Įsakymas netenka galios 2021-04-01:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-232, 2021-03-18, paskelbta TAR 2021-03-19, i. k. 2021-05558

Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2011-07-01 iki 2021-03-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 74-2972, i. k. 107110MISAK00B1-572

 

Nauja redakcija nuo 2010-07-16:

Nr. B1-251, 2010-07-09, Žin. 2010, Nr. 84-4451 (2010-07-15), i. k. 110110MISAK00B1-251

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŪKINIŲ GYVŪNŲ ŽENKLINIMO PAŽYMĖJIMO FORMOS PATVIRTINIMO

 

2007 m. birželio 28 d. Nr. B1-572

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi ir siekdamas užtikrinti tinkamą Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 (Žin., 2003, Nr. 60-2734; 2010, Nr. 6-267), įgyvendinimą:

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-265, 2011-06-17, Žin., 2011, Nr. 76-3709 (2011-06-23), i. k. 111110MISAK00B1-265

 

1. T v i r t i n u pridedamą Ūkinių gyvūnų ženklinimo pažymėjimo formą.

2. N u r o d a u teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms:

2.1. organizuoti ūkinių gyvūnų laikytojams, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos paslaugų teikėjams mokymus ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo, apskaitos ir ženklinimo klausimais;

2.2. išduoti asmenims, dalyvavusiems šio įsakymo 2.1 punkte nurodytuose mokymuose ir susipažinusiems su Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklėmis, šio įsakymo 1 punktu patvirtintos formos Ūkinių gyvūnų ženklinimo pažymėjimą, suteikiantį teisę ženklinti atitinkamus ūkinius gyvūnus.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-265, 2011-06-17, Žin., 2011, Nr. 76-3709 (2011-06-23), i. k. 111110MISAK00B1-265

 

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės ir Vidaus audito skyriams.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-265, 2011-06-17, Žin., 2011, Nr. 76-3709 (2011-06-23), i. k. 111110MISAK00B1-265

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,

PAVADUOJANTIS DIREKTORIŲ                                                VIDMANTAS PAULAUSKAS

 


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus

2007 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. B1-572

(Valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus

2010 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. B1-251 redakcija)

 

____________ valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 

 

ŪKINIŲ GYVŪNŲ ŽENKLINIMO Pažymėjimas

 

________ Nr. _________

(data)

 

____________________

(vieta)

 

 

Patvirtinu, kad 20    m.            mėn.    d.

__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

dalyvavo mokymuose „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“, susipažino su

Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklėmis ir turi teisę ženklinti

arklinių šeimos gyvūnus / ūkinius gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus)

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

 

Viršininkas

______________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

A. V.

 

_________________

 

Formos pakeitimai:

Nr. B1-251, 2010-07-09, Žin., 2010, Nr. 84-4451 (2010-07-15), i. k. 110110MISAK00B1-251

Nr. B1-265, 2011-06-17, Žin., 2011, Nr. 76-3709 (2011-06-23), i. k. 111110MISAK00B1-265

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-251, 2010-07-09, Žin., 2010, Nr. 84-4451 (2010-07-15), i. k. 110110MISAK00B1-251

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. B1-572 "Dėl pažymėjimo formos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-265, 2011-06-17, Žin., 2011, Nr. 76-3709 (2011-06-23), i. k. 111110MISAK00B1-265

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. B1-572 "Dėl Ūkinių gyvūnų ženklinimo pažymėjimo formos patvirtinimo" pakeitimo