Suvestinė redakcija nuo 2019-05-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 50-1932, i. k. 1071100NUTA00000435

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ GAVĖJŲ REGISTRO STEIGIMO, JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR VEIKLOS PRADŽIOS NUSTATYMO

 

2007 m. balandžio 25 d. Nr. 435

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1232, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5989 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001232

Nr. 279, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06543

 

1. Įsteigti Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro veiklos pradžią – 2007 m. lapkričio 1 diena.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                Gediminas Kirkilas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                       Vilija Blinkevičiūtė

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 279
redakcija)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ GAVĖJŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – registras) paskirtį, registro objektus, registro valdytoją ir registro tvarkytojus, jų teises ir pareigas, registro duomenų ir registro informacijos (toliau – registro duomenys), registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymą, registro duomenų sąveiką su susijusiais registrais, jų saugą, pakartotinio naudojimo sąlygas ir tvarką, registro duomenų skelbimą ir teikimą, registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Nuostatų 10 punkte nurodytus registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti registro duomenis, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą ir jų duomenų tvarkymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

4. Registras yra valstybės registras. Registro duomenys kaupiami vienoje Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) administravimo įstaigų duomenų bazėje.

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme, Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatyme ir Reglamente (ES) 2016/679 vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

6. Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkymo tikslas – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti tikslius, išsamius ir teisingus duomenis, reikalingus skaičiuojant socialinio draudimo išmokas; operatyviai tvarkyti Fondo lėšas ir atlikti jų apskaitą, užtikrinti teisingą duomenų apie apdraustuosius tvarkymą, valstybinio socialinio draudimo išmokų skyrimą ir mokėjimą jų gavėjams.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR REGISTRO TVARKYTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Registro valdytojas yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba). Registro valdytojas yra ir asmens duomenų valdytojas, kuris turi Reglamente (ES) 2016/679 numatytas duomenų valdytojo teises ir prievoles. Registro valdytojas turi Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas teises ir pareigas, atlieka šio įstatymo nustatytas funkcijas, taip pat šias funkcijas:

Punkto pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

7.1. nustato registrui teikiamų dokumentų formas;

7.2. nustato išduodamų dokumentų formas;

7.3. sudaro duomenų teikimo iš registro ir duomenų teikimo registrui sutartis;

7.4. atlieka registro duomenų ir dokumentų rizikingumo vertinimo analizę Nuostatų 84 punkte nustatyta tvarka;

7.5. teikia informaciją apie registro veiklą ir registro statistinius duomenis.

8. Registro tvarkytojai yra Fondo valdyba ir Fondo administravimo įstaigos (toliau – registro tvarkytojas). Registro tvarkytojas yra ir asmens duomenų tvarkytojas, kuris turi Reglamente (ES) 2016/679 numatytas duomenų tvarkytojo teises ir prievoles, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas teises ir pareigas, atlieka šio įstatymo nustatytas funkcijas, taip pat šias funkcijas:

8.1. tvarko registrui pateiktų dokumentų archyvą, užtikrina jo apsaugą;

8.2. konsultuoja asmenis registro objektų įregistravimo registre (išregistravimo iš jo) ir registro duomenų teikimo klausimais;

8.3. atlieka registro duomenų ir dokumentų rizikingumo vertinimo analizę Nuostatų 84 punkte nustatyta tvarka;

8.4. teikia registro duomenis registro duomenų gavėjams pagal jų prašymus (vienkartinio teikimo atveju);

8.5. informuoja registro valdytoją apie įvykusius asmens duomenų saugumo pažeidimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

9. Fondo valdyba, kaip registro tvarkytojas, atlieka šias papildomas funkcijas:

9.1. įrašo į registrą duomenis apie apdraustųjų pensinių teisių išsaugojimą ir perkėlimą įgyvendinant Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo nuostatas;

9.2. užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi Reglamento (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI, REGISTRO DUOMENYS IR DOKUMENTAI

 

10. Registro objektai:

10.1. apdraustieji;

10.2. draudėjai;

10.3. išmokų gavėjai.

11. Registre tvarkomi šie bendrieji apdraustųjų, draudėjų (kai draudėjas yra fizinis asmuo) ir išmokų gavėjų duomenys:

11.1. objekto identifikavimo kodas (asmens kodas);

11.2. asmens socialinio draudimo numeris;

11.3. vardas (-ai);

11.4. pavardė (-ės);

11.5. lytis;

11.6. gimimo data;

11.7. mirties data (jeigu asmuo miręs);

11.8. pilietybė (-ės);

11.9. gyvenamoji vieta, atvykimo į gyvenamąją vietą data; jeigu asmuo išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data; jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos, – savivaldybė, kurioje gyvena;

11.10. šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data (-os);

11.11. tėvų, vaikų ir sutuoktinių asmens kodai (jeigu asmens kodai nesuteikti, – kiti asmens duomenys, pagrįsti dokumentais, leidimais gyventi Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungoje (toliau – ES);

11.12. apdraustųjų registro duomenų įrašymo į registrą data;

11.13. apdraustųjų registro duomenų ar įrašų panaikinimo registre data;

11.14. apdraustųjų registro duomenų keitimo registre data.

12. Registre tvarkomi šie bendrieji draudėjų (kai draudėjas yra fizinis arba juridinis asmuo) duomenys:

12.1. draudėjo kodas, kurį suteikia registro tvarkytojas;

12.2. draudėjo kodo priskyrimo pradžios ir pabaigos datos;

12.3. draudėjo tipo kodas ir pavadinimas;

12.4. draudėjo pavadinimas;

12.5. buveinės adresas;

12.6. elektroninių ryšių rekvizitai;

12.7. valstybinio socialinio draudimo rūšys;

12.8. valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai;

12.9. savarankiškai pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo laikotarpiai ir šių laikotarpių draudžiamosios pajamos;

12.10. duomenys apie savarankiškai pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas dirbančių asmenų teisę nemokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų:

12.10.1. teisės nemokėti priežastys;

12.10.2. teisės nemokėti laikotarpiai;

12.11. draudėjo duomenis (kai draudėjas yra fizinis arba juridinis asmuo) tvarkančio registro tvarkytojo juridinio asmens kodas ir pavadinimas.

13. Registre tvarkomi šie bendrieji apsidraudusių valstybiniu savanoriškuoju socialiniu pensijų draudimu asmenų duomenys (iki 2016 m. gruodžio 31 d.):

13.1. draudėjo kodas;

13.2. asmens kodas;

13.3. vardas (-ai);

13.4. pavardė (-ės);

13.5. gyvenamoji vieta arba savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, kodas;

13.6. valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo sutarties numeris;

13.7. savanoriškojo valstybinio socialinio pensijų draudimo sutarties galiojimo pradžios ir pabaigos datos;

13.8. savanoriškojo valstybinio socialinio pensijų draudimo sutarties tipas;

13.9. valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo laikotarpiai ir deklaruotos draudimo sumos.

14. Registre tvarkomi šie specialieji apdraustųjų duomenys:

14.1. asmens, draudžiamo nustatytų rūšių (viena ar jų deriniu) valstybiniu socialiniu draudimu, kategorija (toliau – apdraustojo kategorija);

14.2. valstybinio socialinio draudimo laikotarpių duomenys:

14.2.1. valstybinio socialinio draudimo pradžios data;

14.2.2. valstybinio socialinio draudimo pabaigos data;

14.3. valstybinio socialinio draudimo priežastis;

14.4. darbo sutarties rūšis;

14.5. valstybinio socialinio draudimo pabaigos priežastis;

14.6. atleidimo iš darbo (tarnybos) pagrindas (teisės aktas, straipsnis, dalis, punktas);

14.7. apdraustojo draudžiamųjų pajamų duomenys:

14.7.1. apdraustojo draudžiamųjų pajamų sumos;

14.7.2. apdraustojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos;

14.7.3. apskaičiuotos mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamų sumos;

14.7.4. nedraudžiamųjų laikotarpių datos;

14.7.5. nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios ir pabaigos datos;

14.7.6. motinystės išmokų (pašalpų) sumos;

14.7.7. tėvystės atostogų pradžios ir pabaigos datos;

14.7.8. tėvystės išmokų (pašalpų) sumos;

14.7.9. atostogų vaikui prižiūrėti pradžios ir pabaigos datos;

14.10. apdraustojo profesija pagal ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintą Lietuvos profesijų klasifikatorių.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

14.7.11. laikinojo nedarbingumo pradžios ir pabaigos datos;

14.7.12. ligos išmokų (pašalpų) sumos;

14.7.13. profesinės reabilitacijos programos pradžios ir pabaigos datos;

14.7.14. profesinės reabilitacijos išmokų (pašalpų) sumos;

14.8. valstybės lėšomis draudžiamų asmenų duomenys:

14.8.1. valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis rūšys;

14.8.2. valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis laikotarpiai;

14.8.3. valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis įmokų bazė (draudžiamosios pajamos);

14.8.4. apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis įmokų sumos;

14.9. mėnesių, už kuriuos apskaičiuotos vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos ar kompensacijos arba priklausančios išeitinės išmokos ar kompensacijos, skaičius;

14.10. apdraustojo profesija pagal ūkio ministro patvirtintą Lietuvos profesijų klasifikatorių.

15. Registre tvarkomi šie specialieji draudėjų duomenys:

15.1. mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris;

15.2. mokesčių mokėtojo pavadinimas;

15.3. mokesčių mokėtojo tipo kodas ir pavadinimas;

15.4. įregistravimo Mokesčių mokėtojų registre ir išregistravimo iš jo datos;

15.5. įregistravimo Juridinių asmenų registre ir išregistravimo iš jo datos;

15.6. teisinio statuso kodas ir pavadinimas;

15.7. teisinės formos kodas ir pavadinimas;

15.8. buveinės adresas;

15.9. buveinės elektroninių ryšių rekvizitai;

15.10. atstovaujančio asmens kodas (jeigu tai fizinis asmuo), Lietuvos ar užsienio juridinio asmens (organizacijos ar jos padalinio) identifikavimo numeris, vardas ir pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) arba pavadinimas (jeigu tai juridinis asmuo, organizacija ar jos padalinys), jeigu apskaitą tvarko užsienio pilietis, – jo identifikavimo numeris;

15.11. vykdomos veiklos rūšies kodas, pavadinimas, pradžios ir pabaigos datos;

15.12. informacija apie atidarytas, uždarytas sąskaitas Lietuvos kredito įstaigose (sąskaitų numeriai), kredito įstaigos kodas, pavadinimas, sąskaitų atidarymo, uždarymo datos (metai, mėnuo, diena);

15.13. individualią veiklą vykdančio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas;

15.14. veiklos vykdymo pradžios ir pabaigos datos;

15.15. laikino veiklos nevykdymo laikotarpio pradžios ir pabaigos datos;

15.16. verslo liudijimo mokestinis laikotarpis;

15.17. žemės ūkio valdos dydis;

15.18. gyventojo, gaunančio pajamų, nuo kurių pajamų mokestį privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokestį išskaičiuojantis asmuo, mokestinis laikotarpis (mokestiniai metai).

16. Registre tvarkomi šie specialieji apdraustųjų duomenys iš ES institucijų pensijų sistemos:

16.1. kompetentingos ES įstaigos ar institucijos prašymo pervesti lėšas už asmens įgytas pensines teises gavimo data;

16.2. asmens darbo ES institucijose pradžios data;

16.3. laikotarpiai, už kuriuos pervedamos lėšos;

16.4. pervedamų lėšų už asmens įgytas pensines teises suma;

16.5. lėšų pervedimo data;

16.6. data, nuo kurios asmuo netenka teisės gauti valstybinės socialinio draudimo pensijos, išskyrus valstybinę socialinio draudimo našlių ir našlaičių (maitintojo netekimo) pensiją, ar kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas.

17. Specialieji apdraustojo duomenys apie asmens pensinių teisių perkėlimą iš ES institucijų pensijų sistemos:

17.1. asmens prašymo perkelti pensines teises pateikimo data;

17.2. asmens pasirinktas pensinių teisių perkėlimo būdas;

17.3. į Fondą įskaitytų lėšų suma;

17.4. darbo ES institucijose laikotarpiai.

18. Specialieji apdraustojo duomenys apie asmens draudžiamosioms pajamoms prilyginamas pajamas, įskaitomas už kiekvienus kalendorinius darbo ES institucijose metus:

18.1. pensinių teisių perkėlimo data;

18.2. data, nuo kurios Fonde atkuriamos asmens pensinės teisės laikotarpiu iki darbo ES institucijose pradžios.

19. Registre tvarkomi šie specialieji išmokų gavėjų duomenys:

19.1. išmokos (-ų) gavėjo bylos numeris;

19.2. pensijų kaupiamųjų duomenų bylos numeris;

19.3. pensijos gavėjo pažymėjimo duomenys;

19.4. kreipimosi dėl išmokos skyrimo data;

19.5. registro duomenys apie išmokos gavėjo darbingumą:

19.5.1. netekto darbingumo procentai (invalidumo grupė);

19.5.2. darbingumo netekimo (invalidumo) priežastis;

19.5.3. laikotarpis, kuriam asmeniui nustatyti netekto darbingumo procentai (invalidumo grupė);

19.6. laikinojo nedarbingumo priežastis;

19.7. laikotarpiai, per kuriuos asmuo pripažintas laikinai nedarbingu;

19.8. nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų laikotarpiai;

19.9. profesinės reabilitacijos programos pradžia ir pabaiga;

19.10. profesinės reabilitacijos įstaigos kodas;

19.11. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), siuntusios asmenį į profesinę reabilitaciją, kodas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 180, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-26, i. k. 2018-02964

 

19.12. registro duomenys apie apdraustiesiems įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe (pakeliui į darbą ar iš darbo) ir profesines ligas:

19.12.1. nelaimingo atsitikimo data;

19.12.2. profesinės ligos nustatymo data;

19.12.3. nelaimingo atsitikimo tyrimo akto data ir numeris;

19.12.4. profesinės ligos priežasčių tyrimo akto data ir numeris;

19.12.5. profesinės ligos patvirtinimo akto data ir numeris;

19.12.6. nelaimingo atsitikimo metu gautos traumos sunkumas;

19.12.7. nelaimingų atsitikimų darbe akto formose (N-1 ar N-2), patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“, esantys duomenys:

19.12.7.1. akto rūšis (nelaimingo atsitikimo darbe aktas (forma N-1 ar N-2), profesinės ligos priežasčių tyrimo aktas, profesinės ligos patvirtinimo aktas);

19.12.7.2. akto numeris;

19.12.7.3. draudėjo pavadinimas;

19.12.7.4. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus pavadinimas;

19.12.7.5. traumos sunkumas (lengva, sunki);

19.12.7.6. nukentėjusių asmenų skaičius;

19.12.7.7. kito draudėjo pavadinimas;

19.12.7.8. eismo įvykis (taip, ne);

19.12.7.9. trečiųjų asmenų kaltė (taip, ne);

19.12.8. profesinės ligos priežasčių tyrimo ir profesinės ligos patvirtinimo aktuose esantys duomenys:

19.12.8.1. akto numeris;

19.12.8.2. draudėjo pavadinimas;

19.12.8.3. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus pavadinimas;

19.12.8.4. nukentėjusių asmenų skaičius;

19.12.8.5. kito draudėjo pavadinimas;

19.12.8.6. profesinės ligos nustatymo data;

19.12.8.7. profesinės ligos rūšis (ūmi, lėtinė);

19.12.8.8. profesinių ligų diagnozės;

19.12.9. nelaimingo atsitikimo ar profesinės ligos pripažinimo draudžiamuoju įvykiu data.

20. Registre tvarkomi šie specialieji apdraustojo ir (ar) išmokos gavėjo duomenys, susiję su valstybinio socialinio draudimo ir valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo bei draudžiamųjų pajamų skaičiavimu:

20.1. valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamų laikotarpių duomenys:

20.1.1. valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamų laikotarpių pradžios ir pabaigos datos;

20.1.2. valstybinio socialinio draudimo stažui prilyginamu laikotarpiu faktiškai dirbtas laikas (metų, mėnesių, dienų skaičius);

20.1.3. valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamo laikotarpio įgijimo veiklos rūšys;

20.1.4. valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamus laikotarpius patvirtinančių dokumentų rūšys;

20.1.5. valstybė, kurioje įgytas valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamas laikotarpis;

20.2. asmens draudžiamosioms pajamoms prilyginamų pajamų duomenys:

20.2.1. draudžiamosioms pajamoms prilyginamų pajamų turėjimo laikotarpiai, jų dydžiai ir valiuta;

20.2.2. draudžiamosioms pajamoms prilyginamų pajamų rūšys;

20.2.3. draudžiamosioms pajamoms prilyginamas pajamas patvirtinančių dokumentų rūšys;

20.2.4. valstybė, kurioje turėtos draudžiamosioms pajamoms prilyginamos pajamos;

20.2.5. vienkartinio pobūdžio draudžiamosioms pajamoms prilyginamos pajamos, apskaičiuotos (išmokėtos) 1991–1993 metais.

21. Išmokos (-ų) gavėjo banko ir kitų kredito įstaigų, per kurias mokamos išmokos, jeigu išmokos mokamos į sąskaitas, duomenys: sąskaitų numeriai, sąskaitų galiojimo datos, jeigu išmokos mokamos į sąskaitas, esančias užsienio valstybėje įregistruotoje kredito įstaigoje, – sąskaitų numeriai, sąskaitų galiojimo datos, banko užsienyje rekvizitai (pavadinimas, SWIFT (BIC) kodas, valstybė, kurioje yra banko sąskaita).

22. Specialieji duomenys apie vykdomuosius dokumentus ir išskaitas iš išmokų:

22.1. vykdomąjį dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas ir išdavimo data;

22.2. vykdomojo dokumento numeris;

22.3. vykdomojo dokumento antraštė;

22.4. skolininko vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, adresas;

22.5. išskaitos (-ų) gavėjo vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, juridinio asmens kodas, adresas;

22.6. išskaitos (-ų) gavėjo bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitų numeriai, sąskaitų galiojimo datos;

22.7. išskaitos iš išmokų data;

22.8. išskaitos suma;

22.9. išskaitos pavadinimas.

22.10. vaiko (-ų), kuriam (-iems) išlaikyti skolininkas privalo mokėti periodines išmokas, vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

23. Specialieji duomenys apie darbą ypatingomis sąlygomis:

23.1. laikotarpio, kuriuo dirbta ypatingomis sąlygomis, pradžios ir pabaigos datos;

23.2. ypatingomis sąlygomis faktiškai dirbtas laikas (metų, mėnesių, dienų skaičius);

23.3. darbo ypatingomis sąlygomis kategorija (pagal darbų ir profesijų sąrašus ir profesijas);

23.4. darbo ypatingomis sąlygomis trukmę įrodančio dokumento rūšis.

24. Specialieji duomenys apie paskirtas valstybinio socialinio draudimo išmokas (pašalpas) (iki 2016 m. gruodžio 31 d. vadinama pašalpos; toliau kartu – išmokos (pašalpos):

24.1. išmokos (pašalpos) rūšis (ligos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros (iki 2016 m. gruodžio 31 d. motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos);

24.2. teisės į išmoką (pašalpą) nustatymo data;

24.3. data, nuo kurios išmoka (pašalpa) skiriama (paskirta);

24.4. paskirtos išmokos (pašalpos) dydis;

24.5. laikotarpis, kuriam skiriama išmoka (pašalpa).

25. Specialieji duomenys apie apskaičiuotas ir išmokėtas valstybinio socialinio draudimo išmokas (pašalpas):

25.1. apskaičiuotos išmokos (pašalpos) suma;

25.2. apskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis ir jo pervedimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) data;

25.3. išmokėtos išmokos (pašalpos) suma;

25.4. išmokėjimo data;

25.5. laikotarpis, už kurį apskaičiuota ir išmokėta išmoka (pašalpa);

25.6. išmokėjimo būdas;

25.7. apskaičiuota ir į Privalomojo sveikatos draudimo fondą pervesta privalomojo sveikatos draudimo įmoka.

26. Specialieji duomenys apie paskirtas valstybinio socialinio draudimo kompensacijas:

26.1. kompensacijos rūšis (netekto darbingumo vienkartinė kompensacija, netekto darbingumo periodinė kompensacija, kompensacija už ypatingas darbo sąlygas);

26.2. teisės į kompensaciją nustatymo data;

26.3. paskirtos kompensacijos dydis;

26.4. laikotarpis, kuriam skiriama kompensacija.

27. Specialieji duomenys apie apskaičiuotas ir išmokėtas valstybinio socialinio draudimo kompensacijas:

27.1. apskaičiuotos kompensacijos suma;

27.2. išmokėtos kompensacijos suma;

27.3. išmokėjimo data;

27.4. laikotarpis, už kurį apskaičiuota ir išmokėta kompensacija;

27.5. išmokėjimo būdas.

28. Specialieji duomenys apie paskirtas valstybines socialinio draudimo pensijas:

28.1. valstybinės socialinio draudimo pensijos rūšis (senatvės, netekto darbingumo, invalidumo, našlių ir našlaičių, ištarnauto laiko, maitintojo netekimo, išankstinė senatvės);

28.2. teisės į valstybinę socialinio draudimo pensiją atsiradimo data;

28.3. duomenys apie atidėtą valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos skyrimą ir mokėjimą:

28.3.1. valstybinės socialinio draudimo pensijos skyrimo data;

28.3.2. valstybinės socialinio draudimo pensijos dydis;

28.3.3. laikotarpis, kuriam skiriama valstybinė socialinio draudimo pensija;

28.3.4. valstybinės socialinio draudimo pensijos mokėjimo sustabdymo (nutraukimo) ir atnaujinimo data bei priežastis.

29. Specialieji duomenys apie apskaičiuotas ir išmokėtas valstybines socialinio draudimo pensijas:

29.1. apskaičiuotos valstybinės socialinio draudimo pensijos suma;

29.2. išmokėtos valstybinės socialinio draudimo pensijos suma;

29.3. išmokėjimo data;

29.4. laikotarpis, už kurį apskaičiuota ir išmokėta valstybinė socialinio draudimo pensija;

29.5. išmokėjimo būdas.

30. Specialieji duomenys apie paskirtas nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo išmokas apdraustajam mirus:

30.1. išmokos rūšis (vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus, periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus; toliau šiame papunktyje – išmoka, išmokos);

30.2. teisės į išmoką nustatymo data;

30.3. išmokos paskyrimo data;

30.4. paskirtos išmokos dydis;

30.5. laikotarpis, kuriam skiriama išmoka.

31. Specialieji duomenys apie apskaičiuotas ir išmokėtas nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo išmokas apdraustajam mirus:

31.1. apskaičiuota suma;

31.2. išmokėta suma;

31.3. išmokėjimo data;

31.4. laikotarpis, už kurį apskaičiuota ir išmokėta išmoka;

31.5. išmokėjimo būdas.

32. Registro valdytojo nustatyti gautų ir siunčiamų E serijos formų specialieji duomenys apie migruojančius ES asmenis:

32.1. E100 serijos formų, patvirtintų Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos prie Europos Komisijos sprendimais, duomenys;

32.2. E200 serijos formų, patvirtintų Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos prie Europos Komisijos sprendimais, duomenys;

32.3. struktūrizuoti elektroniniai dokumentai (SED), patvirtinti ES Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos.

33. Specialieji duomenys apie bedarbio statusą:

33.1. laikotarpio iki 2012 m. gruodžio 31 d. duomenys apie nedarbo socialiniu draudimu draustus asmenis:

33.1.1. laikotarpio, už kurį mokėta nedarbo socialinio draudimo išmoka, pradžia;

33.1.2. laikotarpio, už kurį mokėta nedarbo socialinio draudimo išmoka, pabaiga;

33.1.3. apskaičiuotos nedarbo socialinio draudimo išmokos suma;

33.1.4. išmokėtos nedarbo socialinio draudimo išmokos suma;

33.2. specialieji duomenys apie nuo 2013 m. sausio 1 d. paskirtas nedarbo socialinio draudimo išmokas:

33.2.1. sprendimo dėl teisės į nedarbo socialinio draudimo išmoką priėmimo data ir numeris;

33.2.2. nedarbo socialinio draudimo išmokos dydis;

33.2.3. laikotarpis, už kurį skiriama (paskirta) nedarbo socialinio draudimo išmoka;

33.2.4. apskaičiuotos nedarbo socialinio draudimo išmokos suma;

33.3. specialieji duomenys apie nuo 2013 m. sausio 1 d. išmokėtas nedarbo socialinio draudimo išmokas:

33.3.1. išmokėtos nedarbo socialinio draudimo išmokos suma ir jos išmokėjimo data;

33.3.2. laikotarpis, už kurį išmokėta nedarbo socialinio draudimo išmoka;

33.3.3. nedarbo socialinio draudimo išmokos išmokėjimo būdas;

33.3.4. Užimtumo tarnybos kodas Juridinių asmenų registre;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 180, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-26, i. k. 2018-02964

 

33.3.5. duomenys apie sudarytas terminuotas darbo sutartis.

34. Specialieji duomenys apie paskirtas dalinio darbo išmokas:

34.1. sprendimo dėl teisės į dalinio darbo išmoką priėmimo data ir numeris;

34.2. apskaičiuotos dalinio darbo išmokos dydis.

35. Specialieji duomenys apie išmokėtas dalinio darbo išmokas:

35.1. išmokėtos dalinio darbo išmokos suma ir jos išmokėjimo data;

35.2. laikotarpis, už kurį išmokėta dalinio darbo išmoka;

35.3. dalinio darbo išmokos išmokėjimo būdas.

36. Specialieji duomenys apie paskirtas ilgalaikio darbo išmokas:

36.1. sprendimo dėl teisės į ilgalaikio darbo išmoką data ir numeris;

36.2. apskaičiuotos ilgalaikio darbo išmokos dydis;

36.3. už kiek mėnesių apskaičiuota ilgalaikio darbo išmoka.

37. Specialieji duomenys apie išmokėtas ilgalaikio darbo išmokas:

37.1. išmokėtos ilgalaikio darbo išmokos suma ir jos išmokėjimo data;

37.2. laikotarpis, už kurį išmokėta ilgalaikio darbo išmoka;

37.3. ilgalaikio darbo išmokos išmokėjimo būdas.

38. Specialieji duomenys apie privalomuoju sveikatos draudimu apdraustus asmenis:

38.1. privalomojo sveikatos draudimo įmokos suma;

38.2. privalomojo sveikatos draudimo įmokos mokėjimo kodas;

38.3. privalomojo sveikatos draudimo įmokos mokėjimo data;

38.4. privalomojo sveikatos draudimo įmokos apskaitos data;

38.5. apdraustojo įregistravimo Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre pagrindas ir data;

38.6. apdraustojo išregistravimo iš Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro pagrindas ir data;

38.7. duomenys apie asmenis, draudžiamus valstybės lėšomis vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

38.8. duomenys apie asmenis, draudžiamus valstybės lėšomis, kurių sveikatos priežiūros išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų pagal Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalį;

38.9. duomenys apie asmenis, kuriems, vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, taikomas Sveikatos draudimo įstatymas;

38.10. duomenys apie Rusijos Federacijos kariškius ir jų šeimos narius, kurių sveikatos priežiūros išlaidas apmoka Rusijos Federacija.

39. Specialieji duomenys apie apdraustąjį, turintį meno kūrėjo statusą.

40. Specialieji duomenys apie apdraustuosius, kurie ligos išmokos gavimo laikotarpiu kerta valstybės sieną:

40.1. asmens išvykimo data;

40.2. asmens grįžimo data.

41. Specialieji duomenys apie apdraustuosius ir išmokų gavėjus, nukentėjusius nuo nusikalstamų veikų:

41.1. nukentėjusio fizinio asmens duomenys:

41.1.1. asmens kodas arba gimimo data (jeigu asmens kodas nesuteiktas);

41.1.2. asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);

41.1.3. nukentėjusio asmens būsena (blaivus, neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų).

41.2. ikiteisminį tyrimą pradėjusios ir (ar) privataus kaltinimo bylą išnagrinėjusios įstaigos kodas ir pavadinimas;

41.3. nusikalstamos veikos padarymo data (nuo–iki) ir laikas (valanda);

41.4. bylos numeris;

41.5. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnis, dalis, punktas;

41.6. įtariamo (kaltinamo) nusikalstamos veikos padarymu fizinio asmens duomenys:

41.6.1. asmens kodas arba gimimo data (jeigu asmens kodas nesuteiktas);

41.6.2. asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);

41.6.3. įtariamo (kaltinamo) asmens būsena (blaivus, neblaivus, kita);

41.7. ikiteisminį tyrimą atlikusios ir (ar) privataus kaltinimo bylą išnagrinėjusios įstaigos kodas ir pavadinimas;

41.8. sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo pabaigos kodas, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso straipsnis, dalis, punktas, nurodantis priimto sprendimo pagrindą, sprendimo data;

42. Specialieji apdraustųjų duomenys apie eismo įvykius:

42.1. įvykio rūšis;

42.2. savivaldybės pavadinimas;

42.3. miesto gyvenamosios vietovės pavadinimas;

42.4. kaimo gyvenamosios vietovės pavadinimas;

42.5. gatvės pavadinimas;

42.6. žemės sklypo ir (ar) pastato numeris gatvėje arba gyvenamojoje vietovėje;

42.7. kelio reikšmė, kodas ir pavadinimas, atstumas nuo kelio pradžios (kilometrai, metrai);

42.8. valstybinis automobilio numeris, markė, modelis;

42.9. duomenys apie transporto priemonių valdytojo civilinės atsakomybės privalomąjį ar kitokį draudimą:

42.9.1. draudimo rūšis;

42.9.2. draudimo bendrovės pavadinimas ir kodas;

42.9.3. draudimo dokumento numeris;

42.9.4. draudimo galiojimo datos;

42.10. kategorija (vairuotojas, pėsčiasis, kitas eismo dalyvis) ir jo (jų) duomenys:

42.10.1. asmens kodas;

42.10.2. vardas (-ai);

42.10.3. pavardė (-ės);

42.10.4. gimimo data;

42.11. eismo įvykyje dalyvavusio asmens būsena (blaivus, neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų);

42.12. įstaiga, kurios pareigūnas įformino eismo įvykio medžiagą;

42.13. pagal eismo įvykių informacinės sistemos duomenis suformuotos pažymos apie eismo įvykius.

43. Be duomenų, nurodytų anksčiau, registre registruojami ir tvarkomi šie apdraustųjų ir išmokų gavėjų specialieji duomenys iš dokumentų:

43.1. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės;

43.2. Lietuvos Respublikos piliečio paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento:

43.2.1. dokumento rūšis;

43.2.2. dokumento serija ir numeris;

43.2.3. dokumento išdavimo ir galiojimo datos.

44. Specialieji duomenys iš elektroninių nedarbingumo pažymėjimų:

44.1. elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų (toliau kartu – pažymėjimas) išdavimo data, serija ir numeris;

44.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuri išdavė pažymėjimą, pavadinimas ir kodas;

44.3. ligos kodas iš Tarptautinio ligų ir sveikatos sutrikimų sąrašo klasifikatoriaus, sudaryto pagal Tarptautinį statistinį ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos sisteminį ligų sąrašą (dešimtą pataisytą ir papildytą leidimą – Australijos modifikaciją (TLK-10-AM), išleistą Tarptautinio nacionalinio medicinos kvalifikacijos centro (http://ebook.vlk.lt)) (toliau – Tarptautinio ligų ir sveikatos sutrikimų sąrašo klasifikatoriaus TLK-10-AM sisteminis ligų sąrašas);

44.4. pažymėjimą (-us) pasirašiusio (-ių) gydytojo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), spaudo numeris (-iai).

45. Specialieji duomenys iš socialinio draudimo pranešimų:

45.1. draudėjo pavadinimas, draudėjo kodas, juridinio asmens kodas, asmens kodas, telefono numeris;

45.2. socialinio draudimo pranešimo data ir numeris;

45.3. pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, telefono numeris.

46. Specialieji duomenys apie asmens (-ų) laikinąjį nedarbingumą dėl ligos, slaugos ar profesinės reabilitacijos:

46.1. laikinojo nedarbingumo priežastis iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus, tvirtinamo sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – nedarbingumo priežasčių klasifikatorius);

46.2. pirmųjų laikinojo nedarbingumo dienų, už kurias ligos išmoka (pašalpa) mokama iš darbdavio lėšų, pradžios ir pabaigos datos;

46.3. laikinojo nedarbingumo (dėl ligonio slaugymo) laikotarpio, sutampančio su kasmetinėmis atostogomis, pradžios ir pabaigos datos;

46.4. ligos išmokos (pašalpos) už 2 pirmąsias ligos dienas suma;

46.5. ligos išmokos (pašalpos) iš darbdavio lėšų nemokėjimo priežastys iš valstybinio socialinio draudimo išmokų (rūšių, išmokų skyrimo, neskyrimo priežasčių) klasifikatoriaus, tvirtinamo Fondo valdybos direktoriaus;

46.6. slaugomo šeimos nario vardas, pavardė, asmens kodas;

46.7. gydymo stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje laikotarpio pradžios data;

46.8. gydymo stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje laikotarpio pabaigos data;

46.9. gydytojų konsultacinės komisijos išvada iš gydytojų konsultacinės komisijos išvadų klasifikatoriaus, tvirtinamo sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – gydytojų konsultacinės komisijos išvadų klasifikatorius);

46.10. gydytojų konsultacinės komisijos pirmininko vardas, pavardė, gydytojo spaudo numeris;

46.11. gydytojo nustatyti elgesio laikinojo nedarbingumo metu taisyklių pažeidimai:

46.11.1. pažeidimo nustatymo data;

46.11.2. pažeidimo laikotarpio pradžios ir pabaigos datos;

46.11.3. pažeidimo pobūdis.

47. Specialieji duomenys apie asmens draudžiamąjį įvykį dėl motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros atostogų:

47.1. gimdymo data;

47.2. komplikuoto gimdymo kodas iš Tarptautinio ligų ir sveikatos sutrikimų sąrašo klasifikatoriaus TLK-10-AM sisteminio ligų sąrašo.

48. Specialieji duomenys apie asmens draudžiamąjį įvykį dėl nelaimingo atsitikimo darbe iš dokumentų, patvirtinančių draudžiamąjį įvykį:

48.1. sprendimo nelaimingą atsitikimą darbe ar profesinę ligą pripažinti draudžiamuoju įvykiu data;

48.2. sprendimo nelaimingą atsitikimą darbe ar profesinę ligą pripažinti draudžiamuoju įvykiu numeris;

48.3. duomenys apie asmens darbo laiką iš asmens darbo (pamainų) grafikų, patvirtintų įmonės, įstaigos, organizacijos administracijos, kopijų.

49. Specialieji duomenys iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) (iki 2005 m. liepos 1 d. – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos) išduotų darbingumo lygio, neįgalumo lygio ar bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių pažymos (-ų):

49.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, siuntusios asmenį nustatyti darbingumo lygio, neįgalumo lygio ar bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių, pavadinimas;

49.2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ar jos teritorinio skyriaus pavadinimas;

49.3. darbingumo lygio vertinimo akto ar sprendimo data;

49.4. darbingumo lygio nustatymo data;

49.5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pažymos tipas (pagal formas, tvirtinamas socialinės apsaugos ir darbo ministro);

49.6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimas nevertinti darbingumo lygio (asmens prašymu ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimu);

49.7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pažymos ar sprendimo numeris;

49.8. darbingumo lygio vertinimas (pirminis ar pakartotinis);

49.9. darbingumo lygis, procentais;

49.10. darbingumo lygio terminas (nuo–iki, neterminuotai);

49.11. darbingumo lygio termino kodas;

49.12. darbingumo lygis (nedarbingas, iš dalies darbingas, darbingas, jei taip yra nustatyta iki 2019 m. sausio 1 d.);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

49.13. netektas darbingumas, procentais;

49.14. darbingumo lygio nustatymo priežastis;

49.15. profesinės ligos nustatymo ir (ar) nelaimingo atsitikimo darbe (pakeliui į darbą ar iš darbo) data;

49.16. profesinės ligos priežasčių tyrimo ir (ar) nelaimingo atsitikimo darbe akto data ir numeris;

49.17. profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo data (nuo–iki);

49.18. ligų kodai iš Tarptautinio ligų ir sveikatos sutrikimų sąrašo klasifikatoriaus TLK-10-AM sisteminio ligų sąrašo;

49.19. neįgalumo lygio pažymos numeris;

49.20. neįgalumo lygio pažymos išdavimo data;

49.21. neįgalumo lygio vertinimas (pirminis ar pakartotinis);

49.22. neįgalumo lygis;

49.23. neįgalumo lygio terminas (nuo–iki);

49.24. neįgalumo lygio termino kodas;

49.25. neįgalumo lygio vertinimo akto data ir numeris;

49.26. specialiųjų poreikių pažymos tipas;

49.27. specialiųjų poreikių pažymos numeris;

49.28. specialiųjų poreikių pažymos išdavimo data (nuo–iki);

49.29. specialiųjų poreikių pažymos terminas (nuo–iki, neterminuotai).

50. Specialieji duomenys iš mokymosi ar švietimo įstaigų pažymų, jeigu mirusiojo vaikai vyresni kaip 18 metų, arba duomenys iš asmens duomenų teikimo sutarčių:

50.1. mokslo įstaigos išduotos pažymos data ir numeris;

50.2. mokslo įstaigos pavadinimas;

50.3. mokymosi pradžios, pabaigos ar mokslo baigimo datos.

51. Specialieji duomenys ir informacija iš teismo sprendimų, įrodantys prašančiojo asmens išlaikymo faktą:

51.1. teismo sprendimo data ir numeris;

51.2. asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);

51.3. išlaikymo pradžios ir pabaigos datos;

51.4. išlaikymo būdas.

511. Specialieji duomenys apie apdraustuosius ir išmokų gavėjus, kuriems taikomas (buvo taikomas) kardomasis kalinimas (suėmimas) ir (ar) kurie atlieka (atliko) laisvės atėmimo bausmę, iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro:

511.1. asmens suėmimo arba terminuoto laisvės atėmimo bausmės pradžios data;

511.2. asmens suėmimo arba terminuoto laisvės atėmimo bausmės pabaigos data.

Papildyta punktu:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

512. Specialieji duomenys apie apdraustuosius iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos:

512.1. vaiko globėjo ar rūpintojo  asmens kodas arba juridinio asmens kodas, jei globėjas yra juridinis asmuo (šeimyna, institucija arba globos centras);

512.2. vaiko globėjo ar rūpintojo  paskyrimo data;

512.3. vaiko globėjo ar rūpintojo paskyrimo termino pabaigos data;

512.4. globėjo ar rūpintojo statusas (juridinis ar fizinis asmuo);

512.5. globos (rūpybos) rūšis (nuolatinė ar laikina);

512.6. savivaldybės, kurioje pateikti vaiko globos (rūpybos) duomenys, pavadinimas.

Papildyta punktu:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

52. Specialieji duomenys iš profesinės reabilitacijos pažymėjimų, išduotų Užimtumo tarnybos:

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-26, i. k. 2018-02964

52.1. Neteko galios nuo 2018-10-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 180, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-26, i. k. 2018-02964

 

52.2. profesinės reabilitacijos pažymėjimo išdavimo data;

52.3. profesinės reabilitacijos pažymėjimo numeris;

52.4. išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio išdavimo data;

52.5. išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio numeris;

52.6. profesinės reabilitacijos programos pradžios data;

52.7. įstaigos, kurioje asmuo dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje, pavadinimas;

52.8. profesinės reabilitacijos laikotarpis (nuo–iki);

52.9. pažymėjimo tęsinio išdavimo data;

52.10. pažymėjimo tęsinio numeris;

52.11. profesinės reabilitacijos programos pabaigos data.

53. Registro objektams klasifikuoti naudojami šie klasifikatoriai:

53.1. Nacionaliniai klasifikatoriai:

53.1.1. Lietuvos Respublikos adresų registro (administracinių vienetų tipų, gyvenamųjų vietovių tipų, gatvių tipų, institucijų, kurių nėra Juridinių asmenų registre) klasifikatorius;

53.1.2. Juridinių asmenų registro (teisinių formų, teisinių statusų) klasifikatorius;

53.1.3. Gyventojų registro (asmens dokumentų rūšių, asmens dokumentų keitimo arba negaliojimo priežasčių) klasifikatorius;

53.1.4. Lietuvos profesijų klasifikatorius;

53.1.5. Mokesčių mokėtojų registro klasifikatoriai (mokesčių mokėtojų tipų, atstovaujančių asmenų tipų, išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro priežasčių);

53.1.6. objekto įregistravimo ir išregistravimo pagrindų klasifikatorius;

53.1.7. apdraustųjų kategorijų klasifikatorius;

53.1.8. išmokų gavėjų kategorijų klasifikatorius;

53.1.9. savarankiškai dirbančių asmenų kategorijų (savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų nemokėjimo priežasčių) klasifikatorius;

53.1.10. valstybinio socialinio draudimo išmokų (rūšių, išmokų skyrimo, neskyrimo priežasčių) klasifikatorius;

53.1.11. Fondo išlaidų rūšių klasifikatorius;

53.1.12. Fondo pajamų rūšių klasifikatorius;

53.1.13. valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarčių rūšių klasifikatorius;

53.1.14. draudėjų tipų klasifikatorius;

53.1.15. draudžiamųjų pajamų rūšių klasifikatorius;

53.1.16. valstybinio socialinio draudimo pradžios ir valstybinio socialinio draudimo pabaigos klasifikatorius;

53.1.17. nedraudžiamųjų laikotarpių priežasčių klasifikatorius;

53.1.18. apdraustojo duomenų tikslinimo priežasčių klasifikatorius;

53.1.19. valstybinio socialinio draudimo išmokų rūšių (išmokų mokėjimo nutraukimo, atnaujinimo priežasčių) klasifikatorius;

53.1.20. valstybinio socialinio draudimo išmokų žiniaraščių klasifikatorius;

53.1.21. valstybinio socialinio draudimo išmokų neišmokėjimo priežasčių klasifikatorius;

53.1.22. nedarbingumo priežasčių klasifikatorius;

53.1.23. nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų (gautų traumų) klasifikatorius;

53.1.24. valstybinio socialinio draudimo permokų (nepriemokų) susidarymo klasifikatorius;

53.1.25. asmens netekto darbingumo (invalidumo) klasifikatorius;

53.1.26. išskaitų iš valstybinio socialinio draudimo išmokų klasifikatorius;

53.1.27. ligos išmokos (pašalpos) iš darbdavio lėšų nemokėjimo priežasčių klasifikatorius;

53.1.28. gydytojų konsultacinės komisijos išvadų klasifikatorius.

53.2. Tarptautiniai klasifikatoriai:

53.2.1. pasaulio valstybių klasifikatorius;

53.2.2. ES, EEE ir Šveicarijos Konfederacijos valstybių klasifikatorius, kuris yra sudarytas pagal ES, EEE ir Šveicarijos Konfederacijos valstybių kompetentingų įstaigų ir susižinojimo tarnybų 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83), ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 987/2009, nustatantį reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72);

53.2.3. pasaulio valiutų klasifikatorius;

53.2.4. Tarptautinis ligų ir sveikatos sutrikimų sąrašo klasifikatorius;

53.2.5. tarptautinių sutarčių dėl socialinio aprūpinimo klasifikatorius.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

54. Dokumentus, duomenis ir informaciją apie apdraustuosius, apdraustųjų draudėjus, išmokų gavėjus registro tvarkytojui teikia registro duomenų teikėjai (toliau – duomenų teikėjai):

54.1. draudėjai;

54.2. apdraustieji ir (ar) valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjai;

54.3. informacijos teikėjai.

55. Draudėjai registro duomenis teikia elektroniniu būdu, naudodamiesi Fondo valdybos informacine sistema. Draudėjų teikiami duomenys, išskyrus duomenis apie savarankiškai dirbančius asmenis, privalo būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga, ir patvirtinti galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Jeigu duomenų, informacijos ir dokumentų teikėjai veikia per atstovą, kartu su dokumentais registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimą patvirtinantys dokumentai.

56. Duomenų teikėjai, teikdami duomenis, informaciją ir dokumentus, vadovaudamiesi su registro valdytoju sudarytomis sutartimis, privalo:

56.1. teikti duomenis, informaciją ir dokumentus registro valdytojui pagal duomenų teikimo sutartyse, sudarytose su registro valdytoju, nustatytus terminus ir duomenų formatus;

56.2. užtikrinti, kad teikiami duomenys, informacija ir dokumentai būtų tikslūs ir nuolat atnaujinami;

56.3. atsakyti už teikiamų duomenų, informacijos ir dokumentų tikrumą ir teisingumą;

56.4. registro valdytojo ar registro tvarkytojo prašymu pateikti patikslintus (atnaujintus) duomenis, informaciją ir dokumentus.

57. Registruojant registro objektą registre iš pranešimų formų, pateiktų per Fondo valdybos informacinę sistemą, Fondo valdybos informacinė sistema automatiškai užregistruoja registro objektą ir įrašo duomenis. Nustačiusi duomenų ar informacijos pateikimo klaidą, informacinė sistema automatiškai atmeta neteisingą pranešimo formą, o registro objektas neįregistruojamas.

58. Draudėjas teikia registro tvarkytojui duomenis ir informaciją apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią, pateikdamas Nuostatų 11.1–11.4, 12.1, 14.2.1, 14.3, 14.4 ir 14.10 papunkčiuose nurodytus duomenis, apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, su darbuotoju sudaroma darbo sutartis, ir kitus Nuostatuose numatytus atvejus, kai pranešimo tą pačią dieną teikti nereikia.

59. Kai su darbuotoju sudaroma darbo sutartis, informacija apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią turi būti pateikiama ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. Laikinojo įdarbinimo įmonė apie laikinojo darbuotojo darbo pradžią praneša registro tvarkytojui ne vėliau kaip prieš valandą iki darbuotojo darbo pradžios.

60. Apie sudarytą savanoriškos praktikos sutartį draudėjas praneša registro tvarkytojui likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki numatytos savanoriškos praktikos atlikimo pradžios.

61. Draudėjas teikia registro tvarkytojui duomenis ir informaciją apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigą, nurodytus Nuostatų 11.1–11.4, 14.2.2, 14.5, 14.7.1–14.7.2 papunkčiuose. Draudėjas praneša registro tvarkytojui apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po darbo santykių pasibaigimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-26, i. k. 2018-02964

 

62. Jeigu apdraustojo valstybinis socialinis draudimas baigiasi dėl jo atleidimo iš darbo (tarnybos), pranešime nurodomas atleidimo iš darbo (tarnybos) pagrindas (teisės aktas, straipsnis, dalis, punktas) ir už kiek mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba kompensacija apdraustajam apskaičiuota (Nuostatų 14.6 ir 14.9 papunkčiai). Jeigu išeitinė išmoka bus mokama kas mėnesį, nurodoma, kiek mėnesių apdraustajam bus mokama išeitinė išmoka.

63. Draudėjas teikia registro tvarkytojui duomenis ir informaciją, nurodytus Nuostatų 14.2.1–14.3, 14.5, 14.8.3 ir 14.8.4 papunkčiuose, apie nesukakusį senatvės pensijos amžiaus ir neturintį draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinį ar nesukakusius senatvės pensijos amžiaus ir neturinčius draudžiamųjų pajamų deleguotų asmenų, valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių sutuoktinius. Šie duomenys ir informacija teikiami tuo laikotarpiu, kai nurodyti asmenys gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju ar deleguotu asmeniu, jeigu pastarasis asmuo deleguotas ar valstybės tarnautojas perkeltas į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar ES institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje, pasiųstas dirbti į specialiąją misiją, arba kai jie gyvena kartu su profesinės karo tarnybos kariu, jeigu profesinės karo tarnybos karys paskirtas atlikti karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje ar gynybos institucijoje. Duomenys ir informacija, nurodyti Nuostatų 14.2.1–14.3 ir 14.5 papunkčiuose, pateikiami per 5 darbo dienas nuo nurodytų asmenų valstybinio socialinio draudimo pradžios arba pabaigos, duomenys ir informacija, nurodyti Nuostatų 14.8.3 ir 14.8.4 papunkčiuose, pateikiami ne vėliau kaip iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.

64. Draudėjas pateikia registro tvarkytojui duomenis ir informaciją apie apdraustojo nedraudžiamuosius laikotarpius, taip pat apie suteiktas arba nutrauktas 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogas (kai draudėjas jas suteikia po 2017 m. liepos 1 d.), suteiktas arba nutrauktas tėvystės atostogas, suteiktas arba nutrauktas atostogas vaikui prižiūrėti, nurodytus Nuostatų 14.7.4, 14.7.7 ir 14.7.9 papunkčiuose. Šie duomenys teikiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nedraudžiamojo laikotarpio pradžios (pabaigos), nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo (nutraukimo) (kai nėštumo ir gimdymo atostogos yra suteiktos draudėjo), tėvystės atostogų suteikimo (nutraukimo) ar atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo (nutraukimo). Tais atvejais, kai nedraudžiamasis laikotarpis pasibaigus kalendoriniam mėnesiui nėra pasibaigęs, duomenis ir informaciją apie apdraustojo nedraudžiamuosius laikotarpius per pasibaigusį mėnesį draudėjas pateikia ne vėliau kaip kito kalendorinio mėnesio pirmą darbo dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-26, i. k. 2018-02964

 

65. Draudėjas teikia registro tvarkytojui duomenis ir informaciją apie apdraustajam už kalendorinį mėnesį apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumas, nurodytas Nuostatų 14.7.1 ir 14.7.2 papunkčiuose, ne vėliau kaip iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.

66. Draudėjas, pasibaigus apdraustojo (-ųjų) laikinajam nedarbingumui arba 14 kalendorinių dienų laikotarpiui (jei laikinojo nedarbingumo trukmė viršija 14 kalendorinių dienų), pateikia registro tvarkytojui duomenis, nurodytus Nuostatų 46.2–46.5 papunkčiuose, ir duomenis apie išmokų (pašalpų) gavimo laikotarpius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

67. Draudėjas teikia registro tvarkytojui Nuostatų 11.1–11.4, 12.1, 14.2.1, 14.3, 14.7.1 ir 14.7.2 papunkčiuose nurodytus duomenis ir informaciją apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, ir asmenis, gaunančius tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis. Duomenys ir informacija pateikiami atitinkamo atlyginimo išmokėjimo dieną, kuri yra laikoma asmens socialinio draudimo pradžios data. Registro duomenų bazėje duomenys apie pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, sumą ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą įrašomi tos dienos data.

68. Draudėjas pateikia registro tvarkytojui duomenis ir informaciją apie mažųjų bendrijų vadovams, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, apskaičiuotas pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautas pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (Nuostatų 14.7.3 papunktis).

69. Draudėjai pateikia registro tvarkytojui duomenis ir informaciją apie savarankiškai dirbantiems asmenims už kalendorinį mėnesį apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų (Nuostatų 14.7.1 papunktis) ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas (Nuostatų 14.7.2 papunktis), atsižvelgdami į tą mėnesį gautas (uždirbtas) pajamas ar išsiimtas asmeniniams poreikiams lėšų sumas. Duomenys teikiami pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 15 dienos.

70. Draudėjai teikia registro tvarkytojui duomenis ir informaciją apie savarankiškai dirbantiems asmenims, kuriems valstybinio socialinio draudimo įmokų bazė nustatoma pagal Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruotą metinę pajamų sumą arba išsiimtą asmeniniams poreikiams lėšų sumą, apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų (Nuostatų 14.7.1 papunktis) ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas (Nuostatų 14.7.2 papunktis), išdėstytas mėnesiais, atsižvelgdami į tais mėnesiais gautas (uždirbtas) pajamas, taip pat išsiimtas asmeniniams poreikiams lėšas. Duomenys ir informacija registro tvarkytojui teikiami pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios Valstybinei mokesčių inspekcijai turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija.

Savarankiškai dirbantys asmenys duomenis ir informaciją apie individualios veiklos pajamas (išskyrus pajamas, gautas iš veiklos pagal verslo liudijimą), gautas (uždirbtas) mokestinio laikotarpio mėnesiais, gali pateikti ne tiesiogiai registro tvarkytojui šio punkto pirmoje pastraipoje nustatyta tvarka, o Valstybinei mokesčių inspekcijai jos nustatyta tvarka kartu su metine pajamų deklaracija.

Registro tvarkytojas, kai draudėjas nepateikia duomenų apie savarankiškai dirbančio asmens pajamų metinės sumos ar išsiimtos asmeniniams poreikiams lėšų sumos išdėstymą mėnesiais arba savarankiškai dirbantis asmuo nepateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai duomenų apie individualios veiklos pajamas, gautas (uždirbtas) mokestinio laikotarpio mėnesiais, vadovaujasi Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktais duomenimis apie savarankiškai dirbančio asmens deklaruotą metinę pajamų sumą ar išsiimtą asmeniniams poreikiams lėšų sumą ir savarankiškai dirbančio asmens draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas išdėsto kalendorinių metų mėnesiais proporcingai, atsižvelgdamas į savarankiškai dirbančio asmens veiklos vykdymo laikotarpius ir sumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas.

71. Draudėjai, teikę duomenis ir informaciją apie savarankiškai dirbantiems asmenims už kalendorinį mėnesį apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas Nuostatų 69 punkte nurodytu atveju, arba savarankiškai dirbantys asmenys, pateikę Valstybinei mokesčių inspekcijai duomenis apie individualios veiklos pajamas, gautas (uždirbtas) mokestinio laikotarpio mėnesiais, neprivalo teikti duomenų Nuostatų 70 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu atveju, išskyrus atvejus, kai Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruota metinė pajamų suma arba išsiimama asmeniniams poreikiams lėšų suma yra didesnė nei nurodyta draudėjo, teikiant duomenis  ir informaciją Nuostatų 69 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-26, i. k. 2018-02964

 

72. Kai draudėjas reorganizuojamas (bet kokiu reorganizavimo būdu), registro tvarkytojui pateikiamas pranešimas apie draudėjo reorganizavimą (Nuostatų 12.1 papunktis), reorganizavimo datą ir reorganizavimo būdą bei duomenys apie apdraustajam apskaičiuotas draudžiamąsias pajamas (Nuostatų 14.7.1 papunktis) ir valstybinio socialinio draudimo įmokas (Nuostatų 14.7.2 papunktis) iki reorganizavimo dienos. Duomenis apie draudžiamąsias pajamas (Nuostatų 14.7.1 papunktis), apskaičiuotas nuo reorganizavimo dienos iki kalendorinio mėnesio pabaigos, ir apie šio laikotarpio valstybinio socialinio draudimo įmokas (Nuostatų 14.7.2 papunktis) registro tvarkytojui pateikia naujas arba reorganizuojamas juridinis asmuo. Reorganizuojant draudėją sujungimo arba padalijimo būdu, pranešimą registro tvarkytojui apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią ir pabaigą naujas draudėjas pateikia ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo reorganizavimo. Reorganizuojant draudėją prijungimo arba išdalijimo būdu, pranešimą apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią ir pabaigą draudėjas pateikia ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžios ir pabaigos

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-26, i. k. 2018-02964

 

73. Kai draudėjo, jeigu draudėjas (darbdavys) yra fizinis asmuo, arba draudėjo (darbdavio atstovų) buvimo vietos nustatyti neįmanoma, draudėjo duomenis, nurodytus Nuostatų 15.1, 15.2 ir 15.8 papunkčiuose, ir apdraustojo duomenis, nurodytus Nuostatų 11.1, 11.3, 11.4, 14.2.2 ir 14.5 papunkčiuose, registro tvarkytojui teikia Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

74. Draudėjai – bausmių vykdymo institucijos, įstaigos ir įmonės prie pataisos įstaigų ar socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos – iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 15 d. pateikia registro tvarkytojui Nuostatų 11.1–11.4, 14.2.1–14.3, 14.7.1 ir 14.7.2 papunkčiuose nurodytus praėjusio kalendorinio mėnesio duomenis apie gaunančių darbo užmokestį nuteistųjų laisvės atėmimu, už kuriuos apskaičiuotos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos, valstybinio socialinio draudimo laikotarpius.

75. Draudėjai – tradicinės ir kitos Lietuvos Respublikos valstybės pripažintos religinės bendruomenės ir bendrijos – pateikia registro tvarkytojui Nuostatų 11.1–11.4, 14.2.1, 14.2.2, 14.3 ir 14.5 papunkčiuose nurodytus duomenis ir informaciją apie dvasininkus ir vienuolius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžios ir pabaigos

Punkto pakeitimai:

Nr. 180, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-26, i. k. 2018-02964

 

76. Šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių) arba asmuo, paskirtas vaiko globėju, auginantis vaiką iki 3 metų, pageidaujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, pateikia registro tvarkytojui Nuostatų 11.1–11.4, 11.9 ir 11.11 papunkčiuose nurodytus duomenis, dokumentus ir informaciją apie save, savo vaikus arba globotinius.

77. Nesukakęs senatvės pensijos amžiaus vienas iš neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tėvų (įtėvių) arba globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose nurodytą neįgalų asmenį, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose visiškos negalios invalidą, pripažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d., pateikia registro tvarkytojui Nuostatų 11.1–11.4, 11.6, 11.9 ir 11.11 papunkčiuose nurodytus duomenis, dokumentus ir informaciją apie save ir slaugomą asmenį.

78. Išmokų gavėjai pateikia registro tvarkytojui Nuostatų 11.1, 11.3 ir 11.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus, duomenis ir informaciją apie save kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenimis.

79. Išmokų gavėjai prašymus dėl ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės išmokų (pašalpų), motinystės (tėvystės) išmokų (pašalpų), vaiko priežiūros išmokų (iki 2016 m. gruodžio 31 d. motinystės (tėvystės) pašalpų) skyrimo registro tvarkytojui pateikia per Fondo valdybos informacinę sistemą arba kitais būdais: paštu arba tiesiogiai registro tvarkytojui. Šiuose prašymuose pateikiama informacija apie save: Nuostatų 11.1, 11.3, 11.4, 11.9 papunkčiuose nurodyti duomenys, informacija ir dokumentai, adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Apie trūkstamus duomenis, informaciją ir dokumentus išmokos gavėjui pranešama telefonu, paštu ir kitais pareiškėjo nurodytais būdais.

80. Išmokų gavėjai prašymus dėl ligos, nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos išmokos (pašalpos), netekto darbingumo vienkartinės kompensacijos, netekto darbingumo periodinės kompensacijos, periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus, vienkartinės draudimo išmokos apdraustajam mirus skyrimo pateikia registro tvarkytojui per Fondo valdybos informacinę sistemą arba kitais būdais: paštu arba atvykę į Fondo administravimo įstaigą. Prašymuose teikiami duomenys ir informacija apie save ar kitą asmenį (jeigu prašymą teikia asmeniui atstovaujantis asmuo: Nuostatų 11.1, 11.3, 11.4 ir 11.9 papunkčiuose nurodyti duomenys, informacija ir dokumentai, adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas). Apie trūkstamus duomenis, informaciją ir dokumentus išmokos gavėjui pranešama telefonu, paštu ir kitais pareiškėjo nurodytais būdais.

81. Išmokų gavėjai prašymus dėl senatvės pensijos, netekto darbingumo (invalidumo) pensijos, našlių ar našlaičių pensijos, išankstinės senatvės pensijos skyrimo pateikia registro tvarkytojui per Fondo valdybos informacinę sistemą arba kitais būdais: paštu arba tiesiogiai registro tvarkytojui. Šiuose prašymuose pateikiama informacija apie save ar kitą asmenį (jeigu prašymą teikia jam atstovaujantis asmuo). Registro tvarkytojui pateikiami duomenys, nurodyti Nuostatų 11.1, 11.3, 11.4 ir 11.9 papunkčiuose, taip pat asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymas teikiamas paštu, – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija) arba teisę gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantis dokumentas, išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, papildomi duomenys bei dokumentai, pagal kuriuos nustatoma teisė į atitinkamą šiame punkte nurodytą pensiją ir kurių pateikimą nustato socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinami socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

82. Išmokų gavėjai prašymus dėl kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas skyrimo pateikia registro tvarkytojui per Fondo valdybos informacinę sistemą arba kitais būdais: paštu arba tiesiogiai registro tvarkytojui. Šiuose prašymuose pateikiami duomenys ir informacija apie save ar kitą asmenį (jeigu prašymą teikia jam atstovaujantis asmuo). Registro tvarkytojui pateikiami duomenys, nurodyti Nuostatų 11.1, 11.3, 11.4 ir 11.9 papunkčiuose, papildomi duomenys bei dokumentai, pagal kuriuos nustatoma teisė į kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas ir kurių pateikimą nustato socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinami socialinio draudimio pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

83. Kompetentingos institucijos už asmenis, kurie pagal Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymą turi įgiję teisę perkelti pensines teises iš ES institucijų pensijų sistemos, registro valdytojui pateikia atitinkamą prašymą perkelti pensines teises ir nurodo asmens darbo ES institucijoje pradžios datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

84. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatuose nurodytus duomenis, informaciją ir (ar) dokumentus (kai duomenys, informacija ir (ar) dokumentai teikiami tiesiogiai registro tvarkytojui), registro valdytojo nustatyta tvarka atlieka duomenų rizikingumo vertinimo analizę, kurios metu įvertina, ar pateikti duomenys, informacija ir (ar) dokumentai yra teisingi ir pagrįsti, taip pat patikrina, ar nėra faktinių aplinkybių, dėl kurių negalima įregistruoti registre registro objekto ar įrašyti registro duomenų. Jeigu tokių faktinių aplinkybių nėra, registro tvarkytojas priima sprendimą įregistruoti registre registro objektą, priešingu atveju praneša duomenų teikėjui apie duomenų neįrašymo priežastis ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti trūkumai arba pateikti patikslinti duomenys, informacija ir (ar) dokumentai, teisingumo ir pagrįstumo įrodymai. Jeigu per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami ar nepateikiami patikslinti duomenys, informacija ir (ar) dokumentai arba atliekant patikrinimą pareikalaujama duomenų, informacijos ir (ar) dokumentų teisingumo bei pagrįstumo įrodymų, arba iš turimų dokumentų, kitų įrodymų nustatoma, kad pateikti klaidingi ar nepagrįsti duomenys, informacija ir (ar) dokumentai, registro tvarkytojas atsisako įregistruoti registre, išregistruoti iš jo registro objektą arba įrašyti registro duomenis ar jų pakeitimus.

85. Registro tvarkytojas priima šiuos sprendimus:

85.1. įregistruoti registre, išregistruoti iš jo registro objektą, įrašyti registro duomenis ar jų pakeitimus;

85.2. atsisakyti įregistruoti registre, išregistruoti iš jo registro objektą, įrašyti registro duomenis ar jų pakeitimus.

86. Registro objektas laikomas įregistruotu, kai registro duomenys įrašomi į registro duomenų bazę ir registro objektui suteikiamas identifikavimo kodas. Data, kurią duomenys apie registro objektą pirmą kartą įrašomi į registro duomenų bazę, laikoma registro objekto įregistravimo data.

87. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad pateikti registro duomenys ir dokumentai (kai duomenys, informacija ir (ar) dokumentai teikiami per registro sąveikas su kitais registrais ar valstybės informacinėmis sistemomis) neatitinka nustatytų reikalavimų, yra neteisingi ar nepagrįsti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia duomenų teikėjui pranešimą, kuriame nurodo trūkumus ir jų pašalinimo terminą. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad pateikti registro duomenys ir dokumentai (kai duomenys, informacija ir (ar) dokumentai teikiami tiesiogiai registro tvarkytojui arba gaunami paštu) neatitinka nustatytų reikalavimų, išsiunčia duomenų teikėjui pranešimą, kuriame nurodo trūkumus ir jų pašalinimo terminą, ne ilgesnį nei 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo. Jeigu per mėnesį nuo pranešimo išsiuntimo dienos trūkumai nepašalinami, prašymas įrašyti į registrą registro duomenis laikomas nepateiktu.

88. Registro objektas išregistruojamas iš registro, kai:

88.1. duomenų teikėjas pateikia prašymą išregistruoti registro objektą ir šį prašymą pagrindžiančius dokumentus;

88.2. kai apdraustasis ar išmokos gavėjas miršta, dėl jo mirties išmokos nebemokamos ir per 25 metus nuo jo mirties kiti išmokos gavėjai neįgijo teisės gauti išmokos už mirusįjį.

89. Įregistravus ar įrašius registre naujus duomenis ar naują informaciją, visi registre buvę duomenys ir informacija nedelsiant perkeliami į registro duomenų bazės archyvą ir jame saugomi neterminuotai.

90. Išregistruojant registro objektą iš registro, nurodoma išregistravimo iš registro data ir teisinis pagrindas. Išregistruoto registro objekto duomenys ir informacija nedelsiant perkeliami į registro duomenų bazės archyvą ir ten saugomi neterminuotai.

91. Išregistruoto registro objekto identifikavimo numeris negali būti suteikiamas kitam registro objektui.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TIKSLINIMAS

 

92. Registro duomenys keičiami ir kaupiami registre, senus įrašus pakeičiant, papildant naujais arba pašalinant. Ištaisomi tik netikslūs, klaidingi, neišsamūs registro duomenys (toliau – netikslūs duomenys). Jeigu naudojamasi kitų registrų, kadastrų, klasifikatorių ar valstybės informacinių sistemų duomenimis, naudojamasi ir jų registro objektui suteiktu identifikavimo kodu.

93. Netikslūs duomenys ir informacija gali būti tikslinami registro valdytojo nustatyta tvarka:

93.1. registro valdytojo iniciatyva;

93.2. registro tvarkytojo iniciatyva;

93.3. suinteresuoto asmens (duomenų gavėjo, susijusio registro arba valstybės informacinės sistemos valdytojo, tvarkytojo, duomenų teikėjo ar kito asmens, kurio duomenys saugomi registre) iniciatyva, gavus prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

94. Jeigu nustatoma, kad dėl registro tvarkytojo kaltės į registro duomenų bazę įrašyti netikslūs duomenys, registro tvarkytojas privalo ne vėliau kaip per 24 valandas neatlygintinai ištaisyti netikslumus ir neatlygintinai pranešti apie tai registro duomenų gavėjams, susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, taip pat duomenų subjektams, kuriems perduoti netikslūs duomenys.

Registro tvarkytojas, nustatęs asmens duomenų saugumo pažeidimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo šių aplinkybių nustatymo momento apie jas praneša registro valdytojui, pateikdamas turimą Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnio 3 dalyje ir 34 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

95. Jeigu nustatoma duomenų teikėjo pateiktų registro objektui registruoti duomenų, informacijos ir (ar) dokumentų arba susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo sąveikos būdu perduotų duomenų, informacijos netikslumų, registro tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša apie tai duomenų teikėjui arba susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis ar informaciją. Duomenų teikėjas, gavęs tokį prašymą, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti patikslintus duomenis ir informaciją arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti. Duomenų teikėjas, nustatęs, kad registro duomenys pakitę, per 5 darbo dienas praneša registro tvarkytojui ir pateikia registro duomenų pokyčius patvirtinančius dokumentus ir (ar) duomenis. Jeigu registro tvarkytojui atliekant draudėjo pateiktų duomenų (informacijos) teisingumo ir pagrįstumo patikrinimą jam nepateikiami pareikalauti duomenų (informacijos) teisingumo, pagrįstumo įrodymai ar iš turimų dokumentų, kitų įrodymų nustatoma, kad pateikti netikslūs duomenys (informacija), registro tvarkytojas prima sprendimą atitinkamai išregistruoti ar išbraukti iš registro objektą, kitaip tikslinti registro duomenis (informaciją).

Jeigu nustatoma, kad gauti iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos duomenys skiriasi nuo duomenų teikėjo pateiktų duomenų ir (ar) dokumentų, registro objekto registravimo procedūra atliekama toliau, suformuojami registro duomenys ir susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojui nedelsiant, ne vėliau kaip per 24 valandas, neatlygintinai pranešama apie pastebėtus jo pateiktų duomenų netikslumus.

96. Savarankiškai dirbančio asmens registro duomenys tikslinami, jeigu Valstybinei mokesčių inspekcijai ir registro tvarkytojui pateikti duomenys bei informacija skiriasi. Tokiu atveju į registrą įrašomi vėliausiai gauti duomenys ir informacija.

97. Savarankiškai dirbančių asmenų duomenys apie draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos registre tikslinami tik sumokėjus apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas.

98. Sprendimus dėl duomenų ir informacijos tikslinimo priima registro tvarkytojas. Sprendimai dėl duomenų ir informacijos apie asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamus laikotarpius ir asmens draudžiamosioms pajamoms prilyginamas pajamas įrašymo į registrą ir (ar) jų tikslinimo (taisymo, pildymo, šalinimo) turi būti priimami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po to, kai buvo gautas apdraustojo prašymas su visais reikiamais dokumentais ir (arba) papildomi (trūkstami) dokumentai, patikrintas šių dokumentų išdavimo pagrįstumas. Priimtas sprendimas (sprendimo nuorašas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčiamas (įteikiamas) apdraustajam.

99. Kiekvienas asmuo, kurio duomenys ir informacija įrašyti registre, turi teisę susipažinti su registre tvarkomais savo duomenimis ir informacija, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir rašytinį prašymą. Prašymą asmuo gali pateikti ir elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima patvirtinti jo asmens tapatybę, taip pat registro valdytojo nustatyta tvarka telefonu.

100. Asmuo, kurio duomenys ir informacija įrašyti registre, susipažinęs su registre tvarkomais savo duomenimis ir informacija, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi, netikslūs, papildyti neišsamūs, pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys ar informacija. Registro tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo ištaisyti netikslius duomenis ir elektroninio ryšio priemonėmis arba paštu pranešti apie tai to reikalavusiam asmeniui. Registro tvarkytojas patikslintus duomenis neatlygintinai perduoda duomenų gavėjams, susijusių registrų arba valstybės informacinių sistemų tvarkytojams.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

101. Registro veikimui užtikrinti naudojami kitų registrų, valstybės informacinių sistemų ir klasifikatorių duomenys, kurie registrui perduodami automatiniu būdu ne vėliau kaip per 24 valandas nuo tokių duomenų įrašymo ar pakeitimo reikiamuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose. Registre jie įrašomi ar pakeičiami ne vėliau kaip per 24 valandas nuo duomenų gavimo. Naudojami šių registrų, valstybės informacinių sistemų ir klasifikatorių duomenys:

101.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenys, nurodyti Nuostatų 11.1, 11.3–11.11 papunkčiuose;

101.2. Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenys, nurodyti Nuostatų 38.1–38.9 papunkčiuose;

101.3. Mokesčių mokėtojų registro duomenys, nurodyti Nuostatų 15.1–15.18 ir 53.1.5 papunkčiuose;

101.4. Lietuvos Respublikos adresų registro duomenys, nurodyti Nuostatų 12.5, 22.4 ir 22.5 papunkčiuose;

101.5. Juridinių asmenų registro duomenys, nurodyti Nuostatų 12.11 ir 15.5–15.9 papunkčiuose;

101.6. Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenys, nurodyti Nuostatų 41 punkte;

101.7. Užimtumo tarnybos informacinės sistemos duomenys, nurodyti Nuostatų 32 punkte;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 180, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-26, i. k. 2018-02964

 

101.8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos duomenys, nurodyti Nuostatų 49.1–49.29 papunkčiuose;

101.9. Mokinių registro duomenys, nurodyti Nuostatų 50.1–50.3 papunkčiuose;

101.10. Studentų registro duomenys, nurodyti Nuostatų 50.1–50.3 papunkčiuose;

101.11. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos administruojamos Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinės sistemos duomenys, nurodyti Nuostatų 14.8.1 papunktyje ir 39 punkte;

101.12. Žemės ūkio ir kaimo verslo centro registro duomenys, nurodyti Nuostatų 15.17 papunktyje;

101.13. Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos duomenys, nurodyti Nuostatų 40.1 ir 40.2 papunkčiuose;

101.14. Eismo įvykių informacinės sistemos duomenys, nurodyti Nuostatų 42 punkte;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

101.15. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenys, nurodyti Nuostatų 511 punkte;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

101.16. Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenys, nurodyti Nuostatų 512 punkte.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

102. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teikia pažymas ir duomenis apie apdraustuosius Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui.

103. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras teikia duomenis apie asmenis, kurie teismo tvarka yra pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje (asmenis, kurie iki 2015 m. gruodžio 31 d. teismo sprendimu pripažinti neveiksniais), asmenis, kurių veiksnumas tam tikroje srityje apribotas (asmenis, kurių veiksnumas iki 2015 m. gruodžio 31 d. apribotas teismo sprendimu), nepilnamečius nuo 14 iki 18 metų, kurių teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu teismo sprendimu apribotos ar atimtos, globėjus ir rūpintojus, įregistruotus Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre, o Lietuvos notarų rūmai – apie asmenis, teismo sprendimais pripažintus neveiksniais ir ribotai veiksniais, sukauptus iki registro veiklos pradžios, asmenis, sudariusius pagalbos priimant sprendimus sutartis, pagalbą priimant sprendimus teikiančius asmenis, sritis, kuriose asmeniui teikiama pagalba priimant sprendimus, asmenų pateiktus išankstinius nurodymus.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

104. Registro duomenys ir dokumentų kopijos gavėjams (taip pat ir asmenims, pakartotinai naudojantiems registro duomenis) teikiami pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atvejais) su registro valdytoju ar jo įgaliotu asmeniu arba duomenų gavėjo prašymus (vienkartinio teikimo atvejais). Registro valdytojas nustato sutarčių su duomenų gavėjais sudarymo tvarką.

105. Registro duomenys susijusiems registrams ir valstybės informacinėms sistemoms perduodami ir registro duomenų gavėjams teikiami vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Registro duomenys gali būti teikiami pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atvejais) arba prašymus (vienkartinio teikimo atvejais). Sutartyje turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos bei tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis. Prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

106. Registre kaupiami duomenys, kurie pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalį laikomi viešais ir gali būti teikiami be draudėjo sutikimo (toliau – vieši duomenys), ir kiti duomenys (visi kiti registro duomenys, susiję su asmens informacija, apdraustojo, išmokos gavėjo ar draudėjo informacija).

107. Registro vieši duomenys teikiami šiais būdais:

107.1. išduodant rašytines pažymas pagal duomenų gavėjų prašymus;

107.2. automatiniu būdu pagal duomenų teikimo sutartis asmenims, kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta, kad atitinkamam asmeniui šie duomenys turi būti teikiami pagal sutartį;

107.3. teikiant registro valdytojo interneto svetainėje tik draudėjų, kurie yra juridiniai asmenys, viešus duomenis;

107.4. teikiant konsultavimo bendruoju telefonu paslaugas.

108. Registro duomenys, kurie nėra vieši, teikiami:

108.1. išduodant registro išrašus;

108.2. išduodant pagal registro duomenis parengtus dokumentus;

108.3. teikiant pagal registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją;

108.4. automatiniu būdu pagal duomenų teikimo sutartis;

108.5. apdraustiesiems, išmokų gavėjams, draudėjams – teikiant konsultavimo bendruoju telefonu paslaugas.

109. Registro duomenys ir dokumentai teikiami neatlygintinai:

109.1. mokesčių administravimo, teisėsaugos, kriminalinės žvalgybos institucijoms ir teismams – pagal vienkartinius prašymus ar duomenų teikimo sutartis jų tiesioginėms funkcijoms atlikti;

109.2. valstybės ir savivaldybių institucijoms – pagal duomenų teikimo sutartis jų tiesioginėms funkcijoms atlikti;

109.3. apdraustiesiems, išmokų gavėjams, draudėjams registre apie juos tvarkomi duomenys  – elektroniniu būdu ir (ar) raštu, registro tvarkytojų išduodamomis pažymomis, taip pat registro valdytojo nustatyta tvarka telefonu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 180, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-26, i. k. 2018-02964

 

110. Registro duomenys teikiami atlygintinai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 602 „Dėl atlyginimo už duomenų teikimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomų registrų ir informacinės sistemos nustatymo“.

111. Registro duomenų gavėjai iš registro gautus duomenis, informaciją ir dokumentus gali naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kaip nurodyta registro duomenų teikimo sutartyje arba prašyme. Registro duomenis, informaciją ir dokumentus teikti tretiesiems asmenims galima tik registro duomenų teikimo sutarčių, pasirašytų su registro valdytoju, nustatyta tvarka. Registro duomenų gavėjas negali keisti iš registro gautų duomenų bei informacijos ir juos naudodamas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

112. Registro valdytojo ir registro tvarkytojų įstaigose, taip pat registro valdytojo interneto svetainėje skelbiama informacija apie registro objektus ir tikslus, registro valdytoją ir registro tvarkytojus, registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su registre tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, duomenų teikėjus.

113. Registro valdytojas visuomenės informavimo tikslais skelbia savo interneto svetainėje statistinius (apibendrintus ir nuasmenintus) registro objektų duomenis.

114. Skelbtinų duomenų ir informacijos skelbimo tvarką nustato registro valdytojas.

115. Registro duomenys užsienio valstybėms teikiami Reglamento (ES) 2016/679 ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

Registro duomenų teikimas Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėms ribojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje numatytais atvejais. Jei registro tvarkytojas atsisako teikti registro duomenis, jis raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis  per 3 darbo dienas praneša asmeniui ar įstaigai, pateikusiam prašymą juos gauti, apie priimtą motyvuotą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą, nurodant registro duomenų neteikimo pagrindą,  sprendimo apskundimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ IR DOKUMENTŲ SAUGA

 

116. Registro duomenų saugą reglamentuoja registro valdytojo tvirtinami registro duomenų saugos nuostatai, kiti saugos dokumentai, rengiami, derinami ir tvirtinami Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas), nustatyta tvarka. Techninės ir organizacinės duomenų saugumo priemonės užtikrinamos vadovaujantis Reglamente (ES) 2016/679 nustatytais reikalavimais.

Registro duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos standartu LST ISO/IEC 27002, kitais standartų rinkinio „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ ir tarptautiniais standartais, reglamentuojančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą, techniniais informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, tvirtinamais krašto apsaugos ministro.

Punkto pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

117. Vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Lietuvos Respublikos statistikos įstatymu, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu ir kitais teisės aktais, nustatančiais duomenų, dokumentų ir informacijos saugos tvarką, taip pat Nuostatais, už registro duomenų, informacijos ir dokumentų saugą pagal kompetenciją atsako registro valdytojas ir registro tvarkytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

118. Tvarkant registrą, taikomos saugos priemonės, kurių paskirtis – užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą ir apsaugoti duomenis nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo, neteisėtos prieigos prie jų.

Registro valdytojas ir tvarkytojas pasirenka registro duomenų saugos priemones pagal techninių galimybių išsivystymo lygį, įgyvendinimo sąnaudas, duomenų tvarkymo pobūdį, duomenų apimtį, duomenų teikimo sąlygas, tikslus ir jų tvarkymo keliamą riziką fizinių asmenų teisėms ir laisvėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

 

119. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka perdavus registro techninės ir programinės įrangos priežiūros ir duomenų tvarkymo funkcijas kitam subjektui, asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, įpareigojami saugoti viešai neskelbiamų asmens duomenų paslaptį. Ši pareiga galioja ir jiems pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus jų darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

120. Registras finansuojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka iš Fondo lėšų.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

121. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, kitų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

122. Likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, valstybės archyvui arba sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 279, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06543

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 444, 2008-05-07, Žin., 2008, Nr. 55-2082 (2008-05-15), i. k. 1081100NUTA00000444

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 "Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 451, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 62-2480 (2009-05-28), i. k. 1091100NUTA00000451

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 "Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1410, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 132-5744 (2009-11-05), i. k. 1091100NUTA00001410

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 "Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1761, 2009-12-23, Žin., 2009, Nr. 158-7147 (2009-12-31), i. k. 1091100NUTA00001761

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 "Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 125, 2010-02-10, Žin., 2010, Nr. 19-887 (2010-02-13), i. k. 1101100NUTA00000125

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 "Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1803, 2010-12-22, Žin., 2010, Nr. 153-7816 (2010-12-28), i. k. 1101100NUTA00001803

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 "Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 601, 2011-05-25, Žin., 2011, Nr. 64-3043 (2011-05-28), i. k. 1111100NUTA00000601

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 "Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1034, 2011-08-31, Žin., 2011, Nr. 110-5196 (2011-09-06), i. k. 1111100NUTA00001034

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 "Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1232, 2012-10-10, Žin., 2012, Nr. 119-5989 (2012-10-13), i. k. 1121100NUTA00001232

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 "Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 975, 2013-10-23, Žin., 2013, Nr. 113-5655 (2013-10-30), i. k. 1131100NUTA00000975

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 "Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 103, 2014-02-05, paskelbta TAR 2014-02-10, i. k. 2014-01324

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 279, 2017-04-12, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06543

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 180, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-26, i. k. 2018-02964

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 396, 2019-04-24, paskelbta TAR 2019-04-29, i. k. 2019-06964

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo