Suvestinė redakcija nuo 2014-06-26 iki 2014-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 45-1706, i. k. 1072330ISAK003D-161

 

Nauja redakcija nuo 2011-05-13:

Nr. 3D-385, 2011-05-04, Žin. 2011, Nr. 57-2726 (2011-05-12), i. k. 1112330ISAK003D-385

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DALIES GARANTINIO UŽMOKESČIO KREDITŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO

 

2007 m. balandžio 12 d. Nr. 3D-161

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174) 8 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2009; 2003, Nr. 57-2542; 2005, Nr. 78-2825; 2007, Nr. 105-4306; 2010, Nr. 52-2553) 2.10 punktu, Bendrijos 2007–2013 m. valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gairėmis (2006/C319/01) (OL 2006 C 319, p. 1) ir 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 800/2008, skelbiančiu tam tikrų rūšių pagalbą, suderinamą su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (OL 2008 L 214, p. 3),

tvirtinu Dalies garantinio užmokesčio kreditų gavėjams kompensavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                         KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA                                                  SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų s                        Lietuvos Respublikos

ministerijo2007-04-06 raštu Nr.                       konkurencijos tarybos2007-03-30

((1.16-0203)-5K-0710474)-6K-0703953         raštu Nr. (9.8-10)-6V-304

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2007-04-03 raštu Nr. (18)-SD-272

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-161

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2011 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-385

redakcija)

 

DALIES GARANTINIO UŽMOKESČIO KREDITŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMo TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dalies garantinio užmokesčio kreditų gavėjams kompensavimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Bendrijos 2007–2013 m. valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gairėmis (2006/C 319/01) (OL 2006 C 319, p. 1) ir 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 800/2008, skelbiančiu tam tikrų rūšių pagalbą, suderinamą su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (OL 2008 L 214, p. 3), ir reglamentuoja valstybės pagalbos kompensuojant dalį garantinio užmokesčio, kuris mokamas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui (toliau – Bendrovė) už garantijos suteikimą kredito įstaigoms dėl jų teikiamų kreditų (toliau – pagalba) teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Šių taisyklių tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams pasinaudoti kreditais, skirtais investiciniams projektams vykdyti.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Kaimo vietovė – kaimas, miestelis ar miestas, kurio gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių.

Kaimo vietovėje veikiantis subjektas – ūkine ir (ar) komercine veikla kaimo vietovėje užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Pirminė gamyba – kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2006 L 188, p. 14), 3 straipsnio 17 dalyje.

Žemės ūkio technika – traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai (gyvulininkystės, gamybinių patalpų (sandėlių, saugyklų, daržinių), darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis), įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti. Prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms (kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai), kitos transporto priemonės (laivai, orlaiviai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika).

 

II. PAGALBOS SUTEIKIMO SĄLYGOS

 

4. Pagal šias taisykles kompensuojama 80 proc. garantinio užmokesčio:

4.1. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš kredito įstaigų kreditus su Bendrovės garantija investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio produktų gamybai;

4.2. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš kredito įstaigų kreditus su Bendrovės garantija investiciniams projektams, skirtiems kitai veiklai nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba.

5. Atsižvelgiant į einamaisiais metais pagalbai skiriamas lėšas, kompensuojama garantinio užmokesčio dalis gali būti mažinama.

6. Garantinis užmokestis nekompensuojamas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš kredito įstaigos kreditą investiciniam projektui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos, patvirtintos 2007 m. spalio 19 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C (2007) 5076 (toliau – KPP), priemones, išskyrus priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.

7. Šių taisyklių 4 punkte nurodytiems subjektams dalis garantinio užmokesčio kompensuojama:

7.1. jei pagal reglamento (EB) Nr. 800/2008 I priedą jie laikomi maža ar vidutine įmone ir jei jie nėra sunkumų turinti įmonė, kaip apibrėžta Komisijos komunikato – Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (2004/C 244/02) (OL 2004 C244, p. 2) 2.1 dalyje;

7.2. jei subjektas ir jo sutuoktinis nedalyvauja Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano, patvirtinto Europos Komisijos 2004 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2004) 2949 (toliau – Kaimo plėtros 2004–2006 metų planas), priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar KPP priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

7.3. jei subjektas nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka arba jis yra grąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-387, 2014-06-23, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09121

 

8. Teikiant pagalbą 4.1 punkte nurodytiems subjektams, turi būti tenkinamos 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 70/2001 (OL 2006 L 358, p. 3), 4 straipsnio 6, 7 ir 10 dalies nuostatos.

9. Dalis garantinio užmokesčio kompensuojama, jei investiciniais projektais siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų: sumažinti gamybos sąnaudas, pagerinti ir reorganizuoti gamybą, pagerinti produkcijos kokybę, išsaugoti ir pagerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas ar gyvūnų gerovės normas.

10. Subjektams, nurodytiems 4.1 punkte, investicinių projektų tinkamos finansuoti išlaidos yra:

10.1. nekilnojamojo turto statyba, jo įsigijimas ar jo būklės gerinimas, išskyrus žemės įsigijimą;

10.2. žemės ūkio technikos ir kompiuterių techninės-programinės įrangos pirkimas;

10.3. daugiamečių augalų įsigijimas ir apmokėjimas už daugiamečių augalų sodinimo paslaugas;

10.4. su šių taisyklių 10.1 ir 10.2 punktuose nurodytomis išlaidomis susijusios bendrosios išlaidos – atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams, konsultuojantiems techniniais, ekonominiais ir organizaciniais projekto parengimo ir įgyvendinimo klausimais, kai tokios paslaugos nėra tęstinė ar periodinė veikla, susijusi su 4.1 punkte nurodyto subjekto įprastine veikla ir išlaidomis, taip pat statinio projekto (įskaitant ekspertizę) rengimo išlaidos, projekto techninio tyrimo, patentų ir licencijų įsigijimo išlaidos.

11. Subjektams, nurodytiems 4.2 punkte, investicinių projektų tinkamos finansuoti išlaidos yra:

11.1. investuojant į materialųjį turtą – išlaidos, susijusios su investicijomis į pastatus, gamybos priemones, įrenginius ir įrangą;

11.2. investuojant į nematerialųjį turtą – išlaidos, susijusios su technologijų perėmimu, įsigyjant patento teises, licencijas, mokslinę, prekybinę ar gamybinę patirtį ar nepatentuotas technines žinias, jei subjektai, nurodyti taisyklių 4.2 punkte, įsipareigoja, kad bus tenkinami reglamento (EB) Nr. 800/2008 12 straipsnio 2 dalyje išdėstyti reikalavimai.

12. Investicinių projektų, skirtų kitai veiklai nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba, investicijas turi sudaryti investicijos į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą, susijusį su naujos įmonės steigimu, esamos įmonės plėtimu, įmonės produkcijos diversifikavimu gaminant naujus papildomus produktus arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu pakeitimu. Šios investicijos turi būti išlaikomos Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 3 metus nuo tada, kai buvo užbaigtos.

13. Šių taisyklių 4.1 punkte nurodytų subjektų investicinių projektų, skirtų pirminei žemės ūkio produktų gamybai, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos 10 punkte nurodytos išlaidos, patirtos po to, kai Bendrovė informuoja subjektą apie priimtą sprendimą dėl pagalbos skyrimo. Taisyklių 4.2 punkte nurodytų subjektų investicinių projektų, skirtų kitai nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba, veiklai, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos 11 punkte nurodytos išlaidos, patirtos po prašymo dėl pagalbos skyrimo pateikimo Bendrovei.

14. Bendras pagal šias ir kitas taisykles investicinės pagalbos dydis vienam investiciniam projektui negali viršyti 20 proc. reikalavimus atitinkančių investicinio projekto tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama mažoms įmonėms, ir 10 proc. reikalavimus atitinkančių investicinio projekto tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama vidutinėms įmonėms. Tuo atveju, jei investicijos yra susijusios su žemės ūkio produktų perdirbimu ir prekyba, investicinės pagalbos dydis vienam investiciniam projektui negali viršyti 40 proc. reikalavimus atitinkančių investicinio projekto tinkamų finansuoti išlaidų. Skaičiuojant bendrą investicinės pagalbos dydį turi būti tenkinamos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 19 straipsnio ir reglamento (EB) Nr. 800/2008 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-387, 2014-06-23, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09121

 

III. ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

15. Šių taisyklių 4 punkte nurodyti subjektai (toliau – kreditų gavėjai) moka garantinį užmokestį Bendrovei už garantijos suteikimą kredito įstaigai.

16. Kreditų gavėjai, norėdami gauti dalies garantinio užmokesčio kompensaciją, kartu su kredito įstaigai teikiama paraiška dėl garantijos suteikimo pateikia:

16.1. garantinio užmokesčio už investicinius kreditus kompensavimo prašymą (prašymo forma skelbiama Bendrovės interneto svetainėje adresu www.garfondas.lt) (toliau – prašymas), kuriame:

16.1.1. patvirtina, kad investicijomis daugiau nei 25 proc. išplečiami gamybos pajėgumai arba iš esmės pakeičiamas gamybos ar naudojamų technologijų pobūdis, jei investicijos skirtos žemės ūkio technikai atnaujinti ir (ar) turimo ūkinio pastato būklei gerinti ar jį pakeisti nauju, arba patvirtina, kad naujais keičiami ūkiniai pastatai yra pastatyti daugiau kaip prieš 30 metų ar daromo remonto išlaidos siekia 50 proc. naujo pastato vertės;

16.1.2. jei investicinis projektas skirtas kitai veiklai nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba, – patvirtina, kad investicijos bus išlaikomos Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 3 metus nuo tada, kai bus užbaigtos, ir, investuojant į nematerialųjį turtą, patvirtina, kad bus tenkinami reglamento (EB) Nr. 800/2008 12 straipsnio 2 dalyje išdėstyti reikalavimai;

16.1.3. pateikia informaciją apie bet kokią kitų institucijų tam pačiam investiciniam projektui suteiktą (pagal priimtą sprendimą planuojamą suteikti) paramą. Jei kredito gavėjas į kitas institucijas dėl paramos tam pačiam investiciniam projektui nesikreipė, patvirtina tai prašyme;

16.1.4. patvirtina, kad nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-387, 2014-06-23, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09121

 

16.1.5. pateikia kitus nurodytus duomenis, reikalingus įvertinti jų atitiktį taisyklėse nustatytoms pagalbos teikimo sąlygoms;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-387, 2014-06-23, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09121

 

16.2. žemės ūkio valdos įregistravimo dokumento patvirtintą kopiją;

16.3. informaciją, reikalingą įvertinti kredito gavėjo atitiktį taisyklių 7.1 punkte nurodytiems reikalavimams.

17. Asmenų ir jų sutuoktinių, dalyvaujančių Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir KPP priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, sąrašus, nurodydama jų vardą, pavardę ir asmens kodą, Bendrovei teikia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė mokėjimo agentūra). Papildomų duomenų, kurių reikia tinkamai šiose taisyklėse reglamentuojamos pagalbos intensyvumo kontrolei užtikrinti, teikimo formas ir terminus Nacionalinė mokėjimo agentūra su Bendrove suderina duomenų teikimo sutartyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-387, 2014-06-23, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09121

 

IV. PAGALBOS SKYRIMAS IR IŠMOKĖJIMAS

 

18. Bendrovės valdybai priėmus sprendimą suteikti garantiją kredito įstaigai dėl jos teikiamo kredito kredito gavėjui, Bendrovė apskaičiuoja už garantijos suteikimą mokamo garantinio užmokesčio dydį.

19. Bendrovės valdyba pagal kreditų gavėjų pateiktus dokumentus ir informaciją, nurodytus 16 punkte, ir atsižvelgusi į Nacionalinės mokėjimo agentūros pateiktą informaciją, nurodytą 17 punkte, įvertina kredito gavėjo tinkamumą dalies garantinio užmokesčio kompensacijai gauti ir priima sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo.

20. Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė apskaičiuoja kompensuojamąją garantinio užmokesčio dalį ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia kredito gavėjui ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai informaciją raštu apie kredito gavėjo investiciniam projektui numatytos skirti pagalbos pobūdį ir dydį.

21. Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą kredito gavėjui. Sprendimas dėl pagalbos neskyrimo turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) reikalavimus.

22. Kredito gavėjui sumokėjus garantinio užmokesčio dalį (be kompensuojamosios dalies), Bendrovė suteikia garantiją kredito įstaigai ir pateikia Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamentui (toliau – Finansų ir biudžeto departamentas) pažymą apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti (priedas).

23. Žemės ūkio ministerijos Buhalterinės apskaitos skyrius pagal raštu gautą Finansų ir biudžeto departamento išvadą, vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 (Žin., 2000, Nr. 65-1976; 2007, Nr. 90-3604), pagal jas rengia mokėjimo paraišką Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui (toliau – Valstybės iždo departamentas) dėl lėšų kreditų gavėjų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti pervedimo į Bendrovės sąskaitą. Mokėjimo paraiška parengiama ir pateikiama Valstybės iždo departamentui per 5 darbo dienas nuo Finansų ir biudžeto departamento išvados raštu gavimo dienos.

24. Kredito gavėjui pateikus prašymą, Bendrovė išduoda pažymą apie jam suteiktą pagalbą iš valstybės biudžeto lėšų.

 

V. ATSAKOMYBĖ

 

25. Kreditų gavėjai, gavę pagalbą pagal šias taisykles neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie jos neteisėto gavimo (sąmoningai pateikė klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Siekiant viešo ir skaidraus pagalbos panaudojimo, Žemės ūkio ministerijai pavedus gali būti skelbiami kreditų gavėjų, kuriems iš valstybės biudžeto skirta pagalba, sąrašai ir skirtos sumos.

28. Bendrovė privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo prašymo pateikimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

 

_________________


Dalies garantinio užmokesčio kreditų

gavėjams kompensavimo taisyklių

priedas

 

(Pažymos formos pavyzdys)

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamentui

 

PAŽYMA
APIE LĖŠŲ POREIKĮ KREDITŲ GAVĖJŲ GARANTINIO UŽMOKESČIO DALIAI KOMPENSUOTI

 

__________ Nr. _____

(data)

___________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Bendrovės valdybos sprendimas dėl garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

Kredito suma, Lt

Garantijos suma, Lt

Garantinio užmokesčio proc.

Garantinio užmokesčio suma, Lt

Kompensuotina garantinio užmokesčio dalis, Lt

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

____________

(Parašas)

 

____________________

(Vardas, pavardė)

 

A. V.

 

Vyr. buhalteris

 

____________

(Parašas)

 

____________________

(Vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-206, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 45-1694 (2008-04-19), i. k. 1082330ISAK003D-206

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 "Dėl Garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-693, 2008-12-17, Žin., 2008, Nr. 147-5924 (2008-12-23), i. k. 1082330ISAK003D-693

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 "Dėl Garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-385, 2011-05-04, Žin., 2011, Nr. 57-2726 (2011-05-12), i. k. 1112330ISAK003D-385

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 "Dėl Garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-387, 2014-06-23, paskelbta TAR 2014-06-25, i. k. 2014-09121

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 „Dėl Dalies garantinio užmokesčio kreditų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo