Suvestinė redakcija nuo 2016-08-06 iki 2017-10-26

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 45-1706, i. k. 1072330ISAK003D-161

 

Nauja redakcija nuo 2015-01-01:

Nr. 3D-1016, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21068

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DALIES GARANTINIO UŽMOKESČIO KREDITŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. balandžio 12 d. Nr. 3D-161

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“, 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p 1) ir 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka  taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1),

t v i r t i n u Dalies garantinio užmokesčio kreditų gavėjams kompensavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                         KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA                                                  SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų s                        Lietuvos Respublikos

ministerijo2007-04-06 raštu Nr.                       konkurencijos tarybos2007-03-30

((1.16-0203)-5K-0710474)-6K-0703953         raštu Nr. (9.8-10)-6V-304

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2007-04-03 raštu Nr. (18)-SD-272

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-161

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-1016

redakcija)

 

DALIES GARANTINIO UŽMOKESČIO KREDITŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMo TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dalies garantinio užmokesčio kreditų gavėjams kompensavimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 193, p 1) ir 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka  taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), ir reglamentuoja valstybės pagalbos kompensuojant dalį garantinio užmokesčio, kuris mokamas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui (toliau – Bendrovė) už garantijos suteikimą kredito įstaigoms dėl jų teikiamų kreditų (toliau – pagalba), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Šių taisyklių tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams pasinaudoti kreditais, skirtais investiciniams projektams vykdyti.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Kaimo vietovė –  gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-461, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21363

 

3.2. Kaimo vietovėje veikiantis subjektas – ūkine ir (ar) komercine veikla kaimo vietovėje užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

3.3. Pirminė gamyba – kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1), 3 straipsnio 17 dalyje.

3.4. Žemės ūkio technika – traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai (gyvulininkystės, gamybinių patalpų (sandėlių, saugyklų, daržinių), darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis), įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti. Prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairioms ūkio šakoms arba kitoms reikmėms (kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai), kitos transporto priemonės (laivai, orlaiviai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika).

3.5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 702/2014, reglamente (ES) Nr. 651/2014 ir kituose teisės aktuose.

31. Tuo atveju, kai investuojama į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, žemės ūkio produktų perdirbimą, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais, pagalba teikiama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 702/2014 14 ir 17 straipsnio nuostatomis, tuo atveju, kai investuojama į kitą veiklą – reglamento (ES) Nr. 651/2014 17 straipsnio nuostatomis.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-461, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21363

 

II. PAGALBOS SUTEIKIMO SĄLYGOS

 

4. Pagal šias taisykles kompensuojama 80 proc. garantinio užmokesčio:

4.1. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš kredito įstaigų kreditus su Bendrovės garantija investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio produktų gamybai, žemės ūkio produktų perdirbimui ir (ar) prekybai žemės ūkio produktais;

4.2. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš kredito įstaigų kreditus su Bendrovės garantija investiciniams projektams, skirtiems kitai veiklai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-461, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21363

 

5. Garantinis užmokestis nekompensuojamas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš kredito įstaigų kreditus investiciniams projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-461, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21363

 

6. Šių taisyklių 4 punkte nurodytiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams dalis garantinio užmokesčio kompensuojama, jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas:

6.1. atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priede nustatytus kriterijus;

6.2. nėra sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnyje;

6.3. ir jo sutuoktinis nedalyvauja Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – KPP) priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-461, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21363

 

6.4. nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka arba jis yra grąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

7. Dalis garantinio užmokesčio kompensuojama, jei investiciniais projektais siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų:

7.1. gerinti bendrus ūkio veiklos rezultatus ir tvarumą, visų pirma, mažinant gamybos sąnaudas arba gerinant ir perorientuojant gamybą;

7.2. gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas arba gyvūnų gerovės standartus, su sąlyga, kad susijusiomis investicijomis laikomasi griežtesnių standartų nei galiojantieji Europos Sąjungos standartai;

7.3. sukurti ir gerinti su ūkio plėtra, pritaikymu ir modernizavimu susijusią infrastruktūrą;

7.4. įgyvendinti su agrarine aplinkosauga ir klimato kaita susijusius tikslus.

8. Kaimo vietovėje veikiantiems  subjektams, nurodytiems taisyklių 4.1  papunktyje, investicinių projektų tinkamos finansuoti išlaidos yra:

8.1. nekilnojamo turto statyba, jo įsigijimas arba atnaujinimas; su žeme susijusios išlaidos gali būti tinkamos finansuoti tik tuomet,  jei jos neviršija 10 proc. visų tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų;

8.2. žemės ūkio technikos ir (ar) kitos gamybinės įrangos įsigijimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-461, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21363

 

8.3. kompiuterių programinės įrangos įsigijimas ar kūrimo ir patentų, licencijų, autorių teisių ir prekių ženklų įsigijimas;

8.4. bendrosios išlaidos, susijusios su taisyklių 8.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodytomis išlaidomis, pvz., atlygis architektams, inžinieriams ir konsultantams, mokesčiai, susiję su konsultacijomis, kaip siekti aplinkosaugos ir ekonominio tvarumo, įskaitant galimybių studijas; išlaidos galimybių studijoms tinkamos finansuoti net ir tuo atveju, jei remiantis jų rezultatais nėra patiriama išlaidų pagal taisyklių 8.1 ir 8.2 papunkčius.

9. Kaimo vietovėje veikiantiems  subjektams, nurodytiems taisyklių 4.2  papunktyje, investicinių projektų tinkamos finansuoti išlaidos yra:

9.1. investuojant į materialųjį turtą – išlaidos, susijusios su investicijomis į žemę, pastatus,  mašinas, įrenginius ir įrangą;

9.2. investuojant į nematerialųjį turtą – išlaidos, susijusios su intelektine nuosavybe (pvz. patento teisės, licencijos, praktinė patirtis ir kt.), jei tenkinami reglamento (ES) Nr.  651/2014 17 straipsnio 4 dalyje išdėstyti reikalavimai.

10. Investicinių projektų, skirtų kitai veiklai, kaip nurodyta taisyklių 4.2 papunktyje, investicijas turi sudaryti investicijos į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą, susijusį su naujos įmonės kūrimu, esamos įmonės plėtimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus papildomus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-461, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21363

 

11. Šių taisyklių 4 punkte nurodytų kaimo vietovėje veikiančių subjektų investicinių projektų tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos šių taisyklių 8 ir 9 punkte nurodytos išlaidos, patirtos po Bendrovės sprendimo skirti pagalbą priėmimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-461, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21363

 

12. Bendras pagal šias ir kitas taisykles paramos intensyvumas vienam investiciniam projektui negali viršyti:

12.1. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, žemės ūkio produktų perdirbimą ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais, – 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;

12.2. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į kitą veiklą, – 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu pagalba teikiama mažoms įmonėms, ir 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama vidutinėms įmonėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-461, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21363

 

13. Teikiant pagalbą kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 702/2014 14 str. 4, 5, 7, 9, 10 ir 11 dalies nuostatos, investuojantiems į žemės ūkio produktų perdirbimą ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais – reglamento (ES) Nr. 702/2014 17 straipsnio 3, 4, 6, 7 ir 8 dalies nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-461, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21363

 

14. Pagal šias taisykles negali būti teikiama pagalba, viršijanti reglamento (ES) Nr. 702/2014 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą 500 000 Eur ir 1 dalies c punkte nustatytą 7,5 mln. Eur sumą bei reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą 7,5 mln. Eur sumą vieno kaimo vietovėje veikiančio subjekto vienam investiciniam projektui. Minėtos sumos neapeinamos dirbtinai išskaidant projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-461, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21363

 

15. Skaičiuojant bendrą investicinės paramos dydį, turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 702/2014 8 straipsnio ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio nuostatos dėl paramos sumavimo.

 

III. ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

16. Šių taisyklių 4 punkte nurodyti kaimo vietovėje veikiantys subjektai (toliau – kredito gavėjas) moka garantinį užmokestį Bendrovei už garantijos suteikimą kredito įstaigai.

17. Kredito gavėjas, norėdamas gauti dalies garantinio užmokesčio kompensaciją, kredito įstaigai kartu su teikiama paraiška dėl garantijos suteikimo ir kitais dokumentais pateikia:

17.1. paraišką dėl garantinio užmokesčio už investicinius kreditus kompensavimo (paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba, paraiškos formą, kuri turi atitikti reglamento (ES) Nr. 702/2014 6 straipsnio 2 dalies ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, nustato Bendrovė ir skelbia interneto svetainėje adresu www.garfondas.lt) (toliau – paraiška);

17.2. žemės ūkio valdos įregistravimo dokumento patvirtintą kopiją.

18. Asmenų ir jų sutuoktinių, dalyvaujančių Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir KPP priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, sąrašus, nurodydama vardą, pavardę ir asmens kodą, Bendrovei teikia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė mokėjimo agentūra). Papildomų duomenų, kurių reikia tinkamai pagalbos intensyvumo kontrolei užtikrinti, teikimo formas ir terminus Nacionalinė mokėjimo agentūra su Bendrove suderina duomenų teikimo sutartyje.

 

IV. PAGALBOS SKYRIMAS IR IŠMOKĖJIMAS

 

19. Bendrovės valdybai priėmus sprendimą suteikti garantiją kredito įstaigai dėl jos kredito gavėjui teikiamo kredito, Bendrovė apskaičiuoja už garantijos suteikimą mokamo garantinio užmokesčio dydį.

20. Bendrovės valdyba pagal kreditų gavėjų pateiktus dokumentus ir informaciją, nurodytus taisyklių 17 punkte, atsižvelgusi į Nacionalinės mokėjimo agentūros pateiktą informaciją, nurodytą taisyklių 18 punkte, ir apskaičiuotą pagalbos dydį, įvertina kredito gavėjo tinkamumą dalies garantinio užmokesčio kompensacijai gauti ir priima sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo.

21. Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė:

21.1. apskaičiuoja kompensuojamąją garantinio užmokesčio dalį ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia kredito gavėjui ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai informaciją raštu apie kredito gavėjo investiciniam projektui numatytos skirti pagalbos pobūdį ir dydį;

21.2. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai) ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą.  Esant reikalui (Registro nuostatų 23 punkte nurodytais atvejais, taip pat, jei išmokama ne visa pagalbos suma, dėl vienokių ar kitokių priežasčių pagalba grąžinama ir t. t.) Registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą per Registro nuostatuose nustatytą terminą patikslinami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-461, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21363

 

22. Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą kredito gavėjui. Sprendimas dėl pagalbos neskyrimo turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus.

23. Kredito gavėjui sumokėjus garantinio užmokesčio dalį (be kompensuojamosios dalies), Bendrovė suteikia garantiją kredito įstaigai ir pateikia Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamentui (toliau – Finansų ir biudžeto departamentas) pažymą apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti (priedas).

24. Žemės ūkio ministerijos Buhalterinės apskaitos skyrius pagal raštu gautą Finansų ir biudžeto departamento pažymą apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti (toliau – pažyma), vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, parengia mokėjimo paraišką Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui (toliau – Valstybės iždo departamentas) dėl lėšų kreditų gavėjų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti pervedimo į Bendrovės sąskaitą. Mokėjimo paraiška parengiama ir pateikiama Valstybės iždo departamentui per 5 darbo dienas nuo Finansų ir biudžeto departamento pažymos raštu gavimo dienos.

 

V. ATSAKOMYBĖ

 

25. Kreditų gavėjai, neteisėtai gavę pagalbą pagal šias taisykles, arba asmenys, prisidėję prie jos neteisėto gavimo (sąmoningai pateikė klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Atsižvelgiant į einamaisiais metais pagalbai skiriamas lėšas, kompensuojama garantinio užmokesčio dalis gali būti mažinama.

28. Siekdama viešo ir skaidraus pagalbai mokėti skirtų lėšų panaudojimo, Bendrovė skelbia kreditų gavėjų sąrašus ir sumas, išmokėtas kiekvienam kredito gavėjui iš valstybės biudžeto. Informacija apie kredito gavėjams kalendoriniais metais išmokėtą pagalbą paskelbiama iki kitų metų gegužės 31 d. Bendrovės tinklapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-461, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21363

 

29. Bendrovė privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

___________________


 

Dalies garantinio užmokesčio

kreditų gavėjams

kompensavimo taisyklių

priedas

 

(Pažymos apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti forma)

 

UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamentui

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ KREDITŲ GAVĖJŲ GARANTINIO UŽMOKESČIO DALIAI KOMPENSUOTI

 

__________ Nr. _____

(data)

____________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Bendrovės valdybos sprendimas dėl garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

 

Kredito suma, Eur

 

Garantijos suma, Eur

 

Garantinio užmokesčio proc.

 

Garantinio užmokesčio suma, Eur

 

Kompensuotina garantinio užmokesčio dalis, Eur

 

Pastabos

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

 

(Parašas)

 

 

(Vardas, pavardė)

 

 

A.  V.

 

Vyr. buhalteris

 

 

(Parašas)

 

 

(Vardas, pavardė)

 

 

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-206, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 45-1694 (2008-04-19), i. k. 1082330ISAK003D-206

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 "Dėl Garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-693, 2008-12-17, Žin., 2008, Nr. 147-5924 (2008-12-23), i. k. 1082330ISAK003D-693

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 "Dėl Garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-385, 2011-05-04, Žin., 2011, Nr. 57-2726 (2011-05-12), i. k. 1112330ISAK003D-385

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 "Dėl Garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-387, 2014-06-23, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09121

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 „Dėl Dalies garantinio užmokesčio kreditų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-1016, 2014-12-30, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21068

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 „Dėl Dalies garantinio užmokesčio kreditų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-461, 2016-08-05, paskelbta TAR 2016-08-05, i. k. 2016-21363

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 „Dėl Dalies garantinio užmokesčio kreditų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo