Suvestinė redakcija nuo 2023-09-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 67-2617, i. k. 1071100NUTA00000567

 

Nauja redakcija nuo 2023-06-24:

Nr. 487, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12599

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL SAVIVALDYBIŲ TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBIŲ VALDOMOSE ĮMONĖSE IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS SKAIDRUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. birželio 6 d. Nr. 567

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 487, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12599

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1, 2, 21 dalimis ir 5 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 487, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12599

 

1. Patvirtinti Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 487, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12599

 

2. Nustatyti, kad:

2.1. Aprašo nuostatos privalomos savivaldybės valdomoms įmonėms, kaip jos apibrėžtos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (toliau – savivaldybės valdomos įmonės);

2.2. įgyvendinant savivaldybės, kaip akcininkės, turtines ir neturtines teises akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių vienai ar kelioms savivaldybėms nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia 1/2 ar mažiau balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, Aprašo nuostatomis vadovaujamasi mutatis mutandis;

2.3. savivaldybės valdomų bendrovių, kaip jos apibrėžtos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (toliau – savivaldybės valdomos bendrovės), dukterinės akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, taip pat visos kitos su savivaldybių valdomomis bendrovėmis per dukterines bendroves susijusios paskesnių eilių dukterinės bendrovės, kaip jos suprantamos pagal Akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnio 3 dalį (toliau kartu – dukterinės bendrovės), mutatis mutandis vadovaujasi Aprašo 2 punkte nurodytais principais, taip pat 6.2 papunktyje, 7 punkte, 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nustatytais reikalavimais atitinkamai dėl audito komiteto sudarymo, valdybos pirmininko rinkimo, veiklos strategijos rengimo ir atnaujinimo ir vidaus kontrolės sistemos nustatymo, o tos dukterinės bendrovės, kurios pagal Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymą yra priskiriamos viešojo intereso įmonėms, taip pat vadovaujasi ir Aprašo 6.1.2 papunkčio nuostata dėl privalomų kolegialių organų sudarymo;

2.4. viešoji įstaiga Valdymo koordinavimo centras kiekvienais metais rengia apibendrinamąją metinę savivaldybių valdomų įmonių ir dukterinių bendrovių veiklos ataskaitą (toliau – Apibendrinamoji ataskaita) ir iki rugpjūčio 30 dienos pateikia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Apibendrinamojoje ataskaitoje pateikiama: savivaldybės valdomų įmonių skaičiaus ir teisinės formos pokyčiai, savivaldybės valdomų įmonių vertė, finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų apžvalga, savivaldybės valdomų įmonių sąrašas pagal ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos duomenis ir informacija apie duomenims apibendrinti taikytus metodus. Jeigu savivaldybės valdoma bendrovė yra patronuojančioji bendrovė, Apibendrinamojoje ataskaitoje nurodomi atitinkami jos dukterinių bendrovių duomenys. Apibendrinamojoje ataskaitoje papildomai gali būti nurodoma ir kita svarbi informacija, susijusi su šia ataskaita. Apibendrinamoji ataskaita per 2 darbo dienas nuo jos pateikimo Ekonomikos ir inovacijų ministerijai paskelbiama viešosios įstaigos Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje;

2.5. nustatant ir mokant atlygį savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1092 „Dėl Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir juo patvirtinto Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo nuostatomis.

3. Rekomenduoti savivaldybėms:

3.1. vadovaujantis Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis dėl valstybės valdomų įmonių strategijų ir jų įgyvendinimo, nustatyti savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir jų įgyvendinimo gaires;

3.2. rengiant lūkesčių raštus mutatis mutandis vadovautis Valstybei atstovaujančios institucijos rašto dėl valstybės siekiamų tikslų valstybės valdomoje įmonėje ir keliamų lūkesčių valstybės valdomai įmonei turinio reikalavimų ir rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 4-721 „Dėl Valstybei atstovaujančios institucijos rašto dėl valstybės siekiamų tikslų valstybės valdomoje įmonėje ir keliamų lūkesčių valstybės valdomai įmonei turinio reikalavimų ir rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis dėl valstybės valdomų įmonių lūkesčių raštų turinio reikalavimų;

3.3. nustatant specialiuosius įpareigojimus, taip pat kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu savivaldybės vykdomajai institucijai teikiant informaciją apie savivaldybių valdomų įmonių vykdomus specialiuosius įpareigojimus, mutatis mutandis vadovautis Valstybės valdomų įmonių, jų dukterinių bendrovių ir savivaldybių valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-1100 „Dėl Valstybės valdomų įmonių, jų dukterinių bendrovių ir savivaldybių valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                     GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                             VYTAS NAVICKAS

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. birželio 6 d. nutarimu

Nr. 567

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2023 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 487

redakcija)

 

SAVIVALDYBIŲ TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBIŲ VALDOMOSE ĮMONĖSE IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS SKAIDRUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 487, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12599

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato savivaldybių, kurios yra savivaldybės įmonių savininkės, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcininkės, turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą, savivaldybės institucijų ir asmenų, kuriems duodami įgaliojimai atstovauti savivaldybei visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, teises ir pareigas, taip pat savivaldybių valdomų įmonių ir savivaldybės valdomų bendrovių dukterinių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, taip pat visų kitų su savivaldybių valdomomis bendrovėmis per dukterines bendroves susijusių paskesnių eilių dukterinių bendrovių, kaip jos suprantamos pagal Akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnio 3 dalį (toliau kartu – dukterinės bendrovės), viešai atskleidžiamų duomenų, informacijos ir dokumentų paskelbimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 487, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12599

 

2. Įgyvendinant savivaldybės turtines ir neturtines teises savivaldybės valdomose įmonėse, taip pat užtikrinant savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumą, turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje išdėstytų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principų ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų vietos savivaldos principų.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir Vietos savivaldos įstatyme.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS

TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Savivaldybės vykdomoji institucija privalo pasinaudoti savivaldybės įmonės savininkui ir akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkui suteikiamomis teisėmis taip, kad būtų veiksmingai atstovaujama savivaldybei savivaldybės valdomose įmonėse.

5. Tik vadovaudamasi savivaldybės tarybos sprendimais savivaldybės vykdomoji institucija užtikrina, kad būtų atlikti teisiniai veiksmai, ar priima procedūrinius sprendimus dėl savivaldybės valdomos įmonės:

5.1. steigimo;

5.2. reorganizavimo;

5.3. pertvarkymo;

5.4. atskyrimo;

5.5. likvidavimo;

5.6. dalyvavimo steigiant viešuosius ir privačius juridinius asmenis.

6. Priimdama sprendimus dėl savivaldybės valdomos įmonės kolegialių organų ir komitetų sudarymo, savivaldybės vykdomoji institucija užtikrina, kad:

6.1. savivaldybės valdomose įmonėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymą priskiriamos viešojo intereso įmonėms, privalomai būtų sudaromi šie kolegialūs organai:

6.1.1. savivaldybės įmonėse – valdyba;

6.1.2. savivaldybės valdomose bendrovėse – stebėtojų taryba arba valdyba, kuriai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, savivaldybės valdomos bendrovės įstatuose priskirtos priežiūros funkcijos;

6.2. savivaldybės valdomose įmonėse, kurių organai priima sprendimą sudaryti audito komitetą, būtų vadovaujamasi Finansinių ataskaitų audito įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimais, keliamais audito komitetams ir jų sudėčiai.

7. Savivaldybės vykdomoji institucija turi siekti, kad savivaldybės valdomos bendrovės valdyba nerinktų valdybos pirmininku savivaldybės valdomos bendrovės vadovo, jeigu jis išrinktas valdybos nariu, išskyrus atvejus, kai savivaldybės valdomoje bendrovėje sudaroma stebėtojų taryba.

8. Siekdama užtikrinti sklandžią savivaldybės valdomų įmonių veiklą, kontrolę ir šių įmonių veiklos skaidrumą, savivaldybės vykdomoji institucija:

8.1. ne rečiau kaip kas 4 metus pateikia savivaldybės valdomai įmonei lūkesčių raštą, kurio tikslas – nustatyti savivaldybės lūkesčius, tikslus ir jų matavimo rodiklius, susijusius su konkrečia savivaldybės valdoma įmone ir prisidedančius prie savivaldybės strateginiuose planavimo dokumentuose nurodytų tikslų pasiekimo (jeigu savivaldybės valdoma įmonė, kuriai teikiamas lūkesčių raštas, turi dukterinių bendrovių, lūkesčių rašte pateikiama informacija ir dėl jos dukterinių bendrovių);

8.2. prižiūri, kad savivaldybės valdomos įmonės, atsižvelgdamos į Aprašo 8.1 papunktyje nurodyto lūkesčių rašto turinį, rengtų ir atnaujintų veiklos strategijas;

8.3. siekia, kad savivaldybės valdomose įmonėse, vadovaujantis vidaus kontrolei taikomais reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, būtų nustatyta veiksminga vidaus kontrolės sistema, kuri padėtų užtikrinti savivaldybės valdomos įmonės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strategijos ir veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir visų su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą;

8.4. organizuoja informacijos skelbimą ir jos nuolatinį atnaujinimą savivaldybės interneto svetainėje pagal viešosios įstaigos Valdymo koordinavimo centro patvirtintą savivaldybių viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių ir dukterinių bendrovių veiklą ir rezultatus formą.

9. Užtikrindama savivaldybės, kaip akcininkės, neturtinių teisių įgyvendinimą, savivaldybės vykdomoji institucija:

9.1. priima raštiškus sprendimus, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme, visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, kai savivaldybė yra vienintelė akcininkė. Kai savivaldybės, kaip akcininkės, neturtinių teisių įgyvendinimo klausimas patenka į išimtinę savivaldybės tarybos kompetenciją, prie savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimo turi būti pridedamas Aprašo 5 punkte nurodytas savivaldybės tarybos sprendimas;

9.2. įgalioja savivaldybės administracijos direktorių arba, savivaldybės administracijos direktoriui negalint atstovauti dėl Aprašo 19 punkte nurodytų aplinkybių arba dėl kitų objektyvių priežasčių, savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlymu – kitą savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį (toliau – įgaliotinis), atstovauti savivaldybei savivaldybės valdomos bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime (balsuoti, siūlyti naujus darbotvarkės klausimus, sprendimų projektus, kelti visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo valdymo ar priežiūros organo narių, auditoriaus ar audito įmonės kandidatūras ir pan.). Jeigu atstovauti savivaldybei savivaldybės valdomos bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime svarstomais klausimais reikalingas Aprašo 5 punkte nurodytas savivaldybės tarybos sprendimas, jis pateikiamas kaip priedas.

10. Savivaldybės tarybos prašymu savivaldybės vykdomoji institucija teikia jai informaciją ir paaiškinimus, kurių reikia savivaldybės tarybos sprendimams dėl savivaldybės valdomų įmonių priimti ir jų priežiūrai atlikti.

11. Savivaldybės vykdomoji institucija turi teisę reikalauti iš savivaldybės valdomos įmonės vadovo pateikti jai informaciją, kurios reikia savivaldybės valdomos įmonės veiklos stebėsenai ir analizei atlikti, taip pat sprendimams, susijusiems su savivaldybės teisių ir pareigų įgyvendinimu savivaldybės valdomoje įmonėje, priimti.

12. Savivaldybės vykdomoji institucija prižiūri, kad savivaldybės valdomų įmonių pelno įmokos, dividendai, taip pat kitos lėšos, skiriamos savivaldybei savivaldybės valdomos įmonės likvidavimo, savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo ir kitais atvejais, būtų teisės aktuose, nustatančiuose pelno įmokų, dividendų ir kitų lėšų skyrimą, nustatytu laiku pervedami į savivaldybės biudžetą.

13. Savivaldybės vykdomoji institucija turi teisę priimti kitus šiame Aprašo skyriuje nenurodytus sprendimus ir atlikti veiksmus, kurių reikia turtinėms ir neturtinėms teisėms savivaldybės valdomose įmonėse įgyvendinti.

 

III SKYRIUS

ATSTOVAVIMAS VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME

 

14. Įgyvendinant savivaldybės, kaip akcininkės, neturtines teises savivaldybės valdomos bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, teisiniams veiksmams atlikti įgaliotiniui duodamas įgaliojimas, kurį pasirašo savivaldybės meras.

15. Įgaliojime įgyvendinti neturtines teises savivaldybės valdomos bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime nurodoma:

15.1. įgaliojimo numeris ir sudarymo data;

15.2. savivaldybės valdomos bendrovės pavadinimas ir kodas;

15.3. savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo data;

15.4. savivaldybei priklausančių akcijų skaičius, akcijų nominalioji vertė, taip pat akcijų suteikiamų balsų skaičius ir balsų dalis;

15.5. įgaliojimo galiojimo laikas;

15.6. kaip įgaliotinis turi balsuoti kiekvienu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu;

15.7. prireikus – kokius įgaliotinis turi siūlyti naujus sprendimų projektus, kokias kelti visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo valdymo ar priežiūros organo narių, auditoriaus ar audito įmonės kandidatūras ir pan.

16. Įgaliojime balsuoti už kandidatus į visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų organą (toliau – kandidatas) rekomenduojama nurodyti:

16.1. siūlomus kandidatus, jų eiliškumą ir kiek už kiekvieną siūlomą kandidatą skirti balsų. Kai numatoma rinkti visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų organą ir savivaldybei priklausančios akcijos suteikia teisę siūlyti papildomų kandidatų, turi būti pasiūlyta tiek kandidatų, kad jų skaičiaus santykis su savivaldybės valdomos bendrovės įstatuose įrašytu visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo kolegialaus organo narių skaičiumi nebūtų mažesnis už šių akcijų santykį su visomis savivaldybės valdomos bendrovės akcijomis;

16.2. kad, keliems kandidatams surinkus po lygiai balsų, pakartotinio balsavimo metu įgaliotinis visus balsus skirtų už tą iškeltą kandidatą, kuris įgaliojime nurodytoje keliamų kandidatų eilėje yra pirmesnis, o už kitų akcininkų iškeltus kandidatus neskirtų nė vieno balso.

17. Įgaliojime balsuoti už visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo bendrovės vadovo kandidatūrą rekomenduojama nurodyti balsuoti už savivaldybės iškeltą kandidatą.

18. Įgaliojime negali būti suteikta teisė įgaliotiniui perįgalioti kitą asmenį atlikti veiksmus, kuriuos jis įgaliotas atlikti.

19. Įgaliotiniu negali būti:

19.1. asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos savivaldybės valdomos bendrovės ar su ja susijusios bendrovės (patronuojančiosios bendrovės ar patronuojamosios (dukterinės) bendrovės) akcijos, suteikiančios daugiau kaip 5 procentus visų balsų, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas;

19.2. asmuo, kuris per pastaruosius 5 metus buvo atšauktas valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar su ja susijusios bendrovės (patronuojančiosios bendrovės ar patronuojamosios (dukterinės) bendrovės) stebėtojų tarybos, valdybos, valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybos dėl netinkamo pareigų atlikimo;

19.3. asmuo, kurio įgaliojimas atstovauti valstybei ar savivaldybei per pastaruosius 5 metus panaikintas dėl netinkamo atstovavimo.

20. Apie Aprašo 19 punkte nurodytų aplinkybių buvimą arba atsiradimą ketinamas skirti arba paskirtas įgaliotiniu asmuo privalo nedelsdamas pranešti savivaldybės vykdomajai institucijai.

21. Įgaliotinis privalo:

21.1. atlikti veiksmus, kuriuos jis įgaliojamas atlikti;

21.2. saugoti ir neatskleisti savivaldybės valdomos bendrovės komercinės (gamybinės) paslapties;

21.3. per 5 darbo dienas nuo atliktų veiksmų ar visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų priėmimo dienos informuoti savivaldybės vykdomąją instituciją apie atliktus veiksmus, kuriuos įgaliojimas jam suteikia teisę atlikti, ir visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus.

 

IV SKYRIUS

TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO YPATUMAI

AKCINĖSE BENDROVĖSE IR UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE, KURIŲ AKCIJOS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO KELIOMS SAVIVALDYBĖMS

 

22. Kai savivaldybės valdomos bendrovės akcijos priklauso kelioms savivaldybėms, tų savivaldybių vykdomosios institucijos gali įgalioti vienos iš savivaldybių vykdomąją instituciją atlikti visus veiksmus ar dalį veiksmų ir priimti visus sprendimus ar dalį sprendimų, kurie reikalingi Aprašo 6, 7, 10, 11, 12, 13 punktų ir 8.2, 8.3 papunkčių nuostatoms įgyvendinti.

23. Savivaldybių vykdomosios institucijos, kurios nepasinaudoja Aprašo 22 punkte nurodyta galimybe, turi tarpusavyje koordinuoti Aprašo 6, 7, 10, 11, 12, 13 punktuose ir 8.2, 8.3 papunkčiuose nurodytus veiksmus bei sprendimų priėmimą ir apie juos informuoti vienos kitas taip, kad būtų užtikrintas savivaldybės valdomoms bendrovėms taikomų Aprašo nuostatų įgyvendinimas ir būtų išvengta nesuderintų reikalavimų savivaldybės valdomai bendrovei pateikimo.

24. Jeigu sprendimams priimti reikalingas Aprašo 5 punkte nurodytas savivaldybės tarybos sprendimas, turi būti priimti atitinkami visų savivaldybių, nuosavybės teise turinčių savivaldybės valdomos bendrovės akcijų, tarybų sprendimai.

25. Aprašo 8.1 papunktyje nurodytas lūkesčių raštas turi būti parengtas bendradarbiaujant visoms savivaldybėms, nuosavybės teise turinčioms savivaldybės valdomos bendrovės akcijų, ir pasirašytas tų savivaldybių vykdomųjų institucijų.

26. Įgyvendindamos Aprašo 8.4 papunktį, savivaldybių vykdomosios institucijos gali susitarti dėl interneto svetainėje skelbtinos informacijos paskelbimo vienos iš savivaldybių interneto svetainėje, tačiau šiuo atveju kitų savivaldybių interneto svetainėse privalo būti pateikta atitinkama nuoroda.

 

V SKYRIUS

SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS SKAIDRUMO UŽTIKRINIMAS

 

27. Savivaldybių valdomos įmonės ir dukterinės bendrovės mutatis mutandis vadovaujasi Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skaidrumo aprašas), II skyriaus nuostatomis dėl skelbtinų duomenų, informacijos ir dokumentų.

28. Savivaldybių valdomoms įmonėms ir dukterinėms bendrovėms, kurios pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą priskiriamos viešojo intereso įmonėms, mutatis mutandis taikomos Skaidrumo aprašo 17, 19 ir 21 punktų nuostatos.

29. Savivaldybių valdomų įmonių duomenys, informacija ir dokumentai skelbiami savivaldybių valdomų įmonių interneto svetainėje. Savivaldybių valdomų įmonių vadovai užtikrina, kad savivaldybių valdomų įmonių interneto svetainėje būtų skelbiami ir nuolat atnaujinami Aprašo 27 ir 28 punktuose nurodyti duomenys, informacija ir dokumentai.

Papildyta skyriumi:

Nr. 487, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12599

 

__________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 392, 2010-04-07, Žin., 2010, Nr. 43-2066 (2010-04-15), i. k. 1101100NUTA00000392

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 "Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse" papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 16, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 6-226 (2011-01-15), i. k. 1111100NUTA00000016

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 "Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 667, 2012-06-06, Žin., 2012, Nr. 67-3396 (2012-06-16), i. k. 1121100NUTA00000667

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 "Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1099, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14319

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 198, 2017-03-15, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04765

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 313, 2018-03-28, paskelbta TAR 2018-04-09, i. k. 2018-05671

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1064, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17495

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 313 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 47, 2019-01-23, paskelbta TAR 2019-01-24, i. k. 2019-01077

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 88, 2021-02-10, paskelbta TAR 2021-02-12, i. k. 2021-02763

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 796, 2022-08-03, paskelbta TAR 2022-08-04, i. k. 2022-16705

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 487, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12599

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_7bdfaf879b3b4083bca9e634a7610b17_end