Suvestinė redakcija nuo 2008-12-24 iki 2011-05-12

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 45-1706, i. k. 1072330ISAK003D-161

 

Nauja redakcija nuo 2008-04-20:

Nr. 3D-206, 2008-04-15, Žin. 2008, Nr. 45-1694 (2008-04-19), i. k. 1082330ISAK003D-206

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GARANTINIO UŽMOKESČIO KREDITŲ SU GARANTIJA GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2007 m. balandžio 12 d. Nr. 3D-161

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009) 20 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2009; 2003, Nr. 57-2542; 2005, Nr. 78-2825; 2007, Nr. 105-4306) 2.10 punktu, Bendrijos 2007–2013 m. valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gairėmis (2006/C319/01) (OL 2006 C 319, p. 1) ir 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 800/2008, skelbiančiu tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendruoju bendrosios išimties reglamentu) (OL 2008 L 214, p. 3),

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-693, 2008-12-17, Žin., 2008, Nr. 147-5924 (2008-12-23), i. k. 1082330ISAK003D-693

 

tvirtinu Garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                         KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA                                                  SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų s                        Lietuvos Respublikos

ministerijo2007-04-06 raštu Nr.                       konkurencijos tarybos2007-03-30

((1.16-0203)-5K-0710474)-6K-0703953         raštu Nr. (9.8-10)-6V-304

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2007-04-03 raštu Nr. (18)-SD-272

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-161

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2008 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 3D-206

redakcija)

 

GARANTINIO UŽMOKESČIO KREDITŲ SU GARANTIJA GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Bendrijos 2007–2013 m. valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gairėmis (2006/C 319/01) (OL 2006 C 319, p. 1) ir 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 800/2008, skelbiančiu tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendruoju bendrosios išimties reglamentu) (OL 2008 L 214, p. 3), ir reglamentuoja valstybės pagalbos teikimą, Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšomis kompensuojant garantinį užmokestį, kuris mokamas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui (toliau – Bendrovė) už garantijos suteikimą kredito įstaigoms dėl jų teikiamų kreditų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-693, 2008-12-17, Žin., 2008, Nr. 147-5924 (2008-12-23), i. k. 1082330ISAK003D-693

 

II. PARAMOS SUTEIKIMO SĄLYGOS

 

2. Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšomis kompensuojama:

2.1. 80 proc. garantinio užmokesčio kaimo vietovėje veikiantiems subjektams1, nuo šių taisyklių įsigaliojimo imantiems iš kredito įstaigų kreditus su Bendrovės garantija investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio produktų gamybai2;

__________________

1 Kaimo vietovėje veikiantis subjektas – kaime, miestelyje ar mieste, kurio gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., išskyrus savivaldybės centrą, veikiantis fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs jam priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

2 Pirminė gamyba – kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL 2006 L 100, p. 3), 3 straipsnio 17 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-693, 2008-12-17, Žin., 2008, Nr. 147-5924 (2008-12-23), i. k. 1082330ISAK003D-693

 

2.2. 80 proc. garantinio užmokesčio kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, nuo šių taisyklių įsigaliojimo imantiems iš kredito įstaigų kreditus su Bendrovės garantija investiciniams projektams, skirtiems kitai veiklai nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba;

2.3. 100 proc. garantinio užmokesčio valstybės įmonei Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai (toliau – Agentūra).

PASTABA. Agentūrai šių taisyklių 6 ir 7 punktų nuostatos netaikomos.

21. Atsižvelgiant į Specialiajai kaimo rėmimo programai skiriamas lėšas, kompensuojama garantinio užmokesčio dalis gali būti mažinama.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-693, 2008-12-17, Žin., 2008, Nr. 147-5924 (2008-12-23), i. k. 1082330ISAK003D-693

 

3. Garantinis užmokestis nekompensuojamas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš kredito įstaigos kreditą investiciniam projektui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos, patvirtintos 2007 m. spalio 19 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C (2007) 5076 (toliau – KPP), priemones, išskyrus priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.

__________________

3 Išnaša neteko galios nuo 2008-12.24.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-693, 2008-12-17, Žin., 2008, Nr. 147-5924 (2008-12-23), i. k. 1082330ISAK003D-693

 

4. Šių taisyklių 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytiems subjektams dalis garantinio užmokesčio kompensuojama:

4.1. jei pagal reglamento (EB) Nr. 800/2008 I priedą jie laikomi maža ar vidutine įmone ir jei jie nėra sunkumų turinti įmonė, kaip apibrėžta Komisijos komunikato – Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (2004/C 244/02) (OL 2004 C244, p. 2) 2.1 dalyje;

4.2. jei subjektas ir jo sutuoktinis nedalyvauja Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano, patvirtinto Europos Komisijos 2004 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2004) 2949 (toliau – Kaimo plėtros 2004–2006 metų planas), priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar KPP priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-693, 2008-12-17, Žin., 2008, Nr. 147-5924 (2008-12-23), i. k. 1082330ISAK003D-693

 

5. Teikiant pagalbą 2.1 punkte nurodytiems subjektams, turi būti tenkinamos 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 70/2001 (OL 2006 L 358, p. 3), 4 straipsnio 6, 7 ir 10 dalies nuostatos.

6. Dalis garantinio užmokesčio kompensuojama, jei investiciniais projektais siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų: sumažinti gamybos sąnaudas, pagerinti ir reorganizuoti gamybą, pagerinti produkcijos kokybę, išsaugoti ir pagerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas ar gyvūnų gerovės normas. Investicinių projektų tinkamos išlaidos yra:

6.1. subjektams, nurodytiems 2.1 punkte:

6.1.1. nekilnojamojo turto statyba, jo įsigijimas ar jo būklės gerinimas. Žemės įsigijimas nėra priskiriamas tinkamoms išlaidoms;

6.1.2. žemės ūkio technikos4 ir kompiuterių techninės-programinės įrangos pirkimas;

___________________

4 Žemės ūkio technika yra laikomi traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai (gyvulininkystės, gamybinių patalpų (sandėlių, saugyklų, daržinių), darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis), įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti.

Prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms (kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai), kitos transporto priemonės (laivai, orlaiviai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika).

 

6.1.3. daugiamečių augalų įsigijimas ir daugiamečių augalų sodinimo paslaugų apmokėjimas;

6.1.4. su šių taisyklių 6.1.1 ir 6.1.2 punktuose nurodytomis išlaidomis susijusios bendrosios išlaidos – atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams, konsultuojantiems techniniais, ekonominiais ir organizaciniais projekto parengimo ir įgyvendinimo klausimais, kai tokios paslaugos nėra tęstinė ar periodinė veikla, susijusi su 2.1 punkte nurodyto subjekto įprastine veikla ir išlaidomis, taip pat statinio projekto (įskaitant ekspertizę) rengimo išlaidos, projekto techninio tyrimo, patentų ir licencijų įsigijimo išlaidos;

6.2. subjektams, nurodytiems 2.2 punkte:

6.2.1. investuojant į materialųjį turtą – išlaidos, susijusios su investicijomis į pastatus, gamybos priemones, įrenginius ir įrangą;

6.2.2. investuojant į nematerialųjį turtą – išlaidos, susijusios su technologijų perėmimu, įsigyjant patento teises, licencijas, mokslinę, prekybinę ar gamybinę patirtį ar nepatentuotas technines žinias, jei pagalbos gavėjas įsipareigoja, kad bus tenkinami reglamento (EB) Nr. 800/2008 12 straipsnio 2 dalyje išdėstyti reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-693, 2008-12-17, Žin., 2008, Nr. 147-5924 (2008-12-23), i. k. 1082330ISAK003D-693

 

61. Investicinių projektų, skirtų kitai veiklai, nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba, investicijas turi sudaryti investicijos į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą, susijusį su naujos įmonės steigimu, esamos įmonės plėtimu, įmonės produkcijos diversifikavimu gaminant naujus papildomus produktus arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu pakeitimu. Šios investicijos turi būti išlaikomos Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 3 metus nuo tada, kai buvo užbaigtos.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-693, 2008-12-17, Žin., 2008, Nr. 147-5924 (2008-12-23), i. k. 1082330ISAK003D-693

 

7. Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas yra investicinės pagalbos dalis. Į bendrą investicinės pagalbos dydį įeina valstybės pagalba daliai garantinio užmokesčio kompensuoti, valstybės pagalba daliai kredito palūkanų dengti, valstybės pagalba, teikiama ūkiams modernizuoti, daliai išlaidų už perkamą iš Europos Sąjungos panaudotą linų sektoriaus techniką padengti ir kita tiesiogiai su investicinio projekto tinkamomis išlaidomis susijusi finansinė parama. Bendras investicinės pagalbos dydis vienam projektui negali viršyti 40 proc. reikalavimus atitinkančių investicinio projekto tinkamų išlaidų. Skaičiuojant bendrą investicinės pagalbos dydį turi būti tenkinamos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 19 straipsnio ir reglamento (EB) Nr. 800/2008 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-693, 2008-12-17, Žin., 2008, Nr. 147-5924 (2008-12-23), i. k. 1082330ISAK003D-693

 

III. ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

8. Šių taisyklių 2 punkte nurodyti subjektai (toliau – kreditų gavėjai) moka garantinį užmokestį Bendrovei už garantijos suteikimą kredito įstaigai.

9. Šių taisyklių 2.1 punkte nurodytų subjektų investicinių projektų, skirtų pirminei žemės ūkio produktų gamybai, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos 6.1 punkte nurodytos išlaidos, padarytos po to, kai Bendrovė informuoja kredito gavėją apie priimtą sprendimą dėl pagalbos skyrimo. Taisyklių 2.2 punkte nurodytų subjektų investicinių projektų, skirtų kitai nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba veiklai, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos 6.2 punkte nurodytos išlaidos, padarytos po prašymo dėl pagalbos skyrimo pateikimo Bendrovei.

10. Norėdami gauti dalies garantinio užmokesčio kompensaciją, šių taisyklių 2.1 ir 2.2 punktuose nurodyti subjektai pateikia Bendrovei:

10.1. prašymą dėl garantinio užmokesčio kompensavimo;

10.2. savivaldybių, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė mokėjimo agentūra) ir (ar) kitų institucijų išduotus dokumentus apie bet kokią tam pačiam investiciniam projektui suteiktą (pagal priimtą sprendimą planuojamą suteikti) paramą5, įskaitant de minimis pagalbą, suteiktą pagal 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5), ir pagal 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1535/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje (OL 2007 L 337, p. 35);

____________________

5 Jei 2.1 ir 2.2 punktuose nurodyti subjektai nesikreipė į savivaldybes, Nacionalinę mokėjimo agentūrą ir (ar) kitas institucijas dėl paramos suteikimo tam pačiam investiciniam projektui, minėtų institucijų pažymų apie nesuteiktą paramą pateikti nereikia. Apie tai, kad nesikreipė dėl paramos suteikimo subjektas pažymi UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo paraiškoje dėl garantijos suteikimo 10.3. patvirtinimą raštu, kad investicijomis daugiau nei 25 proc. išplečiami gamybos pajėgumai arba iš esmės pakeičiamas gamybos ar naudojamų technologijų pobūdis, jei investicijos skirtos žemės ūkio technikai atnaujinti ir (ar) turimo ūkinio pastato būklei gerinti ar jį pakeisti nauju, arba patvirtinimą raštu, kad naujais keičiami ūkiniai pastatai yra pastatyti daugiau kaip prieš 30 metų ar daromo remonto išlaidos siekia 50 proc. naujo pastato vertės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-693, 2008-12-17, Žin., 2008, Nr. 147-5924 (2008-12-23), i. k. 1082330ISAK003D-693

 

10.4. jei investicinis projektas skirtas kitai veiklai, nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba, – patvirtinimą raštu, kad investicijos bus išlaikomos Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 3 metus nuo tada, kai bus užbaigtos, ir, investuojant į nematerialųjį turtą, patvirtinimą raštu, kad bus tenkinami reglamento (EB) Nr. 800/2008 12 straipsnio 2 dalyje išdėstyti reikalavimai.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-693, 2008-12-17, Žin., 2008, Nr. 147-5924 (2008-12-23), i. k. 1082330ISAK003D-693

 

11. Nacionalinė mokėjimo agentūra ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį teikia Bendrovei atnaujintus asmenų ir jų sutuoktinių, dalyvaujančių Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir KPP priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, sąrašus, nurodydama jų vardą, pavardę ir asmens kodą. Papildomų duomenų, kurių reikia tinkamai šiose taisyklėse reglamentuojamos valstybės pagalbos intensyvumo kontrolei užtikrinti, teikimo formas ir terminus Nacionalinė mokėjimo agentūra su Bendrove suderina tarpusavio sutartyje dėl duomenų teikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-693, 2008-12-17, Žin., 2008, Nr. 147-5924 (2008-12-23), i. k. 1082330ISAK003D-693

 

12. Bendrovės valdybai priėmus sprendimą suteikti garantiją, Bendrovė apskaičiuoja kredito gavėjui garantinio užmokesčio dydį ir kompensuojamą jo dalį. Pagal gautus dokumentus apie 2.1 ar 2.2 punktuose nurodyto subjekto investiciniam projektui suteiktą finansinę paramą ir, atsižvelgusi į Nacionalinės mokėjimo agentūros pateiktą 11 punkte nurodytą informaciją, Bendrovės valdyba įvertina kredito gavėjo tinkamumą dalies garantinio užmokesčio kompensacijai gauti ir priima sprendimą dėl valstybės pagalbos skyrimo (neskyrimo). Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia kredito gavėjui ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai informaciją raštu apie kredito gavėjo investiciniam projektui numatytos skirti pagalbos pobūdį ir dydį. Jei priimamas sprendimas valstybės pagalbos neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą kredito gavėjui. Sprendimas dėl valstybės pagalbos neskyrimo turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) reikalavimus.

____________________

6 Išnaša neteko galios nuo 2008-12-24.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-693, 2008-12-17, Žin., 2008, Nr. 147-5924 (2008-12-23), i. k. 1082330ISAK003D-693

 

13. Kredito gavėjui sumokėjus garantinį užmokestį ar jo dalį (be kompensuojamos dalies), Bendrovė suteikia garantiją kredito įstaigai ir pateikia Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamentui (toliau – Finansų ir biudžeto departamentas) pažymą apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti (priedas).

14. Žemės ūkio ministerijos Buhalterinės apskaitos skyrius, vadovaudamasis Finansų ir biudžeto departamento raštiška išvada, pateikia paraišką Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui dėl lėšų pervedimo į Bendrovės sąskaitą.

15. Kredito gavėjui pateikus prašymą, Bendrovė išduoda pažymą apie Bendrovės jam suteiktą pagalbą.

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

16. Už šių taisyklių nuostatų pažeidimus atsako asmenys teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________


 

Garantinio užmokesčio kreditų su garantija

gavėjams kompensavimo taisyklių

priedas

 

(Pažymos formos pavyzdys)

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamentui

 

PAŽYMA
APIE
LĖŠŲ POREIKĮ KREDITŲ GAVĖJŲ GARANTINIO UŽMOKESČIO DALIAI KOMPENSUOTI

 

____________ Nr. _______

(data)

_______________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Bendrovės valdybos sprendimas dėl garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

Kredito suma, Lt

Garantijos suma, Lt

Garantinio užmokesčio proc.

Garantinio užmokesčio suma, Lt

Kompensuotina garantinio užmokesčio dalis, Lt

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                      (parašas)                                  (vardas, pavardė)

A.V.

 

Vyr. buhalteris                                                (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-206, 2008-04-15, Žin., 2008, Nr. 45-1694 (2008-04-19), i. k. 1082330ISAK003D-206

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 "Dėl Garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-693, 2008-12-17, Žin., 2008, Nr. 147-5924 (2008-12-23), i. k. 1082330ISAK003D-693

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 "Dėl Garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo