.2.2.8.3. stabilumo duomenys;

31.1.2.3. priedai:

31.1.2.3.1. patalpos ir įranga (tik biologinių vaistinių preparatų);

31.1.2.3.2. atsitiktinių medžiagų saugumo įvertinimas;

31.1.2.3.3. pagalbinės medžiagos;

31.1.2.4. papildoma Europos Bendrijos informacija:

31.1.2.4.1. vaistinio preparato gamybos proceso specialiojo patvirtinimo (validacijos) schema;

31.1.2.4.2. medicinos prietaisas;

31.1.2.4.3. Europos farmakopėjos monografijos tinkamumo pažymėjimas (-ai);

31.1.2.4.4. vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra arba kurių gamybai naudojami žmogaus ir (arba) gyvūninės kilmės medžiagos (TSE procedūra);

31.1.3. bibliografinės nuorodos.

32. Pagrindiniai 3 modulio turinio principai ir reikalavimai:

32.1. Cheminiai, farmaciniai ir biologiniai duomenys turi apimti visą su veikliąja (-iosiomis) medžiaga (-omis) ir su gatavu vaistiniu preparatu susijusią informaciją: farmacinį pagrįstumą, gamybos procesą, apibūdinimą ir savybes, kokybės kontrolės procedūras ir reikalavimus, stabilumą, sudėties aprašymą ir gatavo vaistinio preparato prezentaciją.

Šiame dokumente minima sąvoka „gatavas vaistinis preparatas“ atitinka Europos Komisijos priimtame Geros gamybos praktikos vadove pateiktą sąvoką.

32.2. Pateikiami du pagrindiniai informacijos komplektai atitinkamai apie veikliąją (-iąsias) medžiagą (-as) ir gatavą vaistinį preparatą.

32.3. Papildomai turi būti pateikiama išsami informacija apie pradines medžiagas ir žaliavas, naudotas veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamybos procesų metu, ir apie pagalbines medžiagas, įtrauktas į gatavo vaistinio preparato formuluotę.

32.4 Išsamiai aprašytos visos procedūros ir metodai, taikomi veikliosios medžiagos ir gatavo vaistinio preparato gamybai ir kontrolei, kad būtų galima juos pakartoti kompetentingos institucijos atliekamų kontrolinių tyrimų metu. Visos tyrimų metodikos turi atitikti mokslo pasiekimus ir būti patvirtintos (atliktas jų specialusis patvirtinimas (validacija). Reikia pateikti specialiojo patvirtinimo (validacijos) rezultatus. Jeigu atliekamų tyrimų metodikos įtrauktos į Europos farmakopėją, aprašymas pakeičiamas atitinkamomis išsamiomis nuorodomis į monografijas ir bendruosius skyrius.

32.5. Europos farmakopėjos monografijos taikomos visoms į jas įtrauktoms medžiagoms, ruošiniams ir farmacinėms formoms. Kitoms medžiagoms taikomos valstybės narės farmakopėjos.

Kai medžiaga, įtraukta į Europos farmakopėją arba valstybės narės farmakopėją, buvo pagaminta taikant metodą, dėl kurio susidaro priemaišos, kurių kontrolė minėtų farmakopėjų monografijoje neaprašyta, turi būti pateikiama informacija apie šias priemaišas ir jų maksimalias leistinas vertes bei tinkamos priemaišų nustatymo metodikos aprašas. Tais atvejais, kai Europos farmakopėjos arba valstybės narės farmakopėjos specifikacija gali būti nepakankama medžiagos kokybei užtikrinti, Tarnyba gali reikalauti iš vaistinio preparato registruotojo tikslesnių specifikacijų. Tarnyba informuoja atsakingą už atitinkamą farmakopėją organą. Vaistinio preparato registruotojas turi pateikti atsakingam už tą farmakopėją organui išsamią informaciją apie deklaruojamą specifikacijos neatitikimą ir papildomai taikytas specifikacijas.

Kai analizės metodikos yra aprašytos Europos farmakopėjoje, jų aprašas kiekviename atitinkamame skyriuje pakeičiamas tikslia nuoroda į monografiją (-as) ir bendrąjį (-uosius) skyrių  (-us).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

32.6. Kai pradinės medžiagos ir žaliavos, veiklioji(-iosios) medžiaga(-os) arba pagalbinės medžiagos neaprašytos nei Europos farmakopėjoje, nei valstybės narės farmakopėjoje, gali būti pripažintas atitiktis trečiosios šalies farmakopėjos monografijai. Tokiais atvejais pareiškėjas pateikia monografijos kopiją, analizės metodikų specialųjį patvirtinimą (validaciją) ir, jei reikia, šių dokumentų išverstą tekstą.

32.7. Kai veiklioji medžiaga ir (arba) žaliava ir pradinė medžiaga arba pagalbinės medžiagos yra Europos farmakopėjos monografijos objektas, pareiškėjas gali prašyti Europos farmakopėjos monografijos tinkamumo pažymėjimo, kurį suteikia Europos vaistų kokybės ir sveikatos rūpybos direktoratas, ir pateikti jį atitinkamame šio dokumentų modulio skirsnyje. Šie Europos farmakopėjos monografijos tinkamumo pažymėjimai pakeičia atitinkamus duomenis šio modulio skirsniuose. Gamintojas raštu laiduoja pareiškėjui, kad gamybos procesas, Europos vaistų kokybės ir sveikatos rūpybos direktoratui suteikus tinkamumo pažymėjimą, nebuvo keičiamas.

32.8. Tiksliai apibrėžiamos veikliosios medžiagos gamintojas arba pareiškėjas gali parengti atskirą:

32.8.1. išsamaus gamybos proceso aprašymo,

32.8.2. kokybės kontrolės gamybos metu, ir

32.8.3. proceso specialiojo patvirtinimo (validacijos) dokumentą, kurį pateikia Tarnybai kaip pagrindinę veikliosios medžiagos bylą. Tokiu atveju gamintojas pateikia pareiškėjui visus duomenis, kurių šiam gali prireikti prisiimant atsakomybę už vaistinį preparatą.

Gamintojas raštu patvirtina pareiškėjui, kad jis užtikrins kiekvienos gamybos serijos vientisumą ir neįspėjęs pareiškėjo nekeis gamybos proceso arba medžiagos specifikacijų. Jei daromi pakeitimai, Tarnybai turi būti pateikiama paraiška su juos pagrindžiančiais dokumentais. Šie dokumentai, jei jie susiję su atvira pagrindinės veikliosios medžiagos bylos dalimi, taip pat pateikiami pareiškėjui.

32.9. Naudojamos specialiosios priemonės, skirtos gyvūnų spongiforminės encefalopatijos (medžiagos iš atrajojančių gyvūnų) plitimo prevencijai: kiekvienu gamybos proceso etapu pareiškėjas parodo, kad naudotos medžiagos atitinka Rekomendacijų, kaip sumažinti gyvūnų spongiforminės encefalopatijos sukėlėjų plitimo per vaistinius preparatus riziką, ir jų atnaujintus variantus, Komisijos paskelbtus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Norint įrodyti, kad medžiaga atitinka minėtas rekomendacijas, pateikiamas (teikiant pirmenybę) jos tinkamumo pagal atitinkamą Europos farmakopėjos monografiją pažymėjimas, kurį suteikia Europos vaistų kokybės ir sveikatos rūpybos direktoratas, arba pateikiami tokį tinkamumą įrodantys moksliniai duomenys.

32.10. Atitinkamuose nurodymuose, taip pat bendrose Europos farmakopėjos monografijose ir bendruosiuose skyriuose nustatyta tvarka pateikiama informacija apie galimo užteršimo virusinės ar nevirusinės kilmės atsitiktinėmis medžiagomis rizikos įvertinimą.

32.11. Pakankamai išsamiai aprašomi visi specialūs aparatai arba įranga, kuri gali būti naudojama bet kuriame vaistinio preparato gamybos proceso ir kontrolės etape.

32.12. Jeigu vaistinio preparato neatskiriama dalis yra medicinos priemonė, pateikiami, jei yra, medicinos priemonės atitikties 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (toliau – Reglamentas (ES) 2017/745) I priede nustatytiems atitinkamiems bendriesiems saugos ir veiksmingumo reikalavimams įvertinimo rezultatai, pateikti gamintojo ES atitikties deklaracijoje arba atitinkamame sertifikate, kurį išdavė notifikuotoji įstaiga, leisdama ant medicinos priemonės pritvirtinti CE ženklą.

Jei medicinos priemonės atitikties įvertinimo rezultatai nepridedami, tačiau pagal Reglamentą (ES) 2017/745 notifikuotoji įstaiga turi dalyvauti medicinos priemonės, jei ji naudojama atskirai, atitikties vertinime, Tarnybai turi būti pateikiama pagal Reglamentą (ES) 2017/745 atitinkamam priemonės tipui paskirtos notifikuotosios įstaigos nuomonė dėl medicinos priemonės atitikties šio reglamento I priede nustatytiems atitinkamiems bendriesiems saugos ir veiksmingumo reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-765, 2020-04-08, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07461

 

33. Ypatingas dėmesys skiriamas šioms pasirinktoms sudedamosioms dalims:

33.1. veikliajai (-iosioms) medžiagai (-oms) pateikiama:

33.1.1. bendra ir papildoma informacija apie pradines medžiagas ir žaliavas, kurioje nurodoma:

33.1.1.1. informacija apie veikliosios medžiagos nomenklatūrinį žymėjimą, įskaitant rekomenduojamą INN pavadinimą, Europos farmakopėjos pavadinimą (jei reikia), cheminį pavadinimą (-us);

33.1.1.2. struktūrinė formulė, įskaitant santykinę ir absoliučiąją stereochemiją, molekulinė formulė ir santykinė molekulinė masė. Biotechnologinių vaistinių preparatų, jei reikia, pateikiama amino rūgščių sekos schema ir santykinė molekulinė masė;

33.1.1.3. fizikocheminių ir kitų atitinkamų veikliosios medžiagos savybių sąrašas, įskaitant biologinių vaistinių preparatų biologinį aktyvumą.

Šiame dokumente minimos pradinės medžiagos – tai visos medžiagos, iš kurių pagaminama arba ekstrahuojama veiklioji medžiaga.

Biologinių vaistinių preparatų pradinės medžiagos – tai biologinės kilmės medžiagos, pavyzdžiui, mikroorganizmai, augalų arba gyvūnų organai ir audiniai, žmogaus ar gyvūnų ląstelės ar skysčiai (įskaitant kraują ir plazmą) ir biotechnologiniu būdu sukurtos ląstelės (ląstelių substratai, nesvarbu, ar jie yra rekombinantiniai, ar ne, įskaitant pirmines ląsteles).

Biologinis vaistinis preparatas – tai preparatas, kurio veiklioji medžiaga yra biologinė medžiaga. Biologinė medžiaga – tai medžiaga, kuri pagaminta ar ekstrahuota iš biologinio šaltinio ir kuriai apibūdinti ir kokybei nustatyti yra svarbūs tiek fizikiniai, cheminiai, biologiniai tyrimai, tiek ir gamybos procesas bei jo kontrolė. Biologiniais vaistiniais preparatais laikomi šie preparatai: imuniniai vaistiniai preparatai ir kraujo vaistiniai preparatai, įvardyti Farmacijos įstatyme, vaistiniai preparatai, išvardyti Reglamento (EB) Nr. 726/2004 priedo 1 dalyje; pažangios terapijos vaistiniai preparatai, įvardyti Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų V skyriuje.

Visos kitos medžiagos, naudojamos veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamybai arba ekstrakcijai, iš kurių veiklioji medžiaga tiesiogiai negaunama (pvz., reagentai, maitinamosios terpės, karvės vaisiaus serumas, priedai, buferinės medžiagos, naudojamos chromatografijoje ir kt.), priskiriamos žaliavoms;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-919, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 116-5887 (2012-10-06), i. k. 1122250ISAK000V-919

 

33.1.2. Informacija apie veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamybos procesą:

33.1.2.1. Veikliosios medžiagos gamybos proceso aprašymas parodo pareiškėjo įsipareigojimą dėl veikliosios medžiagos gamybos. Kad gamybos procesas ir jo kontrolė būtų reikiamai aprašyti, atitinkama informacija turi būti pateikiama taip, kaip nurodyta EVA išleistose rekomendacijose.

33.1.2.2. Nurodomos visos medžiagos, kurių reikia veikliosios medžiagos gamybai, ir kokiu proceso metu naudojama konkreti medžiaga. Pateikiama informacija apie šių medžiagų kokybę ir kontrolę, ar šios medžiagos atitinka standartus, atitinkančius jų naudojimo tikslą.

Išvardijamos žaliavos, dokumentuojama šių medžiagų kokybė ir kontrolė.

Nurodomas kiekvieno gamintojo, įskaitant rangovus, pavadinimas, adresas ir atsakomybė, be to, kiekviena pasiūlyta gamybos vieta arba bazė, naudojamos medžiagoms gaminti arba tirti.

33.1.2.3. Biologiniams vaistiniams preparatams taikomi šie papildomi reikalavimai:

33.1.2.3.1. Aprašoma ir patvirtinama dokumentais pradinių medžiagų kilmė ir istorija.

33.1.2.3.2. Atsižvelgiant į specialiųjų priemonių, susijusių su gyvūnų spongiforminės encefalopatijos plitimo prevencija, taikymą, turi būti nurodyta, kad veiklioji vaistinė medžiaga atitinka Rekomendacijų, kaip sumažinti gyvūnų spongiforminės encefalopatijos sukėlėjų plitimo per vaistinius preparatus riziką ir jų atnaujintų variantų, Komisijos skelbiamų Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, reikalavimus. Kai naudojami ląstelių bankai, nurodoma, kad ląstelių, jas perkeliant į gamybos procesą ar kitur, charakteristikos nepakinta.

33.1.2.3.3. Pasėliai, ląstelių bankai, serumo arba plazmos pulai, kitos biologinės kilmės medžiagos ir, jei įmanoma, medžiagos, iš kurių išvardytosios medžiagos gautos, turi būti ištirtos, ar jose nėra atsitiktinių agentų.

33.1.2.3.4. Jei potencialiai patogeniškų atsitiktinių agentų išvengti neįmanoma, atitinkama medžiaga naudojama tik tada, kai užtikrinama, kad vėlesnio proceso metu šie agentai bus eliminuoti ir (ar) inaktyvuoti, ir tai turi būti specialiai patvirtinta (atlikta validacija). Kai įmanoma, vakcinos gamyba turi būti paremta pasėlių serijų sistema ir sudarytais ląstelių bankais. Gaminant bakterines ir virusines vakcinas, turi būti ištirtos pasėlių infekcinių veiksnių charakteristikos. Gyvoms vakcinoms papildomai turi būti įrodytas gyvų vakcinų pasėlių susilpnintų savybių stabilumas. Jei šio įrodymo nepakanka, silpnintos savybės taip pat turi būti patvirtintos gamybos metu.

33.1.2.3.5. Turi būti aprašyta ir patvirtinta dokumentais kraujo preparatų pradinių medžiagų kilmė ir kriterijai, surinkimo, transportavimo ir laikymo procedūros pagal Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų IV skyriaus reikalavimus.

33.1.2.3.6. Apibūdinamos gamybos patalpos ir įranga.

33.1.2.4. Pateikiami atitinkami duomenys apie atliktus kiekvienu kritiniu etapu tyrimus ir priimtinumo kriterijus, informacija apie tarpinių produktų kokybę ir kontrolę bei proceso specialųjį patvirtinimą (validaciją) ir (arba) įvertinimo tyrimus.

33.1.2.5. Jei potencialiai patogeniškų atsitiktinių agentų išvengti neįmanoma, atitinkama medžiaga naudojama tik tada, kai užtikrinama, kad vėlesnio proceso metu jie bus eliminuoti ir (arba) inaktyvuoti ir tai turi būti specialiai patvirtinta (atlikta validacija) ir pateikiama skirsnyje, kuriame kalbama apie saugumo nuo virusų įvertinimą.

33.1.2.6. Aprašomi ir aptariami svarbūs veikliosios medžiagos gamybos proceso pakeitimai jo plėtojimo metu ir (arba) gamybos vietos pakeitimai.

33.1.3. Pateikiami duomenys, apibūdinantys veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) struktūrą ir kitas charakteristikas. Remiantis fizikocheminiais ir (arba) imunocheminiais ir (arba) biologiniais metodais, patvirtinama veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) struktūra, taip pat pateikiama informacija apie priemaišas.

33.1.4. Pateikiama išsami informacija apie veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) specifikacijas, taikomas atliekant įprastus kontrolės tyrimus, šių specifikacijų pasirinkimo pateisinimas, analizės metodai ir jų specialusis patvirtinimas (validacija), taip pat atskirų serijų, pagamintų gamybos plėtojimo metu, kontrolės rezultatai.

33.1.5. Referenciniai preparatai ir standartai turi būti identifikuojami ir išsamiai aprašomi. Jei įmanoma, naudojama referencinė cheminė ir biologinė Europos farmakopėjos medžiaga.

33.1.6. Pateikiamas veikliosios medžiagos talpyklės ir uždarymo sistemos (-ų) aprašas ir specifikacijos.

33.1.7. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) stabilumas:

33.1.7.1. Sudaroma atliktų tyrimų, naudotų protokolų ir tyrimų rezultatų santrauka.

33.1.7.2. Tinkama forma pateikiami išsamūs stabilumo tyrimų rezultatai, įskaitant informaciją apie analizės metodikas, taikytas duomenims gauti, šių metodikų specialusis patvirtinimas (validacija).

33.1.7.3. Pateikiamas stabilumo protokolas ir įsipareigojimas dėl stabilumo tyrimų vykdymo pagal patvirtintą protokolą. 33.2. Gatavam vaistiniam preparatui pateikiama:

33.2.1. Aprašymas ir sudėtis. Informacija apima farmacinės formos ir sudėties, įskaitant visas sudedamąsias gatavo vaistinio preparato dalis, aprašymą, jų kiekį farmacinės formos vienete bei šių sudedamųjų dalių paskirtį:

33.2.1.1. veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų);

33.2.1.2. bet kokios kilmės ir kiekio pagalbinių medžiagų, įskaitant dažiklius, konservantus, adjuvantus, stabilizatorius, tirštiklius, emulsiklius, prieskonines, kvapiąsias medžiagas ir kt.;

33.2.1.3. geriamųjų ar kitokiu būdu vartojamų vaistinių preparatų apvalkalų (kietos kapsulės, minkštos kapsulės, tiesiosios žarnos kapsulės, dengtos tabletės, plėvele dengtos tabletės ir kt.) sudedamųjų medžiagų;

33.2.1.4. ši informacija papildoma duomenimis apie talpyklės tipą ir, jei reikia, jos uždarymo būdą, kartu pateikiant duomenis apie medicinos priemones, kurios naudojamos vartojant vaistinį preparatą ir kurios bus tiekiamos kartu su vaistiniu preparatu;

33.2.1.5. apibūdinant sudedamąsias vaistinio preparato dalis, vartojami įprasti terminai, nepaisant kitų sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Vaistinių preparatų registravimo taisyklių 6.2 papunkčio reikalavimų:

33.2.1.5.1. medžiagos, kurios aprašytos Europos farmakopėjoje arba, jei taip nėra, valstybių narių nacionalinėje farmakopėjoje, įvardijamos pagrindiniu pavadinimu atitinkamoje monografijoje su nuoroda į farmakopėją;

33.2.1.5.2. kitos medžiagos įvardijamos INN pavadinimais, kuriuos rekomenduoja Pasaulinė sveikatos organizacija (toliau – PSO), arba, jei jų nėra, tiksliais moksliniais pavadinimais; medžiagos, neturinčios tarptautinių prekės ženklu neregistruotų pavadinimų arba tikslių mokslinių pavadinimų, turi būti aprašomos nurodant, kokiu būdu ir iš ko jos pagamintos, papildytos, jei reikia, pateikiama ir kita svarbi informacija;

33.2.1.5.3. dažikliams žymėti naudojamas ženklas „E“, priskirtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 455 „Dėl Dažiklių, leidžiamų naudoti vaistinių preparatų gamyboje“;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

33.2.1.6. nurodant gatavo vaistinio preparato veikliųjų medžiagų kiekybinę sudėtį, reikia, atsižvelgiant į farmacinę formą, nurodyti kiekvienos veikliosios medžiagos masę arba biologinio poveikio vienetų skaičių farmacinės formos vienetui, arba masės ar tūrio vienetui;

33.2.1.7. turi būti nurodytas veikliųjų medžiagų – junginių arba darinių bendras kiekis ir, jeigu tai būtina arba svarbu, molekulės aktyviosios dalies arba aktyviųjų dalių kiekis;

33.2.1.8. kai vaistinio preparato sudėtyje yra veikliosios medžiagos, kuri pirmą kartą yra paraiškos registruoti vaistinį preparatą objektas bet kurioje valstybėje narėje ir ši medžiaga yra druska arba hidratas, jos kiekis turi būti išreikštas molekulės aktyviosios dalies arba aktyviųjų dalių kiekiu. Visų valstybėse narėse vėliau registruojamų vaistinių preparatų tos pačios veikliosios medžiagos kiekis turi būti nurodomas tokiu pat būdu;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

33.2.1.9. biologinio poveikio vienetais turi būti išreiškiamas medžiagų, kurių kiekio neįmanoma išreikšti chemijoje taikomais vienetais, kiekis. Jei biologinio poveikio tarptautiniai vienetai yra nustatyti PSO, turi būti vartojami šie vienetai. Jei nenustatyti, turi būti išreiškiami taip, kad informacijos apie medžiagų aktyvumą nebūtų galima suprasti dviprasmiškai. Kai įmanoma, turi būti nurodomas masės vienetų biologinis aktyvumas.

33.2.2. Farmacinis pagrįstumas. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tyrimus, atliktus siekiant nustatyti, kad farmacinė forma, gamybos formuluotė ir procesas, talpyklės uždarymo sistema, mikrobiologiniai rodikliai ir vartojimo nurodymai yra tinkami, vartojant, kaip numatyta ir nurodyta paraiškos registruoti vaistinį preparatą dokumentuose.

Šiame skyriuje aprašomi tyrimai skiriasi nuo įprastų kontrolės tyrimų, kai vertinama pagal specifikacijas. Identifikuojami ir apibūdinami kritiniai formuluotės parametrai ir procesų ypatumai, kurie gali būti svarbūs atgaminant serijas, vaistinio preparato funkcinėms savybėms ir kokybei. Jei reikia papildomų patvirtinamųjų duomenų, pateikiama nuoroda į atitinkamus paraiškos registruoti vaistinį preparatą 4 modulio (ikiklinikiniai protokolai) ir 5 modulio skirsnius (klinikinių tyrimų protokolai):

33.2.2.1. veikliosios medžiagos suderinamumo su pagalbinėmis medžiagomis dokumentai ir pagrindinės veikliosios medžiagos fizikocheminės charakteristikos, kurios gali turėti įtakos gatavo vaistinio preparato funkcinėms savybėms ir suderinamumui su kitomis veikliosiomis sudėtinių preparatų medžiagomis;

33.2.2.2. pagalbinių medžiagų parinkimo dokumentai, visų pirma – jų paskirties ir koncentracijos;

33.2.2.3. atsižvelgiant į planuojamą vartojimo būdą ir vartojimą, aprašomas gatavo vaistinio preparato kūrimo procesas;

33.2.2.4. turi būti pagrįsti visi pertekliniai kiekiai formuluotėje;

33.2.2.5. kiekvienas fizikocheminių ir biologinių gatavo vaistinio preparato savybių parametras, kuris susijęs su preparato veiksmingumu, turi būti aptartas ir patvirtintas dokumentais;

33.2.2.6. informacija apie gamybos proceso parinkimą ir optimizavimą, nurodant pradinių klinikinių tyrimų ir gatavo vaistinio preparato gamybos proceso skirtumus;

33.2.2.7. talpyklės ir jos uždarymo sistemos tinkamumo gatavam preparatui sandėliuoti, transportuoti ir vartoti dokumentai; jei reikia, nurodoma galima sąveika tarp vaistinio preparato ir talpyklės;

33.2.2.8. dokumentai apie nesterilių ir sterilių farmacinių formų mikrobiologines savybes, kurios turi atitikti Europos farmakopėjos reikalavimus;

33.2.2.9. gatavo vaistinio preparato suderinamumo su skiedikliu (-iais) arba naudojamomis dozavimo priemonėmis dokumentai, kad atitinkamą informaciją būtų galima pateikti ant pakuotės.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

33.2.3. Gatavo vaistinio preparato gamybos procesas:

33.2.3.1. gamybos metodo aprašyme, rengiamame pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Vaistinių preparatų registravimo taisyklių 6.4 papunkčio, suderinto su Direktyvos 2001/83/EB 8 straipsnio 3 dalies d punktu, reikalavimus, pateikiant taikytų procedūrų apžvalgą turi būti nurodoma:

33.2.3.1.1. gamybos etapai, įskaitant procesų kontrolę ir atitinkamus priimtinumo kriterijus, kad būtų galima įvertinti, ar šie gamybos procesai galėjo sukelti nepageidaujamus gaminamos farmacinės formos sudedamųjų dalių pokyčius;

33.2.3.1.2. kai gamyba nenutrūkstama – išsamiai apibūdintos atsargumo priemonės gatavo preparato homogeniškumui užtikrinti;

33.2.3.1.3. eksperimentiniai gamybos proceso specialiojo patvirtinimo (validacijos) tyrimai, jei taikomas nestandartinis gamybos metodas arba kai tai labai svarbu preparato kokybei;

33.2.3.1.4. išsami informacija apie sterilių vaistinių preparatų sterilizavimą ir (arba) aseptines procedūras;

33.2.3.1.5. tiksli gamybos serijos formulė;

33.2.3.1.6. kiekvieno gamintojo, įskaitant rangovus, pavadinimas, adresas, informacija apie jų atsakomybę, kiekvieną planuojamą gamybos arba kontrolės vietą, arba bazę;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

33.2.3.2. išsamūs preparato kontrolinių tyrimų, kurie gali būti atliekami tarpiniu gamybos proceso etapu, siekiant užtikrinti gamybos proceso vienodumą, dokumentai.

Šie tyrimai ypač svarbūs tikrinant vaistinio preparato gamybos formulės atitiktį, kai išimtiniais atvejais pareiškėjas gatavam preparatui įvertinti pasiūlo analizės metodus, kurie apima ne visų veikliųjų medžiagų (arba pagalbinių medžiagų, kurioms taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir veikliosioms medžiagoms) tyrimus.

Toks pat reikalavimas taikomas, kai gatavo preparato kokybės kontrolė priklauso nuo kontrolinių tyrimų gamybos proceso metu, ypač jei vaistinio preparato charakteristikas iš esmės lemia jo gamybos metodas.

Būtina pateikti kritinių etapų ar esminių analizės tyrimų, taikomų gamybos procese, aprašymą, dokumentus ir specialiojo patvirtinimo (validacijos) tyrimų rezultatus.

33.2.4. Pagalbinių medžiagų kontrolė:

33.2.4.1. Nurodomos visos medžiagos, kurių reikia pagalbinių medžiagų gamybai, ir kokio proceso metu naudojama konkreti medžiaga. Pateikiama informacija apie šių medžiagų kokybę ir kontrolę. Informacijoje turi atsispindėti, ar šios medžiagos atitinka standartus, apibrėžiančius jų taikymą.

Dažikliai visais atvejais turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 455 „Dėl Dažiklių, leidžiamų naudoti vaistinių preparatų gamyboje“ reikalavimus, taip pat grynumo kriterijus, nustatytus 2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL 2012 L 83, p. 1).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

33.2.4.2. Pateikiamos išsamios kiekvienos pagalbinės medžiagos specifikacijos ir jų pagrįstumas. Analizės procedūros turi būti tinkamai specialiai patvirtintos (atlikta validacija).

33.2.4.3. Ypatingas dėmesys skiriamas žmogaus ar gyvūninės kilmės pagalbinėms medžiagoms:

33.2.4.3.1. Atsižvelgdamas į specialiųjų gyvūnų spongiforminės encefalopatijos plitimo prevencijos priemonių taikymą, pareiškėjas turi pagrįsti, kad ir vaistiniame preparate esančios pagalbinės medžiagos atitinka Rekomendacijų, kaip sumažinti gyvūnų spongiforminės encefalopatijos sukėlėjų plitimo per vaistinius preparatus riziką, ir jų atnaujintų variantų, Komisijos paskelbtų Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, reikalavimus.

33.2.4.3.2. Įrodant, kad medžiaga atitinka minėtas rekomendacijas, pateikiamas (geriausia) jos tinkamumo pagal atitinkamą Europos farmakopėjos monografiją dėl užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos pažymėjimas arba tokį tinkamumą patvirtinantys moksliniai duomenys.

33.2.4.4. Naujos pagalbinės medžiagos, laikantis šių reikalavimų:

33.2.4.4.1. išsamūs pagalbinių medžiagų, pirmą kartą naudojamų vaistinio preparato gamybai arba skirtų naujam vartojimo būdui gamybos, apibūdinimo ir kontrolės duomenys ir nuorodos į patvirtinančius neklinikinius ir klinikinius saugumo duomenis, pateikiant juos tokia pačia forma kaip ir veikliosios medžiagos;

33.2.4.4.2. tiksli cheminė, farmacinė ir biologinė informacija. Ši informacija turi būti parengta taip pat, kaip 3 modulio dokumentų skirsnyje, skirtame veikliajai (-iosioms) medžiagai (-oms);

33.2.4.4.3. informacija apie naują (-as) pagalbinę (-es) medžiagą (-as) gali būti pateikta atskiru ankstesniuose punktuose apibūdintos formos dokumentu. Tais atvejais, kai pareiškėjas ir pagalbinės medžiagos gamintojas yra skirtingi, minėtasis atskiras dokumentas pateikiamas pareiškėjui, kuris turi jį pateikti Tarnybai;

33.2.4.4.4. papildoma informacija apie naujos pagalbinės medžiagos toksiškumo tyrimus pateikiama 4 modelyje.

33.2.5. Gatavo vaistinio preparato kontrolė:

33.2.5.1. Vertinant gatavo preparato kokybę, vaistinio preparato serija suprantama kaip visi farmacinės formos vienetai, kurie yra pagaminti iš to paties pradinių medžiagų kiekio ir apdoroti ta pačia gamybos ir (ar) sterilizacijos operacijų seka arba nenutrūkstamo gamybos proceso atveju – visi vienetai, pagaminti per nustatytą laiką.

33.2.5.2. Išskyrus atvejus, kai tinkamai pagrįsta kitaip, didžiausias leistinas gatavo preparato veikliosios medžiagos kiekio nuokrypis gamybos metu negali būti didesnis kaip 5 proc.

33.2.5.3. Išsami informacija apie specifikacijas (išleidimo metu ir baigiantis tinkamumo vartoti laikui), jų pasirinkimo pagrįstumą, analizės ir jų specialiojo patvirtinimo (validacijos) metodus.

33.2.6. Pamatiniai standartai ar medžiagos.

Referenciniai preparatai ir pamatiniai standartai, naudojami gatavo vaistinio preparato tyrimams, identifikuojami ir išsamiai aprašomi, jei nebuvo pateikti skirsniuose, skirtuose veikliajai medžiagai.

33.2.7. Gatavo vaistinio preparato talpyklė ir uždarymo sistema. Aprašoma talpyklė ir jos uždarymo sistema (-os), įskaitant vidinės pakuotės visų medžiagų identiškumą ir jų specifikacijas. Specifikacijos apima aprašymą ir identifikavimą. Jei reikia, įtraukiami nefarmakopėjos metodai (tik specialiai patvirtinti, t. y. jei atlikta validacija). Pateikiamas trumpas nefunkcionalių išorinės pakuotės medžiagų apibūdinimas, papildoma informacija apie funkcines išorinės pakuotės medžiagas. Jeigu taikomas apsauginis įtaisas, apibrėžtas 2015 m. spalio 2 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/161, kuriuo nustatomos išsamios apsaugos priemonių ant žmonėms skirtų vaistų pakuotės naudojimo taisyklės ir taip papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB (OL 2016 L 32, p. 1) 3 straipsnio 2 dalies b) punkte, ir kuris daro poveikį talpyklei bei jos uždarymo sistemai, turi būti pateikta informacija, kokį poveikį jis daro talpyklei bei jos uždarymo sistemai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

Nr. V-386, 2019-03-28, paskelbta TAR 2019-04-02, i. k. 2019-05233

 

33.2.8. Gatavo vaistinio preparato stabilumas:

33.2.8.1. Pateikiama atliktų tyrimų, naudotų protokolų ir tyrimų rezultatų santrauka.

33.2.8.2. Tinkama forma pateikiami išsamūs stabilumo tyrimų rezultatai, įskaitant informaciją apie analizės metodikas, naudotus duomenims gauti, ir šių metodų specialusis patvirtinimas (validacija); aprašant vakcinas, jei reikia, pateikiama informacija apie kumuliacinį stabilumą.

33.2.8.3. Pateikiamas stabilumo protokolas ir įsipareigojimai dėl stabilumo tyrimų vykdymo pagal patvirtintą protokolą.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS
4 MODULIS. IKIKLINIKINIAI PROTOKOLAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

34. 4 modulio dokumentus sudaro:

34.1. turinys;

34.2. tyrimų protokolai:

34.2.1. farmakologija:

34.2.1.1. pagrindinė farmakodinamika;

34.2.1.2. kita farmakodinamika;

34.2.1.3. saugumo farmakologija;

34.2.1.4. farmakodinaminės sąveikos;

34.2.2. farmakokinetika:

34.2.2.1. analizės metodai ir specialiojo patvirtinimo (validacijos) protokolai;

34.2.2.2. absorbcija;

34.2.2.3. pasiskirstymas;

34.2.2.4. metabolizmas;

34.2.2.5. išskyrimas;

34.2.2.6. farmakokinetinės sąveikos (ikiklinikinės);

34.2.2.7. kiti farmakokinetikos tyrimai;

34.2.3. toksikologija:

34.2.3.1. vienos dozės toksiškumas;

34.2.3.2. kartotinių dozių toksiškumas;

34.2.3.3. genotoksiškumas:

34.2.3.3.1. in vitro;

34.2.3.3.2. in vivo (įskaitant patvirtinantį toksikologinės kinetikos įvertinimą);

34.2.3.4. kancerogeniškumas:

34.2.3.4.1. ilgalaikiai tyrimai;

34.2.3.4.2. trumpalaikiai arba vidutinės trukmės tyrimai;

34.2.3.4.3. kiti tyrimai;

34.2.3.5. toksinis poveikis reprodukcinei funkcijai ir vystymuisi:

34.2.3.5.1. poveikis vaisingumui ir ankstyvajam embriono vystymuisi;

34.2.3.5.2. poveikis embriono ir vaisiaus vystymuisi;

34.2.3.5.3. poveikis priešgimdyminiam ir pogimdyminiam vystymuisi;

34.2.3.5.4. palikuonims (jaunikliams) duodamo vaistinio preparato poveikio įvertinimo tyrimai;

34.2.3.6. vietinis toleravimas;

34.2.3.7. kiti toksiškumo tyrimai:

34.2.3.7.1. antigeniškumas;

34.2.3.7.2. imuninis toksiškumas;

34.2.3.7.3. poveikio mechanizmą aiškinantys tyrimai;

34.2.3.7.4. priklausomybė;

34.2.3.7.5. metabolitai;

34.2.3.7.6. priemaišos;

34.2.3.7.7. kiti;

34.3. bibliografinės nuorodos.

35. 4 modulio dokumentų turinys turi būti pateikiamas laikantis nustatytų principų ir reikalavimų:

35.1. Ypatingas dėmesys skiriamas:

35.1.1. Farmakologiniams ir toksikologiniams tyrimams, kurie turi parodyti:

35.1.1.1. Galimą preparato toksiškumą ir bet kokį pavojingą arba kitą nepageidaujamą toksinį poveikį, kurį gali sukelti siūlomas įprastas vartojimas žmogui; toks poveikis turi būti įvertintas atsižvelgiant į konkrečią patologinę būklę.

35.1.1.2. Farmakologinės preparato savybes tiek kokybiniu, tiek kiekybiniu aspektu jas siejant su planuojamu taikymu žmogui. Tyrimų rezultatai turi būti patikimi ir bendrai taikytini. Kai reikia, planuojant eksperimentinius metodus ir vertinant gautus rezultatus, turi būti taikomos matematinės ir statistinės procedūros. Be to, būtina, kad gydytojui praktikui būtų pateikiama informacija apie preparato gydomąsias ir toksikologines savybes.

35.1.2. Biologiniams vaistiniams preparatams, tokiems kaip imuniniai vaistiniai preparatai ir kraujo vaistiniai preparatai, 4 modulio reikalavimai toksikologiniams ir farmakologiniams tyrimams turėtų būti pritaikyti kiekvienam preparatui atskirai. Pareiškėjas turi pagrįsti tokių tyrimų programą. Parenkant tyrimų programą būtina atsižvelgti į šiuos dalykus:

35.1.2.1. Visi tyrimai, kurių metu reikia pakartotinai vartoti preparatą, turi būti planuojami atsižvelgiant į galimą antikūnų gamybos indukciją ir interferenciją.

35.1.2.2. Turi būti ištirtas poveikis reprodukcinei funkcijai, toksiškumas embrionui / vaisiui ir Perinatalinis toksiškumas, galimas mutageninis ir kancerogeninis poveikis. Jei įtariama, kad tokius poveikius sukelia ne veikliosios medžiagos, bet kitos sudedamosios medžiagos, tokį ištyrimą galima pakeisti jų pašalinimo specialiuoju patvirtinimu (validacija).

35.1.3. Turi būti ištirta pagalbinių medžiagų, pirmą kartą vartojamų vaistinių preparatų gamyboje, toksikologinis poveikis ir farmakokinetika.

35.1.4. Jei yra tikimybė, kad laikomas vaistinis preparatas gali žymiai suskilti, turi būti įvertintas skilimo produktų toksiškumas.

35.2. Farmakologija. Farmakologiniai tyrimai atliekami dviem kryptimis:

35.2.1. Pirma, tinkamai turi būti ištirtas ir aprašytas poveikis, kuriuo paremtas planuojamas preparato taikymas gydymo tikslais. Jei įmanoma, taikomi pripažinti ir specialiai patvirtinti (atlikta validacija) tyrimo tiek in vivo, tiek in vitro būdai. Nauji eksperimentiniai metodai turi būti aprašyti taip išsamiai, kad juos būtų galima pakartoti. Rezultatai turi būti pateikiami kiekybiškai, pavyzdžiui, naudojant poveikio priklausomybės nuo dozės, poveikio priklausomybės nuo laiko kreives ir pan. Jei įmanoma, palyginama su panašaus terapinio poveikio medžiagos arba medžiagų duomenimis.

35.2.2. Antra, pareiškėjas turi ištirti galimą medžiagos nepageidaujamą farmakodinaminį poveikį fiziologinėms funkcijoms. Šie tyrimai turi būti atliekami sudarant ekspozicijas, kurios gali būti planuojamo terapinio vartojimo metu arba jas viršijančias. Eksperimentiniai metodai, išskyrus tuos atvejus, kai taikomos standartinės procedūros, turi būti aprašyti taip išsamiai, kad juos būtų galima pakartoti, o tyrėjas privalo juos specialiai patvirtinti (atlikti validaciją). Turi būti ištirti bet kokie įtariami poveikio dėl pakartotinio tos pačios medžiagos vartojimo pokyčiai.

Veikliųjų medžiagų derinių tyrimus gali paskatinti farmakologinės arba terapinio poveikio prielaidos. Pirmuoju atveju derinio terapinė vertė turi būti įrodyta farmakodinaminiu tyrimu. Antruoju atveju, kai derinio mokslinio pagrindimo ieškoma terapinio eksperimento būdu, tyrimais turi būti nustatyta, ar siekiamą šio derinio poveikį galima pademonstruoti naudojant gyvūnus, taip pat turi būti įvertinta visų papildomų poveikių svarba.

35.3. Farmakokinetika. Taikomi šie reikalavimai:

35.3.1. Farmakokinetika reiškia veikliosios medžiagos ir jos metabolitų likimo organizme tyrinėjimą, kuris apima šių medžiagų absorbcijos, pasiskirstymo, metabolizmo (biotransformacijos) ir išskyrimo įvertinimą.

35.3.2. Šios atskiros fazės gali būti tiriamos taikant fizikinius, cheminius, galimus biologinius metodus ir betarpiškai stebint pačios medžiagos farmakodinaminį poveikį.

35.3.3. Informacija apie pasiskirstymą ir eliminaciją privaloma visais atvejais, jei tokie duomenys būtini norint nustatyti dozavimą žmogui, taip pat chemoterapinių medžiagų (antibiotikų ir pan.) ir medžiagų, kurių vartojimas priklauso ne nuo jų, farmakodinaminio poveikio (pvz., daugelio diagnostinių medžiagų ir pan.), atveju.

35.3.4. Taip pat gali būti atliekami in vitro tyrimai, teikiant pirmenybę žmogaus kilmės medžiagų, lyginant su gyvūninės kilmės medžiagomis, panaudojimui (pvz., susijungimo su baltymais, metabolizmo, vaistų sąveikos tyrimai).

35.3.5. Būtinas visų farmakologiškai veiklių medžiagų farmakokinetikos ištyrimas. Tais atvejais, kai tiriami nauji žinomų medžiagų, kurios buvo ištirtos pagal Direktyvos 2001/83/EB reikalavimų nuostatas, deriniai, farmakokinetinių tyrimų gali būti nereikalaujama, jeigu tai pagrindžiama toksiškumo tyrimais ir terapiniu eksperimentu.

35.3.6. Parengiama tokia farmakokinetikos programa, kad būtų galima palyginti gyvūnų ir žmonių tyrimų rezultatus ir atlikti ekstrapoliaciją.

35.4. Toksikologija. Nurodoma:

35.4.1. Vienos dozės toksiškumas.

Vienos dozės toksiškumo tyrimas yra kokybinis ir kiekybinis toksinių reakcijų, kurios gali kilti dėl veikliosios medžiagos ar kitų medžiagų, esančių vaistiniame preparate, vienos dozės, kurioje šios medžiagos yra proporcingai tiek pat ir tokio pat fizikinio ir cheminio būvio, kaip konkrečiame preparate, įvertinimas.

Vienos dozės toksiškumo tyrimas turi būti atliekamas, kaip nurodyta EVA išleistose rekomendacijose.

35.4.2. Kartotinių dozių toksiškumas.

Kartotinių dozių toksiškumo tyrimai skirti visiems fiziologiniams ir (arba) patologiniams anatominiams pokyčiams, kuriuos gali sukelti pakartotinai vartojama tiriamoji veiklioji medžiaga arba tiriamasis veikliųjų medžiagų derinys, atskleisti bei nustatyti, kaip šie pokyčiai susiję su dozavimu.

Pageidautina, kad būtų atlikti du tyrimai: vienas trumpalaikis, trunkantis nuo dviejų iki keturių savaičių, kitas – ilgalaikis. Nustatant pastarojo trukmę turi būti atsižvelgiama į klinikinio vartojimo sąlygas. Jo tikslas – apibūdinti galimą nepageidaujamą poveikį, į kurį turėtų būti atkreiptas dėmesys atliekant klinikinius tyrimus. Tyrimų trukmė apibrėžta atitinkamose EVA išleistose rekomendacijose.

35.4.3. Genotoksiškumas.

Mutageninio ir klastogeninio potencialo tyrimų tikslas – atskleisti individų arba ląstelių genetinius pakitimus, kuriuos gali sukelti medžiaga. Mutageninės medžiagos gali būti pavojingos sveikatai, kadangi ekspozicija mutagenui sukelia germinacinių mutacijų, paveldimų sutrikimų ir somatinių mutacijų, įskaitant ir tas, dėl kurių išsivysto piktybinis navikas, riziką. Šie tyrimai privalomi visoms naujoms medžiagoms.

35.4.4. Kancerogeniškumas. Paprastai reikalaujama nustatyti:

35.4.4.1. Visų vaistinių preparatų, kuriuos pacientas vartoja ilgą gyvenimo laikotarpį tiek nuolat, tiek su pertraukomis.

35.4.4.2. Kai kurių vaistinių preparatų, jei kyla abejonių dėl jų kancerogeninių savybių, pvz., atsižvelgiant į tos pačios grupės arba panašios struktūros preparato tyrimų rezultatus arba remiantis kartotinių dozių toksiškumo tyrimų rezultatais.

35.4.4.3. Genotoksiškų junginių tyrimai nėra būtini, nes daroma prielaida, kad tai yra bendri visoms rūšims kancerogenai, pavojingi žmonėms. Jei tokį vaistinį preparatą ketinama žmogui skirti nuolat, gali reikėti nuolatinių tyrimų, kurie padėtų anksti nustatyti tumorogeninį poveikį.

35.4.5. Toksiškumas reprodukcinei funkcijai ir vystymuisi:

35.4.5.1. Atliekami atitinkami tyrimai, kuriais bandoma nustatyti galimą neigiamą poveikį patinų ir patelių reprodukcinei funkcijai, kartu tiriant žalingą poveikį palikuonims.

35.4.5.2. Šie tyrimai apima poveikio suaugusių patinų ir patelių reprodukcinei funkcijai tyrimus, toksinio ir teratogeninio poveikio tyrimus visose vystymosi stadijose nuo apvaisinimo iki lytinės brandos, be to, latentinį poveikį, kai tiriamas vaistinis preparatas buvo skiriamas vaikingai patelei.

35.4.5.3. Jei šie tyrimai neatlikti, turi būti reikiamai pagrįsta.

35.4.5.4. Atsižvelgiant į nurodomą vaistinio preparato vartojimą, gali prireikti atitinkamų papildomų skiriamo vaistinio preparato įtakos jauniklių vystymuisi tyrimų.

35.4.5.5. Toksiškumo embrionui / vaisiui tyrimai paprastai turi būti atliekami su dviejų rūšių žinduoliais, viena iš jų turi būti negraužikai. Perinataliniai ir pogimdyminiai tyrimai turi būti atliekami bent su vienos rūšies gyvūnais. Jei žinoma, kad vaistinio preparato metabolizmas tam tikros rūšies gyvūnų organizme yra panašus į metabolizmą žmogaus organizme, pageidautina į tyrimą įtraukti tą rūšį. Taip pat pageidautina, kad viena rūšis būtų ta pati, kuri naudota atliekant kartotinių dozių toksiškumo tyrimus.

35.4.5.6. Rengiant tyrimų metmenis atsižvelgiama į mokslo pasiekimus paraiškos pateikimo metu.

35.4.6. Vietinis toleravimas.

35.4.6.1. Vietinio toleravimo tyrimų tikslas – nustatyti, ar vaistiniai preparatai (veikliosios ir pagalbinės medžiagos) toleruojami tų kūno vietų, kurios gali liestis su vaistiniu preparatu, kai jis bus vartojamas klinikinėje praktikoje. Tyrimų strategija turi būti tokia, kad visas mechaninis arba fizinis ir cheminis vartojamo preparato poveikis galėtų būti atskiriami nuo toksikologinio arba farmakodinaminio.

35.4.6.2. Vietinio toleravimo tyrimai atliekami su žmonėms sukurtais preparatais, kontrolinėje (-ėse) grupėje (-ėse) naudojant pagalbines medžiagas. Jei reikia, įtraukiamos teigiamo poveikio kontrolinės (referencinės) medžiagos.

35.4.6.3. Vietinio toleravimo tyrimų planavimas (pasirinktos rūšys, trukmė, dažnumas ir vartojimo būdas, dozės) priklauso nuo norimų tirti savybių ir planuojamų klinikinio vartojimo sąlygų. Jei reikia, atliekami vietinių pažeidimų išnykimo tyrimai.

35.4.6.4. Gyvūnų tyrimai gali būti pakeisti specialiai patvirtintais (atlikta validacija) in vitro tyrimais su sąlyga, kad tyrimų rezultatai, atsižvelgiant į saugumo įvertinimo reikalavimus, yra tokie pat kokybiški ir vertingi.

35.4.6.5. Odą įjautrinantis cheminių preparatų (pvz., vartojamų išoriškai, į tiesiąją žarną, į makštį) poveikis vertinamas laikantis bent vienos tyrimų sistemos (jūrų kiaulytės tyrimų rezultatai arba vietos limfmazgio tyrimų rezultatai).

 

PENKATASIS SKIRSNIS
5 MODULIS. KLINIKINIŲ TYRIMŲ PROTOKOLAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

36. 5 modulio dokumentai pateikiami nustatytos formos ir struktūros:

36.1. klinikinių tyrimų protokolų turinio lentelė;

36.2. visų klinikinių tyrimų sąrašo lentelė;

36.3. klinikinių tyrimų protokolai;

36.3.1. biofarmacinių tyrimų protokolai:

36.3.1.1. biologinio įsisavinamumo tyrimų protokolai;

36.3.1.2. lyginamųjų biologinio įsisavinamumo ir biologinio ekvivalentiškumo tyrimų protokolai;

36.3.1.3. in vitro ir in vivo koreliacijos tyrimo protokolas;

36.3.1.4. biologinės analizės ir analizės metodų protokolai;

36.3.2. tyrimų, susijusių su farmakokinetika naudojant žmogaus kilmės biologines medžiagas, protokolai:

36.3.2.1. jungimosi su plazmos baltymais tyrimų protokolai;

36.3.2.2. metabolizmo kepenyse ir sąveikos tyrimų protokolai;

36.3.2.3. tyrimų, kuriems naudojamos kitos žmogaus kilmės biologinės medžiagos, protokolai;

36.3.3. žmogaus farmakokinetikos tyrimų protokolai:

36.3.3.1. sveiko žmogaus farmakokinetikos ir pradinio toleravimo tyrimų protokolai;

36.3.3.2. paciento farmakokinetikos ir pradinio toleravimo tyrimų protokolai;

36.3.3.3. vidinių farmakokinetikos veiksnių tyrimų protokolai;

36.3.3.4. išorinių farmakokinetikos veiksnių tyrimų protokolai;

36.3.3.5. populiacinių farmakokinetikos tyrimų protokolai;

36.3.4. žmonių farmakodinamikos tyrimų protokolai:

36.3.4.1. sveiko žmogaus farmakodinamikos ir farmakokinetikos ir farmakodinamikos ryšio tyrimų protokolai;

36.3.4.2. paciento farmakodinamikos ir farmakokinetikos ir farmakodinamikos ryšio tyrimų protokolai;

36.3.5. veiksmingumo ir saugumo tyrimų protokolai:

36.3.5.1. įteisinti pateiktos indikacijos, kontroliuojamų klinikinių tyrimų protokolai;

36.3.5.2. nekontroliuojamų klinikinių tyrimų protokolai;

36.3.5.3. daugiau nei vieno tyrimo duomenų analizės protokolai, įskaitant bet kokią formaliai integruotą analizę, meta- analizę ir jungiamąją analizę;

36.3.5.4. kitų tyrimų protokolai;

36.3.6. patirties patiekus vaistinį preparatą rinkai protokolai;

36.3.7. atskirų klinikinių atvejų pranešimų formos ir individualių pacientų atvejų sąrašas; 36.4. bibliografinės nuorodos.

37. 5 modulio dokumentai turi būti pateikiami laikantis šių principų ir reikalavimų: 37.1. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas:

37.1.1. Pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Vaistinių preparatų registravimo taisyklių 6.10 papunktį pateikiama klinikinė informacija turi būti tokia išsami, kad nekiltų abejonių pagrįstam ir moksliškai pripažintam sprendimui, kad vaistinis preparatas atitinka kriterijus, kuriais vadovaujantis registruojamas, priimti. Svarbiausia, kad būtų pateikti visi: tiek palankūs, tiek ir nepalankūs klinikinių tyrimų rezultatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

37.1.2. Prieš klinikinius tyrimus visuomet turi būti atlikti atitinkami farmakologiniai ir toksikologiniai tyrimai su gyvūnais pagal Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 4 modulio dokumentų reikalavimus. Tyrėjas privalo susipažinti su farmakologinių ir toksikologinių tyrimų išvadomis, o tam pareiškėjas klinikiniam tyrimui turi pateikti bent tyrėjo brošiūrą, kurioje būtų visa svarbi iki klinikinio tyrimo sukaupta informacija, apimanti cheminius, farmacinius ir biologinius duomenis, toksikologinius, farmakokinetinius ir farmakodinaminius gyvūnų tyrimų duomenis, taip pat ankstesnių klinikinių tyrimų rezultatus ir atitinkamus duomenis, pagrindžiančius pasiūlyto tyrimo pobūdį, mąstą ir trukmę. Pareikalavus, turi būti pateikiami išsamūs farmakologiniai ir toksikologiniai protokolai. Prieš pradedant žmogaus ar gyvūninės kilmės medžiagų klinikinį tyrimą, turi būti panaudotos visos priemonės išvengti užkratų.

37.1.3. Vaistinių preparatų registruotojai turi parengti svarbiausius klinikinių tyrimų dokumentus (įskaitant duomenų anketos formas). Į šiuos dokumentus neįtraukiami įprasti paciento medicinos dokumentai. Šiuos duomenis savininkai turi saugoti:

37.1.3.1. ne trumpiau kaip 15 metų po to, kai tyrimas baigtas arba nutrauktas;

37.1.3.2. arba ne trumpiau kaip dvejus metus po to, kai Europos Bendrijoje paskutinį kartą registruotas vaistinis preparatas ir nėra laukiančių sprendimo arba svarstomų paraiškų registruoti vaistinį preparatą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

37.1.3.3. arba ne trumpiau kaip dvejus metus formaliai nutraukus klinikinį tiriamojo preparato ištyrimą;

37.1.3.4. įprasti paciento medicinos dokumentai turi būti saugomi kiek nustatyta teisės aktais ir ilgiausią sveikatos priežiūros įstaigos ar kitos institucijos leistą laikotarpį;

37.1.3.5. dokumentai gali būti saugomi ir ilgesnį laiką, jei tai nustatyta atitinkamais teisės aktais arba sutartimi su užsakovu. Užsakovas privalo pranešti sveikatos priežiūros įstaigoms ar kitoms institucijoms, nuo kada šių dokumentų saugoti nebereikia;

37.1.3.6. tyrimo užsakovas arba kitas duomenų savininkas turi saugoti visus kitus dokumentus, susijusius su tyrimu tol, kol galioja preparato registracija. Saugomiems dokumentams priskiriami: protokolas, taip pat ir tyrimo pagrindimas, tikslai ir statistinis planas bei metodai, kartu su tyrimo vykdymo ir vadovavimo jam sąlygomis, išsami informacija apie tiriamąjį preparatą, vartotą palyginamąjį vaistinį preparatą ir (arba) placebą, standartinės veiklos procedūros; visos raštu pareikštos nuomonės apie protokolą ir procedūras; tyrėjo brošiūra; kiekvieno tiriamojo duomenų anketos formos; galutinis protokolas; audito pažymėjimas (-ai), jei yra. Galutinį protokolą tyrimo užsakovas arba vėlesnis savininkas turi saugoti penkerius metus po to, kai pasibaigia vaistinio preparato registracija;

37.1.3.7. jei tyrimai atlikti Europos Bendrijoje, vaistinio preparato registruotojas, laikydamasis Direktyvos 2001/20/EB nuostatų ir rekomendacijų, turi pasirūpinti visomis papildomomis, su dokumentų kaupimu archyve susijusiomis, priemonėmis;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

37.1.3.8. bet koks duomenų nuosavybės pasikeitimas turi būti dokumentuojamas;

37.1.3.9. visi duomenys ir dokumentai turi būti pateikiami, kai jų paprašo tokią teisę turinti institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

37.1.4. Išsami informacija apie kiekvieną klinikinį tyrimą turi būti pakankamai išsami, kad būtų galima priimti objektyvų sprendimą:

37.1.4.1. tyrimo protokolas, kuriame turi būti ir tyrimo pagrindimas, tikslai ir statistinis planas bei metodai, taip pat tyrimo vykdymo ir vadovavimo jam sąlygos bei išsami informacija apie tiriamąjį vaistinį preparatą;

37.1.4.2. audito pažymėjimas (-ai), jei yra;

37.1.4.3. tyrėjų sąrašas, kiekvieno tyrėjo vardas, pavardė, adresas, pareigos, kvalifikacija, pareigos atliekant klinikinį tyrimą ir valstybė, kurioje buvo atliktas tyrimas bei surinkta informacija apie kiekvieną pacientą individualiai, taip pat užpildytos kiekvieno tiriamojo duomenų anketos formos;

37.1.4.4. galutinė ataskaita, kurią pasirašo tyrėjas, o jeigu tyrimas daugiacentris – visi tyrėjai arba tyrėjas koordinatorius (pagrindinis tyrėjas).

37.1.5. Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 37.1.1–37.1.4 punktuose išvardyti klinikinių tyrimų duomenys turi būti perduoti Tarnybai. Tarnybai sutikus, pareiškėjas gali dalies nurodytos informacijos neįtraukti. Tačiau ši informacija turi būti nedelsiant pateikiama, jos paprašius.

Tyrimo išvadose tyrėjas turi pateikti savo nuomonę apie preparato saugumą jį vartojant įprastai, jo toleravimą, veiksmingumą bei visą naudingą informaciją, susijusią su indikacijomis ir kontraindikacijomis, dozavimu ir vidutine gydymo trukme, taip pat ir visas specialiąsias atsargumo priemones, kurių turi būti imamasi gydymo metu bei klinikinius perdozavimo simptomus. Pateikdamas daugiacentrio tyrimo rezultatus, pagrindinis tyrėjas savo išvadose turi pareikšti nuomonę apie tiriamojo vaistinio preparato saugumą ir veiksmingumą visų centrų vardu.

37.1.6. Kiekvieno tyrimo klinikiniai stebėjimai turi būti apibendrinami, nurodant:

37.1.6.1. tirtų pacientų skaičių ir lytį;

37.1.6.2. pacientų parinkimą, jų pasiskirstymą pagal amžių tiriamosiose ir lyginamosiose grupėse ir palyginamuosius testus;

37.1.6.3. pacientų, anksčiau laiko atšauktų iš tyrimų, skaičių ir šio atšaukimo priežastis;

37.1.6.4. jei kontroliniai tyrimai buvo atlikti laikantis anksčiau nurodytų sąlygų, ar kontrolinė grupė:

37.1.6.4.1. nebuvo gydoma,

37.1.6.4.2. vartojo placebą,

37.1.6.4.3. vartojo kitus vaistinius preparatus, kurių poveikis žinomas,

37.1.6.4.4. buvo gydoma kitaip nei vartojant vaistinius preparatus;

37.1.6.5. pastebėtų nepageidaujamų reakcijų į vaistinį preparatą dažnumą;

37.1.6.6. išsamią informaciją apie pacientus, kurie galėjo priklausyti didesnės rizikos grupei, pvz., senyvo amžiaus žmonės, vaikai, nėščios moterys arba moterys menstruacijų metu arba kurių fiziologinei arba patologinei būklei įvertinti reikia specialaus tyrimo;

37.1.6.7. veiksmingumo parametrus arba įvertinimo kriterijus bei pagal šiuos parametrus gautus rezultatus;

37.1.6.8. statistinį duomenų įvertinimą, kai tai numatyta tyrimų plane, ir su vertinimu susijusius kintamuosius veiksnius;

37.1.7. be to, tyrėjas visuomet turi pateikti savo pastabas apie:

37.1.7.1. bet kokius pripratimo ir polinkio vartoti preparatą požymius arba sunkumus siekiant atpratinti pacientus nuo vaistinio preparato;

37.1.7.2. bet kokias tuo pat metu vartotų vaistinių preparatų sąveikas;

37.1.7.3. kriterijus, pagal kuriuos buvo nuspręsta pašalinti konkrečius pacientus iš tyrimų;

37.1.7.4. visus mirties atvejus tyrimo metu arba vėlesniu laikotarpiu.

37.1.8. Išsami informacija apie naują vaistinių medžiagų derinį turi atitikti informaciją, reikalaujamą apibūdinant naujus vaistinius preparatus. Privalu įrodyti, kad derinys saugus ir veiksmingas.

37.1.9. Neįtraukus visų duomenų arba jų dalies, privalu paaiškinti, kodėl. Tyrimų metu nustačius netikėtų rezultatų, turi būti atliekami papildomi ir peržiūrimi atlikti ikiklinikiniai toksikologiniai ir farmakologiniai tyrimai.

37.1.10. Jei vaistinis preparatas yra skirtas vartoti ilgą laiką, turi būti pateikiama išsami informacija apie bet kokius farmakologinio poveikio pakitimus po pakartotino vartojimo, taip pat ir nustatytą ilgalaikį dozavimą.

37.2. Turi būti pateikiami biofarmacinių tyrimų protokolai: biologinio įsisavinamumo tyrimų protokolai, lyginamasis biologinio įsisavinamumo, biologinio ekvivalentiškumo tyrimų protokolai, in vitro ir in vivo koreliacijos tyrimų protokolai bei biologinės analizės ir analizės metodai.

Be to, kai reikia įrodyti biologinį ekvivalentiškumą vaistiniams preparatams, nurodytiems Farmacijos įstatymo 11 straipsnyje, turi būti įvertintas biologinis įsisavinamumas.

37.3. Pateikiami tyrimų, susijusių su farmakokinetika, naudojant žmogaus kilmės biologines medžiagas, protokolai. Šiame priede žmogaus kilmės biologinėmis medžiagomis laikomi bet kokie baltymai, ląstelės, audiniai ir kitos panašios

žmogaus kilmės medžiagos, kurios naudojamos in vitro arba ex vivo vaistinės medžiagos farmakokinetinėms savybėms įvertinti. Tam turi būti pateikiami plazmos baltymo surišimo tyrimo protokolai, kepenų metabolizmo ir veikliosios medžiagos sąveikos tyrimų protokolai, be to, kitų tyrimų, panaudojant žmogaus kilmės biologines medžiagas, protokolai.

37.4. Aprašomi žmogaus farmakokinetikos tyrimai:

37.4.1. aprašant farmakokinetiką, nurodoma:

37.4.1.1. rezorbcija (greitis ir dydis);

37.4.1.2. pasiskirstymas;

37.4.1.3. metabolizmas;

37.4.1.4. išskyrimas.

Turi būti apibūdintos kliniškai svarbios savybės, įtraukiant kinetinius duomenis dozavimo režimui nustatyti, ypač pacientams, priskiriamiems rizikos grupei, ir žmonių bei įvairių gyvūnų rūšių, naudotų ikiklinikinuose tyrimuose, duomenų skirtumai.

Be standartinių daugelio mėginių farmakokinetikos tyrimų, klausimai dėl vidinių ir išorinių veiksnių įtakos dozės ir farmakokinetikos ryšių gali būti nagrinėjami ir populiacinės farmakokinetikos analizės būdu, paremtu išsklaidytu mėginių rinkimu klinikinių tyrimų metu. Turi būti pateikiami sveiko žmogaus ir ligonio farmakokinetikos ir pradinių tolerancijos tyrimų, farmakokinetikos tyrimų, įvertinančių vidinių ir išorinių veiksnių įtaką, ir populiacinės farmakokinetikos tyrimų protokolai.

37.4.2. Jei vaistinis preparatas paprastai vartojamas kartu su kitais vaistiniais preparatais, turi būti pateikiama išsami informacija apie bendro vartojimo tyrimus, atliktus siekiant nustatyti galimus farmakologinio poveikio pokyčius.

Turi būti ištirtos farmakokinetinės veikliosios medžiagos ir kitų vaistinių preparatų arba medžiagų sąveikos.

37.5. Aprašomi farmakodinamikos žmogaus organizme tyrimai:

37.5.1. farmakodinaminis poveikis ir jo koreliacija su veiksmingumu:

37.5.1.1. reakcijos priklausomybė nuo dozės bei jos kitimas laike;

37.5.1.2. dozavimo ir vartojimo pagrindimas;

37.5.1.3. veikimo būdas (jei įmanoma).

Turi būti aprašomas farmakodinaminis poveikis, nesusijęs su veiksmingumu.

Vien farmakodinaminio poveikio žmogaus organizmui atskleidimo nepakanka, kad būtų pagrįstas bet koks konkretus galimas terapinis poveikis.

37.5.2. Jei vaistinis preparatas paprastai vartojamas kartu su kitais vaistiniais preparatais, turi būti pateikiama išsami informacija apie bendro vartojimo tyrimus, atliktus siekiant nustatyti galimus farmakologinio poveikio pokyčius.

Turi būti ištirtos farmakodinaminės veikliosios medžiagos ir kitų vaistinių preparatų arba medžiagų sąveikos.

37.6. Veiksmingumo ir saugumo tyrimų protokolai:

37.6.1. Įteisinti pateiktos indikacijos kontroliuojamų klinikinių tyrimų protokolai pagal šiuos reikalavimus:

37.6.1.1. Jei įmanoma, klinikiniai tyrimai turi būti atliekami kaip kontroliuojami atsitiktinės atrankos būdu, ir pagal tai, jei reikia, lyginami su placebu ir su pripažintu įrodytos terapinės vertės vaistiniu preparatu; bet koks kitas būdas turi būti pagrįstas. Kontrolinių grupių gydymas atskirais atvejais gali skirtis, be to, jis priklauso ir nuo etinių nuostatų bei nuo terapinės srities. Todėl kai kuriais atvejais labiau tiktų palyginti naujo vaistinio preparato veiksmingumą su pripažinto, įrodytos terapinės vertės vaistinio preparato veiksmingumu, o ne tiriamąjį preparatą lyginti su placebu.

37.6.1.2. Kiek įmanoma, ypač atliekant tyrimus, kai preparato poveikio neįmanoma objektyviai nustatyti, turi būti imamasi priemonių, įskaitant atsitiktinės atrankos ir akluosius metodus, kad būtų išvengta subjektyvumo.

37.6.1.3. Tyrimų protokole turi būti išsamus taikytų statistinių metodų aprašas, nurodytas pacientų skaičius ir jų įtraukimo į tyrimą pagrindimas (taip pat ir tyrimo galios apskaičiavimas), statistinės svarbos laipsnio ir statistinio matavimo vienetų aprašai. Aprašomos priemonės, kurių imtasi siekiant išvengti subjektyvumo, ypač atsitiktinės atrankos metodai. Vien to, kad į tyrimą įtraukta daug asmenų, nepakanka, kad tyrimas būtų laikomas tinkamai kontroliuojamu.

37.6.1.4. Duomenys apie saugumą turi būti įvertinami atsižvelgiant į Komisijos išleistas rekomendacijas, ypatingai atkreipiant dėmesį į reiškinius, dėl kurių buvo keičiama dozė arba reikėjo skirti kitus vaistinius preparatus, galimus sunkius nepageidaujamus reiškinius ar reiškinius, dėl kurių pacientai buvo pašalinti iš tyrimo arba mirė. Turi būti nustatyti visi didesnės rizikos grupei priskiriami pacientai ar pacientų grupės, o ypatingas dėmesys skiriamas pažeidžiamiems pacientams, kurių gali dalyvauti nedaug, pvz., vaikams, nėščioms moterims, silpniems senyvo amžiaus asmenims, žymių metabolizmo arba išskyrimo sutrikimų turintiems žmonėms ir t. t. Aprašytas vaistinio preparato saugumas visais jo vartojimo atvejais.

37.6.2. Nekontroliuojamų klinikinių tyrimų duomenų, gautų iš daugiau nei vieno tyrimo, analizės protokolai ir kitų klinikinių tyrimų protokolai.

37.7. Patirties išleidus vaistinį preparatą į rinką protokolas.

Jei vaistinis preparatas jau įteisintas trečiosiose šalyse, turi būti pateikiama informacija apie šio vaistinio preparato ir vaistinių preparatų, turinčių tos pačios veikliosios medžiagos ar medžiagų, sukeltą nepageidaujamą poveikį, jei įmanoma, susiejant ją su vaistinių preparatų suvartojimo apimtimis.

37.8. Tiriamųjų duomenų anketų formos ir pacientų sąrašai.

Laikantis EVA išleistose atitinkamose rekomendacijose nustatytos tvarkos, tiriamųjų duomenų anketų formos ir pacientų sąrašai turi būti pateikiami tokia pačia seka kaip ir klinikinių tyrimų protokolai ir žymimi atitinkamai pagal tyrimus.

 

III SKYRIUS
SPECIFINĖS VAISTINIO PREPARATO REGISTRACIJOS BYLOS IR REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

38. Dėl ypatingų kai kurių vaistinių preparatų savybių visi šių Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų II skyriuje nurodyti reikalavimai turi būti atitinkamai pritaikyti vaistinio preparato registracijos bylai. Atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, pareiškėjas turi pateikti tinkamai joms pritaikytą bylos turinį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

PIRMASIS SKIRSNIS
PRIPAŽINTAS MEDICININIS VARTOJIMAS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

39. Veikliajai (-iosioms) vaistinių preparatų medžiagai (-oms), kurios (-ių) medicininis vartojimas pripažintas (pripažįstant jos (jų) veiksmingumą ir pakankamą saugumą), vadovaujantis Farmacijos įstatymo 11 straipsnio 14 dalimi, turi būti taikomi specialūs reikalavimai.

40. Pareiškėjas turi pateikti 1, 2 ir 3 modulio dokumentus, kaip nurodyta Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų II skyriuje. 4 ir 5 modulio dokumentuose turi būti pateikta išsami mokslinė bibliografija, ikiklinikinės ir klinikinės charakteristikos.

41. Turi būti taikomi specialūs reikalavimai, leidžiantys įrodyti pripažintą medicininį vartojimą:

41.1. Kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant, ar vaistinio preparato sudedamosioms dalims priskirtinas pripažintas medicininis vartojimas:

41.1.1. medžiagos vartojimo laikotarpis;

41.1.2. kiekybiniai medžiagos vartojimo aspektai;

41.1.3. medžiagos vartojimo mokslinė svarba, aprašyta mokslinėje literatūroje;

41.4. Ikiklinikinėse ir (arba) klinikinėse apžvalgose turi būti paaiškinta, kuo svarbūs duomenys apie preparatą, kuris skiriasi nuo ketinamo pateikti rinkai. Turi būti nuspręsta, ar ištirtąjį preparatą, nepaisant skirtumų, galima laikyti panašiu į tą, dėl kurio registracijos pateikta paraiška.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

41.2. Pareiškėjo pateikti dokumentai turi apimti visus saugumo ir (arba) veiksmingumo vertinimo aspektus, atitinkamos literatūros apžvalgą arba nuorodas į ją, atsižvelgiant į prieš patiekiant vaistinį preparatą rinkai atliktus tyrimus, ir į mokslinę literatūrą apie vartojimą, remiantis atliktais epidemiologiniais ir ypač palyginamaisiais epidemiologiniais tyrimais. Turi būti pateikta visa – palanki ir nepalanki – informacija. Atsižvelgiant į nuostatas, taikomas pripažinto medicininio vartojimo kategorijai, ypač svarbu paaiškinti, kad ir bibliografinės nuorodos į kitus šaltinius (tyrimus, atliktus patiekus vaistinį preparatą rinkai, epidemiologinius tyrimus ir t. t.), ne tik duomenys, susiję su testais ir tyrimais, gali būti laikomos svariu preparato saugumo ir veiksmingumo įrodymu, jei paraiškoje pakankamai išsamiai paaiškinami ir pagrindžiami naudotos informacijos šaltiniai.

41.3. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas bet kokios informacijos trūkumui ir būtina pagrįsti, kodėl neatlikus kai kurių tyrimų galima pripažinti saugumą ir (arba) veiksmingumą.

41.4. Ikiklinikinėse ir (arba) klinikinėse apžvalgose turi būti paaiškinta, kuo svarbūs duomenys apie preparatą, kuris skiriasi nuo ketinamo pateikti rinkai. Turi būti nuspręsta, ar ištirtąjį preparatą, nepaisant skirtumų, galima laikyti panašiu į tą, dėl kurio rinkodaros teisės pateikta paraiška.

41.5. Ypač svarbi patirtis, susijusi su kitais į rinką jau pateiktais preparatais, turinčiais tokių pačių sudedamųjų medžiagų, ir pareiškėjas turėtų tai ypatingai pabrėžti.

 

ANTRASIS SKIRSNIS
IŠ ESMĖS PANAŠŪS VAISTINIAI PREPARATAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

42. Paraiškose, pateiktose registruoti vaistinį preparatą, atitinkantį Farmacijos įstatymo 11 straipsnio 16 dalies nuostatas, turi būti pateikti duomenys, nurodyti 1, 2 ir 3 moduliuose, o kai pareiškėjas yra gavęs originalaus vaistinio preparato registruotojo sutikimą, gali būti pateikiamos nuorodos į 4 ir 5 modulius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

43. Paraiškose, pateiktose registruoti vaistinį preparatą, atitinkantį Farmacijos įstatymo 11 straipsnio 5 dalies nuostatas, turi būti pateikti 1, 2 ir 3 moduliuose nurodyti duomenys kartu su duomenimis, įrodančiais biologinį prieinamumą ir biologinį ekvivalentiškumą referenciniam vaistiniam preparatui tuo atveju, kai pastarasis nėra biologinis vaistinis preparatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

44. Ikiklinikinėse ir klinikinėse šių preparatų apžvalgose bei santraukose ypatingas dėmesys turi būti skiriamas šiems dalykams:

44.1. tvirtinimo apie esminį panašumą pagrindams;

44.2. veikliosios medžiagos gamybos serijose ir gatavame vaistiniame preparate esančių priemaišų (ir, kai reikia, skaidymosi produktų, susidarančių saugojimo metu), kurių buvimas numatytas registruoti pateikiamame preparate, santraukoms, bei šių priemaišų įvertinimui;

44.3. biologinio ekvivalentiškumo tyrimų įvertinimui arba pagrindimui, kodėl tyrimai nebuvo atlikti, atsižvelgiant į Biologinio prieinamumo ir biologinio ekvivalentiškumo tyrimų rekomendacijas;

44.4. paskelbtos literatūros, susijusios su medžiaga ir pateikta paraiška, atnaujinimui. Tai gali būti taikoma šiuo tikslu cituojamiems straipsniams iš kompetentingos redakcinės kolegijos redaguojamų žurnalų;

44.5. bet kokiam preparato charakteristikų santraukoje pateiktam nežinomam arba iš vaistinio preparato ir (arba) jo terapinės grupės savybių numanomam tvirtinimui, kuris turi būti aptartas ikiklinikinėse ir klinikinėse apžvalgose ir santraukose ir pagrįstas informacija iš paskelbtos literatūros ir (arba) papildomų tyrimų;

44.6. jei reikia, tvirtinant skirtingų nei įteisintos veikliosios medžiagos druskų, esterių arba darinių esminį panašumą, papildomiems duomenims, įrodantiems saugumo ir veiksmingumo savybių ekvivalentiškumą.

 

Papildomi duomenys, būtini specifinėmis sąlygomis

 

45. Kai iš esmės panašaus vaistinio preparato veiklioji medžiaga turi tokį patį gydomąjį elementą kaip ir atitinkamas originalus registruotas preparatas, bet susietą su kitokia druska, esterio kompleksu, dariniu, turi būti įrodyta, kad nėra jokių šios dalies farmakokinetinių, farmakodinaminių ir (arba) toksiškumo pakitimų, kurie turėtų įtakos saugumui ir veiksmingumui. Jei tokių įrodymų nėra, šis susiejimas turi būti vertinamas kaip nauja veiklioji medžiaga.

46. Kai vaistinį preparatą planuojama vartoti kitoms terapinėms indikacijoms arba pateikti kitokia farmacine forma, arba skirti kitais būdais, skirtingomis dozėmis ar skirtingu dozavimo režimu, turi būti pateikiami atitinkamų toksikologinių ir farmakologinių tyrimų ir (arba) klinikinių tyrimų rezultatai.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS
 PANAŠŪS BIOLOGINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

47. Biologiniams vaistiniams preparatams, atitinkantiems Farmacijos įstatymo 11 straipsnio 11 dalies nuostatas, reikalavimai gali būti nepakankami. Jei informacija apie iš esmės panašius (generinius) preparatus neįrodo dviejų biologinių vaistinių preparatų panašumo, turi būti pateikiami papildomi duomenys, visų pirma, apibūdinantys juos toksikologiniu ir klinikiniu požiūriu.

48. Kai nepriklausomas pareiškėjas, pasibaigus duomenų išimtinumo laikui, pateikia paraišką gauti biologinio vaistinio preparato, apibrėžto Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 32 punkte, ir kuris susijęs su Bendrijoje registruotu referenciniu vaistiniu preparatu, turi būti taikomi šie reikalavimai:

48.1. Pateikiama informacija neturi apsiriboti 1, 2 ir 3 dokumentų moduliais (farmaciniais, cheminiais ir biologiniais duomenimis); ji papildoma duomenimis apie biologinį įsisavinamumą ir biologinį ekvivalentiškumą. Atsižvelgiant į atitinkamas mokslines rekomendacijas, kiekvienu atveju atskirai nustatomas papildomų duomenų (t. y. toksikologinių ir kitų ikiklinikinių ir atitinkamų klinikinių duomenų) pobūdis ir kiekis.

48.2. Dėl biologinių vaistinių preparatų įvairovės 4 ir 5 moduliuose numatytų tyrimų poreikį pateikia Tarnyba, atsižvelgusi į ypatingas kiekvieno konkretaus vaistinio preparato charakteristikas.

49. Bendrieji taikytini principai išdėstyti EVA paskelbtose rekomendacijose ir taikomi atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus vaistinio preparato charakteristikas. Jei originalus įteisintas vaistinis preparatas turi daugiau nei vieną indikaciją, tvirtinimas, kad vaistinio preparato veiksmingumas ir saugumas yra panašus, turi būti pagrįstas arba, jei reikia, įrodytas pagal kiekvieną įteisinti pateiktą indikaciją.

 

PENKTASIS SKIRSNIS
SUDĖTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

50. Paraiškos gauti vaistinio preparato, kuris atitinka Farmacijos įstatymo 11 straipsnio 15 dalies nuostatas, turi būti skirtos naujiems vaistiniams preparatams, pagamintiems bent jau iš dviejų veikliųjų medžiagų, kurios anksčiau nebuvo registruotos kaip sudėtinis vaistinis preparatas.

51. Su šiomis sudėtiniam vaistiniam preparatui skirtomis paraiškomis turi būti pateikiama visa byla (1–5 moduliai). Jei reikia – informacija apie gamybos vietas ir papildomus veiksnius, saugumą.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
PARAIŠKŲ IŠIMTINĖMIS APLINKYBĖMIS DOKUMENTAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

52. Vaistinis preparatas gali būti įregistruotas suteikus specialius įpareigojimus, jei, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/83/EB 22 straipsnyje, pareiškėjas gali įrodyti, kad jis nepajėgus pateikti išsamių duomenų apie veiksmingumą ir saugumą įprastomis vartojimo sąlygomis, nes:

52.1. svarstomų vaistinio preparato indikacijų pasitaiko taip retai, kad iš pareiškėjo pagrįstai negalima tikėtis, jog bus pateikta išsamių įrodymų, arba

52.2. išsamių įrodymų negalima pateikti dėl mokslo pasiekimų, arba

52.3. tokios informacijos rinkimas prieštarautų pripažintiems medicinos etikos principams.

53. Tokie įpareigojimai gali būti:

53.1. Per Tarnybos nustatytą laikotarpį pareiškėjas turi baigti nustatytą tyrimų programą, kurios rezultatai turi sudaryti pakartotinio naudos ir rizikos savybių įvertinimo pagrindą.

53.2. Svarstomas vaistinis preparatas gali būti išduodamas (parduodamas) tik pateikus receptą ir tam tikrais atvejais gali būti skiriamas tik griežtos medicininės priežiūros sąlygomis, geriausia stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje, o radiofarmacinių preparatų atveju – sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje veiklos su jonizuojančiosios Spinduliuotės šaltiniais licenciją.

53.3. Pakuotės lapelis ir bet kokia kita farmacinė informacija turi atkreipti gydytojo dėmesį į aplinkybę, kad turima informacija apie šį vaistinį preparatą kol kas, tam tikrais konkrečiais atvejais, gali būti netiksli.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS
MIŠRIOS PARAIŠKOS REGISTRUOTI VAISTINĮ PREPARATĄ

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

54. Mišrios paraiškos registruoti vaistinį preparatą – tai paraiškų bylos, kurių 4 ir (arba) 5 moduliai sudaro pareiškėjo atliktų ribotų ikiklinikinių ir (arba) klinikinių tyrimų protokolai ir bibliografinės nuorodos. Visi kiti moduliai pateikiami šių Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų II skyriuje nustatyta tvarka. Tarnyba turi pripažinti kiekvienu atveju atskirai pareiškėjo pateiktą konkrečiam atvejui pasiūlytą formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

IV SKYRIUS
VAISTINIŲ PREPARATŲ GRUPĖS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

55. Ši dalis nustato specifinius reikalavimus šiame skyriuje nurodytoms vaistinių preparatų grupėms.

 

PIRMASIS SKIRSNIS
BIOLOGINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vaistiniai preparatai iš plazmos

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

56. Vaistinių preparatų, gautų iš žmogaus kraujo arba plazmos, nukrypstant nuo 3 modulio, registracijos bylos reikalavimai pateikti informaciją apie pradines medžiagas ir žaliavas pagal Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 32 punktą, pradinėms medžiagoms, pagamintoms iš žmogaus kraujo arba plazmos, gali būti pakeisti Pagrindine plazmos byla, pripažinta tinkama laikantis Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 57–59 punktų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

57. Svarbiausi Pagrindinės plazmos bylos principai:

57.1. Pagrindinė plazmos byla – tai atskiras dokumentas, neįtraukiamas į paraiškos registruoti vaistinį preparatą bylą ir pateikiantis išsamią informaciją apie visą žmogaus plazmą, naudojamą kaip pradinė medžiaga ir (arba) žaliava dalinėms ar tarpinėms frakcijoms pagaminti, taip pat apie pagalbinių ir veikliųjų medžiagų sudedamąsias dalis, kurios yra vaistinio preparato arba medicinos prietaiso dalys pagal 2000 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/70/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 26 tomas, p. 72), iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 93/42/EB dėl medicinos prietaisų, kuriuose yra stabilių žmogaus kraujo arba žmogaus plazmos darinių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 12 tomas, p. 82).

57.2. Kiekvienas centras arba įstaiga, kurioje frakcionuojama ar perdirbama žmogaus plazma, turi parengti ir saugoti atnaujintos išsamios informacijos, susijusios su Pagrindine plazmos byla, rinkinį.

57.3. Asmuo, teikiantis paraišką registruoti vaistinį preparatą (toliau – pareiškėjas), arba vaistinio preparato registruotojas turi pateikti EVA arba Tarnybai Pagrindinę plazmos bylą. Jei pareiškėjas arba vaistinio preparato registruotojas nėra Pagrindinės plazmos bylos turėtojas, jie turi turėti Pagrindinę plazmos bylą savo žinioje ir pateikti ją Tarnybai. Bet kokiu atveju pareiškėjas arba vaistinio preparato registruotojas turi prisiimti atsakomybę už vaistinį preparatą.

57.4. Tarnyba, svarstydama paraišką registruoti vaistinį preparatą, prieš priimdama sprendimą dėl registracijos, turi sulaukti EVA pažymėjimo.

57.5. Bet kokioje registracijos byloje, kurioje yra duomenų apie sudedamąsias dalis iš žmogaus plazmos gautų darinių, duomenys apie plazmą, naudojamą kaip pradinė medžiaga ar žaliava, turi būti paremti atitinkama Pagrindine plazmos byla.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

58. Pagrindinės plazmos bylos turiniui taikomi šie reikalavimai:

58.1. laikantis Direktyvos 2001/83/EB109 straipsnio nuostatų, kurioje pateikti reikalavimai dėl donorų tinkamumo ir medžiagos, gautos iš donorų, tikrinimo, į Pagrindinę plazmos bylą turi būti įtraukiama informacija apie plazmą, naudojamą kaip pradinė medžiaga arba žaliava, ypatingai:

58.1.1. plazmos kilmė:

58.1.1.1. informacija apie centrus arba įstaigas, kuriose renkamas kraujas ar plazma, įskaitant inspekcijų ir patvirtinimo duomenis, taip pat epidemiologinius duomenis apie infekcines ligas, perduodamas per kraują;

58.1.1.2. informacija apie centrus arba įstaigas, kuriose tikrinama iš donorų paimta medžiaga, ir plazmos bankus, įskaitant inspekcijų ir patvirtinimo duomenis;

58.1.1.3. kraujo ar plazmos donorų atrankos ar atmetimo kriterijai;

58.1.1.4. sistema, kuri leidžia atsekti kiekvieną medžiagos paėmimo iš donoro atvejį nuo kraujo ar plazmos surinkimo iki pat gatavų produktų ir vice versa;

58.1.2. plazmos kokybė ir saugumas:

58.1.2.1. atitiktis Europos farmakopėjos monografijoms;

58.1.2.2. donorų kraujo ar plazmos ir kraujo ar plazmos bankų tyrimas dėl infekcinių veiksnių, įskaitant informaciją apie tyrimų metodus, ir plazmos bankų atveju – taikomų tyrimų specialiojo patvirtinimo (validacijos) duomenys;

58.1.2.3. maišelių kraujui ir plazmai rinkti techninės charakteristikos, įskaitant informaciją apie naudojamų antikoaguliantų tirpalus;

58.1.2.4. plazmos transportavimo ir laikymo sąlygos;

58.1.2.5. bet kokios inventoriaus laikymo ir (arba) karantino procedūros;

58.1.2.7. plazmos banko apibūdinimas;

58.1.3. sistema, kuri nustatytų gautų iš plazmos vaistinių preparatų gamintojo ir (arba) plazmos frakcionuotojo/ perdirbėjo, iš vienos pusės, ir kraujo/plazmos rinkimo ir tyrimo centrų arba įstaigų, iš kitos pusės, bendradarbiavimo sąlygas ir sutartas specifikacijas.

58.1.4. Pagrindinėje plazmos byloje turi būti pateikiamas sąrašas tų vaistinių preparatų, kuriems galioja ši byla; sąrašas turi apimti tiek vaistinius preparatus, kurie jau įregistruoti, tiek ir tuos, kurių paraiška registruoti dar tik svarstoma, įskaitant ir vaistinius preparatus, nurodytus Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/20/EB dėl geros klinikinės praktikos įdiegimo vykdant žmonių vartojamų vaistinių preparatų klinikinius tyrimus 2 straipsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

59. Įvertinimas ir pažymėjimas. Taikomi šie reikalavimai:

59.1. Jei vaistinis preparatas dar neįteisintas, pareiškėjas pateikia Tarnybai visą bylą, prie kurios pridedama atskira Pagrindinė plazmos byla, jei tokios bylos dar nėra.

59.2. Pagrindinė plazmos byla yra mokslinio ir techninio įvertinimo, atliekamo EVA, objektas. Įvertinus teigiamai, išduodamas Pagrindinės plazmos bylos atitikties Bendrijos teisės aktams pažymėjimas, prie kurio pridedamas vertinimo protokolas. Išduotas pažymėjimas galioja visoje Bendrijoje.

59.3. Pagrindinė plazmos byla turi būti kasmet atnaujinama ir kasmet turi būti išduodamas pažymėjimas.

59.4. Pagrindinės plazmos bylos turinio pakeitimai vertinami pagal procedūrą, kuri nustatyta 2003 m. birželio 3 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1085/2003 dėl leidimo prekiauti žmonėms skirtais ir veterinariniais vaistais, išduoto pagal tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2309/93, sąlygų keitimo nagrinėjimo (OL 2004 specialusis leidimas, 13 skyrius, 31 tomas, p. 231) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 2309/93).

59.5. Tarnyba, nagrinėdama paraišką registruoti vaistinį preparatą arba kai jau vaistinis preparatas įregistruotas, turi atsižvelgti į atitinkamo (-ų) vaistinio (-ių) preparato (-ų) Pagrindinei plazmos bylai išduotą atitikties pažymėjimą, pakartotiną pažymėjimą ar pakeitimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

59.6. Jeigu, nesilaikant Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 59.2 papunkčio nuostatų, pagal kurias Pagrindinė plazmos byla susijusi tik su iš kraujo ar plazmos gautais vaistiniais preparatais, kurių registracija galioja tik vienoje valstybėje narėje, mokslinį ir techninį minėtos Pagrindinės plazmos bylos įvertinimą atlieka Tarnyba.

 

Vakcinos

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

60. Žmonėms skirtoms vakcinoms, nukrypstant nuo 3 modulio dokumentų nuostatų dėl veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų), kai informacija apie veikliąją (-iąsias) medžiagą (-as) pateikiama remiantis Pagrindinės vakcinos antigeno bylos sistema, turi būti taikomi Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 61–64 punktų reikalavimai.

61. Į kitos nei žmogaus gripo vakcinos registracijos bylą dėl kiekvieno antigeno, kuris yra tos vakcinos veiklioji medžiaga, turi būti įtraukiama Pagrindinė vakcinos antigeno byla.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

62. Pagrindinės vakcinos antigeno bylos principai:

62.1. Pagrindinė vakcinos antigeno byla – tai atskira byla, įtraukta į vakcinos registracijos bylą ir pateikianti visą reikiamą biologinę, farmakologinę ir cheminę informaciją apie kiekvieną veikliąją medžiagą, kuri yra vaistinio preparato dalis. Šis dokumentas gali būti bendras vienai arba kelioms monovalentinėms ir (arba) sudėtinėms vakcinoms, kai jį pateikia vienas pareiškėjas arba vaistinio preparato registruotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

62.2. Vakcinos sudėtyje gali būti vienas arba daugiau skirtingų antigenų. Veikliųjų medžiagų skaičius yra lygus vakcinoje esančių antigenų skaičiui.

62.3. Į sudėtinių vakcinų sudėtį įeina bent du skirtingi antigenai, kurių tikslas – apsaugoti nuo vienos arba daugiau infekcinių ligų.

62.4. Monovalentinė vakcina – tai vakcina, į kurios sudėtį įeina vienas vakcinos antigenas, kurio tikslas – apsaugoti nuo vienos infekcinės ligos.

63. Pagrindinė vakcinos antigeno byla turi apimti informaciją, išrinktą iš atitinkamo 3 modulio dokumentų („Veiklioji medžiaga“) skyriaus „Kokybės duomenys“, kaip apibrėžta šių Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų II skyriuje. Turi būti pateikta:

63.1. bendra informacija, įskaitant atitiktį atitinkamai (-oms) Europos farmakopėjos monografijai (-joms);

63.2. informacija apie veikliosios medžiagos gamybą turi apimti gamybos procesą, pradines medžiagas ir žaliavas, specialiąsias priemones, skirtas TSE ir atsitiktinių veiksnių saugumui įvertinti, patalpas ir įrangą;

63.3. veikliosios medžiagos apibūdinimas;

63.4. veikliosios medžiagos kokybės kontrolė;

63.5. pamatiniai standartai ir medžiagos;

63.6. veikliosios medžiagos talpyklė ir jos uždarymo sistema;

63.7. veikliosios medžiagos stabilumas.

64. Įvertinimas ir pažymėjimas. Taikomi šie reikalavimai:

64.1. Pristatydamas naujas vakcinas, į kurių sudėtį įeina nauji vakcinų antigenai, pareiškėjas turi pateikti Tarnybai visą registracijos bylą, įskaitant kiekvieno konkretaus antigeno pagrindines bylas, jei iki tol tokių bylų nebuvo. Pagrindinės vakcinos antigeno bylos mokslinį ir techninį įvertinimą atlieka EVA. Įvertinus teigiamai, išduodamas kiekvienos Pagrindinės vakcinos antigeno bylos atitikties Bendrijos teisės aktams pažymėjimas, prie kurio pridedamas vertinimo protokolas. Pažymėjimas galioja visoje Bendrijoje.

64.2. Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 64.1 papunkčio nuostatos taikomos kiekvienai vakcinai, kuri sudaryta iš naujų vakcinos antigenų derinių nepriklausomai nuo to, ar vienas ar daugiau šių vakcinos antigenų įeina į vakcinų, kurios jau įregistruotos Bendrijoje, sudėtį.

64.3. Pakeisdama įteisintos Bendrijoje vakcinos Pagrindinės vakcinos antigeno bylos turinį, EVA atlieka mokslinį ir techninį įvertinimą Reglamento (EB) Nr. 1085/2003 nustatytų procedūrų tvarka. Įvertinusi teigiamai, EVA išduoda Pagrindinės vakcinos antigeno bylos atitikties Bendrijos teisės aktams pažymėjimą. Pažymėjimas galioja visoje Bendrijoje.

64.4. Jeigu, nukrypstant nuo Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 64.1–64.3 papunkčių nuostatų, Pagrindinė vakcinos antigeno byla susijusi tik su vakcina, kuri nebuvo (ar nebus) registruota laikantis Bendrijos procedūrų ir jeigu įteisintos vakcinos sudėtyje yra antigenų, kurie nebuvo įvertinti laikantis Bendrijos procedūrų, mokslinį ir techninį minėto Pagrindinės vakcinos antigeno bylos įvertinimą bei jo vėlesnius pakeitimus turi atlikti Tarnyba, jei vakcina registruojama Lietuvos Respublikoje.

64.5. Tarnyba, nagrinėdama paraišką registruoti vakciną, arba, kai vakcina jau įregistruota, turi atsižvelgti į atitinkamo (-ų) vaistinio (-ių) preparato (-ų) Pagrindinei vakcinos antigeno bylai išduotą pažymėjimą, pakartotinį pažymėjimą ar pakeitimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

ANTRASIS SKIRSNIS
RADIOFARMACINIAI VAISTINIAI PREPARATAI IR JŲ PIRMTAKAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

65. Teikiant paraišką registruoti radiofarmacinį vaistinį preparatą vadovaujantis Farmacijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Vaistinių preparatų registravimo taisyklių 8 punktu kartu pateikiama visa registracijos byla, kurioje turi būti tokia specifinė informacija:

65.1. 3 modulio dokumentuose nurodoma:

65.1.1. Radiofarmacinių vaistinių preparatų rinkinių, kurių radioaktyvumas turi būti pažymėtas talpyklės etiketėje gamintojui jį nurodžius, veikliąja medžiaga yra laikoma ta produkto dalis, kuri skirta pernešti ar sujungti radionuklidą. Radiofarmacinių vaistinių preparatų rinkinių gamybos metodo aprašyme turi būti pateikta išsami informacija apie rinkinio gamybą bei rekomenduojamas galutines procedūras ruošiant iš jo radioaktyvųjį vaistinį preparatą. Turi būti pateikta informacija apie būtinąsias radionuklido specifikacijas, jei reikia – atitinkamai pagal bendrinius ar specifinius Europos farmakopėjos straipsnius. Be to, turi būti pateikta informacija apie visus junginius, kurie yra svarbūs radioaktyviai pažymint rinkinį. Taip pat turi būti apibūdinama pažymėtų radioizotopais junginių struktūra.

Pateikiant radionuklidų registracijos bylas, turi būti aptartos branduolinės reakcijos. Radionuklidų generatorių veikliosiomis medžiagomis yra laikomas ir pirminis, ir antrinis radionuklidas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

65.1.2. Radionuklido rūšis, izotopo tapatybė, galimos priemaišos, nešiklis, vartojimas ir specifinis aktyvumas.

65.1.3. Į pradines medžiagas įeina ir švitinimo taikinio medžiagos.

65.1.4. Cheminio ir radiocheminio grynumo ir ryšio su biologiniu pasiskirstymu svarstymai.

65.1.5. Radionuklido grynumas, radiocheminis grynumas ir specifinis aktyvumas.

65.1.6. Informacija apie pirminio ir antrinio radionuklidų tyrimą. Generatorių eliuatų atveju – ir informacija apie pirminių radionuklidų bei generatoriaus sistemos kitų komponentų tyrimus.

65.1.7. Reikalavimas išreikšti veikliosios medžiagos kiekį aktyviųjų dalelių kiekiu turi būti taikomas tik radiofarmacinių vaistinių preparatų rinkiniams. Radionuklidų radioaktyvumas turi būti išreiškiamas bekereliais, nurodant konkrečią datą ir, jei reikia, laiką su nuoroda į laiko zoną. Turi būti nurodytas radiacijos tipas.

65.1.8. Aprašant rinkinius, gatavo preparato specifikacijose turi būti pateikti preparatų tyrimų, atliktų po to, kai jis buvo radioaktyviai pažymėtas, rezultatai. Taip pat turi būti aprašyti radioaktyviai pažymėtų junginių atitinkami radiocheminio bei radionuklidinio grynumo kontrolės tyrimai. Visos medžiagos, svarbios radioaktyviai žymint preparatą, turi būti identifikuotos ir kiekybiškai ištirtos.

65.1.9. Informacija apie radionuklidų generatorių, radionuklidų rinkinių ir radioaktyviai pažymėtų preparatų stabilumą. Radiofarmacinių vaistinių preparatų, kurie pateikiami daugkartinių dozių flakonuose, turi būti nurodytas stabilumas jų vartojimo metu.

65.2. 4 modulio dokumentuose: pripažįstama, kad radiofarmacinių vaistinių preparatų toksiškumas gali priklausyti nuo spindulinės dozės. Diagnostikoje – tai nepageidaujama radiofarmacinių vaistinių preparatų vartojimo pasekmė, terapijoje – pageidaujama savybė. Todėl vertinant radiofarmacinių vaistinių preparatų saugumą ir veiksmingumą turi būti atsižvelgiama į reikalavimus radiofarmaciniams vaistiniams preparatams ir radiacinės dozimetrijos aspektus. Organo ir audinio apšvita turi būti dokumentuojama. Absorbuotos spindulių dozės dydis turi būti apskaičiuojamas pagal tiksliai nustatytą, tarptautiniu mastu pripažintą sistemą, atsižvelgiant į konkretų vartojimo būdą.

65.3. 5 modulio dokumentuose: jei reikia, turi būti pateikti klinikinių tyrimų rezultatai, jei ne – jų nebuvimas pagrįstas klinikinėse apžvalgose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

66. Radiofarmacinių vaistinių preparatų pirmtakams taikomi šiuo punktu nustatyti reikalavimai. Kai radiofarmacinių vaistinių preparatų pirmtakas išimtinai skirtas radioaktyviai pažymėti medžiagas, svarbiausia pateikti informaciją, kuri apibūdintų galimas nepakankamo žymėjimo radioizotopais veiksmingumo arba radioizotopais žymėto junginio disociacijos in vivo pasekmes, t. y. aptarti padarinius, kuriuos dėl laisvų radionuklidų patyrė pacientas. Be to, reikia pateikti atitinkamą informaciją apie profesinę riziką, t. y. ligoninių personalo ir aplinkos apšvitą radioaktyviaisiais spinduliais.

Jei įmanoma, visų pirma turi būti pateikiama ši informacija:

66.1. 3 modulio dokumentuose: registruojant radiofarmacinių vaistinių preparatų pirmtakus, kur reikia, turi būti taikomi 3 modulio dokumentų reikalavimai Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 65.1 papunktyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

66.2. 4 modulio dokumentuose:

66.2.1. Aprašant vienos dozės ir kartotinių dozių toksiškumą, jei nepagrindžiama kitaip, turi būti pateikiami tyrimų, atliktų laikantis geros laboratorinės praktikos nuostatų, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 612/564/411, suderintu su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvomis 2004/10/EB ir 2004/9/EB, rezultatai.

Manoma, kad tokiu atveju radionuklidų mutageniškumo tyrimai nėra naudingi.

66.2.2. Turi būti pateikiama informacija apie cheminį toksiškumą ir atitinkamą „šaltojo“ nuklido pasiskirstymą.

66.3. 5 modulio dokumentuose: manoma, kad klinikinė informacija gauta atlikus pirmtakų klinikinius tyrimus nėra svarbi radiofarmacinių vaistinių preparatų pirmtako, naudojamo išimtinai radioaktyviam žymėjimui, atveju.

Tačiau turi būti pateikiama informacija, įrodanti radiofarmacinio vaistinio preparato pirmtako, prijungto prie atitinkamų nešėjo molekulių, klinikinę naudą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS
HOMEOPATINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

67. Paraiškų registruoti homeopatinius vaistinius preparatus, apibūdintus Farmacijos įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje, 3 ir 4 modulio dokumentų turiniui taikomos šios specifinės nuostatos:

67.1. 3 modulio dokumentams:

67.1.1. 3 modulio dokumentų nuostatos su toliau išvardytais pakeitimais turi būti taikomos dokumentams, pateikiamiems registruoti vaistinį preparatą pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą supaprastintą homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą, taip pat dokumentams, pateikiamiems registruoti homeopatinį vaistinį preparatą pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Vaistinių preparatų registravimo taisyklių 6 punktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

67.1.2. Sąvokos: lotyniškas homeopatinės žaliavos pavadinimas, nurodytas homeopatinio vaistinio preparato registravimo byloje, turi atitikti lotynišką pavadinimą pagal Europos farmakopėją arba, jei tokio nėra, pagal oficialią valstybės narės farmakopėją. Jei reikia, turi būti pateiktas tradicinis, kiekvienoje valstybėje narėje vartojamas (-i) preparato pavadinimas (-ai).

67.1.3. Pradinių medžiagų kontrolė:

67.1.3.1. Išsami informacija apie pradinių medžiagų, t. y. visų medžiagų, įskaitant ir žaliavas bei tarpinius produktus iki galutinio skiedimo, panaudotų gatavo vaistinio preparato gamybai, ir dokumentai turi būti pridėti prie paraiškos kaip papildoma medžiaga apie homeopatinę žaliavą.

67.1.3.2. Bendri kokybės reikalavimai turi būti taikomi visoms pradinėms medžiagoms ir žaliavoms, taip pat ir tarpiniams gamybos proceso etapams iki galutinio skiedimo, panaudotoms gatavo vaistinio preparato gamybai. Jeigu įmanoma, reikalaujama atlikti tyrimus tuo atveju, kai yra toksinių komponentų, ir tada, kai galutinio skiedinio kokybės kontrolė negalima dėl didelio skiedimo laipsnio. Kiekvienas gatavo vaistinio preparato gamybos proceso etapas, nuo pradinių medžiagų iki galutinio skiedimo, turi būti išsamiai aprašytas.

Jei skiedžiama, turi būti laikomasi homeopatinės gamybos metodų, nurodytų atitinkamame Europos farmakopėjos straipsnyje arba, jei tokio nėra, oficialioje valstybės narės farmakopėjoje.

67.1.4. Gatavo vaistinio preparato kontroliniai tyrimai: visiems gataviems homeopatiniams vaistiniams preparatams turi būti taikomi bendri kokybės reikalavimai, bet kokį nukrypimą nuo jų pareiškėjas privalo tinkamai pagrįsti.

Turi būti identifikuotos ir ištirtos visos svarbios toksinės sudedamosios dalys. Jeigu galima pagrįsti, kad visų svarbių toksinių sudedamųjų dalių identifikavimas ir (ar) tyrimai neįmanomi, pavyzdžiui, dėl jų skiedimo gatavame vaistiniame preparate, kokybę turi patvirtinti gamybos ir skiedimo procesų specialusis patvirtinimas (validacija).

67.1.5. Stabilumo tyrimai: turi būti atskleistas gatavo vaistinio preparato stabilumas. Homeopatinės žaliavos stabilumo duomenys paprastai taikomi iš jo gautiems skiediniams arba trituracijoms. Jeigu veikliosios medžiagos identifikuoti ar tyrimų atlikti neįmanoma dėl skiedimo laipsnio, gali būti įvertinti farmacinės formos stabilumo duomenys.

67.2. 4 modulio dokumentų nuostatos turi būti taikomos homeopatiniams vaistiniams preparatams, registruotiems pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą supaprastintą homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą.

Turi būti pagrįsta, kodėl kokia nors informacija nepateikta, pavyzdžiui, kodėl saugumo lygis gali būti laikomas priimtinu, nors ir trūksta kai kurių tyrimo duomenų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS
AUGALINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

68. Kartu su paraiška registruoti vaistinį preparatą pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą supaprastintą tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą turi būti pateikiama visa registravimo byla, parengta laikantis šių reikalavimų. Rengiant 3 modulio dokumentus, turi būti vadovaujamasi 3 modulio dokumentų nuostatomis, tarp jų ir atitikimu Europos farmakopėjos straipsniui (-iams). Pateikiant paraišką, turi būti atsižvelgiama į mokslo pasiekimus ir į šiuos aspektus:

68.1. Augalinėms medžiagoms ir augaliniams preparatams taikomi šie reikalavimai:

68.1.1. Šiame dokumente terminai „augalinės medžiagos ir preparatai“ turi būti laikomi terminų „augaliniai vaistai ir augaliniai vaistiniai preparatai“, apibrėžtų Europos farmakopėjoje, atitikmenimis.

68.1.2. Pateikiant augalinių medžiagų nomenklatūrą, turi būti nurodytas dvinaris mokslinis augalo pavadinimas (gentis, rūšis, atmaina ir autorius) ir chemotipas (jei taikytina), augalo dalys, augalinės medžiagos apibūdinimas, kiti pavadinimai (sinonimai, minimi kitose farmakopėjose) ir laboratorinis kodas.

68.1.3. Pateikiant augalinių preparatų nomenklatūrą, turi būti nurodytas dvinaris mokslinis augalo pavadinimas (gentis, rūšis, atmaina ir autorius) ir chemotipas (jei taikytina), augalo dalys, augalinio preparato apibūdinimas, augalinės medžiagos santykinis kiekis augaliniame preparate, ekstrahavimo tirpiklis (-iai), kiti pavadinimai (sinonimai, minimi kitose farmakopėjose) ir laboratorinis kodas.

68.1.4. Dokumento skyriuje, skirtame augalinės (-ių) medžiagos (-ų) ir augalinio(-ių) preparato (-ų) struktūrai, jei taikytina, turi būti pateikti šie duomenys: fizinė forma, sudedamųjų dalių, kurių terapinis poveikis ar žymenys (molekulinė formulė, santykinė molekulinė masė, struktūrinė formulė, taip pat ir santykinės bei absoliučiosios stereocheminės savybės, molekulinė formulė, santykinė molekulinė masė) žinomi, taip pat ir kita (-os) sudedamoji (-osios) dalis (-ys).

68.1.5. Dokumento skyriuje, skirtame augalinių medžiagų gamintojui, jei įmanoma, turi būti pateikti šie duomenys: kiekvieno tiekėjo, tarp jų ir dirbančių pagal sutartis, pavadinimas, adresas ir atsakomybė, kiekviena siūloma vieta ar įrenginiai, reikalingi augalinei medžiagai gaminti, surinkti ar tirti.

68.1.6. Dokumento skyriuje, skirtame augalinio preparato gamintojui, jei įmanoma, turi būti pateikti šie duomenys: kiekvieno gamintojo, tarp jų ir dirbančių pagal sutartis, pavadinimas, adresas ir atsakomybė, kiekviena siūloma gamybos vieta ir įrenginiai, reikalingi augaliniam preparatui gaminti ar tirti.

68.1.7. Aprašant augalinės medžiagos gamybos procesą ir jo proceso kontrolę, turi būti išsamiai apibūdinta augalų produkcija ir surinkimas, apimant ir geografinius vaistinių augalų šaltinius bei kultivavimo, derliaus nuėmimo, džiovinimo ir saugojimo sąlygas.

68.1.8. Aprašant augalinio preparato gamybos procesą ir proceso kontrolę, turi būti išsamiai apibūdintas augalinių preparatų gamybos procesas, apimant patį procesą, tirpiklius ir reagentų rūšis, valymo etapus ir standartizaciją.

68.1.9. Aprašant gamybinių procesų pagrindimą, jei taikytina, atsižvelgiant į siūlomą vartojimo būdą ir ypatybes, turi būti pateikiama trumpa augalinės (-ių) medžiagos (-ų) ir augalinio (-ių) preparato (-ų) gavimo ir apdirbimo santrauka. Jei įmanoma, turi būti aptarti augalinės (-ių) medžiagos (-ų) ir augalinio (-ių) preparato (-ų) sudėties taikomos (-ų) bylos (-ų) bibliografiniams duomenims pagrįsti bei paraiškoje pateiktos augalinės (-ių) medžiagos (-ų) ir augalinio (-ių) preparato (-ų), sudarančio (-ių) augalinio vaistinio preparato veikliąją (-iąsias) medžiagą (-as), fitocheminės sudėties palyginimo duomenų rezultatai.

68.1.10. Aprašant augalinės medžiagos struktūros ir kitų charakteristikų ištyrimo lygį, turi būti pateikiama informacija apie botanines, makroskopines, mikroskopines, fitochemines savybes ir, jei būtina, apie biologinį aktyvumą.

68.1.11. Jei įmanoma, turi būti pateikiamos augalinės (-ių) medžiagos (-ų) ir augalinio (-ių) preparato (-ų) specifikacijos.

68.1.12. Jei įmanoma, turi būti aprašomos analizės metodikos, naudojamos tiriant augalinę (-es) medžiagą (-as) ir augalinį (-ius) preparatą (-us).

68.1.13. Aprašant analizės metodikų specialųjį patvirtinimą (validaciją), turi būti pateikiama analizės specialiojo patvirtinimo (validacijos) informacija, įskaitant eksperimentinius duomenis apie analizės metodikas, taikytas augalinės (-ių) medžiagos (-ų) ir augalinio (-ių) preparato (-ų) tyrimams.

68.1.14. Aprašant gamybos serijų analizes, turi būti pateikiami augalinės (-ių) medžiagos (-ų) ir augalinio (-ių) preparato (-ų), įskaitant ir farmakopėjinių medžiagų, gamybos serijų aprašas ir gamybos serijų analizės rezultatai.

68.1.15. Jei įmanoma, turi būti pagrindžiamos (-ų) augalinės (-ių) medžiagos (-ų) ir augalinio (-ių) preparato (-ų) specifikacijos.

68.1.16. Jei įmanoma, turi būti pateikiama informacija apie patvirtintus etalonus ir patvirtintas medžiagas, naudotas tiriant augalinę (-es) medžiagą (-as) ir augalinį (-ius) preparatą (-us).

68.1.17. Tuo atveju, kai augalinė (-ės) medžiaga (-os) ir augalinis (-iai) preparatas (-ai) yra Europos farmakopėjos straipsnio objektas, pareiškėjas gali prašyti tinkamumo pažymėjimo, kurį išduoda Europos vaistų kokybės ir sveikatos rūpybos direktoratas.

68.2. Aprašant augalinių vaistinių preparatų formuluotės plėtojimą, atsižvelgiant į siūlomą vartojimo būdą ir ypatybes, turi būti pateikta trumpa augalinio vaistinio preparato plėtojimo santrauka. Jei įmanoma, turi būti aptarti augalinių preparatų, taikomų registravimo bylos bibliografiniams duomenims pagrįsti, bei paraiškoje pateikto augalinio vaistinio preparato fitocheminės sudėties palyginimo duomenų rezultatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

PENKTASIS SKIRSNIS
RETIEJI VAISTINIAI PREPARATAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

69. 1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 21) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 141/2000) nustatytiems retiesiems vaistiniams preparatams taikomos šio Reglamento II dalies 6 straipsnio bendrosios nuostatos (išskirtinės sąlygos). Ikiklinikinėse ir klinikinėse santraukose pareiškėjas turi pagrįsti priežastis, dėl kurių neįmanoma pateikti išsamios informacijos, ir pagrįsti retųjų vaistinių preparatų naudos ir rizikos santykį.

70. Kai pareiškėjas retajam vaistiniam preparatui registruoti taiko Direktyvos 2001/83/EB 10a punkto nuostatas, svarstomos medžiagos sistemingas ir dokumentais patvirtintas vartojimas, nukrypstant nuo nuostatų, gali būti paremtas Direktyvos 2001/83/ EB 5 straipsnyje apibrėžtu vartojimu.

 

V SKYRIUS
PAŽANGIOS TERAPIJOS VAISTINIAI PREPARATAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

71. Dokumentai ir informacija (duomenys), pateikiami pažangios terapijos vaistinio preparato registracijos byloje, turi būti parengti ir pateikti penkiais moduliais, kaip nurodyta Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų II skyriuje, įskaitant techninius 3, 4 ir 5 modulių reikalavimus biologiniams vaistiniams preparatams. Šiame skyriuje pateikiami reikalavimai paaiškina, kaip pažangios terapijos vaistiniams preparatams taikomi Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų II skyriaus reikalavimai ir, atsižvelgiant į pažangios terapijos vaistinių preparatų specifiką, nustatomi papildomi reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

72. Dėl ypatingo pažangios terapijos vaistinių preparatų pobūdžio gali būti taikomas rizikos vertinimu grindžiamas būdas, siekiant nustatyti, kokia apimtimi turi būti pateikiami kokybiniai, ikiklinikiniai ir klinikiniai duomenys paraiškoje registruoti vaistinį preparatą ir kartu teikiamuose dokumentuose bei informacijoje. Tai nustatoma vadovaujantis mokslinėmis rekomendacijomis dėl žmonėms skirtų vaistinių preparatų kokybės, saugumo ir veiksmingumo, nurodytomis Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 4 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

73. Rizikos vertinimas gali apimti visą pažangios terapijos vaistinio preparato kūrimo etapą. Gali būti svarstomi šie rizikos veiksniai: ląstelių kilmė (autologinės, alogeninės, ksenogeninės), gebėjimas proliferuoti ir (arba) diferencijuotis ir sukelti imuninį atsaką, manipuliavimo ląstelėmis lygis, ląstelių derinimas su biologiškai aktyviomis molekulėmis ar struktūrinėmis medžiagomis, genų terapijos vaistinių preparatų pobūdis, in vivo naudojamų virusų arba mikroorganizmų gebėjimo replikuotis lygis, nukleorūgščių sekų arba genų įterpimo (integravimo) į genomą lygis, ilgalaikis funkcionalumas, onkogeniškumo rizika ir vartojimo būdas. Atliekant rizikos vertinimą, galima atsižvelgti ir į kitų pažangios terapijos vaistinių preparatų, susijusių su paraiškoje nurodytu pažangios terapijos vaistiniu preparatu, ikiklinikinius ir klinikinius duomenis ar patirtį su jais.

74. Bet kokie nukrypimai nuo šio skyriaus reikalavimų turi būti moksliškai pagrįsti registracijos bylos 2 modulyje. Jei atliekamas šio skyriaus 73 punkte nurodytas rizikos vertinimas, jis nurodomas ir aprašomas 2 modulyje. Tokiu atveju turi būti aptarta taikyta metodika, nustatytos rizikos pobūdis ir rizikos vertinimu grindžiamo būdo reikšmė pažangios terapijos vaistinio preparato kūrimo ir vertinimo programai bei aprašyti bet kokie dėl taikyto rizikos vertinimo atsiradę nukrypimai nuo šio skyriaus reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

75. Šiame skyriuje, be 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1394/2007 dėl pažangiosios terapijos vaistinių preparatų, iš dalies keičiančio Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1394/2007), nustatytų sąvokų, vartojamos šios sąvokos:

75.1. Genų terapijos vaistinis preparatas – tai biologinis vaistinis preparatas, turintis šių savybių:

75.1.1. jame yra veikliosios medžiagos, kurioje yra arba kurią sudaro rekombinacinė nukleorūgštis, vartojama arba skiriama žmonėms, siekiant sureguliuoti, pataisyti, pakeisti, pridėti arba pašalinti genetinę seką;

75.1.2. jo terapinis, profilaktinis arba diagnostinis poveikis tiesiogiai susijęs su jame esančia rekombinacinės nukleorūgšties seka arba su šios sekos genų ekspresijos produktu.

Genų terapijos vaistiniai preparatai neapima vakcinų nuo užkrečiamųjų ligų.

75.2. Somatinių ląstelių terapijos vaistinis preparatas – tai biologinis vaistinis preparatas, turintis šių savybių:

75.2.1. jame yra ar jį sudaro ląstelės arba audiniai, kuriais buvo iš esmės manipuliuojama ir dėl to pakito jų biologinės savybės, fiziologinės funkcijos ar struktūrinės ypatybės, svarbios numatomam klinikiniam naudojimui, arba jame yra ar jį sudaro ląstelės arba audiniai, kurie neskirti naudoti tai (-oms) pačiai (-ioms) pagrindinei (-ėms) funkcijai (-oms) recipiento ir donoro organizmuose atlikti (taikant šį punktą, Reglamento (EB) Nr. 1394/2007 I priede išvardytos manipuliacijos nelaikomos esminėmis manipuliacijomis);

75.2.2. jis pateikiamas kaip turintis savybių, tinkamų žmogaus ligai gydyti, prevencijai ar diagnozei dėl jo sudėtyje esančių ląstelių ar audinių farmakologinio, imuninio arba metabolinio poveikio, arba jis vartojamas ar skiriamas žmonėms šiuo tikslu.

 

PIRMASIS SKIRSNIS
SPECIFINIAI 3 MODULIO REIKALAVIMAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

76. Pažangios terapijos vaistinio preparato registracijos bylos 3 modulyje turi būti pateiktas atsekamumo sistemos, kurią vaistinio preparato registruotojas ketina sukurti ir palaikyti, aprašymas. Atsekamumo sistema turi užtikrinti galimybę nustatyti konkretaus vaistinio preparato, jo pradinių medžiagų ir žaliavos, įskaitant visas medžiagas, turėjusias sąlytį su ląstelėmis arba audiniais, kurių gali būti vaistinio preparato sudėtyje, šaltinį ir visus gamybos, pakavimo, saugojimo, vežimo ir pristatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje vaistinis preparatas vartojamas, etapus. Atsekamumo sistema turi papildyti ir atitikti teisės aktų, suderintų su 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/23/EB, nustatančia žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 291), reikalavimus žmogaus ląstelėms ir audiniams, išskyrus kraujo ląsteles, ir teisės aktų, suderintų su 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/98/EB, nustatančia žmogaus kraujo ir kraujo komponentų surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 346), reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

Specifiniai 3 modulio reikalavimai genų terapijos vaistiniams preparatams

 

77. Įvadui taikomi reikalavimai (gatavam produktui, veikliajai medžiagai ir pradinėms medžiagoms):

77.1. Genų terapijos vaistiniam preparatui, kurį sudaro rekombinacinės nukleorūgšties seka (-os) arba genetiškai modifikuotas (-i) organizmas (-ai) arba virusas (-ai):

77.1.1. gatavą vaistinį preparatą turi sudaryti nukleorūgšties seka (-os) arba genetiškai modifikuotas (-i) organizmas (-ai) arba virusas (-ai), sudėti į galutines vidines pakuotes (talpykles), skirtas vartoti pagal numatytą medicininę paskirtį. Gatavas vaistinis preparatas gali būti derinamas su medicinos prietaisu arba aktyviuoju implantuojamuoju medicinos prietaisu;

77.1.2. veikliąją medžiagą turi sudaryti nukleorūgšties seka (-os) arba genetiškai modifikuotas (-i) organizmas (-i) arba virusas (-ai);

77.2. Genų terapijos vaistiniam preparatui, kurį sudaro genetiškai modifikuotos ląstelės:

77.2.1. gatavą vaistinį preparatą turi sudaryti genetiškai modifikuotos ląstelės, sudėtos į galutines vidines pakuotes (talpykles), skirtas naudoti pagal numatytą medicininę paskirtį. Gatavas vaistinis preparatas gali būti derinamas su medicinos prietaisu arba aktyviuoju implantuojamuoju medicinos prietaisu;

77.2.2. veikliąją medžiagą turi sudaryti ląstelės, genetiškai modifikuotos naudojant vieną iš 77.1 punkte aprašytų produktų;

77.2.3. jei vaistinį preparatą sudaro virusai arba virusiniai vektoriai, pradinės medžiagos turi būti tos sudedamosios dalys, iš kurių gaunamas virusinis vektorius, t. y. virusinio vektoriaus motininis kamienas arba plazmidės, naudojamos pakavimo ląstelių transfekcijai, ir motininių pakavimo ląstelių linijos bankas;

77.2.4. jei vaistinį preparatą sudaro plazmidės, nevirusiniai vektoriai ir genetiškai modifikuotas (-i) organizmas (-ai), išskyrus virusus arba virusinius vektorius, pradinės medžiagos turi būti tos sudedamosios dalys, kurios naudojamos gamybinei ląstelei sukurti, t. y. plazmidė, bakterija šeimininkė ir motininių rekombinacinių mikrobų ląstelių bankas;

77.2.5. genetiškai modifikuotų ląstelių atveju pradinės medžiagos turi būti tos sudedamosios dalys, kurios naudojamos genetiškai modifikuotoms ląstelėms gauti, t. y. pradinės medžiagos, naudojamos vektoriui, vektoriui ir žmogaus arba gyvūnų ląstelėms gaminti. Turi būti taikomi tie patys geros gamybos praktikos principai, kaip ir dirbant su banko sistema, kuri toliau naudojama vektoriui gaminti.

78. Be Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 33.1 ir 33.2 punktuose nustatytų reikalavimų, taikomi šie specifiniai reikalavimai:

78.1. Turi būti pateikta informacija apie visas pradines medžiagas, naudojamas veikliajai medžiagai gaminti, įskaitant produktus, reikalingus žmogaus ar gyvūnų ląstelėms genetiškai modifikuoti ir, jei taikoma, vėliau genetiškai modifikuotoms ląstelėms auginti ir išsaugoti, atsižvelgiant į tai, kad gali nebūti gryninimo etapų;

78.2. Jei vaistinis preparatas sudarytas iš mikroorganizmo ar viruso, turi būti pateikti duomenys apie genetinę modifikaciją, sekų analizę, virulentiškumo sumažėjimą, tropizmą atskiriems audiniams ir ląstelių rūšims, ląstelės ciklo priklausomumą nuo mikroorganizmo arba viruso, motininės padermės patogeniškumą ir savybes;

78.3. Atitinkamose registracijos bylos dalyse turi būti aprašytos su procesu ir produktu susijusios priemaišos, o svarbiausia – galintys replikuotis pašaliniai virusai, jei pagal planą pats vektorius negali replikuotis;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

78.4. Jei vaistiniame preparate yra plazmidžių, įvairios plazmidžių formos turi būti kiekybiškai vertinamos visą jo tinkamumo laiką;

78.5. Jeigu vaistiniame preparate yra genetiškai modifikuotų ląstelių, turi būti ištirtos ląstelių savybės prieš atliekant genetinę modifikaciją ir ją atlikus, taip pat prieš atliekant bet kokias užšaldymo / saugojimo procedūras ir po jų;

78.6. Genetiškai modifikuotoms ląstelėms, be specifinių genų terapijos vaistiniams preparatams nustatytų reikalavimų, taikomi ir somatinių ląstelių terapijos vaistiniams preparatams bei audinių inžinerijos preparatams nustatyti Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 79–80 punktų kokybės reikalavimai.

 

Specifiniai 3 modulio reikalavimai somatinių ląstelių terapijos vaistiniams preparatams ir audinių inžinerijos preparatams

 

79. Įvadui taikomi reikalavimai (gatavam produktui, veikliajai medžiagai ir pradinėms medžiagoms):

79.1. Gatavą vaistinį preparatą turi sudaryti veiklioji medžiaga, įdėta į galutines vidines pakuotes (talpykles), skirtas vartoti pagal numatytą medicininę paskirtį, o jei tai sudėtinis pažangios terapijos vaistinis preparatas, jos galutinis derinys su medicinos prietaisu arba aktyviuoju implantuojamuoju medicinos prietaisu;

79.2. Veikliąją medžiagą turi sudaryti inžinerijos būdu gautos ląstelės ir (arba) audiniai;

79.3. Papildomos medžiagos (pvz., karkasai, matricos, prietaisai, biologinės medžiagos, biomolekulės ir (arba) kitos sudedamosios dalys), kurios derinamos su manipuliuotomis ląstelėmis ir kurios yra neatsiejama šių ląstelių dalis, laikomos pradinėmis medžiagomis, net jei jos nėra biologinės kilmės;

79.4. Medžiagos, naudojamos gaminant veikliąją medžiagą (pvz., kultūrų terpės, augimo faktoriai) ir neskirtos būti veikliosios medžiagos dalimi, laikomos žaliavomis.

80. Be Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 33.1 ir 33.2 punktuose nustatytų reikalavimų, taikomi šie specifiniai reikalavimai:

80.1. Pradinėms medžiagoms:

80.1.1. turi būti pateikta informacijos apie žmogaus audinių ir ląstelių, naudojamų kaip pradinės medžiagos, donorystę, įsigijimą ir ištyrimą santrauka, parengta pagal teisės aktus, suderintus su Direktyva 2004/23/EB. Jei kaip pradinės medžiagos naudojamos nesveikos ląstelės arba audiniai (pvz., vėžinis audinys), jų naudojimas turi būti pagrindžiamas;

80.1.2. jei sumaišomos alogeninių ląstelių populiacijos, turi būti aprašytos sumaišymo strategijos ir atsekamumo užtikrinimo priemonės;

80.1.3. validuojant gamybos procesą, nustatant veikliosios medžiagos ir gatavo vaistinio preparato savybes, tyrimo būdus, specifikacijas ir stabilumo lygį, turi būti atsižvelgiama į galimą variantiškumą, atsiradusį dėl žmogaus ar gyvūnų ląstelių ir audinių;

80.1.4. jei vaistinio preparato pagrindą sudaro ksenogeninės ląstelės, turi būti pateikta informacija apie gyvūnų šaltinį (pvz., geografinė kilmė, informacija apie gyvūnų auginimą (bandą, amžių), specialiuosius priimtinumo kriterijus, pirminių gyvūnų / gyvūnų donorų infekcijų prevencijos ir stebėsenos priemones, gyvūnų tyrimus, siekiant nustatyti užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, įskaitant vertikaliuoju būdu plintančius mikroorganizmus ir virusus, ir dokumentai, pagrindžiantys gyvūnų laikymo patalpų tinkamumą;

80.1.5. jei vaistinio preparato pagrindą sudaro ląstelės, gautos iš genetiškai modifikuotų gyvūnų, turi būti aprašytos specifinės su genų modifikacija susijusių ląstelių savybės. Turi būti pateiktas išsamus kūrimo metodo ir transgeninių gyvūnų savybių aprašymas;

80.1.6. genetiškai modifikuojamoms ląstelėms taikomi Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 77 ir 78 punktų techniniai reikalavimai;

80.1.7. turi būti aprašyta ir pagrįsta bet kokių papildomų medžiagų (karkasų, matricų, prietaisų, biologinių medžiagų, biomolekulių ar kitų sudedamųjų dalių), kurios derinamos su inžinerijos būdu gautomis ląstelėmis ir kurios yra neatsiejama šių ląstelių dalis, tyrimų tvarka;

80.1.8. jei pažangios terapijos vaistinio preparato sudėtyje yra karkasų, matricų ir prietaisų, kurie atitinka medicinos prietaiso arba aktyviojo implantuojamojo medicinos prietaiso apibrėžtį, turi būti pateikta Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 81 ir 82 punktuose reikalaujama informacija, reikalinga sudėtiniam pažangios terapijos vaistiniam preparatui įvertinti;

80.2. Gamybos procesui:

80.2.1. gamybos procesas turi būti validuotas, kad būtų užtikrintas serijų ir proceso nuoseklumas, ląstelių funkcinis integralumas visais gamybos ir transportavimo etapais iki pat vartojimo ar paskyrimo momento bei tinkamas diferenciacijos lygis;

80.2.2. jei ląstelės auginamos tiesiogiai matricos, karkaso ar prietaiso viduje ar ant jo, turi būti pateikta informacija apie ląstelių auginimo proceso validaciją, atsižvelgiant į ląstelių augimą, funkcijas ir derinio integralumą;

80.3. Savybių apibūdinimui ir kontrolės strategijai:

80.3.1. turi būti pateikta svarbi informacija apie šias ląstelių populiacijos ar ląstelių mišinio ypatybes: tapatumą, grynumą (pvz., atsitiktines mikrobines medžiagas ir ląstelių priemaišas), gyvybingumą, stiprumą (aktyvumą), kariologines ypatybes, tumorogeniškumą ir tinkamumą naudoti pagal numatytą medicininę paskirtį. Turi būti įrodyta, kad ląstelės yra genetiškai stabilios;

80.3.2. turi būti pateikta kokybinė ir, jei įmanoma, kiekybinė informacija apie su produktu bei procesu susijusias priemaišas ir bet kokias medžiagas, dėl kurių gamybos metu gali susidaryti degradacijos produktų. Turi būti pagrįstas priemaišų nustatymo lygio tikslumas;

80.3.3. jei galima atlikti tik pagrindinių tarpinių produktų tam tikrus tyrimus dėl išleidimo ir (ar) tyrimus proceso metu, bet negalima atlikti veikliųjų medžiagų ar gatavų produktų tyrimų dėl išleidimo, tai turi būti pagrindžiama;

80.3.4. jei preparato, kurio pagrindą sudaro ląstelės, sudedamosios dalys yra ir biologiškai aktyvios molekulės (pvz., augimo faktoriai, citokinai), turi būti apibūdintas jų poveikis ir sąveika su kitomis veikliosios medžiagos sudedamosiomis dalimis;

80.3.5. jei trimatė struktūra atlieka dalį numatytos funkcijos, apibūdinant šių preparatų, kurių pagrindą sudaro ląstelės, savybes, turi būti pateikiama informacija ir apie diferenciacijos lygį, ląstelių struktūrinę bei funkcinę sandarą ir, jei taikoma, sukurtą tarpląstelinę matricą. Prireikus, turi būti atlikti neklinikiniai tyrimai, kuriais papildomas fizikinių-cheminių savybių apibūdinimas;

80.4. Pagalbinėms medžiagoms: jeigu tai pagalbinė (-ės) medžiaga (-os), naudojama (-os) vaistiniuose preparatuose, kurių pagrindą sudaro ląstelės ar audiniai (pvz., transportavimo terpės sudedamosios dalys), turi būti taikomi Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų II skyriuje naujoms pagalbinėms medžiagoms nustatyti reikalavimai, nebent turima duomenų apie ląstelių arba audinių sąveiką su pagalbinėmis medžiagomis;

80.5. Vaistinių preparatų kūrimo tyrimams: aprašant kūrimo programą, turi būti pateikta informacija apie medžiagų ir procesų pasirinkimą. Būtinai turi būti aptartas ląstelių populiacijos vientisumas galutinės sandaros vaistiniame preparate;

80.6. Referencinėms medžiagoms: turi būti apibūdintas ir dokumentuotas specialusis pamatinis standartas, susijęs su veikliąja medžiaga ir (arba) gatavu produktu.

 

Specifiniai 3 modulio reikalavimai pažangios terapijos vaistiniams preparatams, kuriuose yra prietaisų

 

81. Pažangios terapijos vaistiniams preparatams, kuriuose yra prietaisų, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1394/2007 7 straipsnyje, turi būti:

81.1. pateiktas produkto fizikinių savybių ir veikimo aprašymas bei jo kūrimo metodų aprašymas;

81.2. aprašyta genų, ląstelių ir (arba) audinių ir struktūrinių sudedamųjų dalių sąveika ir suderinamumas.

82. Sudėtiniams pažangios terapijos vaistiniams preparatams, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1394/2007 2 straipsnio 1 dalies d punkte, turi būti taikoma:

82.1. ląstelėms ir audiniams, kurie yra sudėtinio pažangios terapijos vaistinio preparato dalis, – Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 79 ir 80 punktų specifiniai reikalavimai somatinių ląstelių terapijos vaistiniams preparatams ir audinių inžinerijos preparatams, o genetiškai modifikuotoms ląstelėms, jei jų yra, – Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 77 ir 78 punktų specifiniai reikalavimai genų terapijos vaistiniams preparatams;

82.2. medicinos prietaisas arba aktyvusis implantuojamasis medicinos prietaisas gali būti neatsiejama veikliosios medžiagos dalis. Jei medicinos prietaisas arba aktyvusis implantuojamasis medicinos prietaisas derinamas su ląstelėmis gatavo vaistinio preparato gamybos, vartojimo ar paskyrimo metu, jis laikomas neatsiejama gatavo vaistinio preparato dalimi;

82.3. turi būti pateikta informacija apie medicinos prietaisą arbą aktyvųjį implantuojamąjį medicinos prietaisą (kuris yra neatsiejama veikliosios medžiagos arba gatavo vaistinio preparato dalis), reikalinga sudėtiniam pažangios terapijos vaistiniam preparatui įvertinti:

82.3.1. informacija apie medicinos prietaiso arba aktyviojo implantuojamojo medicinos prietaiso pasirinkimą ir numatytas funkcijas bei įrodymai apie prietaiso suderinamumą su kitomis vaistinio preparato sudedamosiomis dalimis;

82.3.2. įrodymai, kad medicinos prietaisas, kuris yra pažangios terapijos vaistinio preparato dalis, atitinka Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18, 1 priedą „Esminiai reikalavimai“ arba kitos EEE valstybės vidaus teisės aktus, suderintus su 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (OJ L 169, 1993.7.12, p. 1) I priedu, nustatytus esminius reikalavimus arba kad aktyvusis implantuojamasis medicinos prietaisas, kuris yra pažangios terapijos vaistinio preparato dalis, atitinka Lietuvos medicinos normos MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18, 1 priedą „Esminiai reikalavimai“ arba kitos EEE valstybės vidaus teisės aktus, suderintus su 1990 m. birželio 20 d. Tarybos direktyvos 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo (OJ L 189, 1990.7.20, p. 17) I priedu nustatytus esminius reikalavimus;

82.3.3. jei taikoma, įrodymai, kad medicinos prietaisas arba aktyvusis implantuojamasis medicinos prietaisas atitinka 2012 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 722/2012 dėl aktyviųjų implantuojamų medicinos prietaisų ir medicinos prietaisų, pagamintų naudojant gyvūninės kilmės audinius, specialiųjų reikalavimų atsižvelgiant į Tarybos direktyvose 90/385/EEB ir 93/42/EEB nustatytus reikalavimus (OL 2012 L 212, p. 3) nuostatas dėl gyvūnų spongiforminės encefalopatijos ir užkrečiamos spongiforminės encefalopatijos (GSE/USE);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

82.3.4. jei yra, medicinos prietaiso arba aktyviojo implantuojamojo medicinos prietaiso, kuris yra pažangiosios terapijos vaistinio preparato dalis, vertinimo, kurį atliko paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga pagal Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 82.3.2 punkte nurodytus teisės aktus, rezultatai;

82.4. Tarnybai paprašius, Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 82.3.4 punkte nurodytą vertinimą atlikusi paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga turi pateikti bet kokią informaciją apie vertinimo rezultatus. Tai gali būti paraiškos įvertinti medicinos prietaiso ar aktyviojo implantuojamojo medicinos prietaiso atitiktį informacija ir dokumentai, jeigu jie reikalingi visam sudėtiniam pažangios terapijos vaistiniam preparatui įvertinti.

 

ANTRASIS SKIRSNIS
SPECIFINIAI 4 MODULIO REIKALAVIMAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

83. Pažangios terapijos vaistiniams preparatams dėl jų unikalių ir skirtingų struktūrinių bei biologinių savybių ne visada gali būti tinkami Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų II skyriuje nustatyti 4 modulio reikalavimai farmakologiniams ir toksikologiniams tyrimams. Todėl, atsižvelgiant į pažangios terapijos vaistinių preparatų specifiškumą, turi būti laikomasi papildomų Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 84– 92 punktų reikalavimų.

84. Visiems pažangios terapijos vaistiniams preparatams taikomi šie papildomi reikalavimai:

84.1. Ikiklinikinėje apžvalgoje turi būti aptartas ir pagrįstas pažangios terapijos vaistinio preparato kūrimo ikiklinikiniu etapu loginis pagrindas ir taikyti gyvūnų rūšių bei modelių (in vitro ir in vivo) pasirinkimo kriterijai. Gali būti pasirinktas (-i) modelis (-iai), naudojant susilpnėjusio imuniteto gyvūnus, gyvūnus su inaktyvuotu genu, humanizuotus ar transgeninius gyvūnus. Turi būti aptartas homologinių modelių (pvz., pelių ląstelės tiriamos pelėse) arba ligos imitavimo modelių naudojimas, ypač atliekant imunogeniškumo ir imunotoksiškumo tyrimus;

84.2. Be Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų II skyriuje nustatytų reikalavimų, turi būti pateikta informacija apie visų struktūrinių sudedamųjų dalių (pvz., matricų, karkasų ir prietaisų) ir papildomų medžiagų (pvz., ląstelių produktų, biomolekulių, biologinių ir cheminių medžiagų), kurių yra gatavame produkte, saugumą, tinkamumą ir biologinį suderinamumą. Turi būti atsižvelgta į jų fizikines, mechanines, chemines ir biologines savybes.

 

TREČIASIS SKIRSNIS
SPECIFINIAI 5 MODULIO REIKALAVIMAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

85. Siekiant nustatyti ikiklinikinių tyrimų, reikalingų tinkamam ikiklinikinių saugumo duomenų lygiui nustatyti, apimtį ir rūšį, turi būti atsižvelgiama į genų terapijos vaistinių preparatų kūrimo modelį ir tipą.

86. Farmakologija:

86.1. turi būti pateikti veiksmų, susijusių su siūlomu terapiniu vartojimu, in vivo ir in vitro tyrimai (pvz., farmakodinaminės „koncepcijos įrodymo“ studijos), atlikti taikant modelius ir naudojant atitinkamų rūšių gyvūnus, bei skirti parodyti, kad nukleorūgšties seka pasiekia numatytą taikinį (tikslinį organą ar ląsteles) ir atlieka numatytą funkciją (nurodomas ekspresijos ir funkcinio veikimo lygis). Turi būti nurodoma nukleorūgšties sekos funkcijos atlikimo trukmė ir siūlomas dozavimo režimas atliekant klinikinius tyrimus;

86.2. jei numatoma, kad genų terapijos vaistinis preparatas atliks funkcijas selektyviai arba jo funkcijos bus susijusios tik su taikiniu, turi būti pateikti tyrimai, patvirtinantys funkcijų ir veiksmų specifiškumą bei trukmę tikslinėse ląstelėse ir audiniuose.

87. Farmakokinetika:

87.1. biologinio pasiskirstymo tyrimai turi apimti persistencijos, klirenso ir mobilizacijos tyrimus, taip pat papildomai turi būti nagrinėjama gonocitų linijos perdavimo rizika;

87.2. turi būti pateikti patogenų plitimo ir perdavimo trečiosioms šalims rizikos tyrimai ir rizikos aplinkai vertinimas, nebent, remiantis vaistinio preparato tipu, paraiškoje tinkamai pagrindžiama, kad tai nebūtina.

89. Toksikologija:

89.1. turi būti įvertintas gatavo genų terapijos vaistinio preparato toksiškumas. Be to, priklausomai nuo vaistinio preparato tipo, turi būti atsižvelgta į atskirus veikliųjų ir pagalbinių medžiagų tyrimus, turi būti įvertintas su ekspresuota nukleorūgšties seka susijusių vaistinių preparatų, kurie neskirti fiziologinėms funkcijoms atlikti, in vivo poveikis;

89.2. vienos dozės toksiškumo tyrimai gali būti derinami su saugumo farmakologiniais ir farmakokinetiniais tyrimais, pvz., siekiant ištirti persistenciją;

89.3. kartotinių dozių toksiškumo tyrimai turi būti pateikti, kai žmonėms ketinama skirti kartotines dozes. Skyrimo būdas ir schema turi būti parenkami visapusiškai atsižvelgiant į suplanuotą dozavimą gydymo metu. Tais atvejais, kai paskyrus vieną dozę žmonėms nukleorūgšties seka ilgiau išlieka funkcionali, turi būti aptarti kartotinio toksiškumo tyrimai. Priklausomai nuo genų terapijos vaistinio preparato persistencijos ir numatomos galimos rizikos, šie tyrimai gali trukti ilgiau nei standartiniai toksiškumo tyrimai. Turi būti pateikta tyrimų trukmę pagrindžianti informacija;

89.4. turi būti ištirtas genotoksiškumas. Tačiau standartiniai genotoksiškumo tyrimai turi būti atlikti tik kai jie reikalingi specifinėms priemaišoms arba tiekimo sistemos sudedamosioms dalims ištirti;

89.5. turi būti ištirtas kancerogeniškumas. Standartinės gyvenimo trukmės graužikų kancerogeniškumo tyrimų nereikia atlikti. Tačiau, priklausomai nuo vaistinio preparato tipo, pagal atitinkamus in vivo / in vitro modelius turi būti įvertintas tumorogeniškumas;

89.6. turi būti ištirtas toksinis poveikis reprodukcijai ir vystymuisi. Turi būti pateikti poveikio vaisingumui ir bendrai reprodukcinei funkcijai tyrimai, taip pat toksinio poveikio gemalui / vaisiui ir toksinio poveikio perinataliniu laikotarpiu bei gonocitų linijos perdavimo tyrimai, nebent, remiantis vaistinio preparato tipu, paraiškoje tinkamai pagrindžiama, kad tai nebūtina;

89.7. papildomi toksiškumo tyrimai:

89.7.1. turi būti pateikti integracijos tyrimai apie kiekvieną genų terapijos vaistinį preparatą, nebent galima moksliškai pagrįsti, kodėl tokie tyrimai nebuvo atlikti, pvz., todėl, kad nukleorūgščių sekos nepateks į ląstelės branduolį. Kai nesitikima, kad genų terapijos vaistinių preparatų integracija yra įmanoma, integracijos tyrimai turi būti atlikti, jei biologinio pasiskirstymo duomenys rodo gonocitų linijos perdavimo riziką;

89.7.2. turi būti ištirtas galimas imunogeninis ir imunotoksinis poveikis.

 

Specifiniai 4 modulio reikalavimai somatinių ląstelių terapijos vaistiniams preparatams ir audinių inžinerijos preparatams

 

90. Farmakologija:

90.1. pirminiai farmakologiniai tyrimai turi būti pakankami, kad būtų įrodyta koncepcija. Turi būti ištirta produktų, kurių pagrindą sudaro ląstelės, sąveika su gretimu audiniu;

90.2. turi būti nustatytas norimam poveikiui pasiekti reikalingas vaistinio preparato kiekis ir (arba) veiksminga dozė ir, priklausomai nuo produkto tipo, dozavimo dažnumas;

90.3. turi būti atsižvelgta į antrinius farmakologinius tyrimus, siekiant įvertinti galimą fiziologinį poveikį, kuris nėra susijęs su somatinių ląstelių terapijos vaistinio preparato, audinių inžinerijos preparato arba papildomų medžiagų pageidaujamu terapiniu poveikiu, nes be tiriamo (-ų) baltymo (-ų) sekrecijos gali vykti ir biologiškai aktyvių molekulių sekrecija arba tiriamas (-i) baltymas (-ai) gali veikti nepageidaujamas paskirties vietas.

91. Farmakokinetika:

91.1. nereikalaujama atlikti įprastinių farmakokinetinių tyrimų, skirtų rezorbcijai, pasiskirstymui, metabolizmui ir išskyrimui ištirti. Tačiau turi būti ištirti šie parametrai: gyvybingumas, ilgaamžiškumas, pasiskirstymas, augimas, diferenciacija ir migracija, nebent, remiantis vaistinio preparato tipu, paraiškoje tinkamai pagrindžiama, kad tai nebūtina;

91.2. jeigu tai somatinių ląstelių terapijos vaistiniai preparatai ir audinių inžinerijos preparatai, gaminantys sistemiškai aktyvias biomolekules, turi būti ištirtas šių molekulių pasiskirstymas, ekspresijos trukmė ir lygis.

92. Toksikologija:

92.1. turi būti įvertintas gatavo produkto toksiškumas. Turi būti atsižvelgiama į atskirus veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų), pagalbinių, papildomų medžiagų ir bet kokių su procesu susijusių priemaišų tyrimus;

92.2. stebėjimo trukmė gali būti ilgesnė nei atliekant standartinius toksiškumo tyrimus. Turi būti atsižvelgiama į vaistinio preparato numatomą egzistavimo trukmę ir farmakodinamines bei farmakokinetines ypatybes. Stebėjimo trukmė turi būti pagrįsta;

92.3. nereikalaujama atlikti įprastinių kancerogeniškumo ir genotoksiškumo tyrimų, tačiau turi būti atlikti vaistinio preparato tumorogeniškumo tyrimai;

92.4. turi būti ištirtas galimas imunogeninis ir imunotoksinis poveikis;

92.5. jeigu tai vaistiniai preparatai, kurių pagrindą sudaro ląstelės ir kuriuose yra gyvūninių ląstelių, turi būti aptarti specifiniai saugumo klausimai, pvz., ksenogeninių patogenų perdavimas žmonėms.

 

Specifiniai 5 modulio reikalavimai

 

Specifiniai 5 modulio reikalavimai visiems pažangios terapijos vaistiniams preparatams

 

93. Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 94–102 punktuose pateikti specifiniai reikalavimai yra papildomi ir taikomi kartu su II skyriaus 5 modulio reikalavimais.

94. Kai gydant pažangios terapijos vaistiniais preparatais tuo pačiu metu reikia taikyti specialią terapiją ir chirurgines procedūras, turi būti ištirta ir aprašyta visa terapinė procedūra. Turi būti pateikta informacija apie procedūrų standartizavimą ir optimizavimą kuriant vaistinius preparatus klinikiniame etape.

95. Kai siekiant implantuoti ar kitais būdais vartoti pažangios terapijos vaistinį preparatą atliekamos chirurginės operacijos, kurių metu naudojami medicinos prietaisai gali turėti poveikį pažangios terapijos vaistinio preparato veiksmingumui ar saugumui, turi būti pateikta informacija apie šiuos prietaisus.

96. Turi būti apibrėžta specifinė kompetencija, reikalinga vaistiniam preparatui skirti, implantuoti ar kitais būdais vartoti arba vėlesniems veiksmams atlikti. Prireikus turi būti pateiktas asmens sveikatos priežiūros specialistų mokymo planas dėl šių vaistinių preparatų skyrimo ir vartojimo procedūrų.

97. Atsižvelgiant į tai, kad klinikiniame kūrimo etape dėl pažangios terapijos vaistinių preparatų pobūdžio gali pasikeisti jų gamybos procesas, gali būti reikalaujama pateikti papildomų tyrimų pažangios terapijos vaistinių preparatų panašumui įrodyti.

98. Turi būti aptarta klinikiniame kūrimo etape kylanti rizika dėl galimų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ar dėl naudojamų gyvūninės kilmės medžiagų ir tokios rizikos mažinimo priemonės.

99. Dozės turi būti parenkamos ir skyrimo tvarkaraštis turi būti sudarytas atliekant dozės nustatymo tyrimus.

100. Vaistinių preparatų veiksmingumas juos vartojant pagal siūlomas indikacijas turi būti pagrįstas tinkamais klinikinių tyrimų rezultatais, taikant klinikiniu požiūriu reikšmingas tyrimo ribas, tiriant numatomą vaistinio preparato vartojimą. Tam tikrų klinikinių susirgimų atvejais gali būti reikalaujama įrodyti ilgalaikį veiksmingumą, todėl turi būti pateikta ilgalaikio veiksmingumo vertinimo strategija.

101. Rizikos valdymo plane turi būti pateikta ilgalaikio saugumo ir veiksmingumo stebėjimo strategija.

102. Sudėtiniams pažangios terapijos vaistiniams preparatams turi būti planuojami ir atliekami viso sudėtinio vaistinio preparato saugumo ir veiksmingumo tyrimai.

 

Specifiniai 5 modulio reikalavimai genų terapijos vaistiniams preparatams

 

103. Farmakokinetiniai tyrimai su žmonėmis turi apimti:

103.1. patogenų plitimo tyrimus, kuriais tiriamas genų terapijos vaistinių preparatų išskyrimas;

103.2. biologinio pasiskirstymo tyrimus;

103.3. farmakokinetinius vaistinių preparatų ir genų ekspresijos elementų profilio (pvz., ekspresuotų baltymų ar genomų pėdsakas) tyrimus.

104. Farmakodinaminių tyrimų su žmonėmis objektas turi būti nukleorūgšties sekos ekspresijos ir funkcijos po genų terapijos vaistinio preparato vartojimo ištyrimas.

105. Atliekant saugumo tyrimus, turi būti tiriami šie aspektai:

105.1. replikuotis galinčių vektorių atsiradimas;

105.2. naujų padermių atsiradimas;

105.3. esamų genominių sekų pasikeitimas;

105.4. neoplazminė proliferacija dėl įterptinės mutagenezės.

 

Specifiniai 5 modulio reikalavimai somatinių ląstelių terapijos vaistiniams preparatams

 

106. Somatinių ląstelių terapijos vaistiniams preparatams, kurių veikimo būdas pagrįstas nustatytos (-ų) veikliosios (-ųjų) biomolekulės (-ių) gamyba, turi būti nurodytos, kai įmanoma, šios (-ų) molekulės (-ių) farmakokinetinės ypatybės (visų pirma, pasiskirstymas, ekspresijos trukmė ir lygis).

107. Klinikinio kūrimo etape turi būti kreipiamas dėmesys į somatinių ląstelių terapijos vaistinio preparato sudedamųjų dalių biologinį pasiskirstymą, persistenciją ir ilgalaikį įsitvirtinimą.

108. Atliekant saugumo tyrimus, turi būti tiriami šie aspektai:

108.1. pasiskirstymas ir įsitvirtinimas po vaistinio preparato vartojimo;

108.2. ektopinis įsitvirtinimas;

108.3. onkogeninė transformacija ir ląstelių / audinių linijos pastovumas.

 

Specifiniai 5 modulio reikalavimai audinių inžinerijos preparatams

 

109. Farmakokinetiniai tyrimai: jeigu įprastiniai farmakokinetiniai tyrimai nėra reikšmingi audinių inžinerijos preparatams, klinikinio kūrimo etape turi būti kreipiamas dėmesys į audinių inžinerijos preparatų sudedamųjų dalių biologinį pasiskirstymą, persistenciją ir degradaciją.

110. Farmakodinaminiai tyrimai turi būti suplanuoti ir pritaikyti atsižvelgiant į audinių inžinerijos preparatų specifiškumą. Turi būti pateikti įrodymai dėl pasirinktos koncepcijos ir produkto kinetikos, užtikrinančios regeneraciją, pataisymą arba pakeitimą. Turi būti atsižvelgiama į tinkamus farmakodinaminius žymenis, susijusius su numatoma (-omis) funkcija (-omis) ir struktūra.

111. Atliekant saugumo tyrimus, turi būti tiriami Vaistinių preparatų tyrimų standartų ir protokolų 108 punkte nurodyti aspektai.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-331, 2010-04-26, Žin., 2010, Nr. 51-2515 (2010-05-04), i. k. 1102250ISAK000V-331

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu

Nr. V-596

 

VAISTINIŲ PREPARATŲ PAKUOTĖS ŽENKLINIMO IR PAKUOTĖS LAPELIO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

1. Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaistinių preparatų, kurie registruoti Lietuvos Respublikoje, pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

2. Ženklinant vaistinių preparatų pakuotes ir rengiant pakuotės lapelius turi būti laikomasi šio Aprašo reikalavimų, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) patvirtintų farmacinių formų, talpyklių, uždorių, vartojimo įtaisų, vartojimo būdų, laikymo sąlygų, tinkamumo laiko ir kitų standartinių terminų, Europos farmakopėjos terminų bei atsižvelgiama į Europos Komisijos Farmacijos komiteto Žmonėms skirtų vaistinių preparatų ženklinimo ir pakuotės lapelio suprantamumo gaires ir kitus Europos Sąjungos institucijų skelbiamus dokumentus. Rengiant bendras pakuotes Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos rinkoms gali būti atsižvelgiama į Estijos valstybinės vaistų agentūros, Latvijos valstybinės agentūros ir Tarnybos parengtas Bendrąsias Baltijos pakuotės gaires, paskelbtas Tarnybos interneto svetainėje.

Jei terminai nurodomi vadovaujantis Tarnybos patvirtintais standartiniais terminais ir jie gali būti pilni ir trumpieji, vartojami pilni terminai, išskyrus atvejus, kai Apraše nurodyta kitaip.

3. Pakuočių ženklinimas ir pakuotės lapelis turi būti pateikti lietuvių kalba, suprantami vartotojui. Vaistinio preparato registruotojo ir gamintojo pavadinimai bei adresai (išskyrus valstybės pavadinimą) į lietuvių kalbą neverčiami. Ta pati informacija gali būti pateikta ir kita (-omis) kalba (-omis).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

31. Leidimų laikinai tiekti vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, išdavimo tvarką patvirtina sveikatos apsaugos ministras.

Papildyta punktu:

Nr. V-691, 2013-07-15, Žin., 2013, Nr. 77-3911 (2013-07-18), i. k. 1132250ISAK000V-691

 

4. Informacija ant pakuotės ir pakuotės lapelyje turi būti įskaitoma, aiški ir nenusitrinanti. Šrifto dydis ant pakuočių turi būti ne mažesnis kaip 7 spaustuviniai punktai (arba tokio dydžio, kad mažoji raidė būtų ne žemesnė kaip 1,4 mm), vienkalbės pakuotės lapelyje – ne mažesnis kaip 9 spaustuviniai punktai, daugiakalbės pakuotės lapelyje – ne mažesnis kaip 8 spaustuviniai punktai. Tarpas tarp eilučių bazinių linijų turi būti ne mažesnis kaip 3 mm.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

5. Šiame Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

5.1. Gamintojas – vaistinio preparato gamybos licencijos, suteikiančios teisę išleisti vaistinio preparato serijas į Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių rinką, turėtojas.

5.2. Stacionaro vaistiniai preparatai – vaistiniai preparatai, kurie dėl galimo tiesioginio ar netiesioginio pavojaus paciento sveikatai gali būti vartojami tik sveikatos priežiūros įstaigose ir išorinėmis ar vidinėmis pakuotėmis tiesiogiai neišduodami (neparduodami) pacientui.

5.3. Vaistinio preparato dozuotė – vaistinio preparato vienetas (tabletė, kapsulė, ampulė ir kt.), turintis nustatytą veikliosios medžiagos kiekį.

5.4. Vartojimo instrukcija – trumpa informacija ant išorinės nereceptinio vaistinio preparato pakuotės (jei jos nėra – ant vidinės pakuotės), kaip tinkamai dozuoti ir vartoti vaistinį preparatą.

5.5. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme ir 2015 m. spalio 2 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/161, kuriuo nustatomos išsamios apsaugos priemonių ant žmonėms skirtų vaistų pakuotės naudojimo taisyklės ir taip papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB (OL 2016 L 32, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/161), vartojamas sąvokas ir jų apibrėžtis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-884, 2009-10-26, Žin., 2009, Nr. 129-5626 (2009-10-29), i. k. 1092250ISAK000V-884

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

II SKYRIUS
 IŠORINĖS VAISTINIO PREPARATO PAKUOTĖS ŽENKLINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

6. Ant išorinės vaistinio preparato pakuotės (jei jos nėra – ant vidinės) turi būti nurodyta ši informacija:

6.1. vaistinio preparato pavadinimas (dokumentuose vaistinio preparato pavadinimo negalima kaitalioti, pvz., lietuvinti), po pavadinimo – stiprumas, farmacinė forma ir, jei reikia, ar jis skirtas kūdikiams, vaikams ar suaugusiems:

6.1.1. jei vaistinio preparato sudėtyje yra iki trijų veikliųjų medžiagų, po vaistinio preparato pavadinimo turi būti nurodyti ir veikliųjų medžiagų tarptautiniai, jei jų nėra – bendriniai pavadinimai. Vaistinio preparato pavadinimas turi atitikti Europos vaistų agentūros žmonėms skirtų vaistinių preparatų komiteto Rekomendacijas dėl žmonėms skirtų vaistinių preparatų, registruojamų taikant centralizuotą procedūrą, pavadinimų priimtinumo;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

6.1.2. stiprumas:

6.1.2.1. vienos dozės, kuri visa suvartojama vienu kartu, preparato stiprumas yra veikliosios medžiagos kiekis vienoje dozuotėje, pvz., 200 mg, 5 TV, 4 mg/4 ml;

6.1.2.2. vienos dozės, kuri visa vienu kartu nesuvartojama, preparato stiprumas yra veikliosios medžiagos kiekis vienoje dozuotėje arba koncentracija mililitre (pvz., 1 mg/ml), grame (pvz., 250 mg/g) ar procentais;

6.1.2.3. daugelio dozių dozuoto preparato stiprumas yra veikliosios medžiagos kiekis vienoje dozuotėje, nedozuoto – koncentracija mililitre arba grame;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

6.1.2.4. vienos dozės miltelių tirpalui arba suspensijai ruošti stiprumas yra veikliosios medžiagos kiekis vienoje dozuotėje;

6.1.2.5. koncentrato tirpalui ruošti stiprumas yra jo koncentracija prieš skiedžiant;

6.1.2.6. transderminio pleistro stiprumas yra vidutinis veikliosios medžiagos kiekis per laiko vienetą (pvz., valandą ar parą), atpalaiduojamas iš pleistro;

6.1.2.7. žodžių „mikrogramai“ ir „nanogramai“ trumpinti negalima;

6.1.2.8. visi stiprumai rašomi tuo pačiu būdu (pvz., 250 mg, 500 mg, 750 mg), prieš kablelį rašomi ne daugiau kaip 3 ženklai; kablelis nerašomas, jei jį lengva pašalinti (pvz., turi būti 250 mg, o ne 0,25 g);

6.1.2.9. po vaistinio preparato pavadinimo stiprumas gali būti nenurodomas, jei vaistinio preparato sudėtyje yra keturios ar daugiau veikliųjų medžiagų arba, jei radiofarmacinių vaistinių preparatų, radionuklidų generatorių, radionuklidų pirmtakų ar radionuklidų rinkinių, vakcinų ir kitų biologinių vaistinių preparatų, homeopatinių ar augalinių vaistinių preparatų atveju nėra galimybės jį nurodyti;

Papildyta punktu:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

6.1.3. farmacinė forma. Jei vaistinio preparato pakuotėje yra daugiau nei viena vaistinio preparato dozuotė, farmacinė forma nurodoma daugiskaita (pvz., tabletės, kapsulės);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

6.1.4. Neteko galios nuo 2015-10-23

Punkto naikinimas:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

6.2. bendriniai veikliųjų medžiagų pavadinimai ir jų kiekiai vienoje dozuotėje arba, atsižvelgiant į paruošto vartoti vaistinio preparato farmacinę formą, – atitinkamame tūryje arba masėje;

6.3. pagalbinių medžiagų sąrašas (jei pagalbinė medžiaga turi E numerį, pakanka nurodyti tik jį):

6.3.1. parenteraliai, vietiškai, į akis arba inhaliacijoms vartojamiems vaistiniams preparatams – visos pagalbinės medžiagos;

6.3.2. kitiems vaistiniams preparatams – pagalbinės medžiagos, kurių poveikis yra žinomas. Nurodomos medžiagos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašą (toliau – Sąrašas);

6.4. farmacinė forma (gali būti vartojamas Tarnybos patvirtintas trumpasis standartinis terminas) ir kiekis (masė, tūris arba dozių skaičius);

6.5. vartojimo metodas ir būdas; paliekama vietos paskirtai dozei įrašyti; nuoroda „Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį“;

6.6. specialus įspėjimas „Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje“; 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1158, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16631

 

6.7. jei reikia, kitas (-i) specialus (-ūs) įspėjimas (-ai);

6.8. tinkamumo vartoti laikas (metai ir mėnuo) (jei yra galimybė – ir Brailio raštu):

6.8.1. metai nurodomi keturiais arabiškais skaitmenimis, mėnuo – dviem, pvz., „Tinka iki 2005 01“. Vietoj žodžių „Tinka iki“ gali būti nurodoma santrumpa „EXP“, jeigu vaistinio preparato pakuotė, į kurią įdėtas ar prie jos pridėtas pakuotės lapelis, pagal Reglamento (ES) 2016/161 2 straipsnį turi būti paženklinta unikaliu identifikatoriumi – dvimačiu brūkšniniu kodu arba ženklinimo informacija pateikiama keliomis kalbomis (daugiakalbės pakuotės). Kai pakuotė ženklinama keliomis kalbomis, data gali būti rašoma remiantis tarptautinių dokumentų nuostatomis. Vaistinis preparatas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1336, 2017-11-28, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18983

 

6.8.2. jeigu vaistinio preparato tinkamumo vartoti laikas po pirmojo talpyklės atidarymo, tirpinimo arba skiedimo sutrumpėja, reikia nurodyti ir jį, tačiau, jei pastarasis priklauso nuo vaistinio preparato ruošimo, pakanka nuorodos „Tinkamumo laikas paruošus vartoti nurodytas pakuotės lapelyje“. Jei reikia, pradėto vartoti preparato, pvz., radiofarmacinio arba vakcinos, tinkamumo laikas (data ir valanda) nurodomi tiksliai;

6.9. jei yra, specialios laikymo sąlygos;

6.10. specialios atsargumo priemonės dėl nesuvartoto vaistinio preparato ar jo atliekų tvarkymo (jei reikia); nurodoma atliekų surinkimo sistema (jei yra);

6.11. vaistinio preparato registruotojo pavadinimas ir adresas (jei yra galimybė – telefono ir telefakso numeriai, elektroninio pašto adresas) bei, jei yra galimybė, jo atstovo Lietuvos Respublikai pavadinimas (jei yra galimybė – adresas, telefono ir telefakso numeriai, elektroninio pašto adresas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

6.12. registracijos pažymėjimo numeris;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

6.13. gamintojo serijos numeris. Vietoj žodžio „Serija“ gali būti nurodomas žodis „Lot“, jeigu vaistinio preparato pakuotė, į kurią įdėtas ar prie jos pridėtas pakuotės lapelis, pagal Reglamento (ES) 2016/161 2 straipsnį turi būti paženklinta unikaliu identifikatoriumi – dvimačiu brūkšniniu kodu arba ženklinimo informacija pateikiama keliomis kalbomis (daugiakalbės pakuotės);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1336, 2017-11-28, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18983

 

6.14. pardavimo (išdavimo) tvarka: receptinis, nereceptinis. Jei vaistinis preparatas ar atitinkama jo pakuotė priskirtina stacionariam vaistiniam preparatui, nurodoma: „Skirtas tik sveikatos priežiūros įstaigoms“;

6.15. jeigu vaistinis preparatas nereceptinis – vartojimo instrukcija (indikacijos, dozavimo rekomendacijos, prireikus – kiti įspėjimai, kontraindikacijos);

6.16. informacija, nurodyta Aprašo 6.1 papunktyje, Brailio raštu (negali būti naudojamas trumparaštis ir santrumpos), atsižvelgiant į reikalavimus, paskelbtus Europos Komisijos Rekomendacijose dėl pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio Brailio raštu. Jei nėra galimybės Brailio raštu pateikti visos informacijos:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1336, 2017-11-28, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18983

6.16.1. gali būti nurodomas tik vaistinio preparato pavadinimas ir stiprumas;

6.16.2. gali būti nurodomas tik vaistinio preparato pavadinimas, kai yra registruotas tik vienas vaistinio preparato stiprumas;

6.16.3. augaliniam vaistiniam preparatui gali būti nurodomas tik jo pavadinimas; jei pavadinimą sudaro veiklioji (-sios) medžiaga (-os), gali būti nurodomas tik augalo pavadinimas ir augalo dalis (jei yra registruotų vaistinių preparatų iš skirtingų to paties augalo dalių);

6.16.4. jei maža pakuotė (talpyklė ne didesnė nei 10 ml) ir nepakanka vietos visai informacijai nurodyti, gali būti pridedama papildoma etiketė;

6.16.5. ant stacionaro vaistinių preparatų pakuotės informacijos Brailio raštu galima nenurodyti pateikus argumentuotą paaiškinimą.

6.17. unikalus identifikatorius – dvimatis brūkšninis kodas, jei juo vaistinio preparato pakuotę privaloma ženklinti vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/161 2 straipsniu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

6.18. unikalaus identifikatoriaus duomenys žmogui perskaitoma forma, jei juos privaloma spausdinti vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/161 2 ir 7 straipsnių nuostatomis;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

61. Unikaliame identifikatoriuje, užkoduotame dvimačiame brūkšniniame kode, turi būti pateikiami šie duomenų elementai: preparato kodas ir nuoseklusis numeris, nurodyti Reglamento (ES) 2016/161 4 straipsnio b punkto i ir ii papunkčiuose, serijos numeris, tinkamumo vartoti laiko pabaigos data. Unikaliame identifikatoriuje, pateikiamame žmogui perskaitoma forma, turi būti pateikiami produkto kodas ir nuoseklusis numeris, išskyrus Reglamento (ES) 2016/161 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą atvejį.

Papildyta punktu:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

62. Unikalaus identifikatoriaus duomenys žmogui perskaitoma forma ir dvimatis brūkšninis kodas, kuriame užkoduotas unikalus identifikatorius, gali būti nurodytas ant atskiros etiketės, prilipdytos prie pakuotės, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

62.1. nėra techninių galimybių šią informaciją atspausdinti ant pakuotės ar nurodyti etiketėje, kurioje pateikiama visa nustatyta ženklinimo informacija;

62.2. informacija etiketėje turi būti įskaitoma, aiški ir nenusitrinanti;

62.3. etiketė ant pakuotės turi palikti aiškiai matomus jos pašalinimo ar kitus bandymo ją nuplėšti požymius;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-928, 2019-07-26, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12379

 

62.4. etiketė negali būti užklijuota ant kitos prilipdytos etiketės;

62.5. etiketė turi nepažeisti ant pakuotės pateiktos informacijos įskaitomumo, įskaitant informaciją Brailio raštu;

62.6. etiketę turi prilipdyti gamintojas, kuris nurodytas vaistinio preparato registravimo byloje, laikydamasis geros gamybos praktikos reikalavimų.

Papildyta punktu:

Nr. V-386, 2019-03-28, paskelbta TAR 2019-04-02, i. k. 2019-05233

 

7. Ant išorinės pakuotės gali būti simbolių ar piktogramų, paaiškinančių šiame skyriuje pateiktą ir kitą pacientui naudingą informaciją, atitinkančią preparato charakteristikų santrauką. Šioje informacijoje negali būti reklamos.

8. Ant stacionaro vaistinio preparato išorinės pakuotės (jei jos nėra – vidinės pakuotės) gali būti pateikiama tik informacija, nurodyta Aprašo 6.14, 6.17, 6.18 ir 10.2 papunkčiuose bei 11 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

III SKYRIUS
VIDINĖS PAKUOTĖS ŽENKLINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

9. Vidinės pakuotės ženklinimas, išskyrus Aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytus atvejus, turi atitikti Aprašo 6.1–6.16 papunkčiuose nurodytą išorinės pakuotės ženklinimą ar atitinkamai Aprašo 8 punkte nurodytą pakuotės ženklinimą ir, jei taikoma, Aprašo V skyriaus specialius reikalavimus. Jei vidinė pakuotė neįdėta į išorinę pakuotę, ji turi atitikti ir Aprašo 6.17, 6.18 papunkčiuose nurodytą išorinės pakuotės ženklinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-56, 2010-01-22, Žin., 2010, Nr. 13-661 (2010-02-02), i. k. 1102250ISAK0000V-56

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

10. Ant lizdinės plokštelės arba dvisluoksnės juostelės, įdėtos į išorinę pakuotę, kuri atitinka Aprašo 6 ir 7 punktų arba atitinkamai 8 punkto reikalavimus, turi būti nurodyta bent ši informacija:

10.1. vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma (gali būti vartojamas Tarnybos patvirtintas trumpasis standartinis terminas), veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai), laikantis Aprašo 6.1.1–6.1.4 punktų reikalavimų; leidžiama santrumpa „/μg“, jei visas žodis „mikrogramai“ netelpa ir nekyla pavojaus supainioti mato vienetus;

10.2. vaistinio preparato registruotojo pavadinimas (gali būti vartojamas pilnas arba sutrumpintas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

10.3. tinkamumo vartoti laikas. Tinkamumo vartoti laiko metai ir mėnuo nurodomi pagal Aprašo 6.8.1 papunktį. Vietoj žodžių „Tinka iki“ gali būti nurodoma santrumpa „EXP“ arba žodžiai visai nenurodomi;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1336, 2017-11-28, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18983

 

10.4. serijos numeris. Vietoj žodžio „Serija“ gali būti nurodoma žodis „Lot“ arba žodžiai visai nenurodomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1336, 2017-11-28, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18983

 

11. Ant mažos vidinės pakuotės, jei neįmanoma sutalpinti visos informacijos, atitinkančios šių taisyklių 6 punkto reikalavimus, turi būti nurodyta bent ši informacija:

11.1. vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma, veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai), laikantis Aprašo 10.1 punkto reikalavimų, ir vartojimo būdas;

11.2. vartojimo metodas;

11.3. tinkamumo vartoti laikas. Tinkamumo vartoti laiko metai ir mėnuo nurodomi pagal Aprašo 6.8.1 papunktį. Vietoj žodžių „Tinka iki“ gali būti nurodoma santrumpa „EXP“ arba žodžiai visai nenurodomi;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1336, 2017-11-28, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18983

 

11.4. serijos numeris. Vietoj žodžio „Serija“ gali būti nurodoma žodis „Lot“ arba žodžiai visai nenurodomi;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1336, 2017-11-28, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18983

 

11.5. kiekis (masė, tūris arba vienetai).

 

IV SKYRIUS
PAKUOTĖS LAPELIS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

12. Į vaistinio preparato išorinę pakuotę turi būti įdėtas ar prie jos pritvirtintas pakuotės lapelis, išskyrus atvejį, kai visa Aprašo 13 ir 15 punktuose nurodyta informacija nurodoma ant išorinės ar vidinės pakuotės. Pakuotės lapelį turi įdėti į pakuotę ar prie jos pritvirtinti gamintojas, kuris nurodomas vaistinio preparato registracijos byloje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-884, 2009-10-26, Žin., 2009, Nr. 129-5626 (2009-10-29), i. k. 1092250ISAK000V-884

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

13. Vaistinio preparato pakuotės lapelis rengiamas preparato charakteristikų santraukos pagrindu. Jame pateikiama ir toliau nurodyta tvarka išdėstoma ši informacija:

13.1. vaistinio preparato identifikavimo informacija:

13.1.1. pavadinimas, stiprumas ir farmacinė forma laikantis Aprašo 6.1.1–6.1.3 punktų reikalavimų, prireikus – ar jis skirtas kūdikiams, vaikams ar suaugusiems;

13.1.2. bendrinis pavadinimas, jei vaistinio preparato sudėtyje yra viena veiklioji medžiaga, o jo pavadinimas sugalvotas;

13.1.3. farmakoterapinė grupė arba veikimo pobūdis (pacientui suprantamais žodžiais);

13.2. terapinės indikacijos;

13.3. informacija, kurią svarbu žinoti prieš pradedant vartoti vaistinį preparatą:

13.3.1. kontraindikacijos;

13.3.2. atsargumo priemonės vartojant vaistinį preparatą;

13.3.3. sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika (pvz., su alkoholiu, tabaku, maistu), kuri gali turėti įtakos vaistinio preparato poveikiui;

13.3.4. specialūs įspėjimai;

13.4. būtina tinkamo vartojimo instrukcija:

13.4.1. dozė;

13.4.2. vartojimo metodas ir būdas;

13.4.3. vartojimo dažnis (prireikus nurodyti laiką, kuriuo galima ar būtina vartoti vaistinį preparatą);

13.4.4. jei reikia (atsižvelgiant į vaistinio preparato rūšį):

13.4.4.1. vartojimo trukmė (jei ji ribojama);

13.4.4.2. ką daryti perdozavus vaistinio preparato (simptomai, skubi pagalba);

13.4.4.3. ką daryti užmiršus suvartoti vieną ar kelias dozes;

13.4.4.4. nutraukimo simptomų pavojus, jei reikia;

13.4.4.5. speciali rekomendacija pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jei kiltų abejonių dėl vaistinio preparato vartojimo;

13.5. tinkamai vartojant vaistinį preparatą galima nepageidaujama reakcija ir (prireikus) ką daryti jai pasireiškus;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-919, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 116-5887 (2012-10-06), i. k. 1122250ISAK000V-919

 

13.6. nuoroda į ant pakuotės pateiktą tinkamumo laiką ir kita informacija:

13.6.1. įspėjimas, kad nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, preparato vartoti negalima. Jei ant išorinės pakuotės (jei jos nėra – ant vidinės) vartojama santrumpa „EXP“, ši santrumpa turi būti nurodyta įspėjime, kad būtų aiški jos reikšmė;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1336, 2017-11-28, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18983

 

13.6.2. jei yra, specialios laikymo sąlygos;

13.6.3. jei reikia, įspėjimas, kad preparato vartoti negalima atsiradus matomiems gedimo požymiams;

13.6.4. visa kokybinė sudėtis (veikliosios ir pagalbinės medžiagos) ir veikliųjų medžiagų kiekiai (bendriniais pavadinimais, kiekvienam stiprumui ir farmacinei formai atskirai);

13.6.5. farmacinė forma ir kiekis (masė, tūris arba vienetai) (kiekvienam vaistinio preparato stiprumui ir farmacinei formai atskirai), nurodant (jei yra) stacionaro vaistinio preparato pakuotes;

13.6.6. vaistinio preparato registruotojo pavadinimas ir adresas (jei yra galimybė – telefono ir telefakso numeriai, elektroninio pašto adresas) bei, jei yra, jo atstovo Lietuvos Respublikai pavadinimas (jei yra galimybė – adresas, telefono ir telefakso numeriai, elektroninio pašto adresas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

13.6.7. gamintojo pavadinimas ir adresas:

13.6.7.1. gamintojas EEE teritorijoje, atsakingas už serijų išleidimą;

13.6.7.2. jei už serijų išleidimą atsakingi keli gamintojai, Tarnybai teikiamame pakuotės lapelyje jie nurodomi visi, o į Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamo preparato pakuotę įdėtame pakuotės lapelyje – konkrečią seriją išleidęs gamintojas;

13.7. pavadinimų kiekvienoje valstybėje sąrašas, jei taikant savitarpio pripažinimo ar decentralizuotą procedūrą, EEE valstybėse vaistinis preparatas registruotas skirtingais pavadinimais;

13.8. pakuotės lapelio paskutinio tvirtinimo data;

13.9. jei reikia, informacija, skirta sveikatos priežiūros specialistams.

131. Vaistinio preparato, įrašyto į Reglamento (EB) Nr. 726/2004, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 1235/2010, 23 straipsnyje nurodytą sąrašą, pakuotės lapelyje papildomai turi būti nurodyta nuoroda: „Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena“. Prieš šią nuoroda turi būti pateiktas Europos Komisijos parinktas juodas simbolis, nurodytas Reglamento (EB) 726/2004 23 straipsnyje, o po jos pateiktas aiškinamasis sakinys, laikantis atitinkamų Europos Komisijos rekomendacijų.

Papildyta punktu:

Nr. V-919, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 116-5887 (2012-10-06), i. k. 1122250ISAK000V-919

 

132. Visų vaistinių preparatų pakuotės lapelyje turi būti pateikta aiški nuoroda: „Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė nepageidaujama reakcija į vaistinį preparatą, apie ją praneškite savo gydytojui, vaistininkui, kitam sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistui arba Tarnybai elektroniniu ar kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.“

Papildyta punktu:

Nr. V-919, 2012-09-28, Žin., 2012, Nr. 116-5887 (2012-10-06), i. k. 1122250ISAK000V-919

 

14. Pateikiant 13.3 punkto informaciją, nurodoma:

14.1. specialioms pacientų grupėms (vaikams, nėščioms ir žindančioms moterims, vaisingiems, senyviems ir tam tikromis ligomis sergantiems žmonėms) skiriamų vaistinių preparatų vartojimo ypatybės;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-961, 2011-11-10, Žin., 2011, Nr. 137-6501 (2011-11-17), i. k. 1112250ISAK000V-961

 

14.2. jei reikia, poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus;

14.3. pagalbinių medžiagų, apie kurias žinoti svarbu, kad vaistinio preparato vartojimas būtų saugus ir veiksmingas, sąrašas. Nurodomos į Sąrašą įrašytos medžiagos (medžiagos pavadinimas rašomas kartu su E numeriu) ir jame pateikta atitinkama informacija.

15. Pakuotės lapelyje gali būti simbolių ar piktogramų, paaiškinančių pateikiamą informaciją ar kitą pacientui naudingą informaciją, atitinkančią preparato charakteristikų santrauką, tačiau neturinčią reklaminio pobūdžio.

16. Pakuotės lapelis rengiamas:

16.1. atsižvelgiant į konsultacijų su atitinkamomis pacientų grupėmis rezultatus ir užtikrinant, kad jis būtų suprantamas, aiškus ir lengvai naudojamas;

16.2. vartotojui suprantamais žodžiais, kad jis, remdamasis šiuo tekstu, galėtų tinkamai vartoti vaistinį preparatą, prireikus pasitarti su gydytoju ar vaistininku;

16.3. be reklaminio pobūdžio informacijos;

16.4. papildomai (pacientų organizacijoms paprašius) – akliesiems ir silpnaregiams suprantama forma.

 

V SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI KAI KURIOMS VAISTINIŲ PREPARATŲ GRUPĖMS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

17. Ant homeopatinio vaistinio preparato pakuotės (vidinės, išorinės) ir pakuotės lapelio aiškiai ir įskaitomai turi būti nurodyta „Homeopatinis vaistinis preparatas“. Šis reikalavimas netaikomas Aprašo 18 punkte nurodytiems homeopatiniams vaistiniams preparatams.

18. Ant homeopatinių vaistinių preparatų, registruojamų pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašą, pakuotės (vidinės, išorinės) ir pakuotės lapelyje turi būti tik tokia informacija:

18.1. homeopatinės žaliavos (žaliavų) mokslinis pavadinimas ir praskiedimo laipsnis, nurodomas po pavadinimo. Laipsnį galima žymėti Europos farmakopėjoje, o jei joje nėra, oficialiose galiojančiose Europos Sąjungos valstybių narių farmakopėjose nurodytais simboliais. Jei homeopatinio vaistinio preparato sudėtyje yra dvi ar daugiau žaliavų, ant pakuotės (vidinės, išorinės) kartu su moksliniais žaliavų pavadinimais gali būti nurodytas ir sugalvotas pavadinimas;

18.2. vaistinio preparato registruotojo, jei reikia – homeopatinio vaistinio preparato gamintojo, pavadinimas ir adresas (jei yra galimybė – telefono ir telefakso numeriai, elektroninio pašto adresas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

18.3. vartojimo būdas;

18.4. tinkamumo vartoti laikas pagal Aprašo 6.8 papunkčio reikalavimus. Žodžiai „Tinka iki“ ant Aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytų vidinių pakuočių nurodomi vadovaujantis Aprašo 10.3 ir 11.3 papunkčiais; 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1336, 2017-11-28, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18983

 

18.5. farmacinė forma (gali būti vartojamas Tarnybos patvirtintas trumpasis standartinis terminas) ir preparato kiekis pakuotėje;

18.6. specialios laikymo sąlygos (jei yra);

18.7. ypatingi įspėjimai (jei būtina);

18.8. serijos numeris. Žodis „Serija“ ant Aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytų vidinių pakuočių nurodomas vadovaujantis Aprašo 10.4 ir 11.4 papunkčiais;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1336, 2017-11-28, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18983

 

18.9. registracijos pažymėjimo numeris;

18.10. užrašas „Homeopatinis vaistinis preparatas be patvirtintų terapinių indikacijų“;

18.11. nurodymai:

18.11.1. „Prieš vartodami preparatą pasitarkite su gydytoju homeopatu“;

18.11.2. „Jei vartojant preparatą simptomai išlieka, kreipkitės į bendrosios praktikos gydytoją“.

19. Aprašo 18 punkto reikalavimai taikomi ir antroposofiniams preparatams, išskyrus 18.10 punkto, nes vietoj termino „homeopatinis vaistinis preparatas“ turi būti nurodoma „antroposofinis vaistinis preparatas.

191. Ant homeopatinių vaistinių preparatų, registruojamų pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašą, pakuotės (vidinės, išorinės) ir pakuotės lapelyje papildomai turi būti pateikta nuoroda: „Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais“.

Papildyta punktu:

Nr. V-56, 2010-01-22, Žin., 2010, Nr. 13-661 (2010-02-02), i. k. 1102250ISAK0000V-56

 

20. Ant tradicinių augalinių vaistinių preparatų, kurie registruoti pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašą, pakuotės (vidinės, išorinės) ir pakuotės lapelyje papildomai turi būti šios nuorodos:

20.1. „Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu“;

20.2. „Jei preparato vartojimas neveiksmingas arba sukelia šalutinį poveikį, nepaminėtą ant pakuotės ar pakuotės lapelyje, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

21. Vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra radionuklidų, išorinė pakuotė (kartono dėžė ir talpyklė) turi būti ženklinama pagal Tarptautinės atominės energetikos agentūros radioaktyviųjų medžiagų saugaus transportavimo reglamentą. Be to, ženklinimas turi atitinki 22 ir 23 punktų nuostatas.

22. Radiofarmacinių preparatų etiketėje ant išorinės pakuotės (skydo) papildomai turi būti:

22.1. išsamiai paaiškinti ant flakono nurodyti kodai;

22.2. vienos dozės ar flakono radioaktyvumas, jei būtina, nustatytu laiku ir data;

22.3. kapsulių skaičius, o jeigu tai skystis, – mililitrų kiekis talpyklėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1336, 2017-11-28, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18983

 

23. Ant flakono turi būti pateikta tokia informacija:

23.1 vaistinio preparato pavadinimas arba kodas, tarp jų ir radionuklido pavadinimas arba cheminis simbolis;

23.2. serijos numeris bei tinkamumo vartoti laikas;

23.3. tarptautinis radioaktyvumą žymintis simbolis;

23.4. gamintojo pavadinimas ir adresas;

23.5. radioaktyvumo kiekis, kaip nurodyta Aprašo 22.2 papunktyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1336, 2017-11-28, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18983

 

24. Prie radiofarmacinių preparatų, radionuklidų generatorių, radiofarmacinių preparatų komplektų ar radionuklidų pirmtakų pakuočių turi būti pridėtas išsamus pakuotės lapelis. Jame papildomai turi būti nurodytos visos atsargumo priemonės, kurių būtina imtis darbuotojui ir pacientui vaistinio preparato ruošimo ir vartojimo metu, ir specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis sunaikinant pakuotę bei jos nepanaudotą turinį.

25. Retuosius vaistinius preparatus, įrašytus į Bendrijos vaistinių preparatų registrą, leidžiama platinti pakuotėmis, paženklintomis anglų, prancūzų ar vokiečių kalba.

 

VI SKYRIUS
 SUPAPRASTINTAS VAISTINIO PREPARATO PAKUOTĖS ŽENKLINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

26. Vaistinio preparato pakuotės gali būti ženklinamos supaprastintai, jei vaistinis preparatas atitinka visus šiuos kriterijus:

26.1. vaistinio preparato sudėtyje nėra veikliosios medžiagos, įrašytos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ patvirtintą II sąrašą „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

26.2. vaistinis preparatas yra priskirtas receptiniams vaistiniams preparatams ir Lietuvos Respublikos vaistinėms bei asmens sveikatos priežiūros įstaigoms jo parduodama ne daugiau kaip 4 tūkstančiai pakuočių per kalendorinius metus arba vaistinis preparatas yra priskirtas stacionaro vaistiniams preparatams;

26.3. vaistinio preparato išorinė, o jei jos nėra, vidinė pakuotė, yra paženklinta kitos EEE valstybės kalba lotyniškais rašmenimis.

27. Ant vaistinio preparato, atitinkančio Aprašo 26 punkto kriterijus, išorinių, o jei jų nėra, vidinių pakuočių leidžiama lipdyti etiketes lietuvių kalba. Jas turi teisę lipdyti tik vaistinio preparato gamybos licencijos, išduotos pagal EEE valstybės teisės aktus, suderintus su direktyvos 2001/83/EB 41 straipsnio reikalavimais, turėtojas, nurodytas vaistinio preparato registracijos byloje. Jei vaistinio preparato pakuotės yra su apsaugos priemonėmis, etiketės lietuvių kalba turi būti lipdomos taip, kad nebūtų pažeistos ar uždengtos apsaugos priemonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

Nr. V-439, 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06528

 

28. Pagal supaprastinto ženklinimo reikalavimus ženklinama išorinė, o jei jos nėra, vidinė pakuotė turi atitikti šiuos reikalavimus:

28.1. etiketėje pateikiama informacija lietuvių kalba turi atitikti Aprašo I–II skyrių reikalavimus bei sutapti su Tarnybos patvirtintu pakuotės ženklinimo tekstu;

28.2. užsienio kalba turi būti pateikta bent ši informacija: vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma, veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai), tinkamumo laikas ir serijos žymuo. Ši informacija užsienio kalba turi visiškai atitikti informaciją lietuvių kalba, kita etikete neuždengta informacija užsienio kalba (jei yra) neturi prieštarauti atitinkamai informacijai lietuvių kalba.

29. Jei vidinė pakuotė įdėta į išorinę pakuotę, atitinkančią Aprašo 28 punkto reikalavimus, ji gali būti nepaženklinta lietuvių kalba, jei jos ženklinimas pateiktas lotyniškais rašmenimis ir ta pačia kaip išorinės pakuotės užsienio kalba, o tinkamumo vartoti laikas nurodytas pagal Aprašo 6.8 punkto reikalavimus.

30. Vaistinio preparato tiekimas rinkai pakuotėmis, paženklintomis pagal supaprastinto ženklinimo reikalavimus, neatleidžia vaistinio preparato registruotojo nuo pareigos turėti Tarnybos patvirtintą vidinės pakuotės ženklinimą lietuvių kalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-710, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09011

 

Papildyta skyriumi:

Nr. V-884, 2009-10-26, Žin., 2009, Nr. 129-5626 (2009-10-29), i. k. 1092250ISAK000V-884

 

7 skyrius. Neteko galios nuo 2013-07-19

Skyriaus naikinimas:

Nr. V-691, 2013-07-15, Žin. 2013, Nr. 77-3911 (2013-07-18), i. k. 1132250ISAK000V-691

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

Ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu

Nr. V-596

 

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ, KURIOS TURI BŪTI NURODOMOS ANT VAISTINIO PREPARATO PAKUOTĖS IR PAKUOTĖS LAPELYJE, SĄRAŠAS

 

Pavadinimas

E numeris

Vartojimo būdas

Minimalus pagalbinės medžiagos kiekis, kai reikia ją nurodyti

Informacija pakuotės lapelyje

Komentarai

lietuvių kalba

atitikmuo anglų kalba

Aprotininas

Aprotinin

 

Vietinis

Bet koks

Gali sukelti padidėjusio jautrumo ar sunkių alerginių reakcijų.

Šiuo atveju vietinis vartojimo būdas siejamas su vietomis, iš kurių vaistinis preparatas gali patekti į kraują (pvz., žaizdomis, kūno ertmėmis).

Žemės riešutų aliejus

Arachis oil (peanut oil)

 

Visi

Bet koks

Vaisto sudėtyje yra žemės riešutų aliejaus. Jei esate alergiškas (alergiška) žemės riešutams arba sojai, šio vaisto Jums vartoti negalima.

Išgryninto žemės riešutų aliejaus sudėtyje gali būti žemės riešutų baltymo. Europos farmakopėjos (PhEur) monografijose baltymo pėdsakų mėginio nėra. Preparato charakteristikų santraukoje (SPC) -kontraindikacija.

Aspartamas

Aspartame

E951

Geriamasis

Bet koks

Sudėtyje yra medžiagos, iš kurios susidaro fenilalaninas. Gali būti kenksmingas sergantiems fenilketonurija.

 

Azodažikliai, pvz.,

Azo colouring agents:

 

Geriamasis

Bet koks

Gali sukelti alerginių reakcijų.

 

tartrazinas,

for example,

E102

saulėlydžio geltonasis FCF,

tartrazine,

E110

azorubinas, karmosinas,

sunset yellow FCF,

E122

amarantas,

azorubine, carmoisine,

E123

ponso 4R, kochinelas raudonasis A,

amaranth,

E124

briliantinis juodasis BN, juodasis PN

ponceau 4R, cochineal red A,

 

 

brilliant black BN, black PN

E151

Benzalkonio chloridas

Benzalkonium chloride

 

Akims

Bet koks

Gali sudirginti akis.

 

Turi nepatekti ant minkštųjų kontaktinių lęšių.

Prieš vartojimą kontaktinius lęšius reikia išimti (vėl juos galima įdėti ne anksčiau kaip po 15 min.).

Keičia minkštųjų kontaktinių lęšių spalvą.

Vietinis

Dirgina, gali sukelti odos reakcijų.

 

 

Įkvepiamasis

10 mikrogramų palenkančioje dozėje

Gali sukelti bronchų spazmą.

 

Benzilo alkoholis

Benzyl alcohol

 

Parenterinis

Mažiau kaip 90 mg/kg per parą

Negalima skirti neišnešiotiems kūdikiams ir naujagimiams.

SPC – „anafilaktoidinių“ vietoj „alerginių“.

Kūdikiams ir vaikams iki 3 metų gali sukelti toksinių ir alerginių reakcijų.

Informaciniame lapelyje ir SPC nurodomas benzilo alkoholio kiekis (mg) <tūryje>.

90 mg/kg per parą

Negalima skirti neišnešiotiems kūdikiams ir naujagimiams.

Dėl mirtinų toksinių reakcijų pavojaus suvartojus daugiau kaip 90 mg/kg benzilo alkoholio per parą šio vaisto negalima skirti kūdikiams ir vaikams iki 3 metų.

Informaciniame lapelyje ir SPC nurodomas benzilo alkoholio kiekis <tūryje>.

Benzoinė rūgštis ir benzoatai, pvz.,

Benzoic acid and benzoates,

E210 E211 E212

Vietinis

Bet koks

Truputį dirgina odą, akis ir gleivinę

 

benzoinė rūgštis, natrio benzoatas, kalio benzoatas

for example, benzoic acid, Sodium benzoate, potassium benzoate

 

Parenterinis

Bet koks

Gali didinti naujagimių geltos riziką.

 

Bergamočių aliejus Bergaptenas

Bergamot oil Bergapten

 

Vietinis

Bet koks

Gali didinti jautrumą ultravioletinei (natūraliai ir dirbtinei saulės) šviesai.

Nurodyti nereikia, kai aliejaus sudėtyje bergapteno nėra.

Bronopolis

Bronopol

 

Vietinis

Bet koks

Gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą).

 

Butilintas hidroksianizolas

Butylated hydroxyanisole

E320

Vietinis

Bet koks

Gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę.

 

Butilintas hidroksitoluenas

Bbutylated hydroxytoluene

E321

Vietinis

Bet koks

Gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą) ar sudirginti akis ir gleivinę.

 

Cetostearilo alkoholis, įskaitant cetilo alkoholį

Cetosteryl alcohol including Cetyl alcohol

 

Vietinis

Bet koks

Gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą).

 

Chlorokrezolis

Chlorocresol

 

Vietinis Parenterinis

Bet koks

Gali sukelti alerginių reakcijų.

 

Cukrus (sacharozė)

Sucrose

 

Geriamasis

Bet koks

Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti Šį vaistą.

Rekomendacija SPC: Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius

5g

Dozėje yra x g cukraus (sacharozės). Cukriniu diabetu sergantiems pacientams būtina į tai atsižvelgti

 

Geriamasis (skysčiai, kietosios pastilės, kramtomosios tabletės)

Bet koks

Gali kenkti dantims.

Informaciją būtina pateikti, tik kai vaistinis preparatas gali būti skirtas vartoti ilgai (pvz., 2 savaites ar ilgiau).

Dimetilsulfoksidas

Dimethyl sulphoxide

 

Vietinis

Bet koks

Gali sudirginti odą.

 

Etanolis

Ethanol

 

Geriamasis Parenterinis

Mažiau kaip 100 mg dozėje

Šio vaisto sudėtyje yra mažas etanolio kiekis (mažiau kaip 100 mg <dozėje>) etanolio (alkoholio).

Teiginys skirtas tėvams ir vaikams nuraminti, kad alkoholio kiekis preparato sudėtyje yra mažas.

100 mg – 3 g dozėje

Šio vaisto sudėtyje yra.... tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki.... mg dozėje (atitinka.... ml alaus,.... ml vyno). Kenksmingas sergantiems alkoholizmu. Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir didelės rizikos grupės (pvz., sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams.

Informaciniame lapelyje būtina nurodyti ekvivalentinį alaus ir vyno tūrį, apskaičiuotą laikant, kad aluje yra 5 %, vyne – 12 % etanolio. Skirtingose informacinio lapelio dalyse gali tekti pateikti atskirus įspėjimus.

3 g dozėje

Šio vaisto sudėtyje yra.... tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki.... mg dozėje (atitinka... ml alaus,... ml vyno). Kenksmingas sergantiems alkoholizmu. Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir didelės rizikos grupės (pvz., sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams.

Alkoholio kiekis, esantis šio vaisto sudėtyje, gali keisti kitų vaistų poveikį.

Alkoholio kiekis, esantis šio vaisto sudėtyje, gali trikdyti gebėjimą vairuoti ar dirbti su technika.

Fenilalaninas

Phenylalanine

 

Visi

Bet koks

Šio vaisto sudėtyje yra fenilalanino. Gali būti kenksmingas sergantiems fenilketonurija.

 

Formaldehidas

Formaldehyde

 

Vietinis

Bet koks

Gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą).

 

Geriamasis

Bet koks

Gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą.

 

Fruktozė

Fructose

 

Geriamasis Parenterinis

Bet koks

Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti Šį vaistą.

Rekomendacija SPC: Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas.

5g

Dozėje yra x g fruktozės. Būtina atsižvelgti cukriniu diabetu sergantiems pacientams.

 

Geriamasis (skysčiai, kietosios pastilės, kramtomosios tabletės)

Bet koks

Gali kenkti dantims.

Informaciją būtina pateikti, tik kai vaistinis preparatas gali būti skirtas vartoti ilgai (pvz., 2 savaites ar ilgiau).

Galaktozė

Galactose

 

Parenterinis

Bet koks

Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti Šį vaistą.

Rekomendacija SPC: Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, pvz., galaktozemija.

Geriamasis

Bet koks

Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti Šį vaistą.

Rekomendacija SPC: Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės

Geriamasis Parenterinis

5g

Dozėje yra x g galaktozės. Būtina atsižvelgti cukriniu diabetu sergantiems pacientams.

netoleravimas, pvz., galaktozemija arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Glicerolis

Glycerol

 

Geriamasis

10 g dozėje

Gali sukelti galvos skausmą, skrandžio sutrikimų ir viduriavimą.

 

Į tiesiąją žarną

 

Gali truputį laisvinti vidurius.

Gliukozė

Glucose

 

Geriamasis

Bet koks

Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

Rekomendacija SPC: Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Geriamasis Parenterinis

5g

Dozėje yra x g gliukozės. Būtina atsižvelgti cukriniu diabetu sergantiems pacientams.

 

Geriamasis (skysčiai, kietosios pastilės, kramtomosios tabletės)

Bet koks

Gali kenkti dantims.

Informaciją būtina pateikti, tik kai vaistinis preparatas gali būti skirtas vartoti ilgai (pvz., 2 savaites ar ilgiau).

Heparinas

(kaip pagalbinė medžiaga)

Hepar (as an excipient)

 

Parenterinis

Bet koks

Gali sukelti alerginių reakcijų ir kraujo ląstelių kiekio sumažėjimą bei dėl to sutrikdyti kraujo krešėjimą. Jei yra buvę heparino sukeltų alerginių reakcijų, negalima vartoti vaistų, kurių sudėtyje jo yra.

 

Hidrintas gliukozės sirupas (arba skystasis maltitolis)

Hydrogenated Glucose syrup (or Maltitol Liquid)

 

Geriamasis

Bet koks

Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

Rekomendacija SPC: Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas.

10 g

Gali truputį laisvinti vidurius. 1 g hidrinto gliukozės sirupo energinė vertė – 2,3 kcal.

 

 

Invertuotasis cukrus

Invert sugar

 

Geriamasis

Bet koks

Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

Rekomendacija SPC: Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

5g

Dozėje yra x g fruktozės ir gliukozės mišinio. Būtina atsižvelgti cukriniu diabetu sergantiems pacientams.

 

Geriamasis (skysčiai, kietosios pastilės, kramtomosios tabletės)

Bet koks

Gali kenkti dantims.

Informaciją būtina pateikti, tik kai vaistinis preparatas gali būti skirtas vartoti ilgai (pvz., 2 savaites ar ilgiau).

Kalis

Potassium

 

Parenterinis

Mažiau kaip 1 mmol <dozėje>

Šio vaisto <dozėje> yra mažiau kaip 1 mmol (39 mg) kalio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

Informacija apie suminį K+ kiekį vaistinio preparato sudėtyje.

Parenterinis Geriamasis

1 mmol dozėje

Šioje vaisto <dozėje> yra x mmol (arba y mg) kalio. Būtina atsižvelgti, jei sutrikusi inkstų funkcija arba kontroliuojamas kalio kiekis maiste.

Ypač svarbu pediatri-nėmis dozėmis vartojamiems preparatams, siekiant informuoti jų skiriančius gydytojus ir nuraminti tėvus, kad K+ kiekis mažas.

Parenterinis (į veną)

30 mmol/1

Gali sukelti skausmą injekcijos vietoje.

Ksilitolis

Xylitol

 

Geriamasis

10 g

Gali laisvinti vidurius. 1 g ksilitolio energinė vertė – 2,4 kcal.

 

Kviečių krakmolas

Wheat Starch

 

Geriamasis

Bet koks

Tinka sergantiems celiakija. Šio vaisto negalima vartoti kviečiams alergiškiems pacientams (ši liga skiriasi nuo celiakijos).

Kviečių krakmolo sudė-tyje gali būti glitimo, tačiau tik pėdsakai, todėl jis laikomas saugiu sergantiems celiakija (glitimo kiekis kviečių krakmole nustatomas bendro baltymo kiekio nustatymo tyrimu, aprašytu Ph Eur monografijoje).

Laktitolis

Lactitol

E966

Geriamasis

Bet koks

Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

Rekomendacija SPC: Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, galaktozės netoleravimas, galakto-zemija arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

10 g

Gali truputį laisvinti vidurius. 1 g laktitolio energinė vertė – 2,1 kcal.

 

Laktozė

Lactose

 

Geriamasis

Bet koks

Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

Rekomendacija SPC: Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

5g

Dozėje yra x g laktozės (x/2 g gliukozės ir x/2 g galaktozės). Būtina atsižvelgti cukriniu diabetu sergantiems pacientams.

 

Lanolinas (žr. vilnų riebalai)

Lanolin (see Wool Fat)

 

Vietinis

Bet koks

Gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą).

 

Lateksas Natūrali guma (lateksas)

Latex

Natural Rubber (latex)

 

Visi

Bet koks

Šioje vaisto talpyklės sudėtyje yra lateksi-nės gumos. Gali sukelti sunkių alerginių reakcijų.

Nėra tipinė pagalbinė medžiaga, tačiau įspėjimas laikomas būtinu.

Makrogolglicerolio ricinoleatas Makrogolgli-cerolio hidroksistearatas

Castor oil polyoxyl Castor oil polyoxyl hydrogenated

 

Parenterinis

Bet koks

Gali sukelti sunkių alerginių reakcijų.

 

Geriamasis

Bet koks

Gali sukelti skrandžio sutrikimų ir viduriavimą

Vietinis

Bet koks

Gali sukelti odos reakcijų.

Maltitolis Izomaltitolis Skystasis maltitolis (žr. hidrintą gliukozės sirupą)

Maltitol Isomaltitol

Maltitol liquid (see Hydrogenated Glucose Syrup)

E965 E953

Geriamasis

Bet koks

Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

Rekomendacija SPC: Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas.

10 g

Gali truputį laisvinti vidurius. 1 g maltitolio (izomaltitolio) energinė vertė – 2,3 kcal.

 

Manitolis

Mannitol

E421

Geriamasis

10 g

Gali truputį laisvinti vidurius.

 

Natris

Sodium

 

Parenterinis

Mažiau kaip 1 mmol<dozėjc>

Šio vaisto <dozėje> yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

Informacija apie suminį Na+ kiekį vaistinio preparato sudėtyje.

Ypač svarbu pediatri-nėmis dozėmis vartojamiems preparatams, siekiant informuoti jų skiriančius gydytojus ir nuraminti tėvus, kad Na+ kiekis mažas.

 

 

 

Geriamasis Parenterinis

1 mmol <dozėje>

Šioje vaisto <dozėje> yra x mmol (arba y mg) natrio. Būtina atsižvelgti, jei kontroliuojamas natrio kiekis maiste.

 

Organiniai gyvsidabrio junginiai, pvz., tiomersalis, fenilgyvsidabrio acetatas, fenilgyvsidabrio boratas, fenilgyvsidabrio nitratas

Organic Mercury compounds, for example, thiomersal, phenylmercuric acetate, phenylmercuric borate, phenylmercuric nitrate

 

Akims

Bet koks

Gali sukelti alerginių reakcijų.

 

Vietinis

Bet koks

Gali sukelti lokalių odos reakcijų, pvz., kontaktinį dermatitą, ir pakeisti odos spalvą.

Parenterinis

Bet koks

Šio vaisto sudėtyje yra konservanto (tio-mersalio). Jums / Jūsų vaikui gali pasireikšti alerginė reakcija. Jei Jums / Jūsų vaikui nustatyta alergija, pasakykite gydytojui.

Žr. Europos vaistų agentūros pranešimą visuomenei, 1999-07-08. Nuoroda: EMEA/20962/99.

Jei Jums / Jūsų vaikui yra buvę sveikatos sutrikimų po skiepų, pasakykite gydytojui.

Papildomas teiginys vakcinoms.

Parahidroksibenzoatai ir jų esteriai, pvz., etilhidroksibenzoatas, propilhidroksibenzoatas,

Parahydroxybenzoates and their esters, for example, ethyl hydroxybenzoate,

E214

Geriamasis Akims

Vietinis

Bet koks

Gali sukelti alerginių reakcijų, kurios gali būti uždelstos.

 

propilhidroksibenzoatas, natrio propilhidroksibenzoatas, metilhidroksibenzoatas, natrio metilhidroksibenzoatas

propylhydroxybenzoate, sodium propylhydroxybenzoate, methylhydroxybenzoate, sodium methylhydroxybenzoate

E216

E217 E218 E219

Parenterinis

Įkvepiamasis

Bet koks

Gali sukelti alerginių reakcijų, kurios gali būti uždelstos, ir išimtiniais atvejais bronchų spazmą.

 

Peru balzamas

Balsam of Peru

 

Vietinis

Bet koks

Gali sukelti odos reakcijų.

 

Propilenglikolis ir jo esteriai

Propylene glycol and esters

 

Vietinis

Bet koks

Gali sudirginti odą.

 

Geriamasis Parenterinis

Suaugusiesiems 400 mg/kg Vaikams 200 mg/kg

Gali sukelti panašių simptomų kaip alkoholis.

Sezamų aliejus

Sesame oil

 

Visi

Bet koks

Retais atvejais gali sukelti sunkių alerginių reakcijų.

 

Sojų aliejus (įskaitant hidrintą)

Soya oil (and Hydrogenated Soya oil)

 

Visi

Bet koks

Vaisto sudėtyje yra sojų aliejaus. Jei esate alergiškas (alergiška) žemės riešutams arba sojai, Jums Šio vaisto vartoti negalima.

Kaip žemės riešutų aliejui. SPC – kontraindikacija

Sorbitolis

Sorbitol

E420

Geriamasis Parenterinis

Bet koks

Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti Šį vaistą.

Rekomendacija SPC: Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas.

Geriamasis

10 g

Gali laisvinti vidurius. 1 g sorbitolio energinė vertė – 2,6 kcal.

 

Sorbo rūgštis ir jos druskos

Sorbic acid and salts

 

Vietinis

Bet koks

Gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą).

Sorbo rūgštis ir jos druskos

Stearilo alkoholis

Stearyl alcohol

 

Vietinis

Bet koks

Gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą).

 

Sulfitai, įskaitant metabisulfitus, pvz., sieros dioksidas, natrio sulfitas, natrio-vandenilio sulfitas, natrio metabisulfitas, kalio metabisulfitas, kalio-vandenilio sulfitas

Sulphites including metabisulphites, for example: sulphur dioxide, sodium sulpkite, sodium bisulphite, sodium metabisulphite, potassium metabisulphite, potassium bisulphite

E220

E221 E222 E223 E224 E228

Geriamasis Parenterinis

Įkvepiamasis

Bet koks

Retais atvejais gali sukelti sunkių padidėjusio jautrumo reakcijų ir bronchų spazmą.

 

Vilnų riebalai (lanolinas)

Wool Fat (Lanolin)

 

Vietinis

Bet koks

Gali sukelti lokalių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą).

 

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2007 m liepos 10 d. įsakymu Nr. V-596

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-710 redakcija)

 

TEISĖS Į VAISTINIO PREPARATO REGISTRACIJĄ PERLEIDIMO KITAM ASMENIUI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui procedūrą, paraiškos perleisti teisę į vaistinio preparato registraciją ir dokumentų pateikimą, nagrinėjimą ir sprendimo priėmimą.

2. Teisė į vaistinio preparato registraciją perleidžiama vaistinio preparato registruotojo ir asmens, kuriam perleidžiama teisė į vaistinio preparato registraciją, tarpusavio susitarimu. Perleidžiant teisę į vaistinio preparato registraciją, vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygos nesikeičia.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Gavėjas – juridinis asmuo, kuriam perleidžiama teisė į vaistinio preparato registraciją. Jis turi būti įsteigtas Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje.

3.2. Pareiškėjas – vaistinio preparato registruotojas ar jo atstovas, kuris teikia paraišką ir dokumentus perleisti teisę į vaistinio preparato registraciją kitam asmeniui.

3.3. Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimas – procedūra, kurios metu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) sprendimu teisė į anksčiau registruoto vaistinio preparato registraciją perleidžiama gavėjui, kai pastarasis yra kitas (juridinis) asmuo negu ankstesnis vaistinio preparato registruotojas.

3.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PARAIŠKOS IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS

 

4. Vaistinio preparato registruotojas, norėdamas perleisti teisę į vaistinio preparato registraciją gavėjui, turi pateikti Tarnybai jos patvirtintos formos paraišką ir dokumentus.

5. Dėl vaistinio preparato stiprumų ir (ar) farmacinių formų, kurios priklauso tai pačiai bendrajai registracijai, gali būti pildoma viena paraiška dėl identiško teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo.

6. Paraiškoje nurodoma:

6.1. vaistinio preparato, teisę į kurio registraciją siekiama perleisti, pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma ir veiklioji medžiaga;

6.2. registracijos pažymėjimo numeris ir įregistravimo data;

6.3. pareiškėjo pavadinimas ir adresas;

6.4. gavėjo pavadinimas ir adresas;

6.5. data, nuo kada gavėjas gali perimti visas su vaistinio preparato registracija susijusias pareigas, bet ne vėlesnė kaip 6 mėnesiai po paraiškos perleisti teisę į vaistinio preparato registraciją teikimo Tarnybai datos;

6.6. asmens kontaktams vardas, pavardė, darbo vieta ir jos adresas, telefono, fakso numeriai, el. paštas.

7. Kartu su paraiška pateikiama:

7.1. patvirtinimas, kad perleidžiama vaistinio preparato registracijos byla yra pilnai sukomplektuota ir prieinama arba jos kopija buvo perduota gavėjui;

7.2. dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie gavėjo EEE valstybėje įsteigtos mokslo tarnybos, kuri kaups informaciją apie tiekiamus rinkai vaistinius preparatus, pavadinimas, adresas, atsakingas asmuo, jo telefono, fakso numeriai, el. paštas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1158