Suvestinė redakcija nuo 2019-01-02

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 77-3046, i. k. 1071010ISTA00X-1212

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS
ĮSTATYMAS

 

2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1212
Vilnius

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šis įstatymas nustato viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos parengimo reikalavimus ir atsakomybę už jų parengimą, pateikimą ir paskelbimą.

2. Šis įstatymas taikomas viešojo sektoriaus subjektams. Juridiniai asmenys, kurių akcininkai (dalininkai) yra viešojo sektoriaus subjektai, ir valstybės bei savivaldybių įmonės savo finansinių ataskaitų rinkinius ir metinius pranešimus ar veiklos ataskaitas, parengtus ir patvirtintus pagal jų finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus, teikia tiems viešojo sektoriaus subjektams, kurie šiuose juridiniuose asmenyse įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas.

3. Šio įstatymo šeštasis skirsnis netaikomas Valstybinio socialinio draudimo fondui, Privalomojo sveikatos draudimo fondui ir šių fondų administravimo įstaigoms.

4. Išteklių fondų tvarkytojai, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme nurodytų fondų fondų arba finansinių priemonių, kai fondų fondas nesteigiamas (toliau – fondų fondai), valdytojai, kurie nėra viešojo sektoriaus subjektai, tvarkydami išteklių fondo, fondų fondo apskaitą, turi tokias pačias pareigas pagal šį įstatymą kaip išteklių fondų tvarkytojai, fondų fondų valdytojai, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai. Jeigu fondų fondų valdytojos yra tarptautinės finansų institucijos, fondų fondų valdytojų pareigas pagal šį įstatymą turi viešojo sektoriaus subjektai, iš kurių asignavimų daromi piniginiai įnašai į fondų fondą.

5. Jeigu šiame įstatyme nenustatyta kitaip, fondų fondams šio įstatymo nuostatos mutatis mutandis taikomos kaip išteklių fondams.

TAR pastaba. 1 straipsnio nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

Nr. XI-842, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3341 (2010-06-10)

Nr. XII-637, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 130-6621 (2013-12-19)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, kuriam sudaromas metinių arba tarpinių ataskaitų rinkinys.

2. Ataskaitos straipsnis – ataskaitos duomenų eilutė.

3. Aukštesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita – biudžeto vykdymo ataskaita, kurioje pateikiama valstybės arba savivaldybės išlaidų sąmata ir jos vykdymo duomenys pagal valstybės funkcijas.

4. Aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas – biudžeto vykdymo ataskaita, kurioje paaiškinamos aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitose nurodytos finansinės sumos, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija, nenurodoma kitose aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitose.

5. Biudžeto pajamos – teisės aktuose nustatytos piniginės įplaukos į atitinkamą biudžetą: valstybės, savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo, valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo, Garantinio fondo ar kito išteklių fondo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2028, 2015-11-17, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18620

 

6. Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita – aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaita, kurioje pateikiamas tam tikro biudžeto pajamų ir išlaidų planas ir jo vykdymo duomenys.

7. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys – periodiškai rengiamas teisės aktų nustatytų ataskaitų rinkinys, kuriame pagal teisės aktuose nustatytą formą pateikiami biudžeto (biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatos) arba lėšų sąmatos vykdymo duomenys.

8. Biudžeto vykdymo atskaitomybė – duomenų apie biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymą periodinis rengimas pagal nustatytą formą.

81. Centralizuotos apskaitos įstaiga – viešojo sektoriaus subjektas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą pavesta centralizuotai tvarkyti viešojo sektoriaus subjektų apskaitą.

TAR pastaba. 2 straipsnio 81 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

9. Finansavimo sumos – viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti viešojo sektoriaus subjekto įstatuose (nuostatuose) nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

10. Finansiniai metai – metinis ataskaitinis laikotarpis, kuriam sudaromas metinių ataskaitų rinkinys. Viešojo sektoriaus subjekto finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Viešojo sektoriaus subjekto, kuris pradeda veiklą, yra reorganizuojamas arba likviduojamas, finansiniai metai gali būti trumpesni už kalendorinius.

101. Kontroliuojantysis viešojo sektoriaus subjektas – viešojo sektoriaus subjektas, kuriam pavaldūs ar atskaitingi kiti viešojo sektoriaus subjektai arba kuris daro kitiems subjektams lemiamą poveikį.

TAR pastaba. 2 straipsnio 101 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

102. Lemiamas poveikis poveikis kitam subjektui, atsirandantis, kai viešojo sektoriaus subjektas:

1) įgyvendina valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse savininko (akcijų valdytojo) ir pelno nesiekiančiuose juridiniuose asmenyse savininko teises ir pareigas arba

2) turi daugiau kaip pusę kito subjekto dalyvių balsavimo teisių, arba

3) pagal susitarimus su kitais subjekto dalyviais gali spręsti, kaip panaudoti daugiau kaip pusę to subjekto dalyvių balsų, arba

4) turi teisę rinkti (skirti) arba atšaukti (atleisti) subjekto vadovą, daugumą subjekto valdymo ar priežiūros organo narių, arba

5) turi teisę priimti sprendimą likviduoti subjektą ir gauti didžiąją paskirstomo grynojo turto ar nuosavo kapitalo dalį.

TAR pastaba. 2 straipsnio 102 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

11. Mokesčių fondas – fondas, kuriame kaupiamos turto ir įsipareigojimų, susijusių su Valstybinės mokesčių inspekcijos arba Muitinės departamento administruojamais Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nurodytais mokesčiais, rinkliavomis ir kitomis įmokomis, sumos ir kitos sumos, susijusios su minėtų įstaigų atliekamomis kitais teisės aktais joms perduotomis funkcijomis.

12. Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys – finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro visų savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų valstybės išteklių fondų ir valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai, teikiami kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys.

TAR pastaba. 2 straipsnio 12 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

13. Pajamos – gauta, gaunama arba gautina ekonominė nauda už viešųjų paslaugų teikimą, prekių ir paslaugų pardavimą per ataskaitinį laikotarpį, kai turto vertė padidėja arba įsipareigojimai sumažėja, dėl ko padidėja grynasis turtas, išskyrus tiesioginį jo didinimą.

14. Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys – Privalomojo sveikatos draudimo fondo administravimo įstaigų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir šio fondo administravimo įstaigų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys, ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami šio fondo biudžeto vykdymo duomenys.

15. Reikšminga informacija – informacija, kurios nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iškreipti ataskaitą ir paveikti informacijos vartotojų priimamus sprendimus.

16. Sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, perdavimo, netekimo arba nuvertėjimo ir įsipareigojimų prisiėmimo per ataskaitinį laikotarpį, dėl ko sumažėja grynasis turtas, išskyrus tiesioginį jo mažinimą.

17. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys – savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės išteklių fondų ir kitų savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys, ir savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami savivaldybės biudžeto vykdymo duomenys.

18. Tarpinių ataskaitų rinkinys – ataskaitų rinkinys, sudaromas apibendrinus laikotarpio, trumpesnio negu finansiniai metai, duomenis.

19. Išteklių fondas – valstybės, savivaldybės iždas, Valstybinio socialinio draudimo fondas, Privalomojo sveikatos draudimo fondas, Rezervinis (stabilizavimo) fondas, valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas, Garantinis fondas, taip pat pagal atskirą įstatymą arba savivaldybės tarybos sprendimu įsteigtas fondas valstybės arba savivaldybių ištekliams kaupti ir naudoti, kuris laikomas atskiru viešojo sektoriaus subjektu, jei atitinka visus šiuos kriterijus:

1) įsteigtas tam tikroms valstybės arba savivaldybės funkcijoms atlikti;

2) jo išlaidų pagrindinis finansavimo šaltinis yra pajamos, kurios būdingos tik šiam fondui ir kurios nėra gautos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;

3) jo lėšos kaupiamos atskiroje sąskaitoje ir pagal teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio fondo sąmatą naudojamos jo uždaviniams įgyvendinti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2028, 2015-11-17, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18620

 

20. Valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys – biudžetinių įstaigų, mokesčių fondų, valstybės iždo, fondų fondų, licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo ir kitų valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondą, Privalomojo sveikatos draudimo fondą, šių fondų administravimo įstaigas ir jų kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus bei kitus valstybės išteklių fondus, finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys, ir valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami valstybės biudžeto vykdymo duomenys.

TAR pastaba. 2 straipsnio 20 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2217, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21013

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

21. Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys – Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir šio fondo administravimo įstaigų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys, ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami šio fondo biudžeto vykdymo duomenys.

22. Viešojo sektoriaus subjektai:

1) valstybė;

2) savivaldybės;

3) biudžetinės įstaigos;

4) pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kuriems vienas ar keli (kartu) šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti subjektai daro lemiamą poveikį;

5) pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kuriems vienas ar keli (kartu) šios dalies 4 punkte nurodyti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys daro lemiamą poveikį;

6) išteklių fondai;

7) mokesčių fondai;

8) fondų fondai.

TAR pastaba. 2 straipsnio 22 dalies nuostatos taikomas rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

23. Viešojo sektoriaus subjekto finansinė atskaitomybė – finansinių duomenų apie viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus ir jų aiškinimo periodinis rengimas nustatyta forma.

24. Viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje rodomas visas viešojo sektoriaus subjekto turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir grynasis turtas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

25. Viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas – finansinė ataskaita, kurioje detalizuojamos ir paaiškinamos viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų ir grynojo turto pokyčių ataskaitose nurodytos sumos, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija, nenurodoma kitose finansinėse ataskaitose. Į aiškinamąjį raštą įtraukiama viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalaujama pateikti informacija.

26. Viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys – periodiškai rengiamas teisės aktų nustatytų ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami finansiniai duomenys pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nustatytą formą apie viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus.

27. Viešojo sektoriaus subjekto grynasis turtas – turto dalis, likusi iš viešojo sektoriaus subjekto turto atėmus visų jo įsipareigojimų vertę ir finansavimo sumas.

28. Viešojo sektoriaus subjekto grynojo turto pokyčių ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje pateikiami duomenys apie viešojo sektoriaus subjekto grynojo turto pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

29. Viešojo sektoriaus subjektų grupė – grupė, sudaryta šio įstatymo 23 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka.

TAR pastaba. 2 straipsnio 29 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

30. Viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys – viešojo sektoriaus subjektų grupę sudarančių viešojo sektoriaus subjektų biudžeto vykdymo ataskaitos, finansų ministro nustatyta tvarka sujungtos ir teikiamos kaip vienas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

31. Viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys – viešojo sektoriaus subjektų grupę sudarančių viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos, sujungtos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nustatyta tvarka ir teikiamos kaip vienas finansinių ataskaitų rinkinys.

311. Viešojo sektoriaus subjektų grupės metinė veiklos ataskaita (toliau – grupės veiklos ataskaita) – kaip viena veiklos ataskaita teikiamos sujungtos viešojo sektoriaus subjektų grupę sudarančių subjektų veiklos ataskaitos.

TAR pastaba. 2 straipsnio 311 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

32. Viešojo sektoriaus subjekto išlaidosištekliai, panaudoti atliekant viešojo sektoriaus subjektui pavestas funkcijas, numatytas viešojo sektoriaus subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

33. Viešojo sektoriaus subjekto išmokospinigai, išmokėti atliekant viešojo sektoriaus subjektui pavestas funkcijas, numatytas viešojo sektoriaus subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

34. Viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojamas viešojo sektoriaus subjektas (toliau – kontroliuojamas viešojo sektoriaus subjektas) – viešojo sektoriaus subjektas, kuris pavaldus ar atskaitingas kitam viešojo sektoriaus subjektui arba kuriam lemiamą poveikį daro kitas viešojo sektoriaus subjektas.

TAR pastaba. 2 straipsnio 34 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

341. Viešojo sektoriaus subjekto metinė veiklos ataskaita (toliau – veiklos ataskaita) – viešojo sektoriaus subjekto nefinansinė ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie metinius veiklos rezultatus, atsižvelgiant į veiklos tikslų pasiekimą.

TAR pastaba. 2 straipsnio 341 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

35. Viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinys – ataskaitų rinkinys, sudaromas apibendrinus viešojo sektoriaus subjekto finansinių metų apskaitos duomenis.

36. Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos bei išmokos.

37. Viešojo sektoriaus subjekto veiklos rezultatų ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – perviršis (pelnas) arba deficitas (nuostoliai).

TAR pastaba. 2 straipsnio 37 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

38. Žemesniojo lygio biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatos vykdymo ataskaita – biudžeto vykdymo ataskaita, kurioje pateikiama viešojo sektoriaus subjekto išlaidų arba lėšų sąmata, pagal ją gauti biudžeto asignavimai arba teisės aktuose nustatytos lėšos ir jų panaudojimas pagal vykdomas programas, valstybės funkcijas, ekonominę klasifikaciją ir pagal finansavimo šaltinius, jeigu atsiskaityti už finansavimo panaudojimą yra nustatyta teisės aktuose.

39. Žemesniojo lygio biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas – biudžeto vykdymo ataskaita, kurioje paaiškinamos biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatų nevykdymo priežastys, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija, nenurodoma žemesniojo lygio biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatų vykdymo ataskaitose.

40. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Buhalterinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatyme, Investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme.

TAR pastaba. 2 straipsnio 40 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2217, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21013

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

41. Sąvoka „viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys“ apima viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ir viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

42. Sąvoka „viešojo sektoriaus subjekto grynasis turtas“ atitinka pelno nesiekiančių juridinių asmenų, nurodytų šio straipsnio 22 dalies 4 ir 5 punktuose, nuosavą kapitalą.

TAR pastaba. 2 straipsnio 42 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

Nr. XI-842, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3341 (2010-06-10)

Nr. XII-637, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 130-6621 (2013-12-19)

Pastaba. 2 straipsnio 22 dalies 7–10 punktuose nurodyti subjektai rengia 2015 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkinius, tačiau gali rengti 2013 metų ir 2014 metų ataskaitų rinkinius pagal šį įstatymą (Nr. XII-637).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI APSKAITOS PRINCIPAI

 

3 straipsnis. Bendrųjų apskaitos principų taikymas

1. Viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – finansinės ataskaitos) turi būti sudarytas taip, kad tikrai ir teisingai parodytų viešojo sektoriaus subjekto turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, grynąjį turtą, pinigų srautus.

2. Viešojo sektoriaus subjektai, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

1) subjekto;

2) veiklos tęstinumo;

3) periodiškumo;

4) pastovumo;

5) piniginio mato;

6) kaupimo;

7) palyginimo;

8) atsargumo;

9) neutralumo;

10) turinio viršenybės prieš formą.

3. Viešojo sektoriaus subjektai, išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondą, sudarydami biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį (toliau – biudžeto vykdymo ataskaitos), vadovaujasi šio straipsnio 2 dalies 1, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytais bendraisiais apskaitos principais ir pinigų principu.

 

4 straipsnis. Subjekto principas

1. Kiekvienas viešojo sektoriaus subjektas, sudarantis finansinių ataskaitų ir (arba) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius (toliau – ataskaitų rinkiniai arba ataskaitos), laikomas atskiru apskaitos vienetu.

2. Apskaitoje registruojamas tik to viešojo sektoriaus subjekto nuosavas ir patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ar savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Viešojo sektoriaus subjektai, įgyvendinantys valstybinių miškų valdytojų, kurie nėra viešojo sektoriaus subjektai ir kuriems valstybiniai miškai perduoti valdyti patikėjimo teise, savininko teises ir pareigas, savo buhalterinėje apskaitoje registruoja tų valstybinių miškų valdytojų patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų vertę.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2585, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20666

 

3. Išteklių fondo tvarkytojas šio fondo apskaitą tvarko atskirai nuo savo, kaip asignavimų valdytojo, apskaitos. Į išteklių fondo apskaitą įtraukiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas turtas ir su juo susiję įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

4. Mokesčių fondo apskaitą tvarko mokesčių administratorius atskirai nuo savo, kaip asignavimų valdytojo, apskaitos. Į mokesčių fondo, kaip atskiro subjekto, apskaitą įtraukiamos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, susiję su mokesčių fondo veikla bei įgyvendinamais uždaviniais administruojant mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas bei vykdant įstatymais ar kitais teisės aktais perduotas funkcijas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

Nr. XI-1343, 2011-04-21, Žin., 2011, Nr. 52-2518 (2011-05-03)

 

5 straipsnis. Veiklos tęstinumo principas

1. Tvarkant apskaitą, daroma prielaida, kad:

1) viešojo sektoriaus subjekto veiklos laikotarpis neribotas;

2) viešojo sektoriaus subjekto nenumatoma likviduoti.

2. Šis principas netaikomas viešojo sektoriaus subjektams, kai yra priimtas sprendimas juos likviduoti, ir ribotam veiklos laikotarpiui įsteigtiems viešojo sektoriaus subjektams.

 

6 straipsnis. Periodiškumo principas

Viešojo sektoriaus subjekto veikla tvarkant apskaitą suskirstoma į finansinius metus arba kitos trukmės ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromos ataskaitos.

 

7 straipsnis. Pastovumo principas

1. Viešojo sektoriaus subjektas pasirinktą apskaitos metodą turi taikyti nuolat.

2. Apskaitos metodą galima keisti tik tuo atveju, jeigu siekiama teisingiau parodyti viešojo sektoriaus subjekto finansinių metų turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus.

 

8 straipsnis. Piniginio mato principas

Viešojo sektoriaus subjekto turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai ataskaitose rodomi pinigine išraiška.

 

9 straipsnis. Kaupimo principas

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą.

 

10 straipsnis. Palyginimo principas

1. Finansinėse ataskaitose turi būti pateikiami ataskaitinių ir praėjusių mažiausiai vienų finansinių metų duomenys.

2. Pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas.

3. Finansinės ataskaitos turi būti parengtos taip, kad jų vartotojai galėtų palyginti jose pateiktus duomenis su kitų ataskaitinių laikotarpių bei kitų viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai įvertinti viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės pokyčius.

 

11 straipsnis. Atsargumo principas

Viešojo sektoriaus subjektas pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriuos taikant viešojo sektoriaus subjekto turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta.

 

12 straipsnis. Neutralumo principas

Apskaitos informacija pateikiama nešališkai. Jos pateikimas neturi daryti įtakos apskaitos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams ir neturi būti siekiama iš anksto numatyto rezultato.

 

13 straipsnis. Turinio viršenybės prieš formą principas

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal jų teisinę formą.

 

14 straipsnis. Pinigų principas

Viešojo sektoriaus subjekto išlaidos pripažįstamos tada, kada išmokami pinigai, o pajamos pripažįstamos tada, kada gaunami pinigai.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ATASKAITŲ RINKINIO SUDĖTIS

 

15 straipsnis. Ataskaitų rinkinių lygiai

1. Ataskaitų rinkiniai yra aukštesniojo lygio ir žemesniojo lygio.

2. Žemesniojo lygio ataskaitų rinkinius rengia kiekvienas viešojo sektoriaus subjektas ir viešojo sektoriaus subjektų grupė.

3. Aukštesniojo lygio ataskaitų rinkinius rengia valstybė ir savivaldybės. Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys yra aukštesniojo lygio ataskaitų rinkinys.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

Nr. XI-842, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3341 (2010-06-10)

Nr. XII-637, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 130-6621 (2013-12-19)

 

16 straipsnis. Viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita

1. Viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinį (toliau – metinės ataskaitos) sudaro:

1) metinės finansinės ataskaitos;

2) metinės biudžeto vykdymo ataskaitos.

2. Be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų metinių ataskaitų, viešojo sektoriaus subjektai turi parengti veiklos ataskaitą.

TAR pastaba. 16 straipsnio nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

17 straipsnis. Viešojo sektoriaus subjekto tarpinių ataskaitų rinkinio sudėtis

Viešojo sektoriaus subjekto tarpinių ataskaitų rinkinio (toliau – tarpinės ataskaitos) sudėtį nustato finansų ministras.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. XI-842, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3341 (2010-06-10)

 

18 straipsnis. Neteko galios nuo 2013-12-19.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. XII-637, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 130-6621 (2013-12-19)

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI ATASKAITOMS

 

19 straipsnis. Bendrieji reikalavimai ataskaitoms

1. Metinės ataskaitos sudaromos pasibaigus finansiniams metams pagal finansinių metų paskutinės dienos duomenis.

TAR pastaba. 19 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

2. Finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiuo įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

3. Biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, Valstybės iždo įstatymu, šiuo įstatymu ir kitais teisės aktais.

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo bei šio fondo administravimo įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitos ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo bei šio fondo administravimo įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos vadovaujantis šių fondų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

5. Išteklių fondai, išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondą ir Privalomojo sveikatos draudimo fondą, mokesčių fondai ir viešosios įstaigos, kurių vadovai nėra asignavimų valdytojai ir kurios pagal šį įstatymą priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų, nesudaro biudžeto vykdymo ataskaitų, jeigu kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.

6. Viešojo sektoriaus subjektai, kurie į savo finansines ataskaitas įtraukia juridinių asmenų, nurodytų šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje, finansinius duomenis, gali reikalauti, kad šie juridiniai asmenys jiems pateiktų finansinę informaciją, reikalingą viešojo sektoriaus subjektų finansinėms ataskaitoms parengti.

TAR pastaba. 19 straipsnio 6 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

7. Ataskaitos sudaromos lietuvių kalba.

8. Iki ataskaitų sudarymo apskaitoje turi būti registruotos visos viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

9. Apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis. Inventorizavimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

10. Ataskaitinių finansinių metų pradžios finansinių ataskaitų straipsnių sumos turi sutapti su praėjusių finansinių metų pabaigos finansinių ataskaitų atitinkamų straipsnių sumomis.

11. Neteko galios nuo 2018-07-01.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

Nr. XI-842, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3341 (2010-06-10)

Nr. XII-637, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 130-6621 (2013-12-19)

 

20 straipsnis. Ataskaitų įforminimo reikalavimai

1. Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitos pradžioje turi būti nurodyta:

1) viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

2) viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą, pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

TAR pastaba. 20 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

3) paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena arba ataskaitinis laikotarpis;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

4) kad ataskaitoje pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais.

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

2. Konsoliduotosios ataskaitos pradžioje turi būti nurodyta:

1) viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas;

2) viešojo sektoriaus subjekto, parengusio konsoliduotąją ataskaitą, pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

3) paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena arba ataskaitinis laikotarpis;

4) kad konsoliduotojoje ataskaitoje pateikiami duomenys išreiškiami tūkstančiais Lietuvos Respublikos piniginių vienetų.

3. Neteko galios nuo 2013-12-19.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-842, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3341 (2010-06-10)

Nr. XII-637, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 130-6621 (2013-12-19)

 

21 straipsnis. Papildomi reikalavimai finansinėms ataskaitoms

1. Viešojo sektoriaus subjektai sudaro atitinkamų metų pirmo ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių tarpines ataskaitas, o prireikus arba kitų teisės aktų nustatytais atvejais – kitų ataskaitinių laikotarpių.

2. Įregistruoti nauji viešojo sektoriaus subjektai parengia veiklos pradžios viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės ataskaitą (toliau – finansinės būklės ataskaita), kurioje nurodomas viešojo sektoriaus subjekto veiklos pradžioje buvęs turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai.

3. Jeigu yra priimtas sprendimas likviduoti ar reorganizuoti viešojo sektoriaus subjektą, tas viešojo sektoriaus subjektas turi parengti finansinės būklės ataskaitą, biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatos vykdymo ataskaitą pagal sprendimo likviduoti ar reorganizuoti viešojo sektoriaus subjektą priėmimo dienos duomenis ir finansinių ataskaitų bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius pagal faktinio likvidavimo ar reorganizavimo dienos duomenis. Biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatos vykdymo ataskaitos ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio nesudaro tie viešojo sektoriaus subjektai, kuriems taikoma šio įstatymo 19 straipsnio 5 dalis.

4. Jei ataskaitinių ir praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų straipsnių dėl apskaitos principų, ataskaitos formos pakeitimo arba kitų priežasčių neįmanoma palyginti, praėjusių finansinių metų pabaigos likučiai taisomi, kad juos būtų galima palyginti. Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte nurodoma taisymo priežastis, skaičiavimo metodas ir atsiradę skirtumai.

5. Kai šio įstatymo reikalavimų bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nepakanka, kad finansinės ataskaitos teisingai parodytų viešojo sektoriaus subjekto finansinių metų turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte turi būti pateikta papildoma informacija.

6. Nukrypti nuo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų galima tik esant aplinkybėms, nepriklausančioms nuo viešojo sektoriaus subjekto valios, suderinus su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija). Informacija apie kiekvieną nukrypimą nuo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, apie nukrypimo priežastis ir poveikį viešojo sektoriaus subjekto turtui, finansavimo sumoms, įsipareigojimams, pajamoms ir sąnaudoms pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

Nr. XI-842, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3341 (2010-06-10)

Nr. XII-637, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 130-6621 (2013-12-19)

 

22 straipsnis. Reikalavimai konsoliduotosioms ataskaitoms

1. Konsoliduotosioms ataskaitoms taikomi šio įstatymo 19 straipsnio 1, 2, 3, 6, 7, 8 ir 10 dalių reikalavimai. Konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms taikomi ir šio įstatymo 21 straipsnio 4 dalies reikalavimai.

TAR pastaba. 22 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

2. Konsoliduojamos to paties ataskaitinio laikotarpio viešojo sektoriaus subjektų grupės ataskaitos.

3. Konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose turi būti parodytas visas konsoliduojamų viešojo sektoriaus subjektų grupės turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos, pinigų srautai.

4. Valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotosiose biudžeto vykdymo ataskaitose turi būti parodytos visos atitinkamo biudžeto pajamos ir išlaidos, o kitų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotosiose biudžeto vykdymo ataskaitose turi būti parodyta tik viešojo sektoriaus subjekto grupės atitinkamo biudžeto išlaidų dalis.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

 

221 straipsnis. Reikalavimai veiklos ataskaitai

1. Veiklos ataskaitoje pateikiama:

1) informacija apie viešojo sektoriaus subjekto metinius veiklos rezultatus, atsižvelgiant į veiklos tikslų pasiekimą. Viešojo sektoriaus subjektas, įgyvendinantis asignavimų valdytojo strateginį veiklos planą, teikia informaciją apie metinius veiklos rezultatus, pasiektus vykdant asignavimų valdytojo strateginį veiklos planą;

2) informacija apie atliktus darbus ir kita su viešojo sektoriaus subjekto metiniais veiklos rezultatais susijusi informacija.

2. Veiklos ataskaitos ir grupės veiklos ataskaitos parengimo tvarką nustato ir šio straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytą informaciją detalizuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

3. Savivaldybės taryba gali nustatyti kitokią savivaldybių kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų veiklos ataskaitos ir grupės veiklos ataskaitos parengimo tvarką ir (arba) kitokią negu šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklos atskaitoje ar grupės veiklos ataskaitoje pateikiamą informaciją.

4. Viešojo sektoriaus subjektas, kurio teisinė forma yra viešoji įstaiga, jeigu atitinka Viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytas bent dvi sąlygas, veiklos ataskaitoje, be šio straipsnio 1 ir (arba) 3 dalyse nurodytos informacijos, turi pateikti informaciją apie:

1) kiekvieno vadovaujamas pareigas einančio asmens atlyginimą per ataskaitinius metus (atskirai nurodant premijas, priemokas ir kitokias išmokas);

2) kiekvieną reikšmingą sandorį, kaip jis nustatytas šio straipsnio 2 dalyje nurodytame Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame tvarkos apraše, sudarytą per ataskaitinius metus, nurodant sandorio šalis (juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, buveinė (adresas); fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai), objektą ir vertę;

3) per ataskaitinius metus sudarytus sandorius su susijusiomis šalimis, kaip jie nustatyti šio straipsnio 2 dalyje nurodytame Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame tvarkos apraše, nurodant sandorio šalis (juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, buveinė (adresas); fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai), objektą ir vertę.

TAR pastaba. 221 straipsnio nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

23 straipsnis. Konsoliduotųjų ataskaitų, nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir grupės veiklos ataskaitos rengimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija:

1) paskiria už metinių ir tarpinių ataskaitų ir (arba) konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių parengimą atsakingą (atsakingus) viešojo sektoriaus subjektą (subjektus);

2) nustato viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtis, vadovaudamasi šio straipsnio 2 dalyje nurodytais principais, kartu nurodydama kontroliuojančiuosius viešojo sektoriaus subjektus;

3) nustato finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimo eiliškumą ir tvarką;

4) nustato biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rengimo tvarką.

TAR pastaba. 23 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

2. Viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti sudėtys nustatomos vadovaujantis šiais principais:

1) viešojo sektoriaus subjektų grupę valstybės konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti sudaro ministerijos ir kiti viešojo sektoriaus subjektai, ministerijoms priskiriami pagal ministrams pavestas valdymo sritis, ir viešojo sektoriaus subjektai (jų grupės), kurie nepriskiriami nė vienam ministrui pagal jo valdymo sritį;

2) viešojo sektoriaus subjektų grupę savivaldybės konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti sudaro savivaldybė ir savivaldybės kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai;

3) viešojo sektoriaus subjektų grupę Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti sudaro Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, Valstybinio socialinio draudimo fondas ir šio fondo administravimo įstaigų kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai;

4) viešojo sektoriaus subjektų grupę Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti sudaro Privalomojo sveikatos draudimo fondo administravimo įstaigos, Privalomasis sveikatos draudimo fondas ir šio fondo administravimo įstaigų kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai;

5) viešojo sektoriaus subjektų grupę nacionaliniam finansinių ataskaitų rinkiniui parengti sudaro šios dalies 1–4 punktuose išvardytos viešojo sektoriaus subjektų grupės ir viešojo sektoriaus subjektai, atsakingi už valstybės išteklių fondų metinių ataskaitų parengimą.

TAR pastaba. 23 straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

3. Viešojo sektoriaus subjektų grupę konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniui ir grupės veiklos ataskaitai parengti sudaro viešojo sektorius subjektas, kurio vadovas yra asignavimų valdytojas, ir viešojo sektoriaus subjektai, kuriems jis perdavė gautus asignavimus.

TAR pastaba. 23 straipsnio 3 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

4. Valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį (toliau – valstybės konsoliduotosios ataskaitos) ir nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį rengia Finansų ministerija.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

5. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį (toliau – savivaldybės konsoliduotosios ataskaitos) rengia savivaldybės administracija.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

6. Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį rengia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, o Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

Nr. XII-637, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 130-6621 (2013-12-19)

 

24 straipsnis. Turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų įvertinimas

1. Sudarydami finansines ataskaitas, viešojo sektoriaus subjektai įvertina turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus vadovaudamiesi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2. Kiekvienas turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnis vertinamas atskirai. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, finansavimo sumų, ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų, grynojo turto, pajamų ir sąnaudų straipsnių tarpusavio užskaitos negali būti atliekamos, išskyrus Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose nurodytus atvejus.

 

25 straipsnis. Poataskaitiniai ūkiniai įvykiai ir klaidų taisymas

1. Poataskaitiniai ūkiniai įvykiai, rengiant finansines ataskaitas, registruojami viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nustatyta tvarka.

2. Klaidų, paaiškėjusių pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, taisymo tvarką, sudarant finansines ataskaitas, nustato Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai.

3. Klaidos, paaiškėjusios pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, sudarant biudžeto vykdymo ataskaitas, paaiškinamos to laikotarpio, kurį buvo pastebėtos, biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamajame rašte arba biudžeto vykdymo aiškinamajame rašte.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

 

PENKTASIS SKIRSNIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUDĖTIS

 

26 straipsnis. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis

1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį neatsižvelgiant į ataskaitų rinkinio lygį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) finansinės būklės ataskaita;

2) viešojo sektoriaus subjekto veiklos rezultatų ataskaita;

3) viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaita;

4) viešojo sektoriaus subjekto grynojo turto pokyčių ataskaita (toliau – grynojo turto pokyčių ataskaita);

5) finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

2. Grynojo turto pokyčių ataskaitos gali nesudaryti tie viešojo sektoriaus subjektai, kurių ataskaitinių metų ir praėjusių finansinių metų pabaigoje grynasis turtas buvo lygus nuliui.

3. Žemesniojo ir aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų formas ir jų sudarymo tvarką nustato Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai.

 

27 straipsnis. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir nacionalinio

finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis

Žemesniojo ir aukštesniojo lygio metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ir nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šio įstatymo 26 straipsnyje nurodytos konsoliduotosios finansinės ataskaitos.

 Straipsnio pakeitimas:

Nr. XI-842, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3341 (2010-06-10)

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO SUDĖTIS

 

28 straipsnis. Metinių žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis

1. Metinių žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios biudžeto vykdymo ataskaitos:

1) žemesniojo lygio biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatos vykdymo ataskaitos;

2) žemesniojo lygio biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas.

2. Žemesniojo lygio konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šio straipsnio 1 dalyje nurodytos konsoliduotosios ataskaitos.

3. Kitus žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų formų ir jų sudarymo tvarkos reikalavimus viešojo sektoriaus subjektams nustato finansų ministras.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. XII-637, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 130-6621 (2013-12-19)

 

29 straipsnis. Metinių aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtis

1. Metinių aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios konsoliduotosios biudžeto vykdymo ataskaitos:

1) biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita;

2) aukštesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos;

3) aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas.

2. Kitus aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų formų ir jų sudarymo tvarkos reikalavimus nustato finansų ministras.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. XI-842, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3341 (2010-06-10)

Nr. XII-637, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 130-6621 (2013-12-19)

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

ATASKAITŲ RINKINIŲ AUDITAS. ATASKAITŲ RINKINIŲ IR VEIKLOS ATASKAITOS PASIRAŠYMAS, PATEIKIMAS, PASKELBIMAS IR ATSAKOMYBĖ UŽ JŲ PARENGIMĄ, PATEIKIMĄ IR PASKELBIMĄ

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

30 straipsnis. Ataskaitų rinkinių auditas

1. Metinių ataskaitų ir (arba) viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditą ir (arba) patikrinimą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos, audito įmonės, auditoriai pagal Valstybės kontrolės įstatymą, Biudžeto sandaros įstatymą, Vietos savivaldos įstatymą, Finansinių ataskaitų audito įstatymą ir jų įgyvendinamuosius teisės aktus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1634, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-23, i. k. 2018-18924

 

2. Valstybės kontrolė atlieka valstybinį auditą dėl šių metinių ataskaitų rinkinių:

1) valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

2) Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

3) Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

4) kitų valstybės išteklių fondų ataskaitų rinkinių;

5) nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio.

3. Valstybės kontrolė ne vėliau kaip iki kitų metų spalio 1 dienos Vyriausybei ir ne vėliau kaip iki kitų metų spalio 10 dienos Seimui pateikia valstybinio audito išvadas ir audito ataskaitas dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų metinių ataskaitų rinkinių.

4. Jeigu viešojo sektoriaus subjektų grupės kontroliuojantysis viešojo sektoriaus subjektas yra viešoji įstaiga ir tokios grupės konsoliduotieji rodikliai tenkina Viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytas bent dvi sąlygas, turi būti atliktas tokios grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditas pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą.

TAR pastaba. 30 straipsnio nuostatos taikomos 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įstatymo Nr. XIII-1176 10 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje nurodytų viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių auditams.

30 straipsnio nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

Nr. XI-842, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3341 (2010-06-10)

Nr. XII-637, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 130-6621 (2013-12-19

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

31 straipsnis. Ataskaitų pasirašymas

1. Metines, tarpines ataskaitas ir veiklos ataskaitą pasirašo viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Metines ir tarpines ataskaitas taip pat pasirašo viešojo sektoriaus subjekto vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, jeigu už metinių ir tarpinių ataskaitų parengimą atsakingu viešojo sektoriaus subjektu Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, vadovaudamosi šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punktu, yra paskyrusi centralizuotos apskaitos įstaigą.

TAR pastaba. 31 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

2. Viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotąsias ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitą pasirašo kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Konsoliduotąsias ataskaitas taip pat pasirašo kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, jeigu už konsoliduotųjų ataskaitų parengimą atsakingu viešojo sektoriaus subjektu Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, vadovaudamosi šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punktu, yra paskyrusi centralizuotos apskaitos įstaigą.

TAR pastaba. 31 straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

3. Savivaldybės konsoliduotąsias ataskaitas pasirašo savivaldybės administracijos direktorius ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris).

4. Valstybės konsoliduotąsias ataskaitas pasirašo finansų ministras.

5. Nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitas pasirašo finansų ministras.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

Nr. XI-842, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3341 (2010-06-10)

Nr. XI-1343, 2011-04-21, Žin., 2011, Nr. 52-2518 (2011-05-03)

Nr. XI-1951, 2012-03-29, Žin., 2012, Nr. 44-2144 (2012-04-14)

Nr. XII-637, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 130-6621 (2013-12-19)

 

32 straipsnis. Ataskaitų rinkinių teikimas

1. Metinės ir tarpinės ataskaitos teikiamos kontroliuojančiajam viešojo sektoriaus subjektui ir (arba) Finansų ministerijai finansų ministro nustatyta tvarka ir terminais.

2. Viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai teikiami už aukštesniojo lygio konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio parengimą atsakingam viešojo sektoriaus subjektui finansų ministro nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 31 dienos, išskyrus savivaldybių metinių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinius, kurie teikiami ne vėliau kaip iki kitų metų vasario 20 dienos.

3. Finansų ministerija teikia Vyriausybei valstybės metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 15 dienos.

4. Metinės ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai teikiami Valstybės kontrolei arba savivaldybių kontrolės ir audito tarnyboms ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 31 dienos, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą atvejį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1634, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-23, i. k. 2018-18924

 

5. Finansų ministerija valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį ir nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį teikia Valstybės kontrolei ne vėliau kaip iki kitų metų liepos 31 dienos.

6. Vyriausybei viešojo sektoriaus subjektai ne vėliau kaip iki kitų metų spalio 1 dienos teikia šiuos metinių ataskaitų rinkinius:

1) viešojo sektoriaus subjektas, atsakingas už valstybės išteklių fondo metinių ataskaitų rinkinių parengimą, – valstybės išteklių fondo metinių ataskaitų rinkinį;

2) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – Valstybinio socialinio draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį;

3) Sveikatos apsaugos ministerija – Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį;

4) Finansų ministerija:

a) valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį;

b) nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį.

7. Vyriausybė, pritarusi šio straipsnio 6 dalyje nurodytų ataskaitų rinkiniams, teikia juos Seimui ne vėliau kaip iki spalio 10 dienos.

TAR pastaba. 32 straipsnio nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

Nr. XI-842, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3341 (2010-06-10)

Nr. XI-1343, 2011-04-21, Žin., 2011, Nr. 52-2518 (2011-05-03)

Nr. XII-637, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 130-6621 (2013-12-19)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

321 straipsnis. Veiklos ataskaitos teikimas

1. Viešojo sektoriaus subjektai veiklos ataskaitą teikia viešojo sektoriaus subjektui, kurio vadovas yra asignavimų valdytojas ir kuris perdavė jiems gautus asignavimus šio viešojo sektoriaus subjekto nustatytu terminu.

2. Viešojo sektoriaus subjektas, kurio vadovas yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, savo grupės veiklos ataskaitą teikia Vyriausybei kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 1 dienos.

3. Viešojo sektoriaus subjektas, kurio vadovas yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas, savo grupės veiklos ataskaitą teikia savivaldybės tarybai kiekvienais metais savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

4. Vyriausybė teikia Seimui Vyriausybės veiklos ataskaitą, atsižvelgdama į šio straipsnio 2 dalyje nurodytas veiklos ataskaitas, kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 31 dienos.

TAR pastaba. 321 straipsnio nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

33 straipsnis. Ataskaitų rinkinių skelbimas

1. Viešojo sektoriaus subjekto ne mažiau kaip trejų paskutinių finansinių metų pasirašytos ir šio įstatymo nustatyta tvarka pateiktos metinės ataskaitos ir veiklos ataskaitos, o tais atvejais, kai atliktas metinių ataskaitų auditas, audituotos metinės ataskaitos kartu su audito arba auditoriaus išvada skelbiamos jo interneto svetainėje, o jeigu jos neturi, – kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje.

TAR pastaba. 33 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

2. Viešojo sektoriaus subjektų grupės pasirašytus ir šio įstatymo nustatyta tvarka pateiktus metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, grupės veiklos ataskaitas, o tais atvejais, kai atliktas metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditas, audituotus metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius kartu su audito arba auditoriaus išvadomis skelbia kontroliuojantysis viešojo sektoriaus subjektas savo interneto svetainėje.

TAR pastaba. 33 straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

3. Tarpinių, metinių ataskaitų ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai skelbiami ne vėliau kaip per 10 dienų nuo ataskaitų pateikimo šio įstatymo 32 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka Finansų ministerijai dienos. Audito arba auditoriaus išvada skelbiama ne vėliau kaip per 10 dienų nuo audito arba auditoriaus išvados pasirašymo dienos.

TAR pastaba. 33 straipsnio 3 dalies nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

4. Išteklių fondų veiklą reglamentuojantys teisės aktai gali nustatyti kitokią išteklių fondų (konsoliduotųjų) ataskaitų rinkinių skelbimo tvarką.

5. Nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį kartu su valstybinio audito išvada savo interneto svetainėje skelbia Finansų ministerija per 10 dienų nuo pritarimo jam Vyriausybėje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

Nr. XI-842, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3341 (2010-06-10)

Nr. XII-637, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 130-6621 (2013-12-19)

 

34 straipsnis. Ataskaitų rinkinių saugojimo tvarka

Ataskaitų rinkiniai saugomi Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

35 straipsnis. Atsakomybė už ataskaitų rinkinių, veiklos ataskaitos parengimą, pateikimą ir paskelbimą laiku

1. Asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Valstybės tarnautojai, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o statutiniai valstybės tarnautojai – ir jų veiklą reglamentuojančių statutų nustatyta tvarka.

2. Už metinių ir tarpinių ataskaitų ir (arba) konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių parengimą atsakingas viešojo sektoriaus subjekto, kurį Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, vadovaudamosi šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punktu, yra paskyrusi atsakingu už metinių ir tarpinių ataskaitų ir (arba) konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio parengimą, vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

3. Jeigu už metinių ir tarpinių ataskaitų parengimą atsakingu viešojo sektoriaus subjektu Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, vadovaudamosi šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punktu, yra paskyrusi centralizuotos apskaitos įstaigą, viešojo sektoriaus subjekto, kurio ataskaitos rengiamos centralizuotai, vadovas arba jo įgaliotas asmuo yra atsakingas už ataskaitoms parengti reikalingos informacijos apie visas viešojo sektoriaus subjekto ūkines operacijas ir ūkinius įvykius pateikimą centralizuotos apskaitos įstaigai šiame įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose arba rašytinėje sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

4. Už veiklos ataskaitos parengimą, metinių ir tarpinių ataskaitų ir veiklos ataskaitos pateikimą šio įstatymo 32 ir 321 straipsniuose nurodytoms įstaigoms ir institucijoms, metinių ataskaitų, veiklos ataskaitos ir audito arba auditoriaus išvados (tais atvejais, kai atliktas metinių ataskaitų auditas) paskelbimą laiku atsakingas viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

5. Už grupės veiklos ataskaitos parengimą, konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir grupės veiklos ataskaitos pateikimą šio įstatymo 32 ir 321 straipsniuose nurodytoms įstaigoms ir institucijoms, konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, grupės veiklos ataskaitos ir audito arba auditoriaus išvados (tais atvejais, kai atliktas metinių konsoliduotųjų ataskaitų auditas) paskelbimą laiku atsakingas kontroliuojančiojo viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

TAR pastaba. 35 straipsnio nuostatos taikomos rengiant 2018-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių veiklos ataskaitas ir grupės veiklos ataskaitas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-842, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3341 (2010-06-10)

Nr. XII-637, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 130-6621 (2013-12-19)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

2. Pagal šį įstatymą viešojo sektoriaus subjektai, išskyrus nurodytus šio įstatymo 2 straipsnio 22 dalies 6 ir 7 punktuose, rengia, teikia ir skelbia 2010 metų ir vėlesnių metų ataskaitų rinkinius. Viešojo sektoriaus subjektai, nurodyti šio įstatymo 2 straipsnio 22 dalies 6 ir 7 punktuose, pagal šį įstatymą rengia, teikia ir skelbia 2011 metų ir vėlesnių metų ataskaitų rinkinius. Pirmą kartą sudarant finansinių ataskaitų rinkinius pagal šį įstatymą, palyginamųjų praėjusių finansinių metų skaičių pateikti neprivaloma. Finansų ministerijos nustatyti viešojo sektoriaus subjektai turi teisę rengti 2008 ir (arba) 2009 metų ataskaitų rinkinius pagal šį įstatymą. Šie subjektai taip pat rengia ir teikia biudžeto vykdymo ataskaitas valstybės ir savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitoms rengti Finansų ministerijos nustatyta tvarka.

3. Pagal šį įstatymą rengiamos 2010 metų ir vėlesnių metų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotosios ataskaitos, įskaitant valstybės, savivaldybių, Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotąsias ataskaitas.

4. Pagal šį įstatymą sudaromi 2013 metų ir vėlesnių metų metiniai nacionaliniai finansinių ataskaitų rinkiniai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

Nr. XI-842, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3341 (2010-06-10)

Nr. XII-637, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 130-6621 (2013-12-19)

 

37 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė iki 2009 m. sausio 1 d. parengia ir patvirtina šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

Straipsnio pakeitimas:

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                           VALDAS ADAMKUS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1821, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5370 (2008-11-29)

VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 1, 2, 4, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 36, 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-842, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3341 (2010-06-10)

VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 1, 2, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1343, 2011-04-21, Žin., 2011, Nr. 52-2518 (2011-05-03)

VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 4, 31, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1951, 2012-03-29, Žin., 2012, Nr. 44-2144 (2012-04-14)

VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 31 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-637, 2013-12-03, Žin., 2013, Nr. 130-6621 (2013-12-19)

VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO 1, 2, 15, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 18 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 22 dalies 7–10 punktus, taikomas 2013 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkiniams.

Šio įstatymo 2 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 22 dalies 7–10 punktuose nurodyti subjektai rengia 2015 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkinius, tačiau gali rengti 2013 metų ir 2014 metų ataskaitų rinkinius pagal šį įstatymą.

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2028, 2015-11-17, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18620

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2217, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21013

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2585, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20666

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1176, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09067

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 1, 2, 16, 19, 20, 22, 23, 30, 31, 32, 33 ir 35 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1 ir 32-1 straipsniais įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1634, 2018-11-15, paskelbta TAR 2018-11-23, i. k. 2018-18924

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 30 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas