Suvestinė redakcija nuo 2021-02-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 46-1759, i. k. 1072330ISAK003D-184

 

Nauja redakcija nuo 2011-03-01:

Nr. 3D-94, 2011-02-08, Žin. 2011, Nr. 19-926 (2011-02-14), i. k. 1112330ISAK0003D-94

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAGALBOS KOKYBIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ GAMYBAI SKATINTI TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. balandžio 23 d. nr. 3D-184

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.10 punktą,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-132, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-27, i. k. 2017-03105

 

t v i r t i n u Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                         KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA                                                SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų s                      Lietuvos Respublikos konkurencijos

ministerijo2007-04-13 raštu Nr.                     tarybos 2007-04-13 raštu

((1.16-0203)-5K-0711445)-6K-0704218       Nr. (9.8-10)-6V-361

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2007 m. balandžio 23 d.

įsakymu Nr. 3D-184

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2011 m. vasario 8 d.

įsakymo Nr. 3D-94 redakcija)

 

PAGALBOS KOKYBIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO ir MaISTO PRODUKTŲ GAMYBAI SKATINTI TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (OL 2013 L 352, p. 9) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 21 d. Komisijos reglamentu (ES) 2019/316 (OL 2019 L 51, p. 1), 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) ir Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrosiomis administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – bendrosios administravimo taisyklės).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

2. Šių taisyklių tikslas – nustatyti nereikšmingos (de minimis) pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti (toliau – pagalba) iš valstybės biudžeto lėšų teikimo sąlygas ir tvarką. Pagal šias taisykles pagalba teikiama tik žmonėms vartoti skirtiems žemės ūkio ir maisto produktams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. kokybiškas žemės ūkio produktas – žemės ūkio produktas, kurio kokybė oficialiai pripažinta pagal Europos Sąjungos arba nacionalinius teisės aktus;

3.2. maistas (arba maisto produktas) – kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1), 2 straipsnyje;

3.3. pirminė gamyba – žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant ir auginimą, derliaus nuėmimą, melžimą, gyvūnų veisimą;

3.4. žemės ūkio produktų prekinis paruošimas (toliau – prekinis paruošimas) – gyvūninių ar augalinių žemės ūkio produktų paruošimas pirmą kartą parduoti, atliekamas pirmine gamyba užsiimančios įmonės (ūkio);

3.5. kitos taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 1408/2013, reglamente (ES) Nr. 1407/2013 ir bendrosiose administravimo taisyklėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

 

4. Pagal šias taisykles pagalba teikiama gamybai žemės ūkio ir maisto produktų, kurių kokybė Europos Sąjungos (toliau – ES) lygiu oficialiai pripažinta arba kurių kokybę siekiama pripažinti pagal 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL 2012 L 343, p.1).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-142, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-13, i. k. 2014-03026

 

5. Pagal taisykles pagalba teikiama žemės ūkio ir maisto produktų, kurių kokybė nacionaliniu lygiu pripažinta arba kurių kokybę siekiama pripažinti Pagal Nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524 „Dėl Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“, nustatyta tvarka (toliau – NKP), gamybai.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-841, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17996

Nr. 3D-132, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-27, i. k. 2017-03105

 

 II SKYRIUS PAGALBA PIRMINEI GAMYBAI IR PREKINIAM PARUOŠIMUI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

 

6. Vadovaujantis taisyklių II skyriaus nuostatomis skiriama pagalba, kurios teikimo pagrindas yra reglamentas (ES) Nr. 1408/2013, toliau išvardytoms paslaugų išlaidoms, susijusioms su pirminės gamybos produktais (apimant prekinį paruošimą), atlyginti:

6.1. saugomų kilmės vietos ar geografinių nuorodų (toliau – saugomos nuorodos) registravimo paraiškų parengimo pagal reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 išlaidoms;

6.2. garantuoto tradicinio gaminio registravimo paraiškos parengimo pagal reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 išlaidoms;

6.3. NKP specifikacijų parengimo išlaidoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-841, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17996

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

 

7. Pagal taisyklių II skyriaus nuostatas pagalbą gali gauti pareiškėjai, kurie vykdo veiklą pirminės gamybos sektoriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

Nr. 3D-132, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-27, i. k. 2017-03105

 

8. Pagal taisyklių II skyriaus nuostatas pareiškėjai taip pat gali būti asociacijos, kurių nariai gamina produktus pagal 4 ir 5 punkto reikalavimus, tačiau galutiniai nereikšmingos pagalbos gavėjai – subjektai, kurie verčiasi pirmine gamyba ir prekiniu paruošimu. Asociacija turi pateikti informaciją apie savo narius Paraiškos pagal Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles (toliau – paraiška) 7 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-142, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-13, i. k. 2014-03026

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

 

9. Valstybės biudžeto lėšomis kompensuojama iki 100 proc. taisyklių 6 punkte išvardytų išlaidų, neatskaičiavus tiesioginių mokesčių. Pagal taisyklių 6.1 ir 6.2 papunkčius skiriamos pagalbos suma vienerių metų laikotarpiui vienam pagalbos gavėjui gali siekti iki 8700 Eur (aštuonių tūkstančių septynių šimtų eurų), o pagal taisyklių 6.3 papunktį – iki 2900 Eur (dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų). Išlaidos, nurodytos taisyklių 6 punkte ir patirtos dėl to paties žemės ūkio produkto, pagal šias taisykles kompensuojamos tik vieną kartą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

 

10. Bendra vienai įmonei, apibrėžtai reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje, suteikta nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma negali būti didesnė kaip 25 000 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų)  per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatomis, suma pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje veiklą vykdančioms įmonėms per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti reglamento (ES) Nr. 1408/2013 II priede nurodytos nacionalinės ribos. Nereikšmingos (de minimis) pagalbos priemonėms, naudingoms tik vieno atskiro produkto sektoriui, kaip jis apibrėžtas reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 3 dalyje, bendra teikiamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 50 proc. reglamento (ES) Nr. 1408/2013 II priede nurodytos nacionalinės ribos. Jei pareiškėjui suteikus apskaičiuotą nereikšmingos pagalbos sumą pagal taisykles būtų viršytos šiame punkte nurodytos ribos, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo, apskaičiuota pagalba sumažinama tiek, kad pirmiau nurodytos ribos nebūtų viršytos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

Nr. 3D-104, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02899

 

11. Teikiant pagalbą, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

11.1. pagalba teikiama, jei pareiškėjas arba tuo atveju, kai paraišką teikia asociacija, – galutinis nereikšmingos pagalbos gavėjas nėra gavęs paramos iš kitų nacionalinių ir ES programų išlaidoms, numatytoms projekte pagal šias taisykles, finansuoti;

11.2. apskaičiuojant pagalbą turi būti laikomasi reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio  8 ir 9 dalies nuostatų bei 5 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

III. NEREIKŠMINGA (DE MINIMIS) PAGALBA ŽEMĖS ŪKIO IR (ARBA) MAISTO PRODUKTŲ PERDIRBIMUI

 

12. Vadovaujantis taisyklių III skyriaus nuostatomis skiriama nereikšminga pagalba, kurios teikimo pagrindas yra reglamentas (ES) Nr. 1407/2013, toliau išvardytoms išlaidoms, susijusioms su perdirbtais žemės ūkio ir (arba) maisto produktais, atlyginti:

12.1. kokybiško žemės ūkio produkto ir (arba) maisto produkto, kurio kokybė pripažinta pagal ES arba nacionalinius teisės aktus, išvardytus taisyklių 4 ir 5 punktuose, etiketės spausdinimo išlaidoms;

12.2. kokybiško žemės ūkio produkto ir (arba) maisto produkto, kurio kokybė pripažinta pagal ES arba nacionalinius teisės aktus, išvardytus taisyklių 4 ir 5 punktuose, prekinės (pirminės) pakuotės gamybos išlaidoms;

12.21. kokybiško produkto etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo išlaidoms;

12.3. saugomų nuorodų registravimo paraiškų parengimo pagal reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 išlaidoms;

12.4. garantuoto tradicinio gaminio registravimo paraiškos parengimo pagal reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 išlaidoms;

12.5. NKP specifikacijų parengimo išlaidoms;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-841, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17996

 

12.6. sertifikavimo įstaigos, kuriai žemės ūkio ministro įsakymu suteiktas leidimas sertifikuoti NKP (toliau – sertifikavimo įstaiga), sertifikavimo išlaidoms;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-841, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17996

 

12.7. sertifikavimo įstaigos vykdomos priežiūros išlaidoms;

12.8. kontrolės institucijos, paskirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ar žemės ūkio ministro įsakymu, vykdomos įregistruotų į saugomų nuorodų registrą arba garantuotų tradicinių gaminių registrą žemės ūkio ir maisto produktų kontrolės išlaidoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

 

13. Pagal taisyklių III skyriaus nuostatas pagalbą gali gauti pareiškėjai, kurie perdirba žemės ūkio ir (arba) maisto produktus, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus.

Pareiškėjas, kuris prašo nereikšmingos pagalbos pagal taisyklių 12.1, 12.2, 12.21, 12.7 ir 12.8 papunkčius, turi gaminti kokybiškus žemės ūkio ir (arba) maisto produktus, kurių kokybė pripažinta pagal ES arba nacionalinius teisės aktus, išvardytus taisyklių 4 ir 5 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

Nr. 3D-132, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-27, i. k. 2017-03105

 

14. Skiriamos nereikšmingos pagalbos dydis labai mažoms įmonėms gali siekti iki 80 proc., kitoms įmonėms – iki 70 proc. taisyklių 12.1, 12.2, 12.21, 12.6–12.8 papunkčiuose nurodytų išlaidų ir iki 100 proc. taisyklių 12.3–12.5 papunkčiuose nurodytų išlaidų, neatskaičiavus tiesioginių mokesčių. Pagal taisyklių 12.3 ir 12.4 papunkčius skiriamos nereikšmingos pagalbos suma vienam pagalbos gavėjui gali siekti iki 8700 Eur (aštuonių tūkstančių septynių šimtų eurų), o pagal taisyklių 12.5 papunktį – 2900 Eur (dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų).

Didžiausia nereikšmingos pagalbos suma vienerių metų laikotarpiui vienam pagalbos gavėjui negali viršyti 14500 Eur (keturiolikos tūkstančių penkių šimtų eurų). Išlaidos, nurodytos taisyklių 12 punkte, gali būti kompensuojamos ateinančius 5 metus po produktų sertifikavimo ar gamintojų įregistravimo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomuose produktų, kurių pavadinimai įregistruoti Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre ar Garantuotų tradicinių gaminių registre, gamintojų sąrašuose, išskyrus taisyklių 12.21, 12.3–12.5 papunkčiuose nurodytas ir dėl to paties žemės ūkio ir (ar) maisto produkto patirtas išlaidas, kurios pagal šias taisykles pagalbos gavėjui kompensuojamos tik vieną kartą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-116, 2012-02-24, Žin., 2012, Nr. 25-1175 (2012-02-28), i. k. 1122330ISAK003D-116

Nr. 3D-142, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-13, i. k. 2014-03026

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

Nr. 3D-132, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-27, i. k. 2017-03105

 

15. Vienai įmonei, apibrėžtai reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, didžiausia bendra nereikšmingos pagalbos suma pagal šių taisyklių III skyrių negali viršyti vienam pagalbos gavėjui taisyklių 14 punkte nustatytos didžiausios nereikšmingos pagalbos sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

 

16. Teikiant pagalbą, turi būti laikomasi leistinų nereikšmingos pagalbos ribų:

16.1. Vienai įmonei, apibrėžtai reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, suteikta nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma negali būti didesnė kaip 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Kai pareiškėjui suteikus apskaičiuotą nereikšmingos pagalbos sumą pagal taisykles būtų viršijama bendra šiame punkte nurodyta nereikšminga (de minimis) pagalbos suma, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalba sumažinama tiek, kad pirmiau nurodyta riba nebūtų viršyta;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

16.2. Jei pagalbos gavėjas vykdo veiklą keliuose sektoriuose, teikiama pagalba sumuojama vadovaujantis Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

16.3. Jei pagalbos gavėjas reorganizuojamas, turi būti taikomos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

 

17. Pagalba teikiama, jei pareiškėjas nėra gavęs paramos iš kitų nacionalinių ir ES programų išlaidoms, numatytoms projekte pagal šias taisykles, finansuoti.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

IV. PARAIŠKOS PATEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PAGALBOS SKYRIMO TVARKA

 

18. Paraiškos forma pateikiama šių taisyklių priede (1 priedas) ir skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) interneto svetainėse adresais: www.zum.lt ir www.nma.lt. Viena paraiška teikiama pagal II arba III taisyklių skyriaus nuostatas.

19. Paraiška, užpildyta pagal taisyklių 1 priede nustatytą formą, ir paraiškoje nurodyti privalomi pridėti dokumentai pateikiami asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiunčiami per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas Blindžių g. 17, 08111 Vilnius) kiekvienais metais nuo kovo 1 iki 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-132, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-27, i. k. 2017-03105

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

20. Norėdami gauti pagalbą taisyklių 6.1–6.3 ir 12.1–12.5 papunkčiuose nurodytų rūšių išlaidoms, pareiškėjai, prieš teikdami paraišką, turi būti atlikę paslaugų teikėjų apklausą, užpildę Teikėjų apklausos pažymą (2 priedas) ir pasirinkę tiekėją ir (arba) paslaugos teikėją pagal mažiausią pasiūlytą kainą. Tiekėjų apklausos pažymoje turi būti aiškiai nurodyti trijų komercinių pasiūlymų prekių, paslaugų ar darbų pavadinimai ir charakteristikos.

Tuo atveju, kai pareiškėjo pasirinkto tiekėjo ir (arba) paslaugos teikėjo nurodyta prekės, paslaugos ar darbų kaina yra 10 proc. didesnė nei atitinkamos prekės, paslaugos ar darbų vidutinė rinkos kaina, Agentūra pareiškėjui siunčia paklausimą su prašymu per nustatytą laiką pateikti pasirinktos prekės, paslaugos ar darbų kainos pagrindimą. Pareiškėjui pateikus neišsamų, nevisiškai motyvuotą pagrindimą, Agentūra tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįsta nustatytą atitinkamos prekės, paslaugos ar darbų vidutinę rinkos kainą. Agentūra apie tai informuoja pareiškėją ir suderina su juo, ar jis sutinka visa apimtimi iki galo įgyvendinti projektą turėdamas mažesnę pagalbos sumą. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką nepateikia tokio sutikimo, paraiška pripažįstama netinkama finansuoti ir yra atmetama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

Nr. 3D-406, 2018-06-25, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10462

 

201. Pagalbos gavėjas pasirinkto tiekėjo ir (arba) paslaugų teikėjo projekto įgyvendinimo metu negali keisti, išskyrus nenumatytas (force majeure) aplinkybes. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, pagalbos gavėjas, norėdamas pakeisti pasirinktą tiekėją ir (arba) paslaugų teikėją, taip pat norėdamas pakeisti neesminius paraiškos duomenis (pvz., keičiasi rekvizitai, sąskaita banke arba kredito unijoje ir kt.), kurie neturi įtakos priimant sprendimą dėl pagalbos skyrimo projektui įgyvendinti, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų informuoja Agentūrą raštu, nurodydamas norimus pakeisti paraiškos duomenis, jų pakeitimo priežastis, ir pateikia patvirtinimo dokumentus (jei tokie yra). Jei Agentūra prašomiems paraiškos duomenų pakeitimams nepritaria, apie tai informuoja pagalbos gavėją raštu, nurodydama priežastis.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-406, 2018-06-25, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10462

 

21. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, patirtos paraiškos pateikimo Agentūrai metais ir projekto įgyvendinimo metu. Projektas gali būti įgyvendinamas per vienus ar dvejus metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

22. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) už numatomas įsigyti (įsigytas) prekes ir paslaugas nėra tinkama finansuoti išlaidų rūšis pagal taisykles, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, nesantis PVM mokėtojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-841, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17996

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

23. Paraiškos vertinamos ir jų vertinimo procesas organizuojamas šių taisyklių ir bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

24. Paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo jos užregistravimo Agentūros Žemės ūkio paramos departamento Nacionalinės paramos skyriuje (toliau – NPS), išskyrus atvejus, kai pareiškėjui išsiųstas paklausimas dėl papildomos informacijos ir (arba) dokumentų pateikimo. Gavus atsakymą, paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 10 darbo dienų. Agentūra paraiškai įvertinti vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“,  patikrina, ar pareiškėjui arba tuo atveju, kai paraišką teikia asociacija, – galutiniams nereikšmingos pagalbos gavėjams (įskaitant su juo reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje ar reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) suteikus pagalbą pagal taisykles nebus viršytos taisyklių 10 arba 16 punktuose nurodytos ribos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-132, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-27, i. k. 2017-03105

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

25. Esant didesniam lėšų poreikiui, negu einamaisiais metais skirta lėšų kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai, populiarinimui ir realizavimui skatinti, priimant sprendimą dėl pagalbos skyrimo vadovaujamasi nustatytais prioritetais. Prioritetai išdėstyti taip:

25.1. pirmumas teikiamas pareiškėjams, kurie užsiima pirmine gamyba ir prekiniu paruošimu ir prašo kompensuoti išlaidas pagal taisyklių 6.1–6.3 punktus;

25.2. likus lėšų, pagalba skiriama pareiškėjams, kurie užsiima žemės ūkio ir (arba) maisto produktų perdirbimu ir prašo kompensuoti išlaidas pagal taisyklių 12.3–12.5 punktus;

25.3. likus lėšų, pagalba skiriama pareiškėjams, kurie užsiima žemės ūkio ir (arba) maisto produktų perdirbimu ir prašo kompensuoti išlaidas pagal taisyklių 12.6–12.8 punktus;

25.4. likus lėšų, pagalba skiriama pareiškėjams, kurie užsiima žemės ūkio ir (arba) maisto produktų perdirbimu ir prašo kompensuoti išlaidas pagal taisyklių 12.1, 12.2 ir 12.21 papunkčius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-142, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-13, i. k. 2014-03026

 

26. Sprendimą dėl pagalbos skyrimo arba neskyrimo priima Agentūra savo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-142, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-13, i. k. 2014-03026

 

27. Priėmus sprendimą skirti pagalbą, pareiškėjas tampa pagalbos gavėju. Agentūra, priėmusi sprendimą skirti pagalbą, vadovaudamasi Registro nuostatais per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui duomenis apie pagalbos gavėjams arba tuo atveju, kai pareiškėjas yra asociacija, – galutiniams nereikšmingos pagalbos gavėjams skirtą pagalbą ir per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja pagalbos gavėją apie sprendimą skirti pagalbą. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui pateikta informacija apie suteiktą pagalbą tikslinama Registro nuostatuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

Nr. 3D-841, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17996

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

28. Agentūra savo nustatyta tvarka ir terminais perveda pagalbos gavėjui paraiškoje prašomą avansą, tačiau ne didesnį kaip 50 proc. patvirtintos pagalbos sumos. Jei projektas įgyvendinamas per dvejus metus, Agentūra išmoka avanso sumą, ne didesnę kaip paraiškoje pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais planuojamoms patirti išlaidoms prašoma pagalbos suma. Likusi pagalbos suma išmokama išlaidų kompensavimo, kai pagalbos gavėjas deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, būdu arba sąskaitų apmokėjimo, kai pagalbos gavėjas deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas, būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-406, 2018-06-25, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10462

 

29. Įgyvendinant projektą galimas iki 20 proc. sumos viršijimas pagal projekto atskiras išlaidų eilutes, neviršijant projektui skirtos pagalbos sumos. Sumos viršijimas pagal projekto atskiras išlaidų eilutes daugiau kaip 20 proc. nefinansuojamas.

30. Agentūra apie sprendimą dėl pagalbos neskyrimo informuoja pareiškėjus registruotu laišku per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, nurodydama paraiškos atmetimo ar pagalbos neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

31. Jeigu priėmus sprendimą dėl visų gautų paraiškų finansavimo Agentūra nustato, kad lieka einamaisiais metais skirtų lėšų kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai, populiarinimui ir realizavimui skatinti, Ministerija ir Agentūra gali skelbti papildomą paraiškų priėmimą.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

V. MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, TIKRINIMO IR LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

32. Mokėjimo prašymo forma (3 priedas) skelbiama Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse adresais: www.zum.lt ir www.nma.lt.

33. Mokėjimo prašymai teikiami ir tikrinami, lėšos užsakomos ir išmokamos šių taisyklių ir bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

34. Jei projektas trunka ne ilgiau kaip vienus metus, jis turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 5 d. Iki šios datos Agentūrai turi būti pateiktas galutinis mokėjimo prašymas. Pateikdamas galutinį mokėjimo prašymą pagalbos gavėjas turi visiškai atsiskaityti už įgyvendintą projektą ir gautą avansą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-406, 2018-06-25, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10462

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

35. Jei projektas trunka ilgiau kaip vienus metus, ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 5 d. pagalbos gavėjas Agentūrai pateikia tarpinį mokėjimo prašymą, o iki kitų metų lapkričio 5 d. pateikia galutinį mokėjimo prašymą. Pateikdamas tarpinį mokėjimo prašymą pagalbos gavėjas turi atsiskaityti už pirmuosius projekto įgyvendinimo metus ir gautą avansą, o pateikdamas galutinį mokėjimo prašymą pagalbos gavėjas turi visiškai atsiskaityti už įgyvendintą projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-406, 2018-06-25, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10462

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

36. Kartu su tarpiniu mokėjimo prašymu ir galutiniu mokėjimo prašymu pagalbos gavėjas pateikia:

36.1. išlaidų pagrindimo ir (arba) apmokėjimo įrodymo dokumentus:

36.1.1. jei projektas trunka ne ilgiau kaip vienus metus ir pagalbos gavėjas projektui įgyvendinti neturi nuosavų lėšų, įgyvendinęs projektą avansu pervestomis lėšomis atsiskaito pateikdamas Agentūrai su galutiniu mokėjimo prašymu išlaidų pagrindimo ir (arba) apmokėjimo įrodymo dokumentus arba jų kopijas, o už likusią projekte numatytos pagalbos dalį gali atsiskaityti pateikdamas išlaidų pagrindimo dokumentus arba jų kopijas. Tokiu atveju Agentūra taiko sąskaitų apmokėjimo būdą. Per 10 darbo dienų nuo lėšų išmokėjimo dienos pagalbos gavėjas privalo pateikti Agentūrai išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalus arba jų kopijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

36.1.2. jei projektas trunka ilgiau kaip vienus metus ir pagalbos gavėjas projektui įgyvendinti neturi nuosavų lėšų, už avansu pervestas lėšas atsiskaito pateikdamas Agentūrai su tarpiniu mokėjimo prašymu išlaidų pagrindimo ir (arba) apmokėjimo įrodymo dokumentus arba jų kopijas. Už likusią sumos dalį, numatytą darbams pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais atlikti, gali atsiskaityti pateikdamas Agentūrai išlaidų pagrindimo dokumentus arba jų kopijas. Už antraisiais projekto įgyvendinimo metais numatytus atlikti darbus gali atsiskaityti pateikdamas Agentūrai išlaidų pagrindimo dokumentus arba jų kopijas su galutiniu mokėjimo prašymu. Tokiu atveju Agentūra taiko sąskaitų apmokėjimo būdą. Per 10 darbo dienų nuo lėšų išmokėjimo dienos pagalbos gavėjas privalo pateikti Agentūrai išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalus arba jų kopijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

36.2. ataskaitą apie projekto įgyvendinimo rezultatus;

36.3. sutarčių su tiekėjais ar paslaugų teikėjais ir darbų atlikimo aktų patvirtintas kopijas;

36.4. kai pagalba skirta taisyklių 6.1, 6.2, 12.3 ir 12.4 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms kompensuoti, pagalbos gavėjas kartu su galutiniu mokėjimo prašymu turi pateikti saugomų nuorodų ir (ar) garantuotų tradicinių gaminių registravimo paraišką, dėl kurios Ministerijos kanclerio potvarkiu priimtas palankus sprendimas, ir potvarkį (kopiją), parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 3D-10 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių įregistravimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ nuostatomis;

36.5. kai paraišką teikia asociacija, kartu su galutiniu mokėjimo prašymu pateikia patikslintą informaciją apie galutinius nereikšmingos pagalbos gavėjus ir jiems skirtą pagalbą, jei ši su paraiška pateikta informacija pasikeitė.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-132, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-27, i. k. 2017-03105

Nr. 3D-406, 2018-06-25, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10462

 

37. Mokėjimo prašymo tikrinimo metu pirmiausia turi būti įvertinta, ar jame deklaruotos išlaidos atitinka paraiškoje nurodytas prašomas finansuoti išlaidas ir taisyklių 6 ir 12 punktuose nurodytas tinkamų finansuoti išlaidų rūšis. Mokėjimo prašymo vertinimas negali trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo jo užregistravimo Agentūroje, išskyrus atvejus, kai išsiųstas paklausimas pagalbos gavėjui dėl papildomos informacijos ir (arba) dokumentų pateikimo. Gavus atsakymą, mokėjimo prašymo vertinimas negali trukti ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-406, 2018-06-25, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10462

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

38. Neteko galios nuo 2020-02-13

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-841, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17996

 

39. Projektas turi būti įgyvendintas ir mokėjimo prašymas pateiktas per taisyklių 34 ir 35 punktuose nurodytą terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-406, 2018-06-25, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10462

 

40. Pavėluotai teikiamas mokėjimo prašymas gali būti priimamas (užregistruojamas) dar 15 darbo dienų po nustatyto termino, tačiau Agentūra dėl šio pažeidimo gali priimti sprendimą dėl pagalbos neskyrimo, nutraukimo arba sumažinimo (išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atvejus). Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nepriimami, toliau neadministruojami ir grąžinami pagalbos gavėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-406, 2018-06-25, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10462

 

41. Kiekvienas Mokėjimo prašymo ir prie jo pridedamų dokumentų originalo arba kopijos lapas, taip pat išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalo ar kopijos lapas turi būti patvirtintas pagalbos gavėjo parašu. Tokiu būdu pagalbos gavėjas prisiima atsakomybę už teikiamų dokumentų originalo arba kopijos duomenų atitiktį.

 

VI. ĮSIPAREIGOJIMAI, KONTROLĖ, PRIEŽIŪRA IR VIEŠINIMAS

 

42. Kontrolė ir viešinimas vykdomi šių taisyklių ir bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Pagalbos teikimo, naudojimo ir įsipareigojimų vykdymo priežiūrą atlieka Agentūra.

43. Pagalbos gavėjas, kuris prašo pagalbos pagal taisyklių 6.3 ir 12.5 punktus, privalo prisiimti įsipareigojimą pateikti parengtas NKP specifikacijas Ministerijai nagrinėti ir tvirtinti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų pagalbos lėšų išmokėjimo dienos, o Agentūros NPS ne vėliau kaip per ateinančius metus, einančius po projekto įgyvendinimo metų, pateikti dokumentą (prašymo sertifikuoti kopiją su sertifikavimo įstaigos spaudu „Gauta“), įrodantį, kad kreipėsi į sertifikavimo įstaigą dėl produktų sertifikavimo pagal parengtą ir patvirtintą NKP specifikaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-841, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17996

 

431. Agentūra privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

 

Papildyta punktu:

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

VII. PAŽEIDIMŲ NUSTATYMAS IR GRĄŽINTINŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS

 

44. Pažeidimai nustatomi ir grąžintinos lėšos administruojamos šių taisyklių ir bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

45. Jei atsiskaitant taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas ir per 10 darbo dienų nuo lėšų išmokėjimo dienos nepateikta Agentūrai išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalas arba kopija, Agentūra siunčia pagalbos gavėjui priminimą apie praleistus terminus. Jei pagalbos gavėjas, gavęs priminimą, per 10 darbo dienų nuo priminimo gavimo dienos nepateikia Agentūrai išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalo arba kopijos, jis privalo Agentūrai per jos nustatytą laiką grąžinti visą išmokėtą pagalbos sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

46. Jei dėl rengiamos saugomų nuorodų ir (ar) garantuotų tradicinių gaminių registravimo paraiškos, kuriai skirta pagalba, pagalbos gavėjas nepateikia dokumentų, nurodytų taisyklių 36 punkte, jis Agentūros nustatytu terminu privalo grąžinti saugomų nuorodų ir (ar) garantuotų tradicinių gaminių registravimo paraiškai parengti išmokėtas pagalbos lėšas.

47. Jei pagalbos gavėjas taisyklių 43 punkte nustatytais terminais Agentūros NPS nepateiks dokumento (prašymo sertifikuoti kopijos su sertifikavimo įstaigos spaudu „Gauta“), įrodančio, kad kreipėsi į sertifikavimo įstaigą dėl produktų sertifikavimo pagal parengtą ir patvirtintą NKP specifikaciją, pagalbos gavėjas Agentūros nustatytu terminu privalo grąžinti visą šiai NKP specifikacijai parengti jam išmokėtą pagalbos sumą. Kai to padaryti nėra galimybės ne dėl pagalbos gavėjo kaltės, Ministerija apie tai raštu informuoja Agentūros NPS ir pratęsia šio dokumento pateikimo terminą.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-841, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17996

 

VIII. ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

 

48. Agentūra teikia ataskaitas Ministerijai šiose taisyklėse ir bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

49. Agentūra, po kiekvieno paraiškų priėmimo etapo priėmusi sprendimą dėl pagalbos skyrimo arba neskyrimo, taip pat įvertinusi visus pateiktus mokėjimo prašymus, per 5 darbo dienas pateikia Ministerijai ataskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-142, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-13, i. k. 2014-03026

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

Nr. 3D-406, 2018-06-25, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10462

 

50. Agentūra pagal taisyklių 49 punktą teikiamose ataskaitose nurodo pareiškėjus, skirtą pagalbos sumą, dydį bei skyrimo pagrindą, projekte numatytas tinkamas finansuoti išlaidų rūšis, išmokėtą avanso sumą ir informaciją apie lėšų kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai, populiarinimui ir realizavimui skatinti numatomą panaudojimą ir likutį. Jei pagalba pareiškėjui neskirta, ataskaitoje nurodoma neskyrimo priežastis.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

Nr. 3D-406, 2018-06-25, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10462

 

IX. ATSAKOMYBĖ

 

51. Pagalbos gavėjas, gavęs pagalbą pagal šias taisykles neteisėtai, arba asmuo, prisidėjęs prie jos neteisėto gavimo (sąmoningai patvirtinęs klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

52. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-62, 2010-02-01, Žin., 2010, Nr. 15-720 (2010-02-04), i. k. 1102330ISAK0003D-62

Nr. 3D-94, 2011-02-08, Žin., 2011, Nr. 19-926 (2011-02-14), i. k. 1112330ISAK0003D-94

 

 

Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto

produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių

1 priedas

 

 

(Paraiškos pagal Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles forma)

 

________________________________________________________________

(pareiškėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas)

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos

 

PARAIŠKA PAGAL PAGALBOS KOKYBIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ GAMYBAI SKATINTI TEIKIMO TAISYKLES

 

_____________

(data)

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Pareiškėjo duomenys

 

Rekvizitai

Vardas ir pavardė arba pavadinimas

 

Teisinė forma

 

Subjekto kodas

 

Vadovo vardas, pavardė, tel. Nr.

 

Finansininko vardas, pavardė, tel. Nr.

 

Adresas:

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

 

Tel. Nr.

 

El. p. adresas

 

 

Banko pavadinimas

 

Banko kodas

 

Sąskaitos numeris

 

Pažymėti tinkamą

□ PVM mokėtojas

Jei taip, nurodykite PVM mokėtojo kodą: _________________

□ ne PVM mokėtojas

Pažymėti tinkamą* (pareiškėjams, kurie prašo pagalbos pagal taisyklių III skyrių)

labai maža įmonė

maža, vidutinė ar didelė įmonė

* Nustatant įmonės kategoriją, turi būti įvertinamas įmonių susietumas vadovaujantis 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 19 d. Komisijos reglamentu (ES) 2019/289 (OL 2019 L 48, p. 1), I priede nurodytais kriterijais.

Labai maža įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 2 mln. Eur.

Maža įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 10 mln. Eur.

Vidutinė įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurios metinė apyvarta neviršija 50 mln. Eur, ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 43 mln. Eur.

 

 

2. Informacija apie pareiškėjo vykdomą veiklą ir praėjusiais mokestiniais metais gautas pajamas

 

Kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių

Veiklos pavadinimas

______ m. gautos pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

3. Informacija apie pareiškėjo arba, kai paraišką teikia asociacija, – galutinių nereikšmingos pagalbos gavėjų atitiktį reglamentų (ES) Nr. 1407/2013 arba (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje nustatytiems reikalavimams

 

Pagal reglamentų (ES) Nr. 1407/2013 ir (arba) (ES) Nr. 1408/2013 nuostatas, „viena įmonė“ apima visas įmones[1], kurių tarpusavio santykiai (teisiškai ar de facto) yra bent vienos rūšies iš toliau išvardytų

(pildant lentelę visos eilutės turi būti pažymėtos „Taip“ arba „Ne“. Būtina nurodyti visas įmones, kurios laikomos „viena įmone“)

Eil.

Nr.

Įmonių tarpusavio santykių rūšys

1.

Mano įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą, arba kita įmonė turi mano įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą[2]

(Jeigu pažymima „Taip“, žemiau esančioje eilutėje nurodomi įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai ir atitinkamai balsų skaičius procentine išraiška)

1.

2.

n.

2.

Mano įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių arba kita įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą mano įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių

(Jeigu pažymima „Taip“, žemiau esančioje eilutėje nurodomas teisinis pagrindas (sutartys, įstatai ar kt.), įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

 

1.

2.

n.

3.

Pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata mano įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką[3] arba kitai įmonei suteikiama teisė daryti mano įmonei lemiamą įtaką

(Jeigu pažymima „Taip“, žemiau esančioje eilutėje nurodomas teisinis pagrindas (sutartys, įstatai ar kt.), įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

 

1.

2.

n.

4.

Mano įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą, arba kita įmonė, būdama mano įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su mano įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja mano įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą

(Jeigu pažymima „Taip“, žemiau esančioje eilutėje nurodomas teisinis pagrindas (sutartys, įstatai ar kt.), įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

Taip

Ne

1.

2.

n.

Eil.

Nr.

Įmonių susijungimas, įsigijimas ir skaidymas per trejus finansinius[4] metus

Pažymėti

1.

Mano įmonė per pastaruosius trejus finansinius metus susijungė su kita įmone arba mano įmonė įsigijo kitą įmonę, arba kita įmonė įsigijo mano įmonę

(Jeigu pažymima „Taip“, žemiau esančioje eilutėje nurodomi susijusių įmonių pavadinimai / vardai ir pavardės, įmonių / asmens kodai)

Taip

Ne

1.

2.

n.

2.

Mano įmonė per pastaruosius trejus finansinius metus buvo įkurta suskaidžius kitą įmonę

(Jeigu pažymima „Taip“, žemiau esančioje eilutėje nurodoma suskaidymo data, suskaidytos įmonės pavadinimas, įmonės kodas, taip pat iki suskaidymo veikusiai įmonei suteiktos nereikšmingos (de minimis) pagalbos (jeigu tokia pagalba buvo suteikta) dydis pagal reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 ir (arba) (ES) Nr. 1408/2013 ir kokiai veiklai (jeigu vykdo kelias veiklas) ji buvo panaudota)

Taip

Ne

 

 

PASTABA. Jeigu deklaracijos eilutėse nepakanka vietos, informaciją galima teikti atskirai pridedamame lape

 

II. SPECIALIOJI DALIS – PROJEKTAS

 

4. Duomenys apie projektą

 

Asmuo, atsakingas už projekto įgyvendinimą ir priežiūrą

Vardas, pavardė, pareigos

 

Tel. Nr.

 

El. p. adresas

 

Bendra projekto vertė, Eur

 

 

Prašoma pagalbos suma, Eur

 

Prašoma avanso suma, Eur

 

Planuojama projekto įgyvendinimo pradžia

20________________d.

Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga

20________________d.

Pagalbos kryptis (priskiriama pagal taisyklių II ar III skyrių)

pagalba pirminei gamybai ir prekiniam paruošimui pagal taisyklių II skyrių

pagalba perdirbtų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai pagal taisyklių III skyrių

 

5. Duomenys apie kokybiškų žemės ūkio ir (arba) maisto produktų kokybės pripažinimą

 

Teisės aktas, nurodytas taisyklių 4 ar 5 punktuose

Institucija, kuriai pateikta (planuojama pateikti) įregistravimo paraiška (prašymas)

Įregistravimo paraiškos (prašymo) pateikimo (planuojamo pateikimo) data

Kokybiško žemės ūkio ir (arba) maisto produkto pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Duomenys apie prašomą pagalbą

 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Suma be PVM, Eur

PVM, Eur

Bendra suma su PVM, Eur

Pagalbos dydis, proc.

Pagalbos suma nuo sumos be PVM / su PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

Pirmieji projekto įgyvendinimo metai

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

X

 

Antrieji projekto įgyvendinimo metai

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

X

 

Iš viso

 

 

 

X

 

 

7. Projekto pagrindimas

 

Trumpai pateikite informaciją apie vykdomą veiklą.

Nurodykite projekto tikslą, uždavinius, siekiamus rezultatus ir priemones tam pasiekti.

Taip pat nurodykite, kaip prašomos finansuoti išlaidos susijusios su paraiškos 5 punkte nurodytais žmonėms vartoti skirtais kokybiškais žemės ūkio produktais arba maisto produktais, kurių kokybė pripažinta arba kurių kokybę siekiama pripažinti pagal ES arba nacionalinius teisės aktus, nurodytus taisyklių 4 ir 5 punktuose. Pagrįskite paraiškos 6 lentelėje nurodytas išlaidas, kurioms prašote pagalbos.

Pagal taisyklių II skyriaus nuostatas, asociacija turi pateikti informaciją apie savo narius, kurie verčiasi pirmine gamyba ir prekiniu paruošimu, gamina produktus pagal taisyklių 4 ir 5 punkto reikalavimus (nario pavadinimą ir kodą, jei tai juridinis asmuo, ar vardą, pavardę ir asmens kodą, jei tai fizinis asmuo, jo gaminamus produktus ir pagalbos sumas Eur).

 

8. Pridedami dokumentai

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Lapų skaičius

1

Įgaliojimo patvirtinta kopija (pridedama, jeigu paraišką pasirašo ne juridinio asmens vadovas)

__/__/__/__/

2

Teikėjų apklausos pažyma (taisyklių 2 priedas)

 

__/__/__/__/

 

Kiti dokumentai

 

3

 

__/__/__/__/

4

 

 

__/__/__/__/

n

 

__/__/__/__/

 

9. Pareiškėjo deklaracija

 

Aš, pretenduojantis gauti pagalbą pagal šias taisykles, pasirašydamas šioje paraiškoje:

1. Patvirtinu, kad:

1.1. paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;

1.2. esu susipažinęs su šių taisyklių reikalavimais;

1.3. nesu gavęs paramos iš kitų nacionalinių ir ES programų išlaidoms, numatytoms projekte pagal šias taisykles, finansuoti;

1.4. nesu gavęs paramos išlaidoms, patirtoms pagal taisyklių 6 punktą dėl to paties žemės ūkio produkto, kompensuoti;

1.5. man yra žinoma, kad įmonei suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba yra registruojama Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos tvarkomame Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, informacija apie įmonei suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą įmonėms yra teikiama Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

2. Esu informuotas (-a), kad:

2.1. paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano arba juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais;

2.2. informacija apie mano prašomą ir skirtą (gautą) pagalbą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti ES ir Lietuvos Respublikos interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

2.3. informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, bus skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija bus naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais;

2.4. Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a), kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku;

2.5. turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą;

2.6. duomenų valdytojas yra Agentūra;

2.7. Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;

2.8. mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;

2.9. mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos viešinimo tikslais, įgyvendinant Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, bei taisykles.

3. Įsipareigoju:

3.1. vykdyti šių taisyklių sąlygas tiksliai, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

3.2. nesiekti paramos iš kitų nacionalinių ir ES programų išlaidoms, numatytoms projekte pagal šias taisykles, finansuoti;

3.3. bendradarbiauti su šios pagalbos įgyvendinimą kontroliuojančiais asmenimis: laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas tikrinti projekto vykdymą vietoje, sudaryti sąlygas susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto įgyvendinimu, leisti asmenims, vykdantiems kontrolės ir tikrinimo funkcijas, atlikti dokumentų patikrinimus, patikras vietoje;

3.4. teikti informaciją ir dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu, šiose taisyklėse arba Agentūros nustatytais terminais;

3.5. gavus Agentūros reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl pagalbos avanso (jo dalies) ar pagalbos (jos dalies) ir (arba) permokėto pagalbos avanso ar permokėtos pagalbos sumos grąžinimo, per reikalavime nurodytą terminą grąžinti Agentūrai išmokėtą pagalbos avansą (jo dalį) ar pagalbos (jos dalies) sumą ir (arba) permokėtą pagalbos avansą ar pagalbos sumą;

3.6. ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo paraiškos pateikimo ir ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo paskutinio mokėjimo prašymo užregistravimo datos saugoti visą su pagalbos skyrimu susijusią medžiagą ir dokumentus;

3.7. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Agentūrai apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje paraiškoje ar prie jos pridedamuose dokumentuose, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus;

3.8. taisyklių 43 punkte nustatyta tvarka pateikti šiame punkte nurodytus dokumentus (taikoma pareiškėjui, kuris prašo pagalbos pagal taisyklių 6.3 ir 12.5 papunkčius).

 

 

 

      _____________________                   ___________________                __________________

(vadovo ar įgalioto asmens pareigos)                      (parašas)                              (vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-111, 2008-03-03, Žin., 2008, Nr. 27-991 (2008-03-06), i. k. 1082330ISAK003D-111

Nr. 3D-696, 2008-12-18, Žin., 2008, Nr. 146-5885 (2008-12-20), i. k. 1082330ISAK003D-696

Nr. 3D-62, 2010-02-01, Žin., 2010, Nr. 15-720 (2010-02-04), i. k. 1102330ISAK0003D-62

Nr. 3D-94, 2011-02-08, Žin., 2011, Nr. 19-926 (2011-02-14), i. k. 1112330ISAK0003D-94

Nr. 3D-116, 2012-02-24, Žin., 2012, Nr. 25-1175 (2012-02-28), i. k. 1122330ISAK003D-116

Nr. 3D-142, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-13, i. k. 2014-03026

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

 

Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto

produktų gamybai skatinti teikimo

taisyklių

2 priedas

 

 

(Teikėjų apklausos pažymos forma)

 

(pareiškėjo pavadinimas)

TEIKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA

___________  Nr.________

(data)                    

Vilnius

 

1. Pirkimo objekto ar jo dalies pavadinimas ir trumpas aprašymas

 

2. Pirkimą organizuoja

 

3. Teikėjų apklausos būdas

Žodinis / Rašytinis

4. Duomenys apie apklaustą teikėją

4.1. Pavadinimas

 

 

 

 

 

4.2. Adresas, telefonas ar kt.

 

 

 

 

 

4.3. Pasiūlymą pa-teikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė

 

 

 

5. Pasiūlymo pateikimo data

 

 

 

6. Pasiūlymų priėmimo terminas

 

7. Pasiūlytų prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas ir charakteristikos

Kiekis

Pasiūlyta kaina, Eur

 

 

 

 

vieneto kaina

suma

vieneto kaina

suma

vieneto kaina

suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Bendra pasiūlyta kaina

 

 

 

 

 

 

 

9. Tinkamiausiu pripažinto teikėjo   pavadinimas

 

10. Pastabos:

 

 

 

 

 

___________________________________                   __________                      __________________

(pareiškėjo arba pareiškėjo atstovo pareigos)                         (parašas)                     (vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-94, 2011-02-08, Žin., 2011, Nr. 19-926 (2011-02-14), i. k. 1112330ISAK0003D-94

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

 

 

Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto

produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių

3 priedas

 

 

(Mokėjimo prašymo forma)

 

 

(pagalbos gavėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas)

 

_________________________________________________________

(pagalbos gavėjo duomenys)

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos

 

MOKĖJIMO PRAŠYMAS

 

 

Nr.

 

 

(data)

 

Tarpinis mokėjimo prašymas                                    Galutinis mokėjimo prašymas

 

I. Pagalbos gavėjo duomenys

 

1. Rekvizitai

Pavadinimas

 

Teisinė forma

 

Subjekto kodas

 

Vadovo vardas

 

Vadovo pavardė

 

Vadovo tel. Nr.

 

Finansininko vardas

 

Finansininko pavardė

 

Finansininko tel. Nr.

 

Adresas:

 

Gatvės pavadinimas

 

Namo Nr.

 

Pašto indeksas

 

Vietovės pavadinimas

 

Tel. Nr.

 

El. p. adresas

 

Banko pavadinimas

 

Banko kodas

 

Sąskaitos Nr.

 

2. PVM mokėtojas

Taip

Jei taip, nurodykite PVM mokėtojo kodą

 

Ne

 

II. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ

 

1. Asmuo, atsakingas už projekto įgyvendinimą ir priežiūrą

Pareigos

 

Vardas

 

Pavardė

 

Tel. Nr.

 

El. p. adresas

 

2. Bendra projekto vertė, Eur

 

3. Šiame mokėjimo prašyme deklaruota tinkamų išlaidų suma, Eur

 

4. Išmokėta avanso suma, Eur

 

5. Prašoma pagalbos suma, Eur

 

6. Projektas trunka

vienus metus

dvejus metus

 

III. Deklaruotos išlaidos

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

Išlaidų pagrindimo dokumentai

Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai

Suma be PVM, Eur

PVM, Eur

Bendra suma su PVM, Eur

Deklaruojama tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur

1.

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

IV. Pridedami dokumentai

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Jei dokumentas pateiktas, pažymėkite

Lapų skaičius

1.

Sutartis (pirkimo–pardavimo, paslaugų teikimo, nuomos, panaudos, autorinė ir kt.)

 

2.

Aktas (darbų, paslaugų priėmimo ir perdavimo ir kt.)

 

3.

PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra

 

4.

Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas

 

5.

Sąskaitos išrašas

 

6.

Kasos pajamų orderio kvitas

 

7.

Kasos išlaidų orderio kvitas

 

8.

Kasos aparato čekis

 

9.

Darbo laiko apskaitos žiniaraštis ir kt.

 

10.

Vadovo patvirtintas dokumentas, nurodantis tam tikrų išlaidų (elektros ir šildymo energijos, ryšių, kuro) priskyrimą projektui (įsakymas, potvarkis, pažyma ir kt.)

 

11.

Įgaliojimas

 

12.

Kiti dokumentai ⃰  

 

 

⃰   - kai paraišką teikė asociacija, ji turėtų pateikti patikslintą informaciją apie galutinius nereikšmingos pagalbos gavėjus ir  jiems skirtas pagalbos sumas, jei ši informacija keitėsi palyginus su ta, kuri buvo pateikta paraiškoje.

 

V. PAGALBOS GAVĖJO DEKLARACIJA

 

1. Patvirtinu, kad susipažinau su šių taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pagalbos teikimą, nuostatomis.

2. Patvirtinu, kad visa mokėjimo prašyme ir prie jo pridedamuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

3. Įsipareigoju nesiekti gauti pagalbos, prašomos pagal šį mokėjimo prašymą, iš kitų finansavimo šaltinių.

4. Sutinku Agentūrai pareikalavus pateikti papildomos su projektu susijusios informacijos.

5. Sutinku Agentūros atsakingiems tarnautojams leisti atlikti patikras vietoje, susijusias su projektu.

6. Įsipareigoju, gavęs pagalbą neteisėtai, Agentūrai grąžinti reikalaujamą sumą.

 

 

      _____________________________           _________________           __________________

       (vadovo ar įgalioto asmens pareigos)                     (parašas)                         (vardas, pavardė)

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-94, 2011-02-08, Žin., 2011, Nr. 19-926 (2011-02-14), i. k. 1112330ISAK0003D-94

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-111, 2008-03-03, Žin., 2008, Nr. 27-991 (2008-03-06), i. k. 1082330ISAK003D-111

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 "Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-696, 2008-12-18, Žin., 2008, Nr. 146-5885 (2008-12-20), i. k. 1082330ISAK003D-696

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 "Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-62, 2010-02-01, Žin., 2010, Nr. 15-720 (2010-02-04), i. k. 1102330ISAK0003D-62

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 "Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-94, 2011-02-08, Žin., 2011, Nr. 19-926 (2011-02-14), i. k. 1112330ISAK0003D-94

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 "Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-116, 2012-02-24, Žin., 2012, Nr. 25-1175 (2012-02-28), i. k. 1122330ISAK003D-116

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 "Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-142, 2014-03-13, paskelbta TAR 2014-03-13, i. k. 2014-03026

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-975, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19906

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-841, 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-13, i. k. 2015-17996

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-132, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-27, i. k. 2017-03105

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-406, 2018-06-25, paskelbta TAR 2018-06-26, i. k. 2018-10462

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-89, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020-02-12, i. k. 2020-03094

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-104, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02899

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Bet kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, nepaisant jo teisinio statuso ir finansavimo būdų.

[2] Dauguma dalyvių (akcininkų, savininkų, narių) balsų suprantama kaip daugiau nei 50 proc. dalyvių balsų.

[3] Lemiama įtaka suprantama kaip turima teisė, neturint įmonės akcininkų ar narių balsų daugumos, skirti (atšaukti) įmonės valdymo organų narius, veto teisė priimant įmonei svarbius sprendimus ar pan.

[4] Treji finansiniai metai suprantami kaip praėjusių dvejų finansinių metų ir atitinkamų (einamųjų) finansinių metų laikotarpis.